สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82.4 ทอง 11 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงวรัชยา  บุญเอนก
 
1. นางสาวรัศมี  มุขตารี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายพชร  เรืองฉาย
 
1. นางสาวศศิวิมล  ผลิตาภรณ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ประดับงาม
 
1. นางอนงค์นารถ  สตันยสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงปารวี  วงค์แพทย์
 
1. นางอรพินท์  ทองเอี่ยม
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 42 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณประทีป
 
1. นางพัชรี  ฉัตรวิจิตร
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  ปรึกษาตน
 
1. นางสาวโศรยา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงสุรีพร  คล้อยนาม
 
1. นางนิธินันท์  วุฒิพงษ์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 33 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กชายสุริยา  คุณโคตร
 
1. นางสุราง  ร่มโพธิ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงชโลธร  สัจจะพราน
 
1. นายนุกูล  ลัดลอด
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายอาจหาญ  จิตต์ปลื้ม
 
1. นางนิชาวี  เชิดชิด
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุญเนตร์
2. เด็กหญิงไอริน  บุญรัตน์
 
1. นางสาวระพิน  สวนปาน
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพิชาพร  หอมหวล
2. เด็กหญิงวรรณกาญ  มิตรศิริวัฒน
 
1. นางสุภัตรา  ท่าทราย
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 32 โรงเรียนประสาทวิทยา 1. เด็กชายชัชพงษ์  บุตรทองดี
 
1. นางนราทิพย์  วัฒนสังสุทธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนวพร  สง่าแสง
 
1. นางวัลภา  พานิชย์เจริญผล
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายคฑาทิพย์  เนียมอุ้น
 
1. นางสาวพรศรี  บุญรอด
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 18 โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1. เด็กชายชญานิน  เกษรมาลา
2. เด็กหญิงยศวดี  มีภู่
3. เด็กชายสุรชัย  ลิ้มชูวงศ์
 
1. นางสาวศมน  โพธิ์งามพุ่ม
2. นางสาวสนธยา  โตเบญจพร
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.7 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วโสภา
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เขียวหวาน
3. เด็กหญิงเมทินี  สีหาสร้อย
 
1. นางยุพิน  มณีน่วม
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกันยารักษ์  ใกล้ชิด
2. เด็กชายแทน  เรือนทองสุข
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อนิล
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนารินทร์  เล้วอน
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  ร่มรื่นบุญกิจ
 
1. นางสาววรนรรณ  คุณมี
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายภูดิศ  ว่องไวคุณอนันต์
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธิชื่น
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กชายวิศรุต  สุขสมบัติไพบูลย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  มั่นธรรม
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวัลรัตน์  วงษ์เวชประสิทธิ์
 
1. นายวิทยา  แสนคำ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายฐิติสิทธิ์  ภูริวัตร์
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  พันธุ์อ่อน
3. เด็กหญิงสรารัตน์  แซ่เต็ง
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางอุไรวรรณ์  จิตรังษี
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวกร  สุขพิศิษฐ์
2. เด็กหญิงณัชชา  สินปรุ
3. เด็กหญิงพินทุ์สุดา  ปะทักขินัง
 
1. นางสาวกันยา  สุพรรณกูล
2. นางนิตยา  พูลจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายณัฐพล  เขียวเรียง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สาดคง
3. เด็กชายอภิญทรณ์  สาดคง
 
1. นางสาวนิลุบล  วาปี
2. นางสาวสมถวิล  มันทราช
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงคัทรียา  เจริญศรี
2. เด็กหญิงดมิสา  กฤชด้ามนิล
3. เด็กหญิงโสรยา  ไชยต้นเทือก
 
1. นางสำรวม  บานแย้ม
2. นางเฟื่องฟ้า  ฟื้นทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พะลัง
2. เด็กชายธัชรินทร์  แสงประดับ
3. เด็กหญิงธารารัตน์  บวบจิตร์
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงนรินทร์ณัฐ์  มุกจินดามณี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ด้วงสุทธิ์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ขวัญเอี่ยม
 
1. นายวิทวัส  ทองแท้
2. นางเฟื่องฟ้า  พื้นทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เมธีปฏิภาณ
2. เด็กหญิงธัญจิรา  พันธ์ชาติ
3. เด็กชายสิรภพ  กระจ่างฤกษ์
 
1. นางสาวขวัญตา  ประสงค์ศิลป์กุล
2. นายฐิติ  จิตรไพบูลย์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไทยวัฒนะ
2. เด็กหญิงกัลยภรณ์  หัสดี
3. เด็กชายธนกฤต  สุดปาน
 
1. นายฐิติ  จิตรไพบูลย์
2. นางแววยูง  สุขสถิตย์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์ตา
2. เด็กชายวันชนะ  สินไพบูลย์
 
1. นางสาวทรรศยา  ดวงชาคำ
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 9 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายทวีชัย  แถบทอง
2. เด็กชายสุรวุธ  เวทการ
 
1. นางพาณิภัค  ทองชุม
2. นายสมาน  พาโคกทม
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 49.39 เข้าร่วม 26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  อ่อนสุข
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุตโต
 
1. นางสาวกมลวัน  สุขเทพ
2. นางสาวไทยสุดา  สิทธิโสม
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.82 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายภูมิรพี  ชัยศาสตร์
2. เด็กชายศรายุทธ  บุตรพิมพ์
 
1. นางสาวจงลักณ์  กรอบกระจก
2. นายชลอ  น้อยสิทธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.56 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  คามบุตร
2. เด็กชายบัญชา  หรุ่นทอง
 
1. นายกรวุฒิ  วิทยดลชัย
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31.69 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายพงศกร  บัวผึ่ง
2. เด็กชายเฉลิมชัย  พฤกษพงษ์
 
