งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 000156
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจพร    อ่อนทอง
1. นายมานพ    เอี่ยมสอาด
2 2 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนุจรี    นามมีชัย
1. นางสาวมาริสา    ทองคำ
3 3 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอธิติยา    เเสงทอง
1. นายนิคม    วงษ์สุวรรณ
4 4 โรงเรียนวัดวังก์วิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายนิมิตร    ธรรมคุณ
1. นางสาวรุ่งทิพย์    สุขเจริญ
5 5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    ม่วงเพชร
1. นางวิไล    ศรีสุข
6 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรชาติ    จันทร์เรือน
1. นางสาวดนยา    ภู่ระหงษ์
7 7 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงมาริษา    แก้วขอนแก่น
1. นายสุรกิจ    สิอิ้น
8 9 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายทวีศักดิ์    สมอ
1. นางปิยะมาศ    หิตะรัตน์
9 10 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุภณัฐ    เกตุมาตย์
1. นางนงลักษณ์    นพหิรัญ
10 11 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิพย์    พงศ์สีดา
1. นางสาวธิดารัตน์    พิทักษ์ความดี
11 12 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงอำพร    แซ่จ๋าว
1. นางสาวศุภลักษณ์    ศานติเธียร
12 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท เขต 1 1. เด็กหญิงเปมิกา    เจริญมูล
1. นางเบ็ญจวรรณ    สีแสง
13 14 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยระวี    สิทธิถาวร
1. นางศิตาวรรณ    พึ่งภักดิ์
14 15 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก เขต 1 1. นางสาวพลอยไพลิน    บุญพูน
1. นางสุวารี    กลิ่นจันทน์
15 16 โรงเรียนสารสาสนน์วิเทศนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    นิมิตโภคานันท์
1. นางสาวอำภา    กลิ่นพยอม
16 17 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง สพป. นครปฐม เขต 2 1. เด็กหญิงดนยา    เส็งเจริญ
1. นางปิยวรรณ    สุขเกษม
17 18 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปริศนา    แซ่กง
1. นางบุญญาภา    สุทธิวงศ์
18 19 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    สมสอาด
1. นางสาวสุพรรษา    เขียวเซ็น
19 20 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    ดำรงพันธุ์
1. นางสาววิไล    พันโท
20 21 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 1. นางสาวภัทราวดี    อาษานอก
1. นางสาวสุนันทา    จิตตะเสนีย์
21 22 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1. เด็กหญิงยุบล    สูงเนิน
1. นางฐิติกาญจน์    โกณฑา
22 23 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวิมลวัลย์    อภิชัย
1. นางสาวสุพิชญา    ตั้งธรรม
23 24 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนทัต    คูณมี
1. นางสาวอัมพร    นพนนท์
24 25 โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงอัมพร    มีน้อย
1. นายใกล้รุ่ง    แย้มโอษฐ
25 26 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1. เด็กหญิงวัลลภา    นอบน้อม
1. นายสานนท์    สุขจรูญ
26 27 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1. เด็กหญิงธิติมา    ฮวดหุ่น
1. นางสาวขวัญฤทัย    วรรโณ
27 28 โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ทรัพย์มา
1. นางสาวลัดดาวัลย์    พงษ์เขตกรณ์
28 29 โรงเรียนวัดหนองแก สพป. เพชรบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    ตุ้มกลัด
1. นางสาวสุจิต    โลกนุเคราะห์
29 30 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    สงสันเทียะ
1. นางสาวศิริรักษ์    ธูปหอม
30 31 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 1. เด็กหญิงนันทนา    พรหมรักษา
1. นางพัชรี    นาคะเนจร
31 32 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกชกร    จันทร์ไพฑูรย์
1. นางอภิรดี    อนันตโท
32 33 โรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน) สพป. ราชบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงแสงเทียน    สมถนอม
1. นางสุชีรินทร์    วงศ์วิลัย
33 34 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุกานดา    สิทธิสิงห์
1. นายรณชัย    ทีมีศรี
34 35 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงนิติยา    อินทร์แพ่ง
1. นายกัณฑ์คุปต์    ประเสริฐศรี
35 36 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายนรากรณ์    ประดับ
1. นางสุจิตตา    ยศยังมี
36 37 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวิไลพร    ทองพิลา
1. นายยศกาญจน์    ศรีทัพไทยธนเดช
37 38 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 1. นางสาวศิริโสภา    วัชนุชา
1. นายณัฐพล    มีทาทอง
38 39 โรงเรียนวัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 1. เด็กหญิงภัททิยา    ผลากุล
1. นางสาวพรทิพย์    ครุฑศิริ
39 40 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ สพป. สระแก้ว เขต 1 1. เด็กหญิงผกามาศ    สิทธิโยชน์
1. นางสาวลักษณารีย์    สมเสนา
40 41 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงสุวรรณรักษ์    สงเสริฐ
1. นายมณฑล    ยาวิเศษ
41 42 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนุชนาฎ    ดอนโคตรจันทร์
1. นางสุนันทา    ยุ่นสมาน
42 43 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงวลีลักษณ์    เฉยกลาง
1. นางสาวละเอียด    สุขเกษม
43 44 โรงเรียนวัดเตย สพป. สิงห์บุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    บุญรักษ์
1. นางอรทัย    ลาภานันต์
44 45 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงนฤมล    พาผล
1. นายประยงค์    อิ่มสุดสำราญ
45 46 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติชญา    หลักเมือง
1. นายเทพนม    ปัตลา
46 47 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กหญิงพรชิตา    สุขแสงศรี
1. นายสุวรรณ    ขุนพิมล
47 48 โรงเรียนวัดรุ้ง สพป. อ่างทอง เขต 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    แซ่หาญ
1. นางสาวทิพอาภา    ฉิมสุวรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................