สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82.6 ทอง 7 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  วรรณกร
 
1. นางสาวเกดวลีพร  สายนวล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงนภัสกร    วุธกาลบรรจง
 
1. นางมยุรี   เหลืองสินศิริ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงวรรณภา  ทองนิล
 
1. นางสาวศุภรา  บุญรอด
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1. เด็กหญิงชญาภา  กลางเมือง
 
1. นางสาวสุพัตรา  เกาะประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 29 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1. เด็กหญิงชญานุตม์  สายะบุตร
 
1. นางพัชนี  เนื่องอุทัย
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรจิรา  สวนเสริม
 
1. นางลัดดา  ไชยโพธิ์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1. เด็กหญิงวริศรา  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  อะมริต
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.1 เงิน 44 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 1. เด็กหญิงภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า
 
1. นางสาวนงนุช  อุปลี
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางลัดดา  ไชยโพธิ์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายชัชภณ  กายขำสิทธิกุล
 
1. นางสาวศุภรา  บุญรอด
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 48 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงประภัสสร  ไชยชมภู
2. เด็กหญิงอาจารี  ผิวกิ่ง
 
1. นางวาสนา  เลื่อมสุทธิ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 22 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ที่รักษ์
2. เด็กชายหิรัญทรัพย์  เพชรรักษา
 
1. นางวิไลรัตน์  แก้วที่พึ่ง
2. นางศศิธร  สีอุ่น
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงศศิภา  สนั่นเสียง
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีจุลฮาด
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงดวงสุรีย์  แซ่แต้
 
1. นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายภัทรภาคย์  ธนะภพ
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พิจารณา
2. เด็กหญิงสุภัททา  พัฒนกิจเจริญชัย
3. เด็กหญิงอรณัฐ   วาณิชกุลนันทน์
 
1. นางบังอร  ศรีลูกหว้า
2. นายภัทรพงศ์  วงษ์ทรงยศ
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 39 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  นาสิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ประสมศรี
3. เด็กชายเสวีย์  เกตุเอี่ยม
 
1. นางสาวสุพรรษา  ปำเมโด
2. นางโนรี  ประจำค่าย
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 22 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายกฤษฎิ์ภาณุ  รักสัจจา
2. เด็กชายธีรยุทธ์  ธรรมศิริ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ท้วมปาน
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายกฤษกร   ชูทอง
2. เด็กชายวิชยุตม์  กิตติกรโกวิท
 
1. นางสาวรัชนีพร  จันทร์มี
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กชายเมธัส  ก้านบัว
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญกล้า
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติธัช  นามเมือง
 
1. นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายศักดา  ปลื้มใจ
 
1. นายอนุวัตร  ทองช่างเหล็ก
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายคุณานนต์  ก่อกิจ
2. เด็กหญิงวุฒิพร  ไวโรจนกิจ
3. เด็กชายศิวกร  ประเสริฐวณิช
 
1. นางบังอร  ภูพัฒนะ
2. นายวชิรวิทย์  เมืองอินทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงศีล
2. เด็กหญิงดารินทร์  รังสิกมล
3. เด็กชายภาวิตเอก  ชาญพิทยกิจ
 
1. นายธัชชา  เลิศวิไล
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 60 ทองแดง 48 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายธนบดี   เกตุแก้ว
2. เด็กชายพนมกร   ปัญญาคม
3. เด็กหญิงสุวภัทร   ชานุ
 
1. ดร.ศศิธร   เขียวกอ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 47 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   พูลเจริญ
2. เด็กหญิงพิยดา  พงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงวรศิริ  จิระกุลสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิรินภา  ชิ้นทอง
2. นางสาวสุนิษา  บัวสง
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 1. เด็กหญิงจิดาภา  พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา   แสนรังค์
3. เด็กหญิงพิชชากร  โนนสระคู
 
1. นางเบญจวรรณ  นาปุก
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายจิตตบุญ   บรรเริงศรี
2. เด็กชายภูดิศ   ศิริรัตน์มงคล
3. เด็กหญิงวีรินทร์   ยิ้มเสมอจิต
 
1. นางสาวอัจฉรา   โพธิ์สุวรรณ
2. นางเสาวลักษณ์   ณ ระนอง
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  คำชนะ
2. เด็กหญิงอัมพิกา  สุทธรา
3. เด็กชายเด่นดวง  ศิริวัฒน์
 
1. นายเทพมงคล  มังกร
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65.4 ทองแดง 45 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายชนวัธน์  คำภาพล
2. เด็กชายนิธิศ  เพ็ชรอินทร์
 
1. นางกัลยารัตน์  เสาวคนธ์
2. นางอำไพ  รอดเชื้อ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 71.09 เงิน 9 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กชายอดิศร  รือเสาะ
2. เด็กชายเกียรติกุล  ฝ่ายไทย
 
1. นางสาวกัลยา  บิลลี่หมิด
2. นางศรัณยา  ถนอมวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.52 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายสุขภัค  แซ่เฮ้ง
2. เด็กชายสุรเมธ  อ๊ะหมัดตอเฮด
 
1. นางสาวรัศนี  พลสวัสดิ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายสหสวรรษ  ตลึงพล
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สีหัวโทน
 
1. นางสาวรัศนี  พลสวัสดิ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายนครินทร์  กวางแก้ว
2. เด็กชายบริพัตร์  ผลทับทิม
 
1. นางสาวลักขณา  งามนาเสียว
2. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัทวงศ์
2. เด็กชายธนพล  บุญนิยม
 
1. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
2. นางเนาวรัตน์  อุตะมะ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชนิสรา   รักษาพล
2. เด็กหญิงปวริศรา  อรรคนิตย์
3. เด็กหญิงมนัญชยา  ดอกบัว
4. เด็กหญิงรักษิตา  ถิ่นสิริพัฒนกิจ
5. เด็กหญิงสลิตา  ฤทธิ์แตง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ประกอบเสียง
2. นางสาวบังอร  วัดพงพี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงปารียา  เทพรักษา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คำนึง
3. เด็กหญิงพรรณพิชา  ดารักษ์
4. เด็กหญิงพิชญา  กำมะหยี่
5. เด็กหญิงอรทัย  พันธุชาติ
 
1. นางบานชื่น  วรวงศ์
2. นางอิสรีย์  พงษ์ศาสตร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.4 เงิน 41 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงจิตสิริ  รุ่งอินทร์
2. เด็กหญิงวริศรา  เลิศบุษกร
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ช้างเผือก
4. เด็กหญิงเนตรอัปสร  กลิ่นสอน
5. เด็กหญิงโสรยา  โตบัณฑิตย์
 
1. นางอุทุมพร  โพธิ์โส
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 15 โรงเรียนประถมนนทรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงณัฐญา  แผ่วฉิมผลี
3. เด็กชายธนภัทร  สุขใส
4. เด็กชายนิธิศ  ชานุวัตร
5. เด็กชายพีรพล   เจตนา
 
1. นางสาวจิตราพร  กันสการ
2. นางอุไรวรรณ  กะลำพะบุตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.3 เงิน 18 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงชนากานต์   แสนใจ
2. เด็กชายภูมิรักษ์   ธนกาญจน์
3. เด็กชายศุภวัจน์   ชัชวาลย์ปรีชา
4. เด็กชายสรรเพชร   คงศรีศักดิ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นางแววนภา   กาญจนาวดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 24 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชิดสังวาลย์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เหลือทรัพย์
3. เด็กหญิงพัชนิดา  ทองริ้ว
4. เด็กหญิงพัชริญา  กาญจนรัตน์
5. เด็กชายสมศิล  หาญโสภา
 
1. นางอำไพทิพย์  ยกยิ่ง
2. นางอุฬุภากร  วิจิตรพัชราภรณ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงชัญญพัชร์  กีรตินันทิพย์
2. เด็กหญิงนิชา  ผดุงโชค
3. เด็กชายปารณ  ศรีสุนทร
4. เด็กชายพงศกร  คลังเจริญ
5. เด็กชายอภิชัย  ดาศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นายสฐาปกร  มีเฉย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งทับ
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  หมากสุก
3. เด็กหญิงมัญชุกานต์  ตองอ่อน
4. เด็กหญิงสุภาพร  สังกิจ
5. เด็กหญิงสุภาพร  แหทอง
 
1. นายคู่บุญ  ศกุนตนาค
2. นางจิตติยา  มาชมสมบูรณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.4 ทอง 46 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรพิรุฬห์  จันทคาด
 
1. นางศิริวรรณ  ทิพย์อำพร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กหญิงนัยปพร  เกื้อสุข
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีสุวัจรีย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.26 ทอง 27 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงเบญจพร  อ่อนทอง
 
1. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 79.45 เงิน 33 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายนวพงศ์   ศรีไพล
2. เด็กหญิงพลอยชนก  สารโย
 
1. นางพัทธนันท์  สนธิ์น้อย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.98 ทอง 35 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายภูรินทร์  สามเชียง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีฟอง
 
1. นางทัศนีย์  สังขทรัพย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 27 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีสมเขียว
2. เด็กชายอานุภาพ  สายแวว
 
1. นายชนม์ณกรณ์  สวรรยาพานิช
2. นางอุฬุภากร  วิจิตรพัชราภรณ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปล้องอ้วน
2. เด็กหญิงกวิตา  ดิษสูงเนิน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ศรี
4. เด็กหญิงชญานันท์  จารุณศาสตร์
5. เด็กหญิงชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
6. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  พรมเปลว
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมชิต
8. เด็กหญิงสุธิณี  ชงเชื้อ
9. เด็กหญิงอัญชลิยล  ผลยา
10. เด็กหญิงเก้าแก้ว  บวบทอง
 
1. นางยุพดี  พระสว่าง
2. นางวราพิชญ์  ศานติธรรม
3. นางสาวอำพันทอง  เปลี่ยนสกุลวงศ์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รวมวงค์
2. เด็กหญิงญาณินี  สิงหนาท
3. เด็กหญิงณัฐชา  แล้วกระโทก
4. เด็กหญิงณิชากานต์  ขัตธิ
5. เด็กหญิงธนพร  มีสุข
6. เด็กหญิงธัญสุดา  ธูปสวัสดิ์
7. เด็กหญิงนันทพร  ไก่แก้ว
8. เด็กหญิงนิตยา  สิทธิสมบูรณ์
9. เด็กหญิงปทิตตา  ธีรชวกรกุล
10. เด็กหญิงภัคจิรา  ทิน่าน
11. เด็กหญิงมัณฑนา  ทรงธรรม
12. เด็กหญิงรัชศิกานต์  แก้วใส
13. เด็กหญิงศุภสุตา  โตสวัสดิ์
14. เด็กหญิงสุรีพร  พนมกุล
15. เด็กหญิงอลิสา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
1. นางสาวชนัฏา  แสงทองสกาว
2. นายวุฒิพงษ์  โฉสูงเนิน
3. นางสุพัตรา  ปฏิยุทธ
4. นางอรทัย  อนันตศานต์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71.6 เงิน 37 โรงเรียนวัดนาคปรก 1. เด็กชายฐาปกรณ์  กลิ่นหอม
2. เด็กชายธนพล  พราหมเทศ
3. นายสันติภพ  มะไฟหวาน
 
1. นางสาวกรชนก  เนตรโอภารักษ์
2. นางพยุง  มีทรัพย์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47.9 เข้าร่วม 46 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุทธิเดช
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงวิภาวี  ทองขาว
 
1. นายรณยุทธ   ทองตะโก
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนิธิวงศ์  ฐิตสมานนท์
2. เด็กชายวรพิสิฐ  ธีราทร
 
1. นางบุษยา   ทองมี
2. นางสาวสายรุ้ง  เหมือดชัยภูมิ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  อุดมพรวิรัตน์
2. เด็กหญิงวัชรีพร  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวมนต์ชนก  รื่นสุข
 
56 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 32 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สังขกุล
2. เด็กหญิงสุธิตา   จิระพันธ์วานิช
3. เด็กหญิงออมพลอย  ลิ่มทองขาว
 
1. นายรุ่งรัตน์  วนิสัน
 
57 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญประกอบ
2. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  ปะลุวันรัมย์
3. เด็กหญิงพัชญา  จรลี
 
1. นายรุ่งรัตน์  วนิสัน
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อินทนะ
2. เด็กชายธีรภัทร  คุ้มพุ่ม
3. เด็กชายสิทธิพล  พิลาไชย์
 
1. นายณัฐภูมิ  ศรีนุกูล
2. นายบุญภัทร  บุญอิ่ม
 
59 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงฟัยรูซ  อิสมาแอล
 
1. นายชูสกุล  ซื่อแท้
 
60 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงพาขวัญ  สิทธิธรรม
 
1. นางพิมพ์ศิลป์  การสนัด
 
61 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจตุพร  รุ่งกรุด
 
1. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
62 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 47 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงปณิตา   พุดดวง
2. เด็กชายภูวดล  เสาวโรจน์
 
1. นางนันทวดี    มงคลลักษณ์
 
63 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงณุตตรา  พูลอำไภย์
2. เด็กหญิงบุณยานุช  กิตินันท์ประกร
 
1. นางพิมพ์ศิลป์  การสนัด
 
64 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  น้ำเงิน
2. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเกิด
 
1. นางวัญชลี  ชูสิทธิ์
2. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
65 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายธีรเดช  ขำประสาท
2. เด็กชายพลจักร  เจียมตระกูล
3. เด็กชายอิสสร  ทิพยโกศัย
 
1. นายฉัตรพันธ์  นิลกำแหง
2. นางสุดาพร  เหลืองชูศักดิ์
 
66 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายภูมินทร์  สินประเสริฐ
2. เด็กชายรวิภาส  จันทร์ขอนแก่น
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทองรัตน์
 
1. นายฉัตรพันธ์  นิลกำแหง
2. นายชูสกุล  ซื่อแท้
 
67 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายจตุรงค์  เสือภู่
2. เด็กชายฉัตรชัย  สงวนปีย์
3. เด็กหญิงสิตานันท์  ทวีทรัพย์ชูสกุล
 
1. นางวัญชลี  ชูสิทธิ์
2. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
68 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 89.66 ทอง 19 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 1. เด็กชายภูมิชนก  ระดมกิจ
 
1. นางสาวชลธิชา  ทรัพย์รังษี
 
69 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงนิชาภา  บุญเพ็ง
 
1. นางสมฤทัย  คงคาลอย
 
70 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สร้างเสริมทรัพย์
 
1. นายสมเกียรติ  ลีพัฒนเมธากุล
 
71 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กหญิงพฤกษา  ประเสริฐผล
 
1. นายเฉลิม  สุวรรณคณารักษ์
 
72 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  ภัทรลาภ
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
73 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนรุ่งอรุณ 1. เด็กหญิง พรรณ์นลิน   บุรีเศรษฐกร
 
1. นายเอกภพ  ศรีรักษา
 
74 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 1. เด็กหญิงศศิรา  ลาภบุญเลิศ
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
75 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาร์บิสรัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั้นแนล 1. เด็กหญิงชัญญา   โกยสุขโข
 
1. นายธนาธิป   ไตรพิทยกุล
 
76 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระมารดานิจจนุเคราะห์ 1. เด็กชายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัตน์
 
1. นายสุรเมศวร์  กองทอง
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนสตรีวรนารถ 1. เด็กหญิงปานดวงใจ  อยู่ดี
 
1. นางจุฑามาศ  อยู่ดี
 
78 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 1. เด็กชายคมสันต์  ครามบุตร
2. เด็กหญิงชลดา  สุขเทียม
3. เด็กหญิงณัฐนิช  จำปาเงิน
4. เด็กชายทศพร  ทองสาย
5. เด็กชายธนพล  ปานพิมพ์
6. เด็กชายนิธิศ  ไชยดรุณ
7. เด็กหญิงมาติกา  ระยับศรี
8. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  แก้วคง
9. เด็กชายสุรชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นายธิติภัทร์  สังข์สอน
 
79 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายคริษฐ์  หนูสาย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร
3. เด็กหญิงจิราภา  ม่วงคำ
4. เด็กชายทศวรรษ  ภูทิพย์
5. เด็กหญิงทิพรัตน์  สำราญ
6. เด็กชายธีรภัทร  สาระชาติ
7. เด็กชายธีรวัฒน์  สืบเชื้อ
8. เด็กชายนุชิต  บำเพ็ญพงษ์
9. เด็กหญิงประนัตตา  ผลจัด
10. เด็กหญิงพัชรพร  พรมกอง
11. เด็กชายพิพัฒน์  ประทีปทอง
12. เด็กชายวิสูจน์  โพธิ์ทอง
13. เด็กชายสมภพ  ขวัญใจ
14. เด็กชายอดิศักดิ์  เสนาโยธี
15. เด็กชายอิทธิพล  เลียบสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
80 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดบึงบัว 1. เด็กชายขวัญศรันย์  ศิริใหญ่
2. นายนพดล  คชศิลา
3. เด็กชายบารมี  แดงสุข
4. เด็กหญิงปนัดดา  ผลจัด
5. เด็กชายปริวรรต  สาระบรรณ
6. เด็กชายปุรวิทย์  พาหา
7. เด็กชายพีรเดช  เสือแก้วน้อย
8. เด็กชายภัทรพล  เลียบสวัสดิ์
9. เด็กหญิงภิญญดา  ด้วงใหญ่
10. เด็กชายยุทธพงษ์  คงกำเนิด
11. เด็กชายวรวิทย์  เปรื่องค้า
 
1. นางสาวอรชพร  ตันเจริญ
 
81 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงจิราพร  ศรีธรรมา
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  เทพอาษา
4. เด็กชายบดินทร์  แจ่มศรีแก้ว
5. เด็กชายพจณิชา  วงศ์หินกอง
6. เด็กหญิงพัชรินท์  พลหาญ
7. เด็กชายพุธฐิสกร  เดชรัตนมงคล
8. เด็กหญิงภคินี  ใจบุญ
9. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ชนะถ้อย
10. เด็กหญิงวรดา  พุทไธสง
11. เด็กชายวัชรพงษ์  แงมชัยภูมิ
12. เด็กชายวิชญะ  ชุมพล
13. เด็กหญิงวิรินยา  ชานนตรี
14. เด็กหญิงศิวัชญา  ท้าวบุตร
15. เด็กชายศุภณัฐ  เนตรณรงค์
16. เด็กหญิงอัจฉรา  เจริญกิจกังวาน
17. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเรือง
18. เด็กชายอาภัทฌา  ไชยพิมพ์
19. เด็กหญิงอุรณา  ดวงแก้ว
20. เด็กชายเอกอนันต์  สุ่มจงดี
 
1. นางกาญจนา  จันทร์อ่อน
2. นางสาวนันทพัทธ์  สุราวุธ
3. นายปิฏก  นิลวงศ์
4. นางวรรณา  ธนบวร
5. นายเฉลิมยศ   ญาดี
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายพิสิฐสรรค์  มะโนน้อม
 
1. นางมลทิพย์  ดานาคแก้ว
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิติพงษ์  จันทรมี
 
1. นางสรินณาภรณ์  ประทีปสุข
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง 24 โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กหญิงชนันท์กานต์  เถาร์พันธ์
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 25 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสมารัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นางสรินณาภรณ์  ประทีปสุข
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  แสงอ่อน
 
1. นายสังเวียน  พันธ์ใจธรรม
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.3 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงกวิตา  ดิษสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฐริกา  ปิ่นเวหา
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงจงรัก  คำสง่า
 
1. นายณัฐภูมิ  ศรีนุกูล
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.67 ทอง 5 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายภูมิ  แก้วฟ้าเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน  ฤทธิรุตม์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายฉัตรธาดา  วิริยะภาพ
 
1. นายธวัชชัย  นิลประดับ
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงจิตรชนก  ดอกรัง
 
1. นายณัฐภูมิ  ศรีนุกูล
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภิชญา  อภิชาตพงศธร
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง 6 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงพิมพาขวัญ   เดชศรี
 
1. นายพอชาย   พึงไชย
 
94 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ขำสกุล
2. เด็กหญิงกันต์ธร  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  โสธน
4. เด็กหญิงกุลิสรา  ชนะภัย
5. เด็กหญิงชนันธร  ทฤษณาวดี
6. เด็กหญิงชลธิดา  สีเชียงพิมพ์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณธรรมา
8. เด็กหญิงฐานพร  วัฒนเขจร
9. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ลีฬหาชีวะ
10. เด็กหญิงณญาดา  เตชะวิบูลย์
11. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนหฤทัย
12. เด็กหญิงณัฏฐานุช  กัณหะเสน
13. เด็กหญิงณิชชา  ลีตันเจริญ
14. เด็กหญิงธีรดา  เธียรศิริ
15. เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีคิรินทร์
16. เด็กหญิงนภสร  ดารายน
17. เด็กหญิงนัทธมน   สินธวณรงค์
18. เด็กหญิงปานฝัน  วงศ์วรกุล
19. เด็กหญิงปิณิดา  นันทาภินัย
20. เด็กหญิงปิยพัฒน์  สุดโต
21. เด็กหญิงพรธนน  จำปาเทศ
22. เด็กหญิงพิจิตตา  รุ่งเรืองมณีรัตน์
23. เด็กหญิงภัทราพร  ศุภสิทธิ์สัมฤทธิ์
24. เด็กหญิงภัสสร  อรัญญาวิกุล
25. เด็กหญิงมนัชญา  อินทราไสย
26. เด็กหญิงมนัสวิน  วีระวัฒนะ
27. เด็กหญิงรวิสรา  กิจสุนทราภา
28. เด็กหญิงวรินทร  สำราญกมล
29. เด็กหญิงสริตา  ชอบสอาด
30. เด็กหญิงสิตาภา  วรประเสริฐศิลป์
31. เด็กหญิงสโรชินีสุ์  หวังวิวัฒนา
32. เด็กหญิงหทัยสวรรค์  สวัสดิโรจน์
33. เด็กหญิงอนุรดี   บรรดาศักดิ์
34. เด็กหญิงอภิสรา  ศิลป์สว่าง
35. เด็กหญิงอรณิชา  รังสิพล
36. เด็กหญิงอรนาถ  แก้วเวฬู
37. เด็กหญิงอันนา  จิรสุขไพสิฐ
38. เด็กหญิงอินทิตา  พิทย์พงศ์กุล
39. เด็กหญิงเปมิกา  อรรถชินภัทร
40. เด็กหญิงแสนรัก  ชุณหวชิร
 
1. นางสาวกนกภรณ์  แซ่ตั้ง
2. นางสาวทักษ์สุตา  ปานอุทัย
3. นางธิดา  วรวิจิตราพันธ์
4. นางสาววลีญา  นุตคำแหง
5. นายสถิต  สุกจงชัยพฤกษ์
6. นายสิริ  แซ่จัง
7. นางสาวสุกัญญา  วงศ์บุญเนตร์
8. นางสาวเบญจพร  คูอุทัย
 
95 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 1. เด็กหญิงชนินาถ  สีแดงดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สุวรรณโรจน์
3. เด็กหญิงณิชธาวัลย์  นามโคตร
4. เด็กชายธนกรณ์  โกมลมาลย์
5. เด็กชายนภาดล  คิวหา
6. เด็กชายนันทพัฒน์  เหล่าพร
7. เด็กหญิงศุภนาถ  เต็มรัตน์
8. เด็กหญิงสุชานันท์  สาระพิมพา
9. เด็กชายอภิวัฒน์  อภัยจิตร์
10. เด็กหญิงเมทิณี  แย้มถนอม
 
1. นางพัชรี  ชนิตานันท์
2. นางสาวศิริรัตน์  เกตุสูงเนิน
3. นายสมเกียรติ  ลีพัฒนเมธากุล
 
96 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุรกรณ์
2. เด็กหญิงทิชากร  สมพงษ์
3. เด็กหญิงปทิตตา  ซื่อผาสุข
4. เด็กชายมนพัทธ  มีสวัสดิ์
5. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงสงการณ์  ไชยเพ็ชร
7. เด็กชายสุเมธ  แตงบุตร
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แตงสี
9. เด็กชายเฉลิมชัย  อ้นเพ็ง
10. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ทับสมุทร
 
1. นางวัญชลี  ชูสิทธิ์
2. นางเบญจพร  บัวบก
 
97 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.8 เงิน 17 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กหญิงกุลวี  วิทธวัช
2. เด็กหญิงนาตาชา  ทับเทศ
3. เด็กหญิงภณิตา  อธิธัชโฆสิต
4. เด็กหญิงมณัฐสวรรณ  อิทธิศิริเวทย์
5. เด็กหญิงศิรประภา   ลิขิตอำนวย
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สีระพิด
 
1. นางสาวกัณณิกา  เหลี่ยมมุกดา
 
98 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระบัง 1. เด็กหญิงกัญกร  ทองศรี
2. เด็กหญิงคณภรณ์  ทรัพย์สุข
3. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
4. เด็กหญิงภัควดี  สุนทรสุจริต
5. เด็กหญิงภูริชญา  กล่ำฉ่ำ
6. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ลี้
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้ววรรณา
8. เด็กหญิงสุพัตรา  เที่ยงเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายคณพศ  นาสมชัย
 
99 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดกระบัง 1. เด็กหญิงคัดนางค์  อินตรา
2. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เมืองอินทร์
4. เด็กหญิงนันทนา  ฮะโสด
5. เด็กหญิงนันทรัตน์  สะแกแสง
6. เด็กหญิงสาวิตรี  มีคุณประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นายคณพศ  นาสมชัย
 
100 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.2 เงิน 17 โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กหญิงพริมา  ปัญจบุรี
2. เด็กหญิงมนทกานต์  อร่ามแสง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนผ่องบุตรศรี
4. เด็กหญิงมาทิตา  ไตรยวงค์
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เล็บขาว
6. เด็กหญิงวัลภา  พรมดี
7. เด็กหญิงศุภรัฐ  อิทธิปาทานันท์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  เฮงทรัพย์
 
1. นายนราพล  เดชพลกรัง
 
101 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โดรณ
2. เด็กหญิงณิชาภา  แหยมดี
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุวรรณจิต
4. เด็กหญิงนัทธิดา  คงเมือง
5. เด็กหญิงยลญา  เฝือสูงเนิน
6. เด็กหญิงลลนา  บุญญโชติ
7. เด็กหญิงวีร์สุดา  อ่อนแพง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงเจียรดา  ทองคำ
10. เด็กหญิงเมทวี  ฤกษ์ชัย
 
1. นางสาวประภาพรรณ  เก้าเอี้ยน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
3. นางสาวเกล็ดแก้ว  ทิพย์มาตย์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  องค์ศิริพร
2. เด็กหญิงนิตยา  ชั่งแช่ม
3. เด็กหญิงวินิดา  จันทร
 
1. นางพรวิมล  พิศมัย
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 45 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงจิระวดี  โคตรวงษ์
2. เด็กหญิงธรณ์รินญ่า  รัตน์อุบลไกร
3. เด็กหญิงวรวลัญช์  คงทัพ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิวะนาถนุสรณ์
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงชนกสุดา  สรรพธนาวัต
2. เด็กหญิงธนัสสรณ์  ปรียาการย์
3. เด็กหญิงธันยพร  อินทร
4. เด็กหญิงพรรษชล  ไตรวิทยากร
5. เด็กหญิงวรรณิดา  ชีแวง
6. เด็กหญิงศุภิสรา  บัณฑิตคุณธรรม
 
1. นางรัชนี  วงศ์สิริฉัตรชัย
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 1. เด็กหญิงณัฐิญา  ยมกลิ่น
2. เด็กหญิงนนทิชา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทศรี
 
1. นายคู่บุญ  ศกุนตนาค
2. นางสุทธินันท์  พูลเกิด
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ   ชัยมัน
2. เด็กหญิงวิฏาภัณฑ์  บริบูรณธนา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  นิยมเสถียร
 
1. นางพิพัฒนา  แสงรัตนวงศ์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 47 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปานวาด  ถ้ำกลาง
2. เด็กหญิงพุทธชาด  ปัทถาพงษ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  เทพาขรรค์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณปะขี
2. นางแจ่มจันทร์  กิระวิทยา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขจิตต์
2. เด็กหญิงพลอยกมล  สุขแย้ม
3. เด็กหญิงอธิชา  สิงหนาท
 
1. นางนิทรา  ฉิ่นไพศาล
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 44 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญสงคราม
2. เด็กหญิงยูถิกา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงอลิชา  เศรษฐการค้า
 
1. นางสาวดาเรศน์  อรุณประเสริฐ
2. นางอติภา  เกษมวัฒนา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 47 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  มูลวงษา
2. เด็กหญิงมุกดา  รัตนชัย
3. เด็กหญิงสุนิสา  บุตรประโคน
 
1. นางเพ็ญนภา  แฟงเอม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.4 ทอง 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงณัฐวรา  จุฑาพรมณี
3. เด็กหญิงธมภัสสร์  ชัยศิริ
 
1. นางชุติมา  ท้วมเพิ่มทรัพย์
2. นางแววดาว  สาตร์พันธุ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  หอมหวลดี
2. เด็กหญิงพัชมาศ  พิมลศิริ
3. เด็กหญิงใจขวัญ  มาลัยวงษ์
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพ์พิทักษ์
2. นางสาวศิวพร  โคถึก
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงญาณิศา   ตาปนานนท์
2. เด็กชายวงศพัทธ์   ขำเจริญ
 
1. นางสาวศุภผล   ตาเทพ
2. นายเส็ง  บุดดา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 28 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรวาล  ศรีภักดี
2. เด็กชายชาญวิทย์  จิตภิญโญพงศ์
 
1. นางศิริญากร  อัฎฐเมธากร
2. นางสาวสุจรี  ดำรงค์ศักดิ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สดแสงจันทร์
2. เด็กชายอนาวิล  บุญรุ่ง
 
1. นางสาวนัทธ์หทัย  พรมวังขวา
2. นางสาวสุจรี  ดำรงค์ศักดิ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายกรดนัย   บวรสาโชติ
2. เด็กชายวชิรวิทย์   โกศัลวัฒน์
 
1. นางสาวศิวพร  พันศร
2. นางเตือนใจ   วสเกษม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายรัตชัย  สายบุญสา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โปรยชัยภูมิ
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกุลจิรา   ไชยพรรณา
2. เด็กหญิงศรัณย์พร   ยินดีมาก
 
1. นางสาวศิวพร  พันศร
2. นางเตือนใจ  วสเกษม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จุลนันท์
2. เด็กชายวิธาน  วงษาบุตร
 
1. นางศิริญากร  อัฎฐเมธากร
2. นางสาวสุจรี  ดำรงค์ศักดิ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรภรณ์  สันตนิพัทธ์
2. เด็กหญิงชนาพร  กองสีผิว
 
1. นางสาวยุพรัตน์  พงศ์ศิริเลิศ
2. นางสิริพันธ์  ภาษีธรรม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ยอดสิงห์
2. เด็กชายอภิชัย  แก้วทรายขาว
 
1. นางศิริญากร  อัฎฐเมธากร
2. นางสาวสุจรี  ดำรงค์ศักดิ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายธนธรณ์   เหล่าทวีคูณ
2. เด็กชายพลพชร   มูลยพิทักษ์พล
 
1. นางสาวศิวพร  พันศร
2. นางเตือนใจ  วสเกษม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงมินทรา  เอมโอด
2. เด็กหญิงศกุณตลา  สงวนสิน
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงพรนัชชา  แดงทอง
3. เด็กหญิงมุฑิตา  สุขรักษ์
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางราตรี  ทิวากรพรรณราย
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายนิธิโชติ  คณาณุวัฒน์
2. เด็กชายพีธัช  แสงจันทร์
 
1. นางจุตินภา  เผ่าอินจันทร์
2. นางยุติมา  ปิ่นสุข
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ใจพิศุทธ์
2. เด็กชายปิติภัทร  คงสมจิตร
3. เด็กชายเตชินท์  เลิศพลาพงศ์
 
1. นายฉัตรชัย  ลิ้มศาสนกิจ
2. นายธันยวิช  วิเชียรพันธ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กชายณัฐพล  ชูรัตน์
2. เด็กชายธัชนิน  มูลผล
3. เด็กชายอรรถพล  แจ่มใส
 
1. นายอดิชัย  สุพรรณท้าว
2. นายอรุณ  เปียซื่อ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ภาคโพธิ์
2. เด็กหญิงนิชานันท์  บุญชู
3. เด็กชายบุณย์  หาวารี
 
1. นางศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79 เงิน 12 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงนัญรัลษ์  อำนวยพรศรี
 
1. นายทวี  เนื่องอาชา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 31 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1. เด็กชายปณิธิ  วนศิริกุล
 
1. นางวรนัน  โสวรรณ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตพัฒนา 1. เด็กหญิงทองทอ  นนทวาทิต
 
1. นางสาววัลยา  ซอเสียงดี
 
132 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายพงศภัค  ชัยเจริญไมตรี
 
1. นางละอองศรี  สุวินัย
 
133 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภานันท์
 
1. นางละอองศรี  สุวินัย
 
134 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตพัฒนา 1. เด็กชายสรสิช  สันติวัฒนา
 
1. นางณัฐวรรณ  ถาดวิจิตร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงปรียา  นาวานี
 
1. นางรตินธร  วาดเขียน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.82 เงิน 39 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงภัทรสิริ  สุจำนงค์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
137 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89.5 ทอง 8 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 1. เด็กชายแดเนียล ริชมอนด์  คัมมินส์
 
1. นางสาวพรพิศ  งามพงษ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กหญิงปพิชญา  เปี่ยมคุ้ม
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
139 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75.46 เงิน 22 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรมณี  จีนดี
2. เด็กหญิงขวัญใจ  ปาระนันท์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมใจ
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ญาตินิยม
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ประทุมวงศ์
 
1. นางนภาพร   แก้วแสง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.17 ทอง 9 โรงเรียนกว่างเจ้า 1. เด็กชายเอกธง  ช่ออบเชย
 
1. Miss Lisha   Zhao
 
141 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอดิศร  ศรีแก้ว
 
1. นางนงนุช  ชื่นสมจิตต์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 41 โรงเรียนดาราคาม 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  คุ้มพันธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมัครการ
3. เด็กชายธนวัฒน์  รอดอุด
4. เด็กหญิงปาณิศา   แสนท้าว
5. เด็กหญิงพัณณิตา   ผิวเฮ้า
6. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ผดาจิตร
 
1. นางนงค์ลักษณ์  สืบพงษ์
2. นายประเทือง  รัตรองใต้
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์เกตุ
2. เด็กชายธนภัทร  ปิตุภูมินุรักษ์
3. เด็กชายธนากร  ขาวสนิท
4. เด็กชายนพพร  รัตนพิทักษ์
5. เด็กชายพงษ์พีระ  คูเมือง
6. เด็กชายรชานนท์  นิลมาตร
7. เด็กชายวิวัฒน์  ยอแสง
8. เด็กชายอนุสร  สมาคม
 
1. นายณัฐพัชร  ป้อมหิน
2. นายวันใหม่  พุ่มมาลา
3. นายเอกพล  อิสระพันธ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรนินทร์  พาวินัย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีภู
3. เด็กชายวุฒิชัย  นามพันธ์
4. เด็กชายศุภกร  คำสระ
5. เด็กชายสหรัฐ   แสงดารา
6. เด็กชายอิทธิพล  นำธงไชย
7. เด็กชายเขมตะวัน  เจือจันทร์
8. เด็กชายแพ็ท  สอิ้งทอง
 
1. นางสาวจันจิรา  ทองสง่า
2. นายเทพมงคล  มังกร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 32 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นางสาวกัลยากร  เดชมาก ณ พัทลุง
2. นางสาวบุณณดา  จักราบาตร
3. นางสาวบุษบา  จักราบาตร
4. นางสาวปภาดา  ศรัทธาพันธ์
5. นางสาวพรพรหม  ชูบุญราษฎร์
6. นางสาวมณีรัตน์  สุระสา
7. เด็กชายมรกต   บุตรแก้ว
8. เด็กชายยศกร  มีทรัพย์
9. นางสาววาสนา  พึ่งวงศ์
10. นายวีรวิชญ์  มุ่งเจริญธนากิตติ์
 
1. นางสาวทัชชกร  มะยะเฉียว
2. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กหญิงณัทภักษร  จันทนบุบผา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงนนทิยา  นามรักษ์
4. เด็กหญิงประกายแก้ว  เสาแก้ว
5. เด็กหญิงพิชชาภา  กรีติสถิตพร
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  เลาะมะ
7. เด็กหญิงศศิธร  ฉันท์ศิริรักษ์
8. เด็กหญิงศุทธินี  เตชะวิจิตร์
9. เด็กหญิงศุภนิดา  อ้นขาว
10. เด็กหญิงอรณิชา  ประลิเตสังข์
 
1. นางกอแก้ว  สวัสดี
2. นางสาวศรีสุดา  นุ่มอ่ำ
3. นายสุริยา  ทรัพย์เฮง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ทุยพูน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา   ศรีโยหะ
3. เด็กหญิงเพริศแพร้ว  บุญศิลป์
 
1. นางสาวปนิฏฐา  ตังกิจ
2. นางสาวอุมาพร  บุญเปียก
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 32 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นางสาวคฑามาศ  บุญลา
2. นางสาวนฤมล  ชีวาจร
3. นางสาวเกวรินทร์  เนาว์โรจน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วรรณปะขี
2. นางนภาลัย  พงษ์โสภณ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายพีธัช  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงโศจิรัตน์  วงศ์ปกรณ์
 
1. นายทวี  เนื่องอาชา
2. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญระคน  คำณูนธรรม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาเพียร
 
1. นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์
2. นางสาวหทัย  ดาวสดใส
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  นาสิงห์ทอง
2. เด็กชายเสวีย์  เกตุเอี่ยม
 
1. นางสาวสุพรรษา  ปำเมโด
2. นางโนรี  ประจำค่าย
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดวงวิภา 1. เด็กชายตติยะ  บุญเลิศ
2. เด็กชายเอกวิทย์  สังข์ศรี
 
1. นางสาวนัทธิกา  สกุลเอี่ยมไพบูลย์
2. นางยุภาคม  กลมเกลา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 9 โรงเรียนราชวินิต 1. เด็กชายนรสิทธิ์  ปานเจริญ
2. เด็กหญิงเบญจพร  อ่อนทอง
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นางสาวศุภรา  บุญรอด
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 46.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนดวงวิภา 1. เด็กหญิงพรชิตา  กุลจินดา
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เตชวิบูลย์ทรัพย์
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ศรีม่วง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงปุณณดา  คุณาอภิชัย
 
1. นางสาววรวรรณ  เงินทอง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัย (สาขาลาดพร้าว) 1. เด็กหญิงกชกร  พีรพัฒนภูมิ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อมรรัตนวงศ์
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 1. เด็กชายธนกร  มีธวัช
 
1. นางสาวกันต์ระพี  กิจลิขิต
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 38 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญวงศ์
 
1. นางสาวกนกนาถ  ทะตัน
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง 14 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  หอมสุวรรณ์
 
1. นางสาวศิริกร   กิจสรวงษ์
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรามน์   อิงอมรกุล
 
1. นางเพชรรุ่ง  หันผักแว่น
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 12 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณิชานุช  บุบผา
 
1. นางเตือนใจ  รงค์โสภณ
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 14 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 1. เด็กชายภัทรตะวัน  บุณยะรัตเวช
 
1. นางสาวขวัญดาว  การะหงษ์
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. นางสาวน้ำทิพย์  คงยอด
2. นายฟัรมาน  บอสู
 
1. นางสาวกนกรัตน์  มนัสมนตรี
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กชายภควัต  เลี้ยงอยู่
2. เด็กชายวรเชษฐ  พิกุลทิพย์
 
1. นางสาวณฐมน  โกบุตร
2. นางสาวพุทธรัตน์  เขียมสันเทียะ
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายคุณานนต์  ศักดารัตน์
2. เด็กชายรักชาติ  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงจันทร์
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงบูชิตา   กมลชัยพิสิฐ
2. เด็กหญิงรัชดาวัลย์   ตันติธรรมภูษิต
 
1. นางศศิธร  จรูญศักดิ์
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 1. เด็กชายภัทรตะวัน  บุณยะรัตเวช
2. เด็กชายวินิทร  ยุ้งเกี้ยว
 
1. นายศักดิ์ชัย  ใจซื่อตรง
2. นางสาวอโรชา  ยงเสมอ
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงศิริญาดา  อ่ำอิ่ม
2. เด็กชายอริยะ  วรบุตร
 
1. นางสาวบุษบง  เสมามล
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 13 โรงเรียนประถมนนทรี 1. เด็กชายธีระพงศ์  นะลาวงค์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  นุสราสุภานันท์
 
1. นางสาวกรัญญา  พรพิริยล้ำเลิศ
2. นางอมรรัตน์  วัณณะพันธุ์
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงวริศรา  ไพบูลย์ไทรงาม
2. เด็กชายไชยวัฒน์   ศรีหริ่ง
 
1. นางฐิรัชชานันท์  บวรปิยาวัฒน์
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.67 เงิน 39 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  มณีเติม
2. เด็กหญิงกิติยา  คงใจมั่น
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  พิทักษ์
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายณภัทร   เกรียงเกร็ด
2. เด็กชายณัฐภัทร์   สุขจำลอง
3. เด็กชายพรมณัฐ   ชมภูจันทร์
4. เด็กชายพิสิฐ์พงษ์   เรืองบุปผา
5. เด็กชายรักษ์ชนก   ยงยุทธ
6. เด็กชายอธิษฐ์   จันทนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา   สิทธิพานิช
2. นายณัฐนิช  การวิธี
3. นางสาวอนงค์พร   อ้ายสุวรรณ
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.33 เงิน 7 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กชายจิณณฑัต  แก่นทองคำ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ประไพ
3. เด็กชายธนภัทร  ดำหมัด
4. เด็กหญิงภัทรนัชชา  ศรีพล
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ดวงนางรอง
 
1. นางสาวมริสรา  แซ่เบ๊
2. นางสาววรรณา  สระพิณ
3. นางสาววันวิสาห์  สุขะถิน
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1. เด็กชายพีท  วัฒนปรีดี
2. เด็กหญิงรัชดา  พุกทอง
3. เด็กชายรุตติพงษ์  โป๊ฟ้า
4. เด็กชายศุภกรณ์  วงศ์ครองเขื่อน
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ลอยถาดทอง
6. เด็กหญิงอิสรีย์  งามเจริญ
 
1. นางวรการ  บุญประสิทธิ์
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. นางสาวปลายมนัส  บัวตูม
2. นางสาวปิ่นปินัท  พุ่มไสว
3. นางสาวรัฐการณ์  สุตมาศ
 
1. นางจุฑามาศ  หันยอ
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพัดชา  ราตรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เขียวแก้ว
3. เด็กชายวชิราวุฒิ  พงษ์เสือ
 
1. นางสาวนัดดา  มัยโรฒ
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 18 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพีรณัฐ  กลมเกลี้ยง
2. เด็กชายรัชภาคย์   แสงสวัสดิ์
3. เด็กชายอิงครัต  รัตนะ
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  อินต๊ะวงค์
2. นางสุภา  มูณลศรี
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.66 เงิน 4 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กหญิงธนนันท์   สุวรรณดี
2. เด็กชายภูวดล  คงเพชรศักดิ์
3. เด็กชายสัณหณัฐ  ภู่เอี่ยม
 
1. นางสาววรรณา  สระพิณ
2. นางสาววันวิสาห์  สุขะถิน
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กชายนฤเบศ  จารีต
2. เด็กหญิงศุจีภรณ์  พิทักษ์วาปี
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วิภาตะศิลปิน
 
1. นางสาววรรณา  สระพิณ
2. นางสาววันวิสาห์  สุขะถิน
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายจารุวิทย์   ภูติกิจเจริญ
2. เด็กชายภากร   กมลพรวิจิตร
3. เด็กชายวัชรพล   กาวิน
 
1. นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูรณ์
2. นายเฉลิมวุฒิ  มาตยาบุญ
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดอุทัยธาราม    
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มาคสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิราพร  ศรีภมร
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุบผาวงษ์
 
1. นางสาวอรุโณทัย  มงคุณ
2. นางอำไพพิศ  บุนนาค
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ลิ้มจำรูญ
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  เคหดิษฐ์
 
1. นางสาวฐานิตา  บุญปลูก
2. นางสาวศุภผล  ตาเทพ
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กชายพลาธิป   ดวงจักร์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายเบญจพล  เอกพรพิศิษฐ์
 
1. นางสาวบงกช  พิทักษ์
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 34 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1. เด็กชายธนาธิป  บุญใส
2. เด็กชายสุเมธ   กองเพิ่มพูน
 
1. นางสาววาสนา   ปั้นไล้
2. นางสาวโศภิษฐ์  ชาตะมนตรี
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 1. เด็กหญิงชมัยพร  คูรนะวนิชพงษ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ลืมเนตร
3. เด็กชายอภิชาติ  สมัยมงคล
 
1. นางสาวจรรยา  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวนิชาภา  กุลสันเทียะ
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายคุณานนต์   ศักดารัตน์
2. เด็กหญิงวลัยรัชช์   กิจธุรกุล
3. เด็กหญิงสาธกา   สุวรรณธะไพ
 
1. นางศศิธร   จรูญศักดิ์
2. นายเฉลิมวุฒิ   มาตยาบุญ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 4 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสมะนา
2. เด็กชายปานเทพ  ลาดบูรณ์
3. เด็กชายศิริโชค  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นางสาวรุจิรา  นพรัตน์
2. นางสุชา   เครือคำ
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปิโยรัฐ  ยึดพวก
 
1. นางสาวอัญชิสา  ตะโกอินทร์
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพงพันธ์  มีนเนตร
 
1. นางสาววรินทราพร   ธรรมประชา
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  รัตนะ
 
1. นางสาววรินทราพร   ธรรมประชา
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77.33 เงิน 8 โรงเรียนดาราคาม 1. เด็กชายเอกลักษณ์  หนูนิ่ม
 
1. นางสาวอารม  คล้ายคลุม
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายรักชาติ   ไทยเจริญ
 
1. นางนันทวดี   มงคลลักษณ์
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายปรัชญา   แทนไกรศร
 
1. นางสาวสุมาลี   เรืองแก้ว
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) 1. เด็กชายปฐมพงศ์  โรจน์กมลชัย
 
1. นายเฉลิมยศ   ญาดี
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 9 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  มณีเจริญ
 
1. นางสาวนัยนา  ผดุงสงฆ์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนพญาไท 1. เด็กชายกีรติ   อภิวันท์สนอง
2. เด็กชายธีทัช   ทองมี
3. เด็กหญิงภัทรมน   อัสสมงคล
4. เด็กหญิงรัชดาวัลย์   ตันติธรรมภูษิต
5. เด็กหญิงวรรณอมร   รัตนพรประสิทธิ์
6. เด็กชายสรวิศ   มั่นทองขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชโยชา  สิทธิพานิช
2. นางสาวลาวัลย์  แย้มประสงค์
3. นางสาวอนงค์พร  อ้ายสุวรรณ
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 1. เด็กหญิงธนนันท์   สุวรรณดี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญโยธิน
3. เด็กชายภูวดล  คงเพชรศักดิ์
4. เด็กชายสัณหณัฐ  ภู่เอี่ยม
5. เด็กชายเอกภูมิมินท์  ชูประสูตร
 
1. นางสาวมริสรา  แซ่เบ๊
2. นางสาววรรณา  สระพิณ
3. นางสาววันวิสาห์  สุขะถิน
 
199 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศิริพร  อรชร
 
1. นางสาววราภรณ์  ช้างอยู่
 
200 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทรโคตร
2. เด็กชายธันวา  เตชสิริมาศ
3. เด็กชายอริยะ  สุนทรา
 
1. นางพัชรี  เมตตาจิตร
2. นางสาวมณฑา  เมธยะกุล
 
201 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1. เด็กชายกฤษฎิล  สมอยู่
2. เด็กหญิงวราพร  ห่วงเพชร
3. เด็กชายอนันต์ธพล  ธนมงคลชัย
 
1. นางสาวกัลยา  นิ่มจิตต์
 
202 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1. นางจารุพรรณ  ประดับหยิ่ว
 
 
203 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1. นายราตรี  ศรีไพรวรรณ