สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 70.6 เงิน 46 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 1. เด็กชายเจตติพัทธ์    ละอองแก้ว
 
1. นางวารุณี  อนุจิตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงกฤติญา  เสนีย์นันท์
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดมะเกลือ 1. เด็กหญิงลลิตา  มีคลองโยง
 
1. นางสาวจันทนา  ตันวัฒนเสรี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.8 เงิน 33 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดำพิทักษ์
 
1. นางทัศนีย์  ลลิตลักษมานนท์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.05 เงิน 24 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  มูลทองสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญยะผลานันท์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงอรปรียา  ทองอ่วมใหญ่
 
1. นายกฤษ  สำราญจิตร
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงสุข  สามสุข
 
1. นางมาลี  สุขวิบูลย์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 46 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิลาภรณ์กุล
 
1. นางพิชญ์สินี  สุดประเสริฐ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงชไมพร  เจียสำราญ
 
1. นางวันดี  ทัดมาลี
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 1. เด็กหญิงทัดดาว  ปิ่นทอง
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงสุธิวา  ทรายทอง
2. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  จีนสืบสาย
 
1. นางสาวดวงพร  เจริญจิตต์
2. นางเดือนเพ็ญ  สุดล้ำเลิศ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 13 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายธนพล  ทับทิมศรี
2. เด็กหญิงสุพพัตรา  แป้นปลื้ม
 
1. นายกฤษ  สำราญจิตร
2. นายสมศักดิ์  พงษ์กี่
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 30 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายสิทธิ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีวารีรัตน์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  แสงคล้ายเจริญ
 
1. นางเครือวัลย์  ถุงพุดซา
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายธันวา  กวยเนียม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงวิเชียร
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.6 เงิน 4 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงวรงรอง  นาคเพชร
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  บุญรักษา
3. เด็กหญิงอรนภา  สกุลหอม
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  แสงอ่อน
2. นางปภาวรินทร์  บุษรา
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. นางสาวจุฑามาศ  มั่นจินดา
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  บัวฉิ่ง
3. นางสาวสุมิตรา  โชคดีเสมอ
 
1. นางบุญญารักษ์  แย้มสมุทร
2. นางสาวสายพิรุณ  หนักไหล่
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงธนธรณ์  สวัสดิ์ศรี
2. เด็กชายปรินทร  อินทรพันธุ์
 
1. นางกนกวรรณ  นาลัย
2. นายประทีป  ภู่เกิด
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพระ 1. นายณัฐวุฒิ  แสงเทียน
2. นายเจษฎา  ศิริผ่องแผ้ว
 
1. นายขวัญเมือง  ปักษาสุข
2. นางเพ็ญศิริ  ช่วงฉ่ำ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 30 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายพงศพัศ  ชายศรี
 
1. นางสาวธนัทอร  สหหาญลือชัย
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายวศิน  คำเสาร์
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นางสาวแสง  จอยยอง
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69.25 ทองแดง 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  กิติโชตน์กุล
2. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนกิจไพศาล
3. เด็กชายรัฐเศรษฐ์  กันสดับ
 
1. นายกิจกมล  อัญญะพรสุข
2. นางสาวธนานุช  ปัญจะ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปันดี
2. เด็กหญิงชลลดา  คุณปลื้ม
3. เด็กชายชัชธภูมิ  สุขวิจิตร
 
1. นางสาวขวัญใจ  หัสภาค
2. นางจรียา  ศรีสุดดี
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงนิธิพร  รัตนวัน
2. เด็กหญิงนิศากร  อ่อนทา
3. เด็กหญิงลินลินี  สมอเมตร
 
1. นางขนิษฐา  กายวิภาคบรรยาย
2. นางเพยาว์  อริยะพงษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงจันแสง  คำแสง
2. เด็กหญิงจิราภา   พระพุทธ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  คำนนท์
 
1. นางขนิษฐา  กายวิภาคบรรยาย
2. นายบุญมี  อบเชย
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิสุทัศน์
2. เด็กหญิงสาริกา  แสงก่ำ
3. เด็กหญิงอัจจิมาพร  ส้มจีน
 
1. นางสาวอนุรี  โพธิสุทัศน์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายวัชรากร  ผายพิมพ์
2. เด็กชายสอน  หงษ์สาวดี
3. เด็กชายโยธิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางขนิษฐา  กายวิภาคบรรยาย
2. นายบุญมี  อบเชย
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78 เงิน 29 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสงนวล
2. เด็กหญิงวนาลี  กิจจานนท์
3. เด็กหญิงศิรินภา  ประภามณฑล
 
1. นางภัทรวดี  สวัสดิกิจ
2. นางศิรินภา  ยอดยิ่งยง
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  สิทธิสุนทร
2. นายอ้อน  กานทอง
3. เด็กชายเอกราช  เนียมแสง
 
1. นางปพิชญา  กานต์วิริโยกุล
2. นางสาวปรานอม  แสงนิล
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายปรัชญา  ปานคลาย
2. เด็กชายรัฐศักดิ์  มีทวี
 
1. นางสาววนิดา  สวนดอกไม้
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.6 เงิน 33 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กชายชัชวินทร์  สิงหเดช
2. เด็กชายนาดร  ปรีดี
 
1. นายพีระวิทย์  ชนะภักดิ์
2. นางอำไพ  ชนะภักดิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 22.38 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายธรรมรงค์   ปานทอง
2. เด็กชายปัญญา  ฉลองแดน
 
1. นายวัชรินทร์  ทองประศรี
2. นางวันนา  พฤกษาโคตร
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.96 ทองแดง 24 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  เขียวคำรพ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชื่นแสงจันทร์
 
1. นายพงค์พรรณ  จิตอารีย์
2. นางสุรีย์  พลูหอม
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.71 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รอดแผ้วพาล
2. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีวัลลภ
 
1. นายประยูร  ศิริพิน
2. นายพีรพงษ์  ใหญ่สิมา
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู 1. เด็กชายธีรดนย์  รักษาเชื้อ
2. นายพัด  ลุงแรง
 
1. นายศรายุทธ  จรูญโชติ
2. นางสาวอัจฉรา  หงษ์ทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 28.24 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายประภัส  สงัดภู่
2. เด็กชายสมรัก  สุขสมกิจ
 
1. นางสาวณพัฐกรณ์  เลิศชำนาญสวน
2. นางสาวศุกลภัค  ไกรพินิจ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงฉัตฏิกาญจน์  บุญน่วม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เลียะเครือ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เชยกลิ่นเทศ
4. เด็กหญิงวรรณิษา  แสงฟ้า
5. เด็กหญิงสิรภัทร  นาคสุทธิ
 
1. นางจรรยา  โพธิพิพิธ
2. นายบุญคุ้ม  โพธิพิพิธ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงเครือ
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  ศรีเพ็ง
3. เด็กหญิงพร  นวล
4. เด็กหญิงราตรี  ศรีปราชญ์
5. เด็กหญิงอ้อน  นุวัฒ
 
1. นางรุ่งนภา  คาดการณ์ไกล
2. นางสุรินทร  ชีช้าง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. นางสาวกานดา  บุตรน้ำเพชร
2. นางสาวชนาขวัญ  พัฒนเกษตร
3. นางสาวภัศรา  คำขาวเหลือง
4. เด็กหญิงภิญญดา  เทียนเล็ก
5. เด็กหญิงอรอุมา  ชูธรรม
 
1. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
2. นางวันดี  ทัดมาลี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 1. เด็กหญิงจิรัชติกาล  ขนุนทอง
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  สาลิกาพงษ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ลิ่มมั่น
4. เด็กหญิงวาริน  ลับเลิศลพ
5. เด็กหญิงเกวลิน  กองสินป์
 
1. นางกมลวรรณ  ศรีชาติ
2. นางสาวจริญญา  โพธิ์อุบล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.5 เงิน 29 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  คงแก้ว
2. เด็กชายธนกฤต  ธนอัครภพ
3. เด็กหญิงพลอยชนก  เพ่งพินิจ
4. เด็กหญิงสุรภา  มงคลดี
5. เด็กหญิงอารียา  ชัยวิเศษ
 
1. นางจริยา  ศรีเพชร
2. นายศักรินทร์  ศรีทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.25 เงิน 29 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกษมา  ลุนพงษ์
2. เด็กหญิงจิรภัทร  เรืองกิจ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  เหมือนแย้ม
4. เด็กชายธนาตย์  ธูปหอม
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขนคร
 
1. นางสาวนิลุบล  จันทร์นิยม
2. นางสาวมธุรส   อิ่มใจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายฑิฆัมพล  ศรีรินทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มไพบูลย์
3. เด็กชายสมพงษ์  มูลทองสงค์
4. เด็กชายสุรศักดิ์  หลักสุวรรณ
5. เด็กชายเขื่อนเพชร  เชยทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
2. นางสาวสุปรียา  ทองปรีชา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม 1. เด็กหญิงชุติมา  รอดบูชาธรรม
2. เด็กชายนวภณ   เชื้อชาติ
3. เด็กหญิงภิญญดา  อายุวัฒน์
4. เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วละมัย
5. เด็กชายรัฐพงศ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาววิไล  คำมหา
2. นางสาวสไบ  โพธิ์อำพร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงจิดาภา  พรทิพย์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ชมเดช
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ขันทอง
4. เด็กชายธนกฤต  โพธิ์กลิ้ง
5. เด็กชายธนพล  เซี่ยงฉิน
6. เด็กชายธีรภัทร  สัวข์ศิริ
7. เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์กลิ้ง
8. เด็กหญิงปณิตา  เพ็ชรวิเศษ
9. เด็กหญิงพรสุดา  ประกอบใส
10. เด็กหญิงวลัยพร  ขาวสะอาด
11. เด็กชายวิษณุ  ปุยะพันธ์
12. เด็กชายวิษณุ  เวชพร
13. เด็กหญิงสุชาดา  ถิ่นจีนวงษ์
14. เด็กชายสุภาพ  สุวรรณเทศ
15. เด็กหญิงหนุงหนิง  แซ่จิว
16. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณอารักษ์
17. เด็กหญิงเกศวลี  คุ้มคำ
18. เด็กชายเมธาวิน  เสือโตใหญ่
19. เด็กชายไกรสรณ์  บุญทองเนียม
 
1. นางสาวนริตษา  ด้วงมหาสอน
2. นางสาวภูสุดา  นุตจรัส
3. นางรัตนาภรณ์  ปลอดดี
4. นายวรุตม์  สุขเกษม
5. นางศิวิไล  ทีคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85.4 ทอง 9 โรงเรียนวัดเกษตราราม 1. เด็กหญิงกมลภัทร  อภิศรานุวัฒน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงเงิน
3. เด็กชายณรงวิทย์  พึ่งประชา
4. เด็กหญิงดวงกมล  ปันนก
5. เด็กชายนันทวัฒน์  อุบลสมุทร
6. เด็กชายปริเยศ  ดาวปี
7. เด็กหญิงรจนา  สมบุญจันทร์
8. เด็กหญิงวรลักษณ์  อุบลไทร
9. เด็กชายศรันย์  อุบลสมุทร
10. เด็กหญิงศุภกานต์  สุขพิทักษ์
11. เด็กชายสันติชัย  บุญช่วย
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรเนียม
13. เด็กหญิงสุทธิดา  นันดอกรักษ์
14. เด็กหญิงสุทธิดา  ปิ้นมงเล
15. เด็กหญิงสุทิชา  ปิ่นมงเล
16. เด็กชายสุรชาติ  ศิริแช่ม
17. เด็กหญิงอารีญา  เย็นเพชร
18. เด็กชายเกริกชัย  พวงมาลา
19. เด็กชายเสฐวุฒิ  นิป
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โตอนันต์
 
1. นางณัชวัน  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นางสาวธิดาทิพย์  พวงศรี
3. นางสาววิมล  สวัสดี
4. นางศิริวรรณ  ประทุมหวล
5. นางสาวอ้อมจิต  วงศ์วีระพันธุ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กชายคณิศร  เจริญไชยศรี
2. เด็กชายคมชิต  เขม้นเขตการ
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  เชียงพฤกษ์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเจริญ
5. เด็กหญิงดารัตน์  ควรนิคม
6. เด็กชายดิชพัทร  จันทเขต
7. เด็กชายธนชิต  บรรเทาทุกข์
8. เด็กชายธรรมรัฐ  ขรัวทองเขียว
9. เด็กหญิงธัญภรณ์  ธัญพงศ์พฤฒิ
10. เด็กชายปรีชา  เนื่องอาชา
11. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หนันอ้าย
12. เด็กชายภนวัช  โพธิเจริญ
13. เด็กชายภัทรธร  นาคฤทธิ์
14. เด็กชายวราคม  สุวัณณปุระ
15. เด็กชายวายุพัด  รัตนเพชร
16. เด็กชายศุภณัฐ  เศวตสุทธิสิริกุล
17. เด็กหญิงสิรีธร  สงหนู
18. เด็กชายสุวัฒน์  จันทร์สวัสดิ์
19. เด็กชายอนพัช  บุญแก้ว
20. เด็กหญิงอมิตา  โตมอญ
 
1. นางจริยา  ศรีเพชร
2. นายนพดล  เชื้อวงษ์
3. นางยุพา  เขียวคำรพ
4. นายศักรินทร์  ศรีทอง
5. นางศิวาพร  ปานแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดเกษตราราม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โตอนันต์
 
1. นางศิริวรรณ  ประทุมหวล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนวัดเกษตราราม 1. เด็กชายสุรชาติ  ศิริแช่ม
 
1. นางศิริวรรณ  ประทุมหวล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 38 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงดนยา  เส็งเจริญ
 
1. นางปิยวรรณ  สุขเกษม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75.93 เงิน 42 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงดวงฤดี  รื่นนุสาร
2. เด็กชายเจษฎา   วรไธสง
 
1. นางอุษณีย์   นิลสาลิกา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 94.93 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนิสากร  ปุ๋ยรักษา
2. เด็กชายมงคล  จีนสุขประเสริฐ
 
1. นางวาสิตา  เปี่ยมศักดิ์
2. นางสาวสมใจ  ปานบ้านเกร็ด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.27 ทอง 34 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 1. เด็กหญิงศิริพร  โสมโสพิน
2. เด็กชายศิรเมศร์  นรุตม์ธารีนนท์
 
1. นางสาวอรวรรณ  สิริยะเสถียร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์    
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 69 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านบางเลน 1. เด็กหญิงกรณิการ์  วิสุทธิเสน
2. เด็กหญิงกรรณิกา  อ่วยเจริญ
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  รักษาผล
4. เด็กหญิงชลทิชา  มูลทองชุน
5. เด็กหญิงนภาพร  ทอสา
6. เด็กหญิงปิญชา  มูลทองน้อย
7. เด็กหญิงยอดฝัน  ศรีสมรทอง
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศรีแป๊ะบัว
9. เด็กหญิงสุนิษา  ไหล่ตระกูล
10. เด็กหญิงสุนิสา  เบี้ยไพบูลย์
 
1. นางนันทนัช  เข็มสม
2. นายปฐม  ศิริบุญญา
3. นางรัตนากุล  อมตวนิช
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 84.6 ทอง 15 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  แป้นหนุ่ม
2. เด็กหญิงชุตินันท์  สินลือนาม
3. เด็กหญิงฐิติมา  อินทโชติ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  จีดเกาะ
5. เด็กหญิงนิสรา  แย้มสำรวล
6. เด็กหญิงประภัสสรา  กิมเกถนอม
7. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แย้มสำรวล
8. เด็กหญิงพัชราภา  อ่อนโยน
9. เด็กหญิงวาสนา  ศรีกรุง
10. เด็กหญิงศุภัสรา  จิตรกิตติรัตน
11. เด็กหญิงสาริศา  สุทธิวิริยะกุล
12. เด็กหญิงสุทัตตา  ศรีธรรมมา
13. เด็กหญิงอทิตยา  สาวสรรค์
14. เด็กหญิงอัญชนา  ชื่นชม
15. เด็กหญิงเกญาภัทร์  เที่ยงกระโทก
 
1. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมอรุณชัย
2. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
3. นางวันดี  ทัดมาลี
4. นางสมพร  ปิ่นทำนัก
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. นางสาวจารุวรรณ  พลายละหาร
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  แสนระวัง
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาคเวช
4. เด็กหญิงธนภรณ์  นามาบ
5. เด็กหญิงธิติยา  น้อยจาด
6. นางสาวรุ่งทิวา  เพชรรัตน์
7. นางสาววนุชศรา  รักเจริญนาวิน
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทับทิมทอง
9. เด็กหญิงวันวิสาข์  ล้ามกระโทก
10. นางสาวศิริพักตร์  จาบกัน
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ออยจินดา
12. นางสาวสุทธิดา  ปั้นอุ่น
13. นางสาวสุธิณีย์  พุ่มใบศรี
14. เด็กหญิงอรอนงค์  คล้ายชนที
15. เด็กหญิงอัยฎา  ก่อชัย
 
1. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมอรุณชัย
2. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
3. นางวันดี  ทัดมาลี
4. นางสาวสายพิรุณ  หนักไหล่
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 35 โรงเรียนบ้านคลองโยง 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทองอยู่
2. เด็กหญิงพัชราภา  กิ่งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิรินทา  จงธัญญากร
 
1. นางสาวพิสมัย  เทพวงศ์
2. นายเก่งกล้า  อุ่นศิริ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79.6 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกชกร  สมทรง
2. เด็กหญิงอรฤทัย  โมธรรม
3. เด็กหญิงเมวรินทร์  อินทร์งาม
 
1. นางภัทรธนันท์  ดีสุ
2. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 1. เด็กหญิงพลอยชนก  จำนงค์จิตร
2. เด็กหญิงวรรณภา  ปิ่นจินดา
 
1. นางดรุณี  แสงพิทักษ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวนวพร  จ้อยทองมูล
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำน้ำแดง
 
1. นายประทีป  บุญอร่าม
2. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 1. เด็กหญิงกอบทอง  แจ่มจำรัส
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชมยินดี
3. เด็กหญิงอรอุมา  ลำพันธุ์
 
1. นางนันทนา  เพ็งโตวงษ์
2. นางอนุรักษ์  อาจยุทธ์
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ภูมิรัตนางกูร
2. เด็กหญิงพริมา  พิพิธพงษ์
3. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  พณิชไพโรจน์
 
1. นางธนกาญจน์  เอี้ยวรัตนวดี
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายกฤษฎ์  ทองดอนใหม่
2. นางสาวศสิมา  ทองมาดีสกุล
3. เด็กหญิงอรปรียา  แป้งทา
 
1. นายพงษ์เทพ  อู๋หนู
2. นางสาวสุมาพร  สิ่วกลาง
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรสุด
 
1. นางรุ่งนภา  อิศเรนทร์
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กชายภาสกร  เรืองมัจฉา
 
1. นายสุกิจ  กลีบขจร
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนวัดมะเกลือ 1. เด็กหญิงเรวดี  รัตนพุฒ
 
1. นางวันวิสาข์  มาลัย
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77.87 เงิน 21 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงรวิสรา  สังข์เสวก
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สาครชลธาร
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชรินทร์รักษ์  เจริญวงศ์
2. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ทาวี
 
1. นางสาวหทัย  ศิริพิน
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงซันเอ  -
2. เด็กชายสาม  ตาสาม
 
1. นางป้อม  ขาวจันทร์
2. นางสาววรรณา  ไทรผ่องศรี
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 1. เด็กหญิงธิพากร  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงภาวิดา  ครองสิน
 
1. นางสาวอรวรรณ  สิริยะเสถียร
 
74 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายแก้ว  พานทอง
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดผาสุการาม 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  ชัชวงษ์
2. เด็กชายรชานันต์  วงษ์บุญตรี
3. เด็กหญิงสีชัชฎา  ศรีราราญ
 
1. นางอลิสรา  จันทราช
2. นางอำไพ  ชนะภักดิ์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงศิริลักษ์  จันมี
2. เด็กหญิงอรจิรา  เปี่ยมญาติ
3. เด็กหญิงเปิ้ล  จันทร์เจริญศรี
 
1. นางนันทกา   พงษ์กี่
2. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายทัศนศิลป์  ยนต์เปี่ยม
2. เด็กชายธนพล  เทพบุตร
3. เด็กชายมนัญชัย  แก้วโคราช
 
1. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
2. นางนันทกา  พงษ์กี่
 
78 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 91.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไชยสิทธิ์
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายพีรพล  อ่วมเจริญ
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายอัมรินทร์   ฟักอ่อน
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายเลอศักดิ์  เอี่ยมจินดา
 
1. นางสาวหัฐญา  เสาร์ทอง
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายปาณัสม์  โครตจรัส
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายยุทธนา  เดชอยู่
 
1. นางสาวหัฐญา  เสาร์ทอง
 
84 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงชุดาภา  อ่อนจันทร์
 
1. นายวีระกุล  เปสลสกุล
 
85 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  เชยจันทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิริสมพร
 
86 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 74 เงิน 32 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เกตุมีชัย
 
1. นายรวิภาส  โคมากุล
 
87 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 45 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณด้วง
 
1. นายยงยุทธ  กลิ่นถือศีล
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กชายติณณ์  อ่อนจันทร์
 
1. นายยงยุทธ  กลิ่นถือศีล
 
89 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายเลอศักดิ์  เอี่ยมจินดา
 
1. นางสาวหัฐญา  เสาร์ทอง
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 77.6 เงิน 15 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงเจติญา  ปุณประวัติ
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นางสาวรัตนศิริ  ฉิมงามขำ
 
1. นางสุนันทา  วันทวงศ์
 
92 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำขวัญ
2. เด็กหญิงพัชราภา  จำปานิล
3. เด็กชายมนตรี  ชูถนอม
4. เด็กหญิงวลัยพร  วารียันต์
5. เด็กหญิงวัลภา  เทศนา
6. เด็กหญิงศิวาลัย  หอมตลบ
7. เด็กชายสนธยา  เทอดไทย
8. เด็กหญิงสุวิมล  เหลืองอร่าม
9. เด็กชายอิทธิพล  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวปรานอม  เทศพันธ์
2. นางรัตนา  กิจสกุล
3. นางวาสนา  หงวนบุญมาก
 
93 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ม่วงศรี
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขพิทักษ์
3. เด็กชายจรณินท์  แสงมาลา
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์ท่ามอญ
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขพิทักษ์
6. เด็กชายธันยบูรณ์  ภู่พูลเพียร
7. เด็กหญิงประกายแก้ว  ปานสกุล
8. เด็กชายพงษ์เพชร  เชยจันทร์
9. เด็กหญิงพรรณิภา  เกตุมีชัย
10. เด็กชายพัฒนพงศ์  ศรีพรหม
11. เด็กหญิงมินตา  ไชยพร
12. เด็กชายวรรธนะ  ฝูงชมเชย
13. เด็กหญิงสิริวิภา  พังซา
14. เด็กหญิงอริศรา  แก้วชมเชย
15. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  รอดโพธิ์ทอง
 
1. นางชัชชม  วัฒนภาณี
2. นายธาดาพันธ์  สุขพิทักษ์
3. นางสุธาดา  โตเลิศ
4. นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม
 
94 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายณัฐกฤช  ม่วงพิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายธิติ  สินสคราญ
4. เด็กหญิงป่าน  กันโอภาส
5. เด็กหญิงพรประภา  กล่ำเสือ
6. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ปีสา
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โท
8. เด็กหญิงสุธากร  สมพงษ์
9. เด็กหญิงสุนิสา  คุยบุตร
10. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญรอดชู
11. เด็กหญิงเกศรา  อ่อนละมูล
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
95 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ลิ้มสงวน
2. เด็กหญิงกัญจน์กมล  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงญาดา  เรืองสวัสดิ์
4. เด็กหญิงฐิติชญา  เอียงสมบูรณ์
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  ม่วงคำ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  กล่ำคลองตัน
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  คร้ามสมบุญ
8. เด็กหญิงปภาวี  ดีกลาง
9. เด็กหญิงปรัญญา  เฮงเกร็ด
10. เด็กหญิงภัทรพี  บูรณะ
11. เด็กชายรชต  เปี่ยมอ่อน
12. เด็กหญิงวิกานดา  สุคนธวนิชกุล
13. เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วสมบูรณ์
14. เด็กหญิงวิสนีย์  บุญมี
15. เด็กชายศรัณย์  แก้วสมบุญ
16. เด็กชายศุภกร  จิตย์สุวรรณ
17. เด็กชายศุภกร  กลั่นตระกูล
18. เด็กหญิงสรัญญา  โตคำ
19. เด็กหญิงสุกัญญา   สิงห์โตทอง
20. เด็กหญิงอรรถวดี  จันทร์เดช
 
1. นางสาวนวลศรี  งามทรัพย์
2. นางสาวพรทิพย์  ศิลปเจริญ
3. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
4. นางสาววรางค์  เวชประเสริฐ
5. นางสาวศรีพระจันทร์  สถาพรวินิจงาม
6. นางสุกัญญา  ลอยประสงค์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ป้อมบ้านมุง
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 38 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สุทธิประภา
 
1. นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 16 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภุมมาลา
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์โท
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ป้อมบ้านมุง
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภุมมาลา
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 1. เด็กชายอธิวัฒ  โพนิยม
 
1. นางสาวภัทรสร  นรเหรียญ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เปาวะสันต์
 
1. นางสาวภัทรสร  นรเหรียญ
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายธนพล  นัดสูงวงศ์
 
1. นางสาวนิรมล  ภู่ประเสริฐ
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กชายพีรศิลป์  ภิรมย์นุ่ม
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ป้อมบ้านมุง
 
1. นางปราณี  เหรียญประยูร
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 32 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จงเทพ
 
1. นางสาวชลธิชา  คันศร
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภุมมาลา
 
1. นางปราณี  เหรียญประยูร
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 20 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปิ่นสุภา
 
1. นายณัฐกร  ชาคโรทัย
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายวรุตม์  คล้ายทอง
 
1. นายวิรัช  บัวบาน
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. นางสาวดุสิตา  แจ่มแสง
 
1. นางสาวพรอุษา  มาเจริญ
 
112 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขมาเพียร
2. เด็กหญิงกัณต์ศิริ  เจี๊ยบนา
3. เด็กหญิงกิตติวรา  น้อยปานะ
4. เด็กหญิงชุตินธร  นิลเกาะ
5. เด็กชายญัฐพล  มาชมสมบูรณ์
6. เด็กหญิงณกมณ  ตั้งประเสริฐชัย
7. เด็กหญิงณัฐนีย์  เนียมประชุม
8. เด็กหญิงณิชชิศา  ไชยคีณี
9. เด็กหญิงนราวรรณ  อภิธรรมสถาพร
10. เด็กหญิงนลินี  เพดประเสริฐ
11. เด็กชายปัณณวิชญ์  วงศ์คำอินทร์
12. เด็กชายพัชรวัฒน์  กิติธนานิโรจน์
13. เด็กหญิงพัฒนวดี  สรโยธิน
14. เด็กหญิงพิชญา  ทวีปฐมรัตน์
15. เด็กหญิงภัคจีรา  สุรเสน
16. เด็กชายภัทรภณ  ภาสนวัฒน์
17. เด็กหญิงสกาวรัตน์  บัวผัน
18. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เชนวิรัตนพิธ
19. เด็กหญิงสุภัชชา  ม่วงเจริญ
20. เด็กหญิงสุภาพร  วงค์โพธิ์ศรี
21. เด็กชายหิรัญรัฐ  เพิ่มสุวรรณเจริญ
22. เด็กหญิงอารียา  นิมกล่อม
23. เด็กหญิงเนติพร  บุญรักษา
24. เด็กหญิงเพชรประกาย  ประสานดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณ
2. นายกิตติ  บุญยงค์
3. นางสาวฉัตรแก้ว  ธำรงลักษณ์
4. นายพรภวิษย์  ยะนิล
5. นางสาวพิราวรรณ  ล้อมวงค์
6. นางสาวภัทรวดี  มีชำนาญ
7. นางสาวยศวดี  วรานุชิตกุล
8. นายสันติสุข  นราแก้ว
 
113 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  กลัดสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปฏิญญาเลิศ
3. เด็กหญิงณัชชา  เหลืองดำรงค์
4. เด็กชายธีรพงษ์  ตินามาส
5. เด็กชายนพพนันท์  ศรีสุภะ
6. เด็กชายพชรพล  บุญเรือง
7. เด็กชายวชิรศักดิ์  มั่นประชา
8. เด็กหญิงวริสรา  สุขสาคร
9. เด็กหญิงสวิชญา  จันทร์พิมล
10. เด็กหญิงเหมวรรณ  สุวรรณมณีเภสัช
 
1. นางชนัตถา  ศรีทองเกิด
2. นางตรัยรัตน์  ธารวิโรจน์
3. นายพงษ์นิวัฒน์  วารี
 
114 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายชุติพงษ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายดุลยวัต  แก้วโทน
3. เด็กชายธีรยุทธ  อสิพงษ์
4. เด็กชายปริญญา  บุญทอง
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงค์จำนงค์
6. เด็กหญิงพรรษกร  อุปดิษฐ์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันหา
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  อ้ายดวง
 
1. นางผิวนวล  ชัยพันธ์
 
115 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใหม่เทวินทร์
2. เด็กหญิงญาดาวดี  ทีมา
3. เด็กหญิงฐิตาพร  กลีบบัว
4. เด็กหญิงสมิตานัน  มหาสมบัติ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  อุทุมภา
6. เด็กหญิงอลิตา  ด่านสว่างกุล
 
1. นางสาววนิดา  คริสตปกครอง
 
116 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงดวงรุ่ง  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ภูมี
3. เด็กหญิงวรชา  แป้นใหญ่
4. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีบุญรอด
5. เด็กหญิงอัจฉรีย์วรรณ  รูปงาม
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ราชมนตรี
 
1. นางสาวชวนพิศ  ภัตติชาติ
2. นางสุภาภรณ์  กิจสวัสดิ์
3. นางสาวอังคณา  โตมอญ
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงจ้าวขา  ทองนวล
2. เด็กหญิงชรินทิพย์  เลื่อนศักดิ์
3. เด็กหญิงธนัญญา  รื่นกลิ่น
4. เด็กหญิงธนารีย์  รื่นกลิ่น
5. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิโสภา
 
1. นางสาวชวนพิศ  ภัตติชาติ
2. นางสาวอังคณา  โตมอญ
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. นางสาวกาญจนภรณ์  ผินมณี
2. นางสาวกิติยา  บุญยืน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปรีชาแสงจันทร์
4. เด็กหญิงนริศรา  ใจเยือกเย็น
5. นางสาวนารีรัตน์  โพลดพลัด
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลักขษร
7. เด็กหญิงวาสนา  พลอยเพชร
8. เด็กหญิงสุมานิสา  เพิกจินดา
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  เกศศิริกุลพงษ์
2. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
3. นางวันดี  ทัดมาลี
4. นางสาวสายพิรุณ  หนักไหล่
 
119 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงกีตี  เรียม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริเวช
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สามสังข์
4. เด็กหญิงธวิดาภรณ์  ชวนานนท์
5. เด็กหญิงปวีณา  สุนสันเขตร์
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ดวนลี
7. เด็กหญิงสุวิภา  กิจบำรุง
8. เด็กหญิงอมิตตรา  เหมือนประสาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนชัย  เลิศมงคล
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงชิราภรณ์   วิจันทร์ทิตย์
3. เด็กหญิงนันธิพร  นามยี่
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกลาโพธิ์
5. เด็กหญิงลูกศร  เรื่องขำ
6. เด็กหญิงวิภาพร   แซ่กือ
7. เด็กหญิงสุจริตรา  ภูแก้ว
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ศรีทองคำ
9. เด็กหญิงแพรวเดือน  ศิริผลา
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
2. นางมยุรี  บุญคุ้ม
3. นางมยุรี  พันธ์โสภา
4. นางวิยะดา  แสงไสย์
5. นางสาวสุนันทา  ชมเจริญ
 
121 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง 20 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงจินตนา  พ่วงจินดา
2. เด็กชายภูรินทร์  เชียงเครือ
3. เด็กชายสหรัฐ  ภูฆัง
4. เด็กหญิงอริษา  มาลุน
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  มียอด
 
1. นายวิชิต  เขียวอ่อน
2. นางสำราญ  นิสยันต์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงณภัทร  ชาญพล
3. เด็กหญิงรัตติยากร  ศรีใส
 
1. นางสาวพนิดา  ขัตตินานนท์
2. นางสาวอำพรรณ  น้อยนารถ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายตาล  พันทอง
2. เด็กชายศรี  ตาแสง
3. เด็กชายสังทอง  สมศรี
 
1. นางสาววนิดา  ดิษฐสุ่ม
2. นางสาววรรณา  ประสิทธิ์วงษ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 26 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญไพศาลดิลก
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  หิรัญอร
3. เด็กหญิงพุดพิชยา  ติดยงค์
 
1. นางสาวธิติมา  แดงอุบล
2. นางสาวปัทมา  จารุรัตน์วิบูลย์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงกันภิรมณ์  ยังกิจจา
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ผงยา
3. เด็กหญิงสุวิมล  มูลทองชุน
 
1. นางนันทศิริ  แก้วไทรเทียม
2. นางวันถนา  ประทุมรุ่ง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจุติมาพร  ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมี
3. เด็กหญิงญาดา  อิทธิฤทธิ์มีชัย
4. เด็กหญิงลักษิณา  ปิ่นทอง
5. เด็กหญิงวิรากานต์  เทียมทัด
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชิวค้า
 
1. นางสาวจริยาณัชช์  ตาทอง
2. นางสาวจินตนา  บุญรักษา
3. นางสาววลัชญ์นันธน์  เชาวนปรีชา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. นางสาวนำทิพย์  อำอ่อน
2. เด็กหญิงฤทัย  โพธิ์กมล
3. นางสาววรียา  ฟองดี
4. นางสาวอทิตยา   วันทอง
5. เด็กหญิงโสระญา  ขวัญมา
6. เด็กหญิงไพจิตร  แจ้งจงดี
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข
2. นางสาวปนัดดา  จันทร์ชื่น
3. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กหญิงพิมพ์พา  สุขมงคล
2. เด็กชายสาม  ตาเสาร์
3. เด็กหญิงสุภา  แก้ว
 
1. นางมาลัยวรรณ  สุทธาธาร
2. นายเกษมสันต์  มีจันทร์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงจินตนา  ทองเกตุ
2. เด็กหญิงธิญาดา  สินลือนาม
3. เด็กหญิงสิริประภาภรณ์  คาดไธสง
 
1. นางสาวประไพพรรณ  เฟื่องรัตน์
2. นางสาวศิริพร  บุญเรือง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทองดอนเกรื่อง
2. เด็กหญิงพจนา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  ทองเต่าอินทร์
 
1. นายคงสกุล  รุ่งทวีชัย
2. นายชัยวัตร  แก้วคำหา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายธันวา  ทองมอญ
2. เด็กชายภานุพงศ์  แสนบัว
3. เด็กชายวริศ  วุฒิภานุภาค์
 
1. นายสมภาส  พิมพ์พันธุ์ดี
2. นายไพศาล  ไหลงาม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ใหญ่โต
2. เด็กหญิงวิไลพร  บุญธรรม
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  รสรุ่ง
 
1. นางมณฑา  รามัญอุดม
2. นางสุคนธ์  ฟ้าหวั่น
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกาญจนา  กรทอง
2. เด็กหญิงทิพมณี  สอาดเหลือ
3. เด็กหญิงอทิตยา  เขียวน้อย
 
1. นางสาวประไพพรรณ  เฟื่องรัตน์
2. นางสาวศิริพร  บุญเรือง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.4 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ก้านจักร์
2. เด็กหญิงชนาภา  กาสิงห์
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางพิมพ์ฉัตร์  รักษาถ้อย
2. นางวงเดือน  โปราณานนท์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 39 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงดวงกมล  นิลโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงลอด  กานทอง
 
1. นางสุดใจ  ศักดิ์ศฤงคาร
2. นางเครือวัลย์  อ่อนทองหลาง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 29 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 1. เด็กหญิงภัทราพร  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ทองบ้านกวย
3. เด็กหญิงสร้อยเพชร  คล้ำชานา
 
1. นางวันเพ็ญ  ช่อทับทิม
2. นางวีณา  รูปขำดี
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงบวแสง  นามแสง
2. เด็กหญิงวิริยา  สุขสร้อย
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  มูลทองเนียม
 
1. นางชนม์พิชา   ขันธวิธิ
2. นางสาวลัดดา  คล้ายจันทร์พงษ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงดรุณี  สกุลณีย์
2. เด็กหญิงภัทรสินี  ปาเจริญ
3. เด็กหญิงวงศธร  วงษ์เส
 
1. นางยุพา  ภิรมย์อยู่
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 1. เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์ย่อยศ
2. เด็กหญิงอารียา  เทียนเงิน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เดชเจริญ
 
1. นางกรุณา  ใจห้าว
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 32 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกรณิภา  ชำนาญวงค์
2. เด็กชายบุราพร  เฉยทิม
 
1. นางนฤมล  แซ่เฮง
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ปู่แจง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายชาคริต  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายทศพร  จันเกตุ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ภู่ระหงษ์
2. นายวิฑูรย์  อริยะพงษ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 24 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายอนุพงษ์  มั่นเพียรจิตต์
2. เด็กชายอำพล  สุขเฉลิม
 
1. นางสาวณพัฐกรณ์  เลิศชำนาญสวน
2. นางสาวศุกลภัค  ไกรพินิจ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 1. เด็กชายคณฤทธิ์  ขุนรักษา
2. เด็กหญิงอริสรา  หม่องวิไล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  บุญมี
2. นายสมบูรณ์  วิริยะ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายกฤษดา   พันธุ์กลิ่นแก้ว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ตุลารักษ์
 
1. นางพิชญา  ลิสอน
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ปู่แจง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนวัดศรีษะทอง 1. เด็กหญิงศศิตา  บุญมีลาภ
2. เด็กหญิงสิริกร  ศรีเกิดครืน
 
1. นางจิรพร  แสงสุริยงค์
2. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงพัชรี  อ่างทอง
2. เด็กชายเกชา  มหัทธนะประดิษฐ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แอ่นศรี
2. นายประพจน์  เอี่ยมจินดา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 36 โรงเรียนวัดงิ้วราย 1. เด็กชายธนกร  เหมศาสตร์
2. เด็กชายธนชิต  สระทองอินทร์
 
1. นางวราภรณ์  อินต๊ะปัญญา
2. นางสาววิพชร  บุณยนิภา
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดศรีษะทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  มันสลาย
2. เด็กชายสิงหา  พันธ์สีมา
 
1. นางนิรมล  แสงประทุม
2. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 38 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายทินบดี  พงษ์พัฒน์
2. เด็กหญิงบุหงัน  เฮงเฮา
 
1. นายนราเชษฐ์  วราเกษมสุข
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดศรีษะทอง 1. เด็กชายภิเษก  ญาติบันทุง
2. เด็กชายไตรภพ  สัตย์ซ้ำ
 
1. นายชำนาญ  กัณหา
2. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โตอนันต์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  พึ่งบุญลือ
3. เด็กหญิงมินตรา  ตาสาย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ภู่ระหงษ์
2. นายวิฑูรย์  อริยะพงษ์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายฟรุ๊ค  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีโชค
 
1. นางสาวปัทมา  ชั้นอินทร์งาม
2. นายหนึ่ง  ภุมมาลา
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปฏิพล  ศรีจันทร์สุก
2. เด็กชายศรัณย์  เพ่งศรี
3. เด็กชายอรชุน  กำจัดภัย
 
1. นายประเสริฐ  แสงคำ
2. นายอลงกรณ์  อู่เพ็ชร
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายชนบดี  เย็นสมุทร
2. เด็กชายพลาวัสถ์  ปึงสุขสมบูรณ์
3. เด็กชายพุทธศิลป์  พุทธจำ
 
1. นางอรณิช  เกียรติอุบลไพบูลย์
2. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78.33 เงิน 15 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายอมัน  กุวาเลเกอร์
 
1. นางศิริอร  ชัยภูมิ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มณีใส
 
1. นางสาวชฎาพร  จิตรณรงค์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 58.82 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงบรรจง  ชูราศรี
 
1. นางสุนันทา  วันทวงศ์
 
158 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  สายรัดเงิน
 
1. นางอุไร  ยินดีธรรม
 
159 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชิณกฤต  บันลือปัญญาดี
 
1. นางสาวอมรินทร์  แดงดอนไพร
 
160 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  น้ำใจเลิศ
 
1. นางสาวชญานุช  แก้วสุภา
 
161 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สายตำ
 
1. นางสาวสัชฌุกาญจน์  เริงโรจน์ธนากุล
 
162 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.16 เงิน 27 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงรุจิรา  ผสมกลิ่น
 
1. นางสาวชลธิชา  คันศร
 
163 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงภควรรณ  พ่วงโพธิ์
 
1. นางวิยะดา  แสงไสย์
 
164 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงปิยมน  เต็งสุวรรณ
 
1. นางสาวนิรมล  ภู่ประเสริฐ
 
165 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76.3 เงิน 18 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงงามลักษณ์  วัตยา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ผาลี
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีสุวรรณ
4. เด็กชายศุภกฤต  บุญนะอินทร์
5. เด็กชายเรืองชัย  เหลืองทองเจริญ
 
1. นางสาวชลธิชา  คันศร
2. นางสาวพุทธชาติ  ศรีสุทธี
 
166 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กชายสมพร  แซ่ฉั่ว
 
1. MissXINGDI  WANG
 
167 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดมะเกลือ 1. นางสาวชนิตา  เพ็ชรหลำ
 
1. Mr.Zhao  Yufan
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 36 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายตาล  ทองดี
2. เด็กชายสิทธิพร  สะสมทรัพย์
3. เด็กชายสุเทพ  เสาร์ทอง
4. เด็กชายหลงทิบ  บุญเย็น
5. เด็กชายเต้า  คำโยง
6. เด็กชายแสงชัย  ตาคอง
 
1. นางบำรุง  ศรีแก้ว
2. นางพัทธนันท์  ลี้ไพบูลย์
3. นางมาริสา  ชูราศรี
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายทนุพงษ์  แก้วบุบผา
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วสมบูรณ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  บุญอรุณรักษา
4. เด็กชายธนัช  รีเอี่ยม
5. เด็กชายนิธิสิทธิ์  สุขสำราญ
6. เด็กชายพีรพงศ์  นิลดำ
7. เด็กชายอภิชัย  รุจิฤทธิ์
8. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เมตตาประสพกิจ
 
1. นายธนิต  พณิชยกุล
2. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน
3. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  สมขาว
2. เด็กชายพงศกร  นวล
3. เด็กชายศรชัย  หมัยน้อย
4. เด็กชายสามารถ  คำภา
5. เด็กชายอาทิตย์  ตาเสี้ยว
6. เด็กชายเทิดศักดิ์  อยู่ศิริ
7. เด็กชายแสง  วงนวน
8. เด็กชายแสงเทพ  เสาร์ทอง
 
1. นายบุญเลิศ  วงศ์สามี
2. นายสำอางค์  นกใหญ่
3. นายสุรินทร์  ป่ินกุมภีร์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. นายกิตติศักดิ์  จินดานิล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนปรางค์
3. นางสาวนำใส  แซ่หลู
4. นางสาวพิมพ์  สานทอง
5. นายวัชรพล  ทองโชติ
6. นางสาวศศิธร  ยอดดี
7. เด็กหญิงสิริยากร  รักอ่อน
8. นางสาวสุทธิวงศ์  เสสา
9. นายอภิศักดิ์  หมู่เฮง
10. นางสาวเอื้อยคำ  นายรถ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
2. นางมยุรี  พันธ์โสภา
3. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แดงสงฆ์
2. เด็กหญิงญานิน  ณรงค์หนู
3. เด็กหญิงฐิตาภา  อ่ำโต
4. เด็กหญิงธนัชชา  มะขามป้อม
5. เด็กหญิงภัคธีมา  นามวงษ์ษา
6. เด็กชายภูวนาท  หงษ์จันทร์
7. เด็กชายรังสิมันต์  เสนาคำ
8. เด็กหญิงวรรษมน  เหล่าสมาธิกุล
9. เด็กหญิงศศิประภา  คมปาน
10. เด็กหญิงสุภานันท์  สุขศรี
 
1. นายประเดิม  ทับเอี่ยม
2. นางสาวสุภาพร  วรานนท์วนิช
3. นายอุเทน  ครุฑวิไล
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 1. เด็กหญิงจณิสตา  พอนแสน
2. เด็กชายธนพัฒน์  อนิวัฒน์
3. เด็กหญิงบัญจลักษณ์  เทพวงศ์เมือง
4. เด็กหญิงประไพพรรณ  บุญอิ่มยิ่ง
5. เด็กหญิงพิชชานุช  กานต์ดา
6. เด็กชายพีระศักดิ์  เผือกประพันธ์
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  ลูกอินทร์
8. เด็กหญิงรติมา  โพธิ์แก้ว
9. เด็กหญิงวรณัน  เนียมแตง
10. เด็กหญิงสุชาฎา  แก้วประชา
11. เด็กชายสุริยะ  ญาติเจริญ
12. เด็กชายเกริกฤทธิ์  หายทุกข์
 
1. นายนิพนธ์  พงษ์ประพันธ์
2. นางสาวปวีณา  ฉัตรพัชรภิญโญ
3. นางพัชรีพร  ลูกอินนทร์
4. นายวิทูร  ประสพผล
5. นางสาวสุรีย์รัตน์  ยิ้มขลิบ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงคุณาทิพย์  อัครนิจสิทธิโชค
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โคตรสมบัติ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วจันทรา
 
1. นางรัตนา  เสาวคนธ์
2. นางศิวาพร  ปานแก้ว
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงตาลหลู่  จ่ามผอง
2. เด็กหญิงศันสนีย์  ม่วงมั่งมี
3. นายใจสาม  วงษ์ไทรยันต์
 
1. นางปราณี  ประกายรุ่งรัศมี
2. นายศิริ  อินทร์วิมล
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดศรีษะทอง 1. เด็กชายทินกร  ยี่สุ่นเทศ
2. เด็กชายสุริยา  แก้วผล
 
1. นางธนพร  ดวงพรกชกร
2. นางสาวนุชนาฏ    ฤกษ์เสน
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายบรรณวัฒน์  ศรีเอี่ยมกุล
2. เด็กชายอชิตะ  กรีโส
 
1. นางสาวพนิดา  ถวิลวิสาร
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายต้น  สมศรี
2. เด็กชายสมพร  ตาเสี้ยว
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
2. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงภิญญา  ภรณ์ธัญญา
2. เด็กหญิงมณีนุช  แฟงจะโปะ
 
1. นายธงชัย  ชนะเลิศ
2. นางสมวลี  สุธรรมพิทักษ์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายรติพงษ์  พิมมงละ
2. นางสาวเจนจิรา  เกิดเพิ่ม
 
1. นางวันดี  ทัดมาลี
2. นางอวยพร  พุฒตาล
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 17 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงสาธกา  เหลืองภิญโญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืองจุ้ย
 
1. นางอนงค์  เลิศวัฒนวาณิชย์
2. นายอภิเชษฐ์  เทศเล็ก
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายอภิเดช  ภู่บ้านใหม่
 
1. นายสมศักดิ์  พงษ์กี่
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 25.97 เข้าร่วม 30 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วเกษ
 
1. นายสิทธิชัย  นาคประสิทธิ์
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงนานา  หงสาวดี
 
1. นางสุวรรณา   ยงย่วน
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.5 เงิน 12 โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายนันทศักดิ์  เขียวมา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กลัดจันทร์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กชายธนวงศ์  แก้ววิไล
 
1. นางสาววรรณิภา  ทวีชาติ
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กชายภมรเดช  จันทร์บุญเพียน
 
1. นางศตพร  กิตติธรรม
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงวันวิสา  พุกอุย
 
1. นางสาวจันทนา  หงวนบุญมาก
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ศรีลิ้นพงษ์
 
1. นางสาวกาญฎา  ศรีฉ่ำนาค
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 7 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมี
 
1. นางรุจีวรรณ  แสงรัตนสิทธิ์
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ศรีจำปา
 
1. นางอัจฉรา  พลายงาม
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงจิรัฐกาล  กวีกิจสำราญ
2. เด็กหญิงรินรดี  แซ่ล้อ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวนวพรรณ  อ่อนวงษ์
2. นางสาวผาณิต  ศรีวิไล
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กชายธนาธร  กันตีมูล
2. เด็กชายสมประสงค์  พินโย
 
1. นางสาวทศพร  มัจฉา
2. นางสาวพนิดา  จิรสัตยาภรณ์
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กชายชูศักดิ์  สวัสดีจุ้ย
2. เด็กชายศิววงศ์  วงศ์วิวัฒน์
 
1. นางธนพร  สมเต๊ะ
2. นางบรรจบ  มาเจริญ
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายปัญญา  การิมล๊า
2. เด็กหญิงรจเรข  สงค์กสินธุ์
 
1. นางปราณี  เหรียญประยูร
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กชายชนานนท์  ยอดเทพ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  มุสิจะ
 
1. นางสาวกวินทิพย์  นุ่นอุดม
2. นายอณิวัชร์  นวมเจริญ
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 29 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายทรนง  ใจเชื้อ
2. เด็กหญิงศิรประภา  เลิศภัทรวรชาติ
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 24 โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กชายกฤษณะ  กาลือ
2. เด็กหญิงจิติกาล  เพียรทอง
3. เด็กชายฐาปนพงศ์  ทรัพย์ประเสริฐ
4. เด็กชายปรากรณ์  เพ็งกระโทก
5. เด็กชายศักรินทร์  แก้วสกุล
6. เด็กชายศิวะกุล  วิมุตตา
 
1. นางสาวทศพร  มัจฉา
2. นางสาวพนิดา  จิรสัตยาภรณ์
3. นายภูริ  อยู่วัตร
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.67 ทอง 12 โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงคฑารัตน์  เรืองดิษฐ์
2. เด็กชายนิติภูมิ  ไข่แก้ว
3. เด็กหญิงเก้าฟ้า  สุขเข็มมา
 
1. นางยุพิน  สุขโพธิ์เพชร
2. นายเจน  เกิดโพชา
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 1. เด็กชายชวลิต  ศรีแสง
2. เด็กชายนวพล  ศรีคำ
3. เด็กชายภารดร  เฟื่องฟู
 
1. นางนภาพร  หทัยปิติสุข
2. นายประทีป  ทองงาม
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 26 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงกรกนก  จูค้า
2. เด็กหญิงกรกมล  จูค้า
3. เด็กหญิงธนพร  ทองสุขดี
 
1. นางสาวกรพินธุ์  จันทร์ตา
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 29 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายธนบดี  เกิดแก้ว
2. เด็กชายสหรัฐ  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงอารีย์  อุยทับโท
 
1. นางสาวจารุวัลย์  ปัถวี
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายทนนท์ชัย  ฤทธิ์มี
2. เด็กชายสาคเรศ  ยิ่งรัตน์
 
1. นางนวกานต์  มณีศรี
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมยั่งยืน
2. เด็กชายวัชรพงษ์  กลิ่นพยอม
 
1. นางนวกานต์  มณีศรี
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภูวเนตร  เจริญมี
2. เด็กชายวรพล  เจริญมี
3. เด็กชายศิโรจน์  สวัสดิ์จีน
 
1. นางสาวปรานอม  แสงนิล
2. นางมณฑนา  คำหอมชื่น
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนียมหมวด
2. เด็กหญิงสุริตา  ทองอ่ำ
3. เด็กชายอโนชา  ทรัพย์น่วม
 
1. นางจงกลณี  ดวงสร้อยทอง
2. นางสาวปรานอม  แสงนิล
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโยง 1. เด็กชายฐิตธีร์  ฆะระบุตร
 
1. นางสาวพัชรา  วงษ์ภา
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เจริญลาภ
 
1. นายสุกิจ  กลีบขจร
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายพรศิริ  พัดทาบ
 
1. นางพรรณทิพา  สวรรค์บัญชา
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 1. เด็กชายธนพล  จันทร์รักษา
 
1. นางพิมพ์ปวีณื  ปานเพ็ชร
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ฟูเจริญรัตน์
 
1. นายนพดล  เชื้อวงษ์
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 65.99 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวสุนิสา  เพ่งพินิจ
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 1. เด็กหญิงศิรินภา  บุญวัฒน์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ฮวดคันทะ
3. เด็กหญิงสาวณี  สิงห์เมือง
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  ผลเจริญ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสนชัย
 
1. นางฐิตารีย์  ศุภมัสดิ์ศุกุล
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงถิรวรรณ  วุฒินาม
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงซันดาโม  ตินยาว
 
1. นางนิตา  มีมูลทอง
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงฐณิชา  ไชยดำรงค์
2. เด็กชายพัชรพล  สมประสงค์
3. เด็กหญิงพุธิตา   มิ่งเมือง
4. เด็กหญิงสุข  สมยง
5. เด็กหญิงแพรว  พูนวงศ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ประชุมพลอย
2. ว่าที่ร้อยตรีคาวี  ภูเพ็ชร
3. นางสาวนิภาวรรณ  ทองวิเศษ
 
217 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  บัวบาน
 
1. นางณัชชา  สะสม
 
218 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 28 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายธีรภัทร  เขื่อนขันธ์
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เมืองพิน
3. เด็กชายเจตริน  ฉิมนุตพาน
 
1. นางสาวพัชรี  กีรติวิทยาภรณ์
2. นางเกษร  หมอนทอง
 
219 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 21 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  ภิรมย์เมือง
2. เด็กหญิงนิภาพร  คาล่า
3. เด็กหญิงแสง  พองแก้ว
 
1. นางพัชรี  พยัคฆา
2. นางมะลิสา  ปลาปูทอง
 
220 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดไทร 1. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์วงศ์