หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเพ็ญนภา พบขุนทด ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแแน
2 นางวิไล ยมจินดา (สังคมฯ) ครู คศ.3 โรงเรียนวัดเกาะกลอย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแแน
3 นางสาวโศภชา กุลวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านชะวึก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแแน
4 นางนิติมา มูลจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแแน
5 นายกันตภน เสมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลระยอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแแน
6 นางนิภาพรรณ โอภาปัญญโชติ ครูโรงเรียนอุนบาลระยอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแแน
7 นางจารี เส็งหนองแบน ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแแน
8 นางประพัฒศร มิ่งมิตร ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแแน
9 นายนิธิพัฒน์ เพชรช้าง ครู โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน(Eng)
10 นางประไพ ในเมือง พนักงานราชการ โรงเรียนวัดบ้านฉาง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
11 นายจิรพล ศศิวรเดช ครู คศ.1 โรงเรียนวัดพลา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
12 นางสาวอรอนงค์ ซาฮาด ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัวและเอกสารบันทึกคะแนน
13 นางสาวสุณี ผลตะขบ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัวและเอกสารบันทึกคะแนน
14 นางสาวคริสมาตร์ ดาวเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัวและเอกสารบันทึกคะแนน
15 นางอารีย์ วรรณเมธากุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลระยอง จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัวและเอกสารบันทึกคะแนน
16 นางประภาศิริ คงทน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลระยอง จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัวและเอกสารบันทึกคะแนน
17 นางสาวรชาภา จอโภชาอุดม ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลระยอง จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัวและเอกสารบันทึกคะแนน
18 นางสาวสุทธินันท์ บุญพันธ์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลระยอง จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัวและเอกสารบันทึกคะแนน
19 ธนายุทธ ช่อมะลิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเสา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
20 นางสาวสุรธัส เทียบเทียม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
21 นางสาวกุลนันทน์ ไชยริปู ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
22 จงกลนี ญาติ ครู โรงเรียนวัดปลวกเกตุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลภาษาไทย
23 อัญชุลี ฟุ้งมาก ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลภาษาไทย
24 นางสาวนพรัตน์ สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลภาษาไทย
25 นางสาวชัชญาภา หาวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลภาษาไทย
26 นายปรีดา ธีระราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
27 นายปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนตากสิน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ ประธานกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 นายปัญจนอง วงศ์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพงนอก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
30 นายอารีย์ กอเซ็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
31 นายโกเมศ โฉมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
32 นายสมศักดิ์ ฐาปนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
33 นางกิริยา พรหมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกลอย คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
34 นายชุมพล ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชะวึก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 นายยศชูศักดิ์ วรเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินเสาธง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
36 นายวัลลภ นิมิปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นายวิชัย สุขขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยายดา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
39 นายประพาส เล็กโล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำคอก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
40 นางศิริพร สุวรรณศรี ศึกษานิเทศวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
41 นายมานิ เจริญรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นางพิมพ์พร วงษ์มหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเกราทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
43 นางอรปภา แสนพรมจันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นายดรัณ มิ่งมิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
45 นางนันทนา วงศ์ทิม ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นางเสงี่ยม บำรุงพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
47 นางศิริกัลยา สัจธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นางสาวสุภาวดี สุวัณณะสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นางสาวธีระวรรณ สิทธิโชค ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นายศรายุทธ ก่ายกอง ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
51 นายนรินทร์ ปิตะสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
52 นายโยธิน สุขขา ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
53 นายจรัล นาเจริญ นักกงานภารโรงโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
54 นายชัยชนะ สุวรรณวงศ์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
55 นางชูศรี รอบรู้ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
56 นางเพลินพิศ มณีโชติ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
57 นางปิยฉัตร สุทธิสง่า ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
58 นางสาวประทุมทิพย์ แสงพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
59 นางสาวฐิติกาญจน์ ทรัพย์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
60 นางโสภา เรืองหิรัญ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นางวรรณี หินทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
62 นางสาวกรกนก มณีรัตนพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
63 นางบุญเรือง หวัดสว่าง ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
64 นางสาวอัลชุลี ฟุ้งมาก ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
65 นางปรียาพร สุวรรณสถิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
66 นางสาวนพรัตน์ สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
67 นางสาวชัชญาภา หาวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
68 นางสาวจงกลนี ญาติ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
69 นางอรปภา แสนพรมจันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
70 นางอุษา เกตุสุริยา ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นางณัฏฐ์ชวัล เดชพิ ทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางสาวนพรัตน์ สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นางรัชนี พรมรงค์ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นางสาวอรอนงค์ ฉายาลักษณ์ ครูโรงเรียนนิคมฯ3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นางสุพรรณี สาทิสรัตนโสภิต ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นางสาวธีรกานต์ ปราณนคร ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นางนิภาพร ภาคำ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นางมยุรา ณ วงศ์ ครูโรงเรียนเนินกระปรอก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นางบุหงา มั่นบุญแย้ม ครูโรงเรียนสมบูรณาราม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นางวรินทรา เฟื่องสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นางสาวสุพิชญา หินจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นางบุญพา แก้วเดชะ ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นางทองดี จันทร์แป้น ครูโรงเรียนชุมชนวัดทับมา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นางขวัญใจ ฉายาถิรจิตโตวงศ์ ครูโรงเรียนวัดกระเฉท คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นางสายฝน อินทร์กับจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านยายจั่น คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นางสุชาดา บุญประคม ครูโรงเรียนบ้านไร่จันดี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 นางสาวสุมาลี ฉายารัตน์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นางดรุณจิต ม่วงมงคล ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
89 นางสาวกรกนก มณีรัตนพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
90 นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์นุช ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นางบุญเรือง หวัดสว่าง ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นางสาวณัชชา นุยืนรัมย์ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นายปรีดา ธีระราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง คณะกรรมการ ภาษาต่างประเทศ
94 นายชำนาญ ท้วมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง คณะกรรมการ ภาษาต่างประเทศ
95 นางพัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง คณะกรรมการ ภาษาต่างประเทศ
96 นายสุรศิษฎ์ เกียรติธนะกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง คณะกรรมการ ภาษาต่างประเทศ
97 นางเกตุแก้ว แป้นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการ ภาษาต่างประเทศ
98 นางสมจิตต์ ประทุมพิทักษ์ ครุูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัว
99 นางนงนุช เกษชม ครูชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
100 นางปรีญา พุดเกลี้ยง ครูชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
101 นางมธุรส รัตนะ ครู คณะกรรมการรับรายงานตัว
102 นางรัตนา นิลเพชร ครูชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
103 นางสาวมาลัย จงเจริญมั่นคง ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัว
104 นางอุบล หงษ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัว
105 นางสาวเบญจมาศ พุกพิลา ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการรับรายงานตัว
106 นางเรืองกิตติ์ สุทธิวิรัตน์ ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการรับรายงานตัว
107 นางนพวรรณ ศรีไพร ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ คณะกรรมการรับรายงานตัว
108 นางพัชราภรณ์ สุสาขา ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการรับรายงานตัว
109 นายสุชาติ สวัสดี ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
110 นางลิณณา กาญจนจิตติ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
111 นางโชติกร ม่วงศิริกุล ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
112 นางสาวกนกรัตน์ รื่นรมย์ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
113 นายมานิต เหลืองอ่อน ครู คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
114 นายประสิทธ์ เกียนนอก ครูผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
115 นายโสภาค ชัยสายัณห์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
116 นางจิราพร ชัยสายัณห์ ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
117 นายชูชีพ กลั่นวารี ครู ค.ศ.3 โรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
118 นายสุธีร์ บุญญารักษ์ ครู ค.ศ.3 โรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
119 นายสมศักดิ์ มีมั่งคั่ง ครู ค.ศ.3โรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
120 นางสาวสาริศา บริเพชร์ ครู ค.ศ.2 โรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
121 นางสาวเรณู ประทุมวัง ครู ค.ศ.1โรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
122 นางสาววิไลรัตน์ เหิมขุนทด ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
123 นางเพ็ญศรี เก่งการณ์ ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
124 นางสาวปิยาพร คำผ่อง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
125 นางสวรรณยา อำนวยมัจฉา ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
126 นางจิราพัชร หิรัญอร ครู โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
127 นางสาวเอี่ยม พืชพันธุ์ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
128 นายวิสุ ทองย้อย ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
129 นายวารินทร์ ศรีนามาตย์ ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
130 นางระเบียบ คงเขียว ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
131 นางสาวณสุภา เกตุรามฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
132 นางสมศรี พูลศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
133 นางอัญชนา กิติลือ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
134 นางปิยรมย์ หมานเหตุ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
135 นางสำอาง ศรีใส ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
136 นางชวนพิศ จันทร์สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
137 นางปรัศนียาภรณ์ ไชยเสนา ครูSP2 วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
138 นางรุ่งกานต์ คงชูชาติ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
139 นายมาโนช พึ่งพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรายงานผล
140 นางมยุรี วิสูตราศัย ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรายงานผล
141 นางวิภาวรรณ ไกรคุ้ม ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรายงานผล
142 นางสาวอัจฉรี ธีระราษฎร์ ครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรายงานผล
143 นางประไพ ในเมือง พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรายงานผล
144 นางสาวชมพูนุช สิงห์สาคร ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรายงานผล
145 นายนครินทร์ เจษฎารมย์ ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรายงานผล
146 นายจิรพล ศศิวรเดช ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรายงานผล
147 นายชีวบูรณ์ วิริยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา
148 นายพิเชษฐ์ ตั้งเจตนาภิรมย์ ศึกษานิเทศน์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
149 นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ ศึกษานิเทศน์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
150 นางจรินทร เจริญธนะ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการจัดทำห้องสอบ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
151 นางกุลจิรา ปิยะสุข ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการจัดทำห้องสอบ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
152 นางสมใจ แสงพงษ์พิทยา ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการจัดทำห้องสอบ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
153 นางสาธิฌา สายบัว ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการจัดทำห้องสอบ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
154 นางพัทยา อู่อ้น ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการจัดทำห้องสอบ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
155 นางสาวจรีพร วีระพันธ์ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการจัดทำห้องสอบ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
156 นางสาววรนันท์ แสงกล้า ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการจัดทำห้องสอบ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
157 นางสาวบรรดิษฐ์ สุราษฎร์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการจัดทำห้องสอบ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
158 นายชำนาญ ถนอมมิตร ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
159 ว่าที่ ร.ต.สุรพล พิศดาร ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
160 นายอาทร ประกอบเกื้อ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
161 นายมนัส ไกรอินทร์ นักการฯโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
162 นายสมศักดิ์ เจริญธนะ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
163 นางสาวนุชนาถ เจริญผล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม เจ้าหน้าที่ประสานงาน
164 นายเสนอ สัตยาพร พนักงานอัดสำเนา โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม เจ้าหน้าที่ประสานงาน
165 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย
166 นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย
167 นายมานิ เจริญรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
168 นางวันฤดี ทองบุญชื่น ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
169 นางศิริพร สุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประธานฝ่ายเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
170 นางเพ็ญจันทร์ เอี่ยวสรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่จันดี สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
171 นายชัยวัฒน์ รุทธิโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะพุนทอง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
172 นายโสรฬ มั่นดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
173 นางจารุนารถ รัตนปรีชาชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๒ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
174 นางอัชญา ศรีนาราง ครูโรงเรียนคลองขวาง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ตราด ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
175 นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
176 นางบุญภา อิทรพุก ครูโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
177 นายมานิตย์ ปรุงแต่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
178 นางกมลวรรณ อ่อนกลั่น ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
179 นายโยธิน สุขขา ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
180 นางมัณฑนา ปาปะคัง ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
181 นายอนุกูล เกตุถาวร ครูโรงเรียนนิคมฯ๑ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
182 นางรัตนาภรณ์ เปี่ยมพงศ์สานต์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
183 นางพิญชมญช์ พงษ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
