สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงฐิติพร  กระจายศรี
 
1. นางสาวณีราพร  สีผ่อง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ 1. เด็กหญิงเดือนฉาย  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 
1. นางปราณี  จั่นจำรูญ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก 1. เด็กชายสมชาย  สโรบล
 
1. นางรสมล  ล่องอำไพ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74.8 เงิน 21 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงเพียงดาว  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุหร่าย  อนุพนธ์วิทยา
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงสุริวิภา  เกตุกาง
 
1. นางสาวอัญชลี  สมัยบุรี
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอัสมา  ภู่ศรี
 
1. นางสาวภาสุรี  สุภาชัย
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เสือโภชน์
 
1. นางทวี  เลี่ยมโคกสูง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก 1. เด็กหญิงสุดาภรณ์  ชาติดี
 
1. นางรสมล  ล่องอำไพ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 38 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองผิว
 
1. นางรสมล  ล่องอำไพ
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงอรพิชญา  ดีนิล
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทองวารี
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1. เด็กหญิงปุรินทรัตน์  วิไลศิริ
2. เด็กชายเอกอุกฤษฎ์  ขันทา
 
1. นางสาวภัทลภา   รำไพ
2. นางสาวศิริวรรณ  อาจหยุด
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 32 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำเทียน
2. เด็กหญิงสุธินี  สมบุญชาติ
 
1. นางสาวภาสุรี  สุภาชัย
2. นางสุพัฒนา   ศรีสุวรรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงกิรณา  เลิศรัตน์
 
1. นางสาววีณา  เกษรา
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงอณิศยา  เนตรอัมพร
 
1. นางพรวิไล  นิลใบ
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 41 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิงธนันดา  เชื้อสกุล
 
1. นางพรรณทวี  มูนาวี
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1. เด็กหญิงปัญฑิตา   ศิริกิตติวัฒน์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ทวีสุขวิทยา
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ปานแสง
 
1. นายพงศ์พร  สิงหเรศร์
2. นางอุไรวรรณ  กุลวงศ์วิทย์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงณัฐฌา   ผุยอุทา
2. เด็กหญิงสุภาพร  เสามั่น
3. เด็กหญิงอาทิตฌา  แก้วกล้า
 
1. นางณัฐญา  เจริญพันธุ์
2. นางนิกข์นิฌา  ศรีบุตรตา
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1. เด็กชายกิตติธัช  อ่ำเทศ
2. เด็กชายภควัต  ปัจจัยยา
 
1. นายพรเทพ  ภู่สุวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกาญจนา  นาคเจือทอง
2. เด็กหญิงวันวิสาข์   โพคำ
 
1. นายธีระพัฒ  ธำรงรัตนศิลป์
2. นางนิกข์นิฌา  ศรีบุตรตา
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 44 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายบุญวฤทธิ์  สันติธำรงวิทย์
 
1. นางสาววีณา  เกษรา
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 44 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1. เด็กหญิงอันนา  ก๋งพิ้ว
 
1. นางอุไรวรรณ  กุลวงศ์วิทย์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 45 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กชายวรเมธ  ตั้งปัญญาไว
 
1. นางสาวอรัญญา  ชำนาญวาด
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยวีร์  รุ่งสุวรรณสกุล
2. เด็กหญิงธนัญญา  บัวสระ
3. เด็กหญิงธัญธร  สีธรรมชโย
 
1. นางสาวจารุมน  จำรัสสิริภัค
2. นางสาวธัญญพัฒน์  ตระกูลตรีรัตน์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายธนดล  พุทธนุกูลชัย
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ตุ้มฉิม
3. เด็กหญิงอรณิชา  พุฒทองคำ
 
1. นายธีระพัฒ  ธำรงรัตนศิลป์
2. นางเรนิกา  สิทธิสาร
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำหยาด
2. เด็กหญิงตริตาภรณ์  ปรีชานุวัฒน์
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทศทอง
 
1. นายพิชิต  ลิอินทร์
2. นางอุบล  จงสมจิต
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกุณรัตน์  อำคา
2. เด็กหญิงนุตินันท์  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงอริสลา  บุญโพธิ์เตี้ย
 
1. นายธีระ  ช้างแดง
2. นางเรนิกา  สิทธิสาร
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายกลย์ภัทร์  อยู่สุข
2. เด็กหญิงญาดา  คล้ายทับทิม
3. เด็กชายธีรภัทร์  สุวรรณเมนะ
 
1. นางศิริเพ็ญ  ลบเมฆ
2. นายสุระสิทธิ์  วีระคำ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กชายธีรเมธ  เกษมใจ
2. เด็กชายพงศ์เทพ  วงศ์มานะเลิศ
3. เด็กชายพุทธินันท์  อุทัยวัฒน์
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  นรพงษ์
2. นายพงศกร  โกศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 24 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วรรณา
2. เด็กหญิงมณจิรา  บุญให้
3. เด็กหญิงมาธวี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวรางคณา  ประเสริฐวงษ์
2. นางสาวอรุชา  พงษ์ศิริ
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ห่วงประเสริฐ
2. เด็กชายชนพัฒน์  มีเปรม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นุชสวาท
 
1. นายจิรายุ  วิริยะธนาวุฒิวงษ์
2. นางเรนิกา  สิทธิสาร
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 42 โรงเรียนวัดคลองขวาง 1. เด็กหญิงชนาภา  ดีสะเมาะ
2. เด็กหญิงศนิตา  นพพันธ์
 
1. นางสาวจินตนา  รุ่งเรือง
2. นางสุภาวดี  วุฒิรัตน์
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ 1. เด็กหญิงสุธิดา   ยอดบุตร์
2. เด็กหญิงเดือนฉาย  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 
1. นางสาวนิศากร  ดีแจ้ง
2. นายปรีดา  ขำเพ็ง
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 57.37 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายทักษกร  สุขคำมี
2. เด็กชายวศิน  โชติมงคล
 
1. นางวาสนา  สนไชย
2. นางสาวเกศสุดา  โพธามาตย์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายวิชญะ  หลอกลาง
2. เด็กชายสิทธิโชค   นรจีน
 
1. นายชัยยล  แสนธิไชยยา
2. นายธีรพันธ์  ขำใบ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74.67 เงิน 10 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายชาญชล  หนูหริ่ง
2. เด็กชายอัครพล  ทองคำสุข
 
1. นายมนตรี  คล้ายสมบัติ
2. นายเศรษฐชัย  เด่นเหมือนวงศ์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.94 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พรมสนธ์
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ทาเทพ
 
1. นายพงศกร  โกศรี
2. นายเจษฏา  ศิริพงษ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 36 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏชนน  ไตรศัพท์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ธุตกิจ
3. เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จินาห้อง
5. เด็กหญิงสุพิชญา   ตันท์เอกชน
 
1. นางสมจิตร  สุขโข
2. นางเสาวณิต  อัจฉริยะบุตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมพงษ์พานิช
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  คงนุรัตน์
3. เด็กหญิงจริยา  ชมชู
4. เด็กหญิงพิชชาพร  กาบตุ้ม
5. เด็กหญิงมานิสา  ฮวดศรี
 
1. นางศุภวรรณ  บุญทศ
2. นางสมจิตร  สุขโข
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บุญสนธิ
2. เด็กหญิงปัทมา  แก้วเต๋จ๊ะ
3. เด็กหญิงวรรศกร  สารีผล
4. เด็กหญิงสายใจ   ปวงทุเลา
5. เด็กหญิงเพียงดาว  ภูแพง
 
1. นางกาญจนา  ไทยประยูร
2. นางพรทิพย์   นุชเจริญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัสสร  พุ่มจำรัส
2. เด็กหญิงปนัดดา  อร่ามศรี
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  เกษมณี
4. เด็กหญิงพรภิพัฒน์  ศรีแสงทรัพย์
5. เด็กหญิงเมทินี  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวณัฐมนท์  ศิริบัญชานนท์
2. นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.8 เงิน 33 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงชนัตรา  ถูไกรวงษ์
3. เด็กหญิงธาวิตา  คำหอม
4. เด็กหญิงพัชรพร   ดีศรี
5. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ศิริขวัญพงศ์
 
1. นางกาญจนาภรณ์  ไทรชมภู
2. นางวันเพ็ญ  มัณยานนท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก 1. เด็กชายจตุรงค์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงฉัตรทิพย์  พ่วงฉ่ำ
3. เด็กชายธนพล  อ่อนปรางค์
4. เด็กหญิงนิศามณี  วงศ์ณรัตน์
5. เด็กชายรัศมี  แจ้งสว่าง
 
1. นางอาภรณ์  จุลสิกขี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงวันศิกา  ม่วงขาว
2. เด็กชายสมิทธิ์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงอรัญญา  ชายสีอ่อน
5. เด็กชายไชยวัฒน์  คงสมาน
 
1. นายวันชัย  พูนชัย
2. นางสาวสุกัญญา  ศิริอ่วม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.25 ทอง 13 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  อาดำ
2. นายคำภีร์  ศิริเสรี
3. นางสาวจีระนันท์  นุชเซ๊าะ
4. นางสาวดารุณี  เขียวอ่อน
5. เด็กชายนัฐกิจ  นัทธีศรี
6. นางสาวนันทนา  คนตรง
7. เด็กชายปริญญา  มิงสะเมาะ
8. เด็กชายภานุพงษ์  ทุมทอง
9. นางสาวมัทนา  นุ่มสุข
10. เด็กหญิงมาริษา  ชูสำโรง
11. นางสาวมินตรา  นิทรัพย์
12. นางสาวยุวธิดา  เลือกเฟ้น
13. เด็กหญิงวิไลพร  ลอมาเละ
14. เด็กชายสุรินทร์  บินซาอิ๊ด
15. เด็กชายอาดำ  สตาฟเฟอร์ด
 
1. นางสาวจุรีย์รัตน์  ช่วยเกิด
2. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
3. นายสมศักดิ์  สุขไสใจ
4. นางสัสสรส  หนองหาร
5. นางเย็นจิตร  ศรีราม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ใจสุข
2. เด็กหญิงกัลยกร  เย็นวังตะโก
3. เด็กหญิงกานต์ชนิต  น้อยเอี่ยม
4. เด็กชายชัชพิมุข  เหลืองอร่าม
5. เด็กหญิงชไมพร  เค็งชัยภูมิ
6. เด็กชายณภัทร  เอี่ยมเหล็ก
7. เด็กหญิงภัทรศรัณญ์  ทองอ่อน
8. เด็กชายวิศรุต  ศรีราณีย์
9. เด็กหญิงศิรดา  ไมตรีจิตต์
10. เด็กหญิงสิริภัสสร์  พรหมประกาย
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีตองอ่อน
12. เด็กชายสุทธิพงศ์  ทองหุ้ม
13. เด็กชายสุรเศรษฐ์  สิมมา
14. เด็กหญิงอริสา  การบุญ
15. เด็กหญิงเขมจิรา  อุดมทิตรัชต์
16. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กิ่งสดศรี
17. เด็กชายเศรษฐาณัฐ  กล้าดี
18. เด็กชายเสฏฐนันท์  ฐิตฐานะพัฒน์
19. เด็กหญิงแพรวา  เหลาคม
20. เด็กหญิงโชติกา  พาณิชปฐมพงศ์
 
1. นางนฤมล  สุสาขา
2. นางบัวพันธ์  เนติ
3. นางปานใจ  ทองปาล
4. นางสาวพจณิชา  ร่มไทร
5. นางสาวศิริภักดิ์  วีรเดช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย    
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก 1. เด็กหญิงเอมิกา  กงชัยญา
 
1. นางอุระสา  สุหร่าย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.6 ทอง 16 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ครุธแก้ว
 
1. นางสาวภัทรสุภา  ทองจีน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.3 ทอง 25 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สมสอาด
 
1. นางสาวสุพรรษา  เขียวเซ็น
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 73.73 เงิน 45 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายพีรณัฐ  เพ็ขรหม้ง
2. เด็กหญิงสิริมล  ชูโลหะ
 
1. นางพัทยา  นิลอุบล
2. นางสมจิตต์  เกษรบัว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88.79 ทอง 46 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  วิสุทธนาพงษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ไชยหานิตย์
 
1. นางพัทยา  นิลอุบล
2. นางสมจิตต์  เกษรบัว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 15 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงธิดานา  แข็งฤทธิ์
2. เด็กชายศุภกฤต  สุทธิ
 
