สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงพิชานันท์  ภู่ทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  จูสวย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวไสว
 
1. นางสุนทรี  พวงเดช
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงศรัณยา  คำพิมพ์
 
1. นางยุพิน  แย้มศรวล
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายวิชญะ  ปิ่นสุข
 
1. นางสาวนรินทร์  คนมาก
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.8 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ปูปาน
2. เด็กหญิงพิณพร  ทองโปร่ง
3. เด็กหญิงสิรภัทร  เหมือนแท้
 
1. นางชลธิชา  จันทร์แก้ว
2. นางนันท์ทิวา  สวัสดิ์ตาล
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกิตติกุล  ขวักไขว่
2. เด็กหญิงชนม์ชนก  กรนานันท์
3. เด็กหญิงธัญชนก  ด้วงแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กิตติบาล
2. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายภาคิไนย   ศรีพูน
2. เด็กชายอนุรักษ์   พะลาด
3. เด็กชายเอกรัฐ   ชนะการ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กลิ่นหอม
2. นางสาวมารยาท   ชิตสุข
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  เชื้อชาติ
2. เด็กหญิงณัฐรดี   เสือเพชร
3. เด็กหญิงเบญจรงค์  เกิดฤทธิ์
 
1. นางฝาตีม๊ะ  แสงวิมาน
2. นายวิฑูรย์  ญาติบรรทุง
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กชายณัฏฐาพันธ์   ช่วยประคอง
2. เด็กหญิงพัชรา    บุญมี
3. เด็กหญิงอลิสา   คงดำรักษ์
 
1. นายเอกชัย  วิมลศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พงษ์น้อย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พลายงาม
3. เด็กหญิงศิริพร  บุญงอม
 
1. นางธีรารัตน์  หลอดแก้ว
2. นางพรพรรณ  ศรีชาติ
 
11 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายรุ่งเกียรติ  ทับทิมทอง
2. เด็กชายอานนท์  อิ่มสำราญ
 
1. นางณัชธาร  แดงเหมือน
2. นางสาววิลาสินี  พวงระย้า
 
12 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงรักษ์ตะวัน  ธนูวงศ์
2. เด็กหญิงสุวพัชร  นุชเนตร
 
1. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
2. นายนเรศ  นวะมะรัตน
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.69 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สุวรรณเนาว์
2. เด็กชายพรชัย  อารีเอื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรรณวิสา  บุญช่วย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงจันทร์วิภา  คำใจ
3. เด็กหญิงนัทธมน  วงษ์สมัย
4. เด็กหญิงสุขสุดา  มิ่งแม้น
5. เด็กหญิงโสรญา  มณพลับ
 
1. นางบุญเชิญ  จิตใจดี
2. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 27 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงชณิสรา   เจียมจรัสรังษี
2. เด็กหญิงณัฎธิชา  คงทัพ
3. เด็กหญิงธนะพร  สระเนียม
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์   จันทร์เสน
5. เด็กหญิงสดใส  นาคากาวา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางวาสนา  โตแก้ว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจันทรารัตน์  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงปนัดดา   เรืองธัมรงค์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฉ่ำชื่น
4. เด็กหญิงสุภิญญา   ประกอบบุญ
5. เด็กหญิงแคทรีญา  ทองสุข
 
1. นางเพ็ญษร  แย้มพราย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 76.4 เงิน 35 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายคมสันต์  รัตนา
2. เด็กชายชายน้อย  ทองคำ
3. เด็กหญิงดาว  โกลาศ
4. เด็กหญิงปู  ทองคำ
5. เด็กชายพนม  เต็มดวง
6. เด็กชายพีระพัฒน์  สายสกล
7. เด็กหญิงมีนา  ปลอดโปร่ง
8. เด็กหญิงมุก  ทองคำ
9. เด็กชายรัชพร  ทองคำ
10. เด็กหญิงลิลณี  รัตนา
11. เด็กหญิงวรนุช  ปลอดโปร่ง
12. เด็กหญิงวรรณี  ทองคำ
13. เด็กชายวัชระ  นิลประเสริฐ
14. เด็กชายอนุรักษ์  รัตนแสงงาม
15. เด็กหญิงอรนภา  ศรีบุญมี
16. เด็กหญิงอ้อย  บุญรอด
17. เด็กชายเฉลิมชัย  ศรีบุญมี
18. เด็กชายแครอท  บุญรอด
19. เด็กหญิงโสรยา  คงศรี
 
1. นางสาวจันทิรา  เงินสุวรรณ
2. นายมนต์ภูชิชย์  ผลพันธ์ทิน
3. นางมยุรี  แย้มเจริญกิจ
4. นางสาวสาวิตรี  วงษ์สวรรค์
5. นางเรวดี  สุทธิสิทธิ์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.5 เงิน 34 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีวรา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  น้อยมา
3. เด็กหญิงสโรชา  คล้อยแสง
 
1. นางสาวพนิดา  จันทร์ทอง
2. นางศิริลักษณ์  พิลาวุฒิ
 
19 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 27 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายถิรเจตน์  ศรีอุบล
2. เด็กชายทัด  เจริญทรัพย์
3. เด็กชายเพชร  ดวงพร
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
20 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายพัฒนชัย  จิรรัตน์สกุล
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  เรืองธรรม
3. เด็กหญิงอัญชลี  เกลียวนาค
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
21 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 27 โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงซอน  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงพัชราภา  พุฒเอก
 
1. นายประเสริฐ  แย้มประดิษฐ์
2. นางพัชรี  นามศรี
 
22 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กชายกฤติณ  ศรีสุข
2. เด็กชายปิยพล  ลิอุบล
3. เด็กชายอานนท์  ทองรอด
 
1. นางสาวยุพิน  ครื้นจิต
2. นางหวานใจ  ชมเชย
 
23 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงมาริสา  เฉลิมวงษ์
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
24 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงภัคศรัณย์  พงศ์ถาวราเดช
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
25 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 76 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงมนัสวีย์  รอดขาว
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
26 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุชีพ
 
1. นางอรอุมา  นิสสัยมั่น
 
27 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายณัฐพล  คัดทะจันทร์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
29 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  บุญรอต
2. เด็กชายทศวร  ทองดี
3. เด็กหญิงธนพร  มะยะเฉียว
4. เด็กชายนิติพล  น้อยชูชื่น
5. เด็กชายผณินทรา  กลิ่นอ่อน
6. เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนคช
7. เด็กชายภูมิภัทร   พันธุ์พัฒน์
8. เด็กหญิงศิรประภา  ศิริวรรณ
9. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ศิลาทรินทร์
 
1. นางสาวกันทิมา  มีจิตต์
2. นางพรพิมล  รัตนพงศ์
3. นายวิชัย  ชลพลัง
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.8 เงิน 43 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ลูกอินทร์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.6 เงิน 8 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.66 เงิน 32 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 1. เด็กหญิงเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางจรี  วัชรวงษ์
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มรจันทร์
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 31 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จรจอหอ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ด้วงเผือก
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.9 เงิน 42 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จีนซ้าย
 
1. นายสุรชัย  กุสาวดี
 
38 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เขาใหญ่
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปั้นจั่น
4. เด็กหญิงจุราวรรณ  สารีเพ็ง
5. เด็กหญิงชนาธิป  เชื่อมนาค
6. เด็กหญิงชรัญธรทิพย์  จันทร์กระจาง
7. เด็กหญิงชลธิชา  สังจอม
8. เด็กหญิงชลศลา  อบเทียน
9. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเจริญ
11. เด็กหญิงนรกมล  แก้วเจริญ
12. เด็กชายบุรินทร์  จันทร์ชูกลิ่น
13. เด็กชายปานชัย  คลองโคน
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  โอ่เอี่ยม
15. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุตรแย้ม
16. เด็กหญิงพรรณิษา  นิลพัฒน์
17. เด็กหญิงภิรฎา  ปี่แก้ว
18. เด็กหญิงมณีรัตน์  บางบัวงาม
19. เด็กชายวรเมธ  คลองโคน
20. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วมรกต
21. เด็กหญิงสุนิสา  รอดพยุง
22. เด็กชายอรรถพล  มีผล
23. เด็กหญิงอังศุมาลี  แสงจันทร์
24. เด็กชายอานนท์  ยังเจริญ
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
2. นางนันทา  ไกรทอง
3. นางนุชนาฏ  นกฉลาด
4. นางสาวพรเพ็ญ  นามสละ
5. นายพิสิทธิ์  อินหอม
6. นางสมใจ  ชื่นจิตต์
7. นายอนุสรณ์  คงศรี
8. นางอรอุมา  นิสสัยมั่น
 
39 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงกรกช  กิตติรุจีกุล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสือเล็ก
3. เด็กชายณัฐพล  เนียมพิบูลย์
4. เด็กชายนรบดี  รัสมโน
5. เด็กหญิงปณิตา  สุภาพสวัสดิ์
6. เด็กชายพงศ์กร  บรรจงกิจ
7. เด็กหญิงภัททิยา  ทองคำ
8. เด็กชายวิทวัส  จุมพลรักษ์
 
1. นางกรรณิกา  สง่าเพ็ชร์
2. นางจารุมนต์  ม่วงงาม
3. นางธัญรัต  สีมาพานิช
 
40 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 73.2 เงิน 25 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณภัทรารัตน์  สุขรอบ
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ประสานทอง
3. เด็กหญิงลลิตา   เสรีพิพัฒน์
4. เด็กหญิงลีลาวดี  เสรีพิพัฒน์
5. เด็กหญิงวิภาดา  วัฒนาพงษากุล
6. เด็กหญิงอัจฉรา   ชมพู
 
1. นางจิตติมา   พัฒน์เย็น
 
41 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทอดสนิท
2. เด็กหญิงพิณญา   ปองพรวน
3. เด็กหญิงมาธาวี  อินขลิบ
4. เด็กหญิงเกศรินทร์  นุ่มชินวงค์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   นิลพัฒน์
6. เด็กหญิงไอลดา  ม่วงทอง
 