184 นางสาวดวงเดือน ริมสมุทร ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
185 นางปะฐะนีย์ แสงพรต ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
186 นายฉลาด อินทร์กับจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายายชุมสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
187 นายอนุวัตร ดาราดิกุล ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
188 นายวิจิตร สัมโย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ตราด ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
189 นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา อยุธยา เขต ๑ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
190 นางศิริวรรณ สำเร็จ ครูโรงเรียนวัดพลงไสว สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
191 นายสุรชัย เมธาอรรถพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
192 นายพิสูตร สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธงหงส์ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
193 นางโชติกร ม่วงศิริกุล ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
194 นางชื่นจิตร์ เกิดแจ้ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต ๑ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
195 นางวันดี สิงห์ตา ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
196 นายอภิวัฒน์ งามการ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
197 นายอัมพร เรือนนาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี เขต ๑ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๔-๖)
198 นางสาวขวัญสิริ กลิ่นพยอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
199 นายนิคม สวัสดิ์ล้น ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
200 นางสาวอรัญญา สุขเจริญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
201 นางสาวศิริภัณฑ์ สุริวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
202 นางอุษดี มณีทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
203 นางวรางรัตน์ สลักคำ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
204 นางอัญชุลี มีระหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
205 นางชณดา ชื่นศิริกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
206 นางดวงใจ มีไพบูลย์สกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
207 นางสุรีย์ วิทยาประเสริฐกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
208 นางปรียนุช ศิริเหรียญทอง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
209 นายคมกฤช เที่ยงตรง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
210 นางผกามาศ วัยวุฒิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
211 นางสรินทร์ เที่ยงตรง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
212 นางจินดา ไพรณรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
213 นายบุญส่ง บำรงศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
214 นายนคร สวัสดิ์ล้น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
215 นายนิวัฒน์ ศรีสุยงค์ ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
216 นางรสริน สวัสดิ์ล้น ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
217 นางสาววรรณา เวชสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
218 นางสุภาภรณ์ แมนประโคน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
219 นางพัฒน์ชญา รัตนหิรัญรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
220 นางนาถฤดี สารสอน ครูโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
221 นางประไพวรรณ โพสาวัง ครูโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
222 นายพัฒนพงษ์ แสงโท ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
223 นางสาวสุกัญญา ทาลุมพุก ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
224 นายชาตรี ชมเหิม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
225 นางสาวสุวิจักขณ์กมล ประครอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
226 นางอัจฉราวรรณ งามสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยายจั่น รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
227 นางสุธรา ภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
228 นางสาวรำพึง เปี่ยมพงศ์ศานต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
229 นางทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยองเขต ๑ ตัดสินกิจกรรมอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา(ม.๑-๓)
230 นางสาวปิยภัทร ทองพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแกลงบน สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยองเขต ๑ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษา(ม.๑-๓)
231 นายสมบุญ ชลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักทอง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยองเขต ๑ ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา(ม.๑-๓)
232 นายสุบรรณ วราชุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดในไร่ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยองเขต ๑ ตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษา(ม.๑-๓)
233 นายพงศ์สาร พันธุ์ลิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิต สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยองเขต ๑ ตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา(ม.๑-๓)
234 นายพนัส แย้มแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยองเขต ๑ ตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษา(ม.๑-๓)
235 นายเทวินท์ ก้องเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมานมิตร สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยองเขต ๑ ตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถม(ป.๑-๖)
236 นางธมลวรรณ แพงศรี ครู คศ.2 ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายงบประมาณ
237 นางมยุรี สาประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
238 นางสาวขวัญใจ ชากะสิก ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
239 นางเสาวนีย์ เป๋าอยู่สุข ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
240 นางวราศรี เจริญผล ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
241 นางสุณีรัตน์ เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
242 นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดี ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
243 นางมนัสพันธ์ ฤทธิ์ณรงค์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
244 นางสาวณัฐกานต์ ผัดผ่อง ครูธุรการโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
245 นางสาวเมยาณี สาครพานิช ผู้ช่วยบรรณารักษ์โรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
246 นางสาวยุพิน อัฐโส ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
247 นางณัฐพร หิรัญมาศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสมานมิตร เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
248 นางสาวอรนุช สาระวัน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสมานมิตร เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
249 นางสาวศรินทิพย์ สุนทร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสมานมิตร เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
250 นายผุด งามสุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยายจั่น เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
251 นายสมควร วีระพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยายจั่น เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
252 นายปฏิพัทธ์ ศรีสวาท ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านยายจั่น เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
253 นางราตรี ทรัพย์พลอย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยายจั่น เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
254 นางสาวนริศรา สาระปารัง ครูผู้่ช่วย ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
255 นางเสาวภา กัญญาวุฒิ ครูอัตราจ้าง ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
256 นางนงนุช เที่ยงเจริญ ครู คศ.2 ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
257 นายภัทร พูลสาทรกูล ครูผู้่ช่วย ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
258 นางจรรยา วิริยะนุเคราะห์ ครูจ้างสอน ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
259 นายจิรวัทร จันทะบาง ครูจ้างสอน ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
260 นางสุนีย์ หอมระรื่น รอง ผอ.ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการอำนวยการ
261 นางภัสราภรณ์ ธีร์ธนพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการอำนวยการ
262 นายปัญญา เนินอุไร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการอำนวยการ
263 นายภูสิต ภิญโญ ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการอำนวยการ
264 นายเกรียงศักดิ์ อินทรสมบัติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการอำนวยการ
265 นางพิชญ์ประอร สาคะรัง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการอำนวยการ
266 นายโอฬาร บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
267 นางสาวกาญจนา ทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอำนวยการ
268 นางเกศรา เจริญวัฒนวิญญู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการอำนวยการ
269 นายพจน์ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ คณะกรรมการอำนวยการ
270 นางบุษบา ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการอำนวยการ
271 นายไพฑูรย์ ชมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการอำนวยการ
272 นางนภัทร มะอาจเลิศ ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการอำนวยการ
273 นายฑศพล บุญไตรย์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
274 นายเผด็จ ภู่ประจำศิลป์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
275 นายธนากฤช ธนากิตติเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
276 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
277 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
278 นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
279 นายภูษิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
280 นายสมเดช วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
281 นายอ่าน ช่วยผดุง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
282 นางสาวณัชกชมน เจริญยิ่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบันทึกข้อมูล/บันทึกคะแนน/รายงานตัว
283 นางสาวกิตติมา คำสามาร พนักงานราชการ ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบันทึกข้อมูล/บันทึกคะแนน/รายงานตัว
284 นางสาวรุ่งตะวัน ศรีลาฤทธิ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบันทึกข้อมูล/บันทึกคะแนน/รายงานตัว
285 นางสาวไอยเรศ อุปจันโท เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบันทึกข้อมูล/บันทึกคะแนน/รายงานตัว
286 นางกรรณิกา นิลเพชร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบันทึกข้อมูล/บันทึกคะแนน/รายงานตัว
287 นางนงลักษณ์ นันทพานิช ครู คศ.2 ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
288 นางสาวบุณยอร ยางธิสาร ครู คศ.2 ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
289 นางประภา ครุฑมณี ครู คศ.2 ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
290 นายพยนต์ ชาญเชี่ยว ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
291 นายนิรัตน์ แสงพรต ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
292 นางมยุรี ไชยเสน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
293 นางเพ็ญศรี รุ่งรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
294 นางนวลอนงค์ เขมะภาตะพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
295 นางสาวปราณี ทองนาท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
296 นางชุติมาพันธ์ เนตรพิทูร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
297 นางกาญจนา ทองจันทึก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
298 นางภาวิดา พวงทองสุก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
299 นายกรุง ม่วงนาครอง ครูโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
300 นางสาวบุษรา จันทร์ส่อง ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
301 ดร.ปณัฏฐา ศรเดช ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
302 นางสาวกาญจนา เกษารัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
303 นางนิภา ทวีพัฒนพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
304 นายจิรวัฒน์ หล้าชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
305 นายวิจัย สุรการินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
306 นายอุทิศ สาขามุละ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
307 นายสุชิน สามัญ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
308 นายไพบูลย์ แสวง ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
309 นายเริงศักดิ์ นามจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
310 นายสมเกียรติ ชัยเชิดชู ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
311 นายชยันต์ กระแสบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
312 นางสาววนิดา อิศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
313 นางสาวสุภาวดี แววดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
314 นางศศิธร ศรีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
315 นางสุรางค์ สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
316 นายสุจิต วงศ์บุปผา ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
317 นายอนุกูล เต็งศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
318 นายประเทือง ครุฑอรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
319 นางเอมอร ชาญพานิชย์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
320 นางจันทร์ทิพย์ หาญมณี ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
321 นางสาวจุฑารัตน์ พลสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
322 นางสุหทัย โพธิ์สิริกุล ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการจัดการแข่งขัน
323 นางมุกดา ลับโกษา ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดมาบชลูด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงงานอาชีพ
324 นางสาวปุญชิกา ภูล้นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดมาบชลูด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงงานอาชีพ
325 นางโยษิตา โยกัญญา ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดมาบชลูด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงงานอาชีพ
326 นางนภาพร ศรีสุวรรณ ครู ค.ศ.1โรงเรียนวัดมาบชลูด กรรมการประสานการแข่งขันกิจกรรมโครงงานอาชีพ ป.4-6
327 นางกรรณิกา บุ้นกี้ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดมาบชลูด กรรมการประสานการแข่งขันกิจกรรมโครงงานอาชีพ ป.4-6
328 นางสาวณีรนุช นรินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดมาบชลูด กรรมการประสานการแข่งขันกิจกรรมโครงงานอาชีพ ม.1-3
329 นางสาวนงค์นุช ดาวกระจาย ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดมาบชลูด กรรมการประสานการแข่งขันกิจกรรมโครงงานอาชีพ ม.1-3
330 นายสมรัก บุดดีเสาร์ พนักงานบริหารเอกสารทั่วไป โรงเรียนวัดมาบชลูด เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม
331 นางอรปภา แสนพรมจันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกเกตุ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
332 นายพงษ์ศักดิ์ เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลวกแดง ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
333 นายสรณ์พัฒน์ ปถมอำพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบเตย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
334 นายอรุณ เพช็รรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแพรก คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
335 นายจวง ปะปุนไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
336 นายวิสูตร ชลนิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานสี่ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
337 นายสมยศ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกรำ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
338 นางขวัญเรือน เสรารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
339 นางบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
340 นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
341 นายสมยศ เวชชิรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
342 นายสมปอง ชินตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
343 นายอนนท์ โอนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไร่ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
344 นายพีรวัส ก้องกำไก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตาต้า คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
345 นายศิริพงษ์ เสาวภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปราบ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
346 นางธนาวดี มณีเศวต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
347 นางกุลยา ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
348 นายปกาศิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13 คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
349 ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
350 นางสาวคลองสุข ชัยพฤกษ์ ครูธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
351 นางสาวปิยะนุช มาตยะโค ครูธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
352 นางสาวสาวิตรี กันนุลา ครูโรงเรียนบ้านปลวกแดง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
353 นายกิติศักดิ์ สุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสะพานสี่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
354 ครูธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
355 นายวิชานนท์ ฝ้ายขาว ครูโรงเรียนบ้านสะพานสี่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
356 นายประสิทธิ์ ปุยผุ้ย ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 เจ้าหน้าที่ดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
357 นางสาวกาญจนา ทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
358 นางสาวปรารถนา ไก่แก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
359 นางรุ่งนภา คำต่อ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
360 นางปาริชาต เพชรแหน ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
361 นางสุจิตต์ จวงด้วง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
362 นางนภาพรรณ เดชศิริ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
363 นางสาวจิราภรณ์ สุทธิ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
364 นางศรีเบญจมาศ คงเจริญ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
365 นางชัชฎาภรณ์ พงษ์กลัด ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
366 นางรัชนี เสียงชอบ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
367 นางสาวปิยพร พวงเพ็ชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
368 นางอารี กมลเดชฤทธา พนักงานราชการ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
369 นางปราณี อินเต้ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
370 นางสาวบุษบา แก้วน้ำเย็น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
371 นางพรเพ็ญ ประดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
372 นางถาวร กายดีสุด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
373 นางฉอ้อน ยืนวงษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
374 นางอุษณีย์ ถิ่นถาวร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
375 นางสาวชมพูนุท สุขเกษม ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
376 นางสาวรัตนสุดา คู่เงินทอง ครูธุรการ โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
377 นางเตือนใจ อิทร์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
378 นางนภัทร์ มะอาจเลิศ ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
379 นางปราณี กุ่ยอ่อง ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการรับรายงานตัวและประสานงาน
380 นางระวีวรรณ พุทธมี ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
381 นางกัญยารัตน์ ไชยรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
382 นางจิราณี นาคจันทึก ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
383 นางปริณดา อินทรสด ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
384 นางสาววาสนา แม่เมยพรพนา ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
385 นางสาววาสนา บังเกิดลาภ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
386 นางสาวใจทิพย์ เขียวนิล พนักงานราชการ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
387 นางภัทรวดี ปั้นน้อย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
388 นางธัญณิชา คงเทศน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
389 นางสุรวรรณ เนินอุไร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
390 นางวันเพ็ญ เปี่ยมมงคล ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
391 นางสายฝน เต็มสงสัย ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
392 นางระเบียบ คงเขียว ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
393 นางนิภารัตน์ ชะบา ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
394 นางวันเพ็ญ เปี่ยมมงคล ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
395 นางสาวนิดา รวมนรินทร์ ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
396 นางสาวกอแก้ว มั่นทอง ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
397 นางเทพิน ภูนุช ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
398 นางสาวจำเริญ ประทุม ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการจัดทำงบประมาณ
399 นางรุ่งนภา คำต่อ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการจัดทำงบประมาณ
400 นางปาริชาต เพชรแหน ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการจัดทำงบประมาณ
401 นางสาวน้องนุช แมลงผึ้ง พนักงานราชการ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการจัดทำงบประมาณ
402 นางจิรวรรณ ปัญจลักษณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการจัดทำงบประมาณ
403 นางพัชรี เอ็นดูราษฎร์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
404 นางมะลิ อุดม ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
405 นางพนาลักษณ์ บริสุทธิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
406 นางทัศนีย์ สุดชาติ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
407 นางวรวรรณ ภัทรชีวนนท์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
408 นางนงลักษณ์ พรวิวัฒน์ธาดา ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
409 นางอุทัยวรรณ ศรีทองสุข ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
410 นางกนกพิชญ์ ไพลดำ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
411 นางกมลวรรณ อ่อนกลั่น ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
412 นางณิชาภา รัตนะอมรภัทร ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
413 นางพรรณี พวงเกาะ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
414 นางสาวอาภัสสร กลางประพันธ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
415 นางชาลินี ฉายารัตน์ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
416 นางสาวสนิตา เต็มพร้อม ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
417 นางสาวสิริพร ภูมิประโคน ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
418 นายศานติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
419 นางสุภาภรณ์ จันทร์กลม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
420 นางสาวกัลยา บุรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
421 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารี พันธ์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
422 นางสาวดวงแข ทิมพราหมณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
423 นางสาวสว่าง อินทร์สำราญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
424 นางสาวฟาเตมา คานสกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
425 นางสาวกันยพัชญ์ ก่ำแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
426 นางสายรุ้ง ดัชถุยาวัตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
427 นางสาวสุปราณี ไชยบุดดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
428 นางเจษฎาภรณ์ อินทรฑูต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
429 นางสาวสุพัตรา พิมพา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
430 นางสาววันทิพย์ วรวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และประสานงาน
431 นางรัตนา กลั่นวารี ครู ค.ศ.3 โรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
432 นางขวัญรัตน์ ศโรภาส ครู ค.ศ.3 โรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
433 นางทัศนีย์ หนูอุดม ครู ค.ศ.3 โรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
434 นางชนิดาภา ศรีระวงศ์ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
435 นางบุญเรือง ถ้ำมณี ครู ค.ศ.1โรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการบันทึกภาพและวิดีโอ
436 นางสาวสนิตา เต็มพร้อม ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการบันทึกภาพและวิดีโอ
437 นายนิพนธ์ วิสูตราศัย ครู คศ.3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการจัดงาน
438 นางวิมล ศรีสุทธิ์ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการจัดงาน
439 นางสาวสนิตา เต็มพร้อม ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการจัดงาน
440 นางสาวกันยพัชญ์ ก่ำแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการจัดงาน
441 นางกัญลดา แสงมณี ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการจัดงาน
442 นางสาวมะลิ บุตรจันทร์ ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนการแข่งขันหุ่นยนต์
443 นางอภิรมย์ หาญกล้า ครู โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ / พิธีกร
444 นางสุจิตรา เยาวลักษณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ / พิธีกร
445 - - นักวิทยุสมัครเล่น
446 นางสุนา รัตนพรหมรินทร์ ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว / บันทึกคะแนน
447 นางวรรณี ริมสมุทร ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว / บันทึกคะแนน
448 นางสาวเสาวนีย์ สง่างาม ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว / บันทึกคะแนน
449 นางปิยาภรณ์ มุลศรีสุข พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว / บันทึกคะแนน
450 นางญาณิศา บัวยิ้ม พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว / บันทึกคะแนน
451 นางนพวรรณ จันทาคำ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว / บันทึกคะแนน
452 นางจรัสพร มหาเพ็ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว / บันทึกคะแนน
453 นายยุธทนา ศรีสงคราม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว / บันทึกคะแนน
454 นางสาวอุไรวรรณ อะรัญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว / บันทึกคะแนน
455 นางสาวสุมาลี คิมหันตา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว / บันทึกคะแนน
456 นาวสาวปาณิศา แก้วเนตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายรับรายงานตัว / บันทึกคะแนน
457 นางเกศรินทร์ หวังประกอบ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่รับรองออกข้อสอบและจัดจำหน่าย เครื่องสักการบูชา (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
458 นางสาวปาณิศรา สิงห์แขก (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์) ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
459 นางสาวจารุวรรณ เกตุถาวร (วิทยาศาสตร์) เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านยายจั่น เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
460 นายพัชรพล พิวขุนทด (วิทยาศาสตร์) ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสำนักทอง เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
461 นางสาวจารุวรรณ เกตุถาวร (วิทยาศาสตร์) เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านยายจั่น บันทึกผลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
462 นางสาวกรรวี เพิ่มพูล เจ้าหน้าที่ธุการโรงเรียนวัดในไร่ บันทึกผลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
463 นางสาววันวิสาข์ สวัสดิ์ล้น (วิทยาศาสตร์) ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดในไร่ บันทึกผลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
464 นางสาวศิณี สมศรี (วิทยาศาสตร์) เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสำนักทอง บันทึกผลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
465 นายสถิต วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
466 นายเดชา ศรีสุโข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
467 ว่าที่ รต.ชาญวิทย์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
468 นายอุดร ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
469 นายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
470 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
471 นายจรัญ สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาลอย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
472 นายโกศล ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหวาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
473 นายประเสริฐ สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากกอไผ่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
474 นายวินัย ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
475 นายธนกฤต แฉ่งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากมะหาด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
476 นายนิกร พรพงศ์ธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
477 นายสกล วิทยานุกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
478 นายวินัย แสงอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
479 นางสมลักษณ์ สุธรรม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
480 นายวีรศักดิ์ ธารามาศ ครูโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
481 นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
482 นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
483 นางโอวาท วารีสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
484 นายวรยุทธ แก้ววิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
485 นายสถิต วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
486 นายทวีชัย ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
487 นายประเสริฐ สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากกอไผ่ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
488 นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
489 นายสกล วิทยานุกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
490 นายโกศล ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหวาย คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
491 นายอุดร ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
492 นางโอวาท วารีสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
493 นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
494 นายนิกร พรพงศ์ธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
495 นายเดชา ศรีสุโข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
496 นางกาญจนา หน่ายนวม ครูโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
497 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
498 นายวินัย ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
499 นายธนกฤต แฉ่งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากมะหาด คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
500 นายวินัย แสงอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
501 นายวีรศักดิ์ ธารามาศ ครูโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
502 นายพานิช หวานระรื่น ครูโรงเรียนบ้านชากมะหาด คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
503 ว่าที่ รต.ชาญวิทย์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
504 นายสมบูรณ์ คชแก้ว ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
505 นายจรัญ สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาลอย คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
506 นายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
507 นายวรยุทธ แก้ววิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
508 นางสมลักษณ์ สุธรรม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
509 นางสาวศิริวรรณ พงษ์นพคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
510 นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเขาลอย-บ้านหลังเขา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
511 นางสาวจรินทร์รัตน์ คงเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรีนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
512 นางสาววันวิสา สมสะกิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขาหวาย-บ้านคลองยายเมือง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
513 นายสุธี เอนกพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
514 นายสัญชัย สายกลาย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
515 นายบุญญา สุวรรณวงศ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
516 นายพสิษฐ์ สุวรรณพิทักษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
517 นางสาวอัญชลี สารีสุข ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
518 นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
519 นางสาววิไลภรณ์ สอนชัยภูมิ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
520 นางทองหลอม เมฆฉิม ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
521 นางสาวอำไพ ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
522 นางนิลรัตน์ ขวัญฤดี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
523 นางสิริลักษณ์ พรานนท์สถิตย์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
524 นางกาญจนา หน่ายนวม ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
525 นายเดชา ศรีสุโข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
526 นายสถิต วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
527 นายทวีชัย ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
528 นายประเสริฐ สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากกอไผ่ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
529 นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
530 นายสกล วิทยานุกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
531 นางนฤมล ชุพูล ครูโรงเรียนอารีย์วัฒนา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
532 นางสาวอรัญญา วิริยะสหกิจ ครูโรงเรียนอารีย์วัฒนา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
533 นางสาวศิริลดา บุญกรอเกื้อ ครูโรงเรียนอารีย์วัฒนา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
534 นางฉลอม พ้นชั่ว ครูโรงเรียนอารีย์วัฒนา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
535 นางศิริวรรณ เส็งวงษ์ ครูโรงเรียนอารีย์วัฒนา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
536 นางจารุณี โพธิ์อ่อง ครูโรงเรียนอารีย์วัฒนา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
537 นางพิมพ์นิภา เสรีวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนอารีย์วัฒนา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
538 นางสาวกฤษ์ฏิ์สุพัฒน์ เกษรศิริ ครูโรงเรียนอารีย์วัฒนา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
539 นายสรวุฒิ ผ่องศรี ครูโรงเรียนอารีย์วัฒนา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
540 นางลออง เทียนนาค ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
541 นางรัศมี วิทยานุกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
542 นางแสงระวี เจนจบ ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
543 นางบุญเอื้อง สระหมัด ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
544 นางมณฑนา เรืองวงษ์วาร ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
545 นางศุภลักษณ์ การิกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
546 นายอำนวย ส่งกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
547 นายยุทธนา สุภาภา ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
548 นายวันวลิต วงศ์เสนาะ ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
549 นางสุมล กุฎีศรี ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
550 นายกิตติ ภูปลา ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
551 นางสุมา เยี่ยงศรีรงค์ ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
552 นางวิรุฬพร หาญณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
553 นางสาวกันต์พิชญา เมฆโหรา ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
554 นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
555 นางสาววัลยา แสนชูปา ครูโรงเรียนวัดชากกอไผ่ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
556 นางสาววรวิสรา เต็มลา ครูโรงเรียนวัดชากกอไผ่ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
557 นางบุญศรี สุขปัต ครูโรงเรียนวัดชากกอไผ่ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
558 นางสาวอัยรินทร์ นิยมกล้า ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
559 นางสาวกอบกุล คชเดช ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
560 นางสาวพวงทอง ศูนย์กลาง ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
561 นางสาวพวงทอง ศูนย์กลาง ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
562 นายประสงค์ งาเจือ ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
563 นางสาวสุรภา สำเริง ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
564 นางสาวดาวเรือง อาสาเสนา ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
565 นางสาวเสาวลักญ์ ธรรมเกษร ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
566 ว่าที่ ร.ต.หญิง สายฝน ชำนาญเรียน ครูธุรการโรงเรียนบ้านคลองขนุน , บ้านมาบป่าหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
567 นางสาวพรพิมล มรรคผล เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
568 นางสาวจิราพร แสวงผล ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
569 นางสาวณัฏฐนิช ไพรเขียว ครูโรงเรียนวัดชากกอไผ่ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
570 นายประทุม ปฏิบัติธรรม ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
571 นายสันติ สระหมัด ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
572 นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
573 นายหน่าย ชำนาญเรียน ช่างปูน 2 โรงเรียนบ้านคลองขนุน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
574 นายวิเชษฐ วงศ์สุวรรณ พนักงานพิมพืดีด 2 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
575 นายสุบิน ขวัญบุรี นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหลังเขา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
576 นายโกศล ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
577 นายอุดร ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
578 นางโอวาท วารีสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
579 นายภูสิทธิ์ สมสอางค์ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
580 นายประมุข ม่วงจีบ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
581 นางสุนทร เวทวงศ์ ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
582 นายสงบ ปะตังถาโต ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
583 นางสะอาด จิรารัตน์ ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
584 นางเพ็ญศรี สุรการินทร์ ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
585 นางประสงค์ หอมกลิ่น ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
586 นางสุมาลี บรรเทิงสุข ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
587 นางสว่างจิต เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
588 นางสิริมา ทองมี ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
589 นายชาญ เนื้อสะอาด ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
590 นายชูเกียรติ์ สิริภิญโญสกุล ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
591 นายอาณัติ แ้ก้วสง่า ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
592 นายเมคิน เทียนเงิน ครูโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
593 นางรุ่งทิวา ฐานานุกรม ครูโรงเรียนบ้านเขาหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
594 นางนารี แสงมณี ครูโรงเรียนบ้านเขาหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
595 นางฉลวย นภาลัย ครูโรงเรียนบ้านเขาหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
596 นางนันทนา คล้อยแสง ครูโรงเรียนบ้านเขาหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
597 นางวิภารัตน์ นามโย ครูโรงเรียนบ้านเขาหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
598 นางสาววิมล พิมพ์เงิน ครูโรงเรียนบ้านเขาหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
599 นางอันธิยา ภูมิไธสง ครูโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
600 นางสาวยุวัลดี จำปาไชย ครูโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
601 นางสาววิราชินี จันทร์นคร ครูโรงเรียนบ้านเขาหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
602 นางสาวศิริพันธ์ คำมะฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
603 นางสาววันวิสา สมสะกิด ครูธุรการโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง , บ้านเขาหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
604 นางสาวอัญชนา ปานกลาง ครูธุรการโรงเรียนวัดห้วงหิน , บ้านบึงต้นชัน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
605 นายลิขิต บรรเทิงสุข ครูโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
606 นายไพโรจน์ นวนสิน นักการภารโรงโรงเรียนบ้านเขาหวาย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
607 นายสมาน วงค์ประจิม พนักงานบริการเอกสารทั่วไปโรงเรียนวัดห้วงหิน คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
608 นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
609 นายนิกร พรพงศ์ธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
610 นางภิญญาพัชญ์ สีดา ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
611 นางสาคร วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
612 นายวิวรรชน์ เชื้อจิตร ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
613 นายอุทัย สำเริง ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
614 นางสุภาภรณ์ สำเริง ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
615 นางสาวนันนภา เพียวสูงเนิน ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
616 นางสาวนวพร มงคลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
617 นางสาวนาฏยา ธรรมชาติ ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
618 นางสาวชนัฐกานต์ แสงสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
619 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
620 นายวินัย ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
621 นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
622 นางสาวนันทนา หอมหวน ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
623 นางสาววิภาวี เวทวงค์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
624 นายธนกฤต แฉ่งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากมะหาด คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
625 นางสิริลักษณ์ แลพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
626 นายณัฐวัฒน์ สงเคราะห์ธรรม ครูโรงเรียนสมคิดวิทยา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
627 นางปรานี โกมลฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
628 นางวรรณี สุขมหา ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
629 นางรำพึง ช่างสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
630 นางวันเพ็ญ กล่อมแก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
631 นางอุษา สงเคราะห์ธรรม ครูโรงเรียนสมคิดวิทยา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
632 นางอรสุรางค์ สมานวงค์ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
633 นางกิติยา อิทธิพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
634 นางสาวธิติมา วิเชียรเสนาะ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
635 นางปรีดา เงินทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
636 นางพรสุดา ปานศิริ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
637 นางสาวพิทยาพันธ์ พุทธายอด ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
638 นางรำพึง หอมระรื่น ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
639 นางสาวจิราพร มรรคผล ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
640 นางสาวธิพ์นัฐชา พูลสุข ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
641 นางเสาวนีย์ ชลมาศ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
642 นายมาโนช ศิริชล ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
643 นายสุรินทร์ นวลฉาย อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
644 นางจรรยา ศิริชล ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
645 นางเสนาะ คงสถิตย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
646 นายชัยญา คำภูเมือง ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
647 นายธนกฤต อมรทัศนสุข อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
648 นางลำใย นิยมดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
649 นางพิทยา อินทุรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
650 นางมาลี ปัญญาว่อง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
651 นายภูสิทธิ์ สมสอางค์ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
652 นายธนาเทพ กาญธนะบัตร ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
653 นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
654 นายภูธนะ สำเริง ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
655 นายสุเทพ อุทรทวิการ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
656 นางสาววรารัตน์ พลพิทักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
657 นายอนันต์ สุขปัต ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
658 นายลำพูน วิเศษศรี ช่างปูน 2 โรงเรียนวัดหนองพะวา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
659 ว่าที่ ร.ต. กิติศักดิ์ พงษ์สุระ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
660 นางสาวดาริกา บุตรพุ้ม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
661 นางสาวสาวิพัชร ถึงวงค์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
662 นายวีระวัฒน์ เรืองหิรัญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
663 นางธุริน อ่างศิลัย ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
664 นางกมลสร ยอดสะเทิ้น ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
665 นายวีรศักดิ์ ธารามาศ ครูโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
666 นายจรัญ สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาลอย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
667 นางสาวนภัส จันทร์ทอง ครูโรงเรียนบ้านเขาลอย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
668 นางขวัญเรือน พันคำภา ครู โรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
669 นายจิรพันธ์ ศีรีทวีป ครูโรงเรียนสมคิดวิทยา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
670 นางสุจิน ลอยสุริวงค์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
671 นายพิชญ์วัฒน สุวรรณปักขิน ครูโรงเรียนสมคิดวิทยา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
672 นายชวลิต โรจนพงษ์ธาดา อาจารย์วิทยาลัยเทคโณโลยีไออาร์พีซี คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
673 นางมาริษา ธารามาศ ครูโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
674 นางสาวจรรยา แซ่ก้วย อาจารย์วิทยาลัยเทคโณโลยีไออาร์พีซี คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
675 นายวินัย แสงอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
676 นายบรรพต นิลพานิช อาจารย์วิทยาลัยเทคโณโลยีไออาร์พีซี คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
677 นางสาวมงคล ประเสริฐผล ครูโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
678 นายจันทร์เพ็ญ ใจอารีย์ ครูโรงเรียนสมคิดวิทยา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
679 นางสาวเบญจวรรณ มหาชัย ครูโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
680 นายทวี แนวประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านเขาลอย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
681 นางสาวสุภาพร ศรีดาวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
682 นางมัธวรรณ์ ศรีสุขา ครูโรงเรียนบ้านเขาลอย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
683 นางกรรณิการ์ กาญจนดุล ครูโรงเรียนบ้านเขาลอย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
684 นายกิจเกื้อ ส่งกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านเขาลอย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
685 นายพานิช หวานระรื่น ครูโรงเรียนบ้านชากมะหาด คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
686 นายสาธิต บุญญาภา ครูโรงเรียนบ้านเขาลอย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
687 นางสาววราภรณ์ มงคลศิริ ครูโรงเรียนบ้านเขาลอย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
688 นางสาวลดาวรรณ์ บุตรชาติ ครูโรงเรียนบ้านชากมะหาด คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
689 นายบดินทร์ วรรณเกตุ ครูโรงเรียนบ้านเขาลอย คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
690 นายสมร เจริญประโยชน์ ครูโรงเรียนบ้านชากมะหาด คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
691 นายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
692 นางสาวอังคณา นิลรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านชากมะหาด คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
693 นางสาววัชรี คชแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
694 นายชำนาญ โพธิ์ทองนาค โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
695 นางสาวชลิภา นาไสยา ครูโรงเรียนสมคิดวิทยา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
696 นางสาวพัชราพรรณ ชุมมาก ครู โรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
697 นายสมเกียรติ จันจำรูญ ครูโรงเรียนสมคิดวิทยา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
698 นางสาวชิสากัญญ์ พลายด้วง ครู โรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
699 นางเสาวรส เลาหวิโรจน์ ครูโรงเรียนสมคิดวิทยา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
700 นางสายน้ำผึ้ง บัณฑิตย์ธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
701 นางรัศมี มีเดช ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
702 นางสาวลำดวน อัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
703 นางสาวกมลทิพย์ พิมานรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
704 นางยุวดี โพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
705 นางสาวชิสากัญญ์ พลายด้วง ครู โรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
706 นายชลิต จิตรีวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
707 นางกิ่งแก้ว ใจจง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
708 นางวัทนีย์ จิตรีวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
709 นางสาวจันทนีย์ วงษ์สุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
710 นายธนายุทธ ช่อมะลิ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
711 ว่าที่ ร.ต. หญิง นิตยา มูลเค้า ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
712 นายประสงค์ วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
713 นาวสาวสุมาลี แสงใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
714 นายชาญณรงค์ บุควัน ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
715 นางสาวจิราภรณ์ ชุมพล ครูโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
716 นางสาวปรียาวัลย์ วงค์เกี่ย ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
717 นายจำลอง ปิ่นกระจัน ครู โรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
718 นายฤทธิพร ชมภู่ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
719 นายสายชน สุวรรณพิทักษ์ พนักงานบริการอัดสำเนา คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
720 นางสมหมาย ผ่องพักตร์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
721 นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัย ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
722 นายสมบูรณ์ คชแก้ว ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
723 นางพาณี เสือโต ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
724 นางสาวกิติยา นนทะสิทธิ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
725 นางสาวปวีณา วงค์ต่อ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
726 นางสาวกานดา สมุทรรัตน์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
727 นางบังอร มีเพนียด ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
728 นางสุวรา สุขสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
729 นางสาวสุพิชชา สุขเกิด ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
730 นางสาวณัฐยาณ์ น้อยคำลือ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
731 นางภัทรพร กลั่นชัยภูมิ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
732 นางเอี่ยมจิรา เดชกัลยา ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
733 นางนิรวรรณ สังฆรักษ์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
734 นายจิรพันธุ์ ทองทา ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
735 นางสาวสายใจ รุ่งรัตน์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
736 นางอารยา เชื้ออินทร์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
737 นายสุวิทย์ ผ่องพักตร์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
738 นางสาวพิไล ประสพรัตน์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
739 นางสาวศิริโสภา ไกรวัลย์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
740 นางสาวอัจฉรา พัทธเสมา ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
741 นายสุรสิทธิ์ สุขมหา ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
742 นายพีรพงศ์ สุรพันธ์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
743 นางเดือน บุญประกอบ พนักงานอัดสำเนา โรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
744 นางสาวสุจินธิรา กลิ่นเกตุ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
745 นายพีรพงศ์ สุรพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดปทุมาวาส คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
746 นายราชัน จันดิบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
747 นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC คณะทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
748 นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสำนักทอง รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
749 นางสาวฐิวรรณภรณ์ ใยเยื่อ ครู คศ.1 รับรายงานตัวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
750 นางไพรินทร์ วงค์มหา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรง ผู้ช่วยประจำห้อง กิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
751 นางสุกัญญา อุดมเจริญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรง ผู้ช่วยประจำห้อง กิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
752 นางจารุณี วีระพันธุ์ ครูชำนาญการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรง ผู้ช่วยประจำห้อง กิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
753 นางสาวอันธิกา แย้มกลิ่น ครูอัตราจ้างโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรง ผู้ช่วยประจำห้อง กิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
754 นางสาวฉฏาธร เมืองมงคล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรง ผู้ช่วยประจำห้อง กิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
755 นางสาวณัฐภัสสร ธาระกฤษกร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรง ผู้ช่วยประจำห้อง กิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
756 นางสาวศุภลักษณ์ คำพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรง ผู้ช่วยประจำห้อง กิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
757 นายทนง สวัสดิ์ล้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยายจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึุกษาระยอง เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show )ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4-ป.6)
758 นางนภาพร ชลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
759 นางฤดี ปณิธิธรรม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
760 นายกำจัด ชลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
761 นางพรรณี รุ่งเดช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
762 นางกุลรยา วนิชเวชารุ่งเรือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
763 นางสาวอมรรัตน์ แซ่ก๊วย ครูโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
764 นายประจวบ ทิมโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
765 นางชมกนก เชื้อเมืองพาน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
766 นางสาวรัตเกล้า ยอดพรหม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
767 นางมาลินี ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
768 นางวาสินี ชลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
769 นางสาวกัญจนา เปี่ยมพงศ์สานต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
770 นางกฤษณา โฉมศิริ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
771 นางสาววนิดา สมุทรรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดในไร่ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
772 นางสาวณัฐมนต์ ปัญจวีณิน ครูโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
773 นางกฤษณา วงศ์ศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
774 นางรำพึง หมื่นพวง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
775 นางสาวสุธรา ภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
776 นางสาวรำพึง เปี่ยมพงศ์ศานต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ รับรายงานตัวฝ่ายเลขานุการ(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
777 นางพัชริน กองพอด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง งบประมาณและเอกสาร (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
778 นางชรัตน์ ผลเกตุ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง งบประมาณและเอกสาร (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
779 นายมานพ รัมมะอัตถ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
780 นางสุภา วงศ์บุปผา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
781 นายพรศักดิ์ คำมะฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
782 นางสาวสายชลี ทิพย์วรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
783 นางอารี คำมะฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
784 นายสำราญ ไชยศรีอนันต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
785 นายสนอง สัตยาพร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
786 นายสมศักดิ์ หวานฤดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
787 นายไพฑูรย์ เกษมโอภาส ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
788 นางเรณู เอี่ยมพิจิตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
789 นางสุชาดา เกิดมาดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
790 นางนิตยา เจิมถาวร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
791 นางจุฑารัตน์ หว่างแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
792 นายบุญชุบ ขอบคัน พนักงานอัดสำเนาโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
793 นายสุริยา พลสงคราม นักการภารโรงโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารสถานที่และปฏิคม (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)
794 นายศุภกฤต ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่และปฏิคม
795 นางรัชฎาพร ทองดี ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่/ซุ้มเอกลักษณ์/จัดนิทรรศการอาเซียน
796 นางสุดารัตน์ รักษาวงษ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่/ซุ้มเอกลักษณ์/จัดนิทรรศการอาเซียน
797 นางพัชรินทร์ ยุพเกษตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่/ซุ้มเอกลักษณ์/จัดนิทรรศการอาเซียน
798 นายศรัณย์ สาครเสถียร ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/ประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ
799 นางนพมาศ คาดสนิท ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการด้านการเงินและบัญชี
800 นางเพ็ญศรี รุ่งรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการด้านการเงินและบัญชี
801 นางสมใจ รุ่งเรืองวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการด้านการเงินและบัญชี
802 นางกรรณิกา นิลเพชร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการด้านการเงินและบัญชี
803 นางวรรษิกา บุญโชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
804 นางสาวอนันตายา ผุดกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
805 นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
806 นางรุ่ง รัตนประสาท ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
807 นางทัศนีย์ วรวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
808 นางวันเพ็ญ ภูธนะกูล ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
809 นางเพ็ชรา วิเศษศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
810 นางสาวพรทิพ บุญการ ครูโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
811 นางสาววาสนา ทูลเกล้า ครูโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
812 นางฤดี ศรีสุโข ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
813 นายศินัฐกุล เสาร์แก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
814 นายอิทธิพล บรรจง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
815 นางนิศารัตน์ พานทอง ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
816 นางสุมาลี เมฆโหรา ครูโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
817 นางบุญเรือน ชื่นอารมณ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
818 นางวรางคณา ยมจินดา ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
819 นางวารุณี นิยมไทย ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
820 นางสรียา ภูธนะกูล ครูโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
821 นางจันทจิรา มลิวัลย์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
822 นางเยาวนาถ ปะสิ่งชอบ ครูโรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
823 นางสาวนวพร น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
824 นางภัทราวรรณ แก้วสุพรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
825 นางสาวสุมาลี จันทร์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
826 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์
827 นางสาวสุมาลี จันทร์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
828 นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
829 นางสาวสมศรี ริมสมุทร ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
830 นางยุวดี บรรหาญ ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
831 นางพันทิพา มัญชุนากร ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
832 นางสุมาลี ยมหา ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
833 นางสาวถนอม สุวรรณรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
834 นางชูศรี จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
835 นางวรินทรา เฟื่องสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
836 นางเพ็ญพิศ เมืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
837 นางเพ็ญพิศ เมืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
838 นางสุมล สิทธิเวช ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
839 นางมณฑา พรเรืองมณีกิจ ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
840 นางราตรี ดีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
841 นางพรพรรณ จันทรพราหมณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
842 นางวัชรินทร์ โยชิโนะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
843 นางสาวขนิษฐา มณีแสง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
844 นางสาวอรพรรณ บูรณะกิติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
845 นางสาววิชุตา สีขาว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัว (คณิตศาสตร์)
846 นายสมศรี แก้ววัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
847 นายธีรพงษ์ รักษาศิล ครูโรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
848 นางนาตยา เจนแพทย์ ครูโรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
849 นายณรงค์ จิรารัตน์ ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
850 นายเพทาย พรพงษ์ธรรม ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
851 นายจงรักษ์ พัฒนประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
852 นายสมศักดิ์ จิระเสาวภาคย์ ครูโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
853 นายบุญส่ง วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
854 นายวินัย รัตนประสาท ครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
855 นายเทวิน ยมจินดา ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
856 นายวนพ สุวรรณเพิ่ม ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
857 นายสมชาย ก่ำเซ่ง ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
858 นายมานพ วรวงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
859 นายสมควร เกิดแสง ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
860 นายสานิช ประกอบสุข ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
861 นายบุญยง อินเผือก นักการภารโรง โรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
862 นายเทียม อมรศรีประเสริฐ นักการภารโรง โรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
863 นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ (คณิตศาสตร์)
864 นางสาวปลื้มจิต แสงดี ครูโรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร /ต้อนรับ (คณิตศาสตร์)
865 นางชุติมา อิศรพร ครูโรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร /ต้อนรับ (คณิตศาสตร์)
866 นางรุ่งทิพย์ ยอดเกตุ ครูโรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร /ต้อนรับ (คณิตศาสตร์)
867 นางอรทัย คำโฮง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร /ต้อนรับ (คณิตศาสตร์)
868 นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร /ต้อนรับ (คณิตศาสตร์)
869 นายณรงค์ มนต์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร /ต้อนรับ (คณิตศาสตร์)
870 นายชูชีพ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร (คณิตศาสตร์)
871 นายกมล นาคสมบูรณ์ ครูโรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจราจร (คณิตศาสตร์)
872 นายจีระศักดิ์ กุ่มเทียน ครูโรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจราจร (คณิตศาสตร์)
873 ด.ต.อดิศรปัญญา รัชตะประการ รปภ. โรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจราจร (คณิตศาสตร์)
874 นายอนุชิต ตั๋นตานะ รปภ. โรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจราจร (คณิตศาสตร์)
875 นายณรงค์ จิรารัตน์ ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร (คณิตศาสตร์)
876 นางวิเชียรรัตน์ พึ่งกลั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
877 นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
878 นางสาวกลอยใจ ประกอบพงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
879 นางสาวนันท์นภัส แก้วปันมา พนักงานราชการโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
880 นางสาวสุรีย์พร กองวาจา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
881 นางปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล ครู โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
882 นางสาวราตรี อินทยา ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
883 นางสาววรพิชชา เปล่งปลั่ง ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
884 นางสาววรพิชชา เปล่งปลั่ง ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
885 นางสาวศิรประภา รังรักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
886 นายธีรพงษ์ สุวรรณวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
887 นายเอกชัย อรุณศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
888 Mr.Mary Grace P.Valderrama ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
889 นายสมควร เกิดแสง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
890 นางวันเพ็ญ ภูธนะกูล ครู โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
891 นายเสกสรรค์ อินศิริ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการฝ่ายบริการ (คณิตศาสตร์)
892 นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล (คณิตศาสตร์)
893 นางประภาพรรณ เสงี่ยมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล (คณิตศาสตร์)
894 นางสาวพัชรศรี วิเชียรประเสริฐ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล (คณิตศาสตร์)
895 นางสายฝน ฟูเต็มวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ/พยาบาล โรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล (คณิตศาสตร์)
896 นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (คณิตศาสตร์)
897 นางสาวขวัญใจ พิมพ์บัว ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.ระยองเขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (คณิตศาสตร์)
898 นางไพรินทร์ วงศ์จิรปภัทร นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (คณิตศาสตร์)
899 นายวิเชียร ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (คณิตศาสตร์)
900 นางชูใจ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ (คณิตศาสตร์)
901 นายวันชัย บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง ๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (คณิตศาสตร์)
902 นายอิทธิพล บรรจง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (คณิตศาสตร์)
903 นางสาววิภาดา บรรเริงเสนาะ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (คณิตศาสตร์)
904 นายศินัฐกุล เสาร์แก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (คณิตศาสตร์)
905 นางสาวสุมาลี ฉายารัตน์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)
906 นางเบญจา เสงี่ยมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)
907 นายประคอง สุขศิริ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)
908 นายพยุง แสนศิริ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)
909 นางสาวปัทมา สุขสบาย ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)
910 นางแก่นนภา บุญเจริญ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)
911 นางสาวปาริฉัตร ประทุมสัน ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)
912 นางสาวภัทรพสุ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)
913 นางสาวศศิธร นิลเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)
914 นางอวยพร ใจคิด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
915 นางผาสุข หิรัญโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
916 นางวันเพ็ญ เจริญแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
917 นางวิราพร มั่งชูพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
918 นางสังเวียน ศรีสุข ครูโรงเรียนวัดพลา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
919 นายชะโลม เล็ดลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(แปรรูปอาหาร)
920 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิต รองผอ.สพป.ระยอง1 ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
921 นายปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์ ผอ.โรงเรียนวัดนาตาขวัญ ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
922 นายปัญจนอง วงศ์บุปผา ผอ.โรงเรียนวัดตะพงนอก ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
923 นายโกเมศ โฉมศิริ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
924 นายชุมพล ทองคำ ผอ.โรงเรียนบ้านชะวึก ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
925 นายวิชัย สุขขา ผอ.โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
926 นายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย ผอ.โรงเรียนวัดยายดา ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
927 นายวัลลภ นิมิปาล ผอ.โรงเรียนวัดบ้านดอน ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
928 นางกิริยา พรหมสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนวัดเกาะกลอย ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
