สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายสมารมณ์  ตันติวิชานันท์
 
1. นางสาวโสภิดา  ทองคำ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงธัญญา  ศรีสุข
 
1. นางอรุณรัตน์  จันทร์แจ้ง
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงศสิณา  อาดำ
 
1. นางสาวน้ำฝน  กำเนิดขอนแก่น
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 28 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงจินตภัทร์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางอุทุมพร  สุขสมบูรณ์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74.5 เงิน 35 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงนันธิญา  ณะกลองดี
 
1. นางสาวกรองทอง  จะโนภาษ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ปุเลตัง
 
1. นางสาวประภาภรณ์  ยะวงษา
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สง่าดี
 
1. นางจันทรวรรณ   แพทย์พงศ์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.2 ทอง 35 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงสุชาดา  กำแหงฤทธิ์
 
1. นางสุวรี  วิชยานุวัติ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงศดานันท์  อ่อนวิจารณ์
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพขรประภา
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ธรรมธิศา
 
1. นางสาวมลวดี  ชนรินทร์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เขี้ยวงา
2. เด็กหญิงกรฐิตา   เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางกัญญรัตน์  สุชลจิต
2. นางสาวดวงเดือน  คุปต์คาร
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 24 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายฤกษชัยวัฒน์  พึึ่งศรี
2. เด็กหญิงศศิณา  ปะสาวะนัง
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ขันธบูรณ์
2. นางสาวมลวดี  ชนรินทร์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายรัน  พิพิฐวัธนะผล
 
1. นางพรพิมล  พรสิงห์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสาธิตราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายรัชพล  รัตนจันทร์
 
1. นางปาจรีย์  รูปคม
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสาธิตราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงโชษิตา  มาลัยนวล
 
1. นายธรรมรัฐ  รูปคม
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงปุณยนุช  พูดหวาน
2. เด็กหญิงรินรดา  ทาทองดี
3. เด็กหญิงรินรดา  ปรีชานุวัฒน์
 
1. นายสถาพร  บุญเรือง
2. นางสาวเรืองศิริ  เรียงขัน
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 19 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุธิดา  อาซัน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มะหะหมัด
3. เด็กหญิงเมวรี  มะหะหมัด
 
1. นางฐานิษตา  สีหนาท
2. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วสะเทือน
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตมะวิโมกษ์
2. เด็กหญิงดวงกมล  วิวาห์เสาวภรณ์กิจ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  เงินประกอบ
2. นางสาวพวงแก้ว  แก้วทาสี
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อุ้มญาติ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  กลิ่นจันทร์
 
1. นายการะเวก  แสงเทศ
2. นายอุดมศักดิ์  ชาาติศรี
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายศิวกร  พุฒซ้อน
 
1. นางสาวเอมอร  เขียนขยัน
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายสัญลักษณ์  วิริยธรรมเจริญ
 
1. นางสาวเรืองศิริ  เรียงขัน
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  สีสัน
 
1. นางสาวพรพรรณ  เสนาจักร
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 15 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงพิชญดา  เตียตรงจิตรมั่น
2. เด็กหญิงสุคนธ์ญาภัทร  โภคินญาวัฒน์
3. เด็กหญิงเบญจพร  สังข์ปิด
 
1. นางอัสณีย์  ตันศิริสุข
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กลอยกลาย
2. เด็กหญิงนริศรา  จาบจันทึก
3. เด็กชายพีรวัฒน์  วัชรานุกูลกิจ
 
1. นางสาวจิราพร  ปราบนอก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงพฤกษา  ใจอินตา
2. เด็กหญิงศุจิกา  โนนทอง
3. เด็กหญิงอติกานต์  โครตพัฒน์
 
1. นางสาวภัสสร  ขุนแก้ว
2. นางสายหยุด  กิจสุวรรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายจักรกริช  ดิษฐ์เต้ยหลวง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้ววงศ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ประเสริฐสุข
 
1. นางสาวจิราพร  ปราบนอก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จุลวนิชรัตนา
2. เด็กหญิงรฐา  วรวณิชชา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ยงสมบูรณ์
 
1. นายบวรเดช  ยอดเพชร
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุทธิอาคาร
2. เด็กชายพงศ์พล  มะณี
3. เด็กหญิงวรรณรวี  พันธ์ไพโรจน์
 
1. นายสนอง  รามัญจิต
2. นางสาวอมรัชญา  ชินศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ม่วงแจ่ม
2. เด็กชายรัชชานนท์  รื่นอายุ
3. เด็กหญิงอุษณีย์  พึ่งถนอม
 
1. นางปัทมา  ราษฎร์ดุษดี
2. นายวิเชียร  ราษฎร์ดุษดี
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ทวีลาภ
2. เด็กชายศราวุฒิ  เก็บดี
3. เด็กหญิงศิริกัญญา   บริบูรณ์
 
1. นางสาวนาถติยา  มูลเค้า
2. นางสาววิมลพรรณ  ดาวดาษ
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. นายธีรพันธ์  เกิดกล้า
2. นายอมรเทพ  สร้อยมณี
 
1. นายสนอง  รามัญจิต
2. นางสาวอมรัชญา  ชินศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 1. เด็กชายวีรภัทร์  อุราแก้ว
2. เด็กชายสุทธิพงค์  นาสิงห์
 
1. นางสาวสุปราณี  วัฒนา
2. นายเทพศิรินทร์  วุฒิยางกูร
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 58.15 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  พุ่มพวง
2. เด็กชายอานนท์  ฉิมมี
 
1. นางนันทนัช  แถมจำรัส
2. นายประสิทธิ์  นิมา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 24.2 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายณัฐพล   ฆ้องทอง
2. เด็กชายศตวรรษ  โพธื์มี
 
1. นางสาวกัลยา   พิศดู
2. นางสาวดวงนภา  วังกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.51 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดบางนางบุญ 1. เด็กชายธนาพร  จิตระตรี
2. เด็กชายสุพัฒน์  อนุเสถียร
 
1. นางสาวสถาพร  สัมโย
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว    
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38.82 เข้าร่วม 30 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายกฤษณะ  พวงผกา
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ธรรมธิศา
 
1. นายการะเวก  แสงเทศ
2. นายศราวุธ  ด้วงทวี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 20 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงนภาพร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  พรมนรินทร์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุนทรบุระ
4. เด็กหญิงรินรดา  พากฏิพัทธ์
5. เด็กหญิงเตชินี  ขวัญช่วย
 
1. นายชัยวิทย์  บรรจงจิตต์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กองราแซ
2. เด็กหญิงธนพร  สงค์มูลนาค
3. เด็กหญิงรันจรีย์  โตพะ
4. เด็กหญิงศศิธร  ทับมณี
5. เด็กหญิงสุภาพร  โคมศรีสวัสดิ์
 
1. นายชัยวิทย์  บรรจงจิตต์
2. นางภิรมย์  เพ็ญพวงสินธุ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงชชา  ทัศคร
2. เด็กหญิงปรัศนียมล  สายสิม
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  นนทอ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์เต็ม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  พึงใจ
 
1. นางกัณญพัสตร์  กิจศิลป์
2. นางสาววิไล  พันโท
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสาว์ยงค์
2. เด็กชายนิติภูมิ  ทองเงิน
3. เด็กหญิงปณิตา  ทาทอง
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ดาหนองเป็ด
5. เด็กหญิงแคทลียา  กรีผล
 
1. นางนางจุฑามณี  เมยมงคล
2. นางปนัดดา  วิระวัฒน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.2 เงิน 43 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายชุติชัย  ภุมรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  โยมจีน
3. เด็กชายนรภัทร  มีสุข
4. เด็กหญิงปัทมาพร  ปานแย้ม
5. เด็กชายวีรภัทร  โตทรัพย์
 
1. นางสาวจักษฏิ์ณา  พรเรืองวงศ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 12 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงนงรักษ์  มะหะหมัด
2. เด็กหญิงนาฟีซะ  มะหะหมัด
3. เด็กหญิงนูรจัสมิน  ชื่นกมล
4. เด็กหญิงสิริเกศ  อาดำ
5. เด็กหญิงอริสา  มะหะหมัด
 
1. นางดวงธิดา  บรรเทิงจิตร์
2. นางสาววาสนา  สุขอนันต์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สหิสพงษ์
2. นางสาวธิดา  หม่วยนอก
3. เด็กหญิงวาสนา  หม่วยนอก
4. นางสาวสุกัญญา  หงษ์ทอง
5. นางสาวสุนันทา  กวดขุนทด
 
1. นางทองสุข  เชาวันกลาง
2. นางสุปราณี  รอดศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  หลำเทียน
2. เด็กชายภูริวิชช์  พวงขาว
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน  ลิ้มรัตนกุล
4. เด็กหญิงวันวิสา  ลิ้มรัตนกุล
5. เด็กหญิงสิตกมล  ละอองดี
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อักษรมัต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.25 ทอง 15 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  โตทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุทธิอาคาร
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ตรีวัฒนางกูร
4. เด็กหญิงชฎาพร  ฝางขันธ์
5. เด็กหญิงชนกนาฎ  ชาติเผือก
6. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นุ่นเกลี้ยง
7. เด็กหญิงณัฐชา  สืบวงศ์สาลี
8. เด็กหญิงปัทมาส  ทองรุ้ง
9. เด็กหญิงพริมา  รุ้งรุจิเมฆ
10. เด็กหญิงภัณฑิรา   ชัยนันท์
11. เด็กหญิงวรรณภา  นาทองลาย
12. เด็กหญิงวรัญญา  ฉลาดธัญกิจ
13. เด็กหญิงสุชัญญา  รักขะเสน
14. เด็กหญิงสุพัพตรา  วงศาโรจน์
15. เด็กหญิงอภิชญา  แจ่มแจ้ง
16. เด็กหญิงอโรชา  สรสิทธิ์
 
1. นางทองทวี  นพคุณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80.8 ทอง 21 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แพงวิเศษ
2. เด็กชายฉัตรชัย  ฤกษ์ดี
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เรือนเงิน
4. เด็กชายณัฐกิตต์  เต็กจินดา
5. เด็กชายธนเทพ  สิทธิยา
6. เด็กชายนนท์ชัย  เผ่าวิหก
7. เด็กชายนริศ  เจริญศรี
8. เด็กชายนิคม  ทั่งทอง
9. เด็กชายพันธกานต์  แผนฉลาด
10. เด็กหญิงพิชชากร  ปราบสกุล
11. เด็กชายพิมาย  มุทิติยา
12. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แก้วปิน
13. เด็กหญิงวารุณี  ภู่จั่น
14. เด็กหญิงสิรินทรา  ดีเอี่ยม
15. เด็กหญิงสิริรัตน์  ฤกษ์ดี
16. เด็กหญิงสุกัญญาวีย์  อุปัชฌาย์
17. เด็กหญิงอดิภา  ทาห้วยหว้า
18. เด็กหญิงอนิสรณ์สาร  พุฒซ้อน
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตจำเลือง
20. เด็กหญิงแพรทอง  เพ็ชร์โรจน์
 
1. นางสาวดวงพร  บุญโพธิ์
2. นายยงยุทธ  นุชบัว
3. นางศรีรัตน์  จันทร
4. นางอัชราวรรณ  ขาวลา
5. นายไวพจน์  แก้วนามไชย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงกนกอร  สุขล้น
2. เด็กหญิงจามจุรี  งามสำลี
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญส่ง
4. เด็กชายชลธีร์  วงศ์คุ้มสิน
5. เด็กชายณัฐพร  สุขสวัสดิ์
6. เด็กชายทรงสิทธิ์   หม่วยนอก
7. เด็กชายทศพล  คำมาลา
8. เด็กชายนันทวัฒน์  มะสุงเนิน
9. เด็กชายนาวา  บั้งทอง
10. เด็กชายปริญญา  ดีโยธา
11. เด็กหญิงปิยธิดา  คำปัญญา
12. เด็กชายยุรนันท์  จันทร์ดำ
13. เด็กชายราชพฤกษ์  ราชบัวศรี
14. เด็กหญิงวัลลภา  จันทรตระกูล
15. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขวัญเพ็ง
16. เด็กชายวุฒิชัย  วิลัยเลิศ
17. เด็กชายสหัสวรรษ  สังเกต
18. เด็กหญิงสุพรรณี   กลิ่นฟุ้ง
19. เด็กหญิงอรุณ  วงศ์บุญธรรม
20. เด็กชายเอกบดินทร์  ปัญญาหอม
 
1. นางสาวขนิฐตา  แหวนทอง
2. นางนิตยา  ธาตุมี
3. นางนีรดา  สินธ์สมุทร
4. นางสาวปัญญพัฒน์  วิรุณพันธ์
5. นางสาวรัตนา  เฉลียว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร 1. เด็กชายจิรภัทร  คชบาง
2. เด็กชายณภัทร  พ่วงอ่างทอง
3. เด็กชายณัฐนันท์  สุพรรณโมก
4. เด็กชายทศพล  นกไทย
5. เด็กชายธเณศ  สมสาบาล
6. เด็กชายนภสินธุ์  ทิพย์อักษร
7. เด็กชายนลทวัชร  ส่องสี
8. เด็กชายนันทวุฒิ  แสงเงินลอด
9. เด็กชายนาวิน  เพ็ชร์โรจน์
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศิริทัย
11. เด็กหญิงภัณฑิรา  ช่างเภา
12. เด็กชายภูมินทร์  เฉ่งกระโทก
13. เด็กชายรัชชานนท์  นันเรียม
14. เด็กชายศรราม  ชานนท์
15. เด็กชายสุชาติ  พ่วงอ่างทอง
16. เด็กชายอรงค์กร  นามบุตร
17. เด็กชายอำนาจ  อินวัน
18. เด็กชายเขมราช  พิมพา
19. เด็กชายเจษฎา  สีหะวงษ์
20. เด็กชายเสกสรรค์  รัตนประทานพร
 
1. นายณัฐภัทร  แก้วบัวโฮม
2. นางดุษณีย์  ปลั่งกลาง
3. นางสาวพิชานันท์  พร้อมพรั่ง
4. นายยงยุทธ  นุชบัว
5. นางสาวรัชนีกร  บุดดีด้วง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงลลิตา   สิญธ์เจริญ
 
1. นางกาญจนา  จันทร์เอียด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.2 ทอง 21 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  เชรษฐศิริ
 
1. นางกาญจนา  จันทร์เอียด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 18 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดำรงพันธุ์
 
1. นางสาววิไล  พันโท
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81.26 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ่ำวิเศษ
2. เด็กชายศิวกร  พุกะนัดด์
 
1. นางทวีพร  ตันแก้ว
2. นางหทัยรัตน์   วุฒิรณฤทธิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนัฐกานต์  ฟักเฟื่องผล
2. เด็กชายธรรมยุทธ  สุขประเสริฐชัย
 
1. นางทวีพร  ตันแก้ว
2. นางหทัยรัตน์  วุฒิรณฤทธิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 9 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายทฤษฎี  พานทอง
2. เด็กหญิงทักษพร  แสงรัตน์
 
1. นายบุญช่วย  ทองบุญ
2. นางสาวอรอริยา  นนตรอุดร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1    
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐชนา  บัณฑิตพรรณ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ตรีศิริ
3. เด็กหญิงปริญญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
4. เด็กหญิงปัญญดา  แจ่มกระจ่าง
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุราคร
6. เด็กหญิงรสิกา  บุญมา
7. เด็กหญิงวริศรา  เขมะวานิช
8. เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วเพลียท้าว
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชวรางกูร
10. เด็กหญิงอินทุอร  ชัยสมภา
 
1. นางกฤษณา  พิศวง
2. นายวิเชียร  ราษฎร์ดุษดี
3. นางสาวโชษิตา  ฟักแฟง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83.7 ทอง 17 โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินละคร
2. เด็กหญิงกิตติยา  ทองมูล
3. เด็กหญิงกุศุมา  ก้านจักร
4. เด็กหญิงชุติมน  ชาเขียว
5. เด็กหญิงชโลธร  เสมอใจ
6. เด็กหญิงชโลธร  อาภาโส
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  อินหอม
8. เด็กหญิงนริศรา  นิดพะเนาว์
9. เด็กหญิงนริศรา  ทองรอด
10. เด็กหญิงนิญาดา  สอนมาลา
11. เด็กหญิงนิภาธร  หาธรรม
12. เด็กหญิงน้ำฝน  แสงทอง
13. เด็กหญิงปทุมพร  ใจโปทา
14. เด็กหญิงวิไลพร  บุตรนนท์
15. เด็กหญิงสุกัญญา  อรพันธ์
 
1. นางสาวจรยาพร  แซ่ตั้ง
2. นางสาวมาเรียม  พึ่งเอี่ยม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 77.6 เงิน 19 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 1. นางสาวกมลทิพย์  มรกต
2. เด็กหญิงชลธิชา  ฉายา
3. เด็กหญิงฐิฏาภรณ์  จันทร์หอม
4. เด็กหญิงดรุณี  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. เด็กหญิงทิพย์เกษร  กันตรง
6. เด็กหญิงนริศรา  งามขำ
7. นางสาวนวรัตน์  กันเกษ
8. เด็กหญิงนารีรัตน์  เสียงเปรม
9. นางสาวประภาพร  ลาภจิต
10. เด็กหญิงผาณิต  ยงยุทธ
11. เด็กหญิงวรรณรดา  แซ่ตั้ง
12. เด็กหญิงสกุลรัตน์  เชื้อหนองปรง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  โควิน
14. เด็กหญิงสุธิดา  มีลาภ
15. นางสาวหัทยา  บุบผาลา
 
1. นางสาววิชญาดา  มีเค้า
2. นางสาวอรพรรณ  อาจกล้า
3. นางอัจจิมา  เถาสุวรรณ์
4. นางไพผกา  ผิวดำ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71.85 เงิน 36 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงวรัญญา  เขียวน้อย
2. เด็กหญิงวินันดา  สุดงาม
3. เด็กหญิงสุนิษา  สว่างเถื่อน
 
1. นางกาญจนา  โสนิกร
2. นางวิมล  จับศรทิพย์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มพวง
2. เด็กชายสมประสงค์  ผลเหม
3. เด็กชายสหภาพ  ต้นดี
 
1. นางกาญจนา  โสนิกร
2. นางวิมล  จับศรทิพย์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 44 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายนพพร  ผลโภค
2. เด็กหญิงปัทมาวดี  แสงกระสินธุ์
 
1. นางกาญจนา  โสนิกร
2. นางวิมล  จับศรทิพย์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงคำติ๊บ  คำแสง
2. เด็กหญิงสุขณา  มากมาย
 
1. นางยุภา  ปรีชานุกูล
2. นายเดชณรงค์  โสนิกร
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นเถา
2. เด็กชายภาคย์พงษ์  เตชะเถลิงผล
3. เด็กหญิงสรณ์นรี  บุตรสงัด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุ่นคง
2. นางสาวทรายทอง  เกตุพลอย
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงนภัสสร  มาสกล
2. เด็กหญิงภัทรนิดา  ไทยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวริษฐา  บุญเกิด
 
1. นางฐิตินันท์  วุฒิสารสุกิจ
2. นางสาวศรีสำอางค์  มหาสุภาพ
 
66 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงพราว
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ดีไร่
3. เด็กหญิงสุภาพร  อ่อนสาลุน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ชาลี
2. นายประภาส  ปูรณานนท์
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โชติรัตน์
 
1. นางสาวพรรตรี  จักร์คำ
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนวัดป่างิ้ว 1. เด็กหญิงวราพร  กุศล
 
1. นางชุติมาพร  เชาวน์ไว
 
69 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  บัวยัง
 
1. นางสาวกนกกร  ตันตรานุกูล
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  เกตุสุวรรณ
 
1. นางอัจฉรา  ศรีวนค้ำ
 
71 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 27 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แขวนโพธิ์
 
1. นางสาวถนอมจิตต์  จำชาติ
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีเหลือง
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อินทกฤษ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุ่นคง
2. นางประภาศรี  ยินดีทีป
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนบึงเขาย้อน 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เอี่ยมยิ่ง
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  แก้วทองคำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุ่นคง
2. นางประภาศรี  ยินดีทีป
 
74 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงปนัดดา  นามแก้ว
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  เนียมชมภู
 
1. นายชนพัฒน์  พีระสวัสดิ์
 
75 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายสงกรานต์  บุญรอด
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ชาลี
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญนภัส  กมลสุทธิไพจิตร
2. เด็กชายสุทธวีร์  ผลโต
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติกเดชาณรงค์
 
1. นางฐิตินันท์  วุฒิสารสุกิจ
2. นางสาวศรีสำอางค์  มหาสุภาพ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 70 เงิน 38 โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กชายกิตติพศ  นนศรีราช
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เฮงมุ้ย
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีวิจารย์
 
1. นางสาวดุษฎี  น้อยใหม่
2. นายนิธิพงศ์  โรจนดุล
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทรอด
2. เด็กชายสรศักดิ์  งามตรง
3. เด็กชายเจนณรงค์  กิติวงศ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  กองศิริ
2. นายวิฑูรย์  กองศิริ
 
79 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 94.66 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวัตร์
 
1. นายปพนพัชร์  เพียรพิศาลกุล
 
80 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขาวนิลรัตน์
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
81 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กชายสุพศิน    ศิริธานันท์
 
1. นายธีระพงศ์  พูลสวัสดิ์
 
82 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายรัฐเขตต์  จันทรเสนา
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงวัชรีพร  ลิ้มอารีธรรม
 
1. นายปพนพัชร์  เพียรพิศาลกุล
 
84 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายพิษณุ  ขำกิ่ง
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
85 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงสิริญาดา  หาญสวัสดิ์
 
1. นายปพนพัชร์  เพียรพิศาลกุล
 
86 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญมี
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
87 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 78 เงิน 29 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  นาคเกษม
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
88 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สำราญรื่น
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
89 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายเจษฎา  สนใจยิ่ง
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
90 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สำราญรื่น
 
1. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
 
91 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 77 เงิน 28 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงอิชย์ญาดา  พวงเงิน
 
1. นางสาวกัญญกร  คิดอยู่
 
92 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงชลดา  บัวสระ
 
1. นางสาวกัญญกร  คิดอยู่
 
93 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง 22 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเลิศฤทัย  เสาะแสวง
 
1. นางสาวปฐมพร  ไพศาลกชกร
 
94 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ไม้แก้ว
 
1. นางสาวสุกันยา  พวงในเมือง
 
95 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายจิรเมธ  จันใด
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
96 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐิยา  วงศ์พันธุ์เสือ
 
1. นายจุมพล  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์ศรี
 
1. นายอำภา  ศรีวงษา
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงกฤษณา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสุพิศ  ทับอุดม
 
99 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกพร   พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงชนิดา  ตุ่นไวย์
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เสนาะสันต์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  เปาริก
5. เด็กชายวีรภัทร  อินทร์ประสิทธิ์
6. เด็กหญิงอริสา  ทองอร่าม
7. เด็กหญิงเกตุแก้ว  เชี่ยวชาญ
8. เด็กหญิงเกศกนก  ซื่อตรง
9. เด็กชายเจษฎา  สนใจยิ่ง
 
1. นางสาวถวิล  โพธิไทร
2. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
3. นางสุรางค์  แสงนัย
 
100 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 81 ทอง 24 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงชนิดา  ตุ่นไวย์
3. เด็กหญิงชลลดา  บัวภิบาล
4. เด็กหญิงนัฐวดี   พุทธโส
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วโต
6. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เสนาะสันต์
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  เปาริก
8. เด็กหญิงฝนทิพย์  แก้วมณี
9. เด็กชายยศธร  ภิรมย์
10. เด็กชายวีรภัทร  อินทร์ประสิทธิ์
11. เด็กชายอภิชาติ  เรืองศรี
12. เด็กหญิงอริสา  ทองอร่าม
13. เด็กหญิงเกตุแก้ว  เชี่ยวชาญ
14. เด็กหญิงเกศกนก  ซื่อตรง
15. เด็กชายเจษฎา  สนใจยิ่ง
 
1. นายนาวิน  อรุณไพร
2. นางปิยะ  ละมูลมอญ
3. นางสาวรุ่งรัศมี  โกศล
4. นายสมภพ  ใสใหม
 
101 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายกันตพัฒน์  นวลสงค์
2. เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวัตร์
3. เด็กหญิงนิภาดา  เกิดวงษ์
4. เด็กหญิงพัณนิตา  ประดิษฐ์
5. เด็กหญิงพิชชาภา  โตเจริญ
6. เด็กหญิงวัชรีพร  ลิ้มอารียะรรม
7. เด็กหญิงวิไลภัทร์  ขาวขำ
8. เด็กชายศุภกฤต  นิ่มสา
9. เด็กหญิงสิริญาดา  หาญสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอารียา  ดุริยพันธ์
 
1. นายปพนพัชร์  เพียรพิศาลกุล
2. นางสาววิไล  ปัสนะจะโน
3. นายอำภา  ศรีวงษา
 
102 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสงโสดา
2. เด็กหญิงจิราพร  บุญมี
3. เด็กชายจีรวัฒน์  กันเสงี่ยม
4. เด็กหญิงณัฐพร  ขาวนิลรัตน์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทะเกษ
6. เด็กชายบุญญฤทธิ์  โทนะพันธ์
7. เด็กชายพิษณุ  ขำกิ่ง
8. เด็กชายรัฐเขตต์  จันทรเสนา
9. เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วธนกิจ
10. เด็กชายสุวัตร  คร่ำสุข
11. เด็กชายสุเมธา  เนียมขำ
12. เด็กชายอรรคพล  เกิดกล้า
 
1. นายจักรพันธ์  หนุนภักดี
 
103 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชูวงษ์
2. เด็กชายกันตพัฒน์  นวลสงค์
3. เด็กชายฉัตรดนัย  ธนธรรมทัต
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ไหมสมบุญ
5. เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวัตร์
6. เด็กชายณัฐพงศ์  รุจิวรโชติ
7. เด็กชายณัฐพล  โคตุพันธ์
8. เด็กชายธีระวัชร์  เปียเยียว
9. เด็กชายนวัช  ครองแถว
10. เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีอุทัยภรณ์
11. เด็กหญิงนิภาดา  เกิดวงษ์
12. เด็กชายพิเชษฐ์  เนียมประเสริฐ
13. เด็กชายภูมิกิตติ์  ศรีโคตร
14. เด็กชายรัฐธีร์  สัญชาตเจตน์กุล
15. เด็กหญิงวัชรีพร  ลิ้มอารีธรรม
16. เด็กหญิงวิไลภัทร์  ขาวขำ
17. เด็กชายวีระพงษ์  อ่อนละมูล
18. เด็กชายศุภกฤต  นิ่มสา
19. เด็กชายเกริกเกียรติ  เจตบุตร
20. เด็กชายเพิ่มทอง  กรวยทอง
 
1. นายปพนพัชร์  เพียรพิศาลกุล
2. นายมงคล  สุขประเสริฐ
3. นางสาววิไล  ปัสนะจะโน
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 76.25 เงิน 42 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสหพัฒน์  เนื่องทวี
 
1. นายโอภาส  อุ่นเอม
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 34 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขเมือง
 
1. นางนิภาพรรณ  โรจนวิภาต
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง 25 โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  พึ่งสว่าง
 
1. นางนิรมาน  มงคลสาร
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงอภิสรา  นาควารี
 
1. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนปากคลองสอง 1. เด็กชายวีรภัทร   ประทุมแก้ว
 
1. นางอุทัยวรรณ  ปราบพยัคฆ์
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.16 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เรืองเนตร
 
1. นางศรีรัตน์  ยั่งยืน
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 12 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุยะฟู
 
1. นายสุรศิษฏ์  เย็นฉ่ำ
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 12 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายธรรม์  อุนารัมย์
 
1. นางสาวนงค์นุช  ปลั่งกลาง
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นิกะดานนท์
 
1. นางสาวอรทัย  พงษ์สพัง
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายจีรกิตติ์  สีทา
 
1. นายสุรศิษฏ์  เย็นฉ่ำ
 
114 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 23 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงกันณิชา  ปุระศิริ
 
1. นางสาวณัฐา  โรจนวิภาต
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.7 ทอง 18 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงเอศินี  บัวเฟื่อง
 
1. นางสาววชิรา  เชิดฉาย
 
116 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เรืองเนตร
 
1. นางศรีรัตน์  ยั่งยืน
 
117 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สีแย้ม
 
1. นางสาววชิรา  เชิดฉาย
 
118 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงกณิษฐา  ประทีปโชติ
2. เด็กหญิงกัญญาวี  แตงอ่อน
3. เด็กชายจักรกฤษ  พันธ์โภค
4. เด็กหญิงจิณัฐชนันท์  วงษ์จำนงค์
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  แจ้งกระจ่าง
6. เด็กหญิงฉัตรกนก  กลัดสมัย
7. เด็กชายชานนท์  ภู่โค
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทั่งรื่น
9. เด็กชายทินกร  ป้อมเกิด
10. เด็กชายธีระพัฒน์  พุ่มขู่
11. เด็กหญิงนัทฌา  นเรนทราช
12. เด็กชายปภัทพล  จุนทา
13. เด็กชายพัชรพล  รัตนศิริ
14. เด็กชายภาคินภัค  แจ่มขุนเทียน
15. เด็กชายยศพล  แก้วทอง
16. เด็กหญิงรัชนก  เพ็งจู
17. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทิวะศิริ
18. เด็กหญิงละอองดาว  ขอมนาค
19. เด็กหญิงวิภาดา  แฝงมณี
20. เด็กชายวีระพล  จุดทะสงค์
21. เด็กหญิงศรัญญา  เหล่าวงศรี
22. เด็กหญิงศิริพรรณ  สุขแก้ว
23. เด็กชายสรวิชญ์  พลเยี่ยม
24. เด็กหญิงสรัญรัตน์  ดอกม้จันทร์
25. เด็กหญิงสุพรรณษา  ปทุมยา
26. เด็กชายอาคม  สิงห์จุ้ย
27. เด็กหญิงเจนจิรา  เดชศิริ
28. เด็กหญิงเบญญาภา  คำเพ็ง
29. เด็กหญิงเมตตะวัน  คำสูง
30. เด็กหญิงไพรรินทร์  ป้อมเกิด
 
1. นางสาวชนิดาภา  เชื้อปุย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบังอร  อภัยพงษ์
3. นางศุภรา  มาลาโชติรัตน์
 
119 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 27 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กชายจิตรเทพ  ปัญญศิริ
2. เด็กชายทรงชัย  มหาชัย
3. เด็กชายธนัท  คำแสน
4. เด็กหญิงธีรธิดา  วงษ์เขียน
5. เด็กชายนนทพัทธ์  วันอยู่
6. เด็กหญิงปานวดี  ผลละออ
7. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่จั่น
8. เด็กชายศรัณย์  ดอกกระถิน
9. เด็กหญิงสุชาวลี  หีบขุนทด
10. เด็กหญิงสุภัค  กรมภักดี
 
1. นางประทิน  แสงเพลิง
2. นางปิยาภรณ์  พรหมสำโรง
3. นางสาวอรทัย  พงษ์สพัง
 
120 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชนน  ชัยแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณนุช  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร   อุ่นแก้ว
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขแสวง
5. เด็กหญิงอาภาศิริ  แจ้งกระจ่าง
6. เด็กหญิงเขมจิรา  วงษ์อ่อมแก้ว
 
1. นางสาวกัญชรีกานต์  โพยชัยภูมิ
2. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
3. นายสุรศิษฏ์  เย็นฉ่ำ
 
121 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงดารณี  พุ่มฟัก
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  วันวาน
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขันธวุธ
4. เด็กหญิงพรพิมล  ตันประวัติ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทรงชาดำ
6. เด็กหญิงอารุสรา  มาฟู
 
1. นางสาวกุลธิดา  กสิณอุบล
2. นางสาวจารุวรรณ  บางแก้ว
3. นางระวีวรรณ  นระสิงห์
4. นางสุพิศ  ทับอุดม
 
122 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดิษดากรณ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เลไธสง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ภูสระ
4. เด็กหญิงวิภาวี  นาคเลิศทิพย์
5. เด็กหญิงสุนิตา  งั่วลำหิน
6. เด็กหญิงเนตรนรี  จุ้ยจั่น
 
1. นางสุรีรัตน์  เรืองนนท์
 
123 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงดาราณี  เรทะนู
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันจั่นเพ็ชร์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองมา
4. เด็กหญิงศวิตา  เรืองสุข
5. เด็กหญิงสมฤทัย  แสงสวน
6. เด็กหญิงไพลิน  นุชสวาท
 
1. นางสาวถนอมจิตต์  จำชาติ
2. นางสาวนงลักษณ์  คชาธาร
3. นางสาวน้ำค้าง  ยี่สุ่นซ้อน
4. นางภัทรจาริน  พัฒน์พันธุ์
 
124 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74.25 เงิน 31 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงชนม์นิภาท์  ลภณ
2. เด็กหญิงณัฐชนิน  ธิเขียว
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภู่เจริญ
4. เด็กหญิงธัญพร  สถาพร
5. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ตะลุ่มทอง
6. เด็กหญิงปภาวดี  ปิยะวงษ์
7. เด็กหญิงปุณยาพร  ศาลาชีวิน
8. เด็กหญิงพัชรีพร  ศรีสุวรรณ
9. เด็กหญิงศิวิมล  ใจหาญ
10. เด็กหญิงเอศินี  บัวเฟื่อง
 
1. นายจักรวุธ  สุขผลิน
2. นายบรรชา  จันทบาล
3. นางสาววชิรา  เชิดฉาย
4. นางสาวสิริวรรณ  รามสูตร
5. นางสาวอรทัย  พงษ์สพัง
 
125 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจมา
2. เด็กหญิงจิรพรรณ  สีสลวย
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  คมจิตร
4. เด็กหญิงทิพย์พมนต์  ชูวงศ์
5. เด็กหญิงทิพานันท์  ทองรอด
6. เด็กชายธนู   ศรีชมภู
7. เด็กชายธีระพงษ์  ฐานวิศัย
8. เด็กชายนิธิวุฒิ  วิไลนุช
9. เด็กชายปกรณ์  มังคะโล
10. เด็กหญิงภัสราภรณ์  โม้แก้ว
11. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สุทธาภาศ
12. เด็กชายวิทู  ศรีชมภู
13. เด็กชายสุกนต์ธี  บัวแก้ว
14. เด็กหญิงสุจิตรา  เพ็ญสวัสดิ์
15. เด็กหญิงอินทิรา  บ่อสุวรรณ
16. เด็กชายเจตริน  ปานรุ่ง
 
1. นายชิษณุภูมิ   หาญพละ
2. นางนริศรา  อนุเวชวรางค์กูล
3. นางสาววนิดา  ศรีปัญญา
4. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
5. นางอัจฉรา  ศรีวนค้ำ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  พานทอง
2. เด็กชายธนาวรรษ   หาพิกุล
3. เด็กชายอนุรักษ์  นากระโทก
 
1. นางวนิดา  ชมภู
2. นายวิรัตน์  แมลงภู่ทอง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บัวเทศ
2. เด็กชายจิรศักดิ์  เขียวอำพร
3. เด็กชายภานุพงษ์  มีชูเชาว์
 
1. นางขันทอง  ม่วงไม้
2. นางสาวพรสุดา  ชัยชมภู
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายนบดินทร์  ทองวรรณ
2. เด็กชายศุภอรรถ  ผิวเหลือง
3. เด็กชายสุทิวัส  กันทรากรภา
 
1. นายชิษณุภูมิ   หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายธราวุธ   สุธีระเดช
2. เด็กชายธีระพงษ์  ฐานวิศัย
3. เด็กชายนิธิวุฒิ  วิไลนุช
 
1. นายชิษณุภูมิ   หาญพละ
2. นางทับทิม  หอมตะโก
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 31 โรงเรียนวัดเมตารางค์ 1. เด็กหญิงนิศาชล  สุขสงวน
2. เด็กหญิงพรรนารา  คำคุลี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  กันภัย
4. เด็กหญิงวรรณภา  คำเจริญ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  แจ่มนิล
6. เด็กหญิงอุดมพร  พลายงาม
 
1. นายวิทยา  กาญจนเลขา
2. นางสาวเสริมสิริ  สายจันทร์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 1. เด็กหญิงชลดา  มูลติ
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์  เสาแก้ว
3. เด็กหญิงพรไพลิน   ดำสนิท
4. เด็กหญิงสุกัลยา  โพธิแสง
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปัญญาฉลาด
6. เด็กหญิงโศรยา  เสาะแสวง
 
1. นางสาวพิมลภรณ์  พงศ์สุด
2. นางสุชัญสินี  นเรนทราช
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงฐิติยา  มาลัยเปีย
2. เด็กหญิงตัสนีม  อาดำ
3. เด็กชายศราวุฒิ  ประเสริฐ
 
1. นางสุมิตรา  สรรพศรี
2. นายแดนกมล  กาโน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มะหะหมัด
2. เด็กหญิงวารี  อาดัม
3. เด็กชายสมชาย  หอมจันทร์
 
1. นางสาวบังอร  ฉ่ำสันเทียะ
2. นายไพศาล  ศรีเพชร
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 75 เงิน 48 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 1. เด็กหญิงภัสสร  หุ่นดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  สินใหม่
3. เด็กหญิงสุธิสา  แย้มปู่
 
1. นายมานพ  ไตรทาน
2. นางรัตนา  ไตรทาน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฮั่วจั่น
2. เด็กชายธราวุธ   สุธีระเดช
3. เด็กหญิงสุมินมาตร  วัดชัยภูมิ
 
1. นายชิษณุภูมิ   หาญพละ
2. นางสาวอรพิน  อุบลเฉลา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กหญิงนันทิมา  โกรัมย์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  นิ่มอนงค์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พึ่งสกุล
 
1. นางสาวพิฐธญาพร  สุดจิตร
2. นางสุวพร  สำเภาทอง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงนันทิดา  สังคะพิมพ์
2. เด็กหญิงวราวรรณ  วงษ์ใจ
3. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  ดันมีแก้ว
 
1. นางสาวดลฤทัย  จันทร์เชื้อ
2. นางบุญฑริยา  ไตรศรีสุข
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงกณิกา  พุทธบูช่า
2. เด็กหญิงนันทนี  ศรีมาศ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ช่อชะลาศรี
 
1. นางปราณี  ชำนาญกิจ
2. นางผุสดี  จึงเกรียงไกร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 36 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญมาก
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  โพธิ์พันธ์
3. เด็กหญิงสุจินันท์  ผาสุข
 
1. นางสาวจรินทร  ประดิษฐกูล
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  หลอดอ่อน
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.2 ทอง 45 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มีสมกิจ
2. เด็กหญิงพิยะดา  ชัยสอน
3. เด็กชายอภิชัย  ยุกิจภูติ
 
1. นางชบา  ต้นรัง
2. นางสาวณัฐณิชา  หัสราช
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 36 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  มากทวี
2. เด็กหญิงภุมริน  ปาณพรหม
3. เด็กหญิงวราพร   แพ่งประสิทธิ์
 
1. นางวรรณพร  ศรีคเรศ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 45 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  สีแจ่ม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปั้นนิ่ม
3. เด็กหญิงอริสรา  วารีนาถ
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงดลพร  ทับทิมพลาย
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  แสงทอง
3. เด็กหญิงวรรษมน  วงษ์แสน
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  เทียนบูชา
2. เด็กหญิงเมธาพร  จรจรัล
 
1. นางสุพิชฌาย์  วิรางกูล
2. นางสาวอศิราภรณ์  พิลึก
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 1. เด็กชายพีระฉัตร  รักชัง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พิมพ์คีรี
 
1. นางสาวกิติยา  พรหมสอน
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายมรุเดช  ตระกูลเกษทอง
2. เด็กชายเรืองวิทย์  สุวรรณเนตร์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์
2. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายธิปไตย  ทองอิ่ม
2. เด็กชายไกรวิชญ์  บำรุง
 
1. นางพจนา  จิตต์ผ่อง
2. นางสาววรวรรณ์  จิตต์ผ่อง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายฌาน  หงษ์ทอง
2. เด็กชายธีรพันธ์  คำพันธ์
 
1. นางสาวภัสสร  ขุนแก้ว
2. นางสาววัชราภรณ์  ไพรินทร์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดป่างิ้ว 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประสาทศรี
2. เด็กหญิงสิริลดา  คล้ายมณี
 
1. นางสาวศุภาวดี  คนเสงี่ยม
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ม่วงปิ่น
2. เด็กหญิงพนิดา  ระรื่นสุข
 
1. นางเบญจมาภรณ์  รุ่งโรจน์เกษตร
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 44 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อาบทอง
2. เด็กหญิงนิรัชพร  หล้ายม
 
1. นางสาวดารุนี  โสมาบุตร
2. นางสายสุดา  อุบลม่วง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายประวิทย์  แป้นจันทร์
2. เด็กชายอนุพันธ์  สวนกัน
 
1. นางสาวณัฐิดา  สีชานิล
2. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงระพีพัฒน์  พันธุ์กล้วย
2. เด็กหญิงสิตานัน   ว่านกระ
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาวอุทัยวรรณ  สงวนงาม
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงสุนัดดา  เจาจารึก
2. เด็กหญิงอังคณา  จาบจันทึก
 
1. นางสาวณัฐิดา  สีชานิล
2. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงชุติมา  พันธุ์กล้วย
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  แสงพราว
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  รอสูงเนิน
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาวอุทัยวรรณ  สงวนงาม
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐปวีณ์  บินสะอาด
2. เด็กชายพลเกษม  กาลภักดี
 
1. นางสาวจุฑามาส  เสมสวัสดิ์
2. นางสาวภัสสร  ขุนแก้ว
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดนาวง    
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างภพ 1. เด็กชายชลชาติ  ไวยธิรา
2. เด็กชายธนพล  ปานเพ็ชร
3. เด็กชายสิรภพ  ธนิกกุล
 
1. นายจักรกฤษณ์  พันธ์โพคา
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายธนากร  ดาวเดช
2. เด็กชายสาธิต  จันทร์ดำ
3. เด็กชายเดชาวัต  ศรีสัตย์
 
1. นายพัสกร  ฤทธิ์ฤดี
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายฉัตรพล  ทองคำ
2. เด็กชายณจวนพงษ์   เพ็ชรธนชา
3. เด็กชายพลพล  ครองสัตย์
 
1. นางจิตติกร  สุดสงค์
2. นายพัสกร  ฤทธิ์ฤดี
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐกนก  ผกาแก้ว
2. เด็กชายพีรนัฐ  มีชัย
 
1. นางชุติมา  อัมพุนันทน์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.33 ทอง 6 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายจักรภัทร  การุณงามพรรณ
 
1. MissMariecor  Superles
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายดิยอร์เบ็ค  อ๊อกโยเคอร์
 
1. MissMariecor  Superles
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.49 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงเอาดรี อายุ   วิหารจา
 
1. นายศราณุพงษ์  วิจิตรเกตุธีรชัย
 
165 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายชอว์  คอนโด
 
1. นายฐิติ  คูหาเรืองรอง
 
166 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงเขมอักษร  นิ่มเย็น
 
1. นายฐิติ  คูหาเรืองรอง
 
167 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายนวพล  มั่นทอง
 
1. Mr.Mark Charton  Coates
 
168 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  เบี้ยเลี่ยม
 
1. นางสาวเกสร  พงษ์แสวง
 
169 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงหเสนี
 
1. นางสาวพรพิมล  เพ็ชรกอง
 
170 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83.5 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายสรวิศ  คล้ายวงษ์
 
1. นางวันทนีย์  จรเทศ
 
171 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงทินทิสสา ขาวเผือก  เอย์
 
1. ส.ต.อ.วฐจิฬาร์  จิริวัฒนาศิริ
 
172 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70.34 เงิน 41 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายกิตติธร  ม่วงมี
2. นางสาวจันทร์จิรา  สุวรรณคำ
3. เด็กหญิงณิชนันทน์  พัชรสิทธ์
4. เด็กชายพีระพัทธ์  วิศุทธิ์ภควัฒน์
5. เด็กหญิงไอฝน  คล้ายเหมือน
 
1. นางสาวกีรติ  ภู่ทอง
2. นางสาววิภารัตน์  ฮาดดา
 
173 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 62.83 ทองแดง 35 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายภากร  หาญพินิจศักดิ์
 
1. Miss Zhang  nan
 
174 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงอัคณี  แววเพ็ชร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์ชมภู
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 29 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ลักษณะสีสุข
2. เด็กชายกิตติธัช   เกตุมอญ
3. เด็กชายดำหริ  สุขกะมล
4. เด็กชายภาณุภัทร  จ้อยประดิษฐ์
5. เด็กชายรัชต์ธร  หนูผึ้ง
6. เด็กชายสุทนธ์  มีหลง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนารักษ์  ชาญชัยสิทธิ์
2. นางสว่างจิต  ครุพานิช
3. นายอนุสร  สวัสดิ์ชาติ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 1. เด็กชายขวัญชัย  ผาสุข
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ประสพสิน
3. เด็กชายดนุช  โสนามิตร
4. เด็กชายธีรภัทร  นุ่มนวล
5. เด็กชายพิทวัส  บุญสงค์
6. เด็กชายวรากร  สอนทอง
7. เด็กชายอชิตะ  สุวรรณราช
8. เด็กชายอดิศักดิ์  แสงวงษา
 
1. นายชรินทร์  เวชโอสถ
2. นางรุ่งฤดี  ทรัพย์เพิ่ม
3. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70 เงิน 43 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณภัทร  โตเชื้อ
2. เด็กชายณัชพล  โตเชื้อ
3. เด็กชายณัฐพล  มั่งคั่ง
4. เด็กชายพันธกานต์  วงศ์ประสาท
5. เด็กชายรัฐกานต์  เอี่ยมนิ่ม
6. เด็กชายวรปรัชญ์  เจ็ดตาเพชร
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  ธรรมแพทย์
8. เด็กชายอภิวัฒน์  นิ่มนวล
 
1. นายปรีดี  เปรมสมิทธ์
2. นายเอก  ขำมณี
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 77.5 เงิน 17 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายชินพัฒน์  โพธิ์บุญปลูก
2. เด็กชายณัฐนัย  ผึ้งดี
3. เด็กหญิงทักษิณาลัย  บุตะเขียว
4. เด็กชายวีระชัย  เพียงกล้า
5. เด็กชายศตวรรษ  ครุฑรา
6. เด็กหญิงสิรินันท์  ยะวงศรี
7. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีจันทอง
8. เด็กชายอนันต์  บุญปก
9. เด็กหญิงอภิจุรี  สีเสมอ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  กิติศักดิ์
 
1. นางช่อชบา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสุวรรณา  สุปการ
3. นางสาวอารยา  ปานวงษ์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 73 เงิน 21 โรงเรียนวัดป่างิ้ว 1. เด็กชายจิรภัทร  ช่วยรัมย์
2. เด็กหญิงนุชนาถ  พวงเพชร์
3. เด็กหญิงปณิตา  สาริวงศ์
4. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ตาบทอง
5. เด็กหญิงวันดี  มีสุข
6. เด็กหญิงศศิญา  ยอดปัญญา
7. เด็กชายสถาพร  สำเนียงเสนาะ
8. เด็กหญิงสุปวีณ์  ร้อยแก้ว
9. เด็กหญิงสุพิชฒาย์  วงศ์ศิลป์
10. เด็กหญิงอนุสรา  ใจดีแกล้วกล้า
11. เด็กหญิงอโนทัย  ผมงาม
12. เด็กหญิงโชติกา   ช่วยรัมย์
 
1. นางสาวภัทรียา  ศักดามาตร์
2. นางสาวรัตนา  ธงชัย
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 45 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผากาเกตุ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  มาประสพ
3. เด็กหญิงปริยากร  บุญรอด
 
1. นายปัญญา  รอดพล
2. นางเกศริน  รอดพล
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงญดา  หารฟ้าเลื่อน
2. เด็กหญิงนภสร  สร้อยเพชรประภา
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  คล้อยเอี่ยม
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ขันธบูรณ์
2. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กชายจักรินทร์  พรมตา
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ภาษี
 
1. นางขรินทร์ทิพย์  แพรกระทุ่ม
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายธนภัทร  กิตติฐิติกุล
2. เด็กชายธิติวุฒิ  บุญบรรลุ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คุณารักษ์
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีดำขลิบ
2. เด็กชายวงศกร  หาญกล้าผจญ
 
1. นางขรินทร์ทิพย์  แพรกระทุ่ม
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายคณาธิป  เกษีสังข์
2. เด็กชายศักรินทร์  อบเหลือง
 
1. นายสถาพร  บุญเรือง
2. นางสาวเรืองศิริ  เรียงขัน
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 40.55 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงชุทิมณฑน์  ฉัตรไธสง
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ปัญสุวรรณ
 
1. นางสาวดวงแข  อินทนนท์
2. นางรัตนา  ทินวรรณ
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 27 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายณัฐอนันต์  นรากล่ำ
2. เด็กชายพีระพงษ์  สระแผง
 
1. นางกรัณฑรัตน์  เต๊ะชัย
2. นางอรุณรัตน์  จันทร์แจ้ง
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 39 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กหญิงฮูดา  อาดำ
 
1. นางฐานิษตา  สีหนาท
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 63.96 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงสิมิลัน  แสนสุวรรณ
 
1. นายสถาพร  บุญเรือง
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายสิรภพ  ทองงาม
 
1. นางอัษฎาภรณ์  ฉอ้อนโฉม
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง 4 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายพิชัย  ทนุวงษ์
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 12 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายวงศกร  พุ่มประดล
 
1. นางสาวจิตลดา  แก้วทอง
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  จูหลี
2. เด็กชายสมประสงค์  แสงรีย์
3. เด็กชายเนติรัตน์  บันประดิษฐ์
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  ทุเรียน
2. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายคฑา  มันตลัมพระ
2. เด็กชายพรชัย  วิมานทอง
 
1. นางสาววัลลภา  โรรัมย์
2. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง 22 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวณาทิพย์  พยัญชนะ
2. เด็กชายศิรศักดิ์  คชสำโรง
 
1. นางสาวปวีณา  จันทร์สาคร
2. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์น่วม
2. เด็กหญิงจิตตารีย์  สกุลวรสมบัติ
3. เด็กหญิงเกล็ดทราย  ทวีประโคน
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  พักต์เพียงจันทร์
2. นางภัคธดา  กิตติภัทธาโชค
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 1. เด็กชายปรีชา  ทันการ
2. เด็กหญิงวีรยา  เรือนขำ
3. เด็กหญิงอริสา  ชูทรัพย์
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  พักต์เพียงจันทร์
2. นางภัคธดา  กิตติภัทธาโชค
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายชยพล  พันธุ์โกมุท
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สุดชาติ
3. เด็กชายอานนท์  ชมนาวัง
 
1. นายวิฑูรย์  จันทะไพร
2. นายเพิ่มศักดิ์  พานไพ่
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 26 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 1. เด็กหญิงปวีณา  ศรีมาก
2. เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีมาก
3. เด็กหญิงเกตุกนก  สังขะพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์วัลย์  พักต์เพียงจันทร์
2. นางภัคธดา  กิตติภัทธาโชค
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 23 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายทินภัทร  ทองประไพ
2. เด็กชายธนวิทย์  เหลืองวิจิตร
3. เด็กชายลิขิต  จินดามัง
 
1. นางสาววัลลภา  โรรัมย์
2. นางวิไลพร  สายจันทร์ยูร
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายชาญศิลป์  ฟักเสือ
2. เด็กชายศุภชัย  ทองเอก
3. เด็กชายสรายุทธ  อนุรักษ์อุดม
 
1. นางสาวฟาตีมุ๊  มาระวี
2. นางสาวฟารีดะห์  อาดำ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 30 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กชายชินวัฒน์  เบี้ยวอุ้ย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  มหาคีตะ
 
1. นางชวนชื่น  ทัศนา
2. นายนิเวศน์  เกิดปราชญ์
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 1. เด็กชายธนพล  พงษ์ดี
 
1. นางสาวเพชรดา  ก้อนทอง
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  วิริยะกาญจนาพงศ์
 
1. นางสาววัลลภา  โรรัมย์
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 1. เด็กหญิงณัชชา  ตันทะศิลป์
 
1. นางสาวพรพิมล  บุญอินทร์
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 1. เด็กชายนันทกร  แสงเทศ
 
1. นางสาวเพชรดา  ก้อนทอง
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายรนิศร  โกมลสิงห์
 
1. นางสาวฟารีดะห์  อาดำ
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรรมโชติ
2. เด็กหญิงนภกร  จันทมาศ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อัจจาครุ
4. เด็กหญิงศศิเกตุ  พึ่งผล
5. เด็กหญิงเวฬุริยา  เจริญรักษา
 
1. นางสาวสาวิตรี  ภู่ประดิษฐ์
2. นางสุรีรัตน์  เรืองนนท์
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทรจักร
 
1. นางนิตยา  ทองสูง
 
210 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 45 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 1. เด็กหญิงฑีฏนารี  สิทธิบุญ
 
1. นางเสาวรส  สังข์ศิริเวชธาดา
 
211 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 11 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  มะหะหมัด
2. เด็กชายนำศักดิ์  มะหะหมัด
3. เด็กชายเมธี  นูระบ๊าฟ
 
1. นางธนิดา  แผนสุพรรณ
2. นางสาวสุวิมล  ทองสุข
 
212 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 21 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็ชรอ้อม
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ชาวโพธิ์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  หลวงพิลึก
 
1. นางสาวคชาภรณ์  รองทอง
2. นางสาวมารีมารถ  กาดู