สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 83.2 ทอง 5 โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กชายพูลเภา  มูลเภา
 
1. นางจารุวรรณ  สวยพริ้ง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงพิชานันท์  ภู่ทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  จูสวย
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงอังคณา   เชิญธง
 
1. นางอรทัย  วันเต็ม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวไสว
 
1. นางสุนทรี  พวงเดช
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงศรัณยา  คำพิมพ์
 
1. นางยุพิน  แย้มศรวล
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงสโรชา  นิ่มอนงค์
 
1. นางศิริวรรณ  วิชัด
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนมภูมิ  ประจันพล
 
1. นางสาวจริยา  ทาบทอง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.6 ทอง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กชายวัฒนา  โดดดี่
 
1. นางนฤมล  ศิริอาภรณ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ใจกล้า
 
1. นางเต็มศิริ  บุญชูช่วย
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  ศิลปี
 
1. นางเต็มศิริ  บุญชูช่วย
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กชายคมสันต์   สายสกล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญสุวรรณ
 
1. นางจารุมนต์  ม่วงงาม
2. นางอมรศรี  เกิดคง
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 36 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ฉิมผูก
2. เด็กหญิงวรัชยา  นิลน้อย
 
1. นางกฤตติรส   สุดจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นสุข
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายวิชญะ  ปิ่นสุข
 
1. นางสาวนรินทร์  คนมาก
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เขียวสด
 
1. นางอารีย์วรรณ  โชติช่วง
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.8 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ปูปาน
2. เด็กหญิงพิณพร  ทองโปร่ง
3. เด็กหญิงสิรภัทร  เหมือนแท้
 
1. นางชลธิชา  จันทร์แก้ว
2. นางนันท์ทิวา  สวัสดิ์ตาล
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59.3 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 1. เด็กหญิงกิตติยา  พิมสอ
2. เด็กหญิงจินดา  อาสน์วิมล
3. เด็กหญิงสิวินีย์  สังปะริเม็ญ
 
1. นางนงนุช  อ้นทอง
2. นางสาวพัชริญา  สุวรรณประเสริฐ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายปฏิพล   คล่องยุทธ์
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ธนะไชย
 
1. นางสาวฌิชาภา  ชูชื่น
2. นายต่อพงษ์  วงษ์จันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  นาคน้อย
2. เด็กหญิงยุภาวดี  ทองเสภี
 
1. นายชิราวุธ  เกตุแก้ว
2. นายอดุลย์   ศรีกระจิบ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นสุข
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายวิชญะ  ปิ่นสุข
 
1. นางสาวนรินทร์  คนมาก
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุทินา  ปิ่นศิริ
 
1. นายเนตรนรินทร์  นามกร
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกิตติกุล  ขวักไขว่
2. เด็กหญิงชนม์ชนก  กรนานันท์
3. เด็กหญิงธัญชนก  ด้วงแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กิตติบาล
2. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงอรอุมา  มีเจริญ
2. เด็กหญิงโสภา  พานทอง
3. เด็กหญิงโสรยา  บัวกระสินธุ์
 
1. นายบุญเจิด  สุสุทธิ
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายภาคิไนย   ศรีพูน
2. เด็กชายอนุรักษ์   พะลาด
3. เด็กชายเอกรัฐ   ชนะการ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กลิ่นหอม
2. นางสาวมารยาท   ชิตสุข
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  เชื้อชาติ
2. เด็กหญิงณัฐรดี   เสือเพชร
3. เด็กหญิงเบญจรงค์  เกิดฤทธิ์
 
1. นางฝาตีม๊ะ  แสงวิมาน
2. นายวิฑูรย์  ญาติบรรทุง
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กชายณัฏฐาพันธ์   ช่วยประคอง
2. เด็กหญิงพัชรา    บุญมี
3. เด็กหญิงอลิสา   คงดำรักษ์
 
1. นายเอกชัย  วิมลศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พงษ์น้อย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พลายงาม
3. เด็กหญิงศิริพร  บุญงอม
 
1. นางธีรารัตน์  หลอดแก้ว
2. นางพรพรรณ  ศรีชาติ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงชลธิกานต์  มีดี
2. เด็กหญิงนันทิชา   อยู่ยั่งยืนยง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   โทจอม
 
1. นางพีรพรรณ์  พุกโพธิ์
2. นางอมลมุนินทร์  นวมะรัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงพัชรี  สูญสิ้นภัย
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  รุกขรัตน์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทร์ฉาย
 
1. นางฝาตีม๊ะ  แสงวิมาน
2. นางเนียนนิตย์  ศักดิ์ซุ้ย
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายรุ่งเกียรติ  ทับทิมทอง
2. เด็กชายอานนท์  อิ่มสำราญ
 
1. นางณัชธาร  แดงเหมือน
2. นางสาววิลาสินี  พวงระย้า
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงรักษ์ตะวัน  ธนูวงศ์
2. เด็กหญิงสุวพัชร  นุชเนตร
 
1. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
2. นายนเรศ  นวะมะรัตน
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 32.64 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เทพประสิทธิ์
2. เด็กชายไพฑูรย์  วงค์ละคร
 