929 นายประพาส เล็กโล่ง ผอ.โรงเรียนวัดน้ำคอก ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
930 นายยศชูสักดิ์ วรเวช ผอ.โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
931 นายชวลิต อุดม รองผอ.โรงเรียนวัดตะพงนอก ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
932 นางปนัดดา กอบพิมาย รองผอ.โรงเรียนวัดตะพงนอก ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
933 นายสมศักดิ์ ฐาปนา ผอ.โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
934 นายชีวบูรณ์ วิริยะพงษ์ ศน.สพป.ระยองเขต 1 ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
935 นางพิมพ์พร วงศ์มหา ผอ.โรงเรียนบ้านตะเกราทอง ที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
936 นายยศชูศักดิ์ วรเวช ผอ.โรงเรียนบ้านเนินเสาธง คณะกรรมการการอำนวยการประจำกิจกรรมเพลงคุณธรรม
937 นายมนตรี คชรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านเนินเสาธง คณะกรรมการการอำนวยการประจำกิจกรรมเพลงคุณธรรม
938 นายสมพรณรงค์ พรมรงค์ ครูโรงบ้านเนินเสาธง คณะกรรมการการอำนวยการประจำกิจกรรมเพลงคุณธรรม
939 นายปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์ ผอ.โรงเรียนวัดนาตาขวัญ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
940 นางปราณี สุขมหา ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
941 นางปราณี สุขมหา ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
942 นางสาววิไลลักษณ์ เวชประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
943 นางสาววิไลลักษณ์ เวชประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
944 นางกุหลาบ กว้างมาก ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
945 นายเชษฐา ชาญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
946 นายโกเมศ โฉมศิริ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมภาพยนต์สั้น
947 นางสาวเดือนนภา น้ำไพฑูรย์ รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมภาพยนต์สั้น
948 นางจินตนาวรรณื สิลมัฐ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมภาพยนต์สั้น
949 นายวิชัย สุขขา ผอ.โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมละครคุณธรรม
950 นายอัศนีย์ สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมละครคุณธรรม
951 นางจินดา พุ่มเกษม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการจัดซุ้มเอกลักษณ์ของโรงเรียน
952 นายสันติ แสวงทรัพย์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการจัดซุ้มเอกลักษณ์ของโรงเรียน
953 นายศิวเทพ สมชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรอกยายชา ประธานกรรมการดำเนิินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
954 นางอรอุมา อินทเอิบ ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ คณะกรรมการรับรายงานผล
955 นางวรรณรัตน์ เฉิดฉาย ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ คณะกรรมการรับรายงานผล
956 นางสุขิตา ประจง ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
957 นางกิริยา พรหมสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนวัดเกาะกลอย คณะกรรมการอำนวยการประจำกิจกรรมละครประวัติศาสตร์
958 นายประพาส เล็กโล่ง ผอ.โรงเรียนวัดน้ำคอก คณะกรรมการอำนวยการประจำกิจกรรมละครประวัติศาสตร์
959 นายบำรุง สุขล้น ครูโรงเรียนวัดเกาะกลอย คณะกรรมการอำนวยการประจำกิจกรรมละครประวัติศาสตร์
960 นายสมศักดิ์ ฐาปนา ผอ.โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการประจำกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
961 นางแสงศศิ บุญช่วยเหลือ ครูโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการประจำกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
962 นางพรรณิภา มนยฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการประจำกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
963 นายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย ผอ.โรงเรียนวัดยายดา คณะกรรมการอำนวยการประจำกิจกรรมมารยาทไทย
964 นายปราโมทย์ มหามิตร ครูโรงเรียนวัดยายดา คณะกรรมการอำนวยการประจำกิจกรรมมารยาทไทย
965 นางจิราภรณ์ ศรสุริยา ครูโรงเรียนวัดยายดา คณะกรรมการอำนวยการประจำกิจกรรมมารยาทไทย
966 นายชุมพล ทองคำ ผอ.โรงเรียนบ้านชะวึก คณะกรรมการอำนวยการประจำกิจกรรมสวดมนต์แปล
967 นายเกียรติศักดิ์ บึงราษฎร์ ครูโรงเรียนบ้านชะวึก คณะกรรมการอำนวยการประจำกิจกรรมสวดมนต์แปล
968 นางพัชนี ขวัญบุรี ครูโรงเรียนบ้านชะวึก คณะกรรมการอำนวยการประจำกิจกรรมสวดมนต์แปล
969 นายชวลิต อุดม รองผอ.โรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่/ประชาสัมพันธ์
970 นางปนัดดา กอบพิมาย รองผอ.โรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่/ประชาสัมพันธ์
971 นายเอกการ วงศ์จิรปภัทร ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่/ประชาสัมพันธ์
972 นางอุทัยวรรณ ประดิษฐพฤกษ์ ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่/ประชาสัมพันธ์
973 นางสาวเนตรนภา ห่างภัย ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่/ประชาสัมพันธ์
974 นางสาววัชรี ธัญเหม ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่/ประชาสัมพันธ์
975 นางสุรีย์ คชรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านเนินเสาธง คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมเพลงคุณธรรม
976 นายวิโรจน์ อมรพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินเสาธง คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมเพลงคุณธรรม
977 นางสาวนงค์เยา คำมูลตรี ครูโรงเรียนบ้านเนินเสาธง คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมเพลงคุณธรรม
978 นางสาวภควัตพร มหาเขตต์ ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
979 นางสาวปาริฉัตร แววไธยสง ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
980 นางสาวกิติยา บำรุงวงศ์ ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
981 นางพวงทอง ว่องไวพาณิชย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมภาพยนตร์สั้น
982 นางสาวอัมพร ปลั่งกลาง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมภาพยนตร์สั้น
983 นางสาวกรกนก เอกทัศน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมภาพยนตร์สั้น
984 นางสมคิด ซื่อประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมละครคุณธรรม
985 นางสาวกุลนันทน์ ไชยริปู ครูโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมละครคุณธรรม
986 นางสาวสุกัญญา ศรีวิชา ครูโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมละครคุณธรรม
987 นางสาวไพเราะ ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดเกาะกลอย คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมละครประวัติศาสตร์
988 นางสาวธัญชนก สีหาบุตร ครูโรงเรียนวัดน้ำคอก คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมละครประวัติศาสตร์
989 นางสาวสดศรี ร่มรื่น ครูโรงเรียนวัดเกาะกลอย คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมละครประวัติศาสตร์
990 นางวรางคณา ยอดแก้ว ครูโรงเรียนวัดน้ำคอก คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมละครประวัติศาสตร์
991 นางสาวจุรีพร แซ่ล้อ ครูโรงเรียนวัดน้ำคอก คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมละครประวัติศาสตร์
992 นายสุริยะ จวนสาง ครูโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
993 นางวิภาดา ผ่านชมพู ครูโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
994 นางรำไพ ผลศิริ ครูโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
995 นายอานนท์ สระมณี ครูโรงเรียนวัดยายดา คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมมารยาทไทย
996 นางสาวประณีต ศรีรัตนโช ครูโรงเรียนวัดยายดา คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมมารยาทไทย
997 นางสาชนกภัทท์ แก้วคำฟู ครูโรงเรียนบ้านชะวึก คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมสวดมนต์แปล
998 นางสาวเพียงเพ็ญ คงทรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านชะวึก คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมสวดมนต์แปล
999 นางสาวยุพารัตน์ ตาทอง ครูโรงเรียนบ้านชะวึก คณะกรรมการรายงานตัว/รวบรวมผลการแข่งขันในกิจกรรมสวดมนต์แปล
1000 นางสาวณัฏฐกมล สิงห์วงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
1001 นางวิไล ยมจินดา ครูโรงเรียนวัดเกาะกลอย คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
1002 นางสาวกุลนันทน์ ไชยริปู ครูโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
1003 นางสาวชไมพร รัตนเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดยายดา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
1004 นายขวัญชัย ฉัตรเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
1005 นางสาวโศภชา กุลวัฒน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านชะวึก คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
1006 นางสาวธนัชพร คุณเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการรับรายงานตัว
1007 นางสาวกรีลภา ไชยธงรัตน์ ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการรับรายงานตัว
1008 นางอำเภา เศษธรรม ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการรับรายงานตัว
1009 นางสาวชุตกาญจน์ บำรุงชีพ ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1010 นายปัทธิพงษ์ พีรภัทรสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1011 นายวิรัตน์ เก่งการณ์ ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1012 นางสาวทิธัทยา อังคะนา ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
1013 นางสาวบุษมาลี สะเดา ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
1014 นางนันทนา ทัศนียะเวช หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหิน คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
1015 นางวาสนา อาษา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1016 นางประนอม บุญสร้าง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1017 นางศุลีพร ศรีทรง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1018 นางอุษณีย์ ภาคพูล ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1019 นางสาวจินดา ถาวรพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ประธานคณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
1020 นางสง่า ปานฉวี ข้าราชการบำนาญ เลขานุการคณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
1021 นางปรีดา รัตนบัลลังก์ ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
1022 นายคมกฤต ศรีชุมพล ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1023 นางนิตยา ศักดิ์ศรี ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
1024 นางสีมาภรณ์ เกียรติสมบัติ ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว
1025 นางสาวสุนีย์ ล้ำสุทธิ ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1026 นายอรพงษ์ อาษาเอื้อ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.ชลบุรี เขต 3 กรรมการเทคนิค/ตัดสินชี้ขาด
1027 นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล พนักงานราชการ โรงเรียนวัดตะพงนอก ผู้ดูแลระบบรายงานผลแข่งขันระดับภาค จังหวัดระยอง
1028 นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1029 ปาริชาติ ไชยรักษา ครูโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทักษะลูกเสือ)
1030 ศิริรักษ์ ธูปหอม ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดทับมา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1031 นางสาวอัจฉรา พัทธเสมา (ศิลปะ) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
1032 นางสาวสาวิตรี กันนุลา ครูโรงเรียนบ้านปลวกแดง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1033 นางสาวชไมพร รัตนเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดยายดา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1034 นางชลาภัทร สมบัติบุญสวน (สภานักเรียน) ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน นค1
1035 นายสุพจน์ ขันเขตการ ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยจอง คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
1036 นางสาวภัทรวดี ธนะอุดมโชค พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
1037 นางสาวระวิวรรณ ฤทธิ์ศิลา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
1038 นางสาวนวลจันทร์ วรรประภา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
1039 อรุนณี ควรเคียงเพชร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
1040 นางสาวกนกพร นิลผาย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
1041 นางวัลลภา จันทรพิทักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าหน้าที่การเงิน
1042 นางสมลักษณ์ สกุลเจริญสิริ นักวิชาการเงินและบัญชีโรงเรียนอนุบาลระยอง เจ้าหน้าที่การเงิน
1043 นางวรรณภรณ์ ขัดเกลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลระยอง เจ้าหน้าที่การเงิน
1044 นางสาววัชรี เกิดมณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลระยอง เจ้าหน้าที่การเงิน
1045 นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละลอก บันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1046 นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก บันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1047 นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก บันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1048 นางสาวกิติพร ทิพนาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม บันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1049 นางสาวปิยนันท์ สมานสินธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองกรับ บันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1050 นางสาวณัฏฐิยาพร ยมพกาล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านค่าย - วัดหนองกระบอก บันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1051 นางสาวศุทาธินี แจ่มใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมาบตอง - บ้านหนองละลอก บันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1052 นางสาววรรษมล คะสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก บันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1053 นางสาวปราณี สายสอาด ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดละหารไร่ บันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1054 นางสาวมลทาทิพย์ ทองคำ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม บันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1055 นางสาววิภาพร ลาไธสง ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก บันทึกผลการแข่งขัน และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1056 นางพยอม สาครเสถียร ครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1057 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1058 นายเจษฎา ปะสิ่งชอบ ครูโรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1059 นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1060 นางวรรษิกา บุญโชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1061 นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1062 นางชูใจ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1063 นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1064 นายชูชีพ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1065 นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1066 นางสาวพรทิพ บุญการ ครูโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1067 นางเรณู วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1068 นายณรงค์ จิรารัตน์ ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1069 นางสาวสุมาลี จันทร์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1070 นายเบญจรงค์ บรรเริงเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1071 นางอุไร คุ้มคลองโยง ครู คศ.3 ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1072 นางประยงค์ โฆษณา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1073 นางสาวกัญญา สัตติยา ครูอัตราจ้าง ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1074 นางดวงพร วรรณศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1075 นางบุปผา ศรีชุมพล ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1076 นางวิภาดา ทุมเมืองปัก ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1077 นางศิริพร เด่นวุฒิวรกาญจน์ ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1078 นางสาวปราณี เอื้อศิลามงคล ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1079 นางปราณี ศิริชล ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1080 นางกุหลาบ สงวนศักดิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1081 นางสาวเพ็ญประภา ทุมประสิทธิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1082 นางจารุวรรณ เกิดตลาดแก้ว ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1083 นางสาวบุษกร ศรีสุขโข ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1084 นางสาวศิริพร จันทร์ใหม่ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1085 นางอำนวย ผางโยง แม่ครัว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1086 นางรุจิรา ผางโยง ผู้ช่วยแม่ครัว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1087 นางสาวชวนพิศ ราษฎร์นิยม พี่เลี้ยงเด็ก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
1088 นางโสภา มีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร
1089 นางพรนารี สุวรรณทัต ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร
1090 นางวาสนา ศิริเขตต์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร
1091 นางคนิตรา หารธุจิต ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร
1092 นางสาววราภร สุวาท ครู คศ.1 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร
1093 นางสาวงามตา ดีบาง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร
1094 นางจีรวรรณ โฉมกระโทก ครูโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร
1095 นายอภิชัย เก็บไว้ ครู ค.ศ.1โรงเรียนวัดมาบชลูด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายงานจราจร
1096 นางสาวธนพร มวยคล่อง นักการภารโรง ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายงานจราจร
1097 นางขนิษฐา เผ่าม่วง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ/ร้านค้า/สหกรณ์
1098 นางรัตนา สมจิตวารี ครู คศ.3 ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ/ร้านค้า/สหกรณ์
1099 นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรม ครู คศ.2 ร.ร.วัดชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ/ร้านค้า/สหกรณ์
