สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุพนิมิต สพป. ปัตตานี เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพรรณพร  บุญไชยสุริยา
 
1. นางณัฎฐี  ยกเส้ง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  จันทรกุล
 
1. นางจำเรียง  จันทรัตน์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เม่าคง
 
1. นางพิมลนาฎ  มุกดาหาร
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรัญวารินทร์  แก้วเขียว
 
1. นางถนอม  อันยะลา