สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72.2 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์คูณ
 
1. นายประเสริฐ  อภิสิทธิเนตร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงวีรยา  เขตสูงเนิน
 
1. นางอุทุมพร  ฤกษ์ดี
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงบุษกร  มาติยา
 
1. นางจิตตินันท์  เพิ่มพูน
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.2 เงิน 17 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ตู้สมบัติ
 
1. นางบรรจง  แสงนภาวรรณ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 31 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  กร่างปรีชา
 
1. นางบรรจง  แสงนภาวรรณ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงจริญา  น้อยชม
 
1. นางสาวประหยัด  จะวะอรรถ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กหญิงฐิติญา  ยอดแก้ว
 
1. นางอนัญญา  มั่นคง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.3 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุนีย์  เติมธนะศักดิ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงธีมาพร  พันธุ์มุข
 
1. นางบุญมี  แสงอุทัย
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. นางสาวพัชราพร  เดยะดี
 
1. นางนงนุช  ศรีพุ่มไข่
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  กลิ่นสิงห์
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เผ่าผึ้ง
 
1. นางนันทนา  โพธิ์จินดา
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงจิตติมา  คนยืน
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  พิมพกรรณ์
 
1. นางสาวประหยัด  จะวะอรรถ
2. นางอนุกูล  เขียวคล้าย
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญศรีเมือง
 
1. นางสาวรมิดา  สิงห์ทอง
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1. เด็กชายนฤปชัย  ไพรระหงกุล
 
1. นางสาวจารนัย  จูฑะศร
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายวุฒิภัทร  กำไร
 
1. นางวนิดา  จิตตระทาน
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองเขมร 1. เด็กหญิงนิดา  สามบุญลือ
2. เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณชีพ
3. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์ทอง
 
1. นายณรงค์  สมบูรณ์โชคดี
2. นางบุญชิน  สมบูรณ์โชคดี
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59.4 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ศรีศักดิ์นอก
2. เด็กหญิงปานตะวัน  วันสามง่าม
3. นายสหรัฐ  ทองดอนเหมือน
 
1. นางมณเฑียร  ศรีโสภณ
2. นางสาวสำรวย  ทองดอนเกรื่อง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายคมสรรค์  สามงามตัน
2. เด็กชายพฤฒิ  เฮงจินดา
 
1. นางขวัญเรือน  เพ็ญเสวี
2. นางแก้วกาญจน์  ฤทธิเลิศ
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. นางสาวชนากานต์  ปึงธนาพิทักษ์
2. เด็กชายศุภชัย  อู้ทึ้ง
 
1. นายวิวัฒน์  บุญยง
2. นางศศิธร  อินทรเสนี
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายสิทธิพล  รังษีสุวกุล
 
1. นางสมจิต  กิจเฉลา
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กชายนนทวี  เพชรศาสตร์
 
1. นายวรรณธนะ  ปัดชา
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายพงศธร  พานทอง
 
1. นายโสภณ  บุญยัง
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชรินทร์ธร  จาคีไพบูลย์
2. เด็กหญิงพรพิชญาภา  อมรสิน
3. เด็กชายสิรภพ  เลี่ยวศรีสุข
 
1. นายขจรศักดิ์  วันเย็น
2. นายทศพล  สายสุวรรณ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดสองห้อง 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  สามบุญเรือง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สิทธิกังวาลไกร
3. เด็กหญิงสุนิษา  แก้วเสียว
 
1. นางสาวฉัตรกาญจน์  ทองเกิด
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กชายปกรณ์  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายพงศกร  วงษ์ภักดี
3. เด็กชายโชคชัย  ปิ่นทอง
 
1. นางมานี  ธรรมวิชัย
2. นายอธิศ  ธรรมวิชัย
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงดวงใจ  ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงปานฤทัย  ดวงพิมพ์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ปุยะพันธ์
 
1. นางกรุณา  แสนประเสริฐ
2. นายสุวิจักขณ์  อธิคมกุลชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายภูผา  วงษ์ทองแท้
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปานรักษา
3. เด็กชายไพสิฐ  วงศ์วราธิปกุล
 
1. นางดาวพระศุกร์  เพ็งกลัด
2. นางสาวพูลสุข  พวงสำลี
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กชายพจน์เดชา  แซ่โค้ว
2. เด็กชายภาณุรังษี  เพ็ชรนิล
3. เด็กชายโสภณ  สกุลนุ่ม
 
1. นางสาวสุธาสินี  วงศ์พรหม
2. นายโอภาส  แคนจา
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 24 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กชายคุณาสิน  นิลสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปภาวี  ทนงยิ่ง
3. เด็กชายภัคคพงศ์  กุลนาค
 
1. นางสาวธิดา  รอดรักษาทรัพย์
2. นางสาวแหวนพลอย  โพธิ์ศิริ
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กชายณัฐกานต์  แพงกัน
2. เด็กชายนัชชา  ถึงสุข
3. นางสาวปิยธิดา  อยู่เสือ
 
1. นางสาวช่อทิพย์  ตันทวี
2. นางสาวปทุมทิพ  กษิตินทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายนวพล  จำเริญพัด
2. เด็กหญิงสุพัสสา  ธรรมสาลี
 
1. นางพจมาลย์  ใจชุ่มบุญ
2. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านรางมูก 1. เด็กหญิงอารียา  วงษ์จำปา
2. เด็กหญิงเหมือนตะวัน    ฉิมนุตพาน
 
1. นางธนศร  เลิศรัตนอมรกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 55.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายศิริชัย  ใจบุญ
2. เด็กชายศุภกร  แซ่ตัน
 
1. นางสาววัชรินทร์  ฉายอรุณ
2. นางอำนวย  บัวโต
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.46 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 1. เด็กชายนฤพัตร์  ขำบุญสิงห์
2. เด็กชายสุวิชา  สังแก้ว
 
1. นายมนูญ   แสงมณี
2. นางสาวสุพัตรา  จึงมีผลบุญ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายพรเทพ  เมืองนก
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ทองดอนเหมือน
 
1. นางสาวอังสุมา  แสงสว่าง
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81.42 ทอง 5 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กหญิงนิภาพร  พราหมณ์ชื่น
2. เด็กชายเลิศชัย  เถาว์โท
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นางสาวศุภษา  บุญวงษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 28.68 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กชายสิทธิชัย  หาดรื่น
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  บุญทั่ง
 
1. นางสาวช่อทิพย์  ตันทวี
2. นายไพโรจน์  สิงห์เรือง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1. เด็กหญิงญามีน  พลโยธา
2. เด็กหญิงธัญพร  บุตตะไมย์
3. เด็กหญิงพรรณนิภา  กะลำพัก
4. เด็กหญิงวราลักษณ์  เที่ยงสั้น
5. เด็กหญิงอาริสา  เกตุอู่ทอง
 
1. นางนันทนา  โพธิ์จินดา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญยงค์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ดวงคำ
3. เด็กหญิงนันธิชา  นามวิชัย
4. เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงตรง
5. เด็กหญิงอภิญญา  เบ็ญจพาด
 
1. นางนันทนา  โพธิ์จินดา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.2 เงิน 39 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงจิดาภา  สระทองหยอย
2. เด็กชายธนากร  สระทองมอญ
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  มั่งน้อย
4. เด็กชายศุภกิจ  นันทศร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  คชเดช
 
1. นางสาวปารุดา  สระทองจันทร์
2. นางพรนภา  กีรติบูรณะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายฐิติพงศ์  วิริยะศิริพงศกูล
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ทรัพย์มั่น
3. เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ์  นวมนาคะ
4. เด็กหญิงปาลิตา  เอนก
5. เด็กชายสิริพงศ์  ศศิสุริยาภูมิ
 
1. นางกัลยาภัสร์  เอกธนาวุฒิพงศ์
2. นางอัมพร  จำปาหอม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนุชนารถ  วงษ์ศรีนาค
2. เด็กหญิงพัชนิดา  โชคบุญเหลือ
3. เด็กหญิงวรรณพร  นักการ
4. เด็กหญิงวรัญญา  สามงามไฝ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แย้มสำราญ
 
1. นางกฤษณา  มนต์คล้ำ
2. นางสาวสันทนา  ศรีไพรบัว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.75 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงนิดานุช  เซี่ยงหลิว
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ห่วงสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ปีบัว
4. เด็กชายสุเมธ  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานดี
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า  มาศภากร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงจิดาภา  วโลหะ
2. เด็กหญิงชามันดา  ยางเครือ
3. เด็กชายลิขิต  สระทองโอน
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  สระทองล้อม
5. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวธัญรัต  สระทองขอ
2. นางสาวนิตยา  สระกบแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงชนัญญา  หุมอาจ
2. เด็กหญิงตุลยา  ทักษิณา
3. เด็กหญิงปัทมพร  สาลี
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เผื่อนพงษ์
5. เด็กหญิงศากุนต์  สรรพสาร
 
1. นางกัลยาภัสร์  เอกธนาวุฒิพงศ์
2. นายอลงกต   เกิดพันธุ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.25 ทอง 19 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดเพิ่ม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สระทองแยง
3. เด็กชายธนกิจ  แป้นเพชร
4. เด็กชายธวัชชัย  คนสัตย์
5. เด็กหญิงธันยภรณ์  อ่ำเย็น
6. เด็กชายธันวา  มังกรทอง
7. เด็กชายธีระ  เลิศลอย
8. เด็กหญิงนิษรา  เมฆจันทร์ฉาย
9. เด็กหญิงบุณณดา  แซ่เตียว
10. เด็กหญิงประภาพรรณ  กำมณี
11. เด็กชายปริญญา  คุ้มมี
12. เด็กหญิงรุ้งทิวา  สระหงษ์ทอง
13. เด็กชายสามารถ  ทองกองเตีย
14. เด็กชายสุกิม  คชศิลา
15. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญสว่่าง
16. เด็กชายสุพจน์  ไชยสาร
17. เด็กหญิงอภิญญา  สระทองที
18. เด็กชายเกียรติกุล  บุตรสร้อย
 
1. นายณภัทรพงษ์  นายกองแหล่ง
2. นางธนวรรณ  ทองดอนจุย
3. นางสาวสุกัญญา  จุฑามณี
4. นางหทัยทิพย์  วิเศษสิงห์
5. นางอมินตา  นาคสุขปาน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งรี 1. เด็กชายกฤษดา  โพคาประเสริฐ
2. เด็กหญิงคำนวณ  ลุงเมิง
3. เด็กหญิงณัฐวรา  คำสวัสดิ์
4. เด็กชายธวัชชัย  น้อยจีน
5. เด็กชายธีรศักดิ์  สงค์ทอง
6. เด็กชายบอส  เปรี่ยมโปร่งวิทย์
7. เด็กชายปฐม  จันทรา
8. เด็กหญิงปทุมวดี  อ้นคล้ำ
9. เด็กชายภัทธาวุธ  พุมมา
10. เด็กชายภาสกร  สุขเกิด
11. เด็กชายวรศาตร์  แตงเทศ
12. เด็กชายวิวัฒน์  เต็มศิริ
13. เด็กหญิงสวรส  แย้มสรวล
14. เด็กชายสังสรรค์  สงค์ทอง
15. เด็กหญิงสุธิดา  วงค์รุ่ง
16. เด็กหญิงสุธิดา  ด่านปาน
17. เด็กชายอชิตะ  นัสดา
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทรัตน์
19. เด็กหญิงอารียา  จุ้ยเนียม
20. เด็กชายเอกราช  พึ่งพันธ์
 
1. นางจำรัส  จันทร์อ่อน
2. นางสาววนัญญา  ภุมมา
3. นายสังคม  มหาโชติ
4. นางสุมาภา  พงศ์พฤกษธาตุ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลาภหิรัญศิริ
2. เด็กหญิงชโลธร  เพ็งสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  สุขเสริม
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ชื่นกลิ่นธูป
5. นายตาล  เอยง
6. เด็กชายทรงยศ  พงสมศักดิ์
7. นายธวัชชัย  เซี่ยงหลิว
8. เด็กหญิงนรินทร์มล  ทับทิมทอง
9. นางสาวน้ำฝน  นามแก้ว
10. นางสาวบุษกร  มาติยา
11. เด็กชายพันธกานต์  คำสงคราม
12. นางสาวยุพา  ขุนทอง
13. นางสาววชิราภรณ์  ถ้ำรัตน์ไพศาล
14. เด็กชายวัชรพล  ว่องประเสริฐ
15. นายศิริศักดิ์  แซ่ลิ้ม
16. เด็กชายอมรเทพ  ปุยขุนทด
17. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชื่นกลิ่นธูป
 
1. นางนวลเพ็ญ  โคเลิศ
2. นายพัฒนา  ดอนจันทร์ทอง
3. นางยุวดี  นุชพิทักษ์
4. นายวิรัช  ธุวัชชัย
5. นางอัมพร  คงวัฒนกุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 78.5 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายกฤษฎา  สุริยะฉาย
2. เด็กชายฉัตรชัย  ทับทิมศรี
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  สมบูรณ์ศักดิ์ศิริ
4. เด็กหญิงฐาปนี  ฟุ้งขจร
5. เด็กชายฐิติพงศ์  ต่อเศวตพงศ์
6. เด็กชายณัฐชา  แก้วสมนึก
7. เด็กชายณัฐวัชร์  ปฐมกนก
8. เด็กชายณัฐวีร์  ศรีอาจ
9. เด็กชายธนกฤต  บุญรักษา
10. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สอดสุข
11. เด็กชายพศวัต  อุปริกธาติพงษ์
12. เด็กชายรณกฤต  สามฉิมโฉม
13. เด็กชายวรรณกรณ์  ไชยสุวรรณ
14. เด็กชายวัชนันท์  นันทผาสุข
15. เด็กชายวิชยุตม์  วิมูลชาติ
16. เด็กหญิงวีรดา  เขตสูงเนิน
17. เด็กชายศุภณัฏฐ์  โชคเฉลิมวงศ์
18. เด็กชายอนุวิท  นันทเดชาวุฒิ
19. เด็กชายอมลณัฐ  โกทองยม
20. เด็กหญิงโชติกา  พราหมบุญมี
 
1. นายจำลอง  ศรีอุทัย
2. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
3. นางสันธณี  โชติช่วง
4. นางอุทุมพร  ฤกษ์ดี
5. นายเอนกฤทธิ์  นาคศรีสุข
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง 11 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  เพชรคุ้ม
 
1. นางสาวลักษณารีย์  อยู่มั่นธรรมา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรัญญา  มีถาวร
 
1. นางสาวลักษณารีย์  อยู่มั่นธรรมา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 24 โรงเรียนสารสาสนน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิมิตโภคานันท์
 
1. นางสาวอำภา  กลิ่นพยอม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78.46 เงิน 37 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรฎา  หงษ์อร่าม
2. เด็กชายศุภกิจ  รุ่งทวีชัย
 
1. นางสาวดวงทิพย์  โผนประสิทธิ์
2. นางสาวลักษณารีย์  อยู่มั่นธรรมา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92.06 ทอง 25 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สระทองอ้อย
2. เด็กชายเจษฎา  แนบเนียน
 
1. นางประคอง  วัฒนากร
2. นางหทัยทิพย์  วิเศษสิงห์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 46 โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนันธวัฒน์  หันณรงค์
2. เด็กหญิงภัชรภา  มลิวัลย์
 
1. นางยุวดี  นุชพิทักษ์
2. นางอัมพร  คงวัฒนกุล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงจันทิมา  อ้นพรหม
2. เด็กหญิงจารุพร  สระทองอินทร์
3. เด็กหญิงจิดาภา  สระทองแช่ม
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลทองเล็ก
5. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ขำซ้าย
6. เด็กหญิงสุจิตรา  สัยวงษ์
7. เด็กหญิงสุนิตา  รื่นนุสาร
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ชมชาลี
9. เด็กหญิงอัจฉรา  จรกิตติรักษา
10. เด็กหญิงเกวลี  คุ้มมี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทองดอนเอ
2. นางประคอง  วัฒนากร
3. นางมลฤดี  สุวรรณปฐมกุล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรรุณ
2. เด็กหญิงชุติรัตน์  จันทร์แปลง
3. เด็กหญิงณัธชา  แสงทับ
4. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  กุลเกตุ
5. เด็กหญิงนภัสรา  มโนชมภู
6. เด็กหญิงปณิตตรา  ชัยนันท์
7. เด็กหญิงพิจิตรา  ทู้ไพเราะ
8. เด็กหญิงหัทยา  หมื่นจง
9. เด็กหญิงเจนจิรา  เป้สกุล
10. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ท่าผา
 
1. นางสาวดวงทิพย์  โผนประสิทธิ์
2. นางสาวลักษณารีย์  อยู่มั่นธรรมา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 82.3 ทอง 25 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 1. เด็กชายกฤตมลฑล  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงกันตนา  แซ่ปัง
3. เด็กชายคุณากร  สิงห์ลอ
4. เด็กชายจักรพันธ์  เรืองจุ้ย
5. เด็กหญิงจารุกัญญ์  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงจารุภัทร  สิงห์ทอง
7. เด็กชายจิรายุ  โรจนโพธิ์
8. เด็กหญิงธนกาญจน์  โรจนโพธิ์
9. เด็กหญิงธรรญารัตน์  เตียวเจริญ
10. เด็กหญิงนิตยา  ข่ายเพชร
11. เด็กชายปรมัตถ์  สิงห์ทอง
12. เด็กชายภูวดล  ทองกันยา
13. เด็กหญิงลลนา  ชูชีพ
14. เด็กหญิงสุปราณี  สิงห์ทอง
15. เด็กหญิงอารียา  สิงห์ทอง
 
1. นางจันทา  ธนาภิวัฒน์
2. นางเบ็ญจารัตน์  คลังนาค
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพฑูรย์โยธิน
2. เด็กชายธงชัย  ทองมีสิทธิ์
3. เด็กหญิงเอมิกา  จันทร์ศรี
 
1. นางอรุณี  สุทธิธรรม
2. นายเฉลิมณรงค์  วงฉยา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.4 เงิน 12 โรงเรียนวัดทะเลบก 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  สีเฟือง
2. นายธีรพงษ์  รอดดอนไพร
3. นางสาววิชชบูรณ์  ชุ่มดอนไพร
 
1. นายรัตนชัย  สระทองใหญ่
2. นางอัมรา  สิงหพงษ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คุ้มศรี
2. เด็กหญิงวนิดา  แซ่กัง
 
1. นางสาวนิตยา  สิงห์ทอง
2. นายพรรษา   ฉัตรพุฒิชัย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวริษา  โตยอด
2. เด็กหญิงวิภา  ฟักตระกูล
 
1. นางวารี  ศรีนราวัฒน์
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  อวดลาภ
2. เด็กหญิงนภาพร  กระแสโท
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เทียบมาก
 
1. นางพเยาว์  ปฐมกนก
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1. เด็กชายนครินทร์  กระแสโท
2. เด็กหญิงผกามาศ  มณีสุข
3. เด็กหญิงวรนุช  บ่อคุ้ม
 
1. นางพเยาว์  ปฐมกนก
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุขเอิบ
2. เด็กหญิงจันจิราภา  หลายเจริญ
3. เด็กหญิงพนิดา  ฐิติสรวงเกษม
 
1. นายชัยวัฒน์  ชีวะพานิช
2. นางวงเดือน  จตุพรรุ่งเรือง
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้ามูล
 
1. นางพเยาว์  ปฐมกนก
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงสโรชา  อู่ตะเภา
 
1. นางสาววชิราพรรณ  วรสุทธิ์พิศาล
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สระทองคต
 
1. นางสาวดารารัตน์  ศรีโรจน์ศิลป์
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  สุดใจชื้น
 
1. นางสาวภัทรณุณีย์  พิบูลย์สกุล
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 1. เด็กชายพีรพล  มหาสุข
 
1. นางสาวภัทรณุณีย์  พิบูลย์สกุล
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนซาก 1. เด็กหญิงอุมาพร  เตงซาน
2. เด็กหญิงเกวลิน  พิมสน
 
1. นางอมร  ทัพธวัช
2. นางสาวเสาวนีย์  ชาญช่าง
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงพันทิรา  งามสุข
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เขียวพราย
 
1. นางสาวอัจฉรา  เพ็งทา
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงอังคณา   จะนุรัตน์
2. เด็กหญิงอำพร  ขำซ้าย
 
1. นางนันฐพร  ทองเครือเกษตร
2. นางพรนภา  กีรติบูรณะ
 
74 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดทะเลบก 1. นางสาววรรณภา  เยาวโคตร
 
1. นางอัมรา  สิงหพงษ์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 1. เด็กชายภูริพัฒน์  งามดี
2. เด็กชายสยมภู  ฉ่ำเฉื่อย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชื่อมพิบูลย์
 
1. นางสมบัติ  จันทรวงศ์
2. นางสาวเสาวนีย์  เจริญผล
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 1. เด็กชายคณิน  พึ่งบุญ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ชั้นเล็ก
3. เด็กชายอนุสรณ์  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวนงนุช  สุขพัฒน์
2. นางปราณีต  เหง่าพงศ์
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายศิลา  ยางสูง
2. เด็กหญิงสีทอง  ลุงเมือง
3. นางสาวอุษา  ภิเภก
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
2. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
78 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 76 เงิน 36 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กชายวรัญญู  พิมพ์ศรีกล่ำ
 
1. นางจรุงลักษณ์  วโรหะ
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กชายนาวิน  ภู่ทองคำ
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูทอง
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กชายธนพล  สุทธิแสง
 
1. นายชัยวัฒน์  ชูทอง
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงพิชญสินี  สุชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวลัดดา  บุญเชิด
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ถึงสุข
 
1. นางสาวลัดดา  บุญเชิด
 
83 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐนารี  จันทร์คำทรัพย์
 
1. นายโอภาส  แคนจา
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงนิธาวัลย์  ทองดี
 
1. นางจรุงลักษณ์  วโรหะ
 
85 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์โสภา
2. เด็กชายกิตติโชติ  แสนชัยสกุลกิจ
3. เด็กหญิงจุไรรัตน์  คงดี
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เพ่งผล
5. เด็กหญิงปวีณสุดา  แย้มสรวล
6. เด็กหญิงรินรดา  เถาตะกู
7. เด็กชายศิวกร  โพธิ์เงิน
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  นุชฉัยยา
 
1. นางสาวกมลธร  ระวิสะญา
2. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
3. นางสาวลัดดา  บุญเชิด
 
86 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 75.2 เงิน 31 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา   คำกิ่ง
2. เด็กชายจิรกิตต์   นุชเปรม
3. เด็กหญิงชนมน   ธรรมวิสุทธิ์
4. เด็กหญิงชลธิชา   ช่างเกวียน
5. เด็กชายณัฐดนัย   ออเขาย้อย
6. เด็กชายพลธร   อดุลยศักดิ์
7. เด็กหญิงพีรดา   รักกะเปา
8. เด็กหญิงรมย์ลิน   ไทรไกรกระ
9. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   เอี่ยมสะอาด
10. เด็กชายวสุวัตร   เหลืองเพิ่มสกุล
11. เด็กหญิงวิจิตรา   สังข์ลาว
12. เด็กหญิงศศิธร   โสภา
13. เด็กชายศุภณัฐ   เคลือบเต็ง
14. เด็กหญิงเขมิกา   โชคนิธิกวิน
15. เด็กชายใหม่   เหมือนพิมพ์
 
1. นางฉวีวรรณ   พบพืช
2. นางวรรณา   บางเขม็ด
3. นางสุภา   สิริพิเดช
4. นางเสาวรัตน์   ภมรสูตร
 
87 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจิรกิตต์  นุชเปรม
2. เด็กหญิงชนมน   ธรรมวิสุทธิ์
3. เด็กหญิงชลธิชา   ช่างเกวียน
4. เด็กชายณัฐดนัย   ออเขาย้อย
5. เด็กชายพลธร   อดุลยศักดิ์
6. เด็กชายวสุวัตร   เหลืองเพิ่มสกุล
7. เด็กหญิงศศิธร  โสภา
8. เด็กชายศุภณัฐ  เคลือบเต็ง
9. เด็กหญิงเขมิกา   โชคนิธิกวิน
10. เด็กชายใหม่  เหมือนพิมพ์
 
1. นางสมศรี  บุญเพ็ญ
2. นางสุกัญญา  ปั้นประดับ
3. นางสุภา   สิริพิเดช
4. นางอำไพ   ลิ้มประสาท
 
88 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 79 เงิน 23 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงจินจุฑา  ยี่ชวน
2. เด็กหญิงทัดดาว  ช้างลอย
3. เด็กชายธนากร  บุญวงษ์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ประยงค์แย้ม
5. เด็กชายวัชรา  โยธาทรณ์
6. เด็กหญิงศิธิณี  ลิ้มสมบูรณ์
7. เด็กชายศุกล  คงคาหลวง
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองดอนเหมือน
9. เด็กหญิงศุภิสรา  ชื่นจิตรชม
10. เด็กหญิงสตรีเพชร  ช้างป่าดี
11. เด็กหญิงสุกัญญา  วิสันติโชคสิริกุล
12. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วบัวศรี
13. เด็กหญิงสโรชา  ผลภิญโญ
14. เด็กชายอภิวัฒน์  บัวผัน
15. เด็กชายอัชกรณ์  บัวประชา
16. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์แผ้ว
17. เด็กหญิงเปรมรดา  แย้มบุญไทร
18. เด็กชายเอนก  อำไพจิตร
19. เด็กหญิงแสนสุข  เจเถื่อน
20. เด็กหญิงไพรินทร์  จีจู
 
1. นายชุมพล  พันธุ์ภักดี
2. นางสาวนันทิยา  ยิ้มหนองโพธิ์
3. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
4. นายวิรัช  บางน้อย
5. นางสาวสำรวย  ทองดอนเกรื่อง
6. นางอรัญญา  แสงวิจิตร
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 1. เด็กชายสุริยา  มะลิพันธ์
 
1. นายมิทธวัช  ชินอ่อน
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นางอุไรรัตน์  กลิ่นหอม
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 29 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงวันดี  สระทองแขวง
 
1. นางพรนภา  กีรติบูรณะ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยศิริพานิช
 
1. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นางอุไรรัตน์  กลิ่นหอม
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงไข่หวาน  แตะแว
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายจิรสิน  อึ้งสุวรรณ
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  เกตุรัตน์
 
1. นางสุกัญญา  เวชรัตน์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงณิชนันท์  เสถียรยานนท์
 
1. นายนพพงษ์  วงษ์จำปา
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงสมิตา  รูปกลม
 
1. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คำธร
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายก.กฬุง  กรุงกาญจนา
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ตรีอำนรรค
3. เด็กหญิงกฤตติยาดา  วิษณุวงศ์
4. เด็กชายจิรัฏฐ์  จิยะจันทน์
5. เด็กหญิงชญานันท์  อนุเอกจิตร
6. เด็กหญิงชนันชิดา  อุ่นอ่อน
7. เด็กชายชลพัชร  ชื่นบุญงาม
8. เด็กหญิงชเนตตี  ศรีเกตุ
9. เด็กหญิงญาณิศา  ถิรธนานนท์
10. เด็กหญิงณัชชา  รี่คุปต์ฤทธิ์
11. เด็กหญิงณัฏฐ์ญานี  คงคาเพชร
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  เนตรประจักษ์
13. เด็กชายณัฐดนัย  ปะนันโต
14. เด็กหญิงณัฐธัญาวดี  สุขสดเขียว
15. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ระวังนาม
16. เด็กหญิงณิชชา  เย็นงาม
17. เด็กหญิงณิชภัสร์  ปฐมพงษ์พันธุ์
18. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญอารีย์
19. เด็กหญิงธนิดา  วรรัฐกฤติกร
20. เด็กหญิงธนิศร  วรรัฐกฤติกร
21. เด็กหญิงธาลิยา  โครพฟ์
22. เด็กหญิงนวิยา  ประจักษ์วิกรานต์
23. เด็กหญิงบัวบูชา  ดาวเรือง
24. เด็กหญิงปพิชญา  วราตินันท์
25. เด็กชายปัณณวิชญ์  ต่อเศวตพงศ์
26. เด็กชายปาณรวัฐ  สุวรรณเวก
27. เด็กหญิงพณิชา  ชัยวิชยานันท์
28. เด็กหญิงพิชญสินี  จันต์จันทรวงศ์
29. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศันติวิชยะ
30. เด็กหญิงมลสวย  ตั้งสมบัติรัศมี
31. เด็กหญิงมารีน  อิงธรรมจิตร์
32. เด็กหญิงวรรณภรณ์  จิตตวิสุทธิกุล
33. เด็กหญิงศุภกานต์  กมลการุณย์
34. เด็กชายศุภัสสินธุ์  ทองสุขแสงเจริญ
35. เด็กหญิงสิริธิดา  พรหมอยู่
36. เด็กหญิงสุพิชญา  ไพรสันต์
37. เด็กหญิงอคิราภ์  พุ่มสงวน
38. เด็กหญิงอนุภา  มีเจริญ
39. เด็กหญิงอิสรีย์  โธนบุตร
40. เด็กชายแทนไท  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวกมลธร  ระวิสะญา
2. นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์
3. นางสาวณัฏชนา  ธีรนันท์
4. นางบุญทิพย์  สิทธิชัยรุ่งโรจน์
5. นายปัญญา  ประดิษฐธรรม
6. นางสาวรังสิมา  นวไพบูลย์
7. นางสาวรุ่งเรือง  สัมฤทธิ์สุขโชค
8. นางสาววนิดา  บุญรอด
 
103 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงฐานน้ำสะอาด  โพธิ์สุพรรณพงศ์
2. เด็กชายมติพล  ช้างโต
3. เด็กหญิงรุจิรา  ฤทธิ์คำรพ
4. เด็กชายศุทธิพัฒน์  สถิรพันธุ์
5. เด็กชายสภัทร์พร  ชมขุนทด
6. เด็กหญิงสินีนาฏ  เชียงกา
7. เด็กชายอัครชัย  เขียวพราย
8. เด็กหญิงอัจฉริยา  มีชำนาญ
 
1. นางบุญทิพย์  สิทธิชัยรุ่งโรจน์
2. นางสาวลัดดา  ชุมเพ็ญ
3. นางสาวศศศรัณย์  นิ่มทัศนศิริ
 
104 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 28 โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชาญวิทย์  ใจภักดี
2. เด็กหญิงธิติมา  มณีสอดแสง
3. เด็กชายพงศกร  วงศ์คำหูม
4. เด็กหญิงวาสนา  ทับสุข
5. เด็กหญิงสมพร  เชื้อแถว
6. เด็กหญิงสุพรรณทิพย์  ทองไกรทิพย์
7. เด็กชายอภิมุข  สีรุ้ง
8. เด็กชายโอ๋  -
 
1. นางวานี  คล้อยอรุณ
 
105 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 79.6 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงช่อชบา  หุ้นเอี่ยม
2. เด็กหญิงญาณิศา  นิษุณะรัตน์
3. เด็กหญิงธัญสินีย์  อิสระเสนีย์
4. เด็กหญิงศรีสุดา  พงษ์เภา
5. เด็กหญิงสุจารี  พุ่มตะโก
6. เด็กหญิงอนุธิดา  มาคงกุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  พุ่มพะยอม
2. นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์
3. นางสาวรุ่งเรือง  สัมฤทธิ์สุขโชค
4. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
106 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดลำเหย 1. เด็กหญิงปิยนุช  กองจุ้ย
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรวรรณ  แหล่งเมือง
4. เด็กชายสาธิต  อุตสาหมงคลชัย
5. เด็กชายอุดมศักดิ์  พรหมจาีรีย์
6. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองมณโฑ
 
1. นางพุมเรียง  ดามาบุตร
2. ดร.อนวัช  นกดรา
3. นายเอกชัย  ้ค้าผล
 
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เกิดปั้น
2. เด็กหญิงญาณิศา  แย้มสมุทร
3. เด็กหญิงณภัทร์  ชินสุข
4. เด็กหญิงธนัชชา  ปลื้มเปี่ยม
5. เด็กหญิงธนาภา  สุพัฒนผลาผล
6. เด็กหญิงธิดาทิพย์  แสนประเสริฐ
 
1. นางสาวกมลธร  ระวิสะญา
2. นางสาวขนิษฐา  พุ่มพะยอม
3. นางสาวรุ่งเรือง  สัมฤทธิ์สุขโชค
4. นางสาววรัทยา  โพธิ์สง่า
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กหญิงจินตนา  ทองใบ
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  เกิดเพิ่ม
3. เด็กหญิงธาริณี  ทองประยูร
4. เด็กหญิงนุชนารถ  วิเศษศรี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  คล้ายแดงคล้ำ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีพะเนียด
 
1. นางวิภาวี  กรีแสง
2. นางสาวหรรษลักษณ์  กันโสม
3. นางแววตา  ณ บางช้าง
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  เพียรฮะ
2. เด็กหญิงณัฐชา  พันชาตรี
3. เด็กหญิงปกติยา  บุตรอ่ำ
4. เด็กหญิงภัทรกันย์  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงศลิษา  ฐิติเบญจพล
6. เด็กหญิงศศิวิมล  ศาลางาม
7. เด็กหญิงสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
8. เด็กหญิงสุจิรา  งามประโคม
9. เด็กหญิงเมธินี  อดิเรกนิธยา
 
1. นางนุสรา  มั่งคั่ง
2. นางผุสดี  ปัญสมคิด
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงนนทพร  ปิ่นเพชร
2. เด็กหญิงนวรัตน์  สระทองแมว
3. เด็กหญิงผุสดี  บุญชอบ
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์รุ่งทรัพย์
5. เด็กหญิงวลัยพร  สระทองแพ
6. เด็กหญิงวันทนา  อภิสกุลโรจน์
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  วัฒนวงษ์ศิริ
8. เด็กหญิงอำพรรณ  ห้วยกระเจา
9. เด็กหญิงอินทิรา  สระทองพรม
 
1. นางปานทิพย์  ดอนขันไพร
2. นางพรนภา  กีรติบูรณะ
3. นางสาวภควดี  เจตน์จำนงค์
4. นางรัศมี  แสนทวีสุข
5. นางสุกัญญา  เวชรัตน์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทักษพร  พันธุ์ผา
2. เด็กชายสหรัฐ  อ้อยสิน
3. เด็กชายโกวิน  ทองสุข
 
1. นางมณฑนา  บรรพสุทธิ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กชายจักรพันธ์  แจ่มศรี
2. เด็กชายณรงค์รักษ์  อิ่มวงศ์
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  สามงามเอี่ยม
 
1. นางสาวจรัสศรี  พ่วงทรัพย์สิน
2. นางสาวสุพรรณิกา  มีศรี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 37 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กชายธานินทร์  อุตรนคร
2. เด็กชายอนุวัตร  สามงามไกร
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  วู่ชัยภูมิ
 
1. นางกาญจนา  แม่บุญเรือน
2. นางสาวสุภา  เจียมพุก
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายวานุ  ศรีภุมมา
2. เด็กชายสรวิศร์  แพทย์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงหฤทัย  พันธ์จินดา
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
2. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติโชติ  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกจีน
3. เด็กหญิงพิมจันทร์  แย้มบาน
4. เด็กหญิงสุรัชนา  กล่ำรัตน์
5. เด็กหญิงอารียา   จันทา
6. เด็กหญิงเกตุวารีย์  เอกจีน
 
1. นายประยูร  รัตนะ
2. นายปริญญา  สุ่มจินดา
3. นางสังวาลย์  รัตนะ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. นางสาวกรรณิการ์  สีสุกใส
2. นางสาวนภาพร  เรือนเนตร
3. เด็กหญิงปวีณา  กองเกิด
4. เด็กหญิงวิชุตา  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงอุษา  พิเภก
6. นางสาวเยาวเรศ  บุญมีฤทธิ์
 
1. นางกาญจนา  คงหมวก
2. นางสาวฐาริการ์  ท้าวยศ
3. นางสาวนิลรัตน์  ปีมณี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 38 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สระทองคต
2. เด็กหญิงราวรรณ  สาระศาลิน
3. เด็กหญิงศิริมา  อินทร์รัมย์
 
1. นางสาวภควดี  เจตน์จำนงค์
2. นางสุรีย์  สรรสร้างเจริญ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กหญิงพรวลัย  ชื่นชม
2. เด็กหญิงภาวิณี  บุญหว่าน
3. เด็กหญิงอรฤทัย  สระแก้ว
 
1. นางสาวจรัสศรี  พ่วงทรัพย์สิน
2. นางสาวสุพรรณิกา  มีศรี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนนทการณ์  ผลงาม
2. เด็กชายมนตรี  นามแก้ว
3. เด็กชายสันติ  แจ่มจำรัส
 
1. นางสุมาลี  กล่อมพุ่ม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สามทอง
2. เด็กหญิงละออทิพย์  ชาวนาฟาง
3. นายอัครเชษฐ์  พัฒนโชติ
 
1. นางสุมาลี  กล่อมพุ่ม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภักดี
3. เด็กหญิงวริษา  คล้ายกระแส
 
1. นางกัญจนา  จีนจำรัส
2. นางจันทนา  สงสุรพันธ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จิระสกุลไทย
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  เลารุจิราลัย
3. เด็กหญิงอทิตติยา  แก้วดอนไพร
 
1. นายสุริยา  ภัสสรพิสุทธิกุล
2. นางอัจฉรา  สังคนาคินทร์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.4 ทอง 16 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) 1. เด็กหญิงกฤตพร  ใบบัว
2. เด็กหญิงณิชกานต์  วุฒิจันทร์
3. เด็กหญิงวิยะดา   มูลประกา
 
1. นางบุณยนุช  ธารถวิล
2. นางสมใจ  บูรณะกูล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 30 โรงเรียนวัดสองห้อง 1. เด็กหญิงปณิตรา  ขำสุวรรณ
2. เด็กหญิงมนัญญา  เอกภาพันธ์
3. เด็กหญิงวิภา  พันมี
 
1. นางทิพย์วรรณ  นะวากาศ
2. นางวิเศษ  อารยะจารุ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.4 ทอง 18 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 1. เด็กหญิงกำเนิดกาญจน์  อินทร์อยู่
2. เด็กหญิงพนิดา  เกษสาคร
3. เด็กหญิงสุภาพร  ภูชมยัน
 
1. นางนงลักษณ์  แสงมณี
2. นายวัฒนชัย  สุทธาวรรณ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 8 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร (สิงหวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธันยมัย  เอกจีน
2. เด็กหญิงผไทมาศ  เอกจีน
3. เด็กหญิงศศิธร  คงเม่น
 
1. นางรัตนา  เลี้ยงอำนวย
2. นางวิภา  แช่มชูกุล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงสมฤทัย  เข็มน้อย
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  อินเหยี่ยว
3. เด็กหญิงอัครฉัตร  ปฐมไพบูลย์
 
1. นางสาวกมลธร  ระวิสะญา
2. นางสาวนิตยา  ไพบูลย์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. นายนุกูล  สนิทจันทร์
2. นายสมเจตน์  นพขำ
3. นายสรสิทธิ์  ถิรธุวานนท์
 
1. นางณัชชา  แพทย์จรัส
2. นางสุชิน  เรืองผัน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงณภัทร  จันทราศรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัศนานุตริยกุล
 
1. นางสาวปณัชช์ณิชา  ศรีบุญธรรม
2. นางสาวรุ่งเรือง  สัมฤทธิ์สุขโชค
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. นางสาวภัทราภรณ์  ประทุมทอง
2. นายสันติราช  สายหยุด
 
1. นายวัฒนา  ผ่องอำไพ
2. นางสาวอโณทัย  บุญศิริ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  จ้อยร่อย
2. เด็กชายเมธี  แซ่ลิ้ม
 
1. นายประดิษฐ์  ทองเชื้อ
2. นายสันติ  สกุลหงษ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 1. เด็กชายจันทร์  กอหลี
2. เด็กหญิงสรัลพร  สระทองแป้น
 
1. นางปานทิพย์  ดอนขันไพร
2. นางสาวปารุดา  สระทองจันทร์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 31 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เกตุษา
2. เด็กชายวิทวัส  พจน์มนต์ปิติ
 
1. นายประชุม  ปัญจเมธี
2. นางมาลัย  ปัญจเมธี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) 1. นางสาวชโลธร  เพ็งสุวรรณ
2. นางสาวเบญจมาศ  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสมชาย  จีนเดีย
2. นายอนันต์  วโรหะ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดสามควายเผือก 1. เด็กหญิงกชกร  หงษ์อ่อน
2. เด็กชายเฉลิมพล  อุ้ยคล้าย
 
1. นางสาวมันทนา  กองเงิน
2. นายไพศาล  ศรีจันทร์โฉม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรีญอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจิรายุ  กระโทกนอก
2. เด็กชายศุภกิจ  ขำยินดี
 
1. นายณรงค์  เณรน้อย
2. นายไกรรัตน์  ทิพย์โสตนัยนา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 41 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สาลาด
2. เด็กชายอัครพงศ์  สิริเลิศสุนทร
 
1. นางสาวศราวดี  ม่วงสด
2. นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรีญอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร
2. เด็กชายอังกูร  สวัสดิ์ใช้
 
1. นายณรงค์  เณรน้อย
2. นายไกรรัตน์  ทิพย์โสตนัยนา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 1. เด็กชายกิติพงษ์  ยอดเพชร
2. เด็กชายสุรดิษ  เปียแก้ว
 
1. นายเอกอมร  สกุลวรรณวงศ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงจิตตกาญ  สุ่มมาตย์
2. เด็กชายรัชพล  มนตรีมุข
3. เด็กหญิงสวัสดิภา  สุจวิพันธ์
 
1. นายอลงกต   เกิดพันธุ์
2. นางสาวเอื้อมวงศ์  สมบูรณ์ศิลป์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรดี
2. เด็กชายธีรินทร์  คำดี
3. เด็กชายพชรพล  รูปสูง
 
1. นายจันทร  เกียรติกมลชัย
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.83 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พัฒนไพรสณฑ์
 
1. นางธารทิพย์  สุกก่ำ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงรชนิศ  ผดุงพัฒโนดม
 
1. นางยุพาพร  ปะนันโต
 
144 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายณทปพน  อภิกุลประภา
 
1. นางนงค์นุช  ลาภผล
 
145 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายปริญญ์  รุจิรัชกุล
 
1. นางเจริญขวัญ  คำกาหลง
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 1. เด็กชายเอคา  รักษ์ไท
 
1. นางประภาภัทร  รักบุตร
 
147 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงพิมณ์ฏฐา  พิกุลต์ทองฐ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  หุตารมณ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.32 เงิน 21 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พระภูมี
 
1. นางสาวกรภัค  สันทัด
 
149 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  ศันติวิชยะ
 
1. นางนุชรี  อำพันโรจนานันท์
 
150 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 69.76 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  สูญราช
2. เด็กหญิงศิริประภา  ลาไป
3. เด็กหญิงสิริยากร  พาใจอ่อน
4. เด็กหญิงอาธิตยา  ดอนพุ่มไพร
5. เด็กหญิงอาภัสรา  แซ่อื๊อ
 
1. นางพิศมัย  ถิ่นน้อย
2. นางอิษฎา  สกุลชัยโชติรส
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79.17 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กหญิงฐิรัชตา  แก้วเลื่อนมา
 
1. MissWu  Min
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 42 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 1. เด็กชายกฤษนัย  เสลาหอม
2. เด็กหญิงณภัทร  มหาดเล็ก
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  กิ่งจันทร์
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  เสาร์เจ็ด
5. เด็กหญิงปัทมา  ศรีเหลี่ยมงาม
6. เด็กชายอัสนี  สามสารี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฐพล  ทับพิจายะ
2. นางสาวนภา  จันทร์รุ่งทรัพย์
3. นายสมเกียรติ  บัวน้อย
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายคุณาสิน  วนทามสุธา
2. เด็กชายชัชวาลย์  ใจหาญ
3. เด็กชายนฤพนธ์  มาลัย
4. เด็กชายพัฒนพล  อยู่เต็มสุข
5. เด็กชายวิชการ  พรายอินทร์
6. เด็กชายไชยปกรณ์  ศรีชมเชย
 
1. นายกิตติ  แก้ววิลัย
2. นายคมกริช  ทำรี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กชายคณิตนันท์  คงขำ
2. เด็กชายคุณวัฒน์  ลอยขวัญ
3. เด็กชายชินาธิป  คงเดช
4. เด็กชายปณิธาน  เภาด้วง
5. เด็กชายวัชระ  ใจกล้า
6. เด็กชายอิสรา  คัดทะนะ
7. เด็กชายอุดมทรัพย์  อินทร์สืบวงษ์
8. เด็กชายเจษฎา  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสายสุรีย์  ปุสยตานนท์
2. นายอุทิศ  หะยาจันทา
3. นายไพโรจน์  สิงห์เรือง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกฤตกานต์  เกิดผล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สืบพันธุ์โกย
3. เด็กหญิงฑิตยา  วชิระนภศูล
4. เด็กหญิงณัฐวดี  วชิระนภศูล
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหลียวตระกูล
6. เด็กชายปพนธีร์  จาคีไพบูลย์
7. เด็กหญิงวรุณยุพา  เลิศแสง
8. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฉัตรรัตโนภาส
9. เด็กหญิงศิรธันย์  รัตนทรัพย์
10. เด็กหญิงอนัญญา  พูลเลิศ
 
1. นางสันธณี  โชติช่วง
2. นางอุทุมพร  ฤกษ์ดี
3. นายเอนกฤทธิ์  นาคศรีสุข
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายกษิณ  กิจพร้อมผล
2. เด็กชายณัชพล  รังษีรัตนทิพ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จนงวรรณ์
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ท้วมอ้น
5. เด็กชายณัฐศิลป์  จิตต์เจนการ
6. เด็กหญิงภูริชญา  รเณศพงศ์
7. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บังคมเนตร
8. เด็กหญิงวชิร์รัตน์  โสมโสพิน
9. เด็กหญิงสุนิสา  จีนถนอม
10. เด็กหญิงอัณศิมา  กาบทอง
11. เด็กหญิงอุบลวรรณ  นิลทับ
 
1. นางสาวรมิดา  นิลประภัสสร
2. นางสาววิราภรณ์  ชมภูแก้ว
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 1. เด็กชายทศพล  กาบแก้ว
2. เด็กชายเกียรติชัย  นุชพุก
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มูลคร
 
1. นางบรรจง   แสงนภาวรรณ
2. นายสุชาภรณ์  สืบเสาะ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายธนวินทร์  มณีวงค์
2. เด็กชายวันเฉลิม  ยินมะเริง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  เชียงเงาะ
 
1. นางสาวนวรัตน์  หอมสุด
2. นางอัจฉรา  สังคนาคินทร์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม 1. เด็กหญิงพรพิมล  ทองพิกุล
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แย้มสรวล
 
1. นางสาวปิยภรณ์  ทำวัดไทร
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. นางสาววิภา  จันทรา
2. เด็กหญิงสาธิดา  วังมะนาว
 
1. นางมณเฑียร  ศรีโสภณ
2. นางสาวสำรวย  ทองดอนเกรื่อง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภัทร์  โชติวรรธนะสิริ
2. เด็กชายศักย์ศรณ์  สามทองกล่ำ
 
1. นายจรัล  เส็งเจริญ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมชาติ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขียวชอุ่ม
 
1. นางขนิษฐา  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางรวิวรรณ  เบี้ยววงศ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 6.67 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. เด็กหญิงณัฐมน  สาดคล้า
 
1. นางมณเฑียร  ศรีโสภณ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 25.97 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านหนองเขมร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางบุญชิน  สมบูรณ์โชคดี
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.3 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กหญิงเมษยา  บางเชย
 
1. นางประภาพรรณ  เกษร
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงชลดา  มัจฉา
 
1. นางพัชรี  เจริญสุข
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด(วงษ์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนัฐมล  มีครองธรรม
 
1. นางสาวดาวใจ   พึ่งทอง
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดบางแขม (จันทสรประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฐพล  เกตุมอญ
 
1. นางวิไล  พูนขวัญ
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดทุ่งรี 1. เด็กชายอนิรุท  คำน้ำปาด
 
1. นางวาสนา  อำไพจิต
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 1. เด็กชายปัญญา  สระทองทา
2. เด็กชายสุธี  สระทองล้อม
3. เด็กชายสุเมธ   ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางกัลยาณี  ยรรยง
2. นางจานุรักษ์  อิสระเสนีย์
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายวรวัช  ตะก้อง
2. เด็กหญิงเกตุมณี  บุญชู
 
1. นางพัชรี  เจริญสุข
2. นายศรีคำรณ  เจริญสุข
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายปฏิพล  โถสันเทียะ
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  หอมดอกพุด
 
1. นางสาวสุภัสสร  บุตรศาสตร์
2. นางสาวอังกาพย์  ท้วมจุ้ย
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายนิรุช  สวัสดี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพิ่มพูน
 
1. นางรัชนี  จงสมัย
2. นางวัฒนา  จันทร์จารุภัค
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 40 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชัยสุข
2. เด็กชายบัณฑิต  แซ่ลิ้ม
 
1. นางฐิติยา  เต้าสูงเนิน
2. นางสาวพนิดา  ปฐมพรวิวัฒน์
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐชญา  พรมจันทร์
2. เด็กชายศฐา   ภูริเอกสุวรรณ
 
1. นางสมศรี  ขลัง
2. นางโสภณา  รอดชู
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายธนพนธ์  เผือกหนู
2. เด็กชายธันวา  สินสุนทร
3. เด็กชายบดินทร์  ศรีชมภู
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจดี
5. เด็กหญิงภัคจิรา  สียาโง
6. เด็กชายรชานนท์  สินสุนทร
7. เด็กหญิงศิริพร  เชื้อเผือก
 
1. นางสินทวี  บุญคุ้ม
2. นางสาวเกศมณี  สาลีแก้ว
3. นางเพ็ญศรี  ทองมี
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 1. เด็กชายธนโชค  ลาภวัตวงศกร
2. เด็กชายปกรณ์  สุขสมกิจ
3. เด็กชายพรเทพ  พันธ์ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทรรศวรรณ  จันทร์แดง
2. นางสุปราณี  อินทร์อยู่
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำกองแก้ว
2. เด็กหญิงดรุณี  ศรีทอง
3. เด็กชายอลงกรณ์  คำกองแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เลาหสูต
2. นางสาวสุวภรณ์  คำชมภู
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  จันธิมา
2. เด็กชายพิชาญ  ขำสำรี
3. เด็กหญิงเสารจ  ศรีวงศ์
 
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 26 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กชายปิยพนธ์  นาใจตรึก
2. เด็กชายวสุธา  วรนุช
3. เด็กชายสมหมาย  มณีแก้ว
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางสาวศิริน  อังคกษมรัตน์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ    
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 1. เด็กหญิงจอมภัค  แซ่เล้า
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โล่เลียง
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  มณูเลิศ
 
1. นางสาวจำเรียง  ชัยขันธ์
2. นางสุพา  สระทองเบี้ย
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1. เด็กชายณัฐพล  ไข่นาค
2. เด็กชายบัญชา  อิ่มประไพ
 
1. นางสาวศรินญา  ปลื้มพวก
2. นางสาวศิรินทิพย์  ชีวกุล
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กชายจักรกฤษ์  เบี้ยวทุ่งน้อย
2. เด็กชายอนุชา  สามงามขาว
 
1. นายวิจิตต์  มากมีทรัพย์
2. นางสมร  มากมีทรัพย์
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดห้วยผักชี 1. เด็กชายธนภัทร  คำเอก
2. เด็กชายปุระชัย  เสือเดช
3. เด็กชายอนันต์  มากอิ่ม
 
1. นางมัลลิกา   เทียมเมือง
2. นายโสภณ  ผุยหนองโพธิ์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยผักชี 1. เด็กชายธง  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายธนากร  ปาทาน
3. เด็กชายวันดี  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวจีรฉัตร  นวลเนาว์
2. นายโสภณ  ผุยหนองโพธิ์
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กหญิงวนิดาพร  อินกงลาด
2. เด็กชายอภินันท์  จวงสอน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จิตต์มั่น
 
1. นายวิจิตต์  มากมีทรัพย์
2. นางสมร  มากมีทรัพย์
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. นายปฏิภาณ  ศรีสะอาด
 
1. นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายชาคริต  เศสศรี
 
1. นางสินทวี  บุญคุ้ม
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 1. เด็กชายเอกรัตน์  เพิ่มพูน
 
1. นายสันติ  ถิ่นญวน
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 1. เด็กชายพิสิฐ  ด่านน้อย
 
1. นางสาวผกามาส  งอกเสมอ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จันทร์ดี
 
1. นางนฤมล   บุญพระ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เทศอ่ำ
2. เด็กชายจิโรจน์  ศรีไสย
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีสุคนธ์
4. เด็กชายสิทธิวัฒน์  บึงล้อม
5. เด็กชายสุรเสกข์  สารักษ์
 
1. นางจินดา  ทัพธวัช
2. นายธงชัย  งามยิ่งยศ
3. นางอุไร  พักมี
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 19 โรงเรียนวัดกงลาด 1. เด็กหญิงวิภาดา  บุญกว้าง
 
1. นางสมร  มากมีทรัพย์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวบุศย์
2. เด็กชายถิรวัฒน์  เพชรบริบูรณ์
3. เด็กชายยุทธภูมิ  พิบูลย์นำชัย
4. เด็กชายสิทธิพงษ์  สุขกล่ำ
5. เด็กชายอนุชา  แก้วทานี
 
1. นางสาวดุสิตา  หาดี
2. นางวรรณวิมล  กำแพงแก้ว
3. นางอุไรรัตน์  กลิ่นหอม
 
196 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จ้อยร่อย
 
1. นางสังวร  บุญมา
 
197 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กชายธนเดช  หวังมีสุข
2. เด็กชายนวรวิช  เกษสง่า
3. เด็กชายอิษฎา  ปิลันธน์กาญจนา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ปิยธโร
2. นางสาวสุกัลยา  บุญมาก
 
198 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงรวิสรา  ศรีคง
2. เด็กหญิงศุภัชญา  มากรถ
3. เด็กหญิงเวธกา  จั่นแก้ว
 
1. นางสาวรัชนี  วิภากูล
2. นางสาวสุภาวัน  ตันบุญเจริญ
 
199 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 1. นางราตรี  รุ่งทวีชัย
 
 
200 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนวัดห้วยผักชี 1. นางสาวฐาปณี  พวงงาม