สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตราด เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 79.2 เงิน 21 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  อินทมาท
 
1. นางขวัญเรือน  โชติกล่อม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดแหลมกลัด 1. เด็กหญิงแพรวลัย  ไชยวิศาล
 
1. นางสาวอารีย์  อภิบาลศรี
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 1. เด็กหญิงกิตติกา  รัตนาคะ
 
1. นางสุภา  พูลทรัพย์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สนธิพิณ
 
1. นางสุวรรณา  นาคพันธ์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.05 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงโสรยา  แถวนาชุม
 
1. นางนิตยา  ต่อประสิทธิ์กุล
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 1. นางสาวจิราพร  แซ่อั้ง
 
1. นางสุภา  พูลทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีคำแหง
 
1. นางรติยา  ภูมิเงิน
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.6 ทอง 13 โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ 1. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  อุปโคตร
 
1. นางสุมาลี  กระจ่างแจ้ง
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 1. เด็กหญิงวิลดา  นนท์ตรี
 
1. นางสาวกรวิกา  เสียงล้ำ
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนวัดท่าโสม 1. เด็กหญิงคริสต์  ไชยวิสาร
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดตะกาง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ไทรใหญ่
2. เด็กชายพักตร์  เถื่อนพนม
 
1. นายนภดล  แสงทองเจริญ
2. นางอุษา  สัมมา
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงจาริณี  แก่นตัน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พวงพืช
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ทัศวิล
2. นางพรศรี  เลี้ยงถนอม
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 36 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  นามสุขี
 
1. นางศรีจันทร์  สร้อยทรัพย์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสุนันทาวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  วรพงศ์ตั้งนุกูล
 
1. นางพรรณภา  คุ้มประยูร
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงณัฐยา  นุชลา
 
1. นางไพรัตน์  ชาพลดอน
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงณี  บรม
2. เด็กหญิงนวพร  วุด
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวพัณณ์ชยา  จีราภัทร์จตุรพร
2. นางสาวสุกฤตา  แววนำ
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงชาลิสา  เอี่ยมวิไล
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ศรีสัมพันธ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ผลาเกษ
 
1. นางสาวพนารัตน์  ปิตินรลักษณ์
2. นางสาวเกศริน  กูลนรา
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงชิดชนก  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายสุรเสกข์  ปะฉิมะ
 
1. นางพรทิพย์  รามนัฎ
2. นางวัลภา  ฉิมพาลี
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงศิริวิภา  กาญจนาวิล
2. เด็กชายเอกชัย  ศรประดิษฐ์
 
1. นางสาวบุศรา  ธิกูล
2. นางพลิ้วพิไร  พุทธรังษี
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงอินทิรา  วัลลา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงเมธาพร  สารศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงกาญจนา  ระยับศรี
 
1. นางสาวเอื้อมพร  จิตนาวสาร
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.25 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านโขดทราย 1. เด็กชายนพมัย  มายูร
2. เด็กชายพงศ์วรุฒม์  นามประพันธ์
3. เด็กชายอรรณพ  แสนสวัสดิ์
 
1. นางสาวกนกอร  หงษ์วิเศษ
2. นางวรรณภา  บรรลุสุข
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  โคสินธุ์
2. เด็กหญิงปิยรส  คนโต
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผากำเนิด
 
1. นางสาวกาญจนา  เกตุบรรเทิง
2. นายวาทิน  บัวแสง
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายทวีชัย  บุญช่วย
2. เด็กชายพัชรชัย  ขันนาค
3. เด็กชายอาทิตย์  ศรีธรรม
 
1. นายตีรวิทย์   ตรีสัตยตระกูล
2. นายทัศนพงษ์  โคพะนา
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 1. เด็กหญิงปัทมา   บุญลอย
2. เด็กชายอภิรักษ์   เจริญพรม
3. เด็กชายเอกราช   จันทร์ทอง
 
1. นางพฤดี  สถิตย์เสถียร
2. นายวิชาญ  เข็มเพ็ชร
 
27 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 1. เด็กชายอนิรุจ  สุดสวย
2. เด็กชายอานนท์  อยู่กร
3. เด็กหญิงอ้อมภา   ติ๊ด
 
1. นางกาญจนา  ทองพร่อง
2. นางจรรยา  วรรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 1. เด็กหญิงณัฐทริกา  สัจวาที
2. เด็กหญิงศศินี  สิทธิการ
3. เด็กหญิงอินธุอร  สุทธิธรรม
 
1. นางกาญจนา  ทองพร่อง
2. นางจรรยา  วรรัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กชายชุติพนธ์  บุญฤทธิ์
2. เด็กชายสิทธินนท์  สติดี
 
1. นายมานพ  ปัญญา
2. นางอัชญา  ศรีนาราง
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 44.29 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายชาย  เปา
2. เด็กชายวัทกร  หลีซิน
 
1. นายกฤษกร  วรรณชู
2. นางรจนา  ทศชา
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายวิฑูรย์  อัมพร
2. เด็กชายอำนวย  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสถาพร  พิมพ์พาศรี
2. นายโกวิท  ชื่นชม
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.7 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 1. เด็กชายศุภกิจ  รัตนมูล
2. เด็กชายสถาพร  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวลักษณี  บุญญะโกศล
2. นางสาววันเพ็ญ  สิทธิโชติ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31.64 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านไม้รูด 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เก่งสำโรง
2. เด็กชายบรรชา   ผลาเกตุ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เทพสิทธาวิวัฒน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา  พิมพ์บุญมา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42.02 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. นายดอน  สุขดำ
2. เด็กชายพิสุทธิ์  สระศรี
 
1. นายวาทิน  บัวแสง
2. นายสราวุธ  สระชมภู
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงญานิกา  พรมชัย
2. เด็กหญิงณัฐฉรีย์  เสงี่ยมสุข
3. เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนวินิน
4. เด็กหญิงแสนรัก  บุตรดี
5. เด็กหญิงแองเจิ้ล  บูดอน
 
1. นางพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์
2. นายสมบัติ  วิสุทธิแพทย์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกรณิศ  นองเนือง
2. เด็กหญิงณภัทร  สิริสัมพันธ์นาวา
3. เด็กหญิงปาลิตา  เคหะเจริญ
4. เด็กหญิงพิราภรณ์  เอกสินชล
5. เด็กหญิงอนามิกา  ห้วงน้ำ
 
1. นางพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์
2. นายสมบัติ  วิสุทธิแพทย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงวาริชา  มุ่งงาม
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ตะพองมาตร
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ประสิทธินาวา
4. เด็กหญิงอัจรา  ศรีสุข
5. เด็กหญิงเกวรี   จันทเสน
 
1. นางกาหลง  เเก้ววิโรจน์
2. นางอมรรัตน์  จิตรจันทึก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงจันทู  เวด
2. เด็กหญิงจินตนา  วรรณา
3. เด็กหญิงทีราย  ลอง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แนวพนา
5. เด็กหญิงรัตน์เกล้า  ขยันกิจ
 
1. นางสาวบัณฑิกา  วงศ์กุลพิลาส
2. นางบุศริน  ปากสมุทร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจันโปว   เซียง
2. เด็กหญิงดวงเดือน  พูลเกษ
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  คำม่วง
4. เด็กชายพีระพัฒน์   สุขสอาด
5. เด็กชายแปลก  สุทธิมาลย์
 
1. นางสาวพัณณ์ชยา  จีราภัทร์จตุรพร
2. นางสยาม  รุ่งหิรัญวัฒน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.75 เงิน 45 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจักรกฤษ์  ทับตุ่น
2. เด็กหญิงนิตยา  ดีใหญ่
3. เด็กชายสิงหา  สุภาพ
4. เด็กชายอดิสร  โพธิ์มณี
5. เด็กชายเอกณรงค์  อยู่เจริญ
 
1. นายทศพล   ถนอมพงษ์
2. นางสายพิน  พวงตระกูล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สังข์ทอง
2. เด็กชายชยพล  ธารใส
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สนเถ็ง
4. เด็กชายวรวุฒิ  หอมหวาน
5. เด็กชายสุทิศ  หวังเชิดกลาง
 
1. นายทศพล  ถนอมพงษ์
2. นางสายพิน  พวงตระกูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายซิน  สุภาพ
2. เด็กชายธวัชชัย  บัวจร
3. เด็กชายรุ่งศักดิ์  ธารใส
4. เด็กชายศิรชัช  แซ่แพ
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์   แท่นชัยสงค์
 
1. นายทศพล  ถนอมพงษ์
2. นางสายพิน  พวงตระกูล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) 1. เด็กชายกิตติธร  ผองอ่อน
2. เด็กหญิงกุลสตรี  คำเรือง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเดิม
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  วิเศษพันธ์
5. เด็กหญิงนรินธร  ทูคำมี
6. เด็กชายนัทธพงศ์  อริกุล
7. เด็กหญิงพัชราพร  น้อยประเทศ
8. เด็กชายภานุวัฒน์  สืบสวัสดิ์พัฒนา
9. เด็กชายยุทธนา  สุภาพ
10. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ศาสตร์พลกรัง
11. เด็กหญิงละอองทิพย์  ตรงใจ
12. เด็กหญิงวราภรณ์  นาพะพล
13. เด็กหญิงวีระนุช  ทิพย์บำรุง
14. เด็กชายศุภกฤต  สุคนธรส
15. เด็กชายอนุชาติ  พลไร่
16. เด็กหญิงอรวรรณ  ทินวรรณ์
17. เด็กชายอรุณ  สิงห์คุม
18. เด็กชายอิทธิพล  คงอยู่
19. เด็กหญิงอุษา  แสนสวัสดิ์
20. เด็กชายเรวัตร  แสงลอย
 
1. นางสาวธีมาพร  ศรีหะรัญ
2. นางนพมาศ  รำไพ
3. นายปิยะ  รัตนวงษ์
4. นางศุภธิดา  แสนสวัสดิ์
5. นายอาณัติ  คำเพชร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 82.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กหญิงกองแก้ว  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  เพชรมณี
3. เด็กชายชาลี  ชุม
4. เด็กชายธนวัฒน์  เคร่งนุเคราะห์
5. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วจันทร์
6. เด็กหญิงพนิดา  ไชยวิศาล
7. เด็กชายภราดร  ขนรกุล
8. เด็กชายภาคภูมิ  ศิริ
9. เด็กชายวน  ตรี
10. เด็กชายสมชัย  แซ่ตั๊น
11. เด็กชายสมศักดิ์  หอยสังข์
12. เด็กหญิงสร้อย  บุญนาค
13. เด็กหญิงหญิง  แบ
14. เด็กชายอดิชาติ  รำไพ
15. เด็กหญิงใหม่  โบ
 
1. นางกุลนาถ  วิชัยณรงค์
2. นายจิระวัฒน์  พรมนิวาส
3. นางสาวลดาวัลย์  อังคะณี
4. นางสาววรรณภา  อุตมัง
5. นางสาวสายทิพย์  นัยพร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.2 ทอง 34 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายราเมนทร์  หงษ์ทอง
 
1. นางชุติมา  สงเคราะห์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.8 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายพงษ์เพชร  พูดเพราะ
 
1. นางวรรณา  เมืองช้าง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 23 โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงพลอยระวี  สิทธิถาวร
 
1. นางศิตาวรรณ  พึ่งภักดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 94.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงปานระพี  ลึกซึ้ง
2. เด็กชายเอกวิทย์  โอภาสพินิจ
 
1. นางทิพวรรณ  ศรประดิษฐ์
2. นางยวงรัตน์  สามัญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93.45 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธนากิจ
2. เด็กชายมณเฑียร  ปัญโญเหียง
 
1. นางทิพวรรณ  ศรประดิษฐ์
2. นางยวงรัตน์  สามัญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กชายธวัชชัย  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงอุษา  เถื่อนพนม
 
1. นางสาวจันทรา  อภิบาลศรี
2. นางวิลาวัณย์  ศิริรูป
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ 1. เด็กชายกฤตพจน์  สังข์ธนู
2. เด็กชายนนทการ  ประจงกลาง
3. เด็กหญิงปนัดดา  กสิพร้อง
4. เด็กหญิงพัชรี  ลพมณี
5. เด็กชายพุฒิเมธ  ลาภวิไล
6. เด็กหญิงวีรดา  ประสิทธิ์
7. เด็กหญิงศิริญญา  ทองสม
8. เด็กชายสกุลเพชญ  กรรณฉวี
9. เด็กชายสหรัฐ  เทศน์ดี
10. เด็กหญิงสุนิสา  สำเนียงเพราะ
 
1. นางนิภาภรณ์  อุปริรัตน์
2. นายสุชาติ  กะไชยวงษ์
3. นางเสาวนีย์  ลีฬหคุณากร
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83.3 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจณิสตา  บุญเดิม
2. เด็กหญิงนิตา   ทราย
3. เด็กหญิงพชรพรรณ  อุดม
4. เด็กชายพายุ  อ้วน
5. เด็กชายราเชนทร์  ซกมัว
6. เด็กหญิงลัดดา   สุเนตร
7. เด็กหญิงวารี   บุญลา
8. เด็กหญิงศศินา  ธรรมสนิท
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  สังข์ทอง
10. เด็กหญิงสังไอ   อ๊อค
11. เด็กหญิงสุชาดา  สังข์ทอง
12. เด็กชายอนันต์  ทองแสง
13. เด็กชายเล  ปีน
14. เด็กหญิงแระ   สุขสวัสดิ์
15. เด็กชายโกศล  เงิน
 
1. นางสาวจิราวรรณ  คุ้มปลี
2. นายตีรวิทย์   ตรีสัตยตระกูล
3. นายวีระพันธ์   เขียวเงิน
4. นางสาวศิรินทรา  เขียวเงิน
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กชายกฤษณา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  คชิณพักตร์
3. เด็กหญิงชลดา  สุขสถิตย์
4. เด็กหญิงชลลดา  ศรศรี
5. เด็กชายพงษ์พัฒน์  กาญจนานิล
6. เด็กหญิงมัทรี  เวชศาสตร์
7. เด็กหญิงยลลดา  เวชสถล
8. เด็กหญิงรัตนา  บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ยินดี
10. เด็กชายวีรพล  มิตรมากร
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  สระทองคำ
12. เด็กหญิงอาทิตยา  เพิงสูงเนิน
13. เด็กหญิงอำภา  ประสิทธินาวา
14. เด็กหญิงเกวลิน  ศิริแพทย์
15. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่เตียว
 
1. นายนริศ  ไข่แก้ว
2. นางศิตาวรรณ  พึ่งภักดิ์
3. นางอานัชภร  เวงวิถา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82.3 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงดวงดาว  เริญ
2. เด็กหญิงนุช  สังข์ทอง
3. เด็กชายสุพัฒ  บำรุงกิจ
 
1. นางสมภพ  รำไพ
2. นางเสาวนีย์  รอดพิเศษ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64.9 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน 1. เด็กหญิงสาลินี  มานิยันต์
2. เด็กหญิงสุจินันท์  คงเจริญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  กมลกลาง
 
1. นางสาวกรุณา  งาเจือ
2. นายสุรศักดิ์  นามเกียรติ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนันทาวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  วิพัฒน์เจริญลาภ
2. เด็กหญิงภิญญ์ญา  ฟักทอง
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  รังสะกินนิน
2. นางสาวสปัน  ชวาลา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดแหลมหิน 1. เด็กชายวรันธร  เล็กกำพุช
2. เด็กชายสนั่น    อ่ำทองคำ
 
1. นางสาวจันทัปปภา  สุโน
2. นางอัมพร  แหยมพราม
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กชายชยุต  กิจเถกิง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วโวหาร
3. เด็กหญิงภัททิรา  แดงตะนุ
 
1. นายสมเกียรติ  บุตรินดา
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชัญญ่า  จตุรสุขสกุล
2. เด็กหญิงภสพร  ณ ถลาง
3. เด็กหญิงสุธาศินี  วิริยะบำเพ็ญกุล
 
1. นายสมเกียรติ  บุตรินดา
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. นางสาวลักษมี  พึ่งภักดิ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พึ่งภักดิ์
3. เด็กหญิงออมสิน  วรรณศุข
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงอรุณ
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ 1. เด็กชายกิตติชัย  ดี
 
1. นางศิริรัตน์  ศุภนราพรรค์
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายพงษ์เทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังวาล
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงอาทิมา  ทัศพัฒน์
 
1. นางศรีสุวงษ์  ต้อยยาตี
 
64 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงสมฤดี  แสนว่าง
 
1. นายแสงศิลป์  พิมพ์วาปี
 
65 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงศิระพร  สีม่วงงาม
 
1. นายแสงศิลป์  พิมพ์วาปี
 
66 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงหญิง  ใส
2. เด็กชายไนกิม  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวสาเก  เอี่ยมวิไล
2. นางสาวสุนทรี  ประหยัดใช้
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงนา  สะอาด
2. เด็กชายฮิง  อุก
 
1. นางสาววนิดา  คุ้มสุข
2. นางสาวสาเก  เอี่ยมวิไล
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายบุญเลง  สุขสะอาด
2. เด็กชายฤทธิ์  หอยสังข์
 
1. นางสาวสาเก   เอี่ยมวิไล
2. นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิจารณ์
 
69 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงอนัญญา  วงศ์สมัน
 
1. นายวรวิทย์  โก้จันทึก
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโขดทราย 1. เด็กหญิงซกรา  เกา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายนพรัตน์  ดื่นตา
 
1. นางสาวจันทิมา  จุ้ยวรมิตร
2. นางสาวสุนันทา  ผากำเนิด
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายตี๋  สุข
2. เด็กชายสมชาย  เจริญพงษ์
3. เด็กชายสรพงษ์  เจริญผล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพา  พรหมพิทักษ์
2. นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิจารณ์
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กลิ่นเลิศ
2. เด็กหญิงสุนิสา  สมุห์โคกสูง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คงดี
 
1. นางณัชชา  พาดี
2. นางสุภัทรา  เวชสรรเสริญ
 
73 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 90.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
 
1. นางอำนวยทิพย์  พรพรหมธาดา
 
74 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
 
1. นางชลลดา  บุญรักษา
 
75 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
 
1. นางสาวดวงพร  พรประสิทธิ์
 
76 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
 
1. นางวรรณพร  ศิลาชัย
 
77 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  วะนา
 
1. นายเรืองรุชติ  ธรรมเนียมใหม่
 
78 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าโสม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สืบสิงห์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
 
79 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  พจนารถ
 
80 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงโอน  ลาง
 
1. นายสุพจน์  นามโคตร
 
81 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
 
1. นางสาวศิริพร  โพธะมาตย์
 
82 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าโสม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สุขกลีบ
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
83 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายสมชาย  คอน
 
1. นางลำใย  จันทะมา
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 76.3 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงปู  ประ
 
1. นางสาวปรีญาพร  ชลาลัย
 
85 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
2. เด็กชายธนินทร  กลิ่นซ้อน
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  อัศวโสวรรณ
4. เด็กหญิงธิติมา  เหรียญเกาะปอ
5. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
6. เด็กหญิงปู  ประ
7. เด็กชายวันแดง  ประ
8. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
9. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  พจนารถ
2. นางศิธร  ชลาลัย
3. นายอังคาร  ลัดลอย
 
86 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโสม 1. เด็กหญิงคริสต์  ไชยวิสาร
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สุขกลีบ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  สืบสิงห์
4. เด็กหญิงปรารถนา  จันเงิน
5. เด็กหญิงลลิตา  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงสันสุณี  เกตุลืม
7. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทอาจ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ภควัตโรจนกาญจน์
9. เด็กชายอัษดง  สมหวัง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
2. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
3. นายสมรัก  นิยมการ
 
87 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมดี
2. เด็กชายคีประภัทร  เสมสัน
3. เด็กหญิงชนกนันท์  อัศวโสวรรณ
4. เด็กชายชนินทร์  พูลสวัสดิ์
5. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
6. เด็กชายธนินทร  กลิ่นซ้อน
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  อัศวโสวรรณ
8. เด็กหญิงธิติมา  เหรียญเกาะปอ
9. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
10. เด็กชายปิยวัฒน์  เขมะวิริยะอนันต์
11. เด็กหญิงปู  ประ
12. เด็กหญิงลลิตา  เจง
13. เด็กชายวันแดง  ประ
14. เด็กชายศิริพงษ์  สร้อยประเสริฐ
15. เด็กชายสมสิทธิ์  สุขสวัสดิ์
16. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
17. เด็กหญิงสุชาดา  ละอองสินธุ์
18. เด็กชายสุรศักดิ์  มีภักดี
19. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
20. เด็กชายเมธา  เอมโอช
21. เด็กชายเอกสิทธิ์  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  หอยสังข์
2. นายนิยม  ถนอมวงษ์
3. นางสาวบุญตา  จันทรมหา
4. นางศิริพร  ธรรมยิ่ง
5. นางอนันตพร  กลิ่นซ้อน
6. นายอังคาร  ลัดลอย
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายชำนาญ  มะกะระชัช
 
1. นายประสิทธิ์  คุ้มปลี
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) 1. เด็กชายกิตติธร  ผองอ่อน
 
1. นายสัญญา  เชิมชัยภูมิ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินตะบก 1. เด็กหญิงณัฏฐาเนตร   เจริญชีพ
 
1. นางยุวรี   มนต์เนรมิตร
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  สังข์ทอง
 
1. นายจันทร์แสง  เที่ยงธรรม
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายจันทร์  สังข์ทอง
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ใจทอง
 
1. นายอร่าม  เสริมชีพ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงคนึงรัตน์  สวัสดิมงคล
 
1. นางสาวอรัญญา  โถชารี
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตาพลาย 1. นายมติชน  เงาสะอาด
 
1. นางจารุณี   สุทธิวารี
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายธนกร  คุ้มปลี
 
1. นายประสิทธิ์  คุ้มปลี
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายพีระพัฒน์   สุขสอาด
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง 30 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  บุญทอง
 
1. นางสาวอรัญญา  โถชารี
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนุจรี  หอม
 
1. นายประสิทธิ์  คุ้มปลี
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนารี  สีทอง
 
1. นางจรัสพร  คุ้มปลี
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มูลโชติ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  กลีบสุข
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงกรวีร์  ไตรแก้ว
 
1. นายจันทร์แสง  เที่ยงธรรม
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ชัยวิโรจน์
2. เด็กหญิงกันดา  ทรงเดช
3. เด็กหญิงจวงจันทร์  กิมสร้อย
4. เด็กชายจักราวุธ  ยนต์
5. เด็กชายจันทร์  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงจีรวรรณ  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงชอย  เสาร์
8. เด็กหญิงชิงชิง  อก
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุเนตร
10. เด็กหญิงดวงใจ  สงวนหงษ์
11. เด็กชายธนกร  คุ้มปลี
12. เด็กชายธนธรณ์  ใหญ่ชุก
13. เด็กหญิงนภัสสร  ช่อลัดดา
14. เด็กหญิงนวตา  เทียนชัย
15. เด็กหญิงนารี  สีทอง
16. เด็กหญิงนิชาภัทร  รัตนภูผา
17. เด็กหญิงนุจรี  หอม
18. เด็กหญิงบุญยานุช  สร้อยสน
19. เด็กหญิงบุษบา  ปินะถา
20. เด็กหญิงปาลพัฒน์   เกื้อกูล
21. เด็กชายพงษ์ไพบูลย์  ศรีวิไล
22. เด็กหญิงพัชรี  ผลาเกตุ
23. เด็กชายพีระพัฒน์   สุขสอาด
24. เด็กชายม้าวิน  บุญแดง
25. เด็กชายยง  คร
26. เด็กหญิงรีดาว  เลย
27. เด็กหญิงวราภรณ์  จกโป
28. เด็กหญิงวาสนา  คำแพทย์
29. เด็กชายวิรชา  ยกเทพ
30. เด็กหญิงสัณฐิตา   กรุดทรัพย์
31. เด็กหญิงสุทธิดา  สำเนียงนิ่มสกุล
32. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์ขาว
33. เด็กหญิงสุวารี  อินทโชติ
34. เด็กหญิงอริสา  ทิศามี
35. เด็กหญิงอายดา  บุญ
36. เด็กหญิงอุย  โนน
37. เด็กหญิงเตียว  ปิ๊ก
38. เด็กชายเพชร  จำเรือง
39. เด็กชายโล  เรง
40. เด็กหญิงโสมมณี  พร
 
1. นางกัลยารัตน์  ประเศรษโฐ
2. นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์
3. นางจรัสพร  คุ้มปลี
4. นายทัศนพงษ์  โคพะนา
5. นายประสิทธิ์  คุ้มปลี
6. นางสาววิลาวัลย์  บัวแก้ว
7. นายสมนึก  ช่อลัดดา
8. นายสุพจน์  นามโคตร
 
104 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชัยมนตรี
2. เด็กหญิงณัฐมน  ศิลาอาศน์
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ธีระวงศ์สกุล
4. เด็กชายพิสิฐกร  พูลเกษม
5. เด็กชายภรต  คล้อยแก้ว
6. เด็กหญิงรัชกาล  ทัสสะ
7. เด็กหญิงวสินี  หนูแก้ว
8. เด็กชายวีรพงษ์  แซ่ตั้ง
9. เด็กชายสหภาพ  แก่นหิรันต์
10. เด็กชายอติเทพ  โอภาสสุริยัน
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เชิดโฉม
2. นางธารทิพย์  นันตสุวรรณ
3. นายประกิจ  เกษแก้ว
 
105 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชัยมนตรี
2. เด็กหญิงชลรดา  วาทศิลป์สกุล
3. เด็กหญิงณัฐมน  ศิลาอาสน์
4. เด็กหญิงณิชารีย์  ธีระวงศ์สกุล
5. เด็กหญิงปานวาด  ขอเจริญ
6. เด็กหญิงอริศรา  วรรณศิลป์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เชิดโฉม
2. นางธารทิพย์  นันตสุวรรณ
3. นายประกิจ  เกษแก้ว
 
106 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคลองขวาง    
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จิระวังแก้ววรวุฒิ
3. เด็กหญิงพรรษวลัย  เทียมจันทร์
4. เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิวารี
5. เด็กหญิงรัชกาล  ทัสสะ
6. เด็กหญิงสิรีธร  พิมพ์สิงห์
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขขัง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขหลาย
9. เด็กหญิงเรวดี  เจริญฤทธิ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เชิดโฉม
2. นางธารทิพย์  นันตสุวรรณ
3. นายประกิจ  เกษแก้ว
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงพิชญานิน  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงพิมอัปสร  ช้างเกิด
3. เด็กหญิงศรีมนตรี  เพ็งพั่ว
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจถาวร
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประสงค์ทรัพย์
6. เด็กหญิงอรพรรณ  สุพรรณ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  หาดอ้าน
2. นางสุกัญญา  พิกุลทอง
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หลักบุญ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุทธเกษร
3. เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุขก้อง
4. เด็กหญิงพรธวัลย์  หาญธงชัย
5. เด็กหญิงพรรพษา  ฟักทอง
6. เด็กหญิงวลัยพร  ลักขษร
7. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ลักขษร
 
1. นางสาวปรานอม  เจริญกัลป์
2. นางวัชรี  เสารอง
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กหญิงดาริณี  บุญผ่อง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เสถียรจิต
3. เด็กหญิงพรทิพย์  หอยทอง
4. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สร้อยเพชร
5. เด็กหญิงอารยา  ครองเครื่อง
6. เด็กหญิงอินทิรา  อนนทสีหา
 
1. นางสาวปรานอม  เจริญกัลป์
2. นางวัชรี  เสารอง
 
111 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 89.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนิษฐา  การชุมนุม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  หงชะนัย
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ร่ารื่น
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มิ่งขวัญ
5. เด็กหญิงวิภาวี  ร่ารื่น
 
1. นายชิตวร  พอใจ
2. นายโอภาส  ผดุงเวียง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 29 โรงเรียนวัดคลองสน 1. เด็กชายณัฐนนท์   ศรีไว
2. เด็กชายพุฒิพงษ์   ไกรญาติ
3. เด็กชายภูชิต   ตุ้มไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา    สงวนหงษ์
2. นายไพรรัตน์  ประจันทร์ตระเสน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนวัดท่าโสม 1. เด็กหญิงนัทมน  ถาโคตรจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  มูลชอบ
3. เด็กชายสุรพงษ์  ภานุเพ็ญ
 
1. นางรุ่งทิวา  สินธุนาวา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 37 โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงพิมพ์พวี  ชัยมาศ
2. เด็กหญิงมาตา  อะถาพัด
3. เด็กหญิงสาวจันทร์  สามน
 
1. นางสาวลูกจันทร์  ภูมิมาโนช
2. นางสาวศศิวิมล  จุลศิลป์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไพยสูตร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วบุตรดี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กล่อมจิตร
 
1. นางสายชล  เขตภิบาล
2. นายอาวุธ  ทัศวิล
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  นุชพุก
2. เด็กหญิงนิตยา  พุ่มทอง
3. เด็กหญิงนิสา  จินดา
4. เด็กหญิงปัทมาภร  นฤมนต์
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  แก้วจันทร์
6. เด็กหญิงสมสกุล  ทองศรี
 
1. นางรัตนา  นพเก้า
2. นางสุทิชา  หวานเสนาะ
3. นางไพฑูรย์  โชคดีวัฒนา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดฆ้อ    
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 1. เด็กหญิงพัณพัสษา  ประสาโท
2. เด็กชายพีรภัทร์  บุญเกิด
3. เด็กหญิงสุธาสินี  พื้นผล
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญส่ง
2. นางสาววัลฤดี  ธรรมไหม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 37 โรงเรียนวัดท่าโสม 1. เด็กหญิงกันตา  จุลเดช
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สายสังข์
3. เด็กหญิงฐิติมา  พุทธบุรี
 
1. นางรุ่งทิวา  สินธุนาวา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  วินทะไชย
2. เด็กหญิงพรชิตา  ขันธุวาร
3. เด็กหญิงสุธารส  สังขรัตน์
 
1. นางสาวกองแก้ว  สังข์ผาด
2. นางสาวขนิษฐา   เกรงรัศมี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กชายนครินทร์  เหล็กเพชร
2. เด็กหญิงนาวี  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายสิทธิพล  สุด
 
1. นางสาวจตุพร   ภู่มณี
2. นางสาวธณัชญา  มะคุ้มใจ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงปติณญา  บัวหนา
2. เด็กหญิงปุณณรัตน์  พิมพ์เสนาะ
3. เด็กหญิงวรินยุพา  ฟักทอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วรสิงห์
2. นางเพ็ญจนา  เธียรตระการ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 1. เด็กหญิงวิยดา  ทองพิลา
2. เด็กหญิงสิญากร  อุปแดง
3. เด็กหญิงอารียา  เจนจัดการ
 
1. นางสาวกรุณา  หอมสกุล
2. นางสาววรรณภา  อรุณกิตติพร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 18 โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กหญิงปราณี  ชัยมันตร
2. เด็กหญิงศศิประภา  คล้ายทอง
3. เด็กหญิงศิริพรรณ์  ศรีชาติ
 
1. นางสาวบุณยวีร์  วงศ์กุลพิลาศ
2. นางสาวบุศรินทร์  กลีบสุข
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงนนทพร  มาสรวง
2. เด็กชายพงศกร  แซ่ฉั่ว
3. เด็กชายสหัสวรรษ  พิมา
 
1. นางธันยนันท์  ศรีตะกูลรัตน์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 39 โรงเรียนวัดแหลมหิน 1. เด็กหญิงบุษบา  เนียรแก้ว
2. เด็กหญิงปัทมา  ใจเที่ยง
3. เด็กหญิงพรรณี  จันทร์สว่าง
 
1. นางจันทร์แรม  จุลพันธ์
2. นางพรรณี  โพธิเกษม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 41 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฏยา  พราหมพิทักษ์
2. เด็กหญิงพรรณกร  เดชบำรุง
3. เด็กหญิงลักขณา  จันเยือน
 
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์  ตระกูล
2. นางสมพร  สุนทรประเสริฐ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แวววงษ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ทินวรรณ์
3. เด็กหญิงเกษณี  จันทร์ดี
 
1. นางนงนุช  ชูศักดิ์
2. นางอังคณา  ใจเย็น
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุรินรัมย์
2. เด็กหญิงลลิดา  นิ่มมาก
 
1. นายประศาสน์  เกตุบรรเทิง
2. นางสาวสุดารัตน์  โยธาภิรมย์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  เกตุแจ้
 
1. นางสาวกรองแก้ว  สังขรัตน์
2. นายมงคล  แดงแพง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายสุพัฒน์ชัย  เมืองมา
2. เด็กชายเด่นภูมิ  พัฒนาพร
 
1. นายทศพล  ถนอมพงษ์
2. นางสุพัชชา  โรจนวรรัตน์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กลั่นบุศย์
2. เด็กชายอัมรินทร์  ทวีผล
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กชายศักดิ์ดาชัย  สัมมา
2. เด็กชายอนันตชา  อรชร
 
1. นางสาวกาญจนา  เกตุบรรเทิง
2. นายธวัช  สัมมา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นะพะวาน
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  รัตนพาหิระ
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. นางสาวจิตติมา  พร้อมเพรียง
2. เด็กหญิงศิวาพร  สุขสิงห์
 
1. นางสาวศุภลัคน์  ภิรมย์ภักดิ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงนา  สาวุฒิ
2. เด็กหญิงเมทิตา  ด้วงบุดดี
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ปริพัฒน์ตันติกร
2. นางสาวอุลัยพร  เรืองไชย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงลักขณา  ไกรนิวร
 
1. นางสาววัชรีญา  บำรุงการ
2. นายอนุพงค์  เสือส่วย
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายวน  ตรี
2. เด็กชายเอก  เพียง
 
1. นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร์
2. นายณัฏฐ์  วรรณบุตร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กชายประวีร์  ศรีไพร
2. เด็กชายสมชาย  ตะพองมาส
 
1. นายชนก  ประทุมชาติ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วงษ์แววดี
2. เด็กชายสุริยา  ไทยรัฐ
 
1. นางสาวศิริพร   ช่วงเวฬุวรรณ
2. นางสาวเกศินี  สุเนตร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายณัชพล  ปฏิบัติ
2. เด็กชายภาคเพียร  เกตุสกุล
3. เด็กชายเอกพันธ์   สุภาพร
 
1. นายอิศรา  โกมล
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายธนโชติ  มารุ่งเรือง
2. เด็กชายวรุฒ  เสาว์เกลียว
3. เด็กชายอนุกูล  บุญเสวย
 
1. นายอิศรา  โกมล
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กชายซอล  คน
2. เด็กชายภูผา  โพธิ์
3. เด็กชายวิชัย  คุ้มปลี
 
1. นายนายสมบัติ  ตันนารัตน์
2. นายสุรพล  พิมพาภรณ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดคลองสน 1. เด็กชายจารุกิตต์  บุญชู
2. เด็กชายณัฐฐากูล  เชยชื่น
3. เด็กชายศุภกร  วรรณประทีป
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุจริต
2. นายอังคาร  พึ่งผล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72.83 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงญาณิน  ชวนแพร
 
1. นางสาวรุ้งพลอย  ปุณทรักษ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงญาณิศา  ถนอมวงษ์
 
1. นางชาลินี  สงวนหงษ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.49 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก 1. นายรัชพล  เจริญลาภ
 
1. นางสาวอาจรีย์  กิติยศักดิ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กชายเมียน  สมบัตร
 
1. นางสาวเยาวภา  โยธาภิรมย์
 
149 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายชาคร  อุ่นบางหลวง
 
1. นางสาวเกษณี  หรี่จินดา
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) 1. เด็กชายอนุชาติ  พลไร่
 
1. นางสุพิชชา  ถุงคำ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงอนัญญา  ทัตภิรมย์
 
1. นางพิมประพา  ทันใจ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.82 เงิน 30 โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงสุภาณี  มูล
 
1. นางสาวลลิตา  อารีย์โรจนาภรณ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81.5 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงนภัสสร  ฮงพานิชตระกูล
 
1. นางสาวพนิดา  ศิลาอาสน์
 
154 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงอัสมา  อัลซากิต
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ชูกำแพง
 
155 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 82.64 ทอง 5 โรงเรียนวัดตาพลาย 1. เด็กชายชินพัฒน์  โกบแก้ว
2. เด็กชายทิณพัฒน์  แตงอิน
3. นางสาวสิริรัตน์  ถีระวงษ์
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชีวะเจริญ
5. เด็กหญิงอัญอุษา  ศิริญพัชร
 
1. นางจารุณี   สุทธิวารี
2. นางสาวอุทัยวรรณ์  ทองน้อย
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายกฤตนัย  ธรรมธุรสาร
2. เด็กชายจิณณวัตร  ศรศรี
3. เด็กชายธนาวุฒิ  เขียวสอาด
4. เด็กชายนิพนธ์  อยู่สวัสดิ์
5. เด็กชายปัณณวัฒน์  รัตนวาร
6. เด็กชายรัชชานนท์  ลักษณียนาวิน
 
1. นางชาลินี  สงวนหงษ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ผึ้งรั้ง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ปัญจะกูล
3. เด็กชายธีรพันธ์  เทียนชัย
4. เด็กหญิงผกามาศ  ดิษจำรัส
5. เด็กชายพลากร  ห้วงน้ำ
6. เด็กหญิงอติกานต์  โต้โล้ง
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผึ้งรั้ง
8. เด็กหญิงไพริน   พ้นภัยพาล
 
1. นางสาวดุสิตา   ชูใจหาญ
2. นางอโนทัย  บูรณะภักดี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปิ่นศร
2. เด็กหญิงจุรีพร  บัวลอย
3. เด็กชายปรัชญา  จันกระวัน
4. เด็กหญิงพรรณพร  บูรณพิมพ์
5. เด็กหญิงพรรยุพา  ทรัพย์เมือง
6. เด็กหญิงวิชุดา  ไชยเพชร
7. เด็กชายศักดิ์  บัตรประเสริฐ
8. เด็กหญิงสุภัทรา  ตะพองมาตร
9. เด็กหญิงเกวรี  จันทเสน
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เครือรุ่ง
 
1. นางสาวประภาพร  เเซงรัมย์
2. นางอมรรัตน์  จิตรจันทึก
3. นางสาวอรัญญา  โถชารี
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายกัลวิทย์  ประเศรษโฐ
2. เด็กชายจำเนียร  หงษ์วิเศษ
3. เด็กหญิงปัทมา  วนาพฤษ
4. เด็กชายมานพ  เอิบภพ
5. เด็กหญิงละออรัตน์  วรรณรัตน์
6. เด็กหญิงวราลักษณ์  ลีฬหสกุลชัย
7. เด็กชายสมชาย  จันทรา
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  หินขาว
9. เด็กหญิงสุนีย์  หอยสังข์
10. เด็กชายอานนท์  ทองแสง
 
1. นางพรพิมาลย์  คำด้วง
2. นางรุ่งฤดี  กิตติเวช
3. นายวีระพันธ์  เขียวเงิน
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  พิมพ์ปราบ
2. เด็กหญิงยุวดี  เร่งพิมาย
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  พิมพ์ปราบ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ช่อพยอม
5. เด็กหญิงสุมลรัตน์   หงษ์ทอง
 
1. นายทศพล  ถนอมพงษ์
2. นางยุพิน  ทาบุราณ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายคมกิจ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษม
3. เด็กหญิงธนิดา  มุกดาสนิท
4. เด็กหญิงนงนภัส  เทียนชัย
5. เด็กชายพัชรชัย  ขันนาค
6. เด็กหญิงยุวดี  คำวิรัตน์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สุนทร
8. เด็กหญิงสุพาพิชญ์  แสนสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หอยขาว
10. เด็กหญิงอารียา   ศรีธรรม
11. เด็กหญิงเน็ท  เลง
12. เด็กชายเล็ก  ยงค์
 
1. นายตีรวิทย์  ตรีสัตยตระกูล
2. นายประศาสน์  เกตุบรรเทิง
3. นายศิรพ  สุขทั้งโลก
4. นางสมภพ  รำไพ
5. นายสุพจน์  นามโคตร
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงถาวรีย์  อนันตนาวีนุสรณ์
2. เด็กหญิงนฎกร  นีสกุล
3. เด็กชายสุภัทรชัย  กาวี
 
1. นางวรรณา  วรรณราศรี
2. นางวัฒนารมย์  ชวลิตชัยชาญ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 21 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงดรุณี  ประสงค์ทรัพย์
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  รู้งาน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประสงค์ทรัพย์
 
1. นางกัญญา  มุสิกา
2. นางสาวธีรพันธ์  อิ่มอุไร
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. นายสิทธิวัฒน์  พึ่งพันต์
2. นายหรรษา  สุนทร
 
1. นายธนิต  ไชยรักษ์
2. นายพยนต์  ทองอ่วม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายณัฐชนนท์  สุทาวัน
2. เด็กชายอาเธอร์  เข้งนุเคราะห์
 
1. นางสาวลักขณา  อภิบาลศรี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ขันขวา
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงปรางค์วลัย  บุญมาต
2. เด็กหญิงอัมพิกา  กุศลจิต
 
1. นางสาวบุศรา  ธิกูล
2. นางสาวเสาวภา  ศิลประสาร
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายจิรกิตติ์  คชชา
2. เด็กชายภัทรพล  น้อยชัยพฤกษ์
 
1. นางยุพา  สมรรถการ
2. นางอรกาญจน์  ปราบวงษา
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เชียงทอง
2. เด็กหญิงเพ็ญมณี  อินเทศราช
 
1. นางสาวฉันทนา  วงศ์กำภู
2. นางนิตยา  ต่อประสิทธิ์กุล
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านโขดทราย 1. เด็กชายนพมัย  มายูร
2. เด็กชายมานพ  ไชยวิศาล
 
1. นายปริญญากร  ดอนเหลือม
2. นางสาวศิริรัตน์  บุญวาที
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กชายภานรินทร์  สร้อยศรี
 
1. นายจักพันธุ์  มณีมา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 35.71 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายชาญณรงค์  วงศ์ไชยา
 
1. นางกานดา  ครุปิติ
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ 1. เด็กชายสมาน  หงส์คำมี
 
1. นางสมจิต  จันทร์จรูญ
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงศวิตา  ธนะประสพ
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 1. เด็กชายวรนัฎ  สาทพันธ์
 
1. นางอุไรวรรณ   สกุลพานิช
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1. เด็กชายอภินันท์  สมัน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ชอบช่าง
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวหัสดา  ยี่ส่อง
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก 1. เด็กชายกานต์ชนก  ประสงค์เจริญ
 
1. นางสาวพวงเพชร  โชติมณี
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงทัย  จัน
2. เด็กหญิงน้องอ้อม  หินขาว
3. เด็กชายประจักร  ช่วยดี
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางอนิชา  บุ้นกี้
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กชายสงกรานต์  จุลสินธุ์
2. เด็กหญิงอมลชญา  เนียมงาม
 
1. นางสาวธีรพันธ์  อิ่มอุไร
2. นางภัทรวรรณ  อิ่มเสมอ
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุนทร
2. เด็กหญิงแก้มใส  แซ่ซิ้ม
 
1. นางมาริษา  แพทย์พิทักษ์
2. นางอนุ  แพทย์พิทักษ์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก 1. เด็กชายกานต์ชนก  ประสงค์เจริญ
2. เด็กชายนนทกาญจน์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวพวงเพชร  โชติมณี
2. นางสาวพวงเพชร  โชติมณี
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนฤมล   ปกคลุม
2. เด็กชายมุนินทร์  สังข์ทอง
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาววิลาวัลย์  บัวแก้ว
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขันนาค
2. เด็กชายเอกภพ  รักธรรม
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาวธัญดา  ประทีปาระยะกุล
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.33 เงิน 36 โรงเรียนคลองขวาง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พลเวียง
2. เด็กชายศรายุธ  ตะพองมาส
 
1. นางนันทนา  ใจสุทธิ
2. นายบำรุง  กุมภะ
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.34 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายทัศนัย  วงศ์สวรรค์
2. เด็กหญิงนฤมล  ปกคลุม
3. เด็กชายนิด  บัวแก้ว
4. เด็กชายมุนินทร์  สังข์ทอง
5. เด็กชายอดิศักดิ์  วงษ์ศานุภาพ
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาวระวีเนศวร์  เทียนสันต์
3. นางสาวศิรินทรา  เขียวเงิน
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.39 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1. เด็กชายสามิตต์  วงศาโรจน์
2. เด็กชายเจตษฎา  ฑีฆายุ
3. เด็กชายเปรม  เจริญรัตน์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  งามล้วน
2. นางพิมพกานต์  ชำนาญช่าง
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงจันดา  แอน
2. เด็กหญิงณัฐพร  สาคร
3. เด็กหญิงเตียม  จัน
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาวอุษา  อิ่มทองคำ
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านปะเดา 1. เด็กชายชัยชนะ  เอี่ยมสุรา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ครุฑสุวรรณ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสวิสิทธิ์
 
1. นายกฤษดา  ตติชรา
2. นางวันนา  คณาญาติ
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดฆ้อ 1. เด็กชายจิรภัทร  จงปัตนา
2. เด็กชายโยธิน  จิตระเบียบ
 
1. นางสาวศิริพร  ช่วงเวฬุวรรณ
2. นางสาวเกศินี  สุเนตร
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายฐิติ  ครุฑสมพลี
2. เด็กชายธารี  ขุนสนธิ
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์  งามล้วน
2. นายคณิต  กำลังทวี
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายพีรพงษ์  ชัยสิม
2. เด็กชายสุธิมนต์  อรัญศักดิ์
3. เด็กชายอมรเทพ  ปาละ
 
1. นายฉัตรชัย  คิดร่วม
2. นางมณีวรรณ  คางงูเหลือม
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายฐิติ  ครุฑสมพลี
2. เด็กชายธารี  ขุนสนธิ
3. เด็กชายธีรภัทร  พวงทอง
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์  งามล้วน
2. นายคณิต  กำลังทวี
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 1. เด็กหญิงพรีม  อยู่เย็น
2. เด็กชายอมรินทร์  หาญชัยพัด
3. เด็กหญิงแพร  อยู่เย็น
 
1. นางปิยะวดี  อ่องลา
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก 1. เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์อนุ
 
1. นางสาวพวงเพชร  โชติมณี
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายรังสี  เด็นเมรายัน
 
1. นางมณีวรรณ  คางงูเหลือม
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายสุทัศน์  ฉัตรภูติ
 
1. นางสาวอุษา  อิ่มทองคำ
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทวาย
 
1. นางสาวสุรางคณา  ศรีบุญจิตร
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เอื้อนไธสง
 
1. นางสาวพวงเพชร  โชติมณี
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงน้องอ้อม  หินขาว
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงจันดา  แอน
3. เด็กหญิงณัฐพร  สาคร
4. เด็กชายทัศนัย  วงศ์สวรรค์
5. เด็กชายวีรวัฒน์  ทิพยานนท์
6. เด็กหญิงเตียม  จัน
 
1. นางจตุพร  ศรีสรวล
2. นางสาวระวีเนศวร์  เทียนสันต์
3. นางสาวศิรินทรา  เขียวเงิน
 
201 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 36 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงซานดรา ศิรดา  โนลเทนิอุส
 
1. นางอนงค์  เกตุกัลยา
 
202 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 8 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชไมพร  ไตรญาณ
2. เด็กหญิงปภาวี  อวยพร
3. เด็กชายสเตฟาน  สุขสะอาด
 
1. นางสาวขวัญหทัย  หงษ์วิเศษ
2. นางสาวนฤมล  สลักเพ็ชร
 
203 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงสุภนิดา  กอบพึ่งตน
3. เด็กหญิงอรัชพร  มงคลสิทธิ์
 
1. นางสาวบังอร  ถาวรชน
2. นางรวีวรรณ  เกษแก้ว
 
204 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - - - โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 1. นายคีระคิน  ทรายะลินลดากร
 
 
205 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านโขดทราย 1. นางสาวกนกอร  หงษ์วิเศษ
 
 
206 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. นายนพรัตน์  รุ่งโรจน์