1. นายเฉลิมชัย  โสท่าม่วง
2. นางแววยูง  สุขสถิตย์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 41.07 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชัยภัทร  จันทร์ทอง
2. เด็กชายพงศกร  บัวผึ่ง
 
1. นายศรายุทธ  เบญยมาตร
2. นายเฉลิมชัย  โสท่าม่วง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 48 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงจันทร์แรม  ลุงละ
2. เด็กชายฐาปกรณ์  วงษ์วิหค
3. เด็กหญิงนันทิญา  ยังอยู่
4. เด็กหญิงอัชฏาภรณ์  สุภาษิต
5. เด็กหญิงโสรวีร์  บัวหอม
 
1. นางกาญจนา  เมืองประชา
2. นางพิมพ์ใจ  เพ็ชรรัตน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงจรรยพร  สิทธิกัน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมาก
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทวีศักดิ์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ภักแดงพันธ์
5. เด็กหญิงสุภรา  ชัยนาท
 
1. นางพิมพ์ใจ  เพ็ชรรัตน์
2. นางเชื่อมพร  กลมแป้น
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  บุญรอด
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  คนหมั่น
3. เด็กหญิงธิดา  โพธิ์ไพจิตร
4. เด็กหญิงรัญชนา  หาญอุ่น
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ต่ำกระโทก
 
1. นางสาวสมฤทัย  น่วมสวัสดิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุตะกะ
2. เด็กหญิงชนิพร   แสงศิริ
3. เด็กหญิงพัทธนันท์   ตังควุฒิวิจิตร
4. เด็กหญิงมนัญชยา   ยิ้มประเสริฐ
5. เด็กหญิงเจตตานันท์  วิจิตรทฤษฎี
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
2. นางวาสนา  คำปินตา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.4 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงนริสา  พัดพิน
2. เด็กหญิงพิชญาดา  กุลมาตย์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปัตไตร
4. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุขสำราญ
5. เด็กหญิงเปรมิกา  ลำคำ
 
1. นางสุกัญญา  ชวนชิต
2. นางสาวสุภิญญา  สินน้ำคำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.75 เงิน 37 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงทิพสุคนธ์  ขำคง
3. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีบงกช
4. เด็กหญิงสุภาพร  เครือโสม
5. เด็กหญิงสุภาพร  ธนะขว้าง
 
1. นางวิไลวรรณ  มณเฑียร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชาคร  สุขวราภิรมย์
2. เด็กชายธาดา  วีระวิทยกุญชร
3. เด็กหญิงพัณณิตา  แมลงภู่
4. เด็กชายพัทธพล  ศรีสมบัติ
5. เด็กหญิงสุชาวดี  มิตรศิริวัฒน
 
1. นายชวิศ  หนูแก้ว
2. นางสาวศุภวรรณ  มัณยานนท์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกนกพล  พูลทอง
2. เด็กชายจตุรานนท์  บุญเกื้อ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ไกรขันธ์
4. เด็กชายภูมิทัศน์  กลิ่นศรีสุข
5. เด็กชายเสฏฐนันท์  จงเจตน์ดี
 
1. นายพลพิพัฒน์  ช้างพันธ์กุล
2. นายวิสูจน์  หลงสมบูรณ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญณิกา  วรชาติวัฒน
2. เด็กชายชยุตม์  จันทรศร
3. เด็กหญิงชัญญา  สถิตยนาค
4. เด็กชายทักษ์ดะนัย  อณาชัย
5. เด็กชายทัสนัย  อ่อนหวาน
6. เด็กชายธรณ์ธันย์  พิมพ์ทรัพย์
7. เด็กหญิงนฤมล  แก้วงามสะอาด
8. เด็กหญิงปราณิสา  กิตติไพบูลย์
9. เด็กหญิงพิชชาภา  ระรื่นรมย์
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เลี่ยมสืบเชื้อ
11. เด็กหญิงภัณฑิษา  กรีทอง
12. เด็กหญิงมาณวี  อ้นแก้ว
13. เด็กชายยุทธนา  หลักคำศรี
14. เด็กหญิงวิชชุดา  เลาหะเดช
15. เด็กชายสันศักดิ์กรี  สิงห์เสนา
16. เด็กหญิงสิทธิมา  ภูริทัพ
17. เด็กชายสิทธิเดช  บุญช่วย
18. เด็กชายอาทิตย์  จันทร์ตน
19. เด็กหญิงเกศนีย์  แจ่มจันทร์
20. เด็กหญิงเบญจพร  เปรมสุขสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา  จิตรไพบูลย์
2. นางคมคาย  น้อยสิทธิ์
3. นายฐิติ  จิตรไพบูลย์
4. นางสาวปณิฏฐนันท์  อนันตะวัน
5. นางสาวเรียม  เพ็งแจ่ม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 38 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงปรางลักษณ์  ศิวพฤกษ์พงศ์
 
1. นางพัชรี  ฉัตรวิจิตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.2 ทอง 21 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงคริษฐา  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางพัชรี  ฉัตรวิจิตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 34 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงปริศนา  แซ่กง
 
1. นางบุญญาภา  สุทธิวงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78.2 เงิน 40 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายอัครวินท์  จาริพิบูล
2. เด็กหญิงอังคณา  กาญจนรัตน์
 
1. นางสาวพัชรี  เลิศพรเกษม
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทร์ทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 91.13 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกุลนิษ  เครือชะเอม
2. เด็กชายธนวิชญ์  ธรรมพากรณ์
 
1. นางสาวเกษรินทร์  สุดเฉลียว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 17 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายปรมินทร์  งามระเบียบ
2. เด็กหญิงลัทธวรรณ  แก้วมหานิล
 
1. นางพัชราภรณ์  จะยัยรัมย์
2. นางสาวพิณทอง  นิเกตุน้อย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พวงบุบผา
2. เด็กหญิงญาณิศา  สงวนสัตย์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยมี
4. เด็กหญิงณัฐมล  เทศคง
5. เด็กหญิงดรัญพร  เจริญพล
6. เด็กหญิงรักษมาวรรณ  เอี่ยมนาม
7. เด็กหญิงสมฤดี  แหวนหล่อ
8. เด็กหญิงสุชาดา  ดิสบงษ์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  เปล่งเมืองปัก
10. เด็กหญิงโชวโชว  อู
 
1. นางขวัญหล้า  สมจิตร์
2. นางแขโศภิษฐ์  พลอยบุษย์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 76.5 เงิน 42 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกชกร  หนูน้ำ
2. เด็กหญิงกรชวัล  พงษ์สนาม
3. เด็กหญิงญดามณี  จิตรุ่งเรือง
4. เด็กหญิงธนวรรณ  แสงดาว
5. เด็กหญิงธัญชนก  ภาสุรจิตมงคล
6. เด็กหญิงนภัสสร  จิตติวิไล
7. เด็กหญิงมัชฌิมา  ฤาชัยราม
8. เด็กหญิงวิภวานีย์  เลิศทระรัตน์
9. เด็กหญิงศุภิสรา  สะดวก
10. เด็กหญิงสุภัค  ฐาปนะดิลก
11. เด็กหญิงหทัยภัทร  คำภา
12. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชื่นชม
13. เด็กหญิงอัสรีนา  จิตรสวาท
14. เด็กหญิงเปรมฤดี  ธรรมรัชพล
15. เด็กหญิงเอริตา  เบิร์ด
 
1. นางณัฐฐิกา  โม่อ่อน
2. นางพัชรินทร์  สร้อยทอง
3. นายศุภวัฒน์  กองขันธ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80.6 ทอง 10 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธัชกร  กระแจะ
2. เด็กหญิงรัญชิดา  สิงห์พรม
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สาขามุละ
 
1. นางสาวมาลีรัตน์  พระสมิง
2. นางโสภาพรรณ  สังวรเจต
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67.7 ทองแดง 32 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายกล้า  น้อยมี
2. เด็กชายอนุรักษ์  หอมสุวรรณ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูทองหล่อ
 
1. นายนิพัทธ์  แก้วไพร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1. เด็กหญิงรัชภร  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เส็งเอี่ยม
 
1. นายบุญชู  ดาวขุนทด
2. นายมนตรี  เอี่ยมรัมย์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวลัมณียา  เพ็ชรช้าง
2. นางสาวสุพิชชา  ลักษณะโภคิน
 
1. นายกฤษฏา  เครือทิม
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มุทธากาญจน์
2. เด็กหญิงศศิธร  ต้นวงค์
3. เด็กหญิงอนันต์ดา  หอมพรรณา
 
1. นางสาวอรอุมา  เอียดเจริญ
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนารัญช์  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศรุดา  ชื่นกมล
3. เด็กหญิงสิตานัน  อินทขันตี
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนัทธมน  ไม้เกตุ
2. เด็กชายอรรถพล  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงเขมิกา  ผู้บริบูรณ์
 
1. นางสาวจิริสุดา  สุพันธนา
2. นายพิศิษฐ์  หอมจันทร์
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ลิ่มกุล
 
1. นางสาวอรอุมา  เอียดเจริญ
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 47 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  วิจารณ์
 
1. นายธานินทร์  สุหร่าย
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงพรรษา  ยอดแก้ว
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
 
65 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงญานิศา  หิรัญเกตุ
 
1. นางสาวจิริสุดา  สุพันธนา
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงอนงนาฎ  พรหมอนุมัติ
 
1. นางสาวจิริสุดา  สุพันธนา
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 1. เด็กหญิงวรรษกมล  คำประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุดหล้า
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  มีบรรจง
2. นางวัลญา  สังข์ยิ้ม
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 42 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา   เกษมราษฎร์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  อุปกุล
 
1. นางสาวสุนิสา  นาคคุ้ม
2. นางสาวสุรีรัตน์  พิมพ์เขต
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงอุษา  กรณ์ชนาธิป
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่นจิตร
 
1. นายศุภสัณห์  เรืองชิต
 
70 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายชญานนท์  สมอินเอก
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  สังข์เผือก
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิชชาอร   ดวงจันทร์
2. เด็กชายศุภรัชฎ  โชติมณี
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  บุญเรือง
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายธนากร  ส่งศิริ
2. เด็กชายธนโรจน์  เพ็ชรอุดม
3. เด็กหญิงพรรธิภา  กลิ่นขจร
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายปณพล  สว่างกมล
2. นายสุทัศน์  สองสุข
3. นางสาวเกตน์นิภา  จันทร์เทศ
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  สังข์เผือก
 
74 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 93.66 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายชานนท์  นวลแม้น
 
1. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
 
75 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายสรวีย์  ดีปัญญา
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  พูนเกษม
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เล้าการนา
 
1. นายธีรศักดิ์  ผิวอ่อน
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1. เด็กชายอานนท์  ใจแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  บุญเลี้ยง
 
79 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รุ่งกิจการวัฒนา
 
1. นายวชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
 
80 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พัดทอง
 
1. นางสาวพรรณิกา  แซ่ลี้
 
81 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  อุเทนสุด
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
82 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปารีณา  โควสุวัฒน์
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
83 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 41 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายประพิทย์  ธรรมบุศย์
 
84 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายณัฐพล  จิตต์สุข
 
1. นางสาวพรรณิกา  แซ่ลี้
 
85 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายจตุพล  แสงทอง
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75.6 เงิน 18 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงรณกร  สิงห์งามกนก
 
1. นายวชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปัญญาสาร
 
1. นายวชิรวิชญ์  ศรีณานุสิษฐ์
 
88 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รุ่งกิจการวัฒนา
2. เด็กชายชนกณัฐ  คล้อยใหญ่
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  พรรณโภชน์
4. เด็กชายธนภัทร  ล้ำเลิศ
5. เด็กหญิงปาณิสรา  กิตติไพบูลย์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  พงศ์กัลยากรณ์
7. เด็กหญิงพัชรพร  จุลพันธ์
8. เด็กหญิงมิ่งกมล  อุเทนสุด
9. เด็กชายสรวีย์  ดีปัญญา
 
1. นายวชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
2. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
89 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 80.7 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทวโร
2. เด็กชายจรัญ  เสือคำ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  เขจรรักษ์
4. เด็กชายจุมพล  ชลากรพินธคุปต์
5. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญญาวัย
6. เด็กหญิงชุติมา  พิทักษ์นภา
7. เด็กหญิงณชนก  นันทาธิราช
8. เด็กชายธีรธัช  ประพันธ์เทพากุล
9. เด็กหญิงนพมาศ  เมืองที่รัก
10. เด็กหญิงนริศรา  บุญเกตุ
11. เด็กหญิงนลิน  จำปาทอง
12. เด็กหญิงพริมา  พวงเล็ก
13. เด็กหญิงพลอยพรรณ  บุญเพ็ชร
14. เด็กชายภัทรพงษ์  มหาบุญ
15. เด็กหญิงสโรชา  มุกตนันท์
 
1. นางสาวฉันทินี  อบนวล
2. นางธนัญรัชฎ์  จันทร์โอทาน
3. นางสุรีย์  ลิ่วเวหา
4. นายโกวิท  รักตะกนิษฐ์
 
90 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกสานติ์  อติชาตสินธพ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ใจปลอด
3. เด็กชายชนะชล  มณฑปใหญ่
4. เด็กชายชัชวาลย์  ทดแทน
5. เด็กชายชานนท์  นวลแม้น
6. เด็กหญิงฌาญา  นวลแม้น
7. เด็กชายธนภัทร  มีสมสิบ
8. เด็กหญิงนภัสสร  เปล่งผึ่ง
9. เด็กชายภูมี  เปล่งผึ่ง
10. เด็กหญิงอรญา  สุขเรือน
 
1. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
 
91 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายขวัญเมือง  แสงระวี
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สนใจ
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  อ่อนละมุน
4. เด็กหญิงณัฐนรี  สินอยู่
5. เด็กชายณัฐพล  จิตต์สุข
6. เด็กหญิงดวงกมล  อ่ำเผือก
7. เด็กหญิงดวงพร  อ่ำเผือก
8. เด็กชายธาดา  นุโยค
9. เด็กชายนริศ  บุญยายน้อย
10. เด็กหญิงปาริชาติ   อินทรวิเชียร
11. เด็กชายพงศ์ภัค  คำมี
12. เด็กชายพชรกร  บ่อไทย
13. เด็กชายพีรพล  ธิเหมียน
14. เด็กหญิงยลวรี  จารุภุมมิก
15. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตาลปึก
16. เด็กหญิงสุราภา  แขกระจ่าง
17. เด็กหญิงเจศิณี  สนใจ
18. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  จามิกร
19. เด็กหญิงเทียนทิพย์  นันทขุน
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พัดทอง
21. เด็กหญิงเมทิกา  อารยะกุล
 
1. นางสาวพรรณิกา  แซ่ลี้
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ดวงนิล
3. นายรัตนสินทร์  พ่อค้า
4. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
5. นายอรรถวิทย์  โรจนบุรานนท์
6. นางสาวเนตรนภา  สุกกานันท์
 
92 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  คงสถิตย์
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  ปัทธิสม
3. นางสาวชนัญญา  โกลาหะฬะ
4. นายชนาธิป  จันทร์ตะคุ
5. เด็กชายชวัลวิทย์  รอดทิม
6. เด็กชายชัยพินันท์  ยิ้มแย้ม
7. นางสาวณิชกานต์  สืบสา
8. นายทศพร  หรั่งเล็ก
9. นายธีรุตม์  มูลจันทร์
10. เด็กชายนิติพงษ์  สารศรี
11. เด็กชายปฐมวรรธน์  ดีจันทร์
12. เด็กชายปิยะทัศน์  แก่นร้านหญ้า
13. นางสาวพชรพร  เนียมรื่น
14. นายพชรพล  จอกสถิตย์
15. นายพรพิพัฒน์  เรียบร้อย
16. เด็กหญิงพรพิมล  ชาวห้วยหมาก
17. เด็กหญิงพัชวลัย  อมรดลพิพัฒน์
18. นางสาวพุธิตา  สืบสา
19. นายภัทธะภณ  การะวิโก
20. เด็กหญิงภัทราพร  เหรียญวิจิตร
21. นางสาวรัตติยาพร  เทศสลุค
22. เด็กชายวชิระ  สุขสันต์
23. นายวัฒนพงศ์  ชำกูล
24. นางสาวศศรักษ์  จุลละมณฑล
25. เด็กชายศักดิพงษ์  สาณศิลปิน
26. เด็กชายศิรภัทร  ทองเทศ
27. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ดุลยวิจักษณ์
28. นางสาวศิริรัตน์  แก้วพานิช
29. นางสาวสรวีย์  สัมภวะมนตรี
30. นางสาวสิริลักษณ์  บัวแดง
31. นางสาวสุจิตรา  อภิญญา
32. นางสาวสุชานาฏ  แก้วแจ่ม
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณารัชตสกุล
34. เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วแจ่ม
35. นางสาวอารดา  ช่วงฉ่ำ
36. เด็กหญิงอารียา  โพนแก้ว
37. เด็กหญิงเมทินี  หัสดียศ
 
1. นางสาวจิริสุดา  สุพันธนา
2. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ใบเล็ก
3. นางสาวภริตา  ทิมขำ
4. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
5. นายมหิธร  ธิติปวัฒน์
6. นายวสะ  ภูวงศ์
7. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
8. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 29 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 1. เด็กชายผาภูมิเพชร  เดชจร
 
1. นายเอกไผท  แก้วหอม
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 26 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมูล
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง 8 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงมลธินี  จิตหาญ
 
1. นางสาวภริตา  ทิมขำ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 45 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เฉยทอง
 
1. นายธีรศักดิ์  ผิวอ่อน
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กชายธวัชชัย  โบสถ์น้ำ
 
1. นางสาวจันทนา  ลิ้มตระกูล
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วัฒนวรางศิกูร
 
1. นายยุทธกาญจน์  บุญสุวรรณ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายอนุชา  ยินดีโภชน์
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงรัชรินทร์  แสงนาค
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กชายอินทรีย์  โยวะรส
 
1. นายประติพัฒน์  เพ็งอาทิตย์
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 33 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนเดช  ไชยเดช
 
1. นางแขโศภิษฐ์  พลอยบุษย์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงปัญจรส  อดกลั้น
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.8 ทอง 5 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
 
1. นางสาวกุสุมา  เงินหรั่ง
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 46 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ผมน้อย
 
1. นางแขโศภิษฐ์  พลอยบุษย์
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมฆปิ่น
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลทรศักดิ์
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  น้อยมีเชาว์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปุญชลักข์
3. เด็กหญิงฉัตรพิมาน  ฉิมแพ
4. เด็กหญิงชฎาพร  ไหมจันทึก
5. เด็กชายชาตรี  เทอดพรรณ
6. เด็กหญิงญาณิชา  วงศ์คำภา
7. เด็กหญิงฐาปนีย์  คำอุ่น
8. เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  บุณยรัตพันธุ์
9. เด็กหญิงทัศนีย์  ตันทนันท์
10. เด็กชายธนพล  งามสาระ
11. เด็กหญิงธันวรัตน์  กลางบุรัมย์
12. เด็กหญิงธิดาบุญ  นทีทิพมาศ
13. เด็กหญิงนริศรา  สาอาจ
14. เด็กหญิงนฤมล  แก้วสิทธิ์
15. เด็กหญิงนันทกานต์  ปรีกินดา
16. เด็กชายปรมัตถ์  น้อยอุทัย
17. เด็กหญิงปาริฉัตร  พงษ์รักษา
18. เด็กหญิงปิยะธิดา  มีอัฐมั่น
19. เด็กหญิงปุษยา  พิพัฒนพงศ์
20. เด็กชายพงศกร  พิมพาสีดา
21. เด็กชายพลวัตร  ปั่นรัศมี
22. เด็กชายพัฒนะ  หิรัญรัตน์
23. เด็กชายพีรพันธ์  จันใบเล็ก
24. เด็กชายมณฑล  วรเดชวิทยา
25. เด็กหญิงมนัสนันท์  จงไกรจักร
26. เด็กหญิงมาริษา  สัตตทิพย์พงศ์
27. เด็กชายวิชยุตม์  เมฆฉาย
28. เด็กชายวิทยา  นาเอก
29. เด็กชายศราวุธ  เลี้ยงนิ่ม
30. เด็กหญิงสมินดา  สานไสยา
31. เด็กชายสันติชัย  โสนาพูน
32. เด็กชายสิทธิชัย  เชื้อกลางใหญ่
33. เด็กหญิงสิริโสภา  ทิมประดับ
34. เด็กชายอภิชาติ  เรือนขวัญ
35. เด็กหญิงอรยา  จันทรเสนา
36. เด็กชายอัมรินทร์  ทับทิมใส
37. เด็กชายอินทรีย์  โยวะรส
38. เด็กหญิงเพชรประกา  แสนหนองหว้า
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลอมเศรษฐี
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บางกระสอ
 
1. นายประติพัฒน์  เพ็งอาทิตย์
 
109 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 33 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายฐิณวัฒน์   แซ่เบ๊
2. เด็กชายปองณัฐ  สิงโต
3. เด็กชายภูกิจ  จันทร์หอม
4. เด็กหญิงยุพเรศ  เงินศรีทอง
5. เด็กหญิงรัฐนันท์  สินในเมือง
6. เด็กหญิงสุธินี  แจ่มจำรัส
7. เด็กหญิงสุวภัทร  ธรรมโกศล
8. เด็กชายเจตนิพิฐ  แสกรุุง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เอี้ยวสกุลรัตน์
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะคนธ์
3. นางสาวสไบทิพย์  เลิศวัฒนเรืองชัย
 
110 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.2 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงธนาภา  เตางาม
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีสุพรม
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ยงสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์ใหม่
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผดุงผล
6. เด็กหญิงสุภัททา  คล้ายแก้ว
 
1. นางสาวปาริชาติ  นรงค์ฤทธิ์
2. นางวันเพ็ญ  ภูวิชยสัมฤทธิ์
3. นายอนุศักดิ์  แก้วชมภู
 
111 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต้นจันทร์
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ต้นจันทร์
3. เด็กหญิงพรชรินทร์  สุขสมทิพย์
4. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์วิจิตร์
5. เด็กหญิงวัลยา  อ่วมนุช
6. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ปุจฉาการ
 
1. นายวสะ  ภูวงศ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางอรวัลย์  ชัยขันธ์
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกนารถ  เทพกิจ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรวิวัฒน์
3. เด็กหญิงธนัชพร  ขำเดช
4. เด็กหญิงธวินันท์  ยั่งยืน
5. เด็กหญิงปิ่นชนก  ปานเสน
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นุตรักษ์
 
1. นางสาวจรัสพร  นพขำ
2. นางสาวจุฑามณี  ไชยสงคราม
3. นางสาวดาราวัลย์  กมลสุทธินนท์
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงกิตติยา  เปียวัฒน์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  วุฒิอนันต์ชัย
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงดี
4. เด็กหญิงณัฐชา  แก่นจันทร์
5. เด็กหญิงธนวรรณ  วิยานนท์
6. เด็กหญิงบุญญิสา  สิทธิพรมมา
7. เด็กหญิงพรชนก  แตงไทย
8. เด็กหญิงอรวรรณ  สาธร
9. เด็กหญิงเยาวภา  คำอ้วน
 
1. นางสาวปาริชาติ  นรงค์ฤทธิ์
2. นางวันเพ็ญ  ภูวิชยสัมฤทธิ์
3. นายอนุศักดิ์  แก้วชมภู
 
114 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชุณไกรพิชญ์  สุขสมทิพย์
2. นายทัตเทพ  ปั้นทอง
3. นายนนทวัฒน์  มนูญญา
4. นายภาคภูมิ  หลักด่าน
5. นายวทัญญู  เชียรประภา
 
1. นายพิศิษฐ์  หอมจันทร์
2. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ช่ออัญชัญ
2. เด็กหญิงทะเลดาว  ทยาหทัย
3. เด็กหญิงปราณปริยา  ธรรมวิศาส
 
1. นางธนภรณ์  เนลสัน
2. นางสุพัตรา  อ้นบำรุง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  วรดิษฐ์ฤทธิกุล
2. เด็กหญิงสุธาสินี  อินทร์ทอง
3. เด็กหญิงสุธินี  อ่อนเกตุ
 
1. นางสาวสมจินตนา  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 18 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธาริณี  ยังสบาย
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  วรวงศ์
3. เด็กหญิงอันติมะ  ปราบพินาศ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พงศ์สิฏานนท์
2. นางสาวอารีย์  พรานเจริญ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงกฤษติยา  ศรีเจือทอง
2. เด็กชายพิเชษ  อินไกร
3. เด็กหญิงวรรณธิดา  อุดมทรัพย์
 
1. นายณัฐพงษ์  จันภิรมย์
2. นางสาวสมจินตนา  สังข์ประเสริฐ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  หุ่นนิลานนท์
2. เด็กหญิงกานดา  พรมนาค
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เสือพลาย
4. เด็กหญิงบุญยานุช  ทองสุข
5. เด็กหญิงปิยธิดา  สุวรรณบริสุทธิ์
6. เด็กหญิงมัชฌิมา  สีโสภนสิริ
 
1. นางสาวจิตสุภา  ศรีคร้าม
2. นางชนาณัฐ  ยุวจิตติ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายนรินทร  พัฒนวิจิตร
2. เด็กหญิงมนัสพร  สมใจ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พรหมงาม
4. เด็กหญิงหฤทัย  โภคอุดม
5. เด็กหญิงอังคณา  อุตส่าห์
6. เด็กหญิงแนน  ปัญญะพิมพ์
 
1. นางชนาณัฐ  ยุวจิตติ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 38 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ทับทิมเพชร
2. เด็กหญิงชวัลญา  พิมพ์เงิน
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีเงิน
 
1. นางสาวกนกพร  สายด้วง
2. นางมาลัยทอง  วงค์พะนาม
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงกานดา  เข็มเงิน
2. เด็กหญิงวรรณพร  แทนคาม
3. เด็กหญิงโสรญา  จารุภูมิ
 
1. นางวันดี  เณรบำรุง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 77 เงิน 46 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ร่วมเงิน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ร่วมเิงิน
3. เด็กหญิงรุ้งมณี  สวาสดิ์
 
1. นางปราณี  สินชัยกิจ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 45 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายนนธิภัทร  วัดน้อย
2. เด็กหญิงสุภาพันธ์  กุมชาติ
3. เด็กหญิงเพราพิลาณ  วรวงศ์
 
1. นางสาวจันทิมา  ไทยสงค์
2. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ทองงาม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อ้นกลิ้ง
3. เด็กหญิงปัฐมา  หัสเกิด
 
1. นางสาวณัฐทิวา  พันจันทึก
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกุลชญา  ธรรมชิษา
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  อินทร
3. เด็กชายสวิช  สุดจิตร
 
1. นางสาวจันทิมา  ไทยสงค์
2. นางสาวศรินรัตน์  เย็นพัฒน์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.8 ทอง 23 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกมลรส  แทนเวช
2. เด็กหญิงม่านฟ้า  ม่วงมงคล
3. เด็กหญิงรุจิรา   แก้วมี
 
1. นางณัฐพิมล  บุราษี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 21 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงพลอย  โศรกศรี
2. เด็กหญิงวาสนา  บัวภิบาล
3. เด็กหญิงสุพลักษณ์  นาดิน
 
1. นางสาวสมจินตนา  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.2 ทอง 26 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงฐิติการย์  ตาลพันธุ์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  สมานทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐธยาน์    อ่อนมั่น
2. นางสาวนวพร  อุ่นแจ่ม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญมณี  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้ววงศ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แย้มสกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  ไทยสงค์
2. นางสาวศรินรัตน์  เย็นพัฒน์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 76 เงิน 43 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงดั่งฝัน  สวรรค์ตรานนท์
2. เด็กหญิงธนพร  กองเพ็ง
3. เด็กหญิงวันวิสา  สุวรรณทรัพย์
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นางวันเพ็ญ  รักเสนาะ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 21 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนคนันทินี  เปลี่ยนแปลง
2. เด็กหญิงวิภาวี  หิรัญวงศ์
3. เด็กหญิงศุภกานต์  สุขสกุลรัตน์
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นายสุขุม  ศุภศิริ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายวรภพ  เทศน์ธรรม
2. เด็กชายศุภกร  พาหุถิต
 
