สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 79.6 เงิน 17 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงอิสริยา  สายตรง
 
1. นางวัฒนา  มะลิโชติ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 1. เด็กหญิงไอรดา  และอรุณ
 
1. นางสุมาลย์  พรมสอาด
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงวันนิสา  ฟาลค์ส
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงจิรัสยาภรณ์  รัศมี
 
1. นางนวพร  เตรียมวัฒนา
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กหญิงภัทรายุ  พันปี
 
1. นายศุภกิจ  แสงพูล
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงอารดา  นาทรัพย์
 
1. นางสาวนิตยฐา  ลิ้มสายสุข
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนวิเศษศึกษา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  แจ่มสว่าง
 
1. นางสาววิลาสินี  กาทอง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.1 ทอง 22 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงสิริมาศ  ปิ่นเจริญพรทวี
 
1. นางสาววิไลพร  วิไลลักษณ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงเบญจพร  พงษ์เจริญ
 
1. นางดวงฤดี  วิชัยสงค์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงศรัญญา  เปรมใจ
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนสมถวิลหัวหิน 1. เด็กหญิงธนาวดี  ชัยสุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรพร  อยู่สบาย
 
1. นางธนันรดา  อยู่สุข
2. นางสาวอิงควัฒ  พรหมวิเชียร
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) 1. เด็กหญิงพรรณิภา  มั่นคง
2. เด็กหญิงเยาวนารี  บุญมา
 
1. นางสาวประเทือง  บัวเผื่อน
2. นายสิโนทัย  เพนเทศ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแย้มสอาด 1. เด็กชายพัชรภูมิ  ศรีประทักษ์
 
1. นางสาวพิไลพร  แช่มช้อย
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายเมธัส  โพธิ์ผลิ
 
1. นายดำรงค์ชัย   เขียวไปรเวช
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงชัญญา  ตันติมากร
 
1. นางสุพัชรา  อุดมเกษตรรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 34 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ไตรภพ
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  เรียบร้อย
3. เด็กหญิงศุภานัน  บุตรเนียม
 
1. นางนงนุช  ภูทองวัน
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  กังวล
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กชายณัฐพล  เจียมอยู่
2. เด็กชายนินนาท  บุญสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญประกอบ
 
1. นางบุญเรียม  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางวาสนา  สุนทรโสภา
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อินฉิม
2. เด็กหญิงณิชา  สำเนียงดัง
 
1. นางสาวรัตติมา  แซ่โง้ว
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กชายชินาธิป  พุ่มซ้อน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  น้อยเมือง
 
1. นางสาวสุภาพร  ผลพุฒ
2. นางสาวสุวารี  สิงห์โตงาม
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายภราดร  จับจัด
 
1. นางสาววรางคณา  เหล่าซ่วน
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กหญิงภัสวรรณ  เกษมสุขไพศาล
 
1. นางรุจิรดา  เวทยนุกูล
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายสุธิชัย  เอี่ยมศิริ
 
1. นางนกแก้ว  นวลละออง
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54.75 เข้าร่วม 42 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  เพ็งนวม
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ศิริสวัสดี
3. เด็กหญิงสินีนาฏ  สุขศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญกอง
2. นางสาวกรรณิการ์  เกตุสุก
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงฐ ิติรัตน์  ช้างแก้ว
2. เด็กชายธีระพงษ์   ศรีทับทิม
3. เด็กหญิงวรพรรณ  เกิดพุ่ม
 
1. นางสาวนันทิยา  พัฒนชัย
2. นางสาววาสนา  ยาวงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายจันทพัฒน์  มาประชุม
2. เด็กชายจุลจักร  แสงล้ำ
3. เด็กชายปัญญาพล  คำวงษ์
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางวาทินี  ไม่น้อย
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) 1. เด็กหญิงชลดา  แตงแฟง
2. เด็กหญิงรจนา  รักษาพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทร์พราหมณ์
 
1. นางจริยา  ฉายศรี
2. นางชนัดดา  รวดเร็ว
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 1. เด็กชายนพพร  โต๊ะสังวาลย์
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงมินตรา  สีเมฆ
 
1. นางสาวกฤษณพร  ศิริโชติ
2. นางสาวสมควร  แสงสว่าง
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงกาญจนา  โครตนาม
2. เด็กหญิงปรียานุช  สุทธิรักษ์
3. เด็กชายอนาวิล  พลายมีสี
 
1. นางสาวสุพิชญา  ตั้งธรรม
2. นางหัสณีย์  สังขศิลปชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงปารมี  เพชรอยู่
2. เด็กหญิงสาธิกา  อินหนุน
3. เด็กหญิงสุชาดา  เสือเหลือง
 
1. นางชนาพร  ชำนาญศิริ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  ถือความสัตย์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงจีรพรรณ  สมโสภา
2. เด็กหญิงฐิติพร  สุวรรณไตรย์
3. เด็กหญิงธนพร  โจมกลาง
 
1. นางกัลยา  คงถอด
2. นางสาวนันทิยา  พัฒนชัย
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายสิทธิกร  วงศ์น้อย
 
1. นางณัฐพจี  ปัญญาชนะกุล
2. นางศิริพร  ศรีสวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 36.84 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กชายณัฐดนัย  หอมกลิ่น
2. เด็กชายธนดล  อรรณพรัตน์
 
1. นายชาญชัย  เสียงกล่อม
2. นายบุญมา  ลิ้มพัธยาเนตร์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.21 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชลากร  สามงามวี
2. เด็กชายเอกรินทร์  ทองดีนอก
 
1. นายพนม  พันธ์จันทร์
2. นายแสวง  พูลหนองรี
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กชายกิตติ  จันทรวิจิตร
2. เด็กชายไพศาล  ดำดิน
 
1. นายชาญชัย  เสียงกล่อม
2. นายบุญมา  ลิ้มพัธยาเนตร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 31 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 1. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  หอมกลิ่น
3. เด็กชายอภิชิต  หุ่นงาม
4. เด็กหญิงอิษยา  ฝ่ายเดช
5. เด็กชายเสกสรร  ทองแผ่น
 
1. นางสาวอารีรัตน์  จับจัด
2. นางเสนอ  ศรีสวัสดิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุอินทร์
2. เด็กหญิงทิพยวิมล  มานิตย์
3. เด็กหญิงพรพิชชา  บุญธรรม
4. เด็กหญิงศกาวรัตน์  นกงาม
5. เด็กหญิงสุธิดา  สีเมฆ
 
1. นางพจนีย์  รักษาราษฎร์
2. นางสาวรัตนา  จุรุพันธ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  มีท่อธาร
2. เด็กหญิงปาลิดา  ทักษิณาพันธ์
3. เด็กหญิงสาธิตา  พานวงศ์
4. เด็กหญิงอัญชิสา  ทับทิม
5. เด็กหญิงเนตรนภา  หุ่นเก่า
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
2. นางปฏิมาภรณ์  ด่านอุดม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 32 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงนิภาดา  ชื่นอารมณ์
2. เด็กหญิงพรรภษา  แสงล้ำ
3. เด็กหญิงรุจิรา  หนูภูเขา
4. เด็กหญิงสมฤดี  โฉมยง
5. เด็กหญิงอรอุมา  ยอดยิ่ง
 
1. นางจิตติมา  ร่วมชาติ
2. นางวันดี  พูนจารุวัฒน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.6 เงิน 35 โรงเรียนบ้านวังก์พง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โตมอญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจะ
3. เด็กหญิงสุภาวิกา  เนียมจันทร์
4. เด็กชายสุวัจน์  ปัญโญ
5. เด็กหญิงอรทัย  กลิ่นอยู่
 
1. นางทองศิริ  ตันเจริญ
2. นางรุจิรดาณ์  ชัยยานุวัฒน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงนิภาวรัตน์  เอี่ยมเพชร
2. เด็กหญิงวันนิสา  ฟาลค์ส
3. เด็กหญิงวันศิรี  บุญพิมพ์
4. เด็กหญิงวิจิตรา  สุดใจ
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จิตรัตน์
 
1. นายวิชาญ  ชื่นเจริญ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงชรินทร  เกตุอุดม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ร่วมชาติ
3. เด็กหญิงมาริษา  อิดเอื้อ
4. เด็กชายศุภกิจ  ทรัพย์สิงห์
5. เด็กชายอภิเทพ  เกียกกาย
 
1. นายณรงค์วิทย์  พึ่งพงษ์
2. นางสาวศิริลดา  ช่วยศรีนวล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80.6 ทอง 22 โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กชายกรกฎ  ธรรมจริยา
2. เด็กชายชนวีร์  บัวแก้ว
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยพาฤทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปราบกรี
5. เด็กชายทวีศักดิ์  เซี่ยงฉี
6. เด็กชายธนพล  ทรัพย์มา
7. เด็กชายธนภัทร  แซ่ตัน
8. เด็กชายธีรภัทร  ประเสริฐสิทธิกุล
9. เด็กหญิงปิ่นมณี  พรหมเชื้อ
10. เด็กชายพชรพล  ทองจันทร์
11. เด็กชายภูธาร  ตุงฉิน
12. เด็กชายศักดินันท์  พราหมมณี
13. เด็กชายสมิทธิ  เอี่ยมเจริญ
14. เด็กชายสิรวิชญ์  ภาคกินนร
15. เด็กหญิงเขมณา  ชาวบางน้อย
16. เด็กหญิงเจด  แบร์ด
17. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใกล้ชิด
 
1. นางญาณิศา  อ่วมเมือง
2. นายบุญลือ  พ้นภัย
3. นายรัตนชัย  หนูนาค
4. นายศุภชัย  โรจน์บวรวิทยา
5. นางสุภัชชา  จันทร์สว่าง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 37 โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กชายศุภณัฐ  ตั้วอึ้งมั้ง
 
1. นางละออ  แสงสุริยา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 42 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงสาธินี  เทพธนู
 
1. นางสมหมาย  บุญเทศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 47 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงวิมลวัลย์  อภิชัย
 
1. นางสาวสุพิชญา  ตั้งธรรม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81.46 ทอง 29 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายจารุกิตต์  จันทรสีชัง
2. เด็กหญิงวีรนุช  สายพิมพ์
 
1. นางประนอม  เยาวภักดิ์
2. นางสาวสุนิธิ  พ่วงไป
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.64 ทอง 39 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ฤทธิ์เดช
2. เด็กชายภากร  เกิดประดับ
 
1. นางประนอม  เยาวภักดิ์
2. นางอรุณ  ยลพันธุ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.47 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีนุช
2. เด็กชายธัญญะ  อินละวงค์
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กหญิงกนกพร  เรืองเจริญ
2. เด็กหญิงกรองทอง  ปั้นอินทร์
3. เด็กหญิงณัฐธิญา  ฝ่ายเดช
4. เด็กหญิงนิรภัฎ  ช่างเพียร
5. เด็กหญิงภาสินี  เตี้ยแจ้
6. เด็กหญิงวรรณิกา  สัตย์ซื่อ
7. เด็กหญิงศรุตยา  เอี่ยมสะอาด
8. เด็กหญิงศิรินทรา  พุ่มโพธิ์งาม
9. เด็กหญิงสุนิษา  สัตย์ซื่อ
10. เด็กหญิงสุมิตา  เจริญสุข
 
1. นางสาวดวงตา  นาเมือง
2. นายสนอง  ผิวนิ่ม
3. นางสุพัตรา  รักจำรูญ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 74.9 เงิน 45 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงกนกพร  เตียงพานิช
2. เด็กหญิงจิณณพัต  บัวงาม
3. เด็กหญิงชัญกาญจน์  กิมเฮี้ยะ
4. เด็กหญิงนฤวรรณ  มูสิกพันธ์
5. เด็กหญิงพริมา  สลับศรี
6. เด็กหญิงฟาริดา  ดังก้อง
7. เด็กหญิงมธุริน  พ่วงตรง
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ประยูรศิริ
9. เด็กหญิงวรดา  มิ่งมิตร
10. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  สายน้ำเขียว
11. เด็กหญิงสลิลทิพท์  นุชชมภู
12. เด็กหญิงสิรามล  บุญมี
13. เด็กหญิงอัญชิสา  น้อยทอง
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  รวยรุ่ง
15. เด็กหญิงเกษร  โคตรสีขัน
 
1. นางณัฐพจี  ปัญญาชนะกุล
2. นางธัญกร  จังพานิช
3. นางนันทัชพร  ประกอบชาติ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 77.1 เงิน 20 โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงจตุพร  เภาพาษ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรายแก้ว
3. เด็กหญิงธีมาพร  วงศ์สว่าง
4. เด็กหญิงนฤมล  บุญมี
5. เด็กหญิงนิภาพร  เหมือนสุข
6. เด็กหญิงน้ำเพชร  หลิววิเศษ
7. เด็กหญิงปานรินทร์  ศรีสุวรรณ
8. เด็กหญิงปิยะดา  หนองน้อย
9. เด็กหญิงศศิธร  อำนวยพงษ์
10. เด็กหญิงศิตานันท์  อู่เพชร
11. เด็กหญิงสลุตา  หอมเนียม
12. เด็กหญิงสุทินา  สีเมฆ
13. เด็กหญิงสุพัตรา  เขียวชอุ่ม
14. เด็กหญิงสุวภัทร  น้ำกลั่น
15. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่โง้ว
 
1. นายคมกฤช  วัฒนาพันธุ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  รักศรี
3. นางปราณีต  โสภา
4. นางสุวารี  จงธีระธรรม
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74.95 เงิน 26 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองคำ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ธรรมเนียม
3. เด็กหญิงภานิศา  พรหมเชื้อ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ปินลุม
2. นางรุ่งรัตน์  เอี่ยมน้อย
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นาคดี
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  นิมาลา
3. เด็กหญิงไพรลิน  แกมสุวรรณ
 
1. นางสาวกฤษฎิยาณี  อิ่มอุไร
2. นางวนิดา  ครุฑกาศ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงญาตา  แจ่มนาค
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สนธิ
 
1. นางสาวสุทัญญา  ภมรสูตร
2. นายเดช  สนธิ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 1. เด็กหญิงกุศลิน  คล้ายหงษ์
2. เด็กชายจีระศักดิ์  สาคร
 
1. นายปรีชา  ตั้งธรรม
2. นายวีระ  สองเมือง
 
56 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปรัสรา  กลับประดิษฐ
2. เด็กหญิงมลธณพร  อินประสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุกฤตา  คูหาทอง
 
1. นางสาวก็  หน่อทิม
2. นางสาวพัฒน์นรี  สินหมู่
 
57 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กชายนรากร  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงนฤภร  นาคโต
3. เด็กชายวรพงศ์  ปลื้มจิตต์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อนงค์ทอง
2. นางสาวอรอุษา  คงมั่น
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายคณิศร  คชเกร็ง
2. เด็กชายวุฒิพร  สีแดง
3. เด็กชายสาธิต  บัวคล้าย
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
59 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนมัธยมสาธุการ 1. เด็กชายสิทธิกร  คุ้มด้วง
 
1. นางสุพิส  สายสร้อย
 
60 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมสาธุการ 1. เด็กหญิงอติพร  เกิดผล
 
1. นายเมืองแมน  โมคบุรุษ
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บัวล้อม
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
62 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ภูบุญมี
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
63 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงอ่อนนุช  ดีพิมาย
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
64 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนันณภัทร  สุขสมัย
2. เด็กหญิงอมราพร  เทศกลั่น
 
1. นายสุข  หน่อทิม
2. นางสุดา  คำโม
 
65 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงภาวิดา  มูลทรัพย์
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จิตต์ถนอม
 
1. นางสาวนฤมล  โพธิรัชต์
2. นางบังอร  ทองย้อย
 
66 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์ระย้า
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
67 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  อิ่มเกษม
2. เด็กชายณัฐดนัย  เขียวไปรเวศ
3. เด็กหญิงธนาพร  โมกข์บุรุษ
 
1. นางทัศนีย์  หูทิพย์
2. นางพิชญาภัค  ไตรภพ
 
68 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 70 เงิน 38 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุดมพงศ์วัฒนา
2. เด็กชายศรัณย์  อ่อนพันธ์
3. เด็กหญิงอภิษฐา  เฉลิมไทย
 
1. นางสาววัชรีย์  โพธิรัชต์
2. นางสาวสมใจ  เลียบจร
 
69 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนวไลย 1. เด็กชายวัชรพล  วงษ์เวช
 
1. นายพุทธบุตร  ภิญญชิต
 
70 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายภูรินทร์  เอี้ยงใจดี
 
1. นายศุภชัย  อินทศร
 
71 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนวไลย 1. เด็กชายตะวัน  มีนาม
 
1. นางสาวสุกัญญา  จิตพลีชีพ
 
72 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนวไลย 1. เด็กชายรุณชัย  ทองคำ
 
1. นายบุญยืน  นวลพลอย
 
73 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายสมัชญ์  ภาวะโสภณ
 
1. นายพิษณุ  ทับเมี่ยง
 
74 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงรวิสรา  บุญมีสุข
 
1. นางสาวอำไพ  ชื่นอารมย์
 
75 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 78 เงิน 27 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เล่าตะ
 
1. นายเทอดเกียรติ  สถานสุข
 
76 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงอาทิตยา  โรจน์บวรวิทยา
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
77 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงวชิราวรรณ  เกวียนวงษ์
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายวัชรพล  แซ่โค้ว
 
1. นางสายทิพย์  ศรีล้อม
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กชายบัณฑิต  รูปสังข์
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงมยุรา  จิ๋วโต
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 46 โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พะวงกิจ
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.6 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กชายชัยลักษณ์  อิ่มชู
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.66 เงิน 37 โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กหญิงภัทรายุ  พันปี
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 23 โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กหญิงนฤมล  เกตุย้อย
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 43 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1. เด็กชายอัมรินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นายสังเวียน  รักษาดี
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 26 โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สิชฌนันทน์
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง 26 โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  ยุติธร
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.66 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ประเสริฐชัย
 
1. นางปัญจมาพร  ดาราวงษ์
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 40 โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงปวีณา  ดิลกพรเสรี
 
1. นายพิเศษ  จันทร์แสงทอง
 
90 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หญ้าเล็ก
2. เด็กชายจารุเดช  โชคคีรีกร
3. เด็กชายจิรพัฒน์  พงศ์เพ็ชร
4. เด็กหญิงจิราพัชร  หนองมีทรัพย์
5. เด็กหญิงฐิตาภา  เอมโอษฐ
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยิ้มใย
7. เด็กชายณรงค์กร  ทองย้อย
8. เด็กชายณัฐนนท์  ปัญจมหาคีรี
9. เด็กชายดนุนันท์  ยิ้มใหญ่
10. เด็กชายธนาธร  หอมกลิ่น
11. เด็กหญิงธันย์ชนก  กลิ่นหอม
12. เด็กชายนที  วรพิน
13. เด็กหญิงนภสร  ลักยิ้ม
14. เด็กชายปณชัย  ถือแก้ว
15. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ปรีเปรม
16. เด็กหญิงปรีดิพัทธ์  ปรีเปรม
17. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ทองรอด
18. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญเหลือ
19. เด็กชายพลพล  รวดเร็ว
20. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เทียมศรี
21. เด็กชายยอดยิ่ง  รวดเร็ว
22. เด็กหญิงลัลนา  พวงเพ็ชร
23. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองรอด
24. เด็กชายวรวุฒิ  ทรายละเอียด
25. เด็กชายวิวัฒน์  จิตมั่น
26. เด็กชายวีรพงศ์  ชูวงศ์วาลย์
27. เด็กชายศรัณยู  กล่อมจิตต์
28. เด็กหญิงสิธิพร  พุ่มแจ้
29. เด็กหญิงสิริภัทร  แป้นทอง
30. เด็กหญิงสุนิสา  ฉายสุขเกษม
31. เด็กหญิงสุพิชชา  เอมโอษฐ
32. เด็กชายอภิวัฒน์  รวดเร็ว
33. เด็กหญิงอรนิพา  แดงโชติ
34. เด็กหญิงอรพิน  ห้วยแก้ว
35. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เกษร
36. เด็กชายอาทิตย์  นิลประดับ
37. เด็กชายอุเทน  นิลประดับ
38. เด็กหญิงเจนสุดา  เจือแจ่ม
39. เด็กชายเดชาวัต  รวมทอง
40. เด็กหญิงแพรวา  เจือแจ่ม
 
1. นายกิตติธัช  แสนภูวา
2. นางสาวฉวีวรรณ  จิระเพชรอำไพ
3. นายธิปัตย์  ปรีดิ์เปรม
4. นางปภานิจ  อ่อนท้วม
5. นางสาวมะยุรี  คืนดี
6. นายรณรงค์  เปลี่ยนปราณ
7. นางสาวอำพร  หนองมีทรัพย์
8. นายไพโรจน์  อ่อนท้วม
 
91 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มั่งประเสริฐ
2. เด็กหญิงจณิสตา  มั่งประเสริฐ
3. เด็กหญิงณชา  ช่วยรอดหมด
4. เด็กชายณัฐกร  อินทะศร
5. เด็กชายณัฐนันท์  ศรเฉลิม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสอน
7. เด็กชายวรัญชิต  นาีคคล้ำ
8. เด็กหญิงอารยา  ทิพย์เกิด
 
1. นางสาวฌานิกา  คูเจริญทรัพย์
2. นางสาววิไลลักษณ์  ชำนาญผลิต
3. นางสาวสินีนาถ  ชื่นจิตต์
 
92 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผึ้งหลวง
2. เด็กหญิงชลธิดา  ชื่นเจริญ
3. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงศุจินธรา  อ่อนนุ่ม
5. เด็กหญิงเมรีย์  กะโห้
6. เด็กหญิงเมสินี  เอมโอช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนสาร  แกมไทย
2. นางสาวปิยนุช  ปักษี
3. นางสาวยุวากร  ประดิษพงษ์
4. นางสาวสุกัญญา  ลิ้มตระกูล
 
93 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงชลลดา  อินทร์คำ
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์หร่าย
4. เด็กหญิงวาริณี  บุญแดง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉิมพาลี
6. เด็กหญิงเจศิตา  ทรัพย์มา
 
1. นางจิราพร  ยิ้มน้อย
2. นางสาววีระยา  มิชสิน
3. นางศิริภรณ์  ว่องไว
4. นายเกรียงศักดิ์  รสเจริญ
 
94 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 73 เงิน 36 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 1. เด็กชายคมสัน  จันทร์มาก
2. เด็กหญิงจิรนันท์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงทัพเพชร  แก้วทอง
4. เด็กหญิงทิพานันท์  อ่อนสุขใส
5. เด็กหญิงธาริณี  มีทรัพย์
6. เด็กหญิงนันท์กมล  ภู่ระย้า
7. เด็กหญิงปาริชาติ  จิตแจ่ม
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ละมูลมอญ
9. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เอี๊ยว
10. เด็กหญิงสกลสุภา  อ่อนสุขใส
11. เด็กหญิงสุฑาธิณี  มาระสิน
12. เด็กหญิงสุนิษา  ช่อชั้น
13. เด็กหญิงสุมิตตา  เทพทิพย์
14. เด็กหญิงอริสา  จิตพลีชีพ
15. เด็กหญิงเมธาพร  แซ่เอี๊ยว
 
1. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
2. นางสาววริญญา  ขลุ่ยนาค
3. นางสาวอรวรรณ  กลิ่นกลุ่น
4. นางอุษา  ลาวรรณา
5. นางสาวเกตุแก้ว  แป้นแหลม
 
95 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉลวยศรี
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  นามบุตร
3. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ทองเกิด
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุสุข
5. เด็กหญิงน้ำฝน  รักอู่
6. เด็กหญิงพรรณิดา  เนตรสน
7. เด็กหญิงพัชรพร  เซ่งเคลือ
8. เด็กหญิงพัชรีย์  นามบุตร
9. เด็กหญิงรัชธิดา  ชมสน
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิลปี
11. เด็กหญิงอทิตยา  เกียรติศักดิ์
12. เด็กหญิงอำไพ  เผ่าพงษา
 
1. นางจุรีภรณ์  กฤติยาวรรณ
2. นางสาวรุ่งรัตน์  เทศกูล
3. นางสุนีย์  เกิดแย้ม
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายพสุเทพ  ยิ้มใย
2. เด็กชายอมรเทพ  เหมือนสุวรรณ์
3. เด็กชายเจตน์  จันทร์ฉาย
 
1. นายเทียนชัย  ธรรมเที่ยงธรรม
2. นางสาวเสาวณีย์  แสงนิล
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซมรัมย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เมฆขยาย
3. เด็กหญิงวรารัตน์  พุ่มศิริ
 
1. นางรัชนี  บุญรอด
2. นางราตรี  เลือดแดง
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายพัทธพล  สุขผ่อง
2. เด็กชายพีรพล  จิ๋วโต
3. เด็กชายภราดร  นามแสง
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาววีระยา   มิชสิน
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายธนากร  ชูเนื่อง
2. เด็กชายพีรภัทร  สีดา
3. เด็กชายสิทธินนท์  สมบุญ
 
1. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แย้มโพธิ์
2. เด็กชายกิตติธัช  ลืมจันทร์
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  แดงเรือง
4. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  นางาม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ยิ้มใหญ่
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เมฆอากาศ
 
1. นางสาวศริญดา  เทียมหมอก
2. นางอารีย์  ถือแก้ว
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงณัชนันทน์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วไข่
3. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่อื้อ
4. เด็กหญิงนันทิญา  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ตั้งจินดารัตน์
6. เด็กหญิงอนัญญา  เสนะวีระกุล
 
1. นางกมลรัตน์  อ่อนทรัพย์
2. นางพรทิพย์  ทองศรีสืบสกุล
3. นางมาริษา  ชื่นสุราษฎร์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีพิน
3. เด็กชายสุทธิภัทร  จะรดรัมย์
 
1. นางสาวสุรีวรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางเอื้อมพร  สงวนวงษ์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงณิศาชล  หญ้างวงช้าง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ช่วยสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุทธิราภรณ์  ละโว้
 
1. นางพรทิพย์  ทองศรีสืบสกุล
2. นางมาริษา  ชื่นสุราษฎร์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงมนัญชยา  คุ้มชะนุต
2. เด็กชายวิทูร  ฟักโต
3. เด็กชายสำฤทธิ์  พรมน้อย
 
1. นางจำปา  เกตุงาม
2. นางปวีณา  เสือกลิ่น
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กชายนรา  บุญมาทน
2. เด็กหญิงวรรณพร  ขำนวมทอง
3. เด็กชายอรรถพล  นาคใหม่
 
1. นายสมเกียรติ  กุดั่น
2. นายไพบูลย์  ทองก้อน
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1. เด็กหญิงกายแก้ว  โค้วบุญยะราศรี
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชื่นสกุล
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุขบุตร
 
1. นายสังเวียน  รักษาดี
2. นางอุไร   บุญทรัพย์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงจิรวดี  สุดยอด
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มั่นเจริญ
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  จงเจริญ
 
1. นายพเนิน  ศรีงาม
2. นางลัดดา  ศรีงาม
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์เผือก
2. เด็กหญิงปิยนุช  สนสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงรัญชิดา  จิ๋วโย
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทองหล่อ
2. นางอารียา  ฉลองขวัญ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.2 ทอง 26 โรงเรียนเกี้ยวกวง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวบางใหญ่
2. เด็กหญิงอรณัฐ  รวดเร็ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่หลู่
 
1. นางสาวลักษมี  สนธิ
2. นางสาวอังคณา  ภู่สุนทรธรรม
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงมั่น
2. เด็กหญิงรินพร  กำนิล
3. เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์สงวน
 
1. นางกษิรา   เดชาธิติพงษ์
2. นายเชษฐา  เพลินจิตต์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงธิติมา  เทศผ่อง
2. เด็กหญิงวรรณวนัช  สีม่วง
3. เด็กหญิงศิริ  สุกสี
 
1. นางสาวจินตนา   แป้นด้วง
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงดาริน  พรามมณี
2. เด็กหญิงอรสา  เจาจารึก
3. เด็กชายเพิ่มทรัพย์  สัตตัง
 
1. นางสาวจินตนา  แป้นด้วง
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี 1. เด็กหญิงจันทนา  เพ็งอุดม
2. เด็กหญิงวิภาดา  ห้วงน้ำ
 
1. นางสาวดวงกมล  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวอุมาพร  พินิจภารการณ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายพัชรพงศ์  เผ่าพงษา
2. เด็กชายอลงกรณ์  ภู่ผาสุก
 
1. นางธนีญา  พลายงาม
2. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์  สร้อยประเสริฐ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กชายพลวัตร  เรืองศิลป์
2. เด็กชายวีรภัทร์  พลับพลาทอง
 
1. นางประจินดา  ถาวรนันท์
2. นายเทพรักษ์  ถาวรนันท์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 1. เด็กชายก้องภพ  หอมสนิท
2. เด็กชายพงษ์เพชร  อบอุ่นจิตสกุล
 
1. นางรัชณี  เสือเหลือง
2. นางสาวสุคลทิพย์  หุ่นเก่า
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภู่เพชร
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ตันตระกูล
 
1. นางธนีญา  พลายงาม
2. นางสิริพัชร  ภู่ทวี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ปานใหญ่
2. เด็กชายภานุวัฒน์  มูลทองชุน
 
1. นายสมเกียรติ  โคมเมือง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์   พรายแก้ว
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายฐาปนา  กลิ่นอุบล
2. เด็กชายศุภโชค  ขวงพร
 
1. นางสาวจินตนา  แป้นด้วง
2. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 44 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  คงแก้ว
2. เด็กหญิงเมธาวี  อิทริน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล
2. นางสาวอุษา  ศรีพนมวรรณ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายพิชัยเชษฐ์  วิไลประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัทราพร  นวะพิฒ
 
1. นายสมบัติ  ถวิลอ่อน
2. นางสาวสุพิชญา  ตั้งธรรม
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายณัฐพนธ์  หลีเกษม
2. เด็กชายศุภกร  เกื้อเส้ง
 
1. นางสาววรรณา  อ่ำศรี
2. นายสิปปกร  ศรีพรหมทอง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนิยดา  นาคคล้ำ
 
1. นางธนีญา  พลายงาม
2. นายอำพร  ทองบาง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงดวงกมล  ดิษฐ์ขามป้อม
2. นายนำโชค  หอมรื่น
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จิตแจ่ม
 
1. นางธนีญา  พลายงาม
2. นางสุภาภรณ์  ปทุมเพชร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิชฌนันทน์
2. เด็กชายอิษวัต  โสรัจจกุล
 
1. นายอธิวัชร์  กิตติเจริญสินชัย
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายทินภัทร  ไทยอุดมทรัพย์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  สีทุรี
3. เด็กชายรัตนากร  จิ๋วใย
 
1. นางณัชพร  ช่วยรอด
2. นายศิริชัย  ช่วยรอด
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายพิพัฒน์  ลาภส่งผล
2. เด็กชายภูริภัทร  ศิลาทอง
3. เด็กชายวิศรุต  บุตตะ
 
1. นางณัชพร  ช่วยรอด
2. นายศิริชัย  ช่วยรอด
 
128 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 69.83 ทองแดง 32 โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กหญิงสราวลี  ภู่ผาสุก
 
1. Mrs.Opalyn   C. Berco
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กชายวิศรุต  ชูจิตต์
 
1. นางปัญจมาพร  ดาราวงษ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 53.83 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงสุภาพร  จวนสว่าง
 
1. นายภูธายุทธ  เงินยวง
 
131 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนแย้มสอาด 1. เด็กชายศิศิรา  พาร์ซัน
 
1. Mr.Roel   Pascual
 
132 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนแย้มสอาด 1. เด็กหญิงณชนันท์  เฮร์ช
 
1. MissJobel  Salvador
 
133 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กชายนินนาท  บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันทรักษา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สีเมฆ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  รักศรี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.66 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงดวงสุดา  ชาวัตร
 
1. นางณัฐยา  พงศ์ไพศาลศรี
 
136 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90.5 ทอง 5 โรงเรียนแย้มสอาด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก่นสา
 
1. นายสาโรจน์  บัวแก้ว
 
137 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  มารุ่งเรือง
 
1. นางสาวปุณิชา  คุ้มสอาด
 
138 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 19 โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงมรกต  รัตนอาษา
3. เด็กชายรณชิต  ปัญญาหาญ
4. เด็กหญิงวราพร  หัดประกอบ
5. นายอิของ  จงเจริญ
 
1. นายวรวุฒิ  คุณประทุม
2. นางสาวสุพรรษา  คำภาพันธ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 61.33 ทองแดง 37 โรงเรียนเกี้ยวกวง 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่สีว์
 
1. นายจรัส  สุทธางคกูล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กชายนาย  ชาวพม่า
2. เด็กชายวรุตน์  หวานจริง
3. เด็กชายออ  ชาวพม่า
4. เด็กชายโกพิว  ชาวพม่า
5. เด็กชายโซ่  ชาวพม่า
6. เด็กหญิงไก่มณี  กะจรวงษ์
 
1. นายคณิศร  อาจสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชูใจ  ใหญ่ประเสริฐ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตาลหัวแถว 1. เด็กชายกษิตินาค  สาลี
2. เด็กชายก้องภพ  เมฆขยาย
3. เด็กชายดวง  จุสมใจ
4. เด็กชายธนวัฒน์  อิ่มสมบัติ
5. เด็กชายนันธพงศ์  ยอดแย้ม
6. เด็กชายหฤษฎ์  กิจเกษตรสถาพร
7. เด็กชายอนันส  นาเรือง
8. เด็กชายเมธัช  ศรีสุข
 
1. นางวาสนา  ช่องพิทักษ์
2. นายสมชาย   คล้ายเพชร
3. นายอุดเดช  หนูสวี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายชานน  บุดดาสา
2. เด็กชายตะวัน  ศรีไชย
3. เด็กชายสงกรานต์  แก้วประไพ
4. เด็กชายสุขสันต์ชัย  จันทร์อุปถัมภ์
5. เด็กชายหาญณรงค์  รอดสะใภ้
6. เด็กชายอดิศร  อรุณเล็ก
7. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีธรรมราช
8. เด็กชายอานนท์  สมิงทอง
 
1. นายธวัช  เซี่ยงฝอง
2. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์  สร้อยประเสริฐ
3. นายมัด  จอสูงเนิน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 75 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กหญิงกนกพร  เรืองเจริญ
2. เด็กหญิงกรองทอง  ปั้นอินทร์
3. เด็กหญิงณัฐธิญา  ฝ่ายเดช
4. เด็กหญิงนิรภัฏ  ช่างเพียร
5. เด็กหญิงภาสินี  เตี้ยแจ้
6. เด็กหญิงวรรณิกา  สัตย์ซื่อ
7. เด็กหญิงศรุตยา  เอี่ยมสะอาด
8. เด็กหญิงศิรินทรา  พุ่มโพธิ์งาม
9. เด็กหญิงสุนิษา  สัตย์ซื่อ
10. เด็กหญิงสุมิตา  เจริญสุข
 
1. นางสาวดวงตา  นาเมือง
2. นายสนอง  ผิวนิ่ม
3. นางสุพัตรา  รักจำรูญ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีทอง
2. เด็กหญิงจิตตมาส  แซ่เซียน
3. เด็กหญิงมีเรียม  พรวาทะ
4. เด็กหญิงวิราสิณี  จิวฮั้ว
5. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วกุย
 
1. นางรจนันท์  เผือกประคอง
2. นางสาวสุนิดา  สารวัตร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นุชเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวีรยา  นารอด
3. เด็กหญิงอนุชิดา  พลอยงาม
 
1. นางสาวทิพย์ณิชชากร   แสงน้อย
2. นางรพีพร  ยอดล้ำ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรัพย์แขวง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  พุ่มนวม
3. เด็กหญิงสุนิสา  รูปสังข์
 
1. นางพรทิพย์  ธงไชย
2. นายศุภกิจ  แสงพูล
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตำหรุ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ฐาปนกุลพงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  เจียมอยู่
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันทรักษา
2. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายณัฐพล  คล้ายแก้ว
2. เด็กชายวรพล  ไทยอุดมทรัพย์
 
1. นางสาวปุณิชา  คุ้มสอาด
2. นายวิทยา  บุญละดี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงชลดา  ลีอร่าม
2. เด็กหญิงปภาพินท์  อรุณสว่าง
 
1. นางกนกรส  เนียมศร
2. นางสาวดวงฤทัย  อังกินันท์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายชาญชล  เขียวไปรเวช
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ยิ้มใหญ่
 
1. นางจิตรา  ดิษฐเณร
2. นายปฐม  หิรัญ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 16.67 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ขุนศรี
 
1. นายสุวัฒน์  จับใจ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 25.97 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  คงมั่น
 
1. นางสาวไพลิน  สุภาเมศ
 
153 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 1. เด็กหญิงศุทธีนี  คำนุชนารถ
 
1. นางสาวอัมพรรณี  สาลีวรรณ์
 
154 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพิ่มสมบัติ
2. เด็กชายจิราธร  พรรณนิกร
3. เด็กชายพีรยศ  ไกรทอง
 
1. นางวาสนา  ยังสุ่ม
2. นางสาวอุมาพร  เทียมเพชร
 
155 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กระแจะเจิม
2. เด็กหญิงธันยชนก  ศรีชัยนาท
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงศร
 
1. นางศิริลักค์  ลาดนาเลา
2. นางสมคิด   โคมเมือง
 
156 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. นางสำราญ  แก้วประเสริฐ
 
 
157 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. นางสาวกฤษฏิยาณี  อิ่มอุไร
 
 
158 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด