สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายรุสลัน  โตะอีซี
 
1. นางนิภา  เพชรมณี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาซีเตาะ  กานิง
 
1. นางวรรณนี  โรจน์หัสดิน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงคอลาตี  สาแม
2. เด็กหญิงอานียา  อิมำ
 
1. นางมิเดาะ  อิมำ
2. นางโนรีดา  เจะมะ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายสักรียา  สะมะแอ
 
1. นางลำดวน  ชูดวง