1. นางสาวกนิษฐา  ภูปา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 34 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายชญานนท์  แสงใหญ่
2. เด็กชายสรกฤษณ์  บุญปัญญา
 
1. นางมณัฏฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายปารเมศ  นาคแสง
2. เด็กชายพิชิตชัย  สถานทรัพย์
 
1. นางมณัฏฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงธนารีย์  สุทธิพงศ์
2. เด็กชายอาทิตย์  นิลน้อยศรี
 
1. นางมณัฏฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนิสรา  นุกูลธรรม
2. เด็กหญิงญาณกร  กิจบุญเต็ม
 
1. นางสาวฑิตยา  จันทวัฒน์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงนัชชา  สังข์นาค
2. นายเข้มแข็ง  ปิลกศิริ
 
1. นายณัฐพงษ์  จันภิรมย์
2. นายสุรฉัตร  หนูคง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงลลิตา  อรรถวินิจ
2. เด็กหญิงอินท์ธีรา  เอกธนาสิริธัญญ์
 
1. นางสาวฑิตยา  จันทวัฒน์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายพิชญุตม์  วงษ์บุบผา
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  คงกระพัน
 
1. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
2. นายอดิศักดิ์  ดวงดูสัน
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีประไพพงศ์
2. เด็กหญิงศรัญรัตน์  เพชรคง
 
1. นายธนพล  ทิพย์เดช
2. นายภากร  สมแสวง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  กิจพยัคฆ์
2. นายสุวรรณรัตน์  เนื่องพิมพ์
 
1. นายสุรฉัตร  หนูคง
2. นางสาวโชติกา  พรหมสกุล
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงรวิสรา  อาราเม
2. นางสาววิมล  ทิพยคงมงคล
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วศักดี
 
1. นายสุขุม  ศุภศิริ
2. นางหัทยาพร  สุภาสูรย์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมใจ
2. เด็กชายศุภฤทธิ์  ทองสุข
 
1. นายธนพล  ทิพยเดช
2. จ.ส.อ.พงศกร  สุขเล็ก
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายชัยภัทร  ผาสุขตระกูล
2. เด็กชายภาสพล  ศิริมณฑา
3. เด็กชายสมเจตน์  แก้ววานิช
 
1. นายนวรุณ  ทัดแก้ว
2. นางสาวพรสวรรค์  ศาตรบูรณะศิลป์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายกฤตบุญ  นิลสุ
2. เด็กชายปรมี  บัวคำ
3. เด็กชายศุภกฤต  สว่างแสง
 
1. นายนวรุณ  ทัดแก้ว
2. นางสาวพรสวรรค์  ศาตรบูรณะศิลป์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.57 เงิน 22 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  นิลกาญจน์
 
1. MissBing  Quimba
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงเอเชีย  ทราย ดิ๊กสัน
 
1. นางศิรพร  สว่างวงษ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.82 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นางสาววริศรา  จันทร์สิทธิพงศ์
 
1. นางดวงเดือน  สุรเดชานันท์
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายกฤตเดช  พิทักษ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  อินทรสุข
 
151 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐกฤต  มหาพจน์
 
1. นางกาญจนา  จิตรไพบูลย์
 
152 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 61.29 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สะสม
 
1. นางปวริศา  บรรเลงใจ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธรรมิกา  รัตนสุวรรณชาติ
 
1. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
154 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.16 เงิน 22 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไกรรักษ์
 
1. นางบังอร  ธนทัตเมธากุล
 
155 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ยงเกียรติกานต์
 
1. นางกาญจนา  จิตรไพบูลย์
 
156 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายธัชสชัย  ศรีสวัสศรี
 
1. นางสาวสุนันทา  ดำสุวรรณ
 
157 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 14 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงดุสิตา  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงนัชชา  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงศุจิกา  อักรังษี
4. เด็กหญิงอภิญญา  คำพันธ์
5. เด็กหญิงอรณิชา  แสงสร
 
1. Mr.Parker  Bolanio
2. นางสมศรี  อ้นเพ็ง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 36 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กชายพันมงคล  ศรีแตงทอง
2. เด็กชายภาคภูมิ  นรารักษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สาระคำ
4. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วคำ
5. เด็กชายอดิเทพ  ลำงาม
6. เด็กหญิงอารียา  บุญดาสา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ลอยนอก
2. นายเปรมกมล  พรหมเสนา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กชายธนนิตย์  ธนลาภไพรินทร์
2. เด็กชายพีรภัทร  บัณฑิตไทย
3. เด็กชายภาณุเดช  บัววรรณงาม
4. เด็กชายรัฐพล  พลลือ
5. เด็กหญิงสวรส  ลามอ
6. เด็กชายเทพปกรณ์  ดะมาลี
7. เด็กหญิงแสงระวี  สุวรรณเลิศ
8. เด็กชายไชยกร  พิษศร
 
1. นายสันติ  อึ้งมณีภรณ์
2. นางสาวสุวารี  เลาะเดรุส
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. นายณัชฌา  บัวรุ่ง
2. เด็กชายนที  โพธิผล
3. เด็กชายนักรบ  แสวงงาม
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จำปาม่วง
5. เด็กชายศรราม  เสนางาม
6. เด็กชายสุชาติ  โฉมอินทรีย์
7. เด็กชายเทพฤทธิ์  สีดี
8. เด็กชายเอกชัย  งามปัญญา
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
2. นายสุรฉัตร  หนูคง
3. นายเพชร  สามชื่นฉ่ำ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินพาเพียร
2. เด็กหญิงชลธิชา  แจ้งพูล
3. เด็กชายณรงค์  ลาศรี
4. เด็กหญิงธนพร  แก้วเพชร
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ยอดครุมาศ
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ดวงใจ
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  ชูบาล
8. เด็กหญิงสุพรรณี  เหมือนตา
9. เด็กชายสุรินทร์  เนียมอุ่ม
10. เด็กหญิงอรนิชา  โพธิ์พยัคฆ์
 