1. นางอัญชลี  ศรีจันทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.69 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สุวรรณเนาว์
2. เด็กชายพรชัย  อารีเอื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรรณวิสา  บุญช่วย
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.15 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายชัยชนะ  บุญญาภินันท์
2. เด็กชายภิญโญ  ชนะสงคราม
 
1. นางสาววราภรณ์  เริกวารินทร์
2. นางเนตรทราย  โประวะ
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายธนกฤต  มีทอง
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เอมโอษฐ์
 
1. นายปราโมทย์  แสนสุข
2. นายพิสิทธิ์  อินหอม
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.88 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายชลาชล  จวงจอง
2. เด็กชายพัชรพล  เริ่มภักดิ์
 
1. นายปราโมทย์  แสนสุข
2. นายพิสิทธิ์  อินหอม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงกาญจนา  เมืองดำรงค์
2. เด็กหญิงท๊อป  ฤกษ์ยรรยงค์
3. เด็กหญิงรังสิมา  อยู่เจริญ
4. เด็กหญิงสายฝน  หรรษา
5. เด็กหญิงสุดาวัน  ตุ้มศรียา
 
1. นางปราณี  กลัดสมบูรณ์
2. นางเกตุกนก  ฝอยทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เพียโคกแก้ว
2. เด็กหญิงอารียา  สิงห์เล็ก
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ห้วยหงษ์ทอง
4. เด็กหญิงเอกสตรี  คล้ายบรรจง
5. เด็กหญิงแวววรรณ  คำสว่าง
 
1. นางมาลี  เปล่งรัตน์
2. นางสาวอารมณ์  เหล่าบัณฑิตเจริญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงจันทร์วิภา  คำใจ
3. เด็กหญิงนัทธมน  วงษ์สมัย
4. เด็กหญิงสุขสุดา  มิ่งแม้น
5. เด็กหญิงโสรญา  มณพลับ
 
1. นางบุญเชิญ  จิตใจดี
2. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 27 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงชณิสรา   เจียมจรัสรังษี
2. เด็กหญิงณัฎธิชา  คงทัพ
3. เด็กหญิงธนะพร  สระเนียม
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์   จันทร์เสน
5. เด็กหญิงสดใส  นาคากาวา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางวาสนา  โตแก้ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.1 ทอง 6 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงกชกร  อิงพลังษีกุล
2. เด็กชายกิตติพศ   นวลใย
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  เจริญพิศาลโกศล
4. เด็กหญิงลักษิกา   โชติมิตร
5. เด็กหญิงอัญมัญ  ไชยเดช
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์
2. นางพรรณี  แดงเครือ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจันทรารัตน์  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงปนัดดา   เรืองธัมรงค์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฉ่ำชื่น
4. เด็กหญิงสุภิญญา   ประกอบบุญ
5. เด็กหญิงแคทรีญา  ทองสุข
 
1. นางเพ็ญษร  แย้มพราย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กชายธงชัย  ไหมละออง
2. เด็กชายธวัชชัย  อยู่โยง
3. เด็กชายสุกัลย์  หอมกลิ่น
4. เด็กชายอัครเดช   อัดแสง
5. เด็กชายอัตพล  กลิ่นสว่าง
 
1. นายสุรสิทธิ์  เปียสังข์
2. นายไพบูลย์  ลิ้มพัธยาเนตร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์  จันทร์สุหร่าย
2. เด็กหญิงปราณปรีญา  ลิ้มพัธยาเนตร
3. เด็กชายภูวเนตร  เรืองโรจน์
4. เด็กชายสรรเพชญ์  วัฒโน
5. เด็กหญิงอัญชิสา  บางบัวงาม
 
1. นายธวัช  กันธิมา
2. นายวันชัย  สาคร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงณัชชา  ยูนชุ่ม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์สมัย
3. เด็กหญิงนฤมล  สำรี
4. เด็กหญิงปราณี  ปิ่นทอง
5. เด็กชายศรายุทธ  สอนวิสัย
6. เด็กหญิงศุทรา  จันทร์งาม
7. เด็กชายสุทธิพงศ์  ชินรัมย์
8. เด็กหญิงสุธินี  ปิ่นศิริ
9. เด็กชายอธิศพงค์  ฤทธิ์เลิศ
10. เด็กชายอภิชัย  เอี่ยมสำอางค์
11. เด็กชายอภิวัฒน์  สีงาม
12. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  สงวนไว้
13. เด็กชายอานนท์  แย้มพงษ์
14. เด็กหญิงเจนจิรา  เอมโอฐ
15. เด็กชายเฉลียว  จำเริญ
 
