สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสูปียะห์  บือสา
 
1. นางสาวนันทนา  บุญไชยสุริยา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอาซีซะห์  จันทร์สุก
 
1. นางสาวนันทนา  บุญไชยสุริยา
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนาดียา  มะแอ
 
1. นางภาวิณี  เรียบประดิษฐ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  มาเกะ
 
1. นางสาวรอฮาณี  ขุนปลัด
 
5 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอาอีเสาะ  เจะเลาะ
 
1. นางรอฮาณี  ขุนปลัด
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67.66 ทองแดง 8 1. เด็กชายซาการียา  สาเด๊ะ
2. เด็กหญิงมาสรีนา  จรุรัตน์
3. เด็กชายอิบรอฮิม  ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวชุวิยดา  มณีมาตย์