สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป. ปัตตานี เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูไรยา  อาแว
 
1. นางแพรว   จันแดง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงนูรูลลัยลี  วาเงาะ
 
1. นางสาวกนกอร   วัฒนศาสตร์
 
3 ภาษาไทย หนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตัสนีม  สุหลง
2. เด็กหญิงฟารีฮัน   ดือเระ
3. เด็กหญิงฮาลีเมาะ   เจะและ
 
1. นางสาวซุลยานา  ซาโรมอ
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงคอลีเยาะ  แวดะแซ
2. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  แวนาแว
3. เด็กหญิงสีตี   เปาะซา
 
1. นางมูนา   วานุ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกัสตูรี  ลาเตะ
2. เด็กชายอัลอัดฮา    สามะ
 
1. นายนิแม  เจะมะ
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงซูไฮลา    มูน๊ะ
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  มะมิง
3. เด็กหญิงอาวาตี  สะมาอะ
 
1. นางนิยะนาถ  พรหมวาส
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายอาซูวัน  เจะเหาะ
 
1. นางรอฮีหม๊ะ  บือราเฮง
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงซูไฮนี   มะนอ
 
1. นางรอฮีหม๊ะ  บือราเฮง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซอฟาวาตีย์  โกะโซะ
2. เด็กชายอารูวะห์  อีแต
3. เด็กชายอิบรอฮีม  กาซา
 
1. นางสาวเสาวรัตน์  เสาะสุวรรณ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฮาลีเมาะ  เจ๊ะและ
 
1. นางรอฮีหม๊ะ  บือราเฮง
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุรไอนี  หามะ
 
1. นางกรกนก  แก้วเกาะสะบ้า