สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงอังคณา   เชิญธง
 
1. นางอรทัย  วันเต็ม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงสโรชา  นิ่มอนงค์
 
1. นางศิริวรรณ  วิชัด
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 36 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ฉิมผูก
2. เด็กหญิงวรัชยา  นิลน้อย
 
1. นางกฤตติรส   สุดจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นสุข
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุทินา  ปิ่นศิริ
 
1. นายเนตรนรินทร์  นามกร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เพียโคกแก้ว
2. เด็กหญิงอารียา  สิงห์เล็ก
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ห้วยหงษ์ทอง
4. เด็กหญิงเอกสตรี  คล้ายบรรจง
5. เด็กหญิงแวววรรณ  คำสว่าง
 
1. นางมาลี  เปล่งรัตน์
2. นางสาวอารมณ์  เหล่าบัณฑิตเจริญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์  จันทร์สุหร่าย
2. เด็กหญิงปราณปรีญา  ลิ้มพัธยาเนตร
3. เด็กชายภูวเนตร  เรืองโรจน์
4. เด็กชายสรรเพชญ์  วัฒโน
5. เด็กหญิงอัญชิสา  บางบัวงาม
 
1. นายธวัช  กันธิมา
2. นายวันชัย  สาคร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 68 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกชพร  สีเมฆ
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ปูปาน
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อยู่คง
4. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ศรีวิชา
5. เด็กหญิงชลฐิชา  แพรพันธ์
6. เด็กหญิงภัทราพร  ศรประเสริฐ
7. เด็กหญิงมุกมณี  เขียวชอุ่ม
8. เด็กหญิงสุดาภัทร  เอี่ยมสำอางค์
9. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มใย
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวจันทรา  ต้นแจง
2. นางสาวศุกาณญา  สมประสงค์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63.1 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายธีรกานต์   บัวแก้ว
2. เด็กหญิงพฤกษา  หงส์ษา
3. เด็กหญิงศรัญญา   เดชฤทธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กลิ่นหอม
2. นางสาวมารยาท   ชิตสุข
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  แก้วสุกข์
2. เด็กหญิงอารียา  อาจญาทา
 
1. นางจุฑาภรณ์  พัฒเชียรทอง
2. นายโชคดี  พัฒเชียรทอง
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงนัชชา  หินศรี
 
1. นางกรรณิการ์  วรวงษ์
 
12 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายภัสกร  นิลสนธิ
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายศุภชีพ  นิ่มเขียว
2. เด็กหญิงอติพร  เรืองศรี
3. เด็กชายอรุณ  บุญน้อม
 
1. นายชาตรี  คงอ่วม
 
14 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูฤทธิ์
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
15 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ลูกอินทร์
 
1. นางอรอุมา  นิสสัยมั่น
 
16 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีชะเอม
 
1. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
 
17 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงนันนภัทร์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์รักข์  สามคุ้มพิมพ์
 
18 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายกฤษฎา   กระต่ายทอง
2. เด็กชายกิติพงค์   ประกอบปราณ
3. เด็กชายจักรี    อพันโท
4. เด็กหญิงทราย   เชื้อมอญ
5. เด็กชายนฤเบศ   อุปถัมภ์
6. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์   ดวงจันทร์
7. เด็กหญิงปาริฉัตร   จิตใจดี
8. เด็กชายพิษณุ   ชินโสตร
9. เด็กหญิงพีระพันธ์   พม่า
10. เด็กชายภานุพงศ์   สอนสนิท
11. เด็กชายภูวนาถ   ทองเอียง
12. เด็กหญิงรัตนพร   ขำพวง
13. เด็กหญิงวิชญาดา   สุทธิมาศ
14. เด็กชายสหรัตน์   ภัยวิมุติ
15. เด็กหญิงสุดารัตน์   ชูเส้ง
16. เด็กหญิงสุนิสา   ดวงจันทร์
17. เด็กหญิงสุมิตตา   แซ่เล้า
18. เด็กหญิงอรอนงค์   ปฏิแพทย์
19. เด็กหญิงอุดมพร   สังข์เพิ่ม
20. เด็กหญิงเจนจิรา   ว่านทอง
21. เด็กหญิงเจนจิรา   ดินเป้า
 
1. นางสาวจินตลา   พรหมประเสริฐ
2. นางสาวฉวีวรรณ   สีงาม
3. นางศุภาธิณี   นุชจ้อย
4. นางสาวสุพรรณี   ประพันธ์บัณฑิต
5. นางอรุณโรจน์   ทองคำ
6. นางสาวอัฉราภรณ์    นนท์ปัญญา
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงจีวรา  นิ่มอนงค์
2. เด็กหญิงวธิรัฐชา  สังข์เฟื่อง
3. เด็กหญิงวรรณา  ซ่อนกลิ่น
4. เด็กหญิงวิภาวี  พรั่งเกิด
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงบ้านกวย
6. เด็กหญิงสุธีธิดา  เอกจีน
 
1. นางสาวจันทนา  ดีสนั่น
2. นายพิเชษฐ์  วัฒนา
3. นางสาวอารีย์  อินทร์นิ่ม
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงนันนภัทร์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพราวพิมล  นามทอง
 
1. นางอรุณฉาย  วิฑูร์ยพันธ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสิรินดา  อุณหสุทธิยานนท์
 
1. นางสุชาดา  พิมพ์ศร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.16 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงนิยดา  อิสระกูล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรียะพันธุ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.49 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงนฤมล  แย้มศรี
 
1. นางสาวิณี   ฤกษ์มาก
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 64.17 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงอนัศรา   เจริญลักษณ์
 
1. นางสาวภัทธรวดี  สีสด
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พันธุ์ทหาร
2. เด็กหญิงญาณิศา  พลับฉิม
3. เด็กชายสายธาร  อินบำรุง
 
1. นางบุปผา  ล้วนเล็ก
2. นายพิภพ  บุญประกอบพร
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 11 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองปัสโนว์
2. เด็กชายศุกร์ภกิตย์  โคตพงษ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย
2. นางสาวสุจิตตรา  รอดนุ่ม
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แผนสง่า
2. เด็กหญิงอักษราภัค  หาญรักษ์
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  พยุงวีระน้อย
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อ่อนละมุล
2. เด็กชายบุญเลิศ  มหาผล
 
1. นางสาวนฤมล  คำเกลื้อ
2. นางสาวศุจีภรณ์  นวมนิ่ม
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายบารมี  มีฉวี
 
1. นางกัลยาณี  ปิดฉายะ
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ยิ้มใย
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ชื่นกลิ่น
3. เด็กหญิงอรนลิน  สินสอน
 
1. นางกนกวรรณ  เชื้อบ้านเกาะ
2. นางสำราญ  ครุฑธา