สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72.2 เงิน 43 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงพิมญาดา  แสงฉาย
 
1. นางสาวจีระวรรณ  พรศิริ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 1. เด็กหญิงกนกชล  มูลสวัสดิ์
 
1. นางสิริมาส  บุตรวงศ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. นางสาวณัฏฐฺ์นรี  จันทร์เพ็ง
 
1. นางปราณีต  รัตนวารีวงษ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68.6 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 1. เด็กหญิงเบญจพร  เชื้อวงษ์
 
1. นางชลธิชา  เปรมปรีชา
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" 1. เด็กชายชาคริต  โพธิ์ไทร
 
1. นางมาลินี  ค้ำจุน
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีบุญ
 
1. นางสาววันวิษา  วีระวงษ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 1. เด็กหญิงอัจฉรา  วังป่า
 
1. นางสาวพัชรี  ลบแย้ม
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.1 ทอง 39 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 1. เด็กชายภุมรินทร์  อ่วมสุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรี  ลบแย้ม
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 1. เด็กชายวันเฉลิม  สระศรีสม
 
1. นางทองสุข  ใจกล้า
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. นางสาวอำพร  พริ้งพงษ์
 
1. นางธีรญา  เหงี่ยมจุล
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. เด็กหญิงมินตรา  คำปาน
2. เด็กหญิงอารยา  สืบด้วง
 
1. นางสาวยุพิน  สีเงิน
2. นางสาวลินจง  พงษ์พิทักษ์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุคำ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จิตต์หาญ
 
1. นางสาววันวิษา  วีระวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงจันทร์ชนก  นกจันทร์
 
1. นางบุษบา  แม้นทิม
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 1. เด็กชายวัชพล  บุญประสพ
 
1. นายอัมพร  ทองอำไพ
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 22 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงกาญจนา  เสือภู่
3. เด็กหญิงศศิวิมล  โมตาลี
 
1. นางสาวภิญญ์พลอย  เผื่อนปฐม
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 1. เด็กชายคมสันต์  เตียะเพชร
2. เด็กหญิงจุรีพร  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงธารา  เรไร
 
1. นายขจรยศ  สินศิริ
2. นางสาวเรณู  เจริญทัศนศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ยอดแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  เบ็ญพาด
 
1. นางสาวบุญรอด  กระต่าย
2. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เนตรสว่าง
2. เด็กชายเอกชัย  ท้าวเครือ
 
1. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
2. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายปรัชญาวัฒน์  จันบัว
 
1. นายอิทธิพล  ปานบุดดา
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กชายธนวันต์  พันธ์สุข
 
1. นายเกชา  โชระเวก
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงวันทกาญจน์  วงษ์กรณ์
 
1. นายเกชา  โชระเวก
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บัวบาน
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   จันทร์แจ่มใส
3. เด็กหญิงเพ็ญภัสสร  อดทน
 
1. นางวนิดา  มัชวงค์
2. นางสาวสุนทรี  สมบูรณ์ทรัพย์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงพร  แพง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนวิลัย
3. เด็กหญิงสุกานดา  แซ่เฮ็ง
 
1. นางจักรีรัตน์  อินนา
2. นางดาราณี  ถือความสัตย์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงกฏฉกร  ศรีบุญยอด
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงแองเจลล่า  โซลานา-วิลลาโลบอส
 
1. นางสาวกาญจนา  ทัดสวน
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. นางสาวมะลิ  -
2. นางสาวศิริพร  ปานชะลี
3. นายอรรถชัย  ปานนิล
 
1. นางจรินทร์  ตันเจริญ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดสนามแย้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจรื่น
2. เด็กหญิงธัญธร  พุ่มนิล
3. เด็กชายแสงอรุณ  หม่อมแดง
 
1. นางกัญญารัตน์  วิเศษสิงห์
2. นางปีย์รดา  สุกใส
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 1. เด็กหญิงจตุพร  วรรณะ
2. นายฐาปกรณ์  เสือผู้
3. เด็กหญิงสาวินี  พรมภักดี
 
1. นายสำเริง  เจริญพิบูลย์
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงจรัญยา  ธนะทวี
2. เด็กหญิงณภัทร  อรเพชร
3. เด็กหญิงธนัญญา  อนุศักดิ์
 
1. นางเสาวดี  โพธิ์งาม
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  กิมน้อย
2. เด็กหญิงศรีแพร  อุตสาห์
3. เด็กหญิงสกุณี  มณฑาทิพย์
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ซิบเข
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายปิยะพงษ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  คุ้มพุ่ม
 
1. นางจักรีรัตน์  อินนา
2. นางดาราณี  ถือความสัตย์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กชายปฐมชัย  ใจตรง
2. เด็กหญิงศุทธินี  ชุนย่อน
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สิมลิ้ม
2. นายวรรษฑีระ  ปานบุตร
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 21.64 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กชายวีรวัฒน์  แก้วสว่าง
2. เด็กชายวีระพันธ์  พิมพ์เพชร
 
1. นางบุญเกื้อ  นฤเบศไกรสีห์
2. นายอดุลย์  คล่องดี
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.07 เข้าร่วม 30 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกร  แสงมาลา
2. เด็กชายพงศธร  ศรีโสภา
 
1. นางสาวพิรุณ  สัปปุริสสกุล
2. นางสาวภรณ์อนงค์   เล้าอรุณ
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79.01 เงิน 7 โรงเรียนวัดดอนชะเอม 1. เด็กชายธีรภัทร  อุ้มแสง
2. เด็กชายวิโรจน์  สีสำลี
 
1. นางสมลักษณ์  เอมละออ
2. นางสาวไพริน  นาคเจริญ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.39 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. เด็กชายธนิต  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายสายชล  แก้วแดง
 
1. นางสาวบุบผา  พัฒนมาศ
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.49 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายนพดล  ใคร่ครวญ
 
1. นายธวัช  สืบศักดิ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 28 โรงเรียนวัดหนองลาน 1. เด็กชายณัฐชนน  ซุ้นใช้
2. เด็กหญิงนิชา  สมัครสยาม
3. เด็กหญิงพลอยชมภู  ทองดอนเหมือน
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  อรชร
5. เด็กหญิงศรีแพร  ปานโพธิทอง
 
1. นางนภาพร  ศรีทองทรัพย์
2. นางวารี  บุญมา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงกณิตา  ษรสกุณี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ์  หลวงสงคราม
3. เด็กหญิงกมลศรี  สงกะสินธุ์
4. เด็กหญิงลอ  วงษ์สา
5. เด็กหญิงศตบงกช  ชูศูนย์
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางแวววรา  จงจินากูล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สืบงาม
2. เด็กหญิงปราถนา  ละอองเอก
3. เด็กหญิงพรวลัย  พูลสุวรรณ
4. เด็กหญิงลินดา  เสาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรินยุภา  บุญปราบ
 
1. นายจิรศักดิ์  นิยมศักดิ์
2. นางอุทัยวรรณ  เกตุพันธ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 36 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กหญิงชลธิชา  เซี่ยงจง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเมืองหลวง
3. เด็กชายธำรงชัย  คำหอม
4. เด็กหญิงวัชรี  ตะพัง
5. เด็กหญิงสุวรรณา  กล่ำทอง
 
1. นางสาวพิมพร  พานแก้ว
2. นางเสาวรส  ปรางจโรจน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กหญิงกัญยาณี  แซ่ตัน
2. เด็กชายธีรนาถ  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายนนทกร  พันมานิมิตร
4. เด็กหญิงมานิตา  ทิมหอม
5. เด็กหญิงวาสนา  เชยกีวงษ์
 
1. นางพิศมัย  คำมะนาง
2. นางมัลลิกา  โพธิ์พันธุ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.25 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จานแก้ว
2. เด็กหญิงนภาพร  จูมแพง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สมคิด
4. เด็กหญิงอติพร  การินทร์
5. เด็กหญิงเกศินี  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิชชาภา  เอกวิบูลย์
2. นางอมรรัตน์  กระต่าย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.5 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงจิรัศยา  คำใบวงษ์
2. เด็กหญิงชลกาญจน์  ทวีศรี
3. เด็กหญิงทาริกา  เชื้อทอง
4. เด็กชายธาดา  ภาณุมาศ
5. เด็กชายนรินทร์  วิเศษสิงห์
6. เด็กชายนิกร  นะตะ
7. เด็กชายปราโมทย์  สาระศาลิน
8. เด็กชายพงศภัค  สงวนศักดิ์
9. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วิเศษสิงห์
10. เด็กหญิงมาติกา  ด้วงปลี
11. เด็กหญิงมานิสา  สำราญวงษ์
12. เด็กหญิงมาริสา  จูรบูรณ์
13. เด็กชายรุ่งอรุณ  อินสวาสดิ์
14. เด็กชายวรวุฒิ  รักอู่
15. เด็กหญิงวัลภา  มั่งคั่ง
16. เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วภมร
17. เด็กชายวีรภัทร  ชงกุล
18. เด็กหญิงศุภสิริ  คนผิวเกลี้ยง
19. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ดอนดี
20. เด็กชายอาทิตย์  สำราญวงษ์
 
1. นายกนกพรรณ  สุทธิ
2. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
3. นางคณิภา  สาระศาลิน
4. นางมณีรัตน์  วงษ์อัยรา
5. นางอริญชยา  เสนปัญญา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คนผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงชลธิชา  วิเศษสิงห์
3. เด็กชายณัีฐพล  สงวนศักดิ์
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ชำนาญเรือ
5. เด็กหญิงธนัชพรรณ  พรมทองดี
6. เด็กชายธนันศักดิ์  เที่ยงธรรม
7. เด็กชายธวัชชัย  เจริญสุข
8. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พรมทองดี
9. เด็กหญิงธิญาดา  ไข่แดง
10. เด็กชายธีรเดช  หมดทุกข์
11. เด็กชายภัสนัย  ชงกุล
12. เด็กชายภาคิน  สงวนศักดิ์
13. เด็กหญิงรัตนา  สาระศาลิน
14. เด็กชายวรากร  สะอิ้งทอง
15. เด็กชายวิชชากร  ชงกุล
16. เด็กหญิงวิรากร  ด้วงปลี
17. เด็กหญิงศุภกานต์  ตะพัง
18. เด็กหญิงสริญญา  เจริญสุข
19. เด็กชายสุรเชษฐ์  คงบุญ
20. เด็กหญิงสโรชา  เจริญลักษณ์
 
1. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
2. นางคณิภา  สาระศาลิน
3. นางนิภาภร  พรมทองดี
4. นางสาวรุจา  ศุพมานพ
5. นางสาวสุรางค์  สุขุมพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายกนธี  ดอนดี
2. เด็กชายกฤษดา  ชาวนาดอน
3. เด็กหญิงกัณณิกา  สุขธูป
4. เด็กชายคัมภีร์  หมดทุกข์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  นงลักษณ์
6. เด็กชายณเรศ  วิเศษสิงห์
7. เด็กชายธนพล  วงษน้อย
8. เด็กหญิงธนิษฐา  พุทธพงษ์
9. เด็กชายนิรวัฒน์  จันทร์อินทร์
10. เด็กชายพลวัต  ทวีศรี
11. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  คำหอมกุล
12. เด็กหญิงวรวรรณ  จันทร์ทิพย์
13. เด็กชายวิศรุต  ชงกุล
14. เด็กหญิงสมใจ  นิยมสุข
15. เด็กชายสราวุธ  สงวนศักดิ์
16. เด็กหญิงสุณัฐฌา  เที่ยงธรรม
17. เด็กชายอรรถชัย  ด้วงปลี
18. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สร้อยมณี
19. เด็กชายเรืองพล  พิลาไชย
20. เด็กหญิงเสาวณีย์  พยาบาล
 
1. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
2. นางคณิภา  สาระศาลิน
3. นายพงษ์ประดิษฐ์  พรมทองดี
4. นางสาวพรนิภา  จันทรา
5. นางสาวแพรวพิชฌาร์  ไมตรีเวช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กชายกฤษดา  รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยกร  เจริญเส็ง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  เชื้อรุ่ง
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  พิเคราะห์เหตุ
5. เด็กชายจักรพรรณ  พิริยะเมธี
6. เด็กหญิงจิตรกัญญา  เหมือนบิดา
7. เด็กชายธราเทพ  กัญญะวงหา
8. เด็กหญิงธันยพร  ประทุมสูตร
9. เด็กชายนพณัฐ  วงษ์ษา
10. เด็กหญิงบุษรา  เหมือนอุย
11. เด็กชายพงศกร  มากมาย
12. เด็กหญิงภาวิณี  คงดี
13. เด็กชายวิศรุต  เจริญเส็ง
14. เด็กหญิงศรุตา  โตแก้ว
15. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์บริบูรณ์
16. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์ทอง
17. เด็กชายสรอรรถ  ทองขุนนา
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิริยะเมธี
19. เด็กหญิงอุบลพรรณ  หอมทวนลม
 
1. นางสาวอนิศรา  คำดีผล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง 16 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 1. เด็กหญิงโชติรส  ตะพัง
 
1. นางสุกาญจน์ดา  เหล่ากอแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 46 โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 1. เด็กชายชลชาติ  แซ่ตั่น
 
1. นางขวัญข้าว   ยิ้มเยี่ยมสุข
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.3 ทอง 41 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงอธิติยา  เเสงทอง
 
1. นายนิคม  วงษ์สุวรรณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75.4 เงิน 44 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงพรธีรา  เชื้อชีลอง
2. เด็กชายอนันฐมัช  สุวรรณชีวะศิริ
 
1. นางนิชาภัทร  บัวบาน
2. นางลัขณา  อัจจิมาจิตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92.72 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ทวีผล
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กิ่งแก้ว
 
1. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
2. นายสุพจน์  พงษ์ไพบูลย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 17 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กชายธนเสฏฐ์  พิริยะเมธี
2. เด็กหญิงอมิตตา  เกิดโภคา
 
1. นางปวีณา  วิหค
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ลักษมี  ฤาชา
2. เด็กหญิงจินตรา  เจริญจิตต์
3. เด็กหญิงญาดา  อินทร์นุช
4. เด็กหญิงพรชิตา  เชาว์รัมย์
5. เด็กหญิงมานิตา  จันทร์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงศิริพร  เวียงยา
7. เด็กหญิงสุจิตรา  สังข์ทอง
8. เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิวิไล
9. เด็กหญิงอำไพ  พัฒอินทร์
10. เด็กหญิงเเพรวพรรณ  น้ำใจตรง
 
1. นายนิคม  วงษ์สุวรรณ
2. นายนิเวศน์  ตัณฑ์สมบูรณ์
3. นางสาววิมล  ประสมทรัพย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหลุมหิน 1. เด็กหญิงจิราภา  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงบุษบา  ใจชื้น
3. เด็กหญิงประกายฟ้า  มานพ
4. เด็กหญิงปัทมา  วิเศษสิงห์
5. เด็กหญิงรติพรรณ  ชีวังกูล
6. เด็กหญิงวรกานต์  วิเศษสิงห์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  นิลนาทะ
8. เด็กหญิงศิลามณี  สอนดี
9. เด็กหญิงสาริน  พิกุล
10. เด็กหญิงเทียนพรรษา  ชานุตโร
 
1. นางมาริสา  อินทสวาสดิ์
2. นางวาสนา  พงษ์ไพบูลย์
3. นายสุพจน์  พงษ์ไพบูลย์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 80.7 ทอง 34 โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 1. เด็กชายจตุพร  ปานบุตร
2. เด็กหญิงจิรพัฒน์  ใจจริง
3. เด็กหญิงชลณิดา  จันทร์บูรณ์
4. เด็กหญิงตรีรัตน์  ลีลอย
5. เด็กชายธนกร  อิ่มเอิบ
6. เด็กชายธนพร  วรภักดี
7. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขเอี่ยม
8. เด็กชายพัลลภ  เฉลยสุข
9. เด็กหญิงภัทราพร  จันทร์มา
10. เด็กหญิงมาลัย  ทรงสกุล
11. เด็กหญิงมิรันตรี  จันทร์มา
12. เด็กหญิงวรัญญา  เมืองมาก
13. เด็กหญิงวิภาพร  จันทร์บูรณ์
14. เด็กหญิงสมฤทัย  ประเสริฐศักดิ์
15. เด็กหญิงเพรชรุ่ง  บุญตัน
 
1. นางสาวชมพูเนกข์  นุ่มแก้ว
2. นางนางพัชรินทร์  จงอริยะกุล
3. นางสาวพนมพร  ยศอินทร์
4. นายสันทัด  พลเสน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67.65 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ตันโต
2. เด็กชายบูรพา  อินชะนีย์
3. เด็กชายเผ่าพันธุ์  อุดมพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ทัดสวน
2. นายธงชัย  อาจคงหาญ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. นายนภัทร  วังเย็น
2. เด็กหญิงพรชิตา  เจือจันทร์
3. นางสาวสุภารัตน์  ดอนอินทร์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เล็กละเอียด
2. นายวิรัช  สว่างอรุณ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 33 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กชายธนากร  สาระศาลิน
2. เด็กหญิงสรัลพร  คล้ายสินธุ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโสฬส  มาลัยวงศ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดพังตรุ 1. นางสาวกนกพรรณ  สมศรี
2. นางสาวณัฐวรา  คำหอม
 
