สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครนายก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 73.8 เงิน 42 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วดวงใจ
 
1. นางพัชรา  ท้วมลี้
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงศรีกันยา  เกตุมาส
 
1. นางพรวิภา  เชยกลิ่น
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายณัฐนันท์  ทองอร่าม
 
1. นางยุวดี  สิริสมพรคง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72.8 เงิน 29 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงกฤษติญา  สุทธิรักษ์
 
1. นางเพ็ญแข  พุ่มพิมล
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  พรรณทัศนกุล
 
1. นางฐิติมาพร  แดงประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำพานิช
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เมฆขลา
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงภาพิมล  กาฬภักดี
 
1. นางลัดดา  สนธิ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.7 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงธนพร  พิทักษ์วงษ์
 
1. นางพรวิภา  เชยกลิ่น
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   กลิ่นหอม
 
1. นางพรทิพย์  มณีเล็ก
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ติระวัฒน์
 
1. นางสุจิตรา  ชาวเวียง
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 47 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีพา
2. เด็กหญิงสโรชา  บุญประกอบ
 
1. นางสาวศิริพร  พูลอาภรณ์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. นายธนกฤต  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  เขตลาด
 
1. นางประนอม  เอี่ยมเทียน
2. นางยุวดี  สิริสมพรคง
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ตันตินิพันธุ์กุล
 
1. นางคำรณ  วชิราคำภรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงสิริกร  อาจิตปุญโญ
 
1. นางสาวนิดา  อินทร์แสน
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสาริกา 1. เด็กชายอธิวัฒน์  โตรัตน์
 
1. นางพิศวง  บุญเคลิ้ม
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  หงษ์ทรง
2. เด็กหญิงสิตาภา  จำปาทอง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เครือละม้าย
 
1. นางทิพาวรรณ  เทพรักษ์
2. นางศิริรัชฎา  เครือละม้าย
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59.3 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พึ่งพา
2. เด็กหญิงตวงรัตน์  พลสงคราม
3. เด็กชายสิทธิพร  รักษาราษฎร์
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
2. นางสมสนิท  ศรีมงคล
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายธนเอก  พละภิญโญ
2. เด็กชายวริศ  คุ้มตะสิน
 
1. นางเพียงเพ็ญ  จันทสุข
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กชายชิดชนก  รักรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  อิ่นคำเชื้อ
 
1. นายสมเกียรติ  กลับมั่งมี
2. นางอรวรรณ  กลับมั่งมี
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วดวงใจ
 
1. นางพัชรา  ท้วมลี้
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  อินทรโชติ
 
1. นายสุขสันติ  โพสุวัน
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  มะลิลา
 
1. นางสาวสุภาพร  พัฒนไพบูลย์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายจิตรทิวัส  ไทรฟัก
2. เด็กชายจุฬภัทร  ไตรรัตน์เจริญเวช
3. เด็กหญิงสุภัคกานต์  ตระการศาสตร์
 
1. นางศรัณญา  ช้อนแก้ว
2. นางสาวเจรจา  วรทัต
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทระเสน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญคง
3. เด็กหญิงเบญญา  สืบจากศรี
 
1. นางวันเพ็ญ  รอดวัฒนกุล
2. นางสาวสุชาดา  ทองอยู่
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงชลธิชา  จารุทัตธาดา
2. เด็กหญิงชัญญานุช  บุญมา
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ธัมมะปาละ
 
1. นางศรัณญา  ช้อนแก้ว
2. นางสาวศิริวรรณ  นาคพุฒ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  บุญสำเร็จ
2. เด็กหญิงศิริพร  โฉมยงค์
3. เด็กหญิงสุภัคลดา  บ๊วยเจริญ
 
1. นายนิยม  ทองนาเมือง
2. นางวรรณา  พันธุพล
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  เรืองสงคราม
2. เด็กชายภูตะวัน  เกตุสมบูรณ์
3. เด็กชายเสรี  ดีศิริ
 
1. นางศรัณญา  ช้อนแก้ว
2. นางสาวศิริวรรณ  นาคพุฒ
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอรุณรังษี 1. เด็กชายธนพล  ไชโย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญลาด
3. เด็กชายวีระ  นะรมรัมย์
 
1. นายคมศักดิ์  หวานขม
2. นางสาวณัฏฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายคมสัน  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีสุระ
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ประกอบกิจ
 
1. นางวาสนา  สินสถิตย์โรจน์
2. นางสาวแสงรวี  พันธุ์ศิริ
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่เอี๊ยว
2. เด็กหญิงวันวิสา  ใจเปลี้ย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เรียงภวา
 
1. นางสาวหฤทัย  อุดหนุน
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 34 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 1. เด็กชายณัฐพล  น้อยโพธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญมรรค
 
1. นายพิษณุ  ประกอบนา
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.4 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  สีหะจันทร์
2. เด็กชายธนเทพ  ทองคำ
 
1. นายกมล  โชคอาภาสมบัติ
2. นางสุรีรัตน์  พ้นภัย
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 80.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  รามภักดี
2. เด็กชายอัมรินทร์  สำราญใจ
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
2. นางพรทิพย์  วงษ์ษา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.91 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยเสน
2. เด็กชายอนุรักษ์  ขันขาว
 
1. นายสุประดิษฐ์  หอมกลาง
2. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.58 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กชายปรัตถกร  เรืองพงษ์
2. เด็กชายเพชรภูธร  พวยอ้วน
 
1. นางบุษยลักษณ์  วัดสง่า
2. นางเครืองาม  รัตนไชย
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายอนุศาสน์  ประเสริฐศิล
2. เด็กชายอัครพล  บุญประกอบ
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
2. นางสุวารี  สอาดศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 41.1 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายพัฒเอก  เชียงทอง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  วิริยะ
 
1. นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
2. นางสุวารี  สอาดศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงกรชนก  ชื่นทรัพย์
2. เด็กหญิงชนิดา  ชาญวณิชชากุล
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะลิวัลย์
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  ทองหนู
5. เด็กหญิงอริศรา  โพธิ์เย็น
 
1. นายจุลชัย  ฤกษ์มังกร
2. นายสมชาย  ชัยชุมพร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสุข
2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ชาญวณิชชากุล
3. เด็กหญิงปวีณา  หนีภัย
4. เด็กหญิงปาณิศา  ผ่องศรี
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  มั่นคง
 
1. นายจุลชัย  ฤกษ์มังกร
2. นายสมชาย  ชัยชุมพร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 14 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงธนาวดี  ทองศิริ
2. เด็กหญิงวรารัตน์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสุจินันท์  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอภิรุจี  ฤทธิลาภ
5. เด็กชายไตรภพ  สุขโสภน
 
1. นางสาวกุลณัฐ  เหมราช
2. นางสาวณัฐธิดา  พ้นภัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 27 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อ้นวิเศษ
2. เด็กชายนฤนาท  ศรีวิเวก
3. เด็กหญิงวรรณภา  สิมัยนาม
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงอริสา  อินทรหอม
 
1. นางมุกดา  โชติธรรม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 47 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  เนินใหม่
2. เด็กหญิงวิภาดา  ต่อชีพ
3. เด็กหญิงสุนิศา  พาที
4. เด็กชายสุรเชษฏ์  จิตรประสาร
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กลับมา
 
1. นางละอองแก้ว  สุวรรณวงศ์
2. นางเพลินพิศ  ปีระจิตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.25 เงิน 36 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงนฤมล  ทิพย์สุภา
2. เด็กหญิงฟาตีมะห์  พันธ์สะอาด
3. เด็กชายอธิบดี  แม่ประสพ
4. นายอภิชาติ  รักสง่า
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ทรงศิริ
 
1. นางขวัญเรือน  ภาคบุบผา
2. นางสาวนุสรา  หาญศึก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายชำนาญ  ศรีเมือง
2. เด็กชายฐาปนนท์  บุญเกิด
3. เด็กชายบัณฑิต  ฮู้คี้
4. เด็กชายบุญพจน์  หอมสุคนธ์
5. เด็กชายปกรณ์  หนูสกุล
 
1. นายยงยุทธ์  คนเพียร
2. นางลัชชญา  โพสุวัน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สร้างสม
2. เด็กหญิงศศิประภา  เพิ่มพูน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ยาหยี
4. เด็กหญิงสุนีย์รัตน์  โพธิ์พัฒน์
5. เด็กหญิงเบญจรงค์  สมชื่อ
 
1. นางลัชชญา  โพสุวัน
2. นายสุขสันติ  โพสุวัน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 73.8 เงิน 40 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกิติยากร  รุ่งศิริ
2. เด็กชายณัฐกานต์  โซ๊ะเฮง
3. เด็กหญิงณัฐมน  วรรณฤทธิ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดะแปกาเซ็ม
5. เด็กหญิงดวงฤดี  มูลศรี
6. เด็กหญิงดารุณี  เจ๊ะกุนี
7. เด็กชายธนพล  ทองทิพย์
8. เด็กชายภูริพัฒน์  เจ๊ะกุนี
9. เด็กหญิงสุชาดา  นิสุรง
10. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญเสริม
11. เด็กชายสุรศักดิ์  เผือกขาว
12. เด็กชายอานนท์  เลาะณี
13. เด็กหญิงอารียา  พุทธศิริ
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  หนูจันทร์
15. เด็กชายเอกรัตน์   อะณี
 
1. นางสาวนิมิตรา  บุญสมบัติ
2. นายประยุทธ  จ่าไธสง
3. นางมณฑา  ศิริวงษ์
4. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์แก้ว
5. นางอารีรัตน์  เล็มหมัด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.8 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ผดุงกิจ
 
1. นางสาววชิรา  สุขชาติ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.6 เงิน 35 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  แปลงศรี
 
1. นางศศิมา  การะเกต
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1. นางสาวพลอยไพลิน  บุญพูน
 
1. นางสุวารี  กลิ่นจันทน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75.44 เงิน 43 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กชายกรธวัช   เขียวชอุ่ม
2. เด็กหญิงธิติมา  สั่งสินชัย
 
1. นางสาวพัชรีย์   พ้นภัย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.06 ทอง 44 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจคนึง
2. เด็กชายนพดล  กำจัดภัย
 
1. นางทรงศรี  คงมั่น
2. นางปรานี  แสงสุวรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.74 ทอง 13 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิสารพายุห์
2. เด็กชายจักรกฤษ  กลั่นมาก
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
2. นางสมสนิท  ศรีมงคล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. นางสาวกนกวรรณ  เกษรศิริ
2. นางสาวยุพา  ปักกาโล
3. นางสาวลัดดาวรรณ  คำแก้ว
4. เด็กหญิงศิริพรรณ  กลิ่นปรากฎ
5. เด็กหญิงสาริณี  รุ่งสว่าง
6. เด็กหญิงสุจารี  พูลศรี
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  โหยหวล
8. นางสาวสุรภา  ภูเขม่า
9. เด็กหญิงสุรีย์พร  กลิ่นปรากฎ
10. นางสาวโสรดา  ท้วมลี้
 
1. นายธีระนันต์  สิงหนาท
2. นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ
3. นางสุภาณี  นุ่มสารพัดนึก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  เมืองศรี
2. เด็กชายประนนต์  สว่างเนตร
3. เด็กหญิงปราณีตย์  ศรีทอง
4. เด็กหญิงปิยวดี  บำรุงกิจ
5. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเมือง
6. เด็กหญิงวิชุดา  บำรุงจิตร
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  โลกนิมิตร
8. เด็กชายสหรัฐ  มะลิเงิน
9. เด็กหญิงอภิชญา  ปล้องไม้
10. เด็กหญิงเบญญาณี  บำรุงจิตร
 
