สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เขียวสด
 
1. นางอารีย์วรรณ  โชติช่วง
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59.3 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 1. เด็กหญิงกิตติยา  พิมสอ
2. เด็กหญิงจินดา  อาสน์วิมล
3. เด็กหญิงสิวินีย์  สังปะริเม็ญ
 
1. นางนงนุช  อ้นทอง
2. นางสาวพัชริญา  สุวรรณประเสริฐ
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายปฏิพล   คล่องยุทธ์
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ธนะไชย
 
1. นางสาวฌิชาภา  ชูชื่น
2. นายต่อพงษ์  วงษ์จันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  นาคน้อย
2. เด็กหญิงยุภาวดี  ทองเสภี
 
1. นายชิราวุธ  เกตุแก้ว
2. นายอดุลย์   ศรีกระจิบ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นสุข
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายวิชญะ  ปิ่นสุข
 
1. นางสาวนรินทร์  คนมาก
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงอรอุมา  มีเจริญ
2. เด็กหญิงโสภา  พานทอง
3. เด็กหญิงโสรยา  บัวกระสินธุ์
 
1. นายบุญเจิด  สุสุทธิ
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 32.64 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เทพประสิทธิ์
2. เด็กชายไพฑูรย์  วงค์ละคร
 
1. นางอัญชลี  ศรีจันทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.15 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายชัยชนะ  บุญญาภินันท์
2. เด็กชายภิญโญ  ชนะสงคราม
 
1. นางสาววราภรณ์  เริกวารินทร์
2. นางเนตรทราย  โประวะ
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายธนกฤต  มีทอง
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เอมโอษฐ์
 
1. นายปราโมทย์  แสนสุข
2. นายพิสิทธิ์  อินหอม
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.88 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายชลาชล  จวงจอง
2. เด็กชายพัชรพล  เริ่มภักดิ์
 
1. นายปราโมทย์  แสนสุข
2. นายพิสิทธิ์  อินหอม
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมนิยม
 
1. นางสุปราณี  อรุณเมธี
2. นางอำพร  ธีรกิดาการ
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณชัย
 
1. Mr.CHRISTIAAN  VAN DER MERWE
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  โชติวังโส
 
1. นางมีนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
15 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 26 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  งามยิ่งยวด
 
1. นางสาวญาณี  ศรีดวงใจ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายธนภูมิ  คุ้มน้อย
2. เด็กชายธนสาร  เรืองชัย
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีอุบล
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายภควรรต  อักษร
2. เด็กหญิงมัณฑนา  เชิดชม
 
1. นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ์
2. นางสาวช่อแก้ว  หุ่นเก่า
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 50.65 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงณิชกมล  นำประดิษฐทรัพย์
 
1. นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ์