สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 15 โรงเรียนคลองสิบสาม"ผิวศรีราษฏร์บำรุง" 1. เด็กหญิงธนัญญา  พาหาสิงห์
2. เด็กหญิงสุวดี  ประยูร
3. เด็กหญิงหทัยชนก  เอื้อพงษ์พันธุ์
 
1. นายกิตติพงษ์  หงทะนี
2. นายชัยมงคล  แก้วมณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงกัญญา  ตู้จำนงค์
 
1. นางสายสุณีย์  ไหวติง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงศรุตา  สุขหงษ์
2. เด็กชายศิวกร  เพ็ชรัตน์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  บัวแย้ม
 
1. นางสาวบุญเตือน  โคตะสิน
2. นางสาวสุมามาล  อุ่นขำ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงกัญญาณัท  มารศรี
2. เด็กหญิงทศวรรรณ  พ่วงคล้าย
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองบุญนาค
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีธเนศสกุล
5. เด็กหญิงภัทรวดี  กฤษแก้ว
6. เด็กชายมณฑลธรรม  วิชาวงศ์
7. เด็กหญิงวาสนา  มะโนศรี
8. เด็กชายวิทยา  นารีจันทร์
9. เด็กหญิงสุชาดา  แดงกระสัน
10. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เอี่ยมอนงค์
 
1. นายนิรุตติ์  สุขเจริญ
2. นายอลงกรณ์  ชนะชัย
3. นางสาวเกศินี  ยอดแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพีรดา  หอมทรัพย์
2. เด็กหญิงมินตรา  มะณี
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปิ่นมณี
4. เด็กหญิงศิริพร  พรเจริญฤทธิ์
5. เด็กหญิงสิริกร  ขำประถม
 
1. นางจันทรา  ปิ่นแก้ว
2. นางสุภาพ  แสงเงิน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 78.8 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติสุดา  พวงพลอย
2. เด็กหญิงดาวเรือง  กุลประดิษฐ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  อนุสรรัมย์
4. เด็กหญิงบุญฑิตา  พิมพ์บูลย์
5. เด็กหญิงปทมุวดี  แซ่โต่
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มารัตตะ
7. เด็กชายพิชิตชัย  อ่อนรอด
8. เด็กชายวราพล  เพ็ญรักษา
9. เด็กหญิงสายชล  บุญรอดดิษฐ์
10. เด็กหญิงสิริวิมล  เป้ดทองหลาง
11. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ห้อยดี
12. เด็กหญิงสุรีย์พร  อิ่มพร
13. เด็กหญิงอรวรรณ  โพนสูง
14. เด็กชายอานนท์  ขำวิชัย
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  ขาวพร
 
1. นายชวลิต  แช่มเจริญ
2. นางสาววันวิวาห์  เรียนงาม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ขาวสำรวย
2. เด็กหญิงยุวดี  มาลารส
3. เด็กหญิงอุไร  ผลาจันทร์
 
1. นางพัชมณ  กัลยาศิลปิน
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชื่นนภา  คิดนุนาม
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ภาพันธ์
3. เด็กหญิงสุนิตรา  กะการดี
4. เด็กหญิงสุภัทตา  ยันยงค์
5. เด็กหญิงอุมาภรณ์  พันธ์นที
6. เด็กหญิงเสาวณิชย์  เงินดี
 
1. นางสาวบุปผา  พละกุล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  สัตย์สม
2. นางสาวสุรัชศิริ  อร่ามต้อย
3. นางสาวเมย์ปรีญา  หวังซัน
 
1. นางรัศมี  วงษ์เฉลิม
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  พันธ์ถา
2. นางสาวปาริชาติ   จันทร์อบ
3. นางสาวเสาว์ลักษณ์  มะณีโครต
 
1. นางสาวบุปผา  พละกุล
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลปรี  ท่าแดง
2. เด็กหญิงปิยะนุช  เรืองรอด
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ฉิมอำไพ
 
1. นางสาวบุปผา  พละกุล
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 31 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก่นอากาศ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปฎิทานโต
3. เด็กหญิงหทัยกานต์  โตแฉ่ง
 
1. นางสาวบัวผัน  เนียมสวรรค์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 45 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กองขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  พุ่มเขิม
3. เด็กหญิงอรสา  พิมพ์พวง
 
1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพรรษ  พิมพ์ใหญ่
2. เด็กหญิงวันวิสา   เลิบไธสง
 
1. นายธัชยพงศ์  ปาละหงษา
2. นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75.99 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนาทิพย์  ปัญญาไว
 
1. นางเจริญศรี  ผาพงษา
 
16 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ิวิทยาคาร 1. นายบัญชา  จันทร์รักษา
 
 
17 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัชชา  ใจเอื้อ
3. เด็กชายธีระพงษ์  ม่วงน้อยเจริญ
4. เด็กชายพงศธร  ขวัญเย็น
5. เด็กหญิงภัสสร  โพธิ์นา
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  ฉิมยาม
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งมณี
8. เด็กชายอิทธิพร  พุฒซ้อน
9. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  พุ่มวัตร์
10. เด็กชายเกิดนรินทร์  มากมั่งมี
 
1. นางสาวณัฐวิภา  ปัญญาวัฒนวันชัย
2. นางสาวเอมอร  จันทร์ทะศร
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กชายทรงวุฒิ  อ่อนสมทรง
 
1. นางประเทือง  บุญมั่น
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญสิมมา
2. เด็กชายศิรวิทย์  ปราสาททอง
 
1. นางสมฤดี  ใจมา
 
20 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงคณันลักษณ์  พรหมแสน
2. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีษะเสือ
3. เด็กหญิงบุศราภรณ์  ภักดิ์คำ
 
1. นายภาคภูมิ  นาคำ
2. นางสนองวรรณ  ช้างเชื้อ
 
21 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงวรัญทร  คงหล้า
 
1. นางปรีดา  คุ้มภัย
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.2 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงจินตหรา  ภูกองชนะ
 
1. นายปรัชญา  อาธขันธุ์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงอักษราภัค  ทัดดี
2. เด็กชายเอกรัตน์  ธิโอสถ
 
1. นางสาวนฤมล  ขุมเพ็ชร
2. นายสุนทร  พูลประเสริฐ
 
24 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ตะนะสุข
 
1. นางสุนทรี  ทองอยู่
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายคามิน  พนาวัน
2. เด็กชายป่าง  สุวัณนะ
3. เด็กชายภควัฒน์  สวนจันทร์
4. เด็กชายวรวิช  ถาวิเศษ
5. เด็กชายวีรพล  อนุชาติวงศ์
6. เด็กชายสมภพ  ไชยชนะ
7. เด็กชายอนุรักษ์  แสงวิเศษ
8. เด็กชายอาทิตย์  บุญทวี
 
1. นายคชกฤต  สาสนะสุข
2. นายสุพัฒนา  สารศรี
3. นางสาวอวัตถา  ค้าซุง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายจักรี  ม่วงสาร
2. เด็กหญิงสาวินี  เย็นไธสง
 
1. นางนันธิดา  สายสงเคราะห์
2. นายวงษ์เดือน  ทองคำ
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี  พิเนตร
2. เด็กชายธีรภัฒน์  หงษ์ศิริ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวกัญสิตา  ทูลประโคน
2. นางสาววนิดา  วิสารทวิศิษฐ์
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  กมลเดช
2. เด็กหญิงกฤษตะวัน  ผลาหาญ
3. เด็กหญิงบุญสิตา   เจริญสุข
4. เด็กหญิงอภิชญา  อินจาด
 
1. นางสาวธัญณรัตน์  สุขใส
2. นางสาวศรีเวียง  เต่าสุวรรณ
3. นางสาวอวัตถา  ค้าซุง
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.33 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สร้อยทอง
 
1. นางสาวอารีย์  หอมทอง
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พานทอง
2. เด็กหญิงนภัสศร  สังกัดกลาง
3. เด็กหญิงปานฟ้า  ลูกจันทร์
4. เด็กหญิงมณฑนา  เสวกวงษ์
5. เด็กหญิงวัลลภา  ถาปามาตร์
6. เด็กหญิงศศิกาณต์  แดงแพง
7. เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วชู
 
1. นางทิพยา  เอี่ยมอ่ำ
2. นางสาวธัญณรัตน์  สุขใส
3. นางสาวอารีย์  หอมทอง
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 42 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายนพวิชญ์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสายน้ำ  ภู่ระหงษ์
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  อ้ายเตรียม
 
1. นางณณัท   ไทยประคอง
2. นางทักษิณา  อยู่นาน
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 1. เด็กชายกวิน  กอบัว
2. เด็กชายณรรฐวรรต  บำราศทุกข์
3. เด็กชายธรรพ์ณธร  กลิ่นจันทร์
4. เด็กชายธีรภัทร์  มีสามเสน
5. เด็กชายปฐพล  พรหมพ้วย
6. เด็กชายวทัญญู  มงคลเกิด
7. เด็กชายอนภัทย์  ยงยุทธวิชัย
8. เด็กชายอัครวัฒน์  สุทธิประภา
 
1. นายครรชิต  ขอเจือกลาง
2. นายปริญญา   ทิพย์คงคา
3. นายอาทิตย์  สายเนตร
 
33 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ตรีสมุทร
 
1. นางสุภาพร  พงษ์ปวโรภาส
 
34 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 47 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงสาริศา  จุลจงกล
 
1. นางอัจฉรา  รงค์ทอง
 
35 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 35 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สาตะวัฑฒก์
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  อ่วมทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดัดถุยาวัตร
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สายเสริมผล
3. เด็กหญิงโชติกา  สุกปานแก้ว
 
1. นางสาวกรกนกพร  ค่ำคูณ
2. นายสุขุม  จูสนิท
 
37 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จำแนกหมาย
2. เด็กหญิงญาดา  สุทธิสนธิ์
3. เด็กหญิงนฤมล  แสวงสาย
 
1. นางศุภรา  มีสามเสน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 27 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายธนธัส  วิบูลย์ธนากุล
2. เด็กชายธีรธร  วิบูลย์ธนากุล
3. เด็กหญิงนาฏศิลป์  แสงหงษา
4. เด็กหญิงรัตติยา  จันเทพา
5. เด็กหญิงลดารัตน์  โชติมณี
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธรรมะ
2. นางวิไล  ภิบาลจอมมี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง 31 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ตรีสมุทร
 
1. นางสาวทัศนีย์   ธรรมะ
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 13 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงชไมทิพย์  ซุยลุย
2. เด็กชายศิวนาถ  จุ่มน้ำใส
3. เด็กหญิงสาธิดา  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวสันต์สินี  เขียนชานาจ
2. นางอารมย์  ศรีทับทิม
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 34 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตษา
2. เด็กหญิงมนัสวีร์  สุวรรณี
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  เขียวเขิน
 
1. นางวราภรณ์  การโรจน์
2. นางอารมย์  ศรีทับทิม
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แสนรับสิน
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ประเสริฐ์ศรี
3. เด็กชายฐาปกรณ์  อิ่มอำพันธ์
 
1. นางวไลวัณย์  โพธิ์มะฮาด
2. นางอัจฉรา  รงค์ทอง
 
43 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  สงวนเกียรติชัย
 
1. นางสาวเครือวัลย์  บุญเจริญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76 เงิน 34 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 1. เด็กหญิงกวินทรา  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงกัญชุดา  เลิศภักดีบวร
3. เด็กหญิงจริศรา  สีวาฤทธิ์
4. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่เจี่ย
5. เด็กหญิงชนกนันท์  เรือนเจริญ
6. เด็กหญิงธารารัตน์  จิตบุญ
7. เด็กหญิงพิมมาดา  บางทราย
8. เด็กหญิงศุภมาส  ปุลวามระ
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทองทิพย์
10. เด็กหญิงอรณิชา  มะโนนัย
 
1. นางศศิ  ชื่นพันธุ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  แก้วเรืองศรี
 
1. นางสาวอุมาพร  ถุงนอก
 
46 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชัญญา  ปัญจศานนทชัย
 
1. นางสาวกาญจนาวดี  มาตรภูธร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนประสานมิตร 1. เด็กชายจิรภัทร  พรรุ่งสุริยะพันธ์
2. เด็กชายสิทธิวัฒน์  ดำรงค์ปรีชา
 
1. นายโกวิทย์  เสวกทรัพย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93.06 ทอง 16 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐนันท์  ธีระศานต์
2. เด็กหญิงธัญธญา  สองห้อง
 
1. นางไพรินทร์  จันทมงคลเลิศ
 
49 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง 23 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายสมบูรณ์  แพทย์กระโทก
 
50 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 91.5 ทอง 4 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงรินรดา  คุชิตา
 
1. นายสมบูรณ์  แพทย์กระโทก
 
51 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 73 เงิน 34 โรงเรียนรวมราษฏร์สามัคคี 1. เด็กหญิงพนมพร  บุญพิศาล
2. เด็กหญิงพรวิไล  บุญพิศาล
3. เด็กชายอะติ๊ก  หวังประโยชน์
 
1. นางจินตนา  วรรณทอง
2. นางไลลา  รื่นสุข
 
52 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 36 โรงเรียนรวมราษฏร์สามัคคี 1. เด็กชายอภิชาติ  เชื้อเดช
 
1. นางอร่าม  เก่งการ
 
53 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 15 โรงเรียนรวมราษฏร์สามัคคี 1. เด็กชายบันนา  กุนนวง
2. เด็กชายวันวัน  สังเวษ
3. เด็กชายไหม  ชัยปัญญา
 
1. นางสาวเกศินี  ผลเจริญ
2. นางไพเราะ  มาระกล
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 47.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญวรักษ์  สง่าสงเคราะห์
2. เด็กหญิงนฤมล  พรศิริ
 
1. นางสุพรรณี  ยิ้มใย
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 60.71 ทองแดง 13 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  หลิว
 
1. นางกนกวรรณ  เรืองประโคน
 
56 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49.34 เข้าร่วม 34 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 1. เด็กชายทินกร  ทองแก้ว
2. เด็กชายวีรวัฒน์  มิสอิ๊ด
 
1. นางสาวจิรภิญญา  ช่างประดิษฐ์
 
57 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.47 เข้าร่วม 36 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มูหมัดอารี
2. เด็กชายฐิติโชติ  เจ๊ะวังมา
 
1. นางสาวจิรภิญญา  ช่างประดิษฐ์
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1. เด็กหญิงวริฐา  สุวิชชา
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ด่านจิระมนตรี
 
1. นางศุภางค์  แก้วมณี
 
59 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงวรางคณา  จันเจริญ
 
1. นางวิระวรรณ  สุภานันท์
 
60 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงวรางคณา  จันเจริญ
 
1. นายทวีโชค  ฐิติมงคล
 
61 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์วัฒน์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
62 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 10 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เชื้อลิ้นฟ้า
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
63 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญรอด
2. เด็กชายจิรายุ  ทองเฟื่อง
3. เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยศรี
4. เด็กหญิงชลลดา  แก้วคำลา
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มาสภา
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีหะ
7. เด็กหญิงพรพรรณ  พัชรีธร
8. เด็กชายภูตะวัน  คำพวงเพ็ชร
9. เด็กหญิงรสา  มังกรแสงแก้ว
10. เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเจริญ
11. เด็กชายวีระชัย  อ่ำจวง
12. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์วัฒน์
13. เด็กหญิงเวธินี  หล้าพรหม
14. เด็กชายโยธิน  พงเกตุกรณ์
15. เด็กหญิงไอริณ  พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นางอุทัยวรรณ  เล่ห์วิสุทธิ์
 
64 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขวัญอยู่
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มโฉม
3. เด็กหญิงชฎาพร   ชัยวงศ์
4. เด็กหญิงธัญญาพร  รักสองหมื่น
5. เด็กหญิงนิตยา  ใจทิพย์
6. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ
7. เด็กหญิงปนัดดา   อิ่มสบาย
8. เด็กหญิงปาริชาติ  เอมชะอุ่ม
9. เด็กหญิงพรศิริ  ดีนวนพะเนา
10. เด็กชายพุทธกัลป์  ม่วงน้อยเจริญ
11. เด็กชายวรัญญู  สมพริ้ง
12. เด็กหญิงศศิธร  สุขเกษม
13. เด็กหญิงศศิธร  เนียมหอม
14. เด็กหญิงศิริกัลยา  ปั้นทองสุข
15. เด็กหญิงสุทัตตา  ดีประเสริฐ
16. เด็กหญิงสุธารัตน์  วงศ์ค่ำ
17. เด็กหญิงสุภาพร  ชุ่มแจ่ม
18. เด็กหญิงอัจริยวรรณ์  จิ๋วรักษา
19. เด็กชายอุดมศักดิ์  ฤกษ์ใหญ่
20. เด็กชายเอนกพงษ์  อู่ผลเจริญ
 
1. นายอุทัย  พลสันศรี
 
65 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.75 ทอง 4 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีดอน
2. เด็กหญิงจันทิมา  สุขแสวง
3. เด็กชายชัชชนม์  คุณโณ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวันทา
5. เด็กหญิงดรุณี  ปั้นสนิท
6. เด็กหญิงปณิศรา  จอมกลิ่น
7. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  น้อยสนิท
8. เด็กหญิงพรรณณิษา  สมศักดิ์
9. เด็กชายภครินทร์  บุญมี
10. เด็กชายภานุวัฒน์  กำลังเจริญ
11. เด็กชายภูวนัย  ผ่อนผัน
12. เด็กชายรุ่งอรุณ  สุขครีพ
13. เด็กหญิงวราการ  บุญมา
14. เด็กชายวรายุทธ  ช้างเชื้อวงษ์
15. เด็กชายวีระยุทธ  เหล็กดีเศษ
16. เด็กหญิงศลิษา  เห็นทั่ว
17. เด็กชายสรศักดิ์  เขียวสุย
18. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์จำรัส
19. เด็กชายเฉลิมชัย  หลิมสกุล
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  มัชมณฑล
21. เด็กหญิงเพชรพัชรา  กรุดเงิน
 
1. นายอุทัย  พลสันศรี
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชัยศรี
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  มังษะชาติ
3. เด็กหญิงล้อมพลอย  สุวรรณสิงห์
4. เด็กหญิงวิชุดา  ดวงวงษา
5. เด็กหญิงวิราสิณี  ครึ้มกลาง
 
1. นางสาววรัญญา  สมัยมาก
2. นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงนุสรินทร์  ศรีมหันต์
2. เด็กหญิงอรญา  หาญบุญญานนท์
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดทศทิศ    
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดทศทิศ    
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.7 เงิน 26 โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กชายจักรรินทร์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงณัฐวีย์  พุทธชาติ
3. เด็กชายนิติกร  ยุบลภาศ
4. เด็กชายอนุสรณ์  ใจภูมิ
5. เด็กหญิงอารียา  พูลพจน์
 
1. นางดวงกมล  บุตรแก้ว
2. นางสาวนพภิวันท์  ปันทา
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 29 โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชมาลัย
2. เด็กหญิงพรรณราย  นุขุนทศ
3. เด็กหญิงวินิทรา  คำแสง
 
1. นางสาวนพภิวันท์  ปันทา
 
72 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 42 โรงเรียนวัดปทุมนายก 1. เด็กชายพระนาย  เบี้ยทอง
 
1. นางรัตนา  สีสัน
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงกมลลลักษณ์  เย็นสนอง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  แ้ก้วดี
3. เด็กชายบุญศิริ  บุญมาลา
4. เด็กชายวงศธร  บุญเจริญ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  รำแพนสุวรรณ
 
1. นางวิลาวัณย์  นัยนา
2. นายเอกภพ  ชาวบ้านเกาะ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กชายจาตุรัตน์  พุฒศรี
2. เด็กชายชานนท์  จันทร์เอี่ยม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สุดสังข์
4. เด็กชายวรายุทธ  วิเชียร
5. เด็กชายวาที  วิเชียร
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นุชไสว
 
1. นางสาวจิตรลดา  ปั้นลำพอง
2. นายวิทยา  ศุภานุสรณ์
3. นางสายชล  มั่นคงดี
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กหญิงชลชลาธร  มังสา
2. เด็กหญิงนฤมล  เซี่ยงจิ๋ว
3. เด็กหญิงนวพร  อิ่มละมัย
4. เด็กหญิงราตรี  ปุราชะโน
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีภักดี
6. เด็กหญิงศิรินาฎ  ปานเอม
7. เด็กหญิงศุภารินทร์  โมมา
8. เด็กหญิงสิริวิมล  สิงโต
9. เด็กหญิงสุนิสา  เขียวน้อย
10. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวน้อย
 
1. นางพรพรรณ  บุญยงค์
2. นางมัลลิกา  ฟูตระกูล
3. นางสาวอำนวยพร  จันทร์ไพศรี
 
76 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80.69 ทอง 11 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ฤทธิมะหันต์
2. เด็กชายธีรโชติ  ดำนาค
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  เจริญสุข
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สายจันทร์
5. เด็กชายไชยวัฒน์  จวนสาง
 
1. นางรุ่งนภา  มหาเกตุ
 
77 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงณิชานันท์  แย้มสำรวย
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
 
78 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 53.67 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายคมสันต์  แฝกโคกสูง
2. เด็กชายสหรัฐ  ทิพย์โภชน์
 
1. นางพรสวรรค์  จันทกลิ่น
 
79 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายจักรราช  สุคนธา
 
1. นางเทพินทร์  ชอบบัว
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 42 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงชลธิดา  หุมอาจ
2. เด็กหญิงนาตาลี  สุวภาพกุล
3. เด็กชายวุฒิชัย  พงศาบุญมา
 
1. นางดวงฤทัย  รัตนคุณากร
 
81 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.99 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงกาญจนา  โสภาศิลป์
 
1. นางรมัยาภรณ์  สุขเกษม
 
82 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายปวริศร  บุญโชติอนันต์
 
1. นางมยุรี  คมขำ
 
83 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 27 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายเนติวัฒน์  เป็งยศ
 
1. นางดวงฤทัย  รัตนคุณากร
 
84 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายสหรัฐ  แก้วประไพ
2. เด็กหญิงสายฝน  ประเทพา
3. เด็กชายสาฤทธิ์  เย็นใจ
 
1. นางลัดดาวัลย์   จีนสอาด
 
85 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายปวริศร  บุญโชติอนันต์
 
1. นางสาวมยุรี  คมขำ
 
86 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 1. เด็กชายศุภการ  ทัดบุญเรือง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เกิดมั่งมี
 
1. นางนาตยา  บุญประสงค์
 
87 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงพลอย  จูชาวนา
2. เด็กหญิงพินฑ์สุดาพร  แก้วรัตน์
3. เด็กหญิงศศินา  อนุกุลชัยสกุล
 
1. นายนิรันต์  คุณาวัน
 
88 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ท้วมมัย
2. เด็กหญิงนัฐชา  เวียงนนท์
3. เด็กหญิงพินฑ์สุดาพร  แก้วรัตน์
4. เด็กหญิงศศินา  อนุกุลชัยสกุล
5. เด็กหญิงสินีนาฏ  แหลมหลัก
6. เด็กหญิงเกวลิน  ณูพล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
2. นายเทียนชัย  นาคแผ่น
 
89 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงวนิดา  เอมสมุทร
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เคียงแก้ว
3. เด็กหญิงแสงรวี  นิลวร
 
1. นายพยนต์  บุญสอน
2. นางสาวอุมาริน  เศวตเวช
 
90 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายธนวัฒน์  เอมสมุทร
2. เด็กชายสหรัฐ  พงษ์สมจิตร
 
1. นายศิวะพร  สุนทรเกตุ
2. นายเถลิงเกียรติ  ไวกยี
 
91 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงศิวพร   นามประเสริฐ
 
1. นางพัชรี   ผลวิจิตร์
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87.52 ทอง 7 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายจีรายุทธ์   พฤกษ์อุดม
2. เด็กหญิงพิชญา  ถางสูงเนิน
 
1. นางพยอม   ภูผินผา
2. นางสุมามาลย์   ศิริจร
 
93 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงจุฑามณี   บุญฤทธิ์
 
1. นางวัชราวัลย์   วัชรบูรพาชัย
 
94 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  โนนกลาง
2. เด็กชายนราธรณ์   ดวงน้อย
 
1. นางวัชราวัลย์   วัชรบูรพาชัย
2. นางสาวหัทยา  รัตนประเสริฐ
 
95 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 32 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงชุติมา   อำนาจ
2. เด็กหญิงพ็ญจันทร์   โพธิ์พันธ์
 
1. นางวัชราวัลย์   วัชรบูรพาชัย
2. นางหัทยา  รัตนประเสริฐ
 
96 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายรัฐพงค์    คำหอม
 
1. นางวัชราวัลย์   วัชรบูรพาชัย
 
97 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกิรัณ  ศักดิ์สิทธิ์กุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ยอดวัน
 
98 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกรวีร์  ศักดิ์สิทธิ์กุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ยอดวัน
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายเตชิต  กองนาค
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 41 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงปนัทสา   สุขีณี
2. เด็กหญิงพรรวดี   ดอนนอก
3. เด็กหญิงลลิตา   เข็มทอง
 
1. นางดวงเดือน   ภิรมย์ทอง
2. นายธนวัฒน์  ภู่เทศวิเศษพงศ์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายพงสิทธิ์  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายสมชาย  คำจิ๋ว
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นายสมชาย  ศิริจร
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายชาญชัย  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  มูลปุก
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นายสมชาย  ศิริจร
 
103 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดอัยยิการาม    
104 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.67 ทอง 18 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงญาดา   มหาเวก
2. เด็กชายศตวรรษ   วงศ์ธาตุ
 
1. นางพยอม  ภูผินผา
2. นางสุมามาลย์  ศิริจร
 
105 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   กฤตเมธไพศาล
2. เด็กหญิงณัฐวดี    อ้อยหนุน
 
1. นางพยอม  ภูผินผา
2. นางสุมามาลย์  ศิริจร
 
106 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดอัยยิการาม    
107 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 23 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงปภาวี    คำเขียว
2. เด็กชายภานุวัฒน์   บัวตูม
3. เด็กหญิงอภิญญา   ศรีแก้ว
 
1. นางดวงเดือน  ภิรมย์ทอง
2. นางสุมิตรา  คงสืบ
 
108 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เวียงนนท์
2. เด็กชายธเนศ   โตทรัพย์สกุล
3. เด็กหญิงรัตนา   สนิท
 
1. นางสาวนาราภัทร  รวมวงค์
2. นางสุมิตรา  คงสืบ
 
109 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายพงศ์กรณ์   ธันยาภัทรสกุล
2. เด็กชายวิศรุต   อินตะวัน
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
110 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายทองเอก   กษัตริย์
2. เด็กชายพีรณัฐ   เนตรจันทร์
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
111 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงปนัดดา   แท่นนอก
2. เด็กหญิงปาลิตา   ยอดยา
3. เด็กหญิงวนัญญา    อยู่ขำ
 
1. นางสาวกานดา  บัวประดิษฐ์
2. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
112 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายสามารถ  คำแปงตัน
 
1. นางสาวกัลยา  หอซิน
 
113 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายสถาพร   เพ็ชรหล่ำ
 
1. นางสาววิลัยรัตน์  ปรี่เอียม
 
114 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงอริศรา   ใหม่ปิยะ
 
1. นางจีรภา  ยงเขตรการณ์
 
115 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงอินทิชา  อินทโชติ
 
1. นางจันทร์ยอง  ยืนยง
 
116 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายธิติ  เพียรธัญการ
 
1. นายณภชล  ฤกษ์วิรี
 
117 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลอยฉาย
2. เด็กหญิงปรียนุช  พุทธวงค์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  อ้นโต
 
1. นางสาวปราณี  ดวงจันทร์
2. นางวนิดา  หวังวิวัฒนา
 
118 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.6 เงิน 30 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายทินภัทร  เจือไธสง
2. เด็กหญิงปานตะวัน  สีแก่นจันทร์
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ผลทับทิม
2. นางสาวเนตรหทัย  ดีเป่า
 
119 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 39.87 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นายดิษพงษ์  ดีสุด
2. นายนคินทร์  วรรณศรี
 
1. นายรัชพล  ผลพูล
2. นางสาววิภารัช  ลิ้มบุญเจริญ
 
120 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46.84 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายดิษพงษ์  ดีสุด
2. นายนคินทร์  วรรณศรี
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  คำทา
2. นายรัชพล  ผลพูน
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.5 เงิน 40 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รสจันทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาน์  โอรักษ์
3. เด็กชายรุ่งรวี  ท้วมแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองลา
5. เด็กหญิงสุรางรัตน์  ภูสุวรรณ์
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์
2. นางสาวหัสนี  อโณทัยเรืองรอง
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ใจกล้า
2. เด็กชายกิตติกร  คงมนต์
3. เด็กชายกิติศักดิ์  กรองทอง
4. เด็กหญิงขนิษฐา  โฮมภิรมย์
5. เด็กหญิงชลธิชา  วัฒวงษ์
6. เด็กหญิงนวพร  จำศรี
7. นายนวพล  เพ็ชรทับทิม
8. เด็กชายนัทธพงศ์  พินเกตู
9. เด็กหญิงพิมพิชชา  รุ่งปิติ
10. เด็กหญิงภัทระ  ชุดาไตรลิน
11. เด็กหญิงรวีนันท์  ทรัพย์ทองถม
12. เด็กหญิงวรรณธนา  ขันคำ
13. เด็กหญิงวารีรัตน์  เพิ่มทรัพย์
14. เด็กหญิงศิรินันท์  คามพินิจ
15. นางสาวสณัฐชา  เจือกโว้น
16. เด็กหญิงสุภาพร  ภูมิจันทร์
17. เด็กชายอุดมศักดิ์  ตาสูงเนิน
18. เด็กหญิงเสาวนีย์  วงค์ประเทศ
19. เด็กชายเอกวัสต์  สุขศรี
 
1. นางชุติมา  เดชจรัสศร๊
2. นางปิยาภรณ์  ธรรมรักษา
3. นางสาวสุคนธ์  สุวรรณขำ
4. นางสาวสุภาวดี  ทองนาค
5. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81.07 ทอง 39 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นายพงศกร  แสนเลิง
2. เด็กหญิงสุวรา  ชุติชัยศักดา
 
1. นางทรรศน์มน  สุขประเสริฐ
2. นางสาวเพลินตา  พรหมสุข
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 52 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกันตพร  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงกันธิมา  สอนศิษย์
3. เด็กหญิงจิราพร  เลิกกระจ่าง
4. เด็กหญิงจีราพร  เกตุเจริญ
5. เด็กหญิงชลลดา  เกตุสิทธิ์
6. เด็กหญิงชลิดา  ศิลปะมาต
7. เด็กหญิงชวลิดา  กรินรักษ์
8. เด็กหญิงพูนลาภ  สุขลาภ
9. เด็กหญิงพูนสุข  สุขลาภ
10. เด็กหญิงวิภาดา  ไหวติง
 
1. นางธิติกานต์  กอแก้ว
2. นางสาววาสนา  ผิวบาง
3. นางสุทธิกาญจน์  ดิษฐระหาญ
 
125 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญอาจ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สิมมา
 
1. นายบรรเทิง  ชินวงษ์
2. นายพิทักษ์  แก้วทองมา
 
126 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่างปาน
2. เด็กหญิงวรรณพร  แก้วชะมอญ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เติมใจ
 
1. นางสาววัศยา  แก้งทอง
2. นางสาวอัจฉรา  ปทุมวรรณ
 
127 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีธราดล
2. เด็กหญิงดวงกลม  เคนตู้
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คงกะพันธ์
2. นางสาวอัจฉรา  ปทุมวรรณ
 
128 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ศรีวงษา
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
129 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ศรีวงษา
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
130 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกิติศักดิ์  กรองทอง
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
131 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกิติศักดิ์  กรองทอง
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
132 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมาธรรม
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
133 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงวณิชยา  บุญยัง
 
1. นางดวงเนตร  ลาดล่าย
 
134 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกมลดา  จรณะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชื่นกลม
3. เด็กหญิงนภัสกร  สมประสงค์
4. เด็กหญิงพรรณปพร  แตงเผือก
5. เด็กหญิงรุจิมา  รุ่งวชิรา
6. เด็กชายวรเมธ  ลีสี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  คะนึงเหตุ
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญโย
 
1. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
2. นายภาคภูมิ  ร่มพยอม
3. นางวรรณภา  เที่ยงแท้
 
135 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเขียนเขต    
136 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองม่วง
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุญมั่งมี
3. เด็กหญิงธาราพร  ใจดี
4. เด็กหญิงปริชญา  ชาลี
5. เด็กหญิงภาณิณี  จงดำรงพัฒน์
6. เด็กหญิงอภิญญา  มุ่งปั่นกลาง
 
1. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
2. นายภาคภูมิ  ร่มพยอม
3. นางวรรณภา  เที่ยงแท้
4. นางสุภัค  ห่วงมณี
 
137 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงญาดาวดี  บูรณะกรณ์
2. เด็กหญิงณภัทร  สินปี
3. เด็กหญิงณัชนน  โสภวัน
4. เด็กหญิงธีรดา  เติมใจ
5. เด็กหญิงปรียฉัตร  สุขแจ่ม
6. เด็กหญิงปัทมรัตน์  วงษ์วิกย์กรรฒ
7. เด็กหญิงพรสุดา  บุดดาวงษ์
8. เด็กหญิงลาวัณย์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
2. นายภาคภูมิ  ร่มพยอม
3. นางสาวมรกต  วงศ์เลี้ยง
4. นางวรรณภา  เที่ยงแท้
5. นางสุภัค  ห่วงมณี
 
138 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  นาคสุข
2. เด็กหญิงชลิชา  บัวทอง
3. เด็กชายธีรภัทร  ผดุงผล
4. เด็กชายธีระ  ประนมรัมย์
5. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ช่วยคูณ
6. เด็กหญิงปิยานุช  ฤทธิไกร
7. เด็กชายพงษ์เพ็ชร  ตะถา
8. เด็กชายพัชระพงษ์  โพธิขำ
9. เด็กหญิงพัชรี  เครือภักดี
10. เด็กหญิงมะลิวัลย์  เอี้ยงหมี
11. เด็กชายวรวิช  น้อยเพิ่มพูน
12. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  แตงหนู
13. เด็กหญิงสุนิษา  ชูรัตน์
14. เด็กหญิงสุภัตรา  กำจัดภัย
 
1. นายกรรวี  ผมหอม
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกบินทร์เดช  พิรธนาพัฒน์ดำรง
2. เด็กชายกัมพล  ดำเนินงาม
3. เด็กหญิงยุวดี  ล้อมเพชรพลอย
4. เด็กหญิงวณิชานันท์  บุญวันต์
5. เด็กหญิงวรนิษฐา  จิวโฮฮวด
6. เด็กหญิงอัญชลี  พัชนะ
 
1. นางดวงเนตร  เรืองสระ
2. นางนันรุ่ง  ครองยุติ
3. นายบุญชัย  จันทนา
 
140 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สมุห์นวล
 
1. นางเสาวภา  สุรเวช
 
141 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.16 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงอภัสนันท์  วรเกียรติ์ชูกิจ
 
1. นางเสาวภา  สุรเวช
 
142 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายจักรวาล  อยู่เจริญ
 
1. นางณภัค  สุขพินิจ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 23 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายกษิดิศ  ชัยยะมนตรี
2. เด็กหญิงจุฑานันท์  ธาราโยชน์
3. เด็กหญิงจุฑามณี  กอบกิจสุมงคล
4. เด็กหญิงชนิดา  ชาญสูงเนิน
5. เด็กชายณัฐพงศ์  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงทรรศยา  มาสยะ
7. เด็กหญิงธัญชนก  เล่ห์กล
8. เด็กชายนิรันดร์  จันทร์ชูผล
9. เด็กชายปฐมชัย  มะเมีย
10. เด็กชายพชร  ลิ้มปิยะไชยง
11. เด็กหญิงสุจิรา  โสภาพ
12. เด็กชายเดช  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางปริชาติ  วรรณทอง
2. นางรุ่งฤดี  ทรัพย์เพิ่ม
3. นายศราวุธ  จินดาศุข
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญนาง
5. นายเมธี  ฮานาฟี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แก้วกิริยา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดวงสุภา
 
1. นางสาวศิลาพร  มงคล
2. นางเสาวภา  สุรเวช
 
145 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายพงศกร  ธาราพรรค์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ลิมาภิรักษ์
 
146 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายนคินทร์  วงศ์ถาวาร
 
1. นางวงศ์สิริ  เทพหนู
 
147 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  พงค์พัด
 
1. นางอารีย์  เชี่ยวสิทธิไชย
 
148 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุวรรณชัย
2. เด็กหญิงเกศสินีย์  ประสังสิต
 
1. นางนุชนาฎ  โพธินำแสง
2. นางสาวหทัยรัตน์  โปรดปราน
 
149 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พูลพาณิชย์
2. เด็กหญิงอมรวรรณ  เขียวฉอ้อน
 
1. นางสุรีย์  มุกดอกไม้
2. นางอารีย์  เชี่ยวสิทธิไชย
 
150 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 24 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  พุ่มโพธิ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงษ์ชมภู
3. เด็กหญิงโชติกา  ขำแป้ง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ดีวาศ
2. นางสาวอรอนงค์  เดชเสน่ห์
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวภัทราวดี  อาษานอก
 
1. นางสาวสุนันทา  จิตตะเสนีย์
 
152 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงประภาพร  บุญเชิญ
2. เด็กชายสมชาย  แก้วเพ็ชร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กิจชำนิ
 
1. นางจรา  เจียมกมล
2. นางนิทิวดี  พารอด
 
153 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  นามกร
2. เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์วงค์
3. เด็กชายพิษณุ  อ่วมอิ่ม
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
2. นายอรรถพล  ใยอิ่ม
 
154 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 13 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐทวดี  นาคแดง
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  รอดทรัพย์
2. นางสาวธัญลักษณ์  โพติยะ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สดใส
 
1. นางยุพา  มีหกวงศ์
2. นางไสว  เครือรัตนไพบูลย์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายปิยะราช  สมบูรณ์นิตย์
2. เด็กชายหรรธิตะ  พึ่งเกิด
 
1. นายสมชาติ  มุกดอกไม้
2. นางอุไร  กองนาค
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จำนงภักดิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดาภรณ์  แสงใยมณี
 
1. นางดวงพร  ถีรสวัสดิ์
2. นางอุไร  กองนาค
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นายณัฐพล  ใสใต
2. เด็กหญิงสมัยพร  สนามกลาง
3. นายเอกสิทธิ์  ยอดแก้ว
 
1. นางอารีย์  เชี่ยวสิทธิไชย
2. นางไสว  เครือรัตนไพบูลย์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 40.65 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรีดีบูรณ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  จันทำ
 
1. นางจรา  เจียมกมล
2. นางสุรีย์  มุกดอกไม้
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พูลพาณิชย์
 
1. นางจรา  เจียมกมล
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.34 ทอง 9 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจิตลัดดา  เขียวลี
2. เด็กชายจิรพัส  สร้อยประดิษฐ์
3. เด็กชายทัศนัย  วุ้นก้อน
4. เด็กชายปิยบุตร  เตรัมย์
5. เด็กหญิงสุมันตา  ภูถนอม
6. เด็กหญิงสุวนันท์  นพขำ
7. เด็กหญิงอธิตยา  แก้วมูล
 
1. นางสาวดวงกมล  ครองธานี
2. นางปรธภัทร  ตีระพิมลจันทร์
3. นางยุพา  มีหกวงศ์
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สินธุทวีโรจน์
2. เด็กชายนิพนธ์  ทองอินทร์
 
1. นายภาษิต  แฉ่งคร้าม
2. นายสมชาติ  มุกดอกไม้
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 26 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นายกมลทรรศ์  ดอนเหนือ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  วงเวียน
3. นายวสันต์  จิว
 
1. นายภาษิต  แฉ่งคร้าม
2. นางสาววิภาลัย  ทองดี
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายยุทธกิต  กลิ่นอุบล
 
1. นางสุรีย์  มุกดอกไม้
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ป้อมพิจิตร
2. เด็กชายธนกฤษ  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายธันยบูรณ์  รุ่งเรือง
4. เด็กชายศรชัย  วรสวัสดิ์
5. เด็กชายศุภกร  ภูมิมงคล
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เข็มทอง
7. เด็กชายสุวิทย์  วิมล
 
1. นางสาวพิมพม์รักษ์  ทองอ่อน
2. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
3. นางสาววิภาลัย  ทองดี
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญมา
2. เด็กหญิงรัชนิดา  ชื่นเกษร
 
1. นางนงลักษณ์  อินทริง
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  วรรณประสพ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ภู่มาลา
 
168 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 24 โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  หลานเดช
2. เด็กหญิงสุกุมาภรณ์  วิจิตรเกษม
3. เด็กหญิงเกณิกา  โชติชะวารานนท์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เปล่งรัศมี
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงชัชฌา  สายมั่น
2. เด็กหญิงณิชารีย์  บุญยงค์
3. เด็กหญิงภัครดา  สุภาสูรย์
4. เด็กหญิงมนฑกาน  สุขนิล
5. เด็กหญิงมุทิดา  แก้วใหญ่
 
1. นางปภาดา  วะเกิดเป้ง
2. นางวรรดี  กลั้งเนียม
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มณฑาสุวรรณ
2. เด็กหญิงปณตพร  ขอจุลซ้วน
3. เด็กหญิงปานามา  เงินลา
4. เด็กหญิงเจนน่า มารี  แกรนท์
5. เด็กหญิงเพลงงาม  ขัดศิริ
 
1. นางปภาดา  วะเกิดเป้ง
2. นางวรรดี  กลั้งเนียม
 
171 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.7 เงิน 33 โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนสนิท
2. เด็กหญิงดรัลรัตน์  ลี้หิรัญญพงศ์
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ภูมิพัฒน์
 
1. นางสาวนภชา  จั่นจุ้ย
2. นางสุธาพร  ไนยทอง
 
172 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงนภสร  อินเอียว
2. เด็กหญิงพรปรียา  ชำนาญผล
3. เด็กหญิงวรพร  บุญจันทร์ธรรม
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
173 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  โสวัตร
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
174 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายณัฐภัทร  แก้วกันเนตร์
 
1. นางปภาดา  วะเกิดเป้ง
 
175 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงเจนน่า มารี  แกรนท์
 
1. นางปภาดา  วะเกิดเป้ง
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายพงศ์พล  โรจนอดิศร
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายพณวรรธน์  ทองแสง
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
178 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.2 เงิน 17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์รังสิต 1. เด็กหญิงอาภารัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวรรณดี  แตงหยวก
 
179 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์รังสิต 1. เด็กชายปาติโมกข์  สหะพล
 
1. นายธนวัฒน์  คงเกต
 
180 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์รังสิต 1. เด็กชายกสิณธ์  อ่อนประสพ
 
1. นายธนวัฒน์  คงเกต
 
181 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์รังสิต 1. เด็กชายอารยะ  นวะปุก
 
1. นายศุภสิทธิ์  ศุภทาภรณ์
 
182 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์รังสิต 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  อนุเคราะห์ดิลก
 
1. นายธรรมรัตน์  เฉยเจริญ
 
183 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์รังสิต 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวณปภา  วาดเขียน
 
184 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์รังสิต 1. เด็กหญิงนัทชา  สหพัฒนา
 
1. นายมินรัตน์  มโนตั้งวรพันธ์
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 76.6 เงิน 34 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ไวทยาชีวะ
2. เด็กชายกฤตธนพล  ภักดีนพรัตน์
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คล้ายประเสริฐ
4. เด็กหญิงจณิตา  บุตรสง่า
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลือนาม
6. เด็กชายชวลิต  หงส์สุภางค์พันธ์
7. เด็กหญิงณภัทร  กิ่งแก้วกลาง
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งสัจจะกุล
9. เด็กหญิงบุญสิตา  เงินดิษฐ
10. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิมาตร์
11. เด็กหญิงยศพร  ชาติศักดิ์
12. เด็กหญิงระพีพัฒน์  บุญญะสิทธิ์
13. เด็กหญิงลลินดา  วีระธุวานนท์
14. เด็กชายวรรธนะ  บุญน้อม
15. เด็กชายวันฉัตร  บุญคุ้ม
16. เด็กหญิงศิริรัตน์  สวนขวัญ
17. เด็กหญิงสุภัสสร  คุณสมบัติ
18. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  วัชรพลสกุล
19. เด็กหญิงเมธาพร  อังกูลขจรเดช
 
1. นางสาวพรไพลิน  ถนอมทรัพย์
2. นางสาวมันจนา  อ้นเงิน
3. นางสมพร  ปั้นโต
4. นางสาวอุราพร   คอนเพ็ชร
5. นายเลิศศักดิ์  ภัทรสิริเมธากุล
 
186 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงคันธรส  แก้วเสลา
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญชีพ
 
1. นายยงยุทธ   กุลบุตร
2. นายรุ่งโรจน์  เจริญตัว
 
187 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 36 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ถุงทรัพย์
 
1. นางวราพร  ดวงดารา
 
188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1. เด็กหญิงกัสมา  กองเป็ง
2. เด็กหญิงสโรชา  เสล็ม
3. เด็กหญิงอภิรักษ์  ลามอ
 
1. นางดรุณี  น้อยนงเยาว์
2. นางศิริพร  พงษ์เนตร
 
189 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  โงชาฤทธิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  สร้างนานอก
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ธรรมวงศ์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองอินศรี
3. เด็กหญิงกันต์ชนินาถ  ศรีอักษร
4. เด็กชายคณิน  เจริญจิตร์
5. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ศรีผุย
6. เด็กหญิงชมพูนุช  ดุสิตบุตร์
7. เด็กหญิงชัญญา  สายสุวรรณ
8. เด็กหญิงชัญญา  เหลืองทิพากร
9. เด็กหญิงณดา  มาดีสุขสถิตย์
10. เด็กหญิงณภัทร  สวนศรี
11. เด็กหญิงบุณญาพร  อุตรนคร
12. เด็กหญิงวรพิชชา  สถาวรสมิท
13. เด็กหญิงศดานันท์  งามเพิ่มศรีแพร
14. เด็กหญิงสายธารา  ติ่นหญีต
15. เด็กหญิงอภิสรา  โกเสยะโยธิน
 
1. นางสาวจินตนา  ลาไธสง
2. นางพัชรินทร์  พึ่งสุข
3. นายวสันต์  ขุนทอง
4. นางสาวอรัญญา  คำสมหมาย
 
191 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กชายรัชตะกานต์  ติงยะ
 
1. นางสาวปัทม์นลิน  บุญผ่อง
 
192 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 78 เงิน 45 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  หมู่เจริญ
2. เด็กหญิงพรภินันท์  พรหมภา
3. เด็กชายศุภกิตติ์  หาญสวัสดิ์
 
1. นางสาวชิโนรส   กวางแก้ว
2. นางสาวสุมาลี  ผ่องสุขใจ
 
193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 41 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงชนิตา  พรหมจันทร์
3. เด็กหญิงศรัญญา  ภวเจริญชัย
 
1. นางสาวชิโนรส  กวางแก้ว
2. นางสาวมะธิดา  ดอนสกุล
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิดา  ช่ำชอง
2. เด็กชายพีรวิชญ์  พงษ์ภมร
 
1. นางสาวณัฏฐา   รุ่งเรืองศรี
2. นางสาววาสนา  ภิรมย์ศรี
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 20 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงพรภินันท์  พรหมภา
2. เด็กหญิงภาสินี  หวังทอนกลาง
 
1. นางสาวพยงค์  อินทร์กล่ำ
2. นายพิศณุพงษ์  จิรรัตนตรัย
 
196 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ยี่โถ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คลองเพ็ง
3. เด็กหญิงภิมพิศา  สีสุธรรม
 
1. นางสุวัจนี  แม้นมินทร์
 
197 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายอนวัช  มีเพียร
 
1. นางสาวณิกุลฎาณัฐิ  คงสุขแก้ว
 
198 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 47 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กชายทินภัทร  ดวงพุมเมศ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ฉายแก้ว
3. เด็กชายสิรภพ  พยัคฆรักษ์
 
1. นางสาวภัทรา  คามรักษ์
 
199 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.66 เงิน 32 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กหญิงหทัยรัชย์  จิรพัสนิรุชา
 
1. นายราชศักดิ์  สามไพบูลย์
 
200 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.3 ทอง 22 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  เจริญเศวตหิรัญ
 
1. นายราชศักดิ์  สามไพบูลย์
 
201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กชายปรรรณ  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายพศวีร์  นิลละ
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาฬอินทร์
2. นางสาวอุมาพร  แก้วทา
 
202 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.17 ทอง 9 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กชายRalph Arren   Ilaw
 
1. นางสาวทิวา  เพียรทรัพย์
 
203 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กชายภัทรภาคย์  จุติสมุทร
 
1. นายณัฐดนัย  เขียนเอี่ยม