1. นายประพัฒ  รุ่งเรือง
2. นางผาสุข  วิเศษสิงห์
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชนิกา  เจอเอง
3. เด็กหญิงสุพรรนิภา  ลำไยสุจิ
 
1. นางสาวกุสุมา  รอดภัย
2. นายทศพล  ภูวมาส
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 1. เด็กชายจักรพันธ์  วงษ์ภักดี
2. เด็กชายนัด  มีสุข
3. เด็กชายสหภาพ  วรรณทอง
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
2. นายทศพล  ภูวมาส
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. นางสาวกนกวรรณ  ตะพัง
2. เด็กชายขรรค์ชัย  อุสังหาร
3. นายชานนท์  เนียมสด
 
1. นายสมชาย  ขาววงศ์
2. นายไพเราะ  สุกใส
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายพรหมพิทักษ์  ผิวงาม
 
1. นางกรรณิกา  หอมจันทร์ดี
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 1. เด็กหญิงกนกจันทร์  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพพระยา 1. นางสาวชลธิชา  พินิจนารถ
 
1. นายประทีป  คลองน้อย
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. นางสาวจีรภิญญา  หอมโปร่ง
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. นางสาวเสาวภา  วรรณกสิกรรม
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองอร่าม
2. เด็กหญิงอรุณทิพย์  แย้มสรวล
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สิมลิ้ม
2. นางสาวสกุนา  อรชร
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 1. เด็กชายกมล  กระจายแก้ว
2. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  บุญจันทร์
 
1. นางสมจิตต์  พุกสุ่น
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงณัชชา  สุขกรม
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  คล่องแคล่ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา
2. นายอำนาจ  บุญมี
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายชวิน  พึ่งนุสนธิ์
 
1. นายไพเราะ  สุกใส
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สืบนาค
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เสนาพิทักษ์
3. เด็กชายเกรียงไกร  อ่อนละมัย
 
1. นางนางนิตยา  เกรียงไกร
2. นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายณภัทร   คำยวง
2. เด็กชายธนภัทร  น้อมมนัส
3. เด็กชายธนวัฒน์  แป้นแก้ว
 
1. นางนิตยา  เกรียงไกร
2. นางเยาวมาลย์  เกรียงไกร
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านตลุงใต้ 1. เด็กชาย พิพัฒน์   ร่วมรักษ์
2. เด็กชายภาณุพงษ์    คงนะ
3. เด็กชายอธิวัฒน์   มีเพียร
 
1. นางสาวกลางเดือน  สุวรรณรัตน์
2. นายชัยณรงค์   มณีนุ่ม
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวบังภัย
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กชายปัฏฐภีร์  ปานสะอาด
 
1. นางพัธยา  บุนนาค
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายยุทธพิชัย  พระคุณวิเศษ
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  สูนพลอย
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายอำนาจ  ทองเเคล้ว
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายมินธดา  เเซ่หว้า
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายสุริยา  กลิ่นเกษร
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
82 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดคร้อพนัน 1. เด็กหญิงวาศิณี  ทินจีนวงศ์
 
1. นางพรวรินทร์  เจริญจิตต์
 
83 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดคร้อพนัน 1. เด็กหญิงหมีเชลล์  ยาโม
 
1. นางพรวรินทร์  เจริญจิตต์
 
84 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุกกอ
 
1. นางวรรณดี  เจริญบุตรานนท์
 
85 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 35 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   พุ่มนิล
 
1. นายศุภวัฒน์  ขวัญคุ้ม
 
86 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายธนพงษ์  ศรีทา
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
87 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายอภิวัฒ  เเซ่ลี้
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงพฤกษชาติ  สารศิริ
 
1. นายคธาวุธ  โกสุม
 
89 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดหนองพันท้าว 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  แสงน้อย
3. เด็กชายณรงค์  ชั้วเอ้
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ขำอิ่ม
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  ขำอิ่ม
6. เด็กหญิงณัฐพร  อยู่สถิตย์
7. เด็กหญิงธนกาญจน์  ศิลาขจร
8. เด็กหญิงนภสร  มาลา
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รักการ
10. เด็กชายพงพัฒน์  เนื้อแตงเย็น
11. เด็กหญิงภัทรลดา  ขุนหีบ
12. เด็กหญิงรักษิณา  แสงน้อย
13. เด็กหญิงวรดา  อยู่สถิตย์
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาระธรรม
15. เด็กชายสมิทธิ์  สนธิ
16. เด็กชายสหโชค  เจริญดี
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีพราย
18. เด็กชายอดิศักดิ์  วิจิตร
19. เด็กหญิงอริสรา  เจริญดี
20. เด็กหญิงเขมัสศิริ  มาตทอง
 
1. นายพงศ์เทพ  รัตนสุภา
2. นายสำรวย  จันท์มา
3. นายเสนาะ  คำพิมพ์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 73.25 เงิน 46 โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กชายภคิน  อินทร์พวง
 
1. นางฐิติพร   สมทรง
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 20 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายศิลาวุธ  จารุเรืองไพศาล
 
1. นางสุนีย์  พันแสงทอง
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 39 โรงเรียนบ้านเขาศาลา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่งคั่ง
 
1. นายชลอ  ทองดีเลิศ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงชลดา  บัวบังศร
 
1. นายวีระยุทธ  ลินลา
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายณัฐากร  แทนเพ็ชร
 
1. นางสุนีย์  พันแสงทอง
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  วสุนธราอภิรักษ์
 
1. นางสุนีย์  พันแสงทอง
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายศิลาวุฒิ  จารุเรืองไพศาล
 
1. นางสุนีย์  พันแสงทอง
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นายสรัญพงศ์  จีระประยูร
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 33 โรงเรียนวัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" 1. เด็กชายพชรพล  กรรณสูตร
 
1. นางวลีย์  น้อยกาญจนะ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.75 เงิน 42 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงพัชรี  เจียมเจริญ
 
1. นายวีรศรุต  พลนิรันดร์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 16 โรงเรียนวัดบ้านทวน 1. เด็กหญิงภัทราวดี  รอดอาวุธ
 
1. นายโสภิต  โพธิ์ทอง
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนวัดหนองลาน 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สุขขี
 
1. นางบุปผา  ศิริจารุวร
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กชายมนต์เทียน  ทองนุ่ม
 
1. นายคีตภัทร์  ปาลวัฒน์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 22 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงดวงพร  อ๊ะนา
 
1. นายวีระยุทธ  ลินลา
 
104 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 41 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงกรวรีย์  ศรีกิตติกาญจน์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ด่านเจ้าแดง
3. เด็กชายณัฐพล  ดิลกลาภ
4. เด็กหญิงนิจกานต์  นิธิภัทรารัตน์
5. เด็กชายปวริศร  ตะพัง
6. เด็กชายพศิน  ทองอุฬาร
7. เด็กชายวีระพัฒน์  สมัครสมาน
8. เด็กหญิงสมิตา  อาศน์สุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นใจ
 
105 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 1. เด็กหญิงชฎาพร  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พรมแสง
3. เด็กหญิงวีนัสนันท์  สว่างสุข
4. เด็กหญิงศิราพร  พรมแสง
5. เด็กหญิงสุภาณี  คงมา
6. เด็กหญิงเสาวดี  ดอนพิกุล
 
1. นายชุมพร  เสนีรัตน์
2. นายเทพพร  บุตรดาน้อย
 
106 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง 26 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงจิรัชญา   สิทธิชัย
2. เด็กหญิงธิติมา  พ่วงรอด
3. เด็กหญิงพรนภา  โชคปัญจทรัพย์
4. เด็กหญิงฟาริดา  ฉิมเกตุ
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  สิรวิกัย
6. เด็กหญิงศรัญญา  รักคล้ำ
7. เด็กหญิงศุภสิริ  ศรสินชัย
8. เด็กหญิงเมขลา  ส่งบุญ
 
1. นายกรภัทร์  สิทธิวะ
2. นางทรงพร  สุวรรณประเสริฐ
3. นางสาวปราณี  บุญเต็ม
4. นางสาวสุพิน  ตรีเดชา
 
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กหญิงกชกร  ขจรดี
2. เด็กหญิงกุลสตรี  วงษ์วิจารณ์
3. เด็กหญิงชนนภา  กิจแก้ว
4. เด็กหญิงมัณฑนา  อ่ำอ่อน
5. เด็กหญิงสโรชา  คล้ายคลัง
6. เด็กหญิงอาลิสา  บุญอ่อน
 
1. นางสาวสุธันยชนก  ทรัพย์ย้อย
2. นางสาวสุนันทา  ปิ่นแก้ว
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายกรีฑา  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ดาปาน
3. เด็กชายจักรกฤษ  คงมา
4. เด็กชายธนาวุฒิ  กล่ำเอม
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีเศษนาม
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำเป้าเมือง
7. เด็กหญิงนิษา  ภู่ห้อย
8. เด็กหญิงภคญานิษฐ์  รุผักชี
9. เด็กชายวสันต์  ห่วงเอี่ยม
10. เด็กหญิงสุชิตา  ภู่ห้อย
11. เด็กหญิงสุพัตรา  ชาวเกวียน
12. เด็กชายอรรถชัย  เกิดฤทธิ์
13. เด็กหญิงอารยา  ทองดอนแป้น
 
1. นางชาลี  ใจดี
2. นายชุมพร  เสนีรัตน์
3. นางสาวนิติกานต์  ศรีโมรา
4. นายศุภวัฒน์  ขวัญคุ้ม
5. นายเทพพร  บุตรดาน้อย
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายขวัญมา  อินทรโสภา
2. เด็กชายนิมิตร  พิมพินิจ
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ปิยะพันธ์
 
1. นายปรีชา  สวนสำราญ
2. นายศิริวัฒน์  สอสอาด
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายจรูญ  พิมพินิจ
2. เด็กชายชนะ  ทุเครือ
3. นายภานุ  ผลทวี
 
1. นายปรีชา  สวนสำราญ
2. นายศิริวัฒน์  สอสอาด
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 22 โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 1. เด็กหญิงกัลธิมา  จำเนียรศิลป์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อิ่มแสง
3. เด็กหญิงวราวรรณ  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวพรพจี  ธงเพ็ง
2. นางสุนันทา  วรรณอุณกุล
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 30 โรงเรียนวัดสระลงเรือ 1. เด็กชายดนัย  พูดเพราะ
2. เด็กหญิงศุภานัน  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงสุนทรี  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวชไมพร  บุญประวัติ
2. นางศิริพร  งามขำ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงซะแหง่  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทะพิลา
3. เด็กหญิงพรระพา  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงวารุณี  เทียนสมบูรณ์
5. เด็กหญิงแมร์  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายโทน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายกิตติ  คงพากเพียร
2. นางสาวบัวหลัน  บัวเหมือน
3. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงณัชชา  รัสมีเรืองเดช
2. เด็กหญิงณัฐวดี  คำสืบ
3. นางสาวภัทรภรณ์  เจนวีระนนท์
4. เด็กหญิงศิรินาถ  หุนติราช
5. นางสาวอรญา  สืบเกลี้ยง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ้นสอาด
 
1. นางประภา  สัปปุริสสกุล
2. นางสาวสาลี  นิยม
3. นางอำพร  บ้งชมโพธิ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีประจันต์
2. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์อ่ำ
3. เด็กหญิงศุภรดา  ทองคำ
 
1. นางสาวธนิสร  เมฆปั่น
2. นางบุศรา  สวนสำราญ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 1. เด็กหญิงจริญญา  เตียวขุ้ย
2. เด็กหญิงฐายินี  เอกพงษ์
3. เด็กชายอรัญ  ศิริ
 
1. นางปุณยนุช  นราแก้ว
2. นางวรรณชาติ  อยู่เอี่ยม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1. นางสาวจิราวดี  มากมี
2. นางสาวสุภารัตน์  สิงห์ดี
3. เด็กหญิงอารษา  แสงอำไพ
 
1. นางสุรีย์รัตน์  มีชูศักดิ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 1. เด็กหญิงพรวรินทร์  มากเหลี่ยม
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  บุญแต่ง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองคำ
 
1. นางกุลทรัพย์  เวชตรียานนท์
2. นางรัตนาภรณ์  ตุ้มภู่
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรหมจันทร์
2. เด็กชายนครินทร์  อินทร์ปิ่น
3. เด็กหญิงอินทิรา  พัดนาค
 
1. นางเกษร  ชำนาญดู
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 42 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 1. เด็กหญิงขวัญเดือน  หมดทุกข์
2. เด็กหญิงจงรัก  อ่อนดี
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  วาระสิทธิ์
 
1. นางสาวพิริยา  แผนกุล
2. นางวัชรี  ทองดีเลิศ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 45 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กหญิงกรกานต์  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงกษมา  อยู่เอี่ยม
3. เด็กชายเจษฎา  ภู่รักษ์
 
1. นางสาววรรณา  สุริวรรณ์
2. นายสุพจน์  ศิลปชัย
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงนฤนาท  จะดอม
2. เด็กหญิงพลาพร  ตันเส็ง
3. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  กิ่มเกลี้ยง
 
1. นางนาฏยา  เล้าเจริญ
2. นางสาวราณี  นันทพรหมมา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เบ็ญจชาติ
2. เด็กหญิงจิรายุ  มินอ่อน
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  มากมี
 
1. นางสมหมาย  จันทร์บาง
2. นางแวววรา  จงจินากูล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กหญิงปรีดาณุช  ดีคำ
2. เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์สุนทร
3. เด็กหญิงศิรประภา  รอดผึ้ง
 
1. นางมัลลิกา  โพธิ์พันธุ์
2. นางมาลี  จันทร์อนันต์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงดาอู  -
2. เด็กหญิงสุปราณี  ยศมีบุญ
3. เด็กหญิงอรสา  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นายจิรพงษ์  กลอยสวาท
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 1. เด็กหญิงพิชญาดา  ช้างพลาย
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงทอง
 
1. นายประสิทธิชัย  หมดทุกข์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปลื้มจิต
2. เด็กชายธงชัย  หาดี
 
1. นายนริศพงษ์  นวลพลับ
2. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 1. นายชัยณรงค์  บุญยินดี
2. นายชาญชัย  เสือผู้
 
1. นางสาวกาญจนา  สุกก่ำ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายภวัต  สกุลสัตตบุษย์
2. เด็กชายสรัช  วัชรทวีทรัพย์
 
1. นางพวงรัตนา  ตั้งจิตรมณีศักดา
2. นางสาวราตรี  ทองศรี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  วันเพ็ญ
2. เด็กหญิงมยุเรศ  วรภักดี
 
1. นางพวงรัตนา  ตั้งจิตรมณีศักดา
2. นางสาวราตรี  ทองศรี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลือกุลวัฒนะชัย
2. เด็กชายบดินทร์  สร้อยคำ
 
1. นางพิกุลทิพย์  รุจิระยรรยง
2. นางรัชดา  โพธิพิพิธ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหนองตายอด 1. เด็กชายจิตรภณ  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายพิทักษ์    ฉิมเพชร
 
1. นายจามร  วรรณากาญจน์
2. นางสาหร่าย  เย็นใจ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนวัดพังตรุ 1. เด็กชายยศวัจน์  โกมะ
2. เด็กชายศักดินนท์  ตะพัง
 
1. นายนิพัทธิ์  จันทร์ประทัศน์
2. นางสุปรานี  เชียงทอง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดพังตรุ 1. นายกิตติภูมิ  ปั้นหยัด
2. เด็กชายนัทธพงศ์  บู่สามสาย
 
1. นางนุกูล  กลีบทอง
2. นายบัณฑิต  คงควร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงพรชนก  ลักษณะสร
2. เด็กชายพีรภัทร์  สุกใส
3. เด็กหญิงฟ้า  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรานุรักษ์  เหลืองสด
2. นางสรัญญา  โพธิ์เอี่ยม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กชายนภัทร  เห็นประเสริฐ
2. เด็กชายสมพงษ์  เครือเมฆ
 
1. นายวิฑูรย์  ชินเจริญทรัพย์
2. นายสุเทพ  เพ่งพินิจ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายศุกฤกษ์  ลีลอย
2. เด็กชายสมพล  ภุมรินทร์
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  สนิทปัญญาวุโธ
 
1. นายธนวิชญ์  มีล้อม
2. นายอาทิตย์  ทองอ่อน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  ตะก้อง
2. เด็กชายปฐมชัย  ใจตรง
3. เด็กชายปรเมศร์  รุ่งโรจน์
 
1. นางจรัสสม  ปานบุตร
2. นายวรรษฑีระ  ปานบุตร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตัวมูล
2. เด็กชายมณฑล  บุญคำ
3. เด็กชายศุภากร  ผึ่งแผน
 
1. นางจรัสสม  ปานบุตร
2. นายวรรษฑีระ  ปานบุตร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 52.67 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1. เด็กชายเจตน์  วารี
 
1. นางสาวอุษณีย์  ทรัพย์มิตร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงสุนิสา  อยู่เอี่ยม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อ่ำแจ้ง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75.48 เงิน 12 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงอโนชา  คล้ายสินธุ์
 
1. นางพรทิพย์  เสาร์ประโคน
 
143 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงพลอยแพรวา  ปูนพันธุ์ฉาย
 
1. นางมยุรี   จันทรแดง
 
144 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มากกลิ่น
 
1. นางนุสรา  ทิพย์อุทัย
 
145 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เลิศมงคลธรรม
 
1. นางนิตยา  สระทองเศียร
 
146 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 45 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กหญิงรติมา  มั่งคั่ง
 
1. นางอภิรดี  คุณประทุม
 
147 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.16 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงพีรดา  เพ็ชรดำดี
 
1. นางนิตยา  สระทองเศียร
 
148 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงลภาพรรณ  จันทร์ขำ
 
1. นางนุสรา  ทิพย์อุทัย
 
149 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายทัตพงษ์  วังกุ่ม
 
1. นางนิตยา  สระทองเศียร
 
150 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83.98 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1. เด็กชายกฤษณะ  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงกาญจนา  วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ฤกษ์เปี่ยม
4. เด็กหญิงวารุณี  หอมทวนลม
5. เด็กชายอนุกูล  ภานุมาศ
 
1. นายกฤศ์วระพัชร์  ศุภโชคปิยังกูร
2. นางคณิภา  สาระศาลิน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งจิตร
2. เด็กชายทวีศักดิ์  บุญเลิศสุวรรณ
3. เด็กชายธนภัทร   จันทร์แดง
4. เด็กหญิงภัชรา  เรือนทองคำ
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สืบบุก
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลับศรี
 
1. นางจุติธานันต์  สุขกรม
2. นางธัญฉัตต์   ผาติพัศธนันท์
3. นางเรณู  ราคา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กชายธิติ  เอมเสม
2. เด็กชายธีรพงษ์  หอมโปร่ง
3. เด็กชายนัฐพล  พรมสากล
4. เด็กชายปาราเมศ  แสงคง
5. เด็กชายพีรพัฒน์   จันทร์แย้ม
6. เด็กชายเบญจรงค์  แจ่มจอน
 
1. นางวารุณี  พวงสุข
2. นางศรีประภา  จานแก้ว
3. นายสมคิด   ผลเจริญพงศ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. นายกรชัย  ล้ำเลิศ
2. นายชนะกานต์  ส่งบุญ
3. เด็กชายชลธี  นิลรอด
4. เด็กชายดิศพงศ์  แจ่มใส
5. เด็กชายทินกร  บุญสม
6. เด็กชายพงศธร  โตงาม
7. เด็กชายสุริยา  เฝ้าถนอม
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อรชร
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงชนิตา  ประสิทธิ์กาญจน์
3. เด็กชายธนาวุธ  ชงกุล
4. เด็กหญิงน้ำฝน  อำพรกาญจน์
5. เด็กหญิงปัทมา  หินอ่อน
6. เด็กหญิงวันดี  -
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ตรีคงธรรมกุล
8. เด็กหญิงสุจิตรา  สิงหเทพ
9. เด็กหญิงอมาวศรี  จันทโชติ
10. เด็กหญิงอรพินธ์  ทัดสวน
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงชลดา  เชาว์ไว
2. เด็กหญิงชลธิชา  บัวบังศร
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ธรรมจง
4. เด็กชายธนพัฒน์   ตรีศิริกุล
5. เด็กหญิงนพพร  คุ้มวงศ์
6. เด็กหญิงรัตติยา  บูชา
7. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  ทัศนวิจิตรพันธ์
8. เด็กหญิงสุพัตรา  รูปโฉม
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียร
10. เด็กชายเพชร  แพง
 
1. นายวิรัช  สว่างอรุณ
2. นายวีระยุทธ  ลินลา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 74.3 เงิน 23 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงนุนารี  อินทรนะนิสา
2. เด็กหญิงวรัญญา  สำเริงรัมย์
3. เด็กหญิงศิรินภา  หิรัญฉาย
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ขาวบู่
5. เด็กหญิงสุรัญญา  รังทน
 
1. นายนรา  อาดปักษา
2. นายวิรัช  สว่างอรุณ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรฉัตร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  คุณพันธ์
3. เด็กชายณัฐพล  พรมสากล
4. เด็กชายณัฐพล  ศิริฤกษ์
5. เด็กชายธีรพงษ์  หอมโปร่ง
6. เด็กหญิงปนัดดา  สมคิด
7. เด็กชายพิชยา  ตาเม่น
8. เด็กชายภัทรพล  จันทร์ยวง
9. เด็กชายศรุต  ออมธนพิศุทธิ์
10. เด็กชายอนุพงศ์  พวงมาลัย
11. เด็กหญิงอัจฉรา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวทิวา  พรหมชนะ
2. นางวารุณี  พวงสุข
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงชนิตรา  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญเชิด
3. เด็กหญิงปิยะกาญ  จันทฤทธิ์
 
1. นางวรรณศจี  แซ่เล้า
2. นางสาววารี  พรหมมา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 54.4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  ตาลเพชร
2. เด็กชายวันชนะ  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงศิริเดือน  เลาหเจริญกุล
 
1. นางสาวดุสดี  บุญส่ง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ป้ันหยัด
2. เด็กหญิงปนัดดา  หมื่นอาจ
 
1. นางสุรินทร์  จุลกิจวัฒน์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านซ่อง 1. เด็กชายธนา  มีเย็น
2. เด็กชายเกริกพล  โคกแก้ว
 
1. นายพงศ์วิพัฒน์  ปทุมสูติ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายธนพล  วงเอก
2. เด็กชายแก่นเพชร  ทิมอรรค์
 
1. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายพิเชษฐ์  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงวศินี  รวดเร็วการ
 
1. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงหฤทัย  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 89.29 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญศรี
 
1. นายคีตภัทร์  ปาลวัฒน์
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายวรพล  จะดอม
 
1. นางจิตรา  สุรเกียรติชัย
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 1. เด็กหญิงกานดา  นามแก้ว
2. เด็กชายชัชวาล  ต้นกันยา
3. เด็กหญิงวารุณี  เกิดน้อย
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
2. นางดรุณวรรณ  คานภู่
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายอธิพงษ์  หล้าเรือน
2. เด็กชายแสด  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวบัวหลัน  บัวเหมือน
2. นายสิทธิพล  ถือความสัตย์
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กชายจิณณพัฒน์  ตั้งศิริเสถียร
2. เด็กชายจีรศักดิ์  จงสมบูรณ์โภคา
 
1. นางจินตนา  ขุยขำ
2. นายพยนต์  ดำรงค์ธวัชชัย
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.67 เงิน 34 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงมิดที  -
2. เด็กชายอนุสรณ์  เมืองแสน
 
1. นางสาวธนิตา  เจนประเสริฐ
2. นางพยุง  ใบแย้ม
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.34 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  อินทอง
2. เด็กชายวีรภัทร  ทองอิน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ส้มพับ
 
1. นางพยุง   ใบแย้ม
2. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อยู่มากญาติ
2. เด็กหญิงวันเด่น  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวบัวหลัน  บัวเหมือน
2. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 26 โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กหญิงฎรุณทิพย์  นำประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ตะพัง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สมจิต
 
1. นางกัญญา  ชมละม้าย
2. นางบุญนำ  สิมมาโคตร
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายธเณศ  ม่วงน้อย
2. เด็กชายภคิน  กัณฑ์สังข์
3. เด็กชายสุริยัน  วงษ์ปามุต
 
1. นางพยุง  ใบแย้ม
2. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายจอย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงมาลี  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  อยู่มากญาติ
 
1. นายมนตรี  วรรณายก
2. นางวันทนันท์  นิ่มนวล
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุณหะจิรังรักษ์
2. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฎฐ์  เตชาธรสมบูรณ์
 
1. นางสาวชิดชนก  วันดี
2. นางอารีรัตน์  เเก้วอินทร์
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 23 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 1. เด็กชายณฐพล  ทุมสงคราม
2. เด็กชายศุภณัฐ  พรานเจริญ
 
1. นางวิภาภรณ์  เอกจิต
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กชายปิยะรัตน์  คุสินธ์
2. เด็กชายศรราม  ฟักทอง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  จงจินากูล
 
1. นางวิราวรรณ  แกมไทย
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายธนวัตน์  จันทร์ต๊ะ
2. เด็กชายพันกร  ศรีเหรา
3. เด็กชายอลงกรณ์  ศิริรัตน์
 
1. นางพยุง  ใบแย้ม
2. นางสาวศรินยา  กลีบทอง
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเบญพาด 1. เด็กชายอนันตชัย  ศรีสะอาด
 
1. นางบุญนำ  สิมมาโคตร
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กชายณัฐภพ  มาเพ็ง
 
1. นางสาวพรณภัสส์  ปิโย
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 1. เด็กชายธนพล  เมืองมูล
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 64.99 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  มะลา
 
1. นางอารีรัตน์  เเก้วอินทร์
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 1. เด็กหญิงพัลดา  กุญชร
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรสินชัย
3. เด็กหญิงสุนันธิยดา  โพแค
4. เด็กหญิงเกศชฎาพร  ปัญญาหงษ์
 
1. นางทรงพร  สุวรรณประเสริฐ
2. นางสาวปราณี  บุญเต็ม
3. นางสาวสุพิน  ตรีเดชา
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดหนองลาน 1. เด็กชายอาทิตย์  คำจันทร์
 
1. นางบุปผา  ศิริจารุวร
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ฉลองภาค
2. เด็กชายณัฐภาส  ทองดอนเหมือน
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โมกไทสงค์
4. เด็กชายพีรภัทร  โพธิ์ทอง
5. เด็กชายภูมิธเนศ  ศรีแสน
6. เด็กหญิงสุจิตรา  แตงอ่อน
7. เด็กหญิงออรานัน  พุฒศรี
 
1. นางสาวชวนพิศ  กระต่าย
2. นายนิพนธ์  ล้อไพบูลย์
3. นางไพลิน  รูปสอาด
 
187 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง 7 โรงเรียนอนุชนศึกษา 1. เด็กหญิงสรรเพชุดา  วงษ์สนิท
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุตรดี
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยืนยง
2. เด็กหญิงนิสา  -
3. เด็กชายพงค์ศิริ  อ่อนนาง
 
1. นางวรรณวิภา  บุตรดี
2. นางสุณีนารถ  ศรีทอง
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงจริญญา  หอมตา
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  ประสบผล
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  สอนเสนา
 
1. นางสาวสกุนา  อรชร
2. นางสาวสุพรรณี  รุ่งกระจ่าง
 
190 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านหนองลาน 1. นางอำพร  รัตนเดชกำจาย
 
 
191 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านตลาเขตมิตรภาพที่ 105 1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
 
192 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนวัดเบญพาด 1. นายวิชา  จุลทรักษ์