1. นายชัยวัฒน์  วัฒนกุล
2. นางบังอร  วัฒนกุล
3. นางราตรี  วงษ์เอนก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 30 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงญาดา  สอนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนพัทธนันทน์  พูลศิลป์
3. เด็กหญิงนภาพร  กรรเจียก
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  เสนอใจ
5. เด็กหญิงรัตนากร  พุฒซ้อน
6. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พูลทรัพย์
7. เด็กหญิงวรรนารี  เสนอใจ
8. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ธิบดี
9. เด็กหญิงวีรนุช  แก้วกระจ่าง
10. เด็กหญิงศรวณีย์  ขวัญสุข
11. เด็กหญิงสุธิชา  บัวศักดี
12. เด็กหญิงสุนันทา  ไพฑูรย์
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขาวงาม
14. เด็กหญิงเกวลิน  เสนอใจ
15. เด็กหญิงเนตรนภา  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวจันทนี  หน่ิองพงษ์
2. นายจำนอง  แว่นแก้ว
3. นางสาวจิราพร  พึ่งพินิจ
4. นางปราณี  พูลศิลป์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กหญิงจริยา  ช่วยประดิษฐ์
2. นางสาวทิพวรรณ  อยู่ถาวร
3. นางสาวนงลักษณ์  ฉิมยาม
4. เด็กหญิงผไทมาส  เสนอใจ
5. นางสาวยุพา  บุญเรือง
6. เด็กหญิงยุวดี  พูลศิลป์
7. นางสาวรวีวรรณ  เหล็กจั่น
8. นางสาวรัตนาภรณ์  โหยหวล
9. นางสาวศราวรรณ  แพน้อย
10. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญมี
11. เด็กหญิงสุนทรี  กว้างทุ่ง
12. นางสาวสุพัตรา  ฝึกหัด
13. เด็กหญิงสุริสา  พรหมจันทร์
14. เด็กหญิงอัญชนา  บริสุทธิ์
15. เด็กหญิงไอยวรรณ  สมสะอาด
 
1. นางกัลยา  ดาวศรี
2. นางบุญมา  แว่นแก้ว
3. นายประยูร  ทองขาว
4. นายผ่อง  วงศ์ไชย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80.2 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อยู่พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงเกศราพร  อังคะ
3. เด็กชายเอกวัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นางพงศ์ลดา  เดชพลกรัง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. นางสาวกฤติยา  ยิ่งวงษ์
2. นายชัยอนันต์  เจ๊ะมิน
3. นางสาวอริษา  มิดดี้
 
1. นางรสิตา  กุดแถลง
2. นางวราวรรณ  สุขขี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงภัทธกาญจน์  เลิศปรีชา
2. เด็กหญิงรุ้งแพร  ฟองมณี
 
1. นางสุดาวดี  วปินานนท์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงนภารัตน์  เลิศวิลัย
2. นางสาวสริมน  สุ้นแซ่ล้อ
 
1. นางสมหทัย  รวมพล
2. นายสุประดิษฐ์  หอมกลาง
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงพัชรกานต์  มูลกระแสร์
2. เด็กชายภูดนัย  ศรีราชบัวผัน
3. เด็กหญิงไอญาดา   ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นางวัชรดา  ราชวงษ์
2. นางไตรทยารัตน์  เทียมรัตน์
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธีรพร  เฉลิมเกตุ
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เนตร์ประมงค์
3. เด็กหญิงสิริยากร  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นายนิกร  ชมศิริ
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรทิภา  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงมณีรัตนา  นาพะพล
3. เด็กชายมานพ  บุญคง
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
2. นางสาวสุนีัย์  บุญเฉลียว
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อะโสโก
 
1. นางเพชรสุดา  พงษ์สมร
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายณัฐการ  ผลเกิด
 
1. นายอำพล  ชาญศิริเมธา
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงเพชร  ทัดกำดัด
 
1. นายสุประดิษฐ์  หอมกลาง
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุชา  อังคะ
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายภัคพงษ์  คำภีระ
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กหญิงอนันตญา  สร้อยมุกดา
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ปาลิกา
 
1. นางสมจิตร์   สุวรรณกล่อม
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 29 โรงเรียนบ้านคลอง22 1. เด็กหญิงชญาดา  ศิลาวิโรจน์
2. เด็กหญิงอารียา  หมัดรอ
 
1. นางทิศนา  เกลียวทอง
2. นางสาวมุกข์ดา  พิสุทธิพงษ์
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ทรัพย์แสวงหา
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สุริยา
 
1. นางสาวกุลธิดา  คนเสงี่ยม
2. นายสามารถ  เข็มทองคำดี
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 1. เด็กชายนพนัย  หงษ์ชูตา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชัยมณี
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงวิภาดา   สิงห์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงอัญมณี  ตันหยง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โสลา
 
1. นางปัญจพิมพ์  เหนือเกาะหวาย
2. นางสาวมินตรา  เสนาจ
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  ภูริวิทยาวัฒนา
2. เด็กชายธราเทพ  บุญรมย์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนิดา  ศรีงาม
 
1. นายทรงศักดิ์  รักษาถ้อย
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายพีระพงษ์  อุตโร
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  อินทปัญญา
3. เด็กชายไพรัช  นุชตรัง
 
1. นางรัตนา  อุดมเวช
2. นางสาววีรยา  เตไธสง
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 95.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  บุญเพ็ง
 
1. นางสถาพร  แดงโสภา
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ทองขยัน
 
1. นายวันชัย  สุทธิสุข
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง 1. เด็กหญิงศิรการ  รังใส
 
1. นายวันชัย  สุทธิสุข
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง 1. เด็กหญิงชญานี  ปายธิยา
 
1. นายวันชัย  สุทธิสุข
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กชายธัณย์ศรุต  วิทวัสไพศาล
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
81 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สมจิตร
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
82 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 75 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พัดทอง
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
83 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 41 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  น้อยมี
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
84 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาศรี
 
1. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75.3 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายสุทธิลักษณ์  ทิมสุเรนทร์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ท้าวประสิทธิ์
 
86 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี  เซี่ยงจง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อายุโย
3. เด็กชายนพดล  เอี่ยมเทียน
4. เด็กหญิงนิศากร  จันทร์ขาว
5. เด็กหญิงพิมพ์มาศ  บำรุงสุข
6. เด็กหญิงภัทรวดี  เกิดเจริญ
7. เด็กหญิงศิริอัญญา  แก่นเผือก
8. เด็กหญิงอารียา   ราชฤทธิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ขำปากพลี
2. นางศุภรัตตญา  สังขฤทธิ์
3. นางสาวอัมราภรณ์  เพ็งปฐม
 
87 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 81 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สมจิตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   นาศรี
3. เด็กชายธัณย์ศรุต  วิทวัสไพศาล
4. เด็กชายนธี  เทียนทอง
5. เด็กชายนวัฒน์  คงมูล
6. เด็กชายบูรพา  พัดทอง
7. เด็กชายรัฐภูมิ  บรรธร
8. เด็กหญิงลลิตภัทร  จินะพรม
9. เด็กหญิงศิรินภา  เทียนทอง
10. เด็กหญิงสุภัทรธา  เทียนทอง
11. เด็กหญิงสุภาวดี  เกษทอง
12. เด็กหญิงอติญา  มูลอุบล
13. เด็กหญิงอัยยาวีร์  สีขวัญม้า
14. เด็กหญิงอาทิตยา  พัดทอง
15. เด็กหญิงเพ็ญพิศ  วิทวัสไพศาล
 
1. นางสาวปิยะพร  หอมละออ
2. นางวัลภา  จันทร์งาม
3. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล
 
88 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤตเมธ  มะโนดุลย์
2. เด็กหญิงกาญจนา  จำปา
3. เด็กชายชัยมงคล  มหาวรรณ์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ประตูนิล
5. เด็กชายธนโชติ  ไทยสงค์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมบุบผา
7. เด็กหญิงนัฎติกา  สิมลี
8. เด็กหญิงนัฐสิตา  รวยทรัพย์
9. เด็กหญิงปภัสชา  ปิ่นแก้ว
10. เด็กชายปรมินทร์  ทัดแก้ว
11. เด็กชายประพันธ์  สัมศิริ
12. เด็กหญิงพรทิพา  แก้วมณี
13. เด็กหญิงภัทรธฌา  สอนสงวน
14. เด็กหญิงภัทรธิดา  โลกนิมิตร์
15. เด็กชายวรกานต์  ศรีเลิศ
16. เด็กชายวรนาถ  ปิ่นกร
17. เด็กหญิงศศิธร  แสงอินทร์
18. เด็กชายศุภกิจ  สุขสม
19. เด็กชายสุชาครีย์  ประตูนิล
20. เด็กชายเลิศศักดิ์  ตรีนัย
 
1. นางสาวชัญญาภัค  บุนนาค
2. นางสาวฐาปนีย์  จำปา
3. นางสาวนปภัช  สีลูกหว้า
4. นางประนอบ  ไปรสุข
5. นางสาวสุภาภรณ์  ทองดี
6. นายเมษา  สนองคุณ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายสุทธิลักษณ์  ทิมสุเรนทร์
 
1. นายเจษฎา  นวนจันทร์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กชายสุธาเทพ  วานิคม
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง 36 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลั่นประสิทธิ์
 
1. นางวลาวัลย์  อุดมศิลป์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงสุภมาศ  พรหมณี
 
1. นางรัตนา  บรรจงศิริ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญกลาง
 
1. นางสาวยาใจ  พุทธจรรยา
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.66 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงรมย์ลักษณ์  พังสอาด
 
1. นายสุริยา  พ่วงดี
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กชายสุเมธ  แสงมณี
 
1. นางเลขา  ฟูตระกูล
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงสุภมาศ  พรหมณี
 
1. นางสุวนิตย์  แก่นใจเด็ด
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 1. เด็กชายอังกูร  ปฏิกรวรรัตน์
 
1. นายโสฬส  รอดโต
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านคลอง22 1. เด็กชายฤทธิชัย  พุทธาสนธิ
 
1. นางศิริวรรณ  เกตุเลขา
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงสุภมาศ  พรหมณี
 
1. นางรัตนา  บรรจงศิริ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง 13 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอารียา  ราชฤทธิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ขำปากพลี
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา
 
1. นางสถาพร  แดงโสภา
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 5 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กชายสุเมธ  แสงมณี
 
1. นางเลขา  ฟูตระกูล
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.66 เงิน 36 โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงหัสดี  ดาสน
 
1. นางสาวเกศสุดา  อินทรโอสถ
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกาญจนพร  ธนะทรัพย์ทอง
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภักดีชน
3. เด็กหญิงชนิสา  ดีศรี
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาจหาญ
5. เด็กหญิงณัฐฏา  ละออ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  อนงค์
7. เด็กหญิงณัฐรุจา  บุญเขียน
8. เด็กหญิงณัฐวดี  คำเวียงจันทร์
9. เด็กชายทักษ์ดนัย  กลิ่นบุบผา
10. เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทร์คล้อย
11. เด็กหญิงธนวรรณ  ชัยมณี
12. เด็กหญิงธภัทรพร  ศรีจรัส
13. เด็กหญิงธีรวุฒิ  มุขดา
14. เด็กหญิงนิภาพร  แซ่บ่าง
15. เด็กหญิงปฏิมา  ทรัพย์มณี
16. เด็กหญิงปนัดดา  เมฆขลา
17. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สังฆธรรม
18. เด็กหญิงประภาวดี  พลอยแก้ว
19. เด็กหญิงปรัญญดา  เอี่ยมสำอางค์
20. เด็กหญิงปิ่นกมล  แสงสว่าง
21. เด็กหญิงพรธีรา  พันธ์สอาด
22. เด็กชายพรพิพัฒน์  ถินทิม
23. เด็กหญิงพรรณภาพรรณ  ช่างหล่อ
24. เด็กหญิงพัชราพร  นุชแดง
25. เด็กหญิงภคนันท์  วิทยาคารวณิชผล
26. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีสด
27. เด็กหญิงมัสติรัญน์  คงชุ่ม
28. เด็กหญิงมิมินธร  นางงาม
29. เด็กหญิงยมลภัทร  ยอดแสง
30. เด็กหญิงวีรินทร์  ยอดแสง
31. เด็กหญิงศิริยุพา  ชูกิติพันธ์
32. เด็กชายศุภณัฐ  บุญชด
33. เด็กหญิงสรัญญา  ม่วงจินดา
34. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รัตนกุญชร
35. เด็กหญิงอภิญญา  พาคีรัตน์
36. เด็กหญิงอังควิภา  แช่มชื่น
37. เด็กหญิงอัญชิสา  สวาทสุต
38. เด็กหญิงอิสริยา  จุ้ยแพ
39. เด็กชายเทพทัต  สำราญกลาง
40. เด็กหญิงเปมิกา  บุญยะสิทธิ์
 
1. นางมัณฑนา  บำรุงจิตต์
2. นางสถาพร  แดงโสภา
3. นายสมบัติ  วังเวชช์
4. นายสืบสาย  วรรณ์ประเสริฐ
5. นางสาวสุกันยา  สุขสงวน
6. นางสาวอุบลวรรณ  กุหลาบ
7. นางเทียมใจ  โพพิจิตร
 
105 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เสาะแสวง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วรเรียน
3. เด็กชายจีรวัฒน์  ไมย์เจริญ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  โหยหวล
5. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญสุข
6. เด็กหญิงมานิตา  สินทรัพย์เกษตร
7. เด็กหญิงวนัสพร  จรุณศรี
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขวัญสุข
 
1. นางนงค์นุช  อินทร์ศิริ
2. นายประนอม  อินทร์ศิริ
3. นายสัมพันธ์  ญาณสุธี
 
106 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 1. เด็กหญิงณัฐพร  กล่องแก้ว
2. เด็กหญิงดารารัตน์  กล่องแก้ว
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฝึกฝน
4. เด็กหญิงนฤมล  แก้วสุก
5. เด็กหญิงวาสินี  ตู้แก้ว
6. เด็กหญิงสุภาวณี  ธงแถว
 
1. นางนงค์นุช  อินทร์ศิริ
2. นายประนอม  อินทร์ศิริ
3. นางสาวปิยวรรณ  พันจักร
4. นางสาวเดือนเพ็ญ  ขวัญสุข
 
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงทัศนี  รักทอง
3. เด็กหญิงพิชญา  หนูจันทร์
4. เด็กหญิงสุธิศา  เอี่ยมไชย
5. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีรุ้ง
 
1. นางสิริกานต์  กุลจันทร์
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนสาริกา 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  นาคทองคำ
2. เด็กหญิงธิราวัลย์  จิตรซื่อ
3. เด็กหญิงนุชจรี  ชาวกัณหา
4. เด็กหญิงมัณฑนา  พรหมรัตน์
5. เด็กหญิงสมพร  จิตรสวรรค์
6. เด็กหญิงสุจิตา  โพธิขำ
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญมั่น
8. เด็กหญิงเรืองรัตน์  จันทร์สะหา
 
1. นางจินตนา  เมฆสุวรรณ์
2. นางพิศวง  บุญเคลิ้ม
3. นางพิสมัย  จีรพรชัย
4. นางสาวสนม  แอสระ
 
109 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายจิรายุทธิ์  ชิงโชคดี
2. เด็กชายชัยณรงค์  ภูฮง
3. เด็กชายทิฐินันท์  เทพเทวี
4. เด็กชายธีระพล  ปานแดง
5. เด็กชายวิทวัส  อบเชย
 
1. นายศุรชัย  สกุลขอเจริญ
2. นายสิริพงศ์  อาษาพร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เทียมณรงค์
2. เด็กชายนันทวัฒชัย  เติมพรมราช
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ติ้นชัยภูมิ
 
1. นายบำรุง  แดงขำ
2. นายอาทร  ตูมไทย
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 45 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. นายสมศักดิ์  วิเศษ
2. นายสุวัฒน์  ส้มเกลี้ยง
3. เด็กชายอิทธิพล  พิมพ์หาศิริ
 
1. นางสิริรักษ์  คงศิลป์
2. นางสุวารี  สอาดศรี
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 26 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงคณิสร์ถา  พละไกร
2. เด็กหญิงวิภาดา  ต่อชีพ
3. เด็กหญิงสาวิณี  ทุมไทย
 
1. นางยุพิน  วิทยวิโรจน์
2. นางละอองแก้ว  สุวรรณวงศ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงพัชรา  บริสุทธิศักดิ์ศิริ
2. เด็กหญิงมริษา  หมั่นเสน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บริสุทธิศักดิ์ศิริ
 
1. นางประไพ  จันทศร
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 1. เด็กหญิงญาณิศา   ทองแท้
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หอมมาก
3. เด็กหญิงบุญศิริ  ทัพพวัตร์
4. เด็กหญิงปริชญา  มูลสะท้าน
5. เด็กหญิงภัทราวรินทร  เพิ่มพูล
6. เด็กหญิงสุกัลยา  สละศิษย์
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  วัชรฉัตร
2. นางสาวศรีมาส  แย้มสระโส
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกาะโพธิ์
2. เด็กชายปรัตถกร  เรืองพงษ์
3. เด็กหญิงปริญญา  โตมี
 
1. นางศรีประชา  บำรุงจิตร์
2. นางเนียนนภา  ศรีทอง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงจริญญา  สัจสุวรรณ
2. เด็กหญิงปัทมา  นรินทร์
3. เด็กหญิงสุวรรณี  สิงสาหัส
 
1. นางสาวสุมาลี  เซ็ม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายธนพล  ศรีวิโรจน์
2. เด็กชายสุดสาคร  พรมรัตน์
3. เด็กชายสุรชัย  ท้าวนาง
 
1. นายกระแส  สุขพูล
2. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 41 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เรียงวงษ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แนบสนิท
3. เด็กหญิงเพชรอรุณ  ทางาม
 
1. นางสาวลำดวน  เขียนไพรี
2. นางวรรณวิภา  น้อยวัฒนา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายอัครพล  เลาะบุญมี
3. เด็กชายเพิ่มวุทธิ์  มานะเอม
 
1. นายพีระพันธ์  บานเย็น
2. นางสาวศิริกันยา  พิกุล
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงญาเรศ  โหงทอง
2. เด็กหญิงณัฐฌา   เซ็นหลวง
3. เด็กชายสมรัก  แอกล้า
 
1. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
2. นางวันดี  หมื่นแผงวารี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงชนิษฐา  เพ็ชร์ประยูร
2. เด็กหญิงบงกชรัตน์  มณีรุ่ง
3. เด็กหญิงไพรินทร์  สอาด
 
1. นางฉวี  วิเศษ
2. นางนพรัตน์  วงษ์อินทร์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กหญิงซัลมา  สุขไสว
2. เด็กหญิงญาศินี  กลิ่นไกล
3. เด็กหญิงนริษา  มีมูซอ
 
1. นางกมลทิพย์  หนูปั้น
2. นางสาววชิรพร  ทองโสภณ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 29 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 1. เด็กหญิงวรัญญา  มะหะหมัดยูซบ
2. เด็กหญิงอภิชญา  อยู่เป็นสุข
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แย้มอินทร์
 
1. นางปรียาภรณ์  เฉลิมสุขศรี
2. นางสาวแสงอรุณ  สุขดี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงณัชชา  มูลอุดม
2. เด็กหญิงสุกานดา  คำเรืองบุญ
3. เด็กหญิงสุภาพร  เขียวคราม
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  แจ่มศรี
2. นางไมตรี  วงษ์ยืน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1. เด็กหญิงฟารีดา  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงวริศรา  นาคสุข
3. เด็กหญิงวาริณี  ศรีพรหม
 
1. นางนภาภรณ์  แก้วเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  สุขคำ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รวมพล
2. เด็กหญิงดลยา  อยู่ถาวร
3. เด็กหญิงสุริยาพร  สุภาภรณ์
 
1. นายสุประดิษฐ์  หอมกลาง
2. นางสุรีรัตน์  แหยมประสงค์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจิราภา  กองมูล
2. เด็กชายธีรวัฒน์  วงษ์กวน
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เผือกทองใบ
2. นายเรวัตร  งะบุรงค์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายอิทธิพล  ดีเส็ง
2. เด็กชายเฉลิมวรรณ  นิมิตรมาลา
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายณัฐพล  เอี่ยมเทียน
2. เด็กชายภูเบศ  พรมแสง
 
1. นางวรรณา  พันธุพล
2. นางสาวศุลีมาศ  บุญศรี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงณัฏฐา  อินทวงษ์
2. เด็กชายนพรุจ  สุวรรณบูรณ์
 
1. นางสาวจีราภา  ประพันธ์พัฒน์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กชายปริญญา  ชื่นใจเล็ก
2. เด็กชายสุธากร  ตาสุสี
 
1. นางชลทิชา  ผลสงเคราะห์
2. นางลัชชญา  โพสุวัน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กชายคงกฤช  ปรมวาณิช
2. เด็กชายบริพัฒน์  จำสัตย์
 
1. นางสาวชุติรัตน์  บำรุงสุข
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงชุลีกร  หุ่มกระโทก
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  แสงอ่อน
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  รุ่งเรืองขจรกิจ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 44 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงภัสราภรณ์  มิศิริ
2. เด็กหญิงวิทณีย์  เชฎฐวณิชย์
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เผือกทองใบ
2. นายเรวัตร  งะบุรงค์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สิงหนาม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บัวโต
 
1. นางสาวภัทรมาส  มาศงามเมือง
2. นางเพลินจิตต์  เวฬุวรรณวรกุล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายภัทรพล  ศรีทอง
2. เด็กหญิงวรรณกร  ไชยปรีชา
 
1. นางสาวจีราภา  ประพันธ์พัฒน์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงฐิติมา  สีเขียว
2. เด็กหญิงพินทุสร  มากดี
 
1. นางสาวภัทรมาส  มาศงามเมือง
2. นางเพลินจิตต์  เวฬุวรรณวรกุล
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 1. เด็กชายปริญญา  แผนสะท้าน
2. เด็กชายยศธร  น้อยคำมูล
 
1. นางสาวจิราพร  พึ่งพินิจ
2. นางสาวเปรมวดี  กันศิริ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชาลีชื่น
2. เด็กชายธเนศ  นาดง
3. เด็กชายรัตนชัย  เพ็ชสมร
 
1. นายประสิทธิ์  โคตรภูธร
2. นายประเทือง  บุญมี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ขวัญสุข
2. เด็กชายฝันสุวรรณ  แสงเทพ
3. เด็กชายเวธน์  กันนิกา
 
1. นายประสิทธิ์  โคตรภูธร
2. นายประเทือง  บุญมี
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายกมพล  เหมสุรินทร์
2. เด็กชายธนโชติ  ชาประดิษฐ์
3. เด็กชายวิสุวัตร  เดชศักดา
 
1. นายบุรานนท์  ครองกิจการ
2. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย  สุวรรณบูรณ์
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  กรุณายาวงศ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เจริญกิจภัณฑ์
 
1. นางนงลักษณ์  แสงเดือน
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.49 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 1. เด็กหญิงรวิพร  เกษแก้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตันสกุล
 
145 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกิรณัฏฐกาญจน์  ขวาคำ
 
1. นางสาวภัทรพร  ตรีพรหม
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงบูรณิมา  มั่งคั่ง
 
1. นางทวีวรรณ  ชัยมณี
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. นายนวพรรษ  ชฎาจิตร์
 
1. นางพิศมัย  สาระกูล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงกรองกมล  ฤทัยมาศ
 
1. นางกฤษณา  ฤกษ์วิสาข์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.49 เงิน 25 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. นางสาววริศรา  เทียมเมือง
 
1. นางพิศมัย  สาระกูล
 
150 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85.5 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายพันธกานต์  จันทร์ศรี
 
1. นางกฤษณี  เกตุสกุล
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 1. นางสาวศิริภรณ์   คร้ามศิริ
 
1. นางพิศมัย  สาระกูล
 
152 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70.54 เงิน 40 โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แสงสาย
2. เด็กชายพิเชษฐ  ชาวเวียง
3. เด็กหญิงมาริสา  จำปาวัน
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เจริญรักษ์
5. เด็กหญิงเก่ง  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนฐพร  ชูญาติ
2. นางสาวไพรัตน์  โกมลมาลย์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79.5 เงิน 14 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กชายจตุภูมิพจน์  แพงมา
 
1. นางสาวอังคณา  อึ้งสุวรรณพานิช
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์เลาะห์
2. เด็กหญิงนันทกานต์  อำนวยพร
3. เด็กชายภูริภัทร  นิมา
4. เด็กชายวีระชาติ  นากสุก
5. เด็กชายอภิวรรธน์  เพชรสุระ
6. เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์  ชื่นอารมณ์
 
1. นางปรียาภรณ์  เฉลิมสุขศรี
2. นางสาวหฤทัย  โพนสัย
3. นางองุ่น  บุญรอดอยู่
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 32 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายขุมทรัพย์   ชมเชย
2. เด็กชายธาราดร  นวนจันทร์
3. เด็กชายพิสุทธิ  ธรรมยศ
4. เด็กชายวรพงษ์  วอไธสง
5. เด็กชายวรายุทธ  เสือสวย
6. เด็กชายวีกิจ  ทองเจริญ
7. เด็กชายศศิธร  ทองคง
8. เด็กชายอานนท์  มาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์  อ้อยขาว
2. พันจ่าอากาศเอกสมาน  ท่ากลาง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 1. เด็กชายกังวาลไกร  น้อยวัฒนา
2. เด็กชายฉัตรชัย  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายทัศนพล  วงษ์เหิม
4. เด็กชายนพดล  บุญสาลี
5. เด็กชายพงศธร  ชิดชอบ
6. นายพันธุ์วริศ  พันธุ์เถื่อน
7. เด็กชายรุ่งสุริยา  สาหร่าย
8. เด็กชายสิริชัย  อบเชย
 
1. นายคมกฤษ  จันทิลา
2. นายจงชนะ  บำรุงจิตต์
3. นายวีระศักดิ์  ทับทิมไทร
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 74.67 เงิน 24 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขำลอย
2. เด็กหญิงนรีรัต  นาคกรอง
3. เด็กหญิงปรางสุดา  เนติ
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ครองทรัพย์
5. เด็กชายพีระพงษ์  อุตโร
6. เด็กหญิงรัชณี  นาคอ่อน
7. เด็กหญิงวราภรณ์  มีสุข
8. เด็กหญิงเกศกนก  พรหมศิริ
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พวงยานี
2. นางสาววีรยา  เตไธสง
3. นางสมสนิท  ศรีมงคล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกีรติ  พัดชา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงชลธิชา  พ้นภัย
5. เด็กหญิงธนสุกาญจน์  ชัยภูมิ
6. เด็กชายปฐมฤกษ์  อุดมทรัพย์
7. เด็กหญิงวิทณีย์  เชฎฐวณิชย์
 
1. นางธนัญชนก  หมื่นภักดี
2. นางประุทุม  บุญรักชาติ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  กิตติธเนศวร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกียรติสูงส่ง
3. เด็กหญิงนิรนาท  นันทา
 
1. นางศิริพร  ฉ่ำแฉล้ม
2. นางสุวรรณา  สุขประเสริฐ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  อยู่คะเชนทร์
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ครองทรัพย์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญชู
 
1. นางพรทิพย์  มณีเล็ก
2. นางสุมลทิพย์  กาชู
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงศรัณญพร  สัมพันธ์
2. เด็กหญิงศิิริรัตน์  ปุยอ๊อก
 
1. นางสาวนฐพร  ชูญาติ
2. นางสาวไพรัตน์  โกมลมาลย์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายทัตพงศ์  เฮ็งฉุน
2. เด็กหญิงเมทิกา  สร่างไธสง
 
1. นางนงลักษณ์  แสงเดือน
2. นางสาวอุบลวรรณ  กุหลาบ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท่าด่าน 1. เด็กหญิงพรพิมล  อะโนดาษ
2. เด็กชายสุพเนตร  คำเบิก
 
1. นายสายชล  จุลศรี
2. นางเลขา  ฟูตระกูล
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  อัครเดชา
2. เด็กชายสกฤษฎ์  พุทธรักษา
 
1. นางชูจิตร  สังข์ทองโรจน์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายกิตติภณ  นาคฤทธิ์
2. เด็กชายอภินันท์  แสนสุข
 
1. นางขนิษฐา  อมรสังข์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 26.67 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 1. เด็กหญิงตุ๊กตา  กฤษณวรรณ
 
1. นางสาวสิริณัฐวีร์  ภักดีรักษ์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 3.25 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 1. เด็กหญิงพิชญาภา  พานโน
 
1. นางบุญปรานี  ขันธวิเชียร
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 1. เด็กชายเกษมราษฏร์  มะลิ
 
1. นางปิยะดา  มังคละ
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กชายธนพล  ปิ่นน้อย
 
1. นางรัตนา   ชัยชุมพร
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กหญิงมัลลิกา   คัมภิรานนท์
 
1. นางสมจิตร์  สุวรรณกล่อม
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ลอคำ
 
1. นางสาวสุนิษา  สายใหม
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงวีรวัลย์  รักษาราษฎร์
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ช้างทอง
2. เด็กหญิงนภาพร  เอี่ยมอ่ำ
3. เด็กชายวิทูรย์  เทียนทอง
 
1. นางอุบล  เพิ่มทอง
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดพรหมเพชร 1. เด็กชายอาณาจักร  สำราญวงศ์
2. เด็กชายอาทิตย์  ลีนาวงศ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  คนเสงี่ยม
2. นางวิไล  คนเสงี่ยม
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ซันเล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ซมมิน
 
1. นางสาวสุนันทา  เผือกรักษา
2. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.67 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 1. เด็กชายนวกร  โสวรรณตระกูล
2. เด็กหญิงอัญมณี  รัตนกำเนิด
 
1. นางทรงศรี  คงมั่น
2. นางนพวรรณ  ตันจ้อย
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลอง14 1. เด็กหญิงนุสบา  แพรเจริญ
2. เด็กชายสหรัฐ  บุ้งทอง
3. เด็กชายเจษฎาพงษ์  อิสมาแอล
 
1. นางสาวสุนันทา  เผือกรักษา
2. นางสาวอำภา  ละอองเงิน
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กหญิงกนกอร   นิยมราช
2. เด็กหญิงพิมลอร   ชื่นชม
3. เด็กชายสุริยา   มูลผล
 
1. นางสาวกษมา   จันทร์แต่งผล
2. นางสาวสุรัสวดี   คล้ายนัดดา
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 61 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กชายทรงอำนาจ  กระจ่างแสง
2. เด็กชายศิลา  พิลา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โตงิ้ว
 
1. นางบุญจิรา  ชูพันธ์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 36 โรงเรียนบ้านคลอง1 1. เด็กชายธนัชชา  การิสุข
2. เด็กชายพีระพล  วงษ์สุนทร
3. เด็กชายวิษณุ  ดวงเพชร
 
1. นายวันชนะ  ทวีมูล
2. นางสาวสวรรค์  สมสาย
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 1. เด็กชายชัยชนะ  โพธิกัญญา
2. เด็กชายธนากร  ศรีมุก
3. เด็กชายภูมินทร์  เจียวรัมย์
 
1. นางสาวปัทมา  ทองอินทร์
2. นางวิภาพร  เดชกัลยา
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 1. เด็กชายกนกพงษ์  กล่ำพบุตร
2. เด็กชายทิวากร  แก้วมณีคง
 
1. นางทรงศรี  คงมั่น
2. นางสาวปัดตานี  พันธุ์พานิช
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กชายชวณัฏฐ์   พรหมภักดี
2. เด็กชายธรรมนูญ   พานทอง
 
1. นางสาวกษมา  จันทร์แต่งผล
2. นายวินัย  สอนดี
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเอี่ยม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โกสูงเนิน
3. เด็กชายพงษ์เดช  ผลงาม
 
1. นางสาววาสนา  เพ็ชชะ
2. นายสำเริง  พิกุล
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 15 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายนิกร  พูลสำราญ
2. เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์มาก
3. เด็กชายไพรทูล  มีโหมด
 
1. นางสาวยศวรรย์  ทรัพย์มา
2. นางสาวสุภาพ  หน่องพงษ์
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม 1. เด็กหญิงเมธาวี  เงาระยับ
 
1. นางชนัญชิดา  ชมภูนุช
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กหญิงจันทรวารี   จันทร
 
1. นางสาวกษมา  จันทร์แต่งผล
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก 1. เด็กชายสุกฤษฎ์  ทองศรี
 
1. นางทรงศรี  คงมั่น
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 1. เด็กชายพันธวัช   ชาลี
 
1. นางสาวกษมา  จันทร์แต่งผล
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 1. เด็กชายธนพล  ปิ่นน้อย
 
1. นางสมคิด  จันขุนทศ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศศิธร   เสือหัวย่าน
 
1. นางอนัญญา  อ่อนเรือง
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงดวงกมล  จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงวีนัส  ชมชื่น
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  บ๊วยเจริญ
4. เด็กหญิงอนงค์นาถ  โง่นแน่น
5. เด็กหญิงเนตรชนก  เม่งศิริ
6. เด็กหญิงเรณู  แก้วลา
 
1. นางชยาภรณ์  พานนิล
2. นางสำเริง  สุดใจ
3. นางสุมลทิพย์  กาชู
 
194 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชมภูนุช
 
1. นางยุพดี  เชยชื่น
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กชายกิตติพัศ  วงษ์ดี
2. เด็กหญิงณัฐชกมลธ์  ชูทรัพย์
3. เด็กหญิงอชิรญา  สังข์สุวรรณ
 
1. นางศิริขวัญ  สีคร้าม
2. นางอนันท์พร  เปรมพงศ์พสิน
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงปัจธิญา  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงพอเพียง  แก้วทอง
3. เด็กหญิงเนตรชนก  สีดาจันทร์
 
1. นางพนิดา  วงษ์ระวี
2. นางอรุณี  เดชคง
 
197 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. นางนงลักษณ์  แสงเดือน