1. นางบุญเชิญ  จิตใจดี
2. นางวงเดือน  วัฒนา
3. นางสิริภรณ์  พาทีธรรม
4. นางเต็มศิริ  บุญชูช่วย
5. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 76.4 เงิน 35 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายคมสันต์  รัตนา
2. เด็กชายชายน้อย  ทองคำ
3. เด็กหญิงดาว  โกลาศ
4. เด็กหญิงปู  ทองคำ
5. เด็กชายพนม  เต็มดวง
6. เด็กชายพีระพัฒน์  สายสกล
7. เด็กหญิงมีนา  ปลอดโปร่ง
8. เด็กหญิงมุก  ทองคำ
9. เด็กชายรัชพร  ทองคำ
10. เด็กหญิงลิลณี  รัตนา
11. เด็กหญิงวรนุช  ปลอดโปร่ง
12. เด็กหญิงวรรณี  ทองคำ
13. เด็กชายวัชระ  นิลประเสริฐ
14. เด็กชายอนุรักษ์  รัตนแสงงาม
15. เด็กหญิงอรนภา  ศรีบุญมี
16. เด็กหญิงอ้อย  บุญรอด
17. เด็กชายเฉลิมชัย  ศรีบุญมี
18. เด็กชายแครอท  บุญรอด
19. เด็กหญิงโสรยา  คงศรี
 
1. นางสาวจันทิรา  เงินสุวรรณ
2. นายมนต์ภูชิชย์  ผลพันธ์ทิน
3. นางมยุรี  แย้มเจริญกิจ
4. นางสาวสาวิตรี  วงษ์สวรรค์
5. นางเรวดี  สุทธิสิทธิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองลอย    
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงแพรวรุ้ง  รุ่งแจ้ง
 
1. นางเกยูร  ยอดปรีดา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายภัทรวิน  เอี่ยมตั้ง
 
1. นางธันยนันทน์  บุนนาค
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 13 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงยุบล  สูงเนิน
 
1. นางฐิติกาญจน์  โกณฑา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80.2 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  อมรนพคุณ
2. เด็กชายศุภกฤษฎิ์  มณเฑียร
 
1. นางจารุวรรณ  คีรีวรรณ
2. นางมณฑา  สูรยาทิตย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.79 ทอง 37 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายจักรภพ  หอมสนิท
2. เด็กหญิงอารียา  มิ่งแม้น
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ไพศาลสมบัติ
2. นางสาววันนา  กงไกรษร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.86 ทอง 26 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายธรรมรัตน์  โต๊ะทอง
2. เด็กหญิงอฐิชา  ผ่องจินดา
 
1. นางสาวณัฐศิริ  กิตติพันธ์
2. นางอาภรณ์  คงแก้ว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 68 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกชพร  สีเมฆ
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ปูปาน
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อยู่คง
4. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ศรีวิชา
5. เด็กหญิงชลฐิชา  แพรพันธ์
6. เด็กหญิงภัทราพร  ศรประเสริฐ
7. เด็กหญิงมุกมณี  เขียวชอุ่ม
8. เด็กหญิงสุดาภัทร  เอี่ยมสำอางค์
9. เด็กหญิงสุธิดา  ยิ้มใย
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวจันทรา  ต้นแจง
2. นางสาวศุกาณญา  สมประสงค์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษดา  เรือนขำ
2. เด็กชายชนุดร  สง่าอินทร์
3. เด็กหญิงดวงดารา  เกิดทอง
4. เด็กชายธนกฤษ  สุทธิธรรมนุกูล
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขเมือง
6. เด็กหญิงวิภา  ดิษมหาผล
7. เด็กชายวีรพงษ์  บุญทันธ์
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  มั่นคง
9. เด็กชายสนิท  คุ้มทรัพย์
10. เด็กหญิงสุธิตา  บุญรอด
11. เด็กชายสุนัย  หาญกล้า
12. เด็กชายอภิรัตน์  จันทร์ปราโมทย์
13. เด็กหญิงอรัญญา  ชุมภูวร
14. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มาลิกี
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ปานสมบัติ
 
1. นายจรัญ  สังข์แก้ว
2. นายวิเศษ  ศรเพชร
3. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
4. นายไตรดา  พูลสวัสดิ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.5 เงิน 34 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีวรา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  น้อยมา
3. เด็กหญิงสโรชา  คล้อยแสง
 
1. นางสาวพนิดา  จันทร์ทอง
2. นางศิริลักษณ์  พิลาวุฒิ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63.1 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายธีรกานต์   บัวแก้ว
2. เด็กหญิงพฤกษา  หงส์ษา
3. เด็กหญิงศรัญญา   เดชฤทธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กลิ่นหอม
2. นางสาวมารยาท   ชิตสุข
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 47 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมนิยม
 
1. นางสุปราณี  อรุณเมธี
2. นางอำพร  ธีรกิดาการ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  แก้วสุกข์
2. เด็กหญิงอารียา  อาจญาทา
 
1. นางจุฑาภรณ์  พัฒเชียรทอง
2. นายโชคดี  พัฒเชียรทอง
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 27 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายถิรเจตน์  ศรีอุบล
2. เด็กชายทัด  เจริญทรัพย์
3. เด็กชายเพชร  ดวงพร
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายพัฒนชัย  จิรรัตน์สกุล
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  เรืองธรรม
3. เด็กหญิงอัญชลี  เกลียวนาค
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีอุบล
2. เด็กชายสวราชย์  แตงอ่อน
3. เด็กชายสหรัฐ  เขียวสง่า
 
1. นายประสิทธิ์  เขียวสง่า
2. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กหญิงนัชชา  หินศรี
 
1. นางกรรณิการ์  วรวงษ์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กชายนพณัฐ  จงรักกลาง
 
1. นางศิริพรรณ  กำเนิดกาณจน์
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายสุขสันต์  จำลองมิตร
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 27 โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงซอน  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงพัชราภา  พุฒเอก
 
1. นายประเสริฐ  แย้มประดิษฐ์
2. นางพัชรี  นามศรี
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  ขวัญพราย
2. เด็กหญิงชวิลรัตน์  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
2. นางอุบลรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หอมกระแจะ
2. เด็กชายทนงศักดิ์   เหมาะศรี
 
1. นางธนิศานันท์  รฐาคงสินธนชัย
2. นางวารุณีย์  ใจยินดี
 
70 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายภัสกร  นิลสนธิ
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กชายกฤติณ  ศรีสุข
2. เด็กชายปิยพล  ลิอุบล
3. เด็กชายอานนท์  ทองรอด
 
1. นางสาวยุพิน  ครื้นจิต
2. นางหวานใจ  ชมเชย
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายพรชัย  สุขล้อม
2. เด็กชายสมพล  แซ่โง้ว
3. เด็กชายสุรชัย   เกตุรักษา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ลาภา
2. นางสาวอัญชรินทร์  เกิดจิตร
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายศุภชีพ  นิ่มเขียว
2. เด็กหญิงอติพร  เรืองศรี
3. เด็กชายอรุณ  บุญน้อม
 
1. นายชาตรี  คงอ่วม
 
74 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 92.66 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  พราหมณ์โสภี
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
75 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  คล้ายแก้ว
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายรัตพล  พัดทรัพย์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูฤทธิ์
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงมาริสา  เฉลิมวงษ์
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ลูกอินทร์
 
1. นางอรอุมา  นิสสัยมั่น
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีชะเอม
 
1. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
 
82 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายณัฐพล  คัดทะจันทร์
 
1. นางอรอุมา  นิสสัยมั่น
 
83 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงภัคศรัณย์  พงศ์ถาวราเดช
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
84 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 76 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงมนัสวีย์  รอดขาว
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
85 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุชีพ
 
1. นางอรอุมา  นิสสัยมั่น
 
86 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
 
87 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ตาทองศรี
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
89 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงนันนภัทร์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์รักข์  สามคุ้มพิมพ์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  พราหมณ์โสภี
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายณัฐพล  คัดทะจันทร์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
92 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  บุญรอต
2. เด็กชายทศวร  ทองดี
3. เด็กหญิงธนพร  มะยะเฉียว
4. เด็กชายนิติพล  น้อยชูชื่น
5. เด็กชายผณินทรา  กลิ่นอ่อน
6. เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนคช
7. เด็กชายภูมิภัทร   พันธุ์พัฒน์
8. เด็กหญิงศิรประภา  ศิริวรรณ
9. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ศิลาทรินทร์
 
1. นางสาวกันทิมา  มีจิตต์
2. นางพรพิมล  รัตนพงศ์
3. นายวิชัย  ชลพลัง
 
93 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วสอาด
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สิทธิฤกษ์
3. เด็กหญิงดวงจิต  ขาวสะอาด
4. นายนัทธพงศ์  คู่สวด
5. นางสาวรัตนาวดี  ศรีลาคำ
6. นายสมหวัง  ศรีแสงทรัพย์
7. นายสุทัศน์  นิลน้อย
8. เด็กหญิงสุธิดา  แป้งหอม
9. นายอโนชา  สาคร
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายอรรถพล  บัวทอง
 
94 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
2. เด็กหญิงกานต์มณี  บุญรอต
3. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
4. เด็กหญิงฐิติมา  เศวตโชติอนันต์
5. เด็กหญิงธนพร  มะยะเฉียว
6. เด็กหญิงนพรัตน์  มณีรัตน์
7. เด็กชายนิติพล  น้อยชูชื่น
8. เด็กชายพงศ์ธร  ขาวบาง
9. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  คล้ายแก้ว
10. เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนคช
11. เด็กหญิงมาริสา  เฉลิมวงษ์
12. เด็กหญิงสันต์หทัย  กองกะมุด
13. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทศร
14. เด็กหญิงสุภาวิณี  พราหมณ์โสภี
15. เด็กชายไรวินท์  กองกะมุด
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
2. นายอนุกูล  พราหมณ์โสภี
3. นางอรวรรณ  พราหมณ์โสภี
4. นางอ่อนศรี  จันทศร
 
95 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 87.2 ทอง 4 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจิระนันท์  แก้วสะอาด
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สิทธิฤกษ์
3. นางสาวณัฐกานต์  โต๊ะฉิม
4. เด็กหญิงดวงจิต  ขาวสะอาด
5. นายธนกร  ทองศาสตร์
6. นายนัทธพงศ์  คู่สวด
7. เด็กชายประฐม  สืบสาย
8. เด็กหญิงภัทรา  สมพา
9. นายรัชชานนท์  บัวทอง
10. นางสาวรัตนาวดี  ศรีลาคำ
11. นายสมหวัง  ศรีแสงทรัพย์
12. นายสุทัศน์  นิลน้อย
13. เด็กหญิงสุธิดา  แป้งหอม
14. เด็กชายอโนชา  สาคร
15. นายเจนณรงค์  บุญโก
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายอรรถพล  บัวทอง
 
96 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจิระนันท์  แก้วสะอาด
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สิทธิฤกษ์
3. นางสาวณัฐกานต์  โต๊ะฉิม
4. นายธนกร  ทองศาสตร์
5. นายนัทธพงศ์  คู่สวด
6. เด็กชายประฐม  สืบสาย
7. เด็กหญิงภัทรา  สมพา
8. นายรัชชานนท์  บัวทอง
9. นายสมหวัง  ศรีแสงทรัพย์
10. นายสุทัศน์  นิลน้อย
11. นายอโนชา  สาคร
12. นายเจนณรงค์  บุญโก
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายอรรถพล  บัวทอง
 
97 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายกฤษฎา   กระต่ายทอง
2. เด็กชายกิติพงค์   ประกอบปราณ
3. เด็กชายจักรี    อพันโท
4. เด็กหญิงทราย   เชื้อมอญ
5. เด็กชายนฤเบศ   อุปถัมภ์
6. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์   ดวงจันทร์
7. เด็กหญิงปาริฉัตร   จิตใจดี
8. เด็กชายพิษณุ   ชินโสตร
9. เด็กหญิงพีระพันธ์   พม่า
10. เด็กชายภานุพงศ์   สอนสนิท
11. เด็กชายภูวนาถ   ทองเอียง
12. เด็กหญิงรัตนพร   ขำพวง
13. เด็กหญิงวิชญาดา   สุทธิมาศ
14. เด็กชายสหรัตน์   ภัยวิมุติ
15. เด็กหญิงสุดารัตน์   ชูเส้ง
16. เด็กหญิงสุนิสา   ดวงจันทร์
17. เด็กหญิงสุมิตตา   แซ่เล้า
18. เด็กหญิงอรอนงค์   ปฏิแพทย์
19. เด็กหญิงอุดมพร   สังข์เพิ่ม
20. เด็กหญิงเจนจิรา   ว่านทอง
21. เด็กหญิงเจนจิรา   ดินเป้า
 
1. นางสาวจินตลา   พรหมประเสริฐ
2. นางสาวฉวีวรรณ   สีงาม
3. นางศุภาธิณี   นุชจ้อย
4. นางสาวสุพรรณี   ประพันธ์บัณฑิต
5. นางอรุณโรจน์   ทองคำ
6. นางสาวอัฉราภรณ์    นนท์ปัญญา
 
98 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย    
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายภูชิต  เจียนรัมย์
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายณัฐพล  คัดทะจันทร์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.8 เงิน 43 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ลูกอินทร์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.6 เงิน 8 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.66 เงิน 32 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 1. เด็กหญิงเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางจรี  วัชรวงษ์
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 19 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายณัฐพล  คัดทะจันทร์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มรจันทร์
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายอำพล  โคตรสีดำ
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขอพ่วงกลาง
 
1. นายสุรชัย  กุสาวดี
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 31 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จรจอหอ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ด้วงเผือก
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.9 เงิน 42 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จีนซ้าย
 
1. นายสุรชัย  กุสาวดี
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายคมสันต์  ขันทอง
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เขาใหญ่
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปั้นจั่น
4. เด็กหญิงจุราวรรณ  สารีเพ็ง
5. เด็กหญิงชนาธิป  เชื่อมนาค
6. เด็กหญิงชรัญธรทิพย์  จันทร์กระจาง
7. เด็กหญิงชลธิชา  สังจอม
8. เด็กหญิงชลศลา  อบเทียน
9. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์แก้ว
10. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเจริญ
11. เด็กหญิงนรกมล  แก้วเจริญ
12. เด็กชายบุรินทร์  จันทร์ชูกลิ่น
13. เด็กชายปานชัย  คลองโคน
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  โอ่เอี่ยม
15. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุตรแย้ม
16. เด็กหญิงพรรณิษา  นิลพัฒน์
17. เด็กหญิงภิรฎา  ปี่แก้ว
18. เด็กหญิงมณีรัตน์  บางบัวงาม
19. เด็กชายวรเมธ  คลองโคน
20. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วมรกต
21. เด็กหญิงสุนิสา  รอดพยุง
22. เด็กชายอรรถพล  มีผล
23. เด็กหญิงอังศุมาลี  แสงจันทร์
24. เด็กชายอานนท์  ยังเจริญ
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
2. นางนันทา  ไกรทอง
3. นางนุชนาฏ  นกฉลาด
4. นางสาวพรเพ็ญ  นามสละ
5. นายพิสิทธิ์  อินหอม
6. นางสมใจ  ชื่นจิตต์
7. นายอนุสรณ์  คงศรี
8. นางอรอุมา  นิสสัยมั่น
 
116 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงกรกช  กิตติรุจีกุล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสือเล็ก
3. เด็กชายณัฐพล  เนียมพิบูลย์
4. เด็กชายนรบดี  รัสมโน
5. เด็กหญิงปณิตา  สุภาพสวัสดิ์
6. เด็กชายพงศ์กร  บรรจงกิจ
7. เด็กหญิงภัททิยา  ทองคำ
8. เด็กชายวิทวัส  จุมพลรักษ์
 
1. นางกรรณิกา  สง่าเพ็ชร์
2. นางจารุมนต์  ม่วงงาม
3. นางธัญรัต  สีมาพานิช
 
117 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ดีฉ่ำ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูฤทธิ์
3. เด็กชายคมสันต์  ขันทอง
4. เด็กหญิงจรรยพร  พึ่งโต
5. เด็กชายวรวุฒิ  รักษ์แก้ว
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เทียนศรี
7. เด็กหญิงสุดปราณี  กลิ่นเฉย
8. เด็กหญิงอัญชัญ  ไม้เกตุ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ไมตรีจิตร
2. นางสาวรัตติยาภรณ์  นาคโสภา
3. นายเอียด  ทองศรี
 
118 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 73.2 เงิน 25 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณภัทรารัตน์  สุขรอบ
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ประสานทอง
3. เด็กหญิงลลิตา   เสรีพิพัฒน์
4. เด็กหญิงลีลาวดี  เสรีพิพัฒน์
5. เด็กหญิงวิภาดา  วัฒนาพงษากุล
6. เด็กหญิงอัจฉรา   ชมพู
 
1. นางจิตติมา   พัฒน์เย็น
 
119 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  สง่าพงษ์
2. เด็กหญิงชลใจ  หงส์เวียง
3. เด็กหญิงนันทฉัตร  ท้วมใหญ่
4. เด็กหญิงปรีดาพร  ลิ้มไล้
5. เด็กหญิงพัสวี  ประทุมเทศ
6. เด็กหญิงภิพิชชา  ยาวุฒิ
7. เด็กหญิงฤธา  พันธ์เสน
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชูจิตต์
9. เด็กหญิงเกศสุดา  ศรีภิรมย์
 
1. นางสาวนฤมล  ร่อนแก้ว
2. นางบุญสม  แขยินดี
3. นางวิภาภรณ์  จั่นเพชร
4. นางสาวสุปราณี  เขียวใหญ่
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทอดสนิท
2. เด็กหญิงพิณญา   ปองพรวน
3. เด็กหญิงมาธาวี  อินขลิบ
4. เด็กหญิงเกศรินทร์  นุ่มชินวงค์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   นิลพัฒน์
6. เด็กหญิงไอลดา  ม่วงทอง
 
1. นางช่อผกา  รุ่งเรือง
2. นางยุพา  มะโนเลิศ
3. นางเอื้องน้อย  แสงทอง
 
121 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70.8 เงิน 41 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงกััญญา  ผาสุข
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  มังกรแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ฉิมพาลี
4. เด็กหญิงชนาภา  แตงอ่อน
5. เด็กหญิงชมพูนุท  พิมพ์ศักดิ์
6. เด็กหญิงธีรพร  เพ็ชรโรจน์
7. เด็กหญิงปิยมาส  แก้วบัวดี
8. เด็กหญิงรสา  นาคพินิจ
9. เด็กหญิงสุวรรณา  นวมเจริญ
10. เด็กหญิงแพรวา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวธนัชชา  อ.สุวรรณ
2. นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร
3. นางรัชนี  คุปต์กาญจนากุล
4. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
5. นางสาวอารีรัตน์  จงดี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรอุดม
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ทรัพย์เจริญกุล
3. เด็กหญิงภัทรียา  พรหมณี
 
1. นางมณีวรรณ  คีรีศรี
2. นางสุภาภรณ์  บัวทอง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  อินทสรัญ
2. เด็กชายวันเฉลิม   อ่างหิน
3. เด็กชายศุภกร  ไกรวิลาศ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่เอีย
2. นางสิริกร  ธงสอาด
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายพัสธร  แก้วสว่าง
2. เด็กหญิงลลิตา  ดวงใหญ่
3. เด็กชายอมรเทพ  อำนวยพร
 
1. นางดารณี  ภูริวัฒนกุล
2. นางสาวหทัยรัตน์  ชวนชื่น
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงนันทิยา  สายสีแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แก้ววงษา
3. เด็กหญิงภารดี  คงยาง
4. เด็กหญิงมนฤดี  อินก๋า
5. เด็กหญิงศกุณนภา  ศรีวัฒนา
6. เด็กหญิงอารยา  บานแย้ม
 
1. นางมณีวรรณ  คีรีศรี
2. นางสุภาภรณ์  บัวทอง
3. นางอุไรวรรณ  ทองเจริญ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงจีวรา  นิ่มอนงค์
2. เด็กหญิงวธิรัฐชา  สังข์เฟื่อง
3. เด็กหญิงวรรณา  ซ่อนกลิ่น
4. เด็กหญิงวิภาวี  พรั่งเกิด
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงบ้านกวย
6. เด็กหญิงสุธีธิดา  เอกจีน
 
1. นางสาวจันทนา  ดีสนั่น
2. นายพิเชษฐ์  วัฒนา
3. นางสาวอารีย์  อินทร์นิ่ม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 45 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 1. เด็กหญิงพิสินี  ลิ้มโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงศิริพร  คงมั่น
3. เด็กชายสุริยะ  พินโท
 
1. นางบุปผา  ล้วนเล็ก
2. นายพิภพ  บุญประกอบพร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 37 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงปัทมพร   วัฒนเคน
2. เด็กหญิงวรรณพร   เพชรชูช่วย
3. เด็กหญิงอรยา   สากาเรศ
 
1. นางสาวนิลยามาศ   ณ ศฤงคราญ
2. นางมนเฑียร   ไวยนิกรณ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  อ่ำสำอางค์
2. เด็กหญิงลัดดา  น้อยวิรัตน์
3. เด็กชายสรศักดิ์  หินแก้ว
 
1. นายณรงค์  พวงงาม
2. นางนิภาภัค  หอยทอง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สิงห์เล็ก
2. เด็กหญิงพนิดา  เปรมปรีดิ์
3. เด็กหญิงศันศนีย์  สินเสริฐ
 
1. นายพนัส  ศรีพลอย
2. นางศิริรักษ์  ศรีพลอย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อินสวาสดิ์
2. เด็กหญิงชลนิชา  สัตย์ซื่อ
3. เด็กหญิงมลฤดี  รอดภัย
 
1. นางนิยม  เกตุแก้ว
2. นางอรสา  น้อมกล่อม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ผิวขาว
2. เด็กหญิงสุปราณี  สระทองล้อม
3. เด็กหญิงไอลดา  ขวนขวาย
 
1. นางสาวชญาธร  เชื้อชาติ
2. นางสาววันดี  สุขเกษม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 1. เด็กหญิงศิริพร   แพใหญ่
2. เด็กหญิงสินีรัตน์  นิลดำ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  บุงปัน
 
1. นางสาวกรวีร์  เกษบรรจง
2. นายประเสริฐ  ทับทอง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 46 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ฑีฆายุวัฒนา
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  เป้าอินทร์
3. เด็กหญิงสรวงสุดา  ดีแท้
 
1. นายรชต  ระไวกลาง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 34 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  ละม่อมงาม
2. เด็กหญิงคัทริน  เงินแท่ง
3. เด็กหญิงชลธิชา  จวบนก
 
1. นางอรสา  น้อมกล่อม
2. นางอำไพ  รุ่งโรจน์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 42 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงรุ่งกานต์  สมใจรัก
2. เด็กหญิงวนิดา  วิเศษวัฒนกุล
3. เด็กหญิงเกศนีย์  ทับทิม
 
1. นายวัชรินทร์  เกาะน้อย
2. นางอรพินท์  เกาะน้อย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 29 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แช่มชื่น
2. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  แก้วฉ่ำ
3. เด็กหญิงสโรชา  ใจอ่อน
 
1. นางลัดดาวรรณ  ประจักษ์วิมล
2. นายโชคชัย  ลัคนาชัยวงศ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กชายวายุ  แดงระยับ
2. เด็กหญิงศจีรัตน์  เทียมคีรี
 
1. นางสาวยุวดี  นาเมือง
2. นางสุนีย์  คอนสลัด
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงบุษบา  ช่วงบัว
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บินชัยอมตะ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  รอดพยุง
2. เด็กชายปิยะ  ด้วงมาก
 
1. นายธงชัย  ทะเลมอญ
2. นายพีรพงค์  ปรางงาม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วกระจ่าง
2. เด็กชายสิริเดช  งามจัด
 
1. นายณัฐพล  ทรัพย์สมจิตร
2. นายธนรรค์  พวงนิล
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงนันนภัทร์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพราวพิมล  นามทอง
 
1. นางอรุณฉาย  วิฑูร์ยพันธ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 1. เด็กชายจอมเทพ  เพ็งกลัด
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  แซ่เจ๊น
 
1. นางกาญจนา  หอมทั่ว
2. นางสาวอุทุมพร  รุ่งโรจน์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชาญชล  อิทธิธราดล
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วรรณโร
 
1. นายณัฐพล  ทรัพย์สมจิตร
2. นายธนรรค์  พวงนิล
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายชชิษณุพงศ์  กระเรียนทอง
2. เด็กหญิงดวงดาว  ภัทรประภา
 
1. นางอรุณฉาย  วิฑูร์ยพันธ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.67 เงิน 23 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงอุมาพร  คงจันทร์
 
1. นางนันธิญา  สระศรี
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสิรินดา  อุณหสุทธิยานนท์
 
1. นางสุชาดา  พิมพ์ศร
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.16 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงนิยดา  อิสระกูล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรียะพันธุ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพันณิตา  นกกระจิบ
 
1. นางธรารัตน์  งามเจริญ
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณชัย
 
1. Mr.CHRISTIAAN  VAN DER MERWE
 
151 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  โชติวังโส
 
1. นางมีนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
152 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หินศรี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายคำพา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.49 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กหญิงนฤมล  แย้มศรี
 
1. นางสาวิณี   ฤกษ์มาก
 
154 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน 30 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายณัฐพล  พุ่มลืมคิด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายคำพา
 
155 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 26 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  งามยิ่งยวด
 
1. นางสาวญาณี  ศรีดวงใจ
 
156 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 82.37 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นุ้ยรุ่น
2. เด็กชายชนาธิป  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงธีรพร  เขียวงาม
4. เด็กหญิงอรพรรณ  เชื้อกรด
5. เด็กชายอำพล  โคตรสีดำ
 
1. นางสาวขวัญสุดา  เกิดสมบัติ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 64.17 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงอนัศรา   เจริญลักษณ์
 
1. นางสาวภัทธรวดี  สีสด
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนลักษณ์  หารกลับ
2. เด็กชายจีรวัฒน์   จินโต
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หญีตแสง
4. เด็กชายธีรพัฒน์   รอดพยุง
5. เด็กหญิงบุญญานี  แก้วสว่าง
6. เด็กชายพีรพัฒน์   เชื้อชะเอม
 
1. นางมณี  ทองสม
2. นางสงวน  โรจนบำรุง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หนูน้อย
2. เด็กชายกุ้ง  ดาวเรือง
3. เด็กชายดนุสรณ์  ท้วมสายมา
4. เด็กชายธราเทพ  ยอดบุตร
5. เด็กชายสุวรรณ  ชื่นด้วง
6. เด็กชายอำนาจ  ขาวสะอาด
7. เด็กชายเดชา   ภูวรณ์
8. เด็กชายแอ๊ด  ทองสุข
 
1. นายกฤษฎา  กาลสงค์
2. นายศิลปิน  พรหมมณี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กชายกิตติชัย  สรรพกิจเจริญ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  คชเหี้ยม
3. เด็กชายนราธิป  มาคล้าย
4. เด็กชายพลฤทธิ์  พิมพ์สุวรรณ
5. เด็กชายภาณุพงศ์  กลิ่นอุบล
6. เด็กชายมารุตพงศ์  เรืองศิลป์
7. เด็กชายสรายุทธ  บุญยก
8. เด็กชายอนุชา  ครุฑใจกล้า
 
1. นายสมคิด  นิ่มอนงค์
2. นายเลิศวุฒิ  สุขมาก
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อนุรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐญา  ศรีแดง
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  ปัญญาหงส์
4. เด็กชายปฏิเวช  ปัญญาทิโป
5. เด็กหญิงปรียานุช  เอียดช่วย
6. เด็กชายสุรพล  กำลังแรง
7. เด็กชายสุริยศักดิ์  ทองชุบ
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ยินดีมาก
 
1. นางนันทการ์  สุนทรโอวาท
2. นายบุญเที่ยง  สุนทรโอวาท
3. นางสาวศิวาพร  ผลพานิช
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พันธุ์ทหาร
2. เด็กหญิงญาณิศา  พลับฉิม
3. เด็กชายสายธาร  อินบำรุง
 
1. นางบุปผา  ล้วนเล็ก
2. นายพิภพ  บุญประกอบพร
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงทักษิณา  ปรางม่วง
2. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สวนชำนิ
3. เด็กหญิงมินตรา  โตเอี่ยม
 
1. นางจงกล  ปั้นบรรจง
2. นางนิภา  กิจหงวน
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กชายปฏิพล  พัดสายทอง
2. เด็กชายวศิน  นารัตฐา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ชนะภัย
2. นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายจารุพัจน์  จันทร์ผ่อง
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  นุชถาวร
 
1. นางสาวรสริน  แย้มกลิ่น
2. นางสาววันวิสาข์  อินพิรุด
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายธนภูมิ  คุ้มน้อย
2. เด็กชายธนสาร  เรืองชัย
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีอุบล
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายภควรรต  อักษร
2. เด็กหญิงมัณฑนา  เชิดชม
 
1. นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ์
2. นางสาวช่อแก้ว  หุ่นเก่า
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 11 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองปัสโนว์
2. เด็กชายศุกร์ภกิตย์  โคตพงษ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์ช่วย
2. นางสาวสุจิตตรา  รอดนุ่ม
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แผนสง่า
2. เด็กหญิงอักษราภัค  หาญรักษ์
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  พยุงวีระน้อย
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 70.67 เงิน 7 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กชายมนัส  บุญยเกียรติ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จักรกรด
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 50.65 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงณิชกมล  นำประดิษฐทรัพย์
 
1. นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ์
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อ่อนละมุล
2. เด็กชายบุญเลิศ  มหาผล
 
1. นางสาวนฤมล  คำเกลื้อ
2. นางสาวศุจีภรณ์  นวมนิ่ม
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปราบพาล
2. เด็กชายธนพนธ์  คล้ายสังข์
3. เด็กชายบัณฑัต  ศิริโท
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายบารมี  มีฉวี
 
1. นางกัลยาณี  ปิดฉายะ
 
175 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 33 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุคนธนา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมทรัพย์
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงณิชกุล  มีพิมพ์
2. เด็กชายพงษ์ธรน์  คงทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   ช่วยบำรุง
 
1. นางสาวนัยน์รัตน์  สังข์ฤทธิ์
2. นางสาคร  ชูจันทร์
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ยิ้มใย
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ชื่นกลิ่น
3. เด็กหญิงอรนลิน  สินสอน
 
1. นางกนกวรรณ  เชื้อบ้านเกาะ
2. นางสำราญ  ครุฑธา
 
178 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 1. นางสุนันท์  ประสบผล