1100 นางสมใจ รุ่งเรืองวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ/ร้านค้า/สหกรณ์
1101 นางสาววิลาวัลย์ ปะนิทานัง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ/ร้านค้า/สหกรณ์
1102 นางณัฐวริน อินทร์ศิริ ครูโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ/ร้านค้า/สหกรณ์
1103 นางรุ่งนภา คำต่อ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
1104 นางปาริชาต เพชรแหน ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
1105 นางโชติกา ยืนทน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
1106 นางสุพรรษา สาสังข์ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
1107 นายเฉลิมชัย จันทร์พัฒนพงศ์ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1108 นางอุทุมพร สุขศิริ ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1109 นายทวีลาภ สิทธิเวช ครู คศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1110 นายธวัช สร้อยโพธิ์พันธุ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1111 นายไกร ขันขาว ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1112 นายศานติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1113 นางจิรวรรณ ปัญจลักษณ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1114 นางสาวทัศณีย์ แสวงรัมย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1115 นายแก้ว ผสมธรรมศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1116 นางปิ่นอุทัย อภิชิต ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1117 นางสาวน้องนุช แมลงผึ้ง พนักงานราชการ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1118 นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อย ครูวิกฤต โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1119 นางสาวสุปราณี ไชยบุดดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1120 นางถาวร กายดีสุด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1121 นางโชติกา ยืนทน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1122 นางสาวสุพัตรา พิมพา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1123 นายอิทธิพัทธ์ พลเยี่ยม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1124 นางสาวอาภัสสร กลางประพันธ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1125 นายทิพย์ ทับโทน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1126 ขวัญชัย ฉัตรเจริญ (สังคม) ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1127 นางองอร โภคพลากรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1128 นางทัศนีย์ บุรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1129 นายสุธีร์ เสียงเสนาะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1130 นายวุฒิเดช คีรีแลง ครูโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1131 นายเด่นชัย วงษ์ช่าง ครูโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1132 นางสุรีรัตน์ คะเณวัน ครูโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1133 นางสาวบุษบา ประทีปแสน ครูโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1134 นายศุภวิชชัย สยามประโคน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1135 นางศรุชา ม่วงนาครอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1136 นางสุกัญญา วุฒิพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1137 นายวิใน ชาครนิพิท นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1138 นางปรางค์วดี บุญธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1139 ดร.รำพึง ชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1140 นายสมทรง พงษ์วารินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1141 นางอิงอร ศิริโรจน์วานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1142 นายสรพงษ์ จันทร์พราหมณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1143 นายนพดล ดิษสงวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
1144 นายกัมพล แสงพงษ์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1145 นายประชุม เศวตสุพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1146 นางรชยา แพงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1147 นางชูจิต พุทธสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1148 นางไพเราะ ไพรทอง ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1149 นางสาววรรณา มากหลาย ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1150 นางเกศินี เนินอุไร ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1151 นางคนึงนิตย์ จิราทิวัฒนากุล ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1152 นางรัตนา มาลยานนท์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1153 นางธนพร อ่วมมีเพียร ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1154 นางอรุณ ลอยละลิ่ว ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1155 นางพจนีย์ ใบเจริญ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1156 นางสาวมะลิ บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1157 นางสำเนียง รักประยูร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1158 นางพจนีย์ ใบเจริญ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1159 นายศรชัย เกี่ยวพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการด้านจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1160 นายชูญาติ บุญยะพุกกะนะ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการด้านจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1161 นางขวัญตา ฉัตรเจริญ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการด้านจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1162 นายบุญชู บำเพ็ญพงษ์ นักการภารโรง โรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการด้านจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1163 นางอนงค์ มุ่งดี นักการภารโรง โรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการด้านจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1164 นางวรรณี ศรีธาราม ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการด้านจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1165 นางนิภาพร แก้วพรม ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการด้านจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1166 นายคาวี เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการด้านจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1167 นายวิสูตร ศรีกำแหง ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการด้านจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1168 นางสุภาวดี เด่นอัจฉริยะศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1169 นางพักตร์นภา คำเพราะ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1170 นางกรชนก โพธิปัทมะ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1171 นางวนิดา อุดม ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1172 นางนิทรารมย์ พานิชรุทติวงศ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1173 นางสมศรี เงินวัฒนะ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายบริการความสะดวก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1174 นางดวงพร ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายบริการความสะดวก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1175 นางวิจิตรา เอกปิยะกุล ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายบริการความสะดวก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1176 นางนวพร แสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายบริการความสะดวก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1177 นางเตือนใจ มาสุข ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายบริการความสะดวก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1178 นางกันทรารมย์ เนินอุไร ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายบริการความสะดวก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1179 นางวัชรีพร หอสังข์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายบริการความสะดวก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1180 นางณิชชา สนิทนาน ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1181 นางประมิน สัตถาผล ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1182 นางสาววรรณี มากหลาย ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1183 นางสาวศิรินันท์ ทองทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลเบื้องต้น กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1184 นางปิยาภรณ์ เล็ดลอด นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทำงานฝ่ายร้านสวัสดิการโรงเรียนและร้านอาหารของโรงเรียน กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1185 นางสาวอัญธิกา พรสัมฤทธิ์กุล ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะทำงานฝ่ายร้านสวัสดิการโรงเรียนและร้านอาหารของโรงเรียน กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1186 นางสาวปุณณภา ทิพย์วารี ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะทำงานฝ่ายร้านสวัสดิการโรงเรียนและร้านอาหารของโรงเรียน กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1187 นางสาวอำนวย มั่นศรี ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะทำงานฝ่ายร้านสวัสดิการโรงเรียนและร้านอาหารของโรงเรียน กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1188 นางเรืองนิตย์ บุญภา เจ้าหน้าที่สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดเนินพระ คณะทำงานฝ่ายร้านสวัสดิการโรงเรียนและร้านอาหารของโรงเรียน กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1189 นางสาวทัศนีย์ บุญกลั่น เจ้าหน้าที่สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนวัดเนินพระ คณะทำงานฝ่ายร้านสวัสดิการโรงเรียนและร้านอาหารของโรงเรียน กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1190 นางสาวปวีณา สุขขี ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะทำงานฝ่ายร้านสวัสดิการโรงเรียนและร้านอาหารของโรงเรียน กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แข่งขันหุ่นยนต์)
1191 นางสาวชมพูนุช สิงห์สาคร ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรายงานผล(แข่งขันหุ่นยนต์)
1192 นายพิพัฒน์ ตรีระพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการอำนวยการ (คณิตศาสตร์)
1193 นายสุวิทย์ บุญฟ้าประทาน ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการอำนวยการ (คณิตศาสตร์)
1194 นายเรอพงศ์ สุรปริยานนท์ ผู้จัดการโรงเรียนกวงฮั้ว คณะกรรมการอำนวยการ (คณิตศาสตร์)
1195 นางวิเชียรรัตน์ พึ่งกลั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการอำนวยการ (คณิตศาสตร์)
1196 นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการอำนวยการ (คณิตศาสตร์)
1197 นายเบญจรงค์ บรรเริงเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการ (คณิตศาสตร์)
1198 นายเอนก รัศมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สพบุรี เขต 1 คณะกรรมการเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1199 นายอรพงษ์ อาษาเอื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1200 นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบ “การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และ GSP”
1201 นางสาวปิยนันท์ สมานสินธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบ “การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และ GSP”
1202 นางสาวณัฏฐิยาพร ยมพกาล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านค่าย - วัดหนองกระบอก คณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบ “การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และ GSP”
1203 นางสาวกิติพร ทิพนาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบ “การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และ GSP”
1204 นางสาวศุทาธินี แจ่มใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมาบตอง - บ้านหนองละลอก คณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบ “การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และ GSP”
1205 นายสมควร เกิดแสง พนักงานบริการเอกสาร โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบ “การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และ GSP”
1206 นางสาวบุญรัตน์ เซี่ยงหว็อง ครูโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบ “การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และ GSP”
1207 นายอาทิตย์ แก้วอุ่น ครูโรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1208 นางเนาวรัตน์ ตันติเวทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1209 นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1210 นางพัชนี ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับสูง คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1211 นางสุจิตตรา เกลี้ยงพิบูลย์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1212 นางพยุงศรี วังโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1213 นางกาญจนา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1214 นางนุชนารถ เอกสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร) คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1215 นางอ่อนนุตย์ ดงแสนสุข ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1216 นายปรีชา อรุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. กทม. คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1217 นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์ ครูโรงเรียนสุเหร่าสมอเซ คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1218 นางวิไล คู่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1219 นายไกรประสิทธิ์ พันสะอาด ครูโรงเรียนวัดตกพรม คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1220 นางสาวปรานีต จินดาศรี ครูโรงเรียนวังไพรวิทยาคม คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1221 นางสาววีรพร เจริญประดับศิลป์ ครูโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยสงเคราะห์ 3) คณะกรรมการออกข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1222 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
1223 นางสาววัลลิยา สุวรรณโชติ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
1224 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
1225 นางมะลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
1226 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
1227 นางสาวนัจ กวินเกตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
1228 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1229 นายฉรัต ไทยอุทิศ หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1230 นายกมล ขวัญดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1231 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1232 นางบุญมาก สุริยะกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1233 นางดวงแข สุระประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1234 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1235 นางคนึงนิจ ตัญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1236 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1237 นางประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1238 นายสมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1239 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1240 นายบัวภา เจิมนาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1241 นายบัญญัติ พุ่มพวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1242 นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1243 นายไพรวัลย์ สูยะนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ
1244 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1245 นายสัมฤทธิ์ ขจร ประธานสหวิทยาเขตบ้านบึง ๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1246 นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1247 นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1248 นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1249 นางระวิพรรณ กมลวิจิตรเกษม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1250 นางสาวแสงรัตน์ โกศล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1251 นางสาวนัจ กวินเกตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1252 นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1253 นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1254 นายสัมฤทธิ์ ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1255 นางสาวรำเรียง อ่อนน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1256 นายมาโนช บุตรเชื้อไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1257 นายพลธาวิน วัชรทรธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบอนแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1258 นางราตรี มุลาลี ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1259 นางฉัตรสุมาลย์ จิรัตติกานนท์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1260 นางภัทรภร สระสุรินทร์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1261 นายพงศกร พุทธอังกูร ครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1262 นายกริชชัย สาตรักษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1263 นางบุษกร ละมัย ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1264 นางหยาดรุ้ง งอนกิ่ง ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1265 นางลิดา รัศมีงาม ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1266 นายสมชาย ธนวุฒิคติวรกุล ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1267 นางสาวพัชรี วงศ์เสถียร ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1268 นายสมชาย ธนวุฒิคติวรกุล ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1269 นางศมนวรรณ อิศรางกูล ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1270 นางรัชนี เอกชัย ครูโรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1271 นางอุทิศ อินธิปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1272 นางอรอนงค์ จำนงค์ผล ครูโรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1273 นายฐานะพันธุ์ สุวิมลธนายศ ครูโรงเรียนวัดหนองบอนแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1274 นายประเสริฐ วงศ์พันธุ์ลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองบอนแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1275 เด็กหญิงเจนจิรา ละม่อม นักเรียนโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1276 เด็กหญิงอภิสรา เนื่องจำนงค์ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1277 เด็กหญิงชนนิกานต์ แซ่ลี้ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1278 เด็กหญิงบัว ชะอวตะคุ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1279 เด็กหญิงอังคณา กลมกล่อม นักเรียนโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1280 เด็กหญิงสิริวรรณ ยิ้มแย้ม นักเรียนโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1281 เด็กหญิงน้ำผึ้ง จีนพานิชย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1282 เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญมา นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1283 เด็กชายกอล์ฟ คำชุม นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1284 นางสาวกาญจนา ไผ่ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1285 นายประกอบ พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1286 นายณัฏฐพล ไหว้พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1287 นายณัฐวุฒิ เนาวประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1288 นายอคะเณย์ ศรีชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1289 นายถนอม สหะวรกุลศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1290 นางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1291 นางสุกัญญา ธรรมประเสริฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิ้นฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1292 นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1293 นายสุพัฒน์ สุขทนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1294 นายณรงค์ เพียรทวีกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1295 นางสุชาดา นนทสาย ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1296 นางสาวประนอม ทองธรรมชาติ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1297 นางเตือนใจ ชัยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1298 นางนพวรรณ กุลบุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1299 นางพิมพ์นภา ส่งสัมพันธ์สกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1300 นางสาวจิตติมา อาภาสวัสดิ์วงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1301 นางมาลา สุทธิธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1302 นางสุนีย์ ไหว้พรหม ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1303 นางเอื้อสุภา ส่องสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1304 นางอรุณี นันทวัฒนานุกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1305 นางอรุณี นันทวัฒนานุกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1306 นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติ ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1307 นางสาวสมนึก หิรัญญาภรณ์วิชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1308 นางลัดดาวัลย์ อุ้มเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1309 นางสาวศิริพร ตันติพลพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1310 นางสาวปาลิดา ตันสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1311 นางเนตรชนก คัมภ์ทวี ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1312 นางสาวลำเภา ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1313 นางสาวจุไรรัตน์ ศักดาเกียรติกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1314 นางสาวภัชนันญา สิริสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1315 นายธวัชชัย ส่องสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1316 นายภานุวัฒน์ ส่องสว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1317 นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1318 นางจิตฐิพร สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1319 นางเสาวลักษณ์ สุขทนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1320 นางจรุณีย์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1321 นางนิภา สุวรรณศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1322 นางสาวพรศิริ กิจเกษตรกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1323 นางธนพร กระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1324 นางกัลยา สมบูรณ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1325 นางสาวสุพัตรา สิริวัฒนาศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1326 นางธันญนันท์ นสุวิมลธนายศ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1327 นางณัฐชยา สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1328 นายมานพ กองศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1329 นางลำเนา เรืองทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1330 นางสาวสุดาพร กริดรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1331 นางรัชนี ศรีพินิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1332 นางสาวสุชานาฏ ถึกเกตุ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1333 นางสาวณัฐฐากานต์ วงค์แก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1334 นางสาวจันทร์ฉาย แซ่แต้ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1335 เด็กหญิงเกสสุดา ทองหยิบ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1336 เด็กหญิงเพชรไพลิน สุขแสวง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1337 เด็กชายนราทัศน์ สารีเรือง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1338 เด็กชายเดชา เล็กจันทึก นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1339 เด็กชายต้อม โชคประสพทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1340 เด็กชายนวพล สีดาโคตร นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1341 เด็กชายธนกร ยินดี นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1342 เด็กชายวริศ หอมชื่น นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1343 เด็กหญิงวิชุดา มาธิดา นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1344 เด็กหญิงนุช เกดแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1345 เด็กชายศิโรจน์ เดชะ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1346 เด็กหญิงเกวลิน พิมพ์เงิน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1347 เด็กหญิงจิดาภา วังภูงา นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1348 เด็กหญิงเจนจิรา แสงคำ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1349 เด็กหญิงมนฤทัย ปิ่นทองคำ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1350 เด็กหญิงประภัสสร เนื่องจำนง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1351 เด็กหญิงปานตะวัน มาดา นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1352 เด็กหญิงพิชญชนก จันที นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1353 เด็กชายปฐวี รักไทย นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1354 เด็กชายสถาพร บรรณารักษ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1355 เด็กหญิงกาญจนา แต้มงาม นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1356 เด็กหญิงปัทมาวดี เที่ยงอบ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1357 เด็กชายสหรัฐ มวยดี นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1358 ด.ญ.เจนิสษา แสงอรุณ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1359 ด.ญ.เรือนงาม ไชยสันติ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1360 ด.ญ.สุภาวรรณ จรแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1361 ด.ช.ณัฐการณ์ อาจศิริ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1362 เกตุสุดา ทิพรัตน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1363 ด.ช.พงศธร ม่วงทำ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1364 ด.ช.ณฐวรรณ สร้อยสน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1365 ด.ช.จักรกฤษณ์ ครูสอน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1366 ด.ญ.พัชรพร ถ้ำทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1367 ด.ช.สุทรรศน์ แซ่ซื้อ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1368 ด.ช.พลวิชัย ดอกจันทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1369 ด.ญ.นิรัณท์ชาฎา พิพัฒสัจจา นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1370 ด.ช.ธราดล บุญมี นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1371 ด.ญ.ณัฐธิดา ดัชถุยาวัตร นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1372 ด.ญ.วรัชยา แซ่เฮ็ง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1373 ด.ญ.สุพรรษา มาสะ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1374 ด.ญ.จิรัชญา อิ่มสุดใจ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1375 ด.ช.กิตติศักดิ์ ยอดยิ่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1376 ด.ช.ภูสิทธิ์ พุ่มพวง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1377 ด.ญ.สุนิษา อาษาราช นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1378 ด.ญ.สิรามล แซ่เฮ็ง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1379 ด.ญ.นลินี จำปาใด นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1380 ด.ญ.ศิริเพ็ญ แซ่แต้ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1381 ด.ญ.จิราภรณ์ มีทรัพย์ปรุง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1382 ด.ญ.ณัฐสุดา ประสพสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1383 ด.ญ.ปัญญาพร เมืองทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1384 ด.ช.ธนภัทร แซ่เฮ็ง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1385 ด.ญ.วุฒิพร มีทรัพย์ปรุง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1386 ด.ช.ณัฐนันท์ ชื่นบาน นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1387 ด.ช.ศักดิ์ดา ทิยาเวช นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1388 ด.ช.พงศธร บุญปั้น นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1389 ด.ช.สุริยัน อบคำ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1390 ด.ญ.ศิริลักษณ์ แซ่แต้ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1391 นางวิไลวรรณ สงพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1392 นายคชา ชั้นไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1393 นางอัญชัน ขุนนาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1394 นางเวียงวรรณ์ คำกายปรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฮงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1395 นางสาวจรรย์สมร ศราวณะวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1396 นางนิตยา กสิโกศล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1397 นางสาวทวีพร สัจจกุล ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1398 นางสาวศิริวรรณ ชื่นสุวรรณณาภรณ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาแรต คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1399 นางสาวปิติมา จันทร์ผุย ครูโรงเรียนบ้านเขาแรต คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1400 Mr.Alan Clarke ครูโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1401 นางอมรรัตน์ เอื้อนสุภา ครูโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1402 นางกอวัฒนา วัฒนธรรม ครูโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1403 นางจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชติ ครูโรงเรียนเฮงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1404 นางสาวพิมพ์ใจ แซ่ตั๊น ครูโรงเรียนเฮงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1405 นายสมศักดิ์ จิตพินิจยล ครูโรงเรียนเฮงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1406 นายสมัคร โชติญาณพงษ์ ครูโรงเรียนเฮงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1407 Mr.Man Yu ครูโรงเรียนเฮงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1408 Mr.Du Xin ครูโรงเรียนเฮงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1409 Miss Wang ครูโรงเรียนเฮงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1410 เด็กชายจักรธร แท่นนิล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1411 เด็กชายอาทิตย์ ภิญโญวรกุล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1412 เด็กชายจิรวัฒน์ สงวนมงคลเดช นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1413 เด็กชายอนันตชัย ขลิบทอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1414 เด็กชายศิวกร ธูปน้อย นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1415 เด็กชายเกริเกียรติ สิถิระบุตร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1416 เด็กหญิงณัฐนิชา แซ่เล้า นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1417 เด็กหญิงอมริศา บุญงาม นักเรียนโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1418 เด็กหญิงกมลวรรณ บุญงาม นักเรียนโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1419 เด็กหญิงณัฐพร พิมาพันธุ์ศรี นักเรียนโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1420 เด็กหญิงอาจารีย์ ศิริอาภากร นักเรียนโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1421 เด็กชายณัฐปคัลภ์ เชื้อผู้ดี นักเรียนโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1422 เด็กหญิงฟ้าใส เดชสุภา นักเรียนโรงเรียนเฮงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1423 เด็กหญิงฟองสมุทร เดชสุภา นักเรียนโรงเรียนเฮงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1424 เด็กชายธนดล เอื้อนสุภา นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแรต คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1425 เด็กหญิงพิชญา คำภูแก้ว นักเรียนโรงเรียนเฮงฮั้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1426 เด็กหญิงกนกวรรณ แย้มชู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแรต คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1427 นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแรต คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1428 นายมาโนช บุตรเชื้อไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1429 นางวิไลวรรณ สงพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1430 นายอคเณร์ ศรีชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1431 นายวุฒิ อัศวนนท์วิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1432 นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1433 นายจเร มากทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1434 นายกริชชัย สาตรักษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1435 นายทรงวุฒิ มงคลธนวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1436 นายอุดรณ์ แจ่มจำรัส พนักงานบริการโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1437 นายสมจิตร ลาภขจรกิจ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1438 นายชาญชัย เทพพิทักษ์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1439 นายนิรันดร์ ดำรงไชย พนักงานบริการโรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1440 นายบุญทิ้ง ทองภิรมย์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1441 นายศักดิ์ชัย แซ่กัว นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1442 นายบุญธรรม บุญภพ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1443 นายชลิต วิมลรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1444 นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคล ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1445 นางวิไลวรรณ สงพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1446 นายพีรเดช สำลีดี ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1447 นายพงศกร พุทธอังกูร ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1448 นางศิวภรณ์ สุขสำราญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1449 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และสิทธิประโยชน์
1450 นายจำลอง พึ่งเจียม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และสิทธิประโยชน์
1451 นางสมหญิง บุญลิขิต นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และสิทธิประโยชน์
1452 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และสิทธิประโยชน์
1453 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1454 นางเสาวลักษณ์ พิริยาพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1455 นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1456 นายวัชรินทร์ พรจันทรารักษ์ ครูช่วยราชการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1457 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1458 นางเสาวลักษณ์ พิริยาพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1459 นายชวรัฐ การุณ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1460 นายประยงค์ หงษ์สถิตย์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1461 นายเอกชัย อุ้ยตา พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1462 นายประเสริฐ ประสนิท พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1463 นายสมพงษ์ เนื่องจำนงค์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1464 นางปัตถมา บุญทนาวงศ์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1465 นายสัมฤทธิ์ ขจร ประธานสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
1466 นายถนอม สหะวรกุลศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
1467 นางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
1468 นางสาวนัจ กวินเกตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
1469 นายไพรวัลย์ สูยะนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
1470 นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
1471 นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงาน
1472 นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี กรรมการ
1473 นายชีพวุฒิ ลิชูปถัมภ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี กรรมการ
1474 นายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง กรรมการ
1475 ดร.ศศิธร สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมคิดวิทยา กรรมการ
1476 นายชนินทร์ เจตน์วิทยาชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอารีย์วัฒนา กรรมการ
1477 นางพรพรรณ เจตน์วิทยาชาญ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอารีย์วัฒนา กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]