สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาซีเตาะ  กานิง
 
1. นางวรรณนี  โรจน์หัสดิน
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายสักรียา  สะมะแอ
 
1. นางลำดวน  ชูดวง