1. นางสาวนิรมล   จันทร์ดุริยะวงศ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดคลองขวาง 1. เด็กหญิงคันธรส  ลิขิตสิทธิอนันต์
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  จู่ม่วง
3. เด็กหญิงภาวิตา  คุ้มด้วง
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ดิ่งรัมย์
5. เด็กหญิงวิสุดา  ลีทองดี
6. เด็กหญิงศิรินภา  ตุ้มนิลกาล
7. เด็กหญิงศิริพร  ดอนไพรเพชร
8. เด็กหญิงสุพัตรา  คงทัพ
9. เด็กหญิงสุวิภา  แย้มจู
10. เด็กหญิงเนธิชา  ชารีชื่น
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 66 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พิรุณเจริญพร
2. เด็กหญิงฉัตรมณี  ปิยวนะ
3. เด็กหญิงชุลีพร  พรหมเกตุจันทร์
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พุ่มกำพล
5. เด็กหญิงพูนณภัส  จันทร์อ่ำ
6. เด็กหญิงลลิตา  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  พะวัน
8. เด็กหญิงสุพิชชา  คงแช่มดี
9. เด็กหญิงเขมินทรา  เสอียบคง
10. เด็กหญิงเวธนี  ยศยิ่งยงค์
 
1. นางดุษณี  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
3. นางสุวิมล  พัวพินิต
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวเปล่งศรี
2. เด็กหญิงคีตภัทร  รุ่งรัศมี
3. เด็กหญิงจิดาภา  คล้ายเจียว
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โตสิงห์
5. เด็กหญิงชุลีภรณ์  แซ่ซิ้ม
6. เด็กชายดนุสรณ์  นาคบาง
7. เด็กชายธนดล  ขุนทรง
8. เด็กหญิงธนภรณ์   บัวกาญจน์
9. เด็กหญิงนันทเลิศ  รักเย็น
10. เด็กหญิงปิยะภัทร  ภิรมย์คช
11. เด็กหญิงสมฤทัย  ห้วยหงษ์ทอง
12. เด็กชายสิริชัย  ปานท้วม
13. เด็กหญิงสุกานดา  สังข์ศิริ
14. เด็กหญิงเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
15. เด็กหญิงโชติกา  ขำเจริญ
 
1. นายนัทธพงศ์  พูลเลิศ
2. นางอรอุมา  กระแจะจวง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 73.9 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  พลศิริ
2. เด็กหญิงกาญจนา  นะนันวี
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  บรรลือทรัพย์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  นุโยนรัมย์
5. เด็กหญิงชุติมา  กันเจริญ
6. เด็กหญิงณัฐชา  โรจน์ศุภกุล
7. เด็กหญิงน้ำฝน  กล่ำพุก
8. เด็กหญิงมาริสา  เต็มกาญน์
9. เด็กหญิงริษฎา  เหล่าบุตรสา
10. เด็กชายวราทิวัติ  อุมารัตน์
11. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทร์ประถม
12. เด็กหญิงสุธาสินี  กอนปั้น
13. เด็กหญิงสุพรรษา  สารเป็น
14. เด็กหญิงสุภาวิน  โพธิธาเมือง
15. เด็กหญิงอรนุช  บุญประเสริฐ
 
1. นางจารุภัทร  บุญอิ่ม
2. นางสาวสุคลทิพย์  สุขสมัย
3. นายสุรสิงห์  ผาเจริญ
4. นางสาวอธิตยา  สุขโพธิ์เพชร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีนงนุช
2. เด็กหญิงพัชริน  สุรีรัตน์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  คงดั่น
 
1. นายพิชิต  ลิอินทร์
2. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นาคำ
2. เด็กหญิงภัทรณิตา  ตะกรุดแก้ว
3. เด็กหญิงภาคินี  จันทคีรี
 
1. นางสาวณัฐกรณ์  นรพงษ์
2. นายสุรสิงห์  ผาเจริญ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดลำโพ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ราดด่านจาก
2. เด็กหญิงอรนภา  หลงรัก
 
1. นางวิไลวรรณ  ปุณณารักษ์
2. นายอภิรักษ์  ปุณณารักษ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กหญิงนาสอ  จะยะ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิมาน
 
1. นางสาวกาญจนา  สุรินทร์ธนาสาร
2. นายสุรสิงห์  ผาเจริญ
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายทศพล  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงปณิตา  พลอยโต
3. เด็กหญิงอมรพรรณ  ผิวผ่อง
 
1. นายวิเชียร  มีนิ่ม
2. นางอรวรรณ  ปรีชานุวัฒน์
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทอมสุม
2. เด็กหญิงนภัสสร  เทศแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  อาจโต
 
1. นางสาวซัม  มาสมพร
2. นายวิเชียร  มีนิ่ม
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. นายชัยธวัช  นัทธีศรี
2. นางสาววโรชา  มาวิชัย
3. นางสาวสุธิดา  อยู่เจริญ
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
2. นายเดชบดินทร์  เอี่ยมสะอาด
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ถนอมพุทรา
 
1. นางวัลลี  วานิจเจริญธรรม
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สงชุม
 
1. นายสุริยัน  แก้วชล
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 36 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงอันนา  คนตรง
 
1. นางรุ่งอรณ  บุญทัน
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กหญิงรักษา  ไพรวงศ์
 
1. นางสาวปิ่นเพชร  สุวรรณโภคัย
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อกซ้อม
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายบรรณวิทย์  ศรีเทศ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ขยายดี
 
1. นางศิริพรรณ  กาญจนพล
2. นางสายทิพย์  มาลา
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงบุษกร  ภิรมย์คง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  โตวงษ์
 
1. นางสาวอตินุช  แจ่มนุช
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สะมะ
2. เด็กหญิงพิชดา  อยู่เจริญ
 
1. นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร
2. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงหทัยชนก  คงสร
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 74 เงิน 30 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายปารามี  ชูเลิศ
2. เด็กชายวาทิน  ดอเลาะ
3. เด็กชายศรายุทธ  น้อยปลา
 
1. นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร
2. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  อุตราศรี
2. เด็กชายธีวริทธิ์  พรหมกสิกร
3. เด็กชายปณิธาน  พิมพ์เขต
 