1. นางสาวมานิต  มะกรูดทอง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กหญิงญญารมณ  มโนณรัณธกร
2. เด็กชายทรงพล  ดุงานา
3. เด็กชายธนพล  สุริยะโชติตระกุล
4. เด็กหญิงนภาลัย  ปัทมโยธิน
5. เด็กชายพิพิธ  บุรีพิพิธ
6. เด็กหญิงรุจิรา  ซอนิมิตร
7. เด็กหญิงวีรานันท์  ทัศดร
8. เด็กหญิงศันสนีย์  เลิศนาวี
9. เด็กหญิงสุรัสวดี  สานฟอง
10. เด็กหญิงเกศริน  แก้วพรม
 
1. นางสาววิภา  สัตบุศย์
2. นางสาวเพียงฤทัย  ทองปาน
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชญาดา  ตลึงจิต
2. เด็กหญิงณิชา  ปราบทอง
3. เด็กหญิงโชติกา  อู่หิรัญ
 
1. นางสาวระพิน  สวนปาน
2. นางโสภา  เสรีรักษ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เหล็กเจริญ
2. เด็กหญิงสมิตา  เมืองงาม
3. เด็กชายสุภัททะ  พุ่มอิน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เรืองอ่อน
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายกมลพงศ์  พุมมา
2. นางสาวอภิชญา  ไทยรัตน์
 
1. นางบังอร  ธนทัตเมธากุล
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวรุฬห์ลักษณ์  พลพาหะ
2. เด็กหญิงอักษราพัฒน์  ศรีมุกดา
 
1. นางจินตนา  ธัญญวนิช
2. นางสาวโยทะกา  บัวจูม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีชนะ
2. เด็กชายสุตะพนธ์  เฉลิมทอง
 
1. นางสาวกันยา  ชูดำ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายทวิวิชญ์  เที่ยงแท้
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สายแผลง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อนิล
2. นางสมถวิล  พัฒนชู
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  นาครัตน์
2. เด็กชายอนวัช  นัดดา
 
1. นางสาวจิตภัสร์  จิตวงศ์พันธ์
2. นางสาวศศิวิมล  ผลิตาภรณ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายพิทวัส  สว่างประเสริฐ
 
1. นางสาววิจิตรา  สอนทะ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 19.48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กหญิงเจริญขวัญ  ศรีหรั่งไพโรจน์
 
1. นางนันทน์ธนา  ขันทอง
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  นิตสวน
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีระพง  ลามอ
 
1. นางศิริรัตน์  กั๊กโสภณ
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดฝาง 1. เด็กชายพัชรพน  ไรอัน
 
1. นางจินตนา  สักกามาตร
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายณัฐพล  สินทรัพย์
 
1. นายสุรชัย  ทุมภา
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายนุวัสตร์  รอดแย้ม
 
1. นางสาวดวงสมร  ธัมมจิตจา
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ 1. เด็กชายสันติ  สัตย์โตนนท์
 
1. นางพลูศรี  สังข์สุวรรณ
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 53 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายอาดุล  บุตรศิริ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์   หมายเจริญ
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 32 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กชายชลชาติ  พิมพ์ประเสริฐ
2. เด็กชายเบญจพล  จอประยูร
 
1. นางสาวญาณิน  อยู่มงคล
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง 26 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงวนาลี  เพ็งกระแจ่ม
2. เด็กชายอาจณรงค์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวพรพิมล  จิตจักร
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุริยจันทร์
2. เด็กชายสุภศร  สุดเฉลียว
 
1. นางสาวเปมิกา  น้อยจันทร์
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 23 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพรรรณรายณ์  กุลสิงห์
2. เด็กชายวัจน์กร  ศัลยวุฒิ
 
1. นางสาวประครองศิลป์  งามศิริ
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ 1. เด็กชายพิชาภพ  เนียมเปรม
 
1. นางสาวกาญจนา  อุดมรักษ์
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ 1. เด็กชายกฤษดา  คำด้วง
 
1. นางสาวกาญจนา  อุดมรักษ์
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต    
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายภูเบศร์  ชูเทียน
 
1. นางลำเพย  บัวกล่ำ
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง 9 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปานมณี
 
1. นางสาวอภัสนันท์  รัตน์อารีนนท์
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ 1. เด็กหญิงเมย์ธนี  มหาวัตร
 
1. นางสาวธมล  ธรรมศักดากร
 
189 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวรัชญา  เวียงคำ
 
1. นางสาวธนารักษ์  ท้วมมี
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปีแดง
2. เด็กชายภูผา  เครือโชติ
3. เด็กชายสิปปกร  สุขนิรันดร์
 
1. นางสาวพรพิมล  พันทุมแสง
2. นางสาวรุ่งราตรี  เหมันต์
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายปกรภัทร  นิลเวช
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงทอง
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  คงมั่น
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทองมี
2. นางอุไรลักษณ์  ไชยนุวัติ
 
192 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
 
 
193 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. นายวิสูจน์  หลงสมบูรณ์
 
 
194 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา - - - โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. นางสาวรุ้งตะวัน  วัตรนันท์
 
 
195 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. นายฉันทิชย์  ศรีทอง
 
 
196 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนประชาอุปถัมภ์