งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 000701
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 1. เด็กหญิงศิริพร    อรชร
1. นางสาววราภรณ์    ช้างอยู่
2 2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญา    มีชัยโย
1. นางเฉลิมวรรณ    ไชยวงศ์
3 3 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสรรเพชุดา    วงษ์สนิท
1. นางสาวพรทิพย์    บุตรดี
4 4 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนพร    เพชรปานกัน
1. นางมิ่งขวัญ    กัณหา
5 5 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงอภิชยา    บัวเอี่ยม
1. นางน้องลิน    เกตุแก้ว
6 6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปวริสา    พรเพชรวนิช
1. นางอัจฉรา    อองละออ
7 7 โรงเรียนวัดคลองพลู สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    ภูมิประพันธ์
1. นางสาวปุณยวีร์    สร้อยสน
8 9 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงชนภัทร    ปิ่นสุวรรณ
1. นางสาวสุกัญญา    สุขทองดี
9 10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    ลิ้มอารยชน
1. นางญาณวีร์    คำแผลง
10 11 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    จันทะศิลา
1. นางวิยดา    วิรัตน์เกษม
11 12 โรงเรียนบ้านรถไฟ สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงนภัสสร    คงสิบ
1. นางสาวมลฤดี    ยุตินาวา
12 13 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงปุญญิศา    พิจิตร
1. นางสาวแก้วใจ    ศรีโมรา
13 14 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด เขต 1 1. เด็กหญิงซานดรา ศิรดา    โนลเทนิอุส
1. นางอนงค์    เกตุกัลยา
14 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    ชมภูนุช
1. นางยุพดี    เชยชื่น
15 16 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    จ้อยร่อย
1. นางสังวร    บุญมา
16 17 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    บัวบาน
1. นางณัชชา    สะสม
17 18 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรัชญา    เวียงคำ
1. นางสาวธนารักษ์    ท้วมมี
18 19 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    พร้อมทรัพย์สิน
1. นางสาวดวงกมลชนก    ตั้งวิฑูรย์
19 20 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงฑีฏนารี    สิทธิบุญ
1. นางเสาวรส    สังข์ศิริเวชธาดา
20 21 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    ถุงทรัพย์
1. นางวราพร    ดวงดารา
21 22 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุคนธนา    รุ่งเรือง
1. นางสาวขนิษฐา    เอี่ยมทรัพย์
22 23 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงศุทธีนี    คำนุชนารถ
1. นางสาวอัมพรรณี    สาลีวรรณ์
23 24 โรงเรียนวัดอินทาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนาภรณ์    พ่วงพงษ์
1. นางชวนชม    ลือคำหาญ
24 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร    จิรัฐิติเจริญ
1. นางอมินตา    สำเร็จผล
25 26 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์    สำราญจิตร
1. นางอัจฉราวดี    ทองนพ
26 27 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงณิชกานต์    พิมพ์พล
1. นางจันทร์เพ็ญ    เจิมจรุง
27 28 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายพัสกร    อินธนู
1. นางอุบล    ประเทืองผล
28 29 โรงเรียนบ้านต้นเกด สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินภา    พราหมณ์คล้ำ
1. นางสาวศุภกร    ตลับแก้ว
29 30 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    สงคราม
1. นางสาวชมพูนุท    สุขเกษม
30 31 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กชายจตุพงษ์    สารภูมิ
1. นางปริยากร    พุ่มมณี
31 32 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญาภา    สมอตอน
1. นางวีรยานันท์    วรรณศิริ
32 33 โรงเรียนวัดสิดาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพาณิภัค    เดชกำจรสมบัติ
1. นางสาวนรินทร์    บัวงาม
33 34 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    แจ้งเปลี่ยน
1. นางจิราพร    นุ่มฤทธิ์
34 35 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    ดาบาง
1. นางสาวอาพร    ชะเอม
35 36 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐภัทร    พิชยานนท์
1. นางทิพวัลย์    พันธุ์พยัคฆ์
36 37 โรงเรียนเคหะบางพลี (10ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริอร    อินสกูล
1. นางสาวสมสุนีย์    ม่วงสุข
37 38 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    มั่นคง
1. นางสาวเรือนขวัญ    อ่อนตะคุ
38 39 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 1. เด็กหญิงเสาวรักษ์    ศิลปไพรสณฑ์
1. นางรัชดา    ทรัพย์มูล
39 40 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงติณณา    สังข์เครือ
1. นางสาวใจจิตร    แก้วพินิจ
40 41 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    งามจั่นศรี
1. นางสุขธิดา    วจีสุนทร
41 42 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    ภูแค
1. นางสาวสุดารัตน์    พิมพิสาร
42 43 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเพชรรินทร์    เมฆรารัตน์
1. นางสาววิไลลักษณ์    ใจสุวรรณ์
43 44 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข สพป. สิงห์บุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรกานต์    รักษาสีมันต์
1. นางรุ่งนพา    เปี่ยมบุญ
44 45 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    ภัทรพรมธรรม
1. นางณัฐวดี    อิทธิสาร
45 46 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอรวรินทร์    บุญคง
1. นางภัทธิรา    คำตุ้ย
46 47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงแพรวา    งามเสงี่ยม
1. นางสาวกิติกานต์    ดีสุข
47 48 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง เขต 1 1. เด็กหญิงพราวพินทุ    เทพจุฬาลักษณ์
1. นางศรีนวล    ศรีอ่ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................