1. นางกมลพร  ธรรมสุนทร
2. นางบัวลิน  กล้ากสิกิจ
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กชายนัฐพล  มะลา
2. เด็กชายปรีชา  อารีย์รัตน์
3. เด็กชายพศวีร์  สำราญใจ
 
1. นางสาวณรินทญา  แน่นอุดร
2. นางรุ่งอรุณ  บุญทัน
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง 32 โรงเรียนวัดกู้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินจำปา
 
1. นายธวัชชัย  กรรณิการ์
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงพินิตชานันท์  สุขประเสริฐ
 
1. นางดุษณี  จันทร์แก้ว
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กหญิงอารยา  ประทุมธารารัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  รื่นเสือ
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงวันวิสา  ภิญญกิจ
 
1. นางดุษณี  จันทร์แก้ว
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงเทวิกา  จตุเทน
 
1. นางดุษณี  จันทร์แก้ว
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 78 เงิน 29 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงชัญญา  พึ่งมา
 
1. นายเสกสรร  ทำบุญ
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงชัญญา  พึ่งมา
 
1. นายเสกสรร  ทำบุญ
 
83 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 73 เงิน 34 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กหญิงปพิชญา  วุฒิกร
 
1. นางสาวอธิชล  อาสาสันติ
 
84 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 35 โรงเรียนจิรดา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ถิรธนาพรอนันต์
 
1. นายสุพัตร  แย้มทับ
 
85 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายภูริณัฐ  สองเมือง
 
1. นายสุภักดิ์พงษ์  ปุณกะบุตร
 
86 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 73 เงิน 28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กชายกรกต  เสาหอม
2. เด็กหญิงชัญญา  พึ่งมา
3. เด็กชายชิษณุชา  สาดสาง
4. เด็กหญิงดวงใจ  สิทธินาม
5. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พึ่งมา
6. เด็กชายพงศกร  หล่อนสิ่ว
7. เด็กหญิงสุพัตรา  อรุณไพร
8. เด็กหญิงสุวรรณา  ใสรัมย์
 
1. นายเสกสรร  ทำบุญ
 
87 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กชายชัยชาญ  ยังศิริ
2. เด็กชายธวัชชัย  จุ้ยใจเย็น
3. เด็กหญิงนัทมนต์  แช่มเสือ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  เฟื่องวงษ์
5. เด็กหญิงนิดา  มาตรี
6. เด็กชายนุตชา  ยี่ภู่
7. เด็กหญิงปนัดดา  คำด้วง
8. เด็กหญิงพรพิชชา  จินดารัตน์
9. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจสอาด
10. เด็กหญิงรินณา  ปุรา
11. เด็กหญิงวราภรณ์  บุรีรักษ์
12. เด็กหญิงวลี  มะเจียกจร
13. เด็กหญิงวิไลรักษ์  ใจสอาด
14. เด็กชายศรนรินทร์  อยู่ตาด
15. เด็กหญิงอัญชลีพร  เต่ามณี
 
1. นายปราการ  วรประเสริฐ
2. นายมนตรี  บุญเกษม
3. นางสาววัลยา  คงเลิศยศ
4. นางสาวสุกัญญา  พึ่งรุ่ง
 
88 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกวินรัตน์  เพ็ชรแก้ว
2. เด็กหญิงกาญมณี  โตสมตน
3. เด็กชายกิติพงษ์  นรศรี
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สาตราภัย
5. เด็กชายดิษฐพงศ์  แหสกุล
6. เด็กหญิงธนัชชา  สินธุสอาด
7. เด็กชายนัฒพงศ์  โขนสันเทียะ
8. เด็กหญิงพินิตชานันท์  สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงวันวิสา  ภิญญกิจ
10. นายวิทยา  มุ้ยจีน
11. เด็กหญิงเทวิกา  จตุเทน
 
1. นางดุษณี  จันทร์แก้ว
2. นางสาวรัฐพร  บัณฑิตย์
3. นางสาวราตรี  จันทา
4. นายวิทยา  มุ้ยจีน
 
89 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายกีฬา  ปริสุทธิ์กุล
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สาครเจริญ
3. เด็กชายทักษิณ   พงษ์ไพร
4. เด็กหญิงนัฐชาภรณ์  พูลหอม
5. เด็กหญิงนาตาฌา  สุวรรณอภิชน
6. เด็กหญิงนิตยา  สิมมา
7. เด็กหญิงปราณี  แซ่เจ็ง
8. เด็กชายรัชกร  วันนาพ่อ
9. เด็กหญิงวรรณภา  คำบู่
10. เด็กชายสมรักษ์  ฤทธิ์เอี่ยม
11. เด็กชายสักก์วสุ  พิชย์ขวัญมิ่ง
12. เด็กชายสัจจชัย  ดอกนางแย้ม
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  พัคพันธ์
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศิริพงศ์
15. เด็กชายสุพัตร  ทองบ้านบ่อ
16. เด็กหญิงสุมิตรา   ทองอยู่
17. เด็กหญิงสุวรรณา  คงประมูล
18. เด็กชายหรรษธร  กาละวงศ์
19. เด็กหญิงอัฐมา  เพิ่มพูนผล
20. เด็กหญิงอาทิตยา   สลับศรี
21. เด็กหญิงเกษศินันท์  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นายน้อม  บุญแต่ง
2. นางสาวปณิชา  วิไลรัตนกุล
3. นางศิริพร  ศรีอินทร์สุทธิ์
4. นายสมพงษ์  พานิชสกุล
5. นายสุวัฒน์  สุพรรณไพ
6. นางสาวเกศสุดา  โพธามาตย์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 32 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายอิทธิพล  ยะประสิทธิ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  รักญาติ
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง 6 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1. เด็กชายกฤษดา  วังตระการ
 
1. นายสุรสิทธิ์  เจริญสุข
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.2 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ประทุมพันธ์
 
1. นางธวัลรัตน์  จรเกตุ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 43 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงปัทมา  แก้วเต๋จ๊ะ
 
1. นางบุญศิริ  บุญเจริญ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.3 ทองแดง 21 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กชายกฤษณะ  รักษาสุข
 
1. นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เย็นบำรุง
 
1. นางสุมามาลย์  คลังนุช
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กชายพีระโรจน์  ถิระวรโชติ
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์แตง
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกนกพร  ทิมมณี
 
1. นางสาวปาริชาติ  รักญาติ
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 39 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กชายหรรษธร  กาละวงศ์
 
1. นางศิริพร  ศรีอินทร์สุทธิ์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 32 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายปพน  คำจันทร์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  พูลประเสริฐ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มหาสิงห์
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง 10 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงศศิธร  เอนกธรรมกุล
 
1. นางสาวประภาศรี  นพรัตน์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 24 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงยุวดี  ทองก๋ง
 
1. นางวรวรรณ  ฮวบเอี่ยม
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 12 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  แสนบุญศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิจติ  ทองมีขวัญ
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าเกวียน    
105 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เมฆนิล
2. เด็กหญิงชญานุตม์  โฉมห่วง
3. เด็กชายธิปก  สุวรรณนุรักษ์
4. เด็กหญิงบัว  คงสอน
5. เด็กชายปฐวี  ทุริยานนท์
6. เด็กหญิงพัณณิดา  เทียนทอง
7. เด็กชายพิชิต  แจ้งขำ
8. เด็กหญิงสิริวิมล  สิมมะลี
9. เด็กหญิงอตีตา  จตุรัส
10. เด็กชายเกียรติคุณ  ขันธุ์ธรรม
 
1. นางดุษณี  จันทร์แก้ว
2. นางสาวรัฐพร  บัณฑิตย์
3. นางสาวราตรี  จันทา
 
106 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โกศลเวช
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
3. เด็กหญิงนฤมล  อุทัยรุ่งรัศมี
4. เด็กหญิงบุญสิตา  แจ้งต่าย
5. เด็กหญิงรัชณีกร  เวชภิบาล
6. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศรีปรีเปรม
 
1. นางดุษณี  จันทรแก้ว
2. นางสาวรัฐพร  บัณฑิตย์
3. นางสาวราตรี  จันทา
 
107 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส 1. นางสาวจิราพร  สีโสด
2. เด็กหญิงญาณี  โกมาระเดช
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญตา
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักษาราษฏร
5. เด็กหญิงภัทราวดี  บุญเกิด
6. เด็กหญิงลัดดาวัล  เสียงเปรม
7. นางสาวสุภาษินี  โกมาระเดช
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ชุมเจริญศักดิ์
 
1. นางสาวธัญภัค  ดีสวน
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง 26 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กหญิงกฤตติยา  น้อยหลุบเลา
2. เด็กหญิงฐานิดา  ฉาบพิมาย
3. เด็กหญิงฐิติมา  ขำทอง
4. เด็กหญิงปฏิมาพร  เกิดผล
5. เด็กหญิงวัลยา  เพียรดี
6. เด็กหญิงวิชุดา  พุทธปัญโญ
7. เด็กหญิงศรัญญา  คำมันตรี
8. เด็กหญิงเสาวณีย์  อินทร์ประเสริฐ
 
1. นายภูริศ  ขาวปลื้ม
2. นางสาวละเอียด  หงษ์อุบล
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  พันธุ์งาม
4. นางสาวอรอนงค์  รักเดช
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก 1. เด็กหญิงนันทวัน   ปิ่นเกตุ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ปิ่นเกตุ
3. เด็กหญิงพีรยา  โถนทา
4. เด็กชายภัสสร  จั่นเพ็ชร
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ภูแลนดี
6. เด็กหญิงสิริรัฐ  อ้นชู
 
1. นางสาวศิวพร  เชยทอง
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 19 โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กหญิงกิ่งกนก  เลิศฟ้า
2. เด็กหญิงจรรยพร  ลุนลา
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  โรจน์ภัทรภาษิติ
4. เด็กหญิงพลอยรินทร์  วงค์ราช
5. เด็กหญิงวิชุดา  พุทธปัญโญ
6. เด็กหญิงวิภาดา  แน่นอุดร
7. เด็กหญิงวีรดา  ทำทอง
8. เด็กหญิงอรสา  น้อยหลุบเลา
 
1. นางชื่นใจ  ปานงาม
2. นายภูริศ  ขาวปลื้ม
3. นางสาวละเอียด  หงษ์อุบล
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  พันธุ์งาม
5. นางสาวอรอนงค์  รักเดช
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายธนพล  พลตรี
2. เด็กชายพิษณุชัย  คุ้มทอง
3. เด็กชายสุทัศน์  ดีนาน
 
1. นางสาวกานดา  เทศงามถ้วน
2. นางพิชฎา  รัตนวิจิตร
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70 เงิน 43 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บุญชู
2. เด็กหญิงณัฐชญา  สำลีม่วง
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  สิทธิกุล
 
1. นางสาวกฤษณา  สิรินธรานนท์
2. นางสาวสุกัญญา  พึ่งรุ่ง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 41 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตสมสุข
2. เด็กหญิงนนธิชา  อิ่มเกษร
3. เด็กหญิงโสภิดา  บุญเพ็ชร
 
1. นางสาวธนพร   ประสิทธิ์นุ้ย
2. นางวรรัตน์  กาญจนสมบัติ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ประมูลจักเจ
2. เด็กหญิงนิฤมล  วิทยาปัญญา
3. เด็กหญิงปูเป้  ใจเที่ยงธรรม
4. เด็กหญิงมาริสา  เชื้อโห้
5. เด็กหญิงสุมาลี  หม่องขุนทด
6. เด็กหญิงเกศริน  สืบอ่อน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  รัตแสง
2. นางสาวศิรี  ธรรมศรี
3. นายสมบูรณ์  บัวจำรัส
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บุญสนธิ
2. เด็กหญิงทิพย์มาศ  รัมมะนพ
3. เด็กหญิงวรรศกร  สารีผล
4. เด็กหญิงสายธาร  ศรีรักษา
5. เด็กหญิงสายใจ   ปวงทุเลา
6. เด็กหญิงเจนขวัญ  โพธาราม
 
1. นางจุฑามาศ  ไทยสุชาติ
2. นางบุญศิริ  บุญเจริญ
3. นางอาภรณ์  มาธุระ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อู่ทรัพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  บุญนาค
3. เด็กหญิงเกวลี  กิจแสงทอง
 
1. นางรินดา  กัณฑ์ศรี
2. นางสุนันท์  เกตุกราย
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 25 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เลื่อมนรินทร์
2. เด็กหญิงณัชชา  อินทนิล
3. เด็กชายธวัชชัย  นนกระโทก
 
1. นางประภาพร  สุดประเสริฐ์
2. นางพรทิพย์  ศรีสุข
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 76 เงิน 47 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1. เด็กชายคมกฤษณ์  จันทรัศมี
2. เด็กชายจตุพร   กล่อมกลิ่นสุข
3. เด็กชายพยุหะพล  ศรีสง่าตระกูลเลิศ
 
1. นางยินดี  ไฝสีทอง
2. นายรังสรรค์  ผลพิกุล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 46 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 1. เด็กหญิงจันธิมาพร  หงษี
2. เด็กชายฉัตรดนัย  แก้วสุกเรือง
3. เด็กชายอนุนพนันต์  อารีฟี
 
1. นางศิริพร  ประเดิมชัย
2. นางสาวสำเนียง  สมบุญสุโข
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงเซ่ง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  คำมี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศิริเดิม
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  สังคะหะ
2. นางพิชฎา  รัตนวิจิตร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงฆานิกา  วันสะมะแอ
2. เด็กหญิงภาวิณี  ฐานหมั่น
3. เด็กหญิงอรกานต์  เชี่ยวกสิกรรม
 
1. นางนงเยาว์  วิชัยดิษฐ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.4 ทอง 16 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกุสุมา  เงินทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นัยอรรถ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ฉวีวงศ์
 
1. นางดุษณี  จันทร์แก้ว
2. นางสาวภรพรรณ  มาลัย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 21 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส 1. เด็กหญิงบุผาพรรณ  คงจันทร์
2. เด็กหญิงพรพรหม  เปลี่ยนสุข
3. เด็กหญิงไอลดา  ไกรพาณิช
 
1. นางสาวสุธาวรรณ  เชาวลิต
2. นางสาวอุบล  แสงอ่อน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.4 ทอง 44 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงกานดามณี  กองเป็ง
2. เด็กหญิงปิ่นธิดา  อิ่มสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอรทัย  อร่ามสร้อย
 
1. นางผกามาศ  จันทร์แก้ว
2. นางเนตรทราย  ทองทา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง 33 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทผล
2. เด็กหญิงลักษมี  เทียรฆ์พงษ์
3. เด็กหญิงสุรัตน์  ชาวไกล
 
1. นางดวงชีวัน   เกษร
2. นางดวงใจ  แสงงิ้ว
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  อ่วมนากระ
2. เด็กชายฉัตรชัย  ส้มฉุน
3. เด็กหญิงชุติมา  เกิดแก้ว
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
2. นางนัฐจุรี  กฤษเนตร์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุโส
2. เด็กหญิงนัสฐมล  ปลอบชม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงสุ่ม
 
1. นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กชายศิลวัต  ปรีชานุวัฒน์
2. เด็กหญิงอารีญา  องอาจ
 
1. นางสาวนริตา  พ่วงเพ็ชร
2. นางสาวอรัญญา  ศิริโสภณ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กหญิงพรนภา  แซ่เจ็ง
2. เด็กชายพิทักษ์ชน  หอมจันทร์
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดคลองขวาง 1. เด็กชายปฎิภาณ  ฮะทะโชติ
2. เด็กชายแก้วกล้า  อยู่กันทรากร
 
1. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายกรวีร์  สมยศ
2. เด็กชายสุขวัฒน์  หงษ์ทอง
 
1. นางทิพรัตน์  เสมสันทัด
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กชายบิ๊ก  สนเพ็ง
2. เด็กชายเอกพล  วรน้อย
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สายทอง
2. เด็กชายสุรเกษม  เจริญสมบัติ
 
1. นางสาวอลิสษา  หงษ์ทอง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนัฐชรี  จงรักษ์
2. เด็กหญิงปานรัตน์  คดโมกข์
 
1. นายสุรสีห์  ทองรับแก้ว
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ปิ่นเจริญ
2. เด็กชายสมบัติ  สุทธิอุดมลักษณ์
 
1. นางสาวดวงนภา  ปักปิ่น
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดคลองขวาง 1. เด็กชายธนพล  กาฬภักดี
2. เด็กชายอานนท์  เกิดสลุง
 
1. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายธีระรักษ์  มีเดช
2. เด็กชายนันทพัฒน์  ราชคำ
 
1. นายมนตรี  คล้ายสมบัติ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1. เด็กชายพงศกร  รุ่งเรือง
2. เด็กชายวรรณศิลป์  สุทธิอุดมลักษณ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  พรมศรี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กชายปริญญา  ทิพากร
2. เด็กชายศดายุ  นิมา
3. เด็กชายศรายุทธ  เห่งพุ่ม
 
1. นายสิทธิรัตน์  บุญประกอบ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 1. เด็กชายสุนที  ธรรมประทีป
2. เด็กหญิงสุภาพร  พลอยโต
 
1. นายสำเริง  ยิ้มดี
2. นายสิทธิพงศ์  บุญเมือง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายศิวกร  พันธุ์ทอง
2. เด็กชายศุภโชค  บรรจงเกตุ
3. เด็กชายสุทธิวัตร  พันธุ์ทอง
 
1. นายธรรมรัตน์  กรีธาธร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1. เด็กชายณัฐพล  เดชคุณ
2. เด็กชายสิทธิทัต  เพ็ชรรอด
3. เด็กชายอุทัย  ดีอ่ำ
 
1. นางนิยม  วิเศษศร
2. นายสมพงษ์  ทองกำเหนิด
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 57.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพลาจักษณ์  ปานเกษม
 
1. นางสาวอรณัญย์  ธรมธัช
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 43 โรงเรียนคลองเกลือ 1. เด็กหญิงทากุรานิสายฟ้า  ซามาลา
 
1. นางสาวกฤษณา  โพธิ์กระสัง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กชายวัชรพงค์  วัชโรทัย
 
1. นางสาวจิราพร  แสนสุข
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงญาดาริณ  ลาภไพบูลย์
 
1. นางวัชรีภรณ์  สุวรรณวิภัช
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1. เด็กหญิงปวิชญา  ไกรวัฒนพงศ์
 
1. นางพนอ  สังขทีป
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นุชนุ่ม
 
1. นางปราณีต  เดชมณีรัตน์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 44 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อู่ทรัพย์
 
1. นางสาวศิริพร  ทับคล้าย
 
150 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก 1. เด็กชายชัยทิพย์  แก้วแปง
 
1. นายชัยกมล  สิงห์คุณ
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90.5 ทอง 5 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงณฐมน  พลวิชัย
 
1. นางสาวพาขวัญ  ศรีธรรมชาติ
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 1. เด็กชายวุฒิชัย  เข็มกลัด
 
1. นางสาวศศิธร  จิราพัชรชัยศิริ
 
153 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  นาทอง
2. เด็กชายธีรวุฒิ  เบ๊ะกี
3. เด็กหญิงนุรมา  หะยีบากา
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  นิมา
5. เด็กหญิงอารียา  อาจหาญ
 
1. Mr.Jun O.  Denis
2. นางผกาพันธุ์  ทนศิริรัตนา
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 77.33 เงิน 17 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กิมทรง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ตันประเสริฐสุข
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 39 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายจิรยุทธ์  บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายชุติมันต์  บรมทองชุ่ม
3. เด็กชายบัณฑิต  นาคหรั่ง
4. เด็กชายศักดิธัช  เพชรดี
5. เด็กชายสุวัฒน์  แก้วงาม
6. เด็กชายอนุวัตร  ศรีวิชัย
 
1. นางฉลวย  ศรีอินทร์สุทธิ์
2. นางบุษบา  จีนปาน
3. นายเขื่อนเพชร  สุริยะบุตร
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  เทพประทุม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เล็กขำ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คุ้มวัน
4. เด็กหญิงนันทิชา  นรินทร
5. เด็กหญิงปณิดา  ฮัมมาลี
6. เด็กหญิงสิรีน  โต๊ะเถื่อน
7. เด็กหญิงอันดา  สะเลมัน
8. เด็กหญิงเมธาวี  มณี
 
1. นางสาววิภา  แอนโออารี
2. นายสมควร  เหล่าประเสริฐ
3. นายสารัตน์  ศักดิ์ทอง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กชายชัยธวัช  โฮกโก๋
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ต้นจันทน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิจวรรณี
4. เด็กชายปริญญา  ศรีออน
5. เด็กชายวรวุฒิ  เดือนแสงเพ็ญ
6. เด็กชายวีรยุทธ  จันอินทร์
7. เด็กชายศุภวัฒน์  ปัญญา
8. เด็กชายเอกชัย  มารศรี
 
1. นายกิตีติกานต์  กัณพิพัฒน์
2. นายณัฐภณ  พึ่งฉิมรุจ
3. นางอำไพ  แต่สุวรรณ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 76.34 เงิน 19 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำเทียน
2. นางสาวดาวรุ่ง  ดวงราษี
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  ฉางทรัพย์
4. เด็กหญิงนุสรา  โข่ศรี
5. เด็กชายปกรณ์  คำพลงาม
6. นายปวัน  เอมโอษฐ์
7. นางสาวพรสุดา  มาลัยทอง
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่หลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิจติ  ทองมีขวัญ
2. นางอุไรวรรณ  รัชตโยธิน
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์อ่ำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   จันทร์เต็ม
3. เด็กหญิงนิศาชล  เกตุทอง
4. เด็กหญิงปฏิมา  อารีรัมย์
5. เด็กชายฟ้าฉาย  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงมนัญญา  บางข่า
7. เด็กชายวรพจน์  นรเหรียญ
8. เด็กชายศุภวิชญ์  อ้นลา
9. เด็กหญิงสุดาพร  ถิ่นช่วง
10. เด็กหญิงฮาย  สุขอร่าม
 
1. นางสาวศรีนวล  ภูบุญคง
2. นางสาวสิริพร  จันทร์แก้ว
3. นางอภิญญา  เข็มกลัด
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐชา  แคสันเทียะ
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ธนโชคบุญยรัตน์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ผลพิบูลย์
 
1. นางนันทิภา  ยงค์กมล
2. นางพัชนี  สุวรรณปราโมทย์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.4 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 1. เด็กหญิงฐิติพร  ดัดตรงธรรม
2. เด็กหญิงศศิประภา  น้าตระกูล
3. เด็กหญิงสุวิมล  สุขกระโทก
 
1. นางรุ่งทิพย์  นิยมสินธุ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อาดำ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  เลาะลาเต๊ะ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  นามเพ็ง
2. นายมานพ  สุยาละ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปัณณธรณ์  ทองแดง
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฤทธิเรือง
 
1. นางจิราภา  บุบผา
2. นางสาวนพมาศ  อ่อนผึ้ง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายจารุกิตต์  พุทธปราง
2. เด็กชายธงชัย  อุ่นประชา
 
1. นางณัฐญา  เจริญพันธุ์
2. นางสาวสุขฤทัย  มีสุข
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายสัณหณัฐ  เยาวเลิศ
2. เด็กชายอภิรักษ์  พิพัฒน์สุขถาวร
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  คำเมือง
2. นางสาวสุขฤทัย  มีสุข
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ทับคล้าย
2. เด็กหญิงพรพิมล  โนรี
 
1. นางสาวนรีรัตน์  พันธุ์บุตรน้อย
2. นางสาวนิตยา  สาริกูล
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 63.5 ทองแดง 21 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนิดา  วุฒิเกตุ
2. เด็กหญิงมนปริยา  บัวลอย
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศรี  ครุฑไทย
2. นางสาวไพจิต  กิจเรืองศรี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 44.67 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 1. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มพงษ์
 
1. นางสาวสุขฤทัย  มีสุข
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 9.74 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สินสุข
 
1. นางสาวอัจจิมา  อรุณรัตน์
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนาคม  ศุภวิสุทธิ์
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายอุทิศ  วีระณรงค์วุฒิ
 
1. นางสาววันต์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 38 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รัตไกรนนท์
 
1. นางสาวมนณกร  ประชุมรัตน์
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  มะ
 
1. นางสาวกานดา  อินสตุล
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ต่วนนุช
 
1. นางสาวพัชรา  ชูมงคล
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 30 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายเจตพัฒน์  คำกล่าว
 
1. นางนาถวดี  สงวนศักดิ์
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เป็นสูง
2. เด็กชายวสกร  กู่กระโทก
3. เด็กชายไอศูรย์  พวงนาค
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
2. นางอภิรักษ์   มิ่งโสภา
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  พันธุ์อุดม
2. เด็กชายนรเสฏฐ  ธัญถิรพัฒน์
 
1. นางสาวพิชญากร  กุศลกรณ์
2. นางรุ่งทิวาพร  ถูสินแก่น
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กชายณัฐนันท์  บุญบุตร
2. เด็กชายธงชัย  เก้าลิ้ม
 
1. นางสาวสุภนิษฐ์  ชอบบุญ
2. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กชายรังสรรค์  คูเจริญ
2. เด็กชายเบญจพล  อินทร์งาม
 
1. นางสาวนัดดาภา  เพ็ชรพวง
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวนิชานันท์  ศิริสุวรรณสิทธ์
2. เด็กชายอมรเทพ  สกุนี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
2. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินตา
2. เด็กชายอฎิษฐ์  พิณสนอง
 
1. นางสาวกานดา  เทศงามถ้วน
2. นางนัฐจุรี  กฤษเนตร์
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายกันทรากร  โชควัฒนกุล
2. เด็กหญิงดวงกมล  เปลื้องผล
 
1. นางจันทคณา  แก้วมา
2. นางจุฬาพร  พลายด้วง
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง 15 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายทศวรรษ  แก้วตาสาม
2. เด็กชายสหรัฐ  วิศาลคุณา
3. เด็กชายสหัสวรรษ  นกแก้ว
4. เด็กชายสุทธิลักษณ์  หึกขุนทด
5. เด็กชายอชิระ  จินดาโชติ
6. เด็กชายเจตพัฒน์  คำกล่าว
 
1. นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมเจริญ
2. นางสาวปิยฉัตร  เวียงสงค์
3. นางสาวมนณกร  ประชุมรัตน์
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนารียา  อิ่มสมภาร
2. เด็กชายพลตรี  หลายพิทักษ์สิน
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  รักชาติ
4. เด็กชายพัฒนะ  รักชาติ
5. เด็กหญิงศิรินยา  พัฒนพงษ์สถิต
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
2. นางสาวชลิดา  ประสิทธิ์สม
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 11 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายมานะ  หนูโล้น
2. นายยุทธพงษ์  ลั้งจี้จู
3. นายอาคม  ใจมั่น
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูแสง
2. นางสาวจุพาพร  อนุสรณ์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กชายณรงค์  ยิ้มดี
2. เด็กชายธนากร  ต้นพระนม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  วนานิชย์
 
1. นางจันทคณา  แก้วมา
2. นางจุฬาพร  พลายด้วง
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.33 เงิน 4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นายราชการ  สามงามน้อย
2. นายหัฎฐเมษ  หาญวงศ์
3. นายอนิรุธ  ดอนเชียงไหว้
 
1. นางสาวชลิดา  ประสิทธิ์สม
2. นางสาววัฒน์ธนัท  อูตรวิเชียร
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์    
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายพัฒน์   ตาเซียง
2. เด็กชายสิงห์  ตาหงษ์
 
1. นายสุจริต  พุ่มไม้
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายคำแก้ว  ตานุ้ง
2. เด็กชายรอด  ตาแก้ว
3. เด็กชายวงษ์  ตาหงษ์
 
1. นายณฐกร  อดใจ
2. นายพลภิสาน  แสงพรหม
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1. เด็กหญิงวันดี  ไหลร่ำรวย
 
1. นางสาวสุภาพร  ออมสิน
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ดีศาลา
 
1. นางสาวอตินุช  แจ่มนุช
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 1. เด็กชายสมภพ  มหาวัน
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ปัตตาลาโพ
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 20 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บำรุงศรี
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  รัมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงทักษิณา  โตสิงห์
4. เด็กหญิงวริศรา  พาหลี
 
1. นางสาวจุฑาพร  อนุสรณ์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส 1. นายพุฒิชัย  หุ้มแพร
 
1. นายรังสรรค์  จือศานติ
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 12 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงเส็ง  ต้นตาล
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 9 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิจิตรสุวรรณ
 
1. นางสาวชลิดา  ประสิทธิ์สม
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงโชติรส  วงษ์จำเริญ
 
1. นางสาวชลิดา  ประสิทธิ์สม
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายกริชพล  พินธุรักษ์
2. เด็กหญิงธันยพร  เด่นศักดิ์ศรี
3. เด็กชายบุญประเสริฐ  สุขสมาน
4. เด็กชายวรัชญ์  แป้นแก้ว
5. เด็กชายศุภณัฐ  วิรัตน์
 
1. นางสาวชลิดา  ประสิทธิ์สม
2. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์    
201 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง 11 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  พร้อมทรัพย์สิน
 
1. นางสาวดวงกมลชนก   ตั้งวิฑูรย์
 
202 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 12 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. เด็กชายธีรเทพ  พันธ์ศรี
2. เด็กชายพงศกร  ยกยอดี
3. เด็กชายศิรวัฒน์   ศรีประภัตร์
 
1. นางทิวาวรรณ  บุญประสม
2. นางสาวโสภา  เมืองจันทร์
 
203 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 1. เด็กหญิงพัชรี  บัวสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ผิวผ่อง
3. เด็กหญิงวรัญญา  นามคำ
 
1. นางสาวอนันตา  คล้ายสอน
2. นางสาวเพ็ญนภา  ฉ่ำพันธ์
 
204 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - - - โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. นางสาวธนารัตน์  เจือจันทร์
 
 
205 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. นางสายทิพย์  มาลา
 
 
206 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1. นางกาญจนาภรณ์  ไทรชมภู
 
 
207 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1. นางพรรณี  ศักดิ์ทอง
 
 
208 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1. นางอุไรวรรณ  กุลวงศ์วิทย์
 
 
209 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. นางทิพรัตน์  เสมสันทัด
 
 
210 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1. นางบัวลิน  กล้ากสิกิจ
 
 
211 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 1. นางสาวพูนสุข  ไกรเลิศ
 
 
212 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนวัดลากค้อน 1. นายฉัตรชัย  ธรรมครบุรี
 
 
213 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. นายบพิธ  มาธุระ
 
 
214 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 1. นายชัยยศ  ประไพพงษ์
 
 
215 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนวัดลากค้อน