1. นางช่อผกา  รุ่งเรือง
2. นางยุพา  มะโนเลิศ
3. นางเอื้องน้อย  แสงทอง
 
42 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70.8 เงิน 41 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงกััญญา  ผาสุข
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  มังกรแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ฉิมพาลี
4. เด็กหญิงชนาภา  แตงอ่อน
5. เด็กหญิงชมพูนุท  พิมพ์ศักดิ์
6. เด็กหญิงธีรพร  เพ็ชรโรจน์
7. เด็กหญิงปิยมาส  แก้วบัวดี
8. เด็กหญิงรสา  นาคพินิจ
9. เด็กหญิงสุวรรณา  นวมเจริญ
10. เด็กหญิงแพรวา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวธนัชชา  อ.สุวรรณ
2. นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร
3. นางรัชนี  คุปต์กาญจนากุล
4. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
5. นางสาวอารีรัตน์  จงดี
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงนันทิยา  สายสีแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แก้ววงษา
3. เด็กหญิงภารดี  คงยาง
4. เด็กหญิงมนฤดี  อินก๋า
5. เด็กหญิงศกุณนภา  ศรีวัฒนา
6. เด็กหญิงอารยา  บานแย้ม
 
1. นางมณีวรรณ  คีรีศรี
2. นางสุภาภรณ์  บัวทอง
3. นางอุไรวรรณ  ทองเจริญ
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 45 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 1. เด็กหญิงพิสินี  ลิ้มโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงศิริพร  คงมั่น
3. เด็กชายสุริยะ  พินโท
 
1. นางบุปผา  ล้วนเล็ก
2. นายพิภพ  บุญประกอบพร
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 37 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงปัทมพร   วัฒนเคน
2. เด็กหญิงวรรณพร   เพชรชูช่วย
3. เด็กหญิงอรยา   สากาเรศ
 
1. นางสาวนิลยามาศ   ณ ศฤงคราญ
2. นางมนเฑียร   ไวยนิกรณ์
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 42 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงรุ่งกานต์  สมใจรัก
2. เด็กหญิงวนิดา  วิเศษวัฒนกุล
3. เด็กหญิงเกศนีย์  ทับทิม
 
1. นายวัชรินทร์  เกาะน้อย
2. นางอรพินท์  เกาะน้อย
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  รอดพยุง
2. เด็กชายปิยะ  ด้วงมาก
 
1. นายธงชัย  ทะเลมอญ
2. นายพีรพงค์  ปรางงาม
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 1. เด็กชายจอมเทพ  เพ็งกลัด
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  แซ่เจ๊น
 
1. นางกาญจนา  หอมทั่ว
2. นางสาวอุทุมพร  รุ่งโรจน์
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชาญชล  อิทธิธราดล
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วรรณโร
 
1. นายณัฐพล  ทรัพย์สมจิตร
2. นายธนรรค์  พวงนิล
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายชชิษณุพงศ์  กระเรียนทอง
2. เด็กหญิงดวงดาว  ภัทรประภา
 
1. นางอรุณฉาย  วิฑูร์ยพันธ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.67 เงิน 23 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงอุมาพร  คงจันทร์
 
1. นางนันธิญา  สระศรี
 
52 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพันณิตา  นกกระจิบ
 
1. นางธรารัตน์  งามเจริญ
 
53 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน 30 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายณัฐพล  พุ่มลืมคิด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายคำพา
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กชายกิตติชัย  สรรพกิจเจริญ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  คชเหี้ยม
3. เด็กชายนราธิป  มาคล้าย
4. เด็กชายพลฤทธิ์  พิมพ์สุวรรณ
5. เด็กชายภาณุพงศ์  กลิ่นอุบล
6. เด็กชายมารุตพงศ์  เรืองศิลป์
7. เด็กชายสรายุทธ  บุญยก
8. เด็กชายอนุชา  ครุฑใจกล้า
 
1. นายสมคิด  นิ่มอนงค์
2. นายเลิศวุฒิ  สุขมาก
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อนุรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐญา  ศรีแดง
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  ปัญญาหงส์
4. เด็กชายปฏิเวช  ปัญญาทิโป
5. เด็กหญิงปรียานุช  เอียดช่วย
6. เด็กชายสุรพล  กำลังแรง
7. เด็กชายสุริยศักดิ์  ทองชุบ
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ยินดีมาก
 
1. นางนันทการ์  สุนทรโอวาท
2. นายบุญเที่ยง  สุนทรโอวาท
3. นางสาวศิวาพร  ผลพานิช
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายปฏิพล  พัดสายทอง
2. เด็กชายวศิน  นารัตฐา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ชนะภัย
2. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายจารุพัจน์  จันทร์ผ่อง
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  นุชถาวร
 
1. นางสาวรสริน  แย้มกลิ่น
2. นางสาววันวิสาข์  อินพิรุด
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 70.67 เงิน 7 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายมนัส  บุญยเกียรติ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จักรกรด