รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงภูริชญา  จิตรตรง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ดำชาวเกาะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์พัฒนกุล
 
1. นางพัธนา  จรัสบุษราคัม
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองชูช่วย
 
1. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 1. เด็กชายปรมินทร์  สุขลิ้ม
 
1. นางปานจิต  สุขลิ้ม
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุวศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์เจริญ
 
1. นางสาวอ่อนอนงค์  จิตสงค์
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหศึกษา 1. เด็กหญิงสุธิมา   ชัยวิสูตร
 
1. นางสาวมณทิพย์   ศุภการ
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากพู่ 1. เด็กหญิงโชติกา  สกุลสอน
 
1. นายสิริพงศ์  แก้วสกุล
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. นางสาวศุภการณ์  ไตรเมศ
 
1. นางโสพิศ  เวชพัฒน์
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. นายธีระยุทธ  แสงทิพย์
 
1. นางชะอุ่ม  คุ้มสุข
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สหุนาลุ
 
1. นางวราภรณ์  เป็ดทอง
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงผไทมาส  แซ่ล๊ก
 
1. นางพิมล  จันทรทิณ
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงซิลมีย์  แก้วมณี
 
1. นางโสภา  ธิวงค์
 
13 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงญาณิศา   คำคง
 
1. นายบุญเอก   อินทรภักดิ์
 
14 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 1. เด็กหญิงศศิประภา  ยิ้มดี
 
1. นางอารมณ์  ขาวทอง
 
15 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงธนพร  วิริยมานุวงษ์
 
1. นางอารมย์  คงอินทร์
 
16 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. นางสาวจรัญญา  จิตรพรหมศรี
 
1. นางโสพิศ  เวชพัฒน์
 
17 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงศรัญญา   สพานรัตน์
 
1. นางนุชรินทร์   ธรมีฤทธิ์
 
18 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. เด็กหญิงปาราตี  หวังจิตร
 
1. นางขวัญเรือน  อรุณรัตน์
 
19 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
 
1. นางสุนิตย์  พรมทองบุญ
 
20 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เหมมินทร์
 
1. นางอัญชุลี  ผลประสาร
 
21 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงฐิติพร  สุวรรณณะ
 
1. นางพรเพ็ญ  พรหมมา
 
22 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1. เด็กหญิงปริดาพร  โสภาปัต
 
1. นางสาววันเพ็ญ  หมั่นฝึกพันธ์
 
23 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยยูง 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  หนูแก้ว
 
1. นางนิยม  วุฒิมาคุณ
 
24 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงพัชรญา  เอียดชู
 
1. นางอมรทิพย์  เตชะวิทย์
 
25 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงเกศรา  รามพรม
 
1. นางณัฐฐิยากร  วานิช
 
26 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายพงษ์ภัค   นิลพันธ์
 
1. นางสมจิตร   ศุภนิรันดร์
 
27 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กชายสายฟ้า  สังข์คณีย์
 
1. นางลั่นทม  ศิริวัฒโณ
 
28 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายชัยธวัฒน์   คงประพันธ์
 
1. นางนุชรินทร์   ธรมีฤทธิ์
 
29 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. นางสาวสุธิตา  ศรีทวี
 
1. นางจงจิตต์  อินทจักร
 
30 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงชลดา  คุยหนู
 
1. นางจินตนา  ตารมย์
 
31 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายคณิศร  คุณารักษ์
2. เด็กชายชนาธิป  ศรีทรัพย์
 
1. นางจุฑามาศ  ประชุม
2. นางจุฬาทิพย์  บุญฤทธิ์
 
32 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 1. เด็กหญิงศิริพร  พลเมือง
2. เด็กหญิงไพลิน  ยุงหนู
 
1. นางนรีนันทน์  แคว้นโอฬาร
 
33 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติกา  ชั้นวรรณกุล
2. เด็กหญิงสุกานดา  จิตรอักษร
 
1. นางสาวมยุรี  วัชรสุนทรพงศ์
 
34 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงธีรนันท์  กล่ำมาศ
2. เด็กหญิงอรอุมา  สมานกิจ
 
1. นางชานิภา  ยอดรักษ์
2. นางสิริวรรณ  มีสิทธิ์
 
35 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ฉวีพรรณ์
2. เด็กชายธงชัย   ชำนาญการ
 
1. นางสาวพัทธยา   เทศขำ
2. นางสมจิตร   ศุภนิรันดร์
 
36 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 1. เด็กหญิงจริยาพร  คำทุม
2. เด็กหญิงสุธิดา  พะยังเค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  หนูฤทธิ์
2. นางวิริยา  สุวรรณวัฒน์
 
37 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายวริศ  จรัสปรีดาลาภ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชาวปากน้ำ
 
38 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  พงษ์ทิพย์พิทักษ์
 
1. นางพูลศิลป์  ศรีสวัสดิ์
 
39 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายสัณห์ปกรณ์  สิรินทรโสภณ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชาวปากน้ำ
 
40 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายธัชพล  จิรรัตนโสภา
 
1. นางศิริพร  อมรนรชัย
 
41 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หาญชัย
 
1. นางสุนันทา  แก้วควรชุม
 
42 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ชุมเชื้อ
 
1. นางกานดา  เดชนครินทร์
 
43 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1. เด็กหญิงวิญานันท์   ประเสริฐสุข
 
1. นางพิมผกา  จันทร์คง
 
44 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์สาย
2. เด็กหญิงภณิดา  พรมกุล
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศรีสุขใส
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ายบุตร
2. นางสุภาณี  รักษาพันธุ์
 
45 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คงสังข์
2. เด็กชายพีรพล  เหมาะช่วย
3. เด็กชายพีระวัฒน์  พวงทอง
 
1. นางศุภณิตา  อินทรเพชร
2. นางสาวเสาวนิต  เมียนแก้ว
 
46 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงบุสรอ  ยามา
2. เด็กหญิงฟารีดา  เตะแต
3. เด็กหญิงอนุสรีย์  ปิ
 
1. นางซูไบด๊ะ  วาแม
2. นางสุไฮลา  แวจิ
 
47 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บรรจุสุวรรณ
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  ปลอดใหม่
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สังขพงค์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  บัวทอง
 
48 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงชยุดา  ครุฑธามาศ
2. นางสาวสุดารัตน์  พินทอง
3. เด็กชายอนุชิต  แก้วช่่วย
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
2. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
 
49 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อรน้อม
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ใหม่ซ้อน
3. เด็กหญิงแพรวา  รอดทับ
 
1. นายประดิษฐ  แก้วศรี
2. นางวราภรณ์  แก้วศรี
 
50 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายปรเมศวร์  วัฒนประสาน
2. เด็กชายรัชชานนท์  พึ่งแรง
 
1. นายปัณณธร  ละม้าย
 
51 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนเกย 1. เด็กชายนฤทธิ์  สุขย้อย
2. เด็กชายสุทธิพงค์  หนูนารถ
 
1. นางสาวสลินกาญจน์  สามพิมพ์
 
52 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายทศพร   สถิตย์เดช
2. เด็กหญิงเกียรติกานดา   บุตรอากาศ
 
1. นางพิศมัย   ภูมิสุวรรณ
 
53 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายกฤษณะ  ติสิงห์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หาญชัย
 
1. นางสุนันทา  แก้วควรชุม
2. นางอรทัย  รสจันทร์
 
54 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. นายวรรณรัตน์  ชูเชิด
2. นายสัมพันธ์  ศรีมุข
 
1. นางจีรภา  อันนานนท์
2. นางมณทิพย์  เกตแก้ว
 
55 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สกุลสงค์
2. เด็กชายวชิระ  สมหวัง
 
1. นางนภาลัย  อุมาสะ
 
56 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายธนพล  สุรางค์ไทย
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
57 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายสุภนัย  เสือทอง
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
58 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำกันยา
 
1. นางสุคนธ์  หนูจีนเส้ง
 
59 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   แท่นอินทร์
 
1. นางดรุณี   เมฆรุ้งนภา
 
60 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
61 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพงยือไร 1. เด็กชายมูฮำหมัดรุสดี  สาและ
 
1. นางบุศยรินทร์  ภู่ทับทิมธนพัฒน์
 
62 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงนัฐลินี  ทองสงค์
 
1. นายอดิรักษ์  สุขวิวัฒน์
 
63 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
64 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายเอกพงศ์  บุญแก้ว
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
65 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐธพงษ์  สุขานนท์สวัสดิ์
2. เด็กชายธนกฤต  วงษ์สถิต
3. เด็กชายประติมากร  เพชรศิราสัณห์
 
1. นางสวนีย์  ปรางยิ้ม
 
66 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนนท์ชนก  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายศักดิพัฒน์  กองแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาญเชิงพานิช
 
1. นางนรีกานต์  แก้วศรี
2. นางปรีดา  ศรีถกล
 
67 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนโท
2. เด็กหญิงณิชา  รามดิษฐ์
3. เด็กหญิงพิชามญช์  สมใจ
 
1. นางจันทร์จรวย  เบี้ยวทุ่งน้อย
2. นางปรียาภรณ์  บุษย์เพชร
 
68 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สำราญ
2. เด็กหญิงนิศาชล  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงยุวดี  คงดำ
 
1. นางสุทธินี  สาลีพันธ์
2. นางอ่อนพักร์  หนูเงิน
 
69 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 1. นางสาวกัญญาภัค  คุณคุณาเดช
2. เด็กชายจงรัก  คุณคุณาเดช
3. เด็กชายตุลย์  เกศโร
 
1. นางสิริรัตน์  บุญสร้าง
 
70 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. เด็กชายกรภัทร  ฝอยทอง
2. นายกฤตธี  เดชเดโช
3. นางสาวฑัตติยาพร  หวังโสม
 
1. นายสมชาย  จันทร์ศรีนวล
 
71 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1. เด็กชายคณาธิป  ชิตกุล
2. เด็กหญิงธัญชนก  เสาร์คำ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ภิญโญ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทองประดับ
2. นางมยุรี  จั่นแค้น
 
72 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ช่วยจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พงศ์พิสิฐสันต์
3. เด็กชายภูริวิชญ์  จิตวิโชติ
 
1. นายพิเชษฐ์  สกุณา
2. นางราศี  รักสกุล
 
73 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกอตง 1. เด็กหญิงนฤดี  สุมงคล
2. เด็กหญิงสายธาร   บุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสาร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ช่อไม้
2. นางสาวอภิรดี  เพชรสาย
 
74 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรามพิชัย
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ชูพันธ์
3. เด็กชายสุนทร  บัวเงิน
 
1. นางสุปาณี  สุวรรณโณ
2. นางสาวอ้อย  ชูหมุน
 
75 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงนันทิยา  จิตรา
2. นายปัญญาวุฒิ  เกตุสุวรรณ
3. นายสัมผัส  ศรีราชยา
 
1. นายพิเชษฐ์  เพ็งจันทร์
2. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
 
76 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงนูรมี  พฤตทุ
2. เด็กหญิงนูรอัลวานีย์   ยามา
3. เด็กหญิงนูไรดา   เส็งดอละ
 
1. นางมายีด๊ะ  แนรอ
2. นางสาวเสาวนี  ปูลาพาระเปะ
 
77 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 1. เด็กชายธิติ  เรืองแก้ว
2. เด็กหญิงสุธินี  แก้วหนู
3. เด็กหญิงแพรวมรี  เลือดนก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณฐวัฒน์  สุขไกร
2. นายอุดมศักดิ์  ร่วมสุข
 
78 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงจุฑากร   โลหะจินดา
2. เด็กชายธนภัทร   คมขำ
3. เด็กชายมุฮ์มีน   มูเก็ม
 
1. นางนัฐญา  ไหมฉิม
2. นางสไบแพร   ฉิมเกื้อ
 
79 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายทศวัจน์  แพกุล
2. เด็กชายประจักษ์  รุ่งเชวง
3. เด็กชายภัทรนนท์  สามห้วย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นื่มละมัย
2. นางสาวศิริวัลย์  ศรีสลับ
 
80 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 1. เด็กชายซาฟีรีน  มาแล
2. เด็กหญิงซูไวบะห์  มายอ
3. เด็กชายอาลาวี  ยูโซ๊ะ
 
1. นายอาหะมัด  บากา
2. นางสาวเจ๊ะรูฮานี  บากา
 
81 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงนัจนันท์  สุนทรรัตน์
2. เด็กชายอาดินัน  เต๊ะปูยู
3. เด็กชายอานนท์   เต๊ะปูยู
 
1. นางสาวมารียำ  บิลาอาบู
2. นางอรุณี  สังข์แก้ว
 
82 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กชายมูฮำมัดไซฟูร  เปาะอาเดะ
2. เด็กชายอาฮ์มัด  สาและ
3. เด็กชายแวนูซี  แวยูนุ
 
1. นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ
2. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
 
83 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 97.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจูมัยลา  สาและ
2. เด็กหญิงมินตรา  ศรีตมะกุล
3. เด็กหญิงอคิราภ์  เหมทานนท์
 
1. นางสาวกีฟละห์  มาโซ
2. นางมุสลีมะฮ์  ดือมอ
 
84 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 92.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 1. เด็กหญิงนภัสสร   พันธ์เพ็ชร
2. เด็กหญิงปวีณา   หยกสกุล
3. เด็กหญิงวริยา   หมั่นด้าเหร๊ะ
 
1. นายสุเชษฐ์  เนตรจรัสแสง
2. นางสาวอณัญลักษณ์  แจ้งวัง
 
85 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในควน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์อินทร์
2. เด็กหญิงนิภาพร  เหล็มปาน
3. เด็กหญิงอารียา  หลงขาว
 
1. นางธนัชชา  ศรีสวัสดิ์
2. นางอัจฉราพร   เจตนา
 
86 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ศักดิ์แก้ว
2. เด็กหญิงนิยตา  อรชร
3. เด็กหญิงศศินันท์  จิตต์วิรัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ  จีนชาวนา
2. นางสาวนัสรา  จะปะกียา
 
87 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กชายจักรตรี   สมบัตินา
2. เด็กหญิงนภัสสร   ชูพงษ์
3. เด็กหญิงบุญญรัตน์   ปานสกุล
 
1. นางสาวสุธัญญา   สมานวงศ์
2. นางสาวอภิตา   เกียงสุภา
 
88 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงนววรรณ  ดำแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนสวาท
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  แก้วกลับ
 
1. นางมยุรี  ลักษณเลิศ
2. นางอารี  พุฒพงษ์
 
89 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลาพอ 1. เด็กชายซอลาฮูดิน  มะเกะ
2. นายติพลัน  มะแซ
 
1. นางสาวอานีซะห์  อาแวปูเตะ
2. นางสาวเพ็ญศิริ  อุสสะยุคะ
 
90 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กชายวันชัย  แย่งกุญเชาว์
2. เด็กชายสมคิด  พินิจชัน
 
1. นางกฤติกานต์   ชลเกษม
2. นางมัยสุรี  หยีมะเหร็ม
 
91 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" 1. นางสาวเพชรลดา  ผลวิเชียร
2. เด็กชายไกรสร  นวลศรี
 
1. นางจริญญา  อุสา
2. นายสนิท  นันทรัตน์
 
92 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายกิตติธร   โชติสวัสดิ์รักษา
2. เด็กชายนรบดี  กังสุุกุล
 
1. นางยุพิน   เดชแก้ว
2. นางสาววรรณดี  ล่องลอย
 
93 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมังคลาราม 1. เด็กชายกริชฎา  เพชรประพันธ์
2. เด็กชายภัคพงศ์  จิตจำ
 
1. นายภาณุรักษ์  รักษาวงศ์
2. นางศิริกร  บุรีแสง
 
94 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1. เด็กชายอับดุลฮากีม  แวกะจิ
2. เด็กชายอาริฟีน  มะลี
 
1. นางสาวมีนา  ชายมัน
2. นางวันมาเรียะ  ประจัน
 
95 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กชายตาเจ๊ะ  โกโก
2. เด็กชายภูมิรัตน์  บุญเพ็ชร
 
1. นางบรรจง  คำเจริญ
2. นางสาวศุภกร  เลิศเมือง
 
96 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 84.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กชายทรรศนะ  พงศ์พันธ์
2. เด็กชายปฐพี  หนูเรือง
 
1. นายประกอบ  เพ็ชรอ่อน
2. นางพรประภา  ไกรนรา
 
97 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 55.16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนพนางตุง 1. เด็กชายทวีศักดิ์   โอชู
2. เด็กชายวีระพงศ์   แก้วหลิบ
 
1. นางปรีดา  บุญสิทธิ์
2. นายวินัย  บุญสิทธิ์
 
98 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 54.17 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกระบุรี 1. เด็กชายธนพล  เพชรอาวุธ
2. เด็กชายวีรภัทร  ศรีนาค
 
1. นางสาวพรพรรณ  คชเชนทร์
2. นายสาโรจน์  รอดสีเสน
 
99 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 51.71 เข้าร่วม 5 โรงเรียนผังปาล์ม 1 1. เด็กชายชานนท์  นาคะทิฐถิ
2. เด็กชายวีรบุรุษ  สิทธิศักดิ์
 
1. นางสาวสุพัตร  เพ็ชรรัตน์
 
100 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 49.4 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทพประทานไทยยีนยง 1. เด็กชายมูฮำหมัดสาฟิต   อาแว
2. เด็กชายอามีรู  ไซนูเด็ง
 
1. นายนูร์อาซือเล็ง   มะเซ็ง
2. นายฟาวี  สุทัย
 
101 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 47.21 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   กอแก้ว
2. เด็กชายลิขิต  อุชุภาพ
 
1. นายสุพิมล    โพธิจันทร์
2. นายโรจน์   ทองแท่ง
 
102 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 47.15 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชูฝ่ายคลอง
2. เด็กชายเมฆินทร์  จันทร์นพรัตน์
 
1. นางรัญจวน  สายกิ้มซ้วน
2. นางสุภาวรรณ  สุวรรณชาติ
 
103 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายกรพล   แก้วพัฒน์
2. เด็กชายธีรภัทร   สิมตะมะ
 
1. นางอุษา   เสวกวัชรี
2. นายไพฑูรย์   อุ่นอบ
 
104 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.95 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 1. เด็กชายธงชัย  สิงห์ประเสริฐ
2. เด็กชายวุฒิภัทร  คชสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตันตรา
2. นายพีรพงศ์  สงโสม
 
105 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.21 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองแห 1. เด็กชายนพดล  อรุโณทัย
2. เด็กชายนวัตกรณ์  ดำชิต
 
1. นายมะโน  อินทมะโน
2. นายวันชาติ  อุทัยรัตน์
 
106 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.92 เงิน 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กชายกริศดา  ช้างขาว
2. เด็กชายธงชาติ  ดำหนู
 
1. นางสุวรรณา  วิทยาศิริกุล
 
107 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.55 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองแป้น
2. เด็กชายนนทวัฒน์  แสนศรี
 
1. นายวสิน  หนุนพล
2. นายอภิวัติ  คำไหม
 
108 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.72 เงิน 6 โรงเรียนวัดโตนด 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พิชัยสุวรรณ
2. เด็กชายวันชัย  บัวอ่อน
 
1. นางสาวอรจรีย์  สังข์ทอง
2. นายเอนก  พรมชาติ
 
109 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.35 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1. เด็กชายบุญเหลือ  ทองคำ
2. เด็กชายวรเชนต์  ทองสัตย์
 
1. นางนารี  อ่อนวงศ์
2. นางสุจิตรา   ชัยศิริ
 
110 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.48 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายวินัยศักดิ์   เจ๊ะอาหลี
2. เด็กชายอติชาติ  ห้องแก้ว
 
1. นางนงนุช  เมืองเอียด
2. นางสุภาวดี  จงไกรจักร์
 
111 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายชาคริต  โรยนรินทร์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ชัยพิทักษ์
 
1. นายชยพงศ์  เทพพิทักษ์
2. นายนันทพล  ทองศรี
 
112 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาชั้นโต๊ะ 1. เด็กชายวุทศักดิ์   ชนะการี
2. เด็กชายอดิวัชญ์   ลาใส
 
1. นางสาวจันทพร   เพชรเขาทอง
2. นายนพพร   ถิ่นไทย
 
113 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1. เด็กชายณัฐพล  กล่อมเสนาะ
2. เด็กชายทิวานนท์  แสงแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  แหลมสัก
2. นางละออ  ชโลธร
 
114 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.89 ทอง 4 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร    
115 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.13 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายนัทธพงศ์   ปันถะ
2. เด็กชายมนูญ  คู่แก้ว
 
1. นางสุปาณี  สุวรรณโณ
2. นางเพ็ญพร  สุวรรณจันทร์
 
116 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.1 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1. เด็กหญิงนูรไอนี  แมเงาะ
2. เด็กชายอามาน  มะดีซู
 
1. นายซูลซุกมาน  หะยีวาเงาะ
2. นางเฟาซียะห์  ลิมา
 
117 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.38 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายดนุเดช  ปุญญบาล
2. เด็กชายมนัส  ปุญญบาล
 
1. นายธวัชชัย  สงวนรัตน์
 
118 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.21 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กชายทัศน์พล  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  รักษาศรี
 
1. นายสุริยา  ศรีสุวรรณ
 
119 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายวิศรุต  ศิริวรรณ
2. เด็กชายไตรรงค์  เสริมแก้ว
 
1. นางปิยาภรณ์  ปานกำเหนิด
2. นางเสาวดี  บุปผะโพธิ์
 
120 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56.18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายนันทวัฒน์    วุฒิวัย
2. เด็กชายสุรพล    นวลศรี
 
1. นายสุพิมล    โพธิจันทร์
2. นายเสวศ    เนียมมูสิก
 
121 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 52.3 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นายกมลชัย  อินทกูล
2. นายวรโชติ  จงจิตร
 
1. นายบุญเจริญ  ชูช่วย
2. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
 
122 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 44.33 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กชายปภาวิชญ์  ทองคง
2. นายอภิสิทธิ์  รอดเสน
 
1. นายบุญจิง  คงแก้ว
2. นายประสิทธิ์  จันทร์ปาน
 
123 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กชายสัมพันธ์  หาญทะเล
2. เด็กชายเพชร  คำมี
 
1. นายสมพงษ์  อินทเสโน
2. นายอนันต์  ช่างเรือ
 
124 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กชายนพรัตน์   อำไพ
2. เด็กชายไชยวัต   พลภักดี
 
1. นายพราสันต์  การดี
2. นายศิริวัฒน์  พุดทอง
 
125 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. นายวัชรชัย  จันทะมะโน
2. เด็กชายอโณทัย  ทองอ่อน
 
1. นายบุญลาภ  กาญจนะ
2. นางสาวอ้อย  ชูหมุน
 
126 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79.03 เงิน 4 โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กชายณัฐภรณ์   สืบ
2. เด็กชายอภิศักดิ์   นพมาศ
 
1. นายพนัส  ไชยนาเคนทร์
2. นายสุทัศน์  ศรีช่วย
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชอบผล
2. เด็กหญิงดาวนภา  รักสีทอง
3. เด็กหญิงธนัชชา  อำพันธุ์
4. เด็กหญิงนัชชา  บุญปลอด
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์พิบูลย์
 
1. นางนันทิยา  สุดเอียด
2. นางสาววารุณี  ทับไทร
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ณ จินดา
2. เด็กหญิงชญาชินี  ห่วงไธสง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สอนขำ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีละวิทย์
5. เด็กหญิงเนตรชนก  มะลิเผือก
 
1. นางบุญชุบ  สอนขำ
2. นางอุษา  บุญทองสังข์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงกฤตยา  เครือแพทย์
2. เด็กหญิงขวัญปีย์  อ่อนน้อม
3. เด็กหญิงภรณภัทร  ดาวเรือง
4. เด็กหญิงวสมน  บุญประสิทธิการ
5. เด็กหญิงไอรดา  ศรีรัตน์
 
1. นางประพิศ  ศุทธสุนทรางกุล
2. นางสาววัลภา  คมขำ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เฮ่าพก
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปลอดขันเงิน
3. เด็กหญิงสวรรยา  สุดเอียด
4. เด็กหญิงอารญา  บุญเดช
5. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ขำแก้ว
 
1. นางนันทิยา  สุดเอียด
2. นางสาววารุณี  ทับไทร
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1. เด็กหญิงนลินี  สุวรรณศิลป์
2. เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ลือ
3. เด็กหญิงมาติกา  อาซ้าย
4. เด็กหญิงวริศรา  กฤษณวรรณ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญลึก
 
1. นายสมพร  ศรีวัง
2. นายสุรินทร์  ศิลปมะโย
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 1. เด็กชายภรัณยู  น้ำขาว
2. เด็กชายภานุวิชญ์  จันทร์เมธา
3. เด็กชายวัฒนา   ศรีชนะ
4. เด็กหญิงสุรีพร  แผ้วพันธ์ชู
5. เด็กหญิงอังคณา  สังข์คร
 
1. นายณัฐวุฒิ  มาจันทึก
2. นายยุทธนา  อาสน์สุวรรณ
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กหญิงนิศานาถ    รักษาผล
2. เด็กหญิงปิยดา    แย้มสุคนธ์
3. เด็กหญิงพัชรี   พันธ์ดี
4. เด็กหญิงสุชาดา    คล้ายอักษร
5. เด็กหญิงเพชรรินทร์    ศรีจันทร์
 
1. นางสาวภัทรีพันธุ์   ภู่ศิริมงคลชัย
2. นายเสวศ    เนียมมูสิก
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เจนจุลวิธาน
2. เด็กหญิงซากีน๊ะ  เสน
3. เด็กหญิงนูรปาตีนี  บาเหะ
4. เด็กหญิงวิภาดา  นาคลา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญมานันท์
 
1. นางสาวศิริกุล  ตัมพวิบูลย์
2. นางสุรีย์  แก้วนิตย์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. นางสาวจริยา  ลิงาลาห์
2. นางสาวรติมา  ลิงาลาห์
3. นางสาวรุสนา  เต้งชู
4. นางสาวสุนิตา  สง่าบ้านโคก
5. นางสาวอาซือรา  อารง
 
1. นายดาแนน  สาดีน
2. นางอัลวานีย์  หลีเส็น
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากอบ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชัยสงคราม
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จีนปัก
3. เด็กหญิงพรนภัส  ผกาแก้ว
4. เด็กหญิงพัณณิตา  สิทธิศักดิ์
5. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์แก้ว
 
1. นางรัษฎา  คำทอง
2. นางสาวเอกฤทัย  พรหมณะ
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1. เด็กหญิงธารทิพย์   เลิศลาภานนท์
2. เด็กหญิงพรชนก   ขจีรัมย์
3. เด็กหญิงวาสนา   สุขใส
4. เด็กหญิงอภิษฎา   ศรีถาวร
5. เด็กหญิงเมษินี    ศรีบวรประภา
 
1. นางสิริพร   ดีมี
2. นายเอกชัย  จันทร์มี
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขอนันต์
2. เด็กหญิงณัฐฐาวีรกร  จันทร์ปาน
3. เด็กหญิงนวพรรษ  เรืองนิ่ม
4. เด็กหญิงมาริสา  ขาวผ่อง
5. เด็กหญิงอภิษฎา  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นางสาวจิราพร   หนูลาย
2. นางสิริพร  บัวทอง
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนใส 1. เด็กหญิงคันธรส  ปักศรีสิงห์
2. เด็กหญิงจุติภรณ์  เสนาคง
3. เด็กหญิงปริณดา  จันทร์สุขศรี
4. เด็กหญิงอิศรา  หลักไชย
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  จันทร์คง
 
1. นายชะนะ  กลิ่นหอม
2. นางระเบียบ  ชูแก้ว
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่าหนิก 1. เด็กหญิงกนกพร  ดำนุ่น
2. เด็กชายพงศกร  เสนาะสังฆ์
3. เด็กชายภูผา  ช่วยน้อย
4. เด็กหญิงอรอนงค์  ใสแสง
5. เด็กหญิงอริสรา  ทองเคลื่อน
 
1. นายประจวบ  คล้ายสมบัติ
2. นางสาวหอขวัญ  บัวสีดำ
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กชายจิรภัทร  จินดาพรรณ
2. เด็กหญิงนิรชา  รอดสม
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  กลิ่นมุสา
4. เด็กหญิงพรรณพศา  ทรงพระทัย
5. เด็กหญิงวันวิสา  มีนาม
 
1. นางกัณทิมา  รัญจวน
2. นางจรัส  เทพทอง
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงนุรไอนีย์  ดาม้อ
2. เด็กหญิงนูรฟาตีณ  สมาแฮ
3. เด็กหญิงสอบารียะห์  แยนา
4. เด็กชายสูฟียัน  ปูลา
5. เด็กหญิงอัสวาตี  หนอจิ
 
1. นางสาวปราณี  ตันจะโข
2. นายสมมาศ  เขียวจันทร์
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใบไม้ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุพัฒนุกูล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงพันธ์
3. เด็กชายณัฐพล  เผือกโสภณ
4. เด็กหญิงทิพวัลย์  จุลจันทร์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูแก้ว
 
1. นางสมจิตต์  ทิพย์บุญทอง
2. นางสุจิตรา  บางโรย
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุบกุบ
2. เด็กหญิงฟารีดา  หลีหมัด
3. เด็กหญิงศิริกาญจนา  กังละ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชมภูพล
5. เด็กชายเฉลิมพร  จิตติพงศ์
 
1. นางกุหลาบ  เที่ยงภาษา
2. นางวลัยพร  วิชา
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ราษี
2. เด็กหญิงนวลศรี  ห้ำหมาด
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงอังคณา  คงปาน
5. เด็กหญิงโสรญา  พันชั่ง
 
1. นางสาวกาญจนา  รักษ์รงค์
2. นายเอกชัย  เจ้ยทอง
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. นายจตุภักดิ์  โชคชัย
2. เด็กชายพรภิรมย์  ลือวิเศษ
3. เด็กชายภาสกร  ศากยะโกเศศ
4. นายศุภชัย  วัฒนสิทธิ์
5. เด็กชายอนุชิต  แก้วช่วย
 
1. นายจรัส  ศรีนวล
2. นางสาวอำภารัตน์  ผลาวรรณ์
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1. เด็กหญิงชลิดา  จินดาพร
2. เด็กชายพรหมทัศน์  มีแก้ว
3. เด็กชายวิวัฒน์พงศ์  จันสีนาค
4. เด็กหญิงสมฤทัย  ชัยสิทธิ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  หนูสองแพรก
 
1. นายภาณุพงศ์  จรูญสกุลวงศ์
2. นางอารีรัตน์  จรูญสกุลวงศ์
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงกัณทิมา  เกื้อนุ่น
2. เด็กหญิงซันนียะร์  จันเจือ
3. เด็กชายศราวุธ  ธันยุภักษ์
4. เด็กหญิงศิรินุช  ผลผดุง
5. เด็กชายอินทลักษณ์  พฤษภาณิชย์
 
1. นางนิตยา  ชำนาญนา
2. นายสุรศักดิ์  แซ่เจี่ย
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายบัญญวัต  ดวงตา
2. เด็กชายพชรพล  ทองเขียว
3. เด็กชายภราดร  อิสสระกุล
4. เด็กชายหฤษฎ์  เผือกผุด
5. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ชิตรัตฐา
 
1. นายชญานิน  ธรรมประเสริฐ
2. นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สงสังข์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทรงทอง
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองบุญเรือง
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรมน้ำแก้ว
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมเรืองโชติ
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
2. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายกชาสิทธิ์  วิมลเมือง
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ปิยภาณีกุล
3. เด็กหญิงกิตติมา  กิตติคุณ
4. เด็กชายขจรพงศ์  ชุมนาค
5. เด็กหญิงฐิติมา  ซุ้นจิ้ว
6. เด็กชายธีรยุทธ  ผดุงผล
7. เด็กชายนัฐพร  สมศรี
8. เด็กหญิงประภัสสร  สีสุข
9. เด็กชายปิยนันต์  ล่องกุลบุตร
10. เด็กชายภูริณัฐ  ราชสีห์
11. เด็กชายวิชัย  จันฝาก
12. เด็กหญิงวินิสา  พูดเพราะ
13. เด็กชายสมชาย  ขึงสันเที๊ยะ
14. เด็กชายสมรักษ์  ประยงค์ขำ
15. เด็กหญิงสร้อยเพชร  พรมแก้ว
16. เด็กหญิงสุกัญญา  คงชูศรี
17. เด็กชายสุริยา  แสงค่าณี
18. เด็กชายอนิวัต  นรินทร์ส่ง
19. เด็กหญิงอัญชลี  เรืองมาก
 
1. นางสาวจิรารัตน์  จิตรพิทักษ์
2. นางสาวพิมพ์พร  จันทรเกษ
3. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์
4. นางสาวรสสุคนธ์  ควนวิลัย
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กชายจิรายุส  ภิญโญ
2. เด็กหญิงณัฐณิการ์  ผลาชิต
3. เด็กชายณัฐพงษ์  รักษาจันทร์
4. เด็กชายธนกฤต  กาดำ
5. เด็กชายธวุฒิ  หาญทะเล
6. เด็กชายพัฒนพงศ์  ต่อติด
7. เด็กหญิงรัตติกาล  กาดำ
8. เด็กชายรุ่งอรุณ  ปานกล่อม
9. เด็กชายวิชัย  หลานน้อย
10. เด็กชายวีรพล  น้ำขาว
11. เด็กชายวีระพงศ์  หมาดเส็ม
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  น้ำใส
13. เด็กหญิงสุรีมาศ  สูทอก
14. เด็กชายสุวิทย์  โดโซมิ
15. เด็กชายอดิศักดิ์  จงรักษ์
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  กูลหลัง
17. เด็กหญิงอรยา  บี้หนู
18. เด็กหญิงเกวลิน  ลูกหยี
19. เด็กหญิงเกวลี  ลูกหยี
20. เด็กหญิงแคทรี  ใจโล่ง
 
1. นางดวงรัตน์  จงรักษ์
2. นายวรากร  สูทอก
3. นางสาวอนงค์นาถ  จงรักษ์
4. นางสาวอภิชญา  ยู้โสบ
5. นายเรวัต  มะสุวรรณ
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ใจเฉื่อย
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  มะโนรักษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่สวัสดิ์
4. เด็กหญิงธัญสุดา  สุขแสง
5. เด็กชายบริรักษ์  ลัวะตื้น
6. เด็กหญิงบุษยา  เทพทอง
7. เด็กหญิงปิยรักษ์  นวลศรี
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บุตรแก้ว
9. เด็กชายวิชัย  หนูแก้ว
10. เด็กชายวิทธวัฒน์  คงแก้ว
11. เด็กหญิงศดานันท์  คงครอง
12. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีโค
13. เด็กชายสหพล  อินทรักษา
14. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีเลิศ
15. เด็กชายอัครวุฒิ  ขันเสน
16. เด็กหญิงเจนจิรา  ผสมทรัพย์
 
1. นางดุษณี  สันฝา
2. นางสาวนิรมล  เกริกฤทธิ์
3. นางพิมพรรณ  ใจเพชร
4. นางสาวหทัยทิพย์  ดำนิล
5. นางเขมษิญากรณ์  อุดมคุณ
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1. เด็กชายกฤษฎา  พรหมมี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยิ่งขจร
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  ทองรอด
4. เด็กชายชยางกูร  บาลทิพย์
5. เด็กชายณัฐพงศ์  แท่นมาก
6. เด็กหญิงทรายรุ้ง  สิทธิชัย
7. เด็กชายธวัชชัย  คำรณ
8. เด็กหญิงนริศรา  ชูแก้ว
9. เด็กชายนัทธพงษ์  พลศรี
10. เด็กหญิงนันทนัช  โกสิทธิ์
11. เด็กชายนันธชัย  ดีเบา
12. เด็กชายนิธิพงษ์  ช่วยเมือง
13. เด็กหญิงพิมพกานต์  สันติเพ็ชร
14. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีนวล
15. เด็กชายวีรภัทร  พลสังข์
16. เด็กหญิงหทัยภัทร  ชูแก้ว
17. เด็กหญิงอริสา  สมุทรจาง
18. เด็กชายอับดุรเราะหมาน  หยังดี
19. เด็กชายอิทธิพล  เพชรสินลา
 
1. นางสาวจรีวรรณ  วะนะกะ
2. นางนิรุสลินดา   ชายภักตร์
3. นางสาวบราลี  ชัยสิริ
4. นายยงยุทธ  นาคช่วย
5. นางเกษณีย์  บาลทิพย์
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เพ็งบูลย์
2. เด็กชายจิรายุ  ศรีประวรรณ
3. เด็กหญิงชไมพร  วงศ์สวัสดิ์
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานุวงษ์
5. เด็กหญิงธนะชนก  ช่วยบำรุง
6. เด็กหญิงนิรมล  ซูประโคน
7. เด็กหญิงปวีณา  ฉิมยินดี
8. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เกิดมณี
9. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุขเจริญ
10. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีรอด
11. เด็กชายวัชรินทร์   บัวทอง
12. เด็กหญิงวิภา  เสาร์ดี
13. เด็กชายวิษณุ  กามณี
14. เด็กหญิงสรัลชนา  กาญจนรักษ์
15. เด็กหญิงสุทธิดา  พฤษพุ่ม
16. เด็กหญิงอรกานต์  ทุมขุนทด
17. เด็กชายเกรียงไกร  วิเชียร
18. เด็กหญิงเกสรา  กาญจนรักษ์
19. เด็กชายเอกราช  พูนจันทึก
 
1. นางนวลฉวี   ไทรบุรี
2. นางสุมาวดี  สมบูรณ์
3. นายอภัย  พราหมณ์ศรีชาย
4. นางเกศรินทร์   ชำนาญกิจ
5. นางสาวเพ็ญนภา  วุ่นชุม
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปุโรง 1. เด็กหญิงซอบารียะห์  โซะ
2. เด็กหญิงซอลีฮะห์  โซะ
3. เด็กหญิงซูมัยญะห์  แวนะไล
4. เด็กหญิงซูไรดา  ซามะ
5. เด็กหญิงนูรอีนา  สาแม
6. เด็กหญิงนูรีตา  ดอเลาะ
7. เด็กหญิงนูรีบะห์  ดอเลาะ
8. เด็กหญิงนูรไอนี  มะและ
9. เด็กชายฟุรกอน  มะซง
10. เด็กชายมูฮัมหมัด  ดือราแม
11. เด็กหญิงสุไฮลา  สะมะ
12. เด็กหญิงสูไรดา  ทาเฮ
13. เด็กชายอัมรี  เจ๊ะแซ
14. เด็กหญิงอัสรีนา  เจะมะ
15. เด็กหญิงอาดีละห์  เปาะอิแตดาโอะ
16. เด็กชายอาดือนัน  ดือราแม
17. เด็กชายอาดุน  บือราเฮง
18. เด็กหญิงอารียา  ดือเร๊ะ
19. เด็กชายอิรฟาน  แวกือจิ
20. เด็กชายฮูไซฟี  สุหลง
 
1. นางซูไฮนี  แซะอาหลี
2. นายยูโซะ  มะลาเฮง
3. นายสุรศักดิ์  กันหาพาลา
4. นายอภิรักษ์  สำเร
5. นางสาวอารีนี  ปูมูลูกือจิ
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎา  ช่วยศรี
2. เด็กชายกีรติ  หลีเจริญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เพ็ชร์
4. เด็กหญิงธิติมา  หนงระตะ
5. เด็กชายธีรพัฒน์  รอดอยู่
6. เด็กชายธีรศักดิ์  ชูนุ่น
7. เด็กชายนพรัตน์  ช่วยมี
8. เด็กชายปรเมศ  อบอุ่น
9. เด็กชายพรพิพัฒน์  รอดแล้ว
10. เด็กชายพิทยากร  ศรีเมือง
11. เด็กชายยงยุทธ์  ฉิมแสง
12. เด็กหญิงวรนาถ  อิฐเขต
13. เด็กหญิงวศินี  คงเอียด
14. เด็กชายศักรินทร์  นิลบวร
15. เด็กชายสราวุฒิ  บุญทอง
16. เด็กหญิงสุมณฑา  วรรณบวร
17. เด็กหญิงสุวรรณา  วรรณบวร
18. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีสวัสดิ์
19. เด็กหญิงอาทิตยา  จงทอง
20. เด็กชายอำนาจ  เพชรรัตน์
 
1. นางจรรยา  รุณแสง
2. นางสาวพรศิริ  พงษ์อร่าม
3. นางสุจินต์  สีใหม
4. นางอารีย์  พันธ์คีรี
5. นางสาวอุษา  รัตนพรรณ์
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  จำปี
2. เด็กชายขจรศักดิ์  แก้วปัน
3. เด็กหญิงจีระนันท์  มีแสง
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  อำลอย
5. เด็กชายณัชพล  ห่อเพชร
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูเมือง
7. เด็กชายธนพนธ์  สุภาพ
8. เด็กชายธีระพัฒน์  ศรพิชัย
9. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  อยู่ขาว
10. เด็กหญิงพัชรี  ศรีเฉลิมพร
11. เด็กหญิงรัชนี  ทองจีน
12. เด็กชายวิษณุ  มีชัย
13. เด็กชายสราวุฒ  สีหาไว
14. เด็กชายสันติสุข  ศรีเทพ
15. เด็กชายสุทัศน์  รัตนบุรี
16. เด็กชายสุธี  แจ้งเศรษฐ์
17. เด็กชายสุพรรณพงศ์  สุกใส
18. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ทองสุข
19. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรหมขวัญ
20. เด็กหญิงแก้วมณี  ตาทองรุ่ง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ทองมณี
2. นางพัฒนี  ขำเจริญ
3. นางวราภรณ์  พันธ์น้อย
4. นางเบญจวรรณ  แสงศรี
5. นางแววมณี  ศรีสวัสดิ์
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กชายคณิน   แสงสร
2. เด็กชายฉันฐรัฐ  ชูกล่ำ
3. เด็กหญิงณิชารีย์  สีใหม่
4. เด็กหญิงดรุณี  กลับใจ
5. เด็กชายทินภัทร  เชียงสอน
6. เด็กชายธนธรณ์  สารารักษ์
7. เด็กหญิงธนาภรณ์  ไกรเทพ
8. เด็กหญิงนภัสสร   มิตรมุสิก
9. เด็กชายนราธิป  ฉุ้นย่อง
10. เด็กหญิงนฤมล  เสนี
11. เด็กชายพงศ์พล  แซ่ตัน
12. เด็กหญิงพรณิดา  คงพูล
13. เด็กหญิงพัชรา  คงด้วง
14. เด็กชายพีรวิชญ์  เซ่งง่าย
15. เด็กหญิงมัณฑกาญจน์  พลชัย
16. เด็กชายศิริพงศ์  ศรีสมวงศ์
17. เด็กชายสรวิชญ์  ชุมคง
18. เด็กชายอัครรินทร์   หมุนแทน
19. เด็กหญิงอุรัสยา  จันทนเสถียร
20. เด็กชายเกษมภชา  ชูกล่ำ
 
1. นางรัตนา  บุญราม
2. นายวิรัตน์  ศรีจันทร์
3. นายสมศักดิ์  ทองแก้ว
4. นายสมโชค  ทองอ่อน
5. นางเบญจพร  เกตุพงษ์พันธ์
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  จันทร์โอเอี่ยม
2. เด็กหญิงชาลิสา  ทองหล่อเลิศ
3. เด็กหญิงดวงกมล  คงด้วง
4. เด็กหญิงทิพย์ติมา  ยศเมฆ
5. เด็กชายนพพร  เทือกสุบรรณ
6. เด็กชายนพรัตน์  ตรีทองนวล
7. เด็กชายนันทพล  รักเมือง
8. เด็กหญิงพรธิดา  นาคเดช
9. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  แก้วมณี
10. เด็กชายภูมินทร์  สะอาด
11. เด็กชายวริทธิ์  ศรีทอง
12. เด็กหญิงวิมลฑา  เดชพริก
13. เด็กชายวุฒิชัย  เรืองศรี
14. เด็กหญิงศรัณญา  ศรีกัน
15. เด็กหญิงศิริพร  เกษเพ็ชร
16. เด็กชายสถาพร  พุฒทอง
17. เด็กหญิงสมสวย  กู้เมือง
18. เด็กหญิงอารียา  โรมรันณ์
19. เด็กชายเกริกศักดิ์  เพ็ชรคง
20. เด็กหญิงเสาวณีย์  ตรีทองนวล
 
1. นางจารุณี  ฐานวิเศษ
2. นางพรทิพย์  ทองตำลึง
3. นายสมยศ  แก้วนิรัตน์
4. นายอนุสรณ์  เพชรศรีเปีย
5. นางสาวเบญจพร  บุญหรอ
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดงาม 1. เด็กชายกฤษดา  กิ่งชา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยสำแดง
3. เด็กชายคงกะพัน  กล้าหาญ
4. เด็กชายจตุรพล  ทองเกลา
5. เด็กชายฉัตรชัย  พูลสวัสดิ์
6. เด็กชายชัยภัทร  ดำแก้ว
7. เด็กหญิงณัฏธิดา  นาคกราย
8. เด็กชายธัญวิศว์  จันทร์แก้ว
9. เด็กชายธีรภัทร  ขวยเจริญ
10. เด็กหญิงนพรัตน์  แก้วเกตุมณี
11. เด็กชายนันทวัฒน์  คงเรือง
12. เด็กหญิงปกีรติ  จันทร์แก้ว
13. เด็กชายพันปี  อังควิรังษี
14. เด็กชายมนัสชัย  ยวงโพธิ์
15. เด็กชายวรพจน์  พัฒนสิงห์
16. เด็กชายสมศักดิ์  อุปชาใต้
17. เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่เตียว
18. เด็กหญิงสุจิตรา  บุตรสาวะ
19. เด็กหญิงสุชาดา  คำปวนโห้ง
20. เด็กชายเอกภพ  สุดสงวน
 
1. นางสาวจินดาภรณ์  ศรีสัมพุทธ
2. นางสาวธนพร  ศรีสุวรรณ
3. นางบุบผา  บุญรักชาติ
4. นายมนัสชัย  สุขสุทธิ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  บุญสิน
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงมิณฑวดี  วรรณะ
 
1. นางสาวอุมาพร  พรมพุ่ม
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงอธิชา  พยูนการ
 
1. นางสาวภัตราภรณ์  คงทรัพย์
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  จินาภิรมย์
 
1. นางบุญเรือน  พรหมจันทร์
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1. เด็กชายสุทิวัส  พรหมจันทร์
 
1. นางกัลยานิษฐ์  เจริญทรัพย์
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายภูริณัฎฐ์  ก่อแก้ว
 
1. นายทวี  ทะวงศ์
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากเลข 1. เด็กหญิงพนิดา  กรองแก้ว
 
1. นางจำเรียง  อินทนาคม
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กหญิงฟารินี  มะระเปะ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูผาภักดี
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอารียา  ฤทธิโสม
 
1. นางสาวปิยมน  กรเพ็ชร
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  สายสุวรรณ์
 
1. นางสริยา  ทุมรินทร์
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กชายจิรวงศ์  หมวกพราย
2. เด็กหญิงนทีวดี  ทองวิเชียร
 
1. นางทิพวรรณ  จันดี
2. นางสุนีย์  อึ่งวรากร
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หาทอง
2. เด็กชายเฉลิมชัย  หนูพลเดช
 
1. นางวรรณลออ  ลิ่มมณี
2. นางอุไรวรรณ  คงไชย
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงสิทธิณี  ส้มแก้ว
2. เด็กชายแผ่นดิน  วงศ์วรรณา
 
1. นางกันทนา  จันทร์ทอง
2. นางวิมลศิริ  รักษ์เจริญ
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงนลินี  เทพกำเนิด
2. เด็กชายพีรณัฐ  ขวัญนุ้ย
 
1. นางสาวจินด์จุฑา  มณีรัสยากร
2. นางวรรณวดี  ไชยศร
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 1. เด็กหญิงพรประภา   สิงห์ชู
2. เด็กชายสรวิชญ์  สุขเมตตา
 
1. นางจิรัชญา  บัวทอง
2. นางวิไล  จันทาโยธิน
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงธนพร  ไชยเดช
 
1. นางจอมใจ  พูลศรี
2. นางนภาพร  สุวรรณจ่าง
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. นายณัฐดนัย  หนูรุ่น
2. นางสาวศศิวิมล  ชูพันธ์
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสมพร  วิจะสิกะ
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขัน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองไชย
2. เด็กชายศตวรรษ  จันทร์รักษ์
 
1. นายสมเกียรติ  จิตตกุล
2. นางอรุณนภา  นิลรัตน์
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  กองสุข
2. เด็กหญิงพรรณวดี  ศรีสุขใส
 
1. นางสาวจิดาภา  กำเหนิดสม
2. นางอนุษา  ศิลปวิศาล
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงคณึงนิจ  ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงจิตติมา  แปทา
3. เด็กหญิงบุษบา  ผลบุญ
4. เด็กหญิงวิภวานี  คงพัฒ
5. เด็กหญิงศยามล  ชุมวงศ์
6. เด็กหญิงศิริกาญจนา  ปรีชาชาญ
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขเสริม
8. เด็กหญิงหัสดี  หนักแก้ว
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชูศรี
10. เด็กหญิงอรษา  คชชายนต์
 
1. นางนัยญาณี  บุญนำ
2. นายบุญเกียรติ  เกตแก้ว
3. นางอาภรณ์ทิพย์  เชื่องยาง
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไชยเจริญ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงชฎาพร  ทองแก้ว
4. เด็กหญิงทักษิณา  แก้วประสิทธิ์
5. เด็กหญิงทัศวรรณ  นิมิตรแก้ว
6. เด็กหญิงนุชรี  ขุนภักดี
7. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วนพรัตน์
8. เด็กหญิงอนัญพร  คงแก้ว
9. เด็กหญิงอาทิตยา  สุ่มนาค
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวพิชา  เซ่งล่าย
2. นางสาววนิดา  แก้ววิชิต
3. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายขจรศักดิ์  มีแก้ว
2. เด็กชายขจรศักดิ์  รักษ์ปาน
3. นางสาวจันทราทิพย์  ปรีชา
4. เด็กชายทศพร   สุขแก้ว
5. เด็กชายธวัชชัย  รักษายศ
6. นางสาวนัฐนรี  อิสสระ
7. เด็กหญิงนิรมล  สโมสร
8. นางสาววิไลพร  รักษ์ปาน
9. เด็กชายศาสตรา  เชื้อพุทธ
10. นางสาวอริสา  ยอดแก้ว
 
1. นางกนกพร  กิจวิจิตร
2. นางสุมาลี  ศรีนวล
3. นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 1. เด็กชายจิรวัฒน์   แท่นอินทร์
2. เด็กชายตันติกร   ยูมา
3. เด็กชายทรงภพ   เรืองแดง
4. เด็กชายธนชัย   อารีย์วงษ์
5. เด็กชายธีรศักดิ์   หงสะทาน
6. เด็กชายนพลักษณ์   เปลี่ยนนวม
7. เด็กชายภาณุพงค์   ชลสาคร
8. เด็กชายสถาพร   บุญยี่เส้ง
9. เด็กชายสิรวิชญ์   ศรีสุข
10. เด็กชายอภินันท์   อักษรเขตต์
 
1. นางจำเรียง  พลนิล
2. นางสาวมยุรี   เนียมสุวรรณ
3. นางวิภา   ร่มแก้ว
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงกชกร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงจณิสตา  สังแสตมป์
3. เด็กหญิงธารีญา  อินมณเฑียร
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิรินุพงศ์
5. เด็กหญิงสิรภัทร  สันติวิริยวงศ์
6. เด็กหญิงสุชาวดี  คงจุ้ย
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เจ้ยแก้ว
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ยอดแก้ว
9. เด็กหญิงเขมอัปสร  ขวัญศรี
10. เด็กหญิงแพรไหม  ทองสา
 
1. นางจรีวรรณ  หนูขาว
2. นางจุติพร  ขุนฤทธิ์
3. นางวารุณี  ด้วงชู
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  มีทอง
2. เด็กหญิงธนวรรณ  บุญเรือง
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขาวสง่า
4. เด็กหญิงธัญญา  บุญเรือง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่เสี้ยว
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เลี่ยมแก้ว
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสมรอด
8. เด็กหญิงมนลภัส  นุ่นสง
9. เด็กหญิงลักขณา  แซ่เขา
10. เด็กชายวรวรรษ  ทองประสม
 
1. นางพวงทอง  วิจิตรพันธ์
2. นางอุมาภรณ์  จันทร์เขียว
3. นายแสนโกสินทร์  วงษ์มะยุรา
 
186 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 95.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงกานต์กนก  ชุมมะ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รอดสั้น
4. เด็กหญิงนฤมล  วงศ์รักษ์
5. เด็กหญิงปนัดดา  ประจักษ์สกุล
6. เด็กหญิงปนัดดา  มณีกรรณ์
7. เด็กหญิงประทุมมา  ดอนปราบ
8. เด็กหญิงปัทมา   ลับแล
9. เด็กหญิงปิยนุช  กลิ่นหอม
10. เด็กหญิงปิยวรรณ  เทียรขำ
11. เด็กหญิงผุสชา  อินทะศรี
12. เด็กหญิงพนิชา  แก้วสิน
13. เด็กหญิงสุธาสิณี   เหล็กเพชร
14. เด็กหญิงสโรฌา  มากอินทร์
15. เด็กหญิงอาทิติยา  อินทรคช
 
1. นางสาวเนตรนภา  เอกเพชร
 
187 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 95.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จริยปรัชญากุล
2. เด็กชายณฐกร  จิตตาศิรินุวัตร
3. เด็กหญิงณัฏธิดา  ไตรเสนีย์
4. เด็กชายนฤวัจน์  อินทนาม
5. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  มีมานะ
6. เด็กชายภูมิรัฐ  พิเศษสินธ์
7. เด็กหญิงมาตา  ลิ้นทอง
8. เด็กหญิงรัตนาวลี  นุ้ยสง่า
9. เด็กหญิงวิยดา  ผาแสง
10. เด็กหญิงวีรดา  นุ้ยสง่า
11. เด็กชายสิทธิราษฎร์  ปะวะโพตะโก
12. เด็กหญิงสุชานาฏ  แต้มต่อผล
13. เด็กหญิงสุวิมล  กุลสิหะรัตน์
14. เด็กหญิงอรนลิน  ประเสริฐเตชาโต
15. เด็กหญิงเกศแก้ว  ศรีสุพรรณ
 
1. นางสาวขวัญฤดี  เอี้ยวเล็ก
2. นายชรินทร  ทองเสมอ
3. นางดาว  ศิริอนันต์
4. นางสาวสีขาว  โอพั่ง
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนับเภา 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เพชรย้อย
2. เด็กหญิงกันยรัตน์  สมปอง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  คลอดเพ็ง
4. เด็กหญิงฐิติชญา  สุขน้อย
5. เด็กหญิงณัฐนรี  เลาหวิวัฒน์
6. เด็กหญิงนันทวัน  ปลักปลา
7. เด็กหญิงบุญนิสา  หยูทองคำ
8. เด็กหญิงปุณยาพร  สุขหวาน
9. เด็กชายภูวนัย  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์
10. เด็กหญิงมัลลิกา  วรรณศรี
11. เด็กหญิงรัตนสินทร์  มากบรรจง
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  ชามทอง
13. เด็กหญิงศศิวิมล  นาคัน
14. เด็กชายสัญชัย  สามารถ
15. เด็กหญิงสุภา  ชัยสิทธิ์
 
1. นางพิชญ์สุดา  แพเรือง
2. นายวิเชียร  มณีวงศ์
3. นางสุวนันท์  จุลวัจน์
4. นางสาวแพรวพรรณ  สุพรรณพงศ์
 
189 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนควน 1. นางสาวจิรารัตน์  รัตนบุรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปานทองเมือง
3. เด็กหญิงนิตยา  ขนุนอ่อน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุตรครุฑ
5. เด็กหญิงพัชรา  รัตยา
6. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พรหมทอง
7. เด็กหญิงลลิตา  มหาสุข
8. เด็กหญิงวรลักษณ์  รัตนบุรี
9. เด็กหญิงวิไลพร  สวัสดิสาร
10. เด็กหญิงสิริภรณ์  หอมชื่น
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูบัวทอง
12. เด็กหญิงสุรัสวดี  คงยืน
13. นางสาวอรทัย  ชูบัวทอง
14. เด็กหญิงเก็จมณี  พระสมิง
15. เด็กหญิงเบญจมาพร  หนูรักษ์
 
1. นายชัยทัศน์  เกื้อกิ้ม
2. นางพรรทิพย์  พรหมดนตรี
3. นางรักบุญ  สวัสดี
4. นางอัศนียา  สุคนธ์สุนทร
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เสนาะคำ
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  เสนาะคำ
3. เด็กหญิงประภัสสร  ฝั้นเซี้ยน
4. เด็กหญิงประภาพร  วรศิริ
5. เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วกองนอก
6. เด็กชายพิษณุ  ชัยวิมล
7. เด็กหญิงภัคจีรา  ทรัพย์สงวน
8. เด็กหญิงภาภัทรา  สมนอก
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฝั้นเซี้ยน
10. เด็กหญิงวาสนา  รักภู่
11. เด็กหญิงวิภา  ชูประสงค์
12. เด็กหญิงศันสนีย์  จิตภิรมย์
13. เด็กหญิงอนุสรา  ชื่นแดง
14. เด็กชายอวิรุทธ์  แย้มโสพิศ
15. เด็กหญิงเนตรทราย  เอกนันทดำรง
 
1. นางจินตนา  อินทรสุภา
2. นางรัตนา  เทศนนท์
3. นางศรัญญา  ทองแช่ม
4. นางเสาวภา  ทองไตรภพ
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากคำ
2. นางสาวจารุวรรณ  พลยิ้ม
3. นางสาวจิราพร  ดีด้วยชาติ
4. นางสาวจุฑาทิพย์  สมบัติมาก
5. เด็กหญิงชนันพร  พรหมพันธ์
6. นางสาวชุติกาญจน์  สุภาพ
7. นางสาวดรุณี  สุบินรัตน์
8. นางสาวรตา  สุดประเสริฐ
9. เด็กหญิงวินันท์ธร  เลิศกุศลจิตต์
10. นางสาวสุทธิดา   สังขวิจิตร
11. นางสาวสุมาลี  มากสุข
12. เด็กหญิงอรพิมล  เทศทองมี
13. นางสาวอัมรา  วิเชียรไชย
14. นางสาวเด่นนภา  อักษรชู
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงค์กระจ่าง
 
1. นางพรทิพย์  วรรณรัตน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  อักษรชู
3. นางสาวเสาวรัตน์   ฤทธิสุนทร
4. นายแจ่ม  รักษ์ชูชื่น
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงจณิสตา  ศรีกำเหนิด
2. เด็กชายภานุมาส  ศรีพลับ
3. เด็กชายเจษฎากร  พูลสมบัติ
 
1. นางสุพรรณี  สุวรรณโณ
2. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
 
193 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ผุยวันดี
2. เด็กชายสุกรี  หมากปาน
3. เด็กชายอับดุลฮาฟิก  ลิลา
 
1. นายวิษณุ  พาหุรัตน์
2. นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์
 
194 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำคลอง 1. เด็กหญิงณัฐวิมล  หนูจัน
2. เด็กหญิงธนาพร  ปานถาวร
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พิมพากุล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  หยูหนูสิงห์
2. นางประไพ  ยินเจริญ
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. เด็กหญิงชดารัตน์  ว่าวทอง
2. เด็กหญิงภัทราวดี  มหาทรัพย์
3. เด็กหญิงสุนิษา  คชสิงห์
 
1. นางสุภาพ  จำเริญ
2. นายโกศล  จำเริญ
 
196 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายจุลจิตร  โสกลาง
2. เด็กชายนครินทร์  พูลสมบัติ
3. นางสาวศิริลักษณ์  วาสะรัมย์
 
1. นางสุพรรณี  สุวรรณโณ
2. นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล
 
197 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีนอัด
2. เด็กหญิงชลดา  หมานมิเหละ
3. เด็กหญิงนริศรา  เที่ยงธรรม
 
1. นายธีรศานติ์   กาญจนศรีเมฆ
2. นายวันชัย  เพชรรัตน์
 
198 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพร่ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ขุนทนะ
2. เด็กชายหัตถชัย  ยอดธรรม
 
1. นางสาววิจิตรา  ฉิมทับ
2. นายสมควร  สังข์จันทร์
 
199 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  นวลศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วแสน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์
2. นายบุญช่วย  นวลใย
 
200 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1. เด็กหญิงพรรณวสา  รุ่งขาว
2. เด็กหญิงสกาย  ดวงแก้วกาญจน์
 
1. นางฐานิต  จันทรมาศ
2. นางสุจิรา  จริยาโสวรรณ
 
201 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายธนาธิป  สงฤทธิ์
2. เด็กชายนพดล  ชัยชำนิ
 
1. นายธนากร  มณีโชติ
2. นายอำนาจ  อ่วมพัฒน์
 
202 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. นางสาวเสาวนีย์  รอดแก้ว
2. เด็กชายโยธากรณ์  กาญจนธนากุล
 
1. นางจุไร  จุลละเอียด
2. นายประภาส  จุลละเอียด
 
203 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 1. เด็กหญิงนิศากร  คำแป้น
2. เด็กหญิงอภิญญา  ประภาวิชา
 
1. นางสาวสมเพียร  แก้ววารี
2. นายอำนาจ   วาทะยา
 
204 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงนุชอัยนี  อาษาราษฎร์
2. เด็กหญิงภัทรากูล  ชลหัตถ์
3. เด็กหญิงหฤทัย  พึ่งถิ่น
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
2. นางบุษราวดี  บุญสบ
 
205 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงจัฟนี  มามะ
2. เด็กหญิงรอยมี  ปูเตะ
3. เด็กหญิงโซเฟียนา  วาเย๊ะ
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
2. นายเจะโซะ  เจะมะ
 
206 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงบุษกร  พิมเสน
2. เด็กหญิงสิรภัทร  นวลแก้ว
3. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
207 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 1. เด็กหญิงซาฮีดา  สะแม
2. เด็กหญิงนาซียะห์  สะแม
3. เด็กหญิงอารีนา  ดาโอะ
 
1. นางซากีย๊ะ  แวฮามะ
2. นายอดิลัน  เพชรนวล
 
208 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงชฎาพร  ชำนินา
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ปราบดิน
3. เด็กหญิงอัสซารีนา  งานแข็ง
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
2. นางขนิษฐา  เบ็ญอ้าหมาด
 
209 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กชายซูฮัยมี  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงมาเรียม  มีนา
3. เด็กหญิงฮุสนี   อามะ
 
1. นางกอรีเยาะ  เตะย่อ
2. นายณรงค์  ลอแม
 
210 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. นางสาวฐิติมา  เทพสง
2. เด็กหญิงศศิประภา  คงเกื้อ
3. นายสุทธิพร  คงรักษ์
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
2. นางยุพดี  มีเสน
 
211 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาแล 1. นางสาวซูไฮลา  บือซา
2. นายมาหามะไฟ  มือลี
3. นางสาวสุกัญญา  หะยีเจ๊ะดือราแม
 
1. นางสาวจรินทร์  มณีโชติ
2. นายวิเชียร  มณีโชติ
 
212 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงซูไวดา  กาโฮง
2. เด็กหญิงนูรฮาญาตี   ปูเต๊ะ
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  เขียวตื้ออินทร์
 
1. นายมะรอยาลี  บือฮะ
2. นางสาวเสาวภา  บาฮา
 
213 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กชายภูตะวัน  ช่างเหล็ก
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
 
214 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 1. เด็กหญิงปัญญาพร  พงษ์อารีย์
 
1. นางสาลี  สัมพันธรัตน์
 
215 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงสริตา  ใจห้าว
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
216 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงกุลพธู  ฤกษ์มงคล
 
1. นางสงวนศรี  จันทรา
 
217 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงชญาดา  อุส่าห์การ
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
218 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองปาน
 
1. นางจารีพร  พรมชัยศรี
 
219 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายเดชดำรง  ทิพย์รักษ์
 
1. นายมนัส   นุกูลรัตน์
 
220 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปลายสระ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เกตุแดง
 
1. นายสุนทรีย์  มูสิเกิด
 
221 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายอาฮาหมัด  ซีนา
 
1. นายสุไลมาน  นิยมเจริญ
 
222 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงตัสนี  หอมะเน๊าะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
223 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  นาวารักษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนุรักษ์
 
224 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปลายสระ 1. เด็กหญิงปภัสรา  จันทวิโรจน์
 
1. นายสุนทรีย์  มูสิเกิด
 
225 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงดารียา  เระสะอะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
226 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ช่วง
 
1. นางสาวจันจิรา  ชูเมฆ
 
227 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กชายสมรักษ์  ราวี
 
1. นางวัลลี  นาวีว่อง
 
228 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายธนากร  ประสานสงค์
2. เด็กชายปรีดี  มัชมูมาท
 
1. นางจุรี  เมืองสง
2. นางสุจิตรา  อรุณเเสง
 
229 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายธนูเพชร  วิบูลย์ศิลป์
2. เด็กหญิงฟ้าลิดา  ชัยกลิ่น
 
1. นางปราณี  จิตสงคราม
2. นายมานพ  ไชยพงศ์
 
230 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่าวมะม่วง 1. เด็กชายนันธวัฒน์  เนาวนิช
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วงษ์นา
 
1. นายกุศล  บุญสบ
2. นายชัยยศ  อุทัยรัตน์
 
231 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  บัวสุวรรณ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คงวัดใหม่
 
1. นายนิยม  รักษาแก้ว
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำมี
 
232 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกนกนภัส  คงมี
2. เด็กหญิงเพชรศิริ  ศรีพัดช่วย
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
2. นางอรุณทิพย์  แสงศักดิ์ชัย
 
233 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายชาญชัย  พงธิพันธ์
2. เด็กชายนพรัตน์  หัศจำนงค์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดิษฐ์เเก้ว
2. นางพวงน้อย  ศิริพงศ์
 
234 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายธีรเจต  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชูุสุวรรณ
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
2. นายอาคม  ดำปิน
 
235 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายบูรฮัม  หอมะเน๊าะ
2. เด็กชายอับดุลรอฟุต  มะอีตำ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
2. นายวิรัตน์  มณีโชติ
 
236 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เรืองศรี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยงหนู
 
1. นางนุชรี  ตั้งเคี้ยน
2. นางบุญศรี   สัมพันธมิตร
 
237 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายนฤเบศร์  ทรัพย์ทวี
 
1. นายถาวร  ลักษณาวงค์
 
238 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1. นางสาวนิภาพร  ทองมี
 
1. นายประสิทธิ์  น้อยสำลี
 
239 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ตุ้มทอง
 
1. นายเจษฎา  แก้วอาสา
 
240 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายธนรัฐ  แก้วเรือง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินสุวรรณ
3. เด็กชายรัชพล  คงแก้ว
 
1. นายชัยยา  ชูจันทร์
2. นางสาวสุปราณี  หีมเขียว
 
241 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายจักรพรรดิ  มุเก็ม
2. เด็กชายนัสตะอีน  เบ็ญโต๊ะหีม
3. เด็กชายอัสรี  หมัดศิริ
 
1. นางมาเรียม  อนันตัง
2. นางอาภรณ์  ซุ้นหั้ว
 
242 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงณัฐติมา  สงวนไถ
2. เด็กชายภูชิต  ศรีนวน
3. เด็กชายเอาฟา  มานะบุตร
 
1. นางสาวนิภา  ปลูกไม้ดี
2. นางสาวนูรมะฮ  แวอูมา
 
243 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายอาซัน   หนิหมาน
2. เด็กชายอาริฟ  เตย็บอารี
3. เด็กชายเอกรัฐ  หมัดอาดัม
 
1. นางสุจานาฏ  บุญญโส
2. นางอาภรณ์  ซุ้นหั้ว
 
244 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  ลาเต๊ะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดสาฟิต  บาหะคีรี
3. เด็กชายอิรฟาน  อิหะโละ
 
1. นายกอเบตร  สะมะแอ
2. นายสุชาติ  สมพงค์
 
245 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเผืยน 1. เด็กชายนพดล  รู้จัก
2. เด็กชายปรมินทร์  ศรีใหม่
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชูแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  เนื้ออ่อน
2. นายโสภณ  เชาวลิต
 
246 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียม 1. เด็กชายนาวี  สำลี
2. เด็กหญิงศุภัคศร  ระเหม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลิ่มสกุล
 
1. นายวรากร  ซัง
2. นายอนันตพงศ์  ขนาดผล
 
247 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. นายพงศพรรณ  พรมมาส
2. นายอภินันท์   พลลาภ
3. นายอานุสรณ์  อัตตะ
 
1. นางสาวมาลินี  โรจนรัตน์
2. นายอมรเทพ   สุพงษ์
 
248 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพล  หนูสุข
2. เด็กชายวรวิทย์  แก้วแหร้
3. เด็กชายวรากร   เหลือนุ่นขาบ
 
1. นางพิมฤดี  โอนิกะ
2. นายสมชาย  โอนิกะ
 
249 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายสุภชา  กิจวาส
 
1. นางสุชนนี  สุวรรณเนตร
 
250 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล3 ท่าแดง 1. เด็กชายจตุรงค์  พลเดช
 
1. นายชิโนรส  ทองขุนดำ
 
251 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กชายอนุพงค์  แก้วรัตน์
 
1. นายประหยัด  ศรีคง
 
252 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเหลียว 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ช่วยเรือง
 
1. นายสรวิศ  จันพุ่ม
 
253 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ทองถึง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
254 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 1. เด็กหญิงศิริญา  พิมพ์พิเศษ
 
1. นายสุธีร์  บุณยเลขา
 
255 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงจริญญาพร   เกินพา
 
1. นางสุพัตรา   ภัยวิมุติ
 
256 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาววนิดา  พึ่งเก็บ
 
257 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายพัสกร  ท้าวฟู
 
1. นางสาวนิจพร  นิจพรพงศ์
 
258 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายธรรมรงค์  กลอยกล่อม
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
259 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงศศิธร   ภูมิพันธ์
 
1. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
 
260 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายสิทธินนท์   นันทะบุตร
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
261 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางเหลียว 1. เด็กหญิงภิรดี  สุทธิเสน
 
1. นายสรวิศ  จันพุ่ม
 
262 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  นิมนต์
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ขวัญใน
 
263 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงพรนภา   สังข์กล่ำ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
 
264 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากฤต  แสงจันทร์
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
265 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายพิสุทธิพงศ์  สัตยานนท์
 
1. นายประจักษ์  มรกตคันโธ
 
266 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   เรืองพันธ์
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
267 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. นางสาวกรรณิกา  ชุมคณาศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
268 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงสุวนันท์   นาคภู่
 
1. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
 
269 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1. เด็กหญิงกมลเนตร   ศิริโสตร
 
1. นางนวลจันทร์  วงศ์หรอด
 
270 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายกัสมินต์  เบ็ญหมัน
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
271 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายไชยา   อภัยบริรัตน์
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
272 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงมนทิรา  วรวิลาท
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ขวัญใน
 
273 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายภูวนัย  ใสแก้ว
 
1. นางสาวนฤนง  เทพณรงค์
 
274 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงอัศญา  มะ
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
275 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงทิพย์คนาถ  เดชเกศรินทร์
 
1. นางสาวอารยา  โอรพันธ์
 
276 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงณิชากร  สมัยคมสัน
 
1. นายเฉลิมชล  ดำสอน
 
277 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปานเจริญ
 
1. นางกาญจนา  สายพัทลุง
 
278 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. นางสาวเบญจพร  สมนิล
 
1. นางสาวปัทมา  แสนสำราญ
 
279 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. นางสาวสิรินภา  พิมโพสาคาม
 
1. นางสาววนิดา   พึ่งเก็บ
 
280 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สันม่าแอ
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
281 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงอินทร์มณี  อินทร์จันทร์
 
1. นางภคพร  สุวรรณมณี
 
282 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายอนุวัตร์  ไตรเวทย์
 
1. นางสาวมัลลิกา  เพชรชุม
 
283 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเหลียว 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เกิดกายพันธ์
 
1. นางนิตยา  วิทยผดุง
 
284 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ผิวขำ
 
1. นางธิดารัตน์  ไฝจู
 
285 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายพัชรพล  พรหมมาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
286 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางภคพร  สุวรรณมณี
 
287 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พลสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
 
288 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงสรัลชนา  พลรบ
 
1. นายอนุวัตร  คงเพ็ง
 
289 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. นางสาวฑิตฐิตา  ทองย้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลรัตน์  ปลอดขาว
 
290 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางเหลียว 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ควรสม
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ศรีวิเชียร
 
291 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงเจนจิราพร  ต๊ะน้ำอ่าง
 
1. นายพีระกิจ  กัลกะ
 
292 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณพร  พรมมา
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
293 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นางสาวสุนิดา  ศิริมงคล
 
294 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดภูเขาทอง 1. เด็กหญิงนฤตย์วรรณ  จิตใจฉ่ำ
 
1. นางสุดาวัลย์  พูลผล
 
295 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กชายวิทยา   วรรณวงษ์
 
1. นางจีรวรรณ   หมุนสนิท
 
296 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. นางสาวบุษยา  สีแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
297 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงปาริกา  พรหมเขียว
 
1. นางสาวนฤนง  เทพณรงค์
 
298 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กชายศรายุธ  ณ นคร
 
1. นายบุญเจือ  บุญประกอบ
 
299 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สัมฤทธิ์ผล
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
300 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายสุภคม  จิตรา
 
1. นายยุทธศักดิ์  คำทอง
 
301 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโร 1. เด็กชายธนพนธ์  แก้วคงคา
 
1. นายธีรพล  แก้วรักษ์
 
302 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายอดิสร   แสงขาว
 
1. นายวรภาส   อุตรธรรม
 
303 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กชายกริชติณ  สิงห์ลา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มากขาว
 
304 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
305 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงปารัศมิ์  ภารตะวงศ์
 
1. นายประจักษ์  มรกตคันโธ
 
306 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรรัตน์
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
307 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแก้ว 1. เด็กหญิงโสภิตา   พรหมคีรี
 
1. นางสาวกมลทิพย์   เอี่ยมสุวรรณ
 
308 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กหญิงสิริยากร  พิสุทธิ์
 
1. นางชุติมา  ดวงมณี
 
309 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงชนกพรรณ  รักกะเปา
 
1. นางสาวนฤนง  เทพณรงค์
 
310 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองฤทธิ์
2. เด็กชายณภัทร  แย้มยิ่ง
3. เด็กหญิงธนัชชา  ภัทรกมลสุขกุล
4. เด็กชายธราเทพ  ซ้อนเซ่ง
5. เด็กชายนวพล  พลคช
6. เด็กหญิงปาลิตา  กู้ก้องเกียรติ
7. เด็กชายวริศ  มากแก้ว
8. เด็กหญิงศิริพร  ถิ่นไทรขึง
9. เด็กหญิงอัศญา  มะ
 
1. นางจุฑารัตน์  อารมณ์
2. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
311 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงกัญจนานุช  คงสม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  พงษ์จีน
3. เด็กชายธีรพฤทธิ์  สุวรรณมณี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสุวรรณบัณฑิต
5. เด็กหญิงรมย์ชลี  สุวรรณมณี
6. เด็กชายศุภณัฐ  บุญรอง
7. เด็กหญิงสวรส  คงสมกุลจิรา
8. เด็กหญิงอินทร์มณี  อินทร์จันทร์
 
1. นายชัยณรงค์  บัวเพชร
2. นางภคพร  สุวรรณมณี
3. นางรสิตา  พงษ์จีน
 
312 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐชนัน  เกษธำรง
2. เด็กหญิงณัฐสิตา  สุวรรณนิตย์
3. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณะเทศ
4. เด็กหญิงพรชนิตว์  เกิดดำ
5. เด็กหญิงวรศิลป์  วงศ์เสถียร
6. เด็กหญิงศดานันท์  คงศรี
7. เด็กหญิงสมิตานัน  พันธุ์สวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญคง
 
1. นายบดินทร์  บัวรักษ์
2. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
 
313 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   นุ้ยมาก
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทองบุญแก้ว
3. เด็กหญิงขนิษฐา   มณีสุวรรณ
4. เด็กชายจิรสิทธิ์   หลีกอาญา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    ปรางใกล้ถิ่น
6. เด็กหญิงปิยะนุช   ประยูรกิจ
7. เด็กชายวิษรุษ   ไวยวิทย์
8. เด็กชายศราวุธ   แก้ววารี
9. เด็กหญิงสุพานี   สลีสองสม
 
1. นางสาวกาญจนา   ผุดวรรณา
2. นางสาวปัทติมา    ปรีชา
3. นางเวียงจิต   จินาทิตย์
 
314 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงกัทลี   ใจสมุทร
2. เด็กหญิงชนากานต์   สองนา
3. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีสุข
4. เด็กชายชิติพัทธ์  รองเดช
5. เด็กชายธีรภัทร   พลสังข์
6. เด็กชายภวิศ  ขาวคง
7. เด็กชายภูวมินทร์  ดำทับ
8. เด็กชายวายุ  รองเดช
9. เด็กชายศักรินทร์  ทองสุข
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองฤทธิ์
11. เด็กหญิงศิริษา  ยงกิจ
12. เด็กหญิงสิโรรส  สิงห์อินทร์
13. เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์เดชา
14. เด็กชายอนันฐศักดิ์  ยอดเดชา
15. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  ทองฤทธิ์
 
1. นางศมนวรรณ    เชาว์ทวี
2. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
3. นางสาวอมลวรรณ  ทับเที่ยง
4. นายอาธร    หนูหมาด
 
315 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายคมสันต์   สิงเดชะ
2. เด็กหญิงฐิติมา   กฤษฎาสกุลการ
3. เด็กหญิงดวงกมล   แก้วพิชัย
4. เด็กหญิงนันทิตา   กฤษฎาสกุลการ
5. เด็กชายนันท์ทัต   ประชุมสงค์
6. เด็กหญิงพรนภา   สังข์กล่ำ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พลสวัสดิ์
8. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   จรรภูยา
9. เด็กหญิงวรรณวรี   เย็นวัฒนา
10. เด็กหญิงศศิธร   ภูมิพันธ์
11. เด็กหญิงศศิวิมล   สังข์กล่ำ
12. เด็กหญิงสุวนันท์   นาคภู่
13. เด็กหญิงอนิสา   ตะโกพร
14. เด็กชายอนุชิต   พัดชา
15. เด็กชายไชยวัฒน์   หนูพรมจันทร์
 
1. นางบุญนำ   จงปัตนา
2. นายประสาน   แย้มจงกล
3. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
4. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
 
316 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายก่อโชค  สุวรรณเนตร
2. เด็กชายจุมพล  งามแท้
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทร์ทิน
4. เด็กชายถิรวุฒิ  เพชรกาฬ
5. เด็กหญิงทักษะพิชญ์  สิงหะพล
6. เด็กหญิงนธิรดา  สุขแก้ว
7. เด็กหญิงนิจจารีย์  ขวัญแก้ว
8. เด็กหญิงปารัศมิ์  ภารตะวงศ์
9. เด็กหญิงปุณยวีร์  เพชรศรี
10. เด็กหญิงพิงพิชญ์  ไกรเกตุ
11. เด็กชายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
12. เด็กชายพิสิฏฐ์  อนันทนุพงศ์
13. เด็กชายภคภูมิ  กิจวาส
14. เด็กหญิงวิศรุตา  แก้วหัวไทร
15. เด็กชายสุภชา  กิจวาส
 
1. นางจิระนุช  หนูเจริญ
2. นายประจักษ์  มรกตคันโธ
3. นางศิริลักษณ์  เพชรศรี
4. นางสุภาพร  ไกรเกตุ
 
317 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายกันตวีร์  ประภาส
2. เด็กชายจิรัฏฐ์  กาญจนวงศ์
3. เด็กชายดัสกร  อ่อนตาแสง
4. เด็กชายธนพร  เวชกุล
5. เด็กชายประสิทธิชัย  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กชายปริญญา  แก้วปรุง
7. เด็กชายพัสกร  ท้าวฟู
8. เด็กชายภัทรวิทย์  ชูดวง
9. เด็กชายภูวนาท  นักฟ้อน
10. เด็กชายศุภโชค  ชำนาญมาก
11. เด็กชายสุขอนันต์  เวชกุล
12. เด็กชายโมไนย  ลายแบน
 
1. นางธนภรณ์  บุญเรืองขาว
2. นางสาวนิจพร  นิจพรพงศ์
3. นางสาวพรทิพย์  เพชรเครือ
4. นายวัฒนา  ศรีสุวรรณ
 
318 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายคนปี่  บุคคลภายนอก
2. เด็กชายคมสันต์   สิงเดชะ
3. เด็กหญิงดวงกมล   แก้วพิชัย
4. เด็กชายนันท์ทัต   ประชุมสงค์
5. เด็กหญิงพรนภา   สังข์กล่ำ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พลสวัสดิ์
7. เด็กหญิงวรรณวรี   เย็นวัฒนา
8. เด็กหญิงศศิธร   ภูมิพันธ์
9. เด็กหญิงศศิวิมล   สังข์กล่ำ
10. เด็กหญิงสุวนันท์   นาคภู่
11. เด็กหญิงอนิสา   ตะโกพร
12. เด็กชายอนุชิต   พัดชา
 
1. นางบุญนำ   จงปัตนา
2. นายประสาน   แย้มจงกล
3. นางสาวอรสา   แซ่อ้วง
4. นางสาวอรุณรัตน์   ศักดิ์ภิรมย์
 
319 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงกัทลี   ใจสมุทร
2. เด็กหญิงชนากานต์   สองนา
3. เด็กชายชิติพัทธ์  รองเดช
4. เด็กชายธีรภัทร  พลสังข์
5. เด็กชายภวิศ  ขาวคง
6. เด็กชายภูวมินทร์  ดำทับ
7. เด็กชายวายุ  รองเดช
8. เด็กชายศักรินทร์  ทองสุข
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองฤทธิ์
10. เด็กหญิงศิริษา  ยงกิจ
11. เด็กหญิงสิโรรส  สิงห์อินทร์
12. เด็กชายอนันฐศักดิ์  ยอดเดชา
 
1. นางศมนวรรณ   เชาว์ทวี
2. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
3. นางสาวอมลวรรณ  ทับเที่ยง
4. นายอาธร   หนูหมาด
 
320 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์แสง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อธิเกิด
3. เด็กชายจิรภัทร  แก้วส่งแสง
4. เด็กหญิงชุติมนฑ์  ขนอม
5. เด็กหญิงณัฏฐากร  คงเพชร
6. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  รัตนพันธ์
7. เด็กหญิงทิพย์กมล  ทัฬหกิจ
8. เด็กหญิงนวลรัตน์  เสือแสง
9. เด็กชายภูวเดช  ขาวนวล
10. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
11. เด็กหญิงลลิตวดี  เสนลิ้น
12. เด็กชายศตวรรษ  ชูพันธุ์
13. เด็กชายศรัณย์  จันทรักษ์
14. เด็กหญิงสุภลักษณ์  เกิดกัน
15. เด็กหญิงหัชชพร  โชติ
16. เด็กหญิงอรรฆพร  ขนอม
17. เด็กหญิงอัยย์รินทร์  หอมจันทร์
18. เด็กหญิงเกวลิน  ทรัพย์นวล
19. เด็กหญิงเบญจมาศ  สายสุวรรณ
20. เด็กหญิงโชติกา  จันทีรัตน์
21. เด็กหญิงโสมพิศุทธิ์  ปัญญาวุธ
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
2. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
3. นางสาวประภาณี  สบเหมาะ
4. นายเกรียงศักดิ์  ประสิทธิ์
5. นางสาวเบญจาภา  เบญจธรรมธร
6. นายเสนีย์  ศรีมณี
 
321 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กชายกฤษดา  สังข์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  หนูสงค์
3. เด็กชายจิณณวัตร  ตัดสมัย
4. เด็กชายชินดนัย  ส้งข์บุญส่ง
5. เด็กหญิงญาณิศา  คงสีนวน
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อนุชาติ
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีวิเชียร
8. เด็กหญิงณัฐวดี  แดงโชติ
9. เด็กชายดรัณภพ  เกิดแก้ว
10. เด็กหญิงดรุณี  ชูภักดี
11. เด็กชายดิศานุวัฒน์  ตรีชัย
12. เด็กชายทิชานนท์  เดชอรัญ
13. เด็กชายธิติวุฒิ  ชะโณวรรณะ
14. เด็กชายธีรวัฒน์  ขวัญชื่น
15. เด็กหญิงนภสร  ชูจร
16. เด็กหญิงน้ำฝน  นวลสมศรี
17. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ทองชัย
18. เด็กหญิงภัทรทิยา  จันทร์ฝาก
19. เด็กชายวัชรินทร์  ชุมทอง
20. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เพ็ชรเรืองทอง
21. เด็กหญิงอรทัย  เม่งบุตร
 
1. นายกิตติพัฒน์  สังข์บุญส่ง
2. นายรัชพล  หอมหวล
3. นายศิลชัย  จริงบำรุง
4. นายสุทธิพงค์  สุคนธรัตน์
5. นายเฉลิมพร  มากแก้ว
 
322 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 1. เด็กชายกฤษฎา  เซ่งฮวด
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงอ่อน
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เหมะรักษ์
4. เด็กชายจเร  เมืองทอง
5. เด็กชายณัฐพงศ์  สังข์เหลือ
6. เด็กชายทศวรรษ  สังข์เหลือ
7. เด็กชายธนกร  ฉีดอิ่ม
8. เด็กชายธนาวุฒิ  พูลสง
9. เด็กชายนนทวัฒน์  ชูดำ
10. เด็กหญิงพรสวรรค์  หน่วยแก้ว
11. เด็กชายพิพัฒน์  นุ่นด้วง
12. เด็กหญิงพิมวิภา  มากจงดี
13. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อาลมาตร
14. เด็กชายสหเทพ  ฉีดอิ่ม
15. เด็กหญิงสิรีลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
16. เด็กชายอนันตศักดิ์  รักษ์จันทร์
17. เด็กหญิงอัญญรัตน์  เหมะรักษ์
18. เด็กหญิงอิงกมล  สังข์เหลือ
19. เด็กชายเดชาวัต  เหมะรักษ์
20. เด็กหญิงเพชรลดา  เมืองทอง
21. เด็กชายเอกมน  แก้วจันทร์
 
1. นายประเสริฐ  ชูดำ
2. นางสาวยุวดี  หมื่นเพชร
3. นางสุลีวัลย์  ฤทธิเดช
4. นางอุษา  หลีวิจิตร
 
323 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 73.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนใหม่ 1. เด็กหญิงกมลชนก    ดำท่าชี
2. เด็กหญิงกรองกนก   บุญนาค
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    จันทร์เสาร์
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา   พรหมขวัญ
5. เด็กหญิงจารุวรรณ   ทองรอด
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์   จันทร์เสาร์
7. เด็กชายณัฐพล   หีดแก้ว
8. เด็กหญิงณัฐวดี   แอ่งสาย
9. เด็กชายนครินทร์   เพชรรัตน์
10. เด็กชายนัทฐวุฒิ   แดงเพชร
11. เด็กชายภาณุพันธ์   ตู้จินดา
12. เด็กชายภานุวัฒน์   ขุนทองแก้ว
13. เด็กชายราชรังสรรค์   มิลินจินดา
14. เด็กหญิงวิสารัตน์   ชูทอง
15. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ยอดมงคล
16. เด็กชายวุฒิชัย    ไสยรินทร์
17. เด็กหญิงศศิธร   กรีอินทอง
18. เด็กหญิงสุธิสา    พัฒนเจริญ
19. เด็กชายหัสถชัย   สุขกาย
20. เด็กหญิงเจนจิรา   สำราญจิตร
21. เด็กชายเฉลิมพงษ์   แย้มแก้ว
 
1. นางกชพร  เกิดปากแพรก
2. นายธานิตย์  พลัดเมือง
3. นายประยุทธ   อิสระบูรณะฤทธิ์
4. นางวนัสฐิกา  อิสระบูรณะฤทธิ์
5. นายสวัสดิ์  รักนาควน
6. นางสุภาวินี  ศุทธางกูร
 
324 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงครินทิพย์  อุดหนุนกาญจน์
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  มิตรเจือ
3. นางสาวจิราวรรณ  โยมา
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หนูคง
5. เด็กหญิงชฎาพร  สังแก้วพูลผล
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญรินทร์
7. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมรัตน์
8. เด็กหญิงณัชณิชา  ทองเหลือ
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูบัวทอง
10. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  รักทอง
11. เด็กชายธีระพัฒน์  นุ่นมา
12. เด็กชายปฏิภาณ  สร้อยจักร
13. เด็กหญิงพรรภษา  พรมจุ้ย
14. เด็กหญิงพัชรินภรณ์  เพชรสุข
15. เด็กหญิงพิมพิศา  ร่มทอง
16. เด็กชายภูริเดช  เพชรขาว
17. เด็กหญิงรัตนพร  อ่อนสงค์
18. เด็กหญิงละมัย  ศรีอุปลัด
19. เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุประทุม
20. เด็กหญิงศศิวิมล  กาละนนท์
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หนักเพชร
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วุฒิจันทร์
23. นางสาวสมัญญา   บุญช่วย
24. นางสาวสุดารัตน์  เขียวสวัสดิ์
25. นางสาวสุทาวดี  สิงคาร
26. เด็กหญิงสุมิตตา  แก้วไข่
27. เด็กชายอดิศร  อุปลา
28. เด็กชายอนุชา  แก้วมณี
29. เด็กหญิงอรปรียา  ปราณขำ
30. เด็กหญิงอรสา  ดำรื่น
31. เด็กหญิงอัจฉรา  หนูเดช
32. เด็กหญิงเก็จมณี  สว่างวงษ์
33. เด็กหญิงเจนจิรา  สกล
34. เด็กชายเจษฎากรณ์  บุญแก้ว
35. นางสาวเมธิณี  ศรีพุทธา
36. เด็กหญิงเอมศิริ  ขนัดเพชร
37. นางสาวโสภิดา  กลับนุ้ย
38. เด็กหญิงโสภิดา  แก้วไทย
 
1. นางณัฐชยา  ปานแก้ว
2. นางณัฐชา  ซิ้วยัง
3. นายบุญฤทธิ์  เพชรนุ่ม
4. นางสาวเกศณี  ศรีกฤษณ์
5. นางเสาวณีย์  แมนเมือง
 
325 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคฉายา
2. เด็กชายชัชวาลย์  คงเหล่า
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไหมพรหม
4. เด็กหญิงทิพรัตน์  ขำอนันต์
5. เด็กชายธนดล  จินาเพ็ญ
6. เด็กชายธนาชัย  เอี่ยมหิรัญ
7. เด็กชายนครินทร์  แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงนลินี  จันทร์พรหม
9. เด็กชายนันทชัย  คำภา
10. เด็กหญิงประยอม  สุพันธะ
11. เด็กชายปริญญา  เอี่ยมหิรัญ
12. เด็กหญิงปาริชาติ  พุทธคำ
13. เด็กหญิงพนิดา  สุขชาวนา
14. เด็กหญิงพรหมพร  รัตติโชติ
15. เด็กหญิงพิฤดี  มะลิวงศ์
16. เด็กชายมหิศร  ไมยโภคา
17. เด็กหญิงมัตฐริกา  นาคฉายา
18. เด็กหญิงรจนา  พรมคณะ
19. เด็กชายศุกกฤษดิ์  คนโทเงิน
20. เด็กชายสมโชค  สิงจานุสงค์
21. เด็กหญิงสิณีนาฎ  เพ็ชรชู
22. เด็กชายอมรเทพ  บุญกาญจน์
23. เด็กหญิงอรวรรณ  เดชเรือง
24. เด็กหญิงอังคณา  จันทร์ทอง
25. เด็กชายเจนณรงค์  แก้วศรีจันทร์
26. เด็กชายเสกสรร  แซ่ตั้ง
 
1. นายขลุ่ย  หนูสม
2. นายจิตตินันท์  แก้วผอม
3. นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี
4. นางวัลภา  พัฒนสมบัติ
5. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ
 
326 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกฤติกา  อ้นชู
2. เด็กชายกิตติพงษ์  หมุนเมือง
3. เด็กหญิงจารุณี  สองสี
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  พงษลุน
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูชนะ
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  ช่วยจันทร์
7. เด็กชายณัฐพงศ์  สวนศรี
8. เด็กชายทิพย์รัตน์  บัวแก้ว
9. เด็กหญิงทิพย์สุมล  กรุณกิจ
10. เด็กชายธัญพิสิฐ  รอดเพ็ง
11. เด็กหญิงนาฏอนงค์  สุขศรี
12. เด็กชายบัญชา  คล้ายนอง
13. เด็กหญิงบุษยา  ชัยรัตน์
14. เด็กชายพลสิทธิ์  ชัยวิเศษ
15. เด็กชายพสิษฐ์  เจริญฤทธิ์
16. เด็กชายพิชญะ  เจริญฤทธิ์
17. เด็กหญิงภัทรมล  ทองประดับ
18. เด็กชายภูวนาศ  คงสบาย
19. เด็กหญิงรัชนก  ขุนทอง
20. เด็กหญิงรัตนพร  มีสุข
21. เด็กหญิงลีลาวดี  รัตกูล
22. เด็กชายวันมงคล  จีนประชา
23. เด็กหญิงวาสนา  กังแฮ
24. เด็กชายศรายุทธ์  เสนีย์
25. เด็กหญิงศิริประภา  ดำมูสิด
26. เด็กชายศุภชัย  ชูบาล
27. เด็กหญิงสุนิษา  ทองแก้ว
28. เด็กชายสุพจน์  ทองบุตร
29. เด็กหญิงสุภานิศา  ทองผอม
30. เด็กหญิงอฐิติญา  นามโสม
31. เด็กชายอรรธน์ชานนท์  กรุณกิจ
32. เด็กหญิงอาธิญา  จินดาวงษ์
33. เด็กหญิงเกษร  ยอดชุม
 
1. นายสมใจ  คงเหลือ
2. นางสาวสุนิศา  ภักด์จันทร์
3. นางสุวีนา  ทองอ่อน
4. นายอุเทน   ซุ่นยะโม
5. นางเตือนใจ  อั้นทอง
 
327 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายพงศธร  เสาวคนธ์
 
1. นายวิจารณ์  หนูสิน
 
328 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายทัศนัย  ช้างน้อย
 
1. นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์
 
329 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางพา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ด้วงทองกุล
 
1. นางอุรา  คลังวัง
 
330 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. นายมนต์สิทธิ์  สวนศรี
 
1. นายทรงฤทธิ์  จันทร์แก้ว
 
331 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายสมชาย  ร่มโพธิ์
 
1. นางจินดา  ยกทอง
 
332 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 1. เด็กชายทินกร  พิทักษ์ศรี
 
1. นางฐิติภรณ์  สุทธิรัตน์
 
333 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กหญิงชยาภร  น้อยหนู
 
1. นางประไพพรรณ  อินทรักเดช
 
334 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
 
1. นางสาวอุษณี  ตันวโรภาส
 
335 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ขวัญเกิด
 
1. นายสุพจน์  ขวัญเกิด
 
336 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แท่นอินทร์
 
1. นางจรรยา   พุ่มคง
 
337 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. นางสาวธันยา  สิทธิชัย
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
338 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางคราม 1. นางสาวปรัสรา    ผลิวรรณ
 
1. นายสุทัศน์  ศรีช่วย
 
339 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายกิตติพจน์  บุญรัตน์
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
340 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายอัลฟาล   จิสวัสดิ์
 
1. นายถิรวัฒน์   คงจันทร์
 
341 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมัยศึกษา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เดชเส้ง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สุริยะโชติ
 
342 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาสาธิต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นางสุพินยา  สุขเกษม
 
343 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุวรรณณา
 
1. นางฉวีวรรณ  สิงหโกวินท์
 
344 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กหญิงพรสุดา  แก้วเหมือน
 
1. นางสมพร  หลุยยะพันธ์
 
345 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นางวัชรี  ศรีช่วย
 
346 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กชายนรากร   ยิ้มรอด
 
1. นายจรวย   สมวงค์
 
347 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายสุริยา  สุนทรหงษ์
 
1. นางสาวอิษฏ์พร  มณีรัตน์
 
348 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. นางสาวปรัสรา   ผลิวรรณ
 
1. นายสุทัศน์  ศรีช่วย
 
349 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงสุปรางทิพย์   แก้วแจ่มจันทร์
 
1. นายประถม   พูลมา
 
350 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยากร 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จงไกรจักร
 
1. นางสาวกาณต์มณี  แก้วบำรุง
 
351 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
352 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางคราม 1. นายสันติวัฒน์   ทองอ่อน
 
1. นายสุทัศน์  ศรีช่วย
 
353 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. นายกริชฎา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางรัชนีกร  บุณยเกียรติ
 
354 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายอรรถพล  กล่อมรักษ์
 
1. นายเหนือหล้า  อินทรเจียว
 
355 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายอรรถพล  กล่อมรักษ์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วาสินธุ์
 
356 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
357 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 1. เด็กชายชาตรี  นิติกุล
 
1. นางสาวจุฑาทิพ  จันทขันทร์
 
358 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายทวีวัฒน์  คงทอง
 
1. นายภูริวัฑฒ์  นาคมุสิก
 
359 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
 
1. นางสาวณัฏฐ์นฤชา  ตนายะวงศ์
 
360 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุใน 1. เด็กหญิงฌามา  คล่องสมุทร
 
1. นายปิติพันธ์  พิรัตน์
 
361 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังสายทอง 1. เด็กหญิงศรัณย์รัชณ์  เพ็งสวัสดิ์
 
1. นางพวงศิริ  ศิรินุพงศ์
 
362 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คะเรรัมย์
 
1. นายเอกชัย  เจ้ยทอง
 
363 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาสาธิต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นางสุพินยา  สุขเกษม
 
364 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาสาธิต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นางเสาวณีย์  ศะศิสุวรรณ
 
365 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินทร์เอียด
 
1. นายเหนือหล้า  อินทรเจียว
 
366 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินทร์เอียด
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วาสินธุ์
 
367 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิตติพส
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
368 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอุนนดา  ปานทน
 
1. นายปิยะภัทร  อักษรชู
 
369 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 1. เด็กชายอรรถชัย  พลแสน
 
1. นางสาวลภัส  ล่องนาวา
 
370 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางคราม 1. นายสันติวัฒน์   ทองอ่อน
 
1. นางวัชรี  ศรีช่วย
 
371 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายจีระศักดิ์  รักษา
 
1. นายชนะ  พรหมม่วง
 
372 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แท่นอินทร์
 
1. นางสาวนัยนาถ  กิจจาวัฒน์
 
373 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางคราม 1. นางสาวปรัสรา   ผลิวรรณ
 
1. นายสุทัศน์  ศรีช่วย
 
374 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ชูช่วย
 
1. นางกัณหา  หะรัตพันธ์
 
375 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 1. เด็กหญิงกนกพร   ลือชัย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ฤทธิ์เกษร
3. เด็กชายฉัตรชัย   บรรจบปี
4. เด็กหญิงชนิกานต์   พรมยัง
5. เด็กหญิงดวงฤดี   ชิดดุสดี
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์   จิตรตรง
7. เด็กหญิงธันยพร   ภูนาศรี
8. เด็กหญิงธันยพร   ประหยัดทรัพย์
9. เด็กชายธีรนัย   หนูมาก
10. เด็กชายนนท์   สีขาว
11. เด็กหญิงนภัสสร   บุญรอด
12. เด็กหญิงนฤมล   นาวาทอง
13. เด็กหญิงนลิลทิพย์   ยิ้มรอด
14. เด็กหญิงประภัสสร   เกษมสุขไพศาล
15. เด็กหญิงพรพิมล   พ่วงจันทร์
16. เด็กหญิงพรรณิภา   ข่าขันมะลี
17. เด็กชายพีรพล   ติกบริพัฒน์
18. เด็กหญิงภูริชญา   กู้กระโทก
19. เด็กหญิงลลิตา   ปานแก้ว
20. เด็กหญิงวรัญญา   น้อยนารายณ์
21. เด็กหญิงศศิกานต์   เผือกจันทร์
22. เด็กหญิงศศิธร   อินทสิน
23. เด็กหญิงเนตรชนก   สำราญพิศ
24. เด็กชายเรวัติ   ปานแก้ว
 
1. นายจรวย   สมวงค์
2. นางนวลจันทร์   มีสติ
3. นายนิตินัย   ใจดี
4. นายอนันต์   ทองชู
 
376 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกรกฎ  สาระวิโรจน์
2. เด็กหญิงกรรณ์ณิกา  เพชรสุทธิ์
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สาระวิโรจน์
4. เด็กชายกีรติ  สลับ
5. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทพันธ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองขนาบ
7. เด็กชายธนากร  สุขประเสริฐ
8. เด็กหญิงนราทิพย์  ศรีทองคำ
9. เด็กหญิงปาริชาติ  สกุณา
10. เด็กหญิงพรอนงค์  อุ่นแท่น
11. เด็กหญิงพิชชาพร  หน่อคำหล้า
12. เด็กชายมนัส  สุดใจ
13. เด็กหญิงศศิธร  แก้วแพ่ง
14. เด็กหญิงสุนันทา  สวัสดี
15. เด็กชายสุภนัย  ศิริพันธ์
16. เด็กชายอนุชา  สโมสร
17. เด็กหญิงอุนิสา  ฮาตวงศ์
18. เด็กหญิงเกตุมณี  รัตนอุบล
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โอยสวัสดิ์
20. เด็กหญิงแอนธิดา  นพเก้า
 
1. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์
2. นายสุริศักดิ์  จันทร์แดง
3. นางอรทัย  รสจันทร์
4. นางอารีย์  คงท่าฉาง
5. นายอุทัย  กิมเสาว์
 
377 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มงคลดิษฐ์
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  อนุศิลป์
3. เด็กหญิงชัชชญา  จันจง
4. เด็กหญิงชาคริญา  ยาวส่ง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองพนัง
6. เด็กชายธนกร  บัวช่วย
7. เด็กชายธนกฤต  เพ็งสกุล
8. เด็กชายธนวัฒน์  บุญชูวงค์
9. เด็กชายธีรภัทร  ไชยเสนา
10. เด็กชายปัฐพงค์  อำลอย
11. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมาคม
12. เด็กหญิงปิติมา  รัตนะ
13. เด็กหญิงพชรวรรณ  ใยน้อย
14. เด็กหญิงพรรภษา  ศิริ
15. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญทอง
16. เด็กหญิงภูริชญา  นาคเกลี้ยง
17. เด็กหญิงมิมลิน  สุขแก้ว
18. เด็กหญิงวริษฐา  จันทร์ประสิทธิ์
19. เด็กชายวัชรินทร์  ชอบผล
20. เด็กหญิงวิชญาดา  บัวสุวรรณ
21. เด็กชายวุฒิภัทร  สวนประโคน
22. เด็กหญิงศศิธร  อุปลา
23. เด็กหญิงสุปะวีณ์  วงศ์เตชะนนท์
24. เด็กหญิงสุวภัทร  โชติ
25. เด็กหญิงสุวลักษณ์  ไม้เรียง
26. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชูสุทน
27. เด็กหญิงอพิรุณ  สุดสาย
28. เด็กหญิงอภิสรา  ปานทอง
29. เด็กหญิงอังคนาพร  ราชพิบูลย์
30. เด็กหญิงอิสรีย์  วงศ์เตชะนนท์
31. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไชยเสนา
32. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูยงค์
 
1. นางดารณี  สุนทรนนท์
2. นางบุญญาธิการ  ขาวชอุ่ม
3. นางมนฤดี  คงแก้ว
4. นางยุพาภรณ์  สมทอง
5. นางฤทธิยา  เดชาสิทธิ์
6. นางสาวสุภาพร  ภาครัตน์
 
378 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงมาตร 1. เด็กชายซายือรี  อาแว
2. เด็กชายซาเรฟท์  สุหลงละ
3. เด็กหญิงซีตีมาเรียม  เจ๊ะอาลี
4. เด็กชายซุกรี  รีขะ
5. เด็กหญิงซูเซียนา  ดาปาลู
6. เด็กชายนัสรูดิน  แมเราะห์
7. เด็กหญิงนาริกา  มะวิง
8. เด็กชายนิซายูตี  บอซุ
9. เด็กหญิงนิลลี  สาเม๊าะ
10. เด็กหญิงนูรฟาซีลิม  บูละ
11. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อับดุลเลาะ
12. เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะหะมะ
13. เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  เจ๊ะฮะ
14. เด็กหญิงนูรีตา  วาฮะ
15. เด็กหญิงปัทมา  มะสากี
16. เด็กหญิงฟิตรี  บินเจ๊ะเต๊ะ
17. เด็กหญิงฟิรดาวส์  มีนา
18. เด็กหญิงมาซีเตาะ  อาแวนุ๊
19. เด็กหญิงมูรณี  เจ๊ะเหง๊าะ
20. เด็กชายมูฮำหมัดอาฟันดี  แม
21. เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  อาแว
22. เด็กหญิงรอกีเยาะ  หามะ
23. เด็กหญิงรอซีดา  หามะ
24. เด็กหญิงสาฟูรา  มามะ
25. เด็กหญิงสีตีฮายัร  บุญญา
26. เด็กหญิงอมาลีนา  กะนา
27. เด็กชายอับดุลซาลาม  ดาบู
28. เด็กชายอับดุลเลาะ  เจ๊ะอีซอ
29. เด็กชายอานัส  บือราเฮง
30. เด็กหญิงอานีลา  ยูโซ๊ะ
31. เด็กหญิงอารีนา  บากา
32. เด็กชายฮาฟีซี  ดาโอ๊ะ
33. เด็กหญิงฮายาตี  ดาโอ๊ะ
34. เด็กหญิงฮาสือนะ  อาบู
35. เด็กหญิงโนรฮายาตี  เปาเอาซี
36. เด็กหญิงโรสมัยนี  เจ๊ะเต็ง
 
1. นายนิอัสฮา  ลาเซ็ง
2. นางสาวนูรีฮา  หะยีสาและ
3. นางวันการีม๊ะ  นิแห
4. นางสุนันท์  มีนา
5. นายอดุลย์  หารง
6. นางสาวอัยนุน  อาแว
7. นายเจตนารมณ์  บากา
8. นางไซหนับ  หะยีมือลี
 
379 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้อง 1. นายกัมปนาท  จัตุรงค์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุ์หนองบัว
3. เด็กชายธนภัทร  เกลี้ยงประดิษฐ์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญา
5. นางสาวปาริยา  คินธร
6. เด็กหญิงพรนภา  ธนธัญลักษณ์กุล
7. เด็กชายพรเทพ  รอดเจริญ
8. เด็กชายพัฒนา  ไตรวงศ์ย้อย
9. นายภควินทร์  เสือทอง
10. นายรุ่งระวิน  พ่วงขำ
11. เด็กหญิงฤทัยชนก  ประเสริฐพงษ์
12. เด็กชายวรนัฏฐ์  เพ็งจันทร์
13. เด็กหญิงวราลักษณ์  สุขผ่อง
14. เด็กหญิงวริศรา  กาพย์เกิด
15. นายวัชรพล  ถึงพันธ์
16. เด็กหญิงศิรินภา  หร่ายเจริญ
17. เด็กชายศุภกิจ  อุปลา
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนอุบล
19. เด็กหญิงสุทธาสินี  เกิดเกตุ
20. เด็กหญิงสุพัตรา  เนินหนู
21. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมแพทย์
22. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทินกร
 
1. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์
2. นางสุภัคธีรา  ไพรวัลย์ทิพย์กุล
3. นายสุริยา  วรประดิษฐ์
4. นางอรทัย  รสจันทร์
5. นายอุทัย  กิมเสาว์
 
380 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชานิคม 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สืบวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา   เมฆลอย
3. เด็กหญิงฐิติมา   เฟื่องรอด
4. เด็กหญิงทัศนีย์   บุญเชิด
5. เด็กหญิงนรมน   จุลรักษ์
6. เด็กหญิงนีราภา   แดงสกล
7. เด็กชายปฏิพัฒน์   อำพันธ์ทอง
8. เด็กหญิงประภัสสร   จันทร์รอด
9. เด็กชายประเสริฐศักดิ์   จันทร์หนัก
10. เด็กหญิงปวีณา  อุดม
11. เด็กหญิงพรสวรรค์  ศรีสุวรรณ
12. เด็กหญิงพัชริดา   ศิริงะ
13. เด็กชายพินิจ   แตงพลับ
14. เด็กหญิงพีราภรณ์  สวัสดิ์พิบูลย์
15. เด็กหญิงมาริษา   จูหมัด
16. เด็กหญิงยุวดี  สมบุญ
17. เด็กชายราม  แสงมณี
18. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่เล้า
19. เด็กหญิงวัชราภรณ์   จันทะรบ
20. เด็กหญิงวิลาวรรณ   พนัสนาชี
21. เด็กหญิงศิริขวัญ   วังสตัง
22. เด็กชายสมคิด   บุตะชา
23. เด็กชายสมยศ   ชัยวงศ์
24. เด็กหญิงสริตา  จันทะรบ
25. เด็กหญิงสุจิตรา   ท้าวเชื้อลาว
26. เด็กหญิงสุชาดา   ศรีอัมพร
27. เด็กหญิงสุทธิดา  สมบุญ
28. เด็กหญิงสุพรรษา   จูหมัด
29. เด็กหญิงอภิญญา  มะลิชื่น
30. เด็กชายอัครชัย   เพชรเจริญ
31. เด็กชายอำนาจ   อินเนียร
32. เด็กหญิงไพรดา   ไชยประภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว   จิตคง
2. นางพิม  วรรณเลิศ
3. นางสาวรุซนา  อุสมาน
4. นางสาวสุภาวรรณ   จิตทะเน
5. นางสุวรรณี    อยู่เปี่ยม
6. นางสาวอธัญญา   นุ้ยเขียว
7. นายอับดลเราะหมาน  มาลัยสนั่น
8. นางไหรหนะ  มาลัยสนั่น
 
381 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสมทรง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  วังสมบัติ
3. เด็กหญิงจิตติมา  ว่อง
4. เด็กชายชญานนท์  บัวจันทร์
5. เด็กชายชุติพนธ์  ศรีกาญจน์
6. เด็กชายธราเทพ  รุ่งสอาด
7. เด็กหญิงรัชนีกร  ลีวัง
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ถนอมน้อย
9. เด็กชายสณธิ  เพ็งสกุล
10. เด็กหญิงสมิตา  หนูปลื้ม
 
1. นางกมลพรรณ  หนูปลื้ม
2. นางชูใจ  บัวคลี่
3. นางสุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ
 
382 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงกนกพร  คงดี
2. เด็กชายกิตติ   อุราชื่น
3. เด็กหญิงขนิษฐา   เพ็ชรน้ำ
4. เด็กชายชยันต์   ยุพาพัน
5. เด็กชายนริศ   คงยัง
6. เด็กชายปวีณา   มาประกอบ
7. เด็กชายพงษ์นรินทร์   พวงทอง
8. เด็กหญิงพิมประภา   อินทสุทธิ์
9. เด็กชายอภิลักษณ์   พลอยมุกดา
10. เด็กหญิงเสาวณี   หนูแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์   ชัยณรงค์
2. นางชันษา   พลายชุม
3. นายเสวก   เอียดนิมิตร
 
383 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ชูมณี
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ตรีโชติ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  เพชรอาวุธ
4. เด็กชายณัฐวัตร  อักษรพันธ์
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กินขุนทด
6. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วกระจก
7. เด็กหญิงภาวินี  หมูดจันทร์
8. เด็กหญิงวรนุช  ณะคลิ้ง
9. เด็กชายศราฎร  ชูสุวรรณ์
10. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  อัทยาพันธ์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  แสงจันทร์แก้ว
2. นางสาววิภาวรรณ  ตรีโชติ
3. นางวีระศรี  คชสิทธิ์
 
384 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชนาพร   จันทโส
2. เด็กชายบูรณ์พิภพ    สีนอก
3. เด็กหญิงพรสวรรค์   ภูดวงจิต
4. เด็กหญิงรัชดาพร   คงแสนคำ
5. เด็กหญิงศิริยากร   ทองที
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์   บุญหว่าน
7. เด็กชายสุทัศน์   เพ็ชรเดช
8. เด็กชายอณุวัฒน์   ศรีโย
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เทพี
10. เด็กชายแมนทิวา   คำสะไมตรี
 
1. นางปริศนา   นิ่มคร
2. นายภัทรวิชช์   ปลื้มใจ
3. นางสาวอัญชิสา   วันดี
 
385 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ห้องหาย
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เเสงสูง
3. เด็กหญิงณัฐมน  นนทะเสน
4. เด็กชายธนวัฒน์  มีเสน
5. เด็กชายยุทธนา  พฤกษารัตน์
6. เด็กชายวีรวัฒน์  สายวารี
7. เด็กหญิงสุจินดา  กรรฑมาศ
8. เด็กหญิงอินทิรา  กลิ่นหนู
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ภูมิสถิตย์
2. นางวันทดี  หลักบ้าน
 
386 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงกนิษฐา   เพ็งพอรู้
2. เด็กชายธนพงศ์   ท่าจีน
3. เด็กชายธนพล   เพ็ชรฤทธิ์
4. เด็กชายธีรพล   ทะเลลึก
5. เด็กชายธีรพันธ์   สองสมุทร
6. เด็กหญิงรัชรีกร   ช้างน้ำ
7. เด็กหญิงวาสนา   เอี่ยมสำอางค์
8. เด็กหญิงสุวิมล   รัตนตรัง
9. เด็กหญิงหัทยา   หลวงนา
10. เด็กชายอภิสิทธิ์   แก้ววิเชียร
 
1. นายชยพล   ดารารัตน์
2. นางสาววิศรุตา   กสิคุณ
3. นางสาวเนตรชนก   เกื้อเดช
 
387 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงชลนิชา  บุญประดับ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวแก้ว
4. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ถาวร
5. เด็กหญิงพัชนิดา  ฤทธิมา
6. เด็กหญิงพัชรีย์  ชูสูง
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชัยวิชา
8. เด็กหญิงวันทนา  เกลื่อนสิน
9. เด็กหญิงศิริพร  ตาหน่วย
10. เด็กหญิงสุรารักษ์  บัวรักษ์
11. เด็กหญิงสุวนันท์  คงสังข์
12. เด็กหญิงอริสรา  สามารถ
 
1. นายกริชศิลป์  วรินทร์เวช
2. นางสาวณัฐธยาน์  ย่องดำ
3. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
4. นางสุวดี  บุญชูประภา
 
388 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนูรีซัน  โด่หลี
3. เด็กหญิงนูรียะ  เจะแม
4. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
5. เด็กหญิงวทันยา  บุญชู
6. เด็กหญิงวรรณอาสา  อ่อนศรีชัย
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางลัดดา  พริกเบ็ญจะ
3. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
389 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ย่องเส้ง
2. เด็กหญิงธัญญมณฑ์  สมันนุ้ย
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ทิพยสงคราม
4. เด็กหญิงมนัญชยา  ทองร่วง
5. เด็กหญิงวรวลัญช์  ไชยบัณฑิต
6. เด็กหญิงสุขรดา  สุขนวล
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางสาวสุจิมา  ชูหนู
3. นางเพชรรัตน์  เปล่งเสียง
4. นางสาวโสภินันท์  ถนอมนาม
 
390 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษ์จันทร์
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  เหมเชื้อ
3. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ทุมชะ
4. เด็กหญิงวิภาวัส  คงน้อย
5. เด็กหญิงศิริทิพย์  เหมทานนท์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญขวัญ
 
1. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
2. นางสาคร  บุญรัตน์
3. นายเจษฎาพร  จันทร์กระจ่าง
 
391 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกัลญา  เคลือบสุวรรณ
2. นางสาวจิตติมา  นันตมาส
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ปู่นุส
4. นางสาวอรพรรณ  ชูศรี
5. นางสาวอรอนงค์  หมวดทอง
6. เด็กหญิงเนตรชนก  แก้วเทพ
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางศศิธร  สุขศรี
3. นางสาวิตรี  ผกามาศ
4. นางอัมพิกา  เพชรมณี
 
392 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองเป็ด 1. เด็กหญิงกัณตา  ทองขวิด
2. เด็กหญิงขวัญธิดา  วิเชียร
3. เด็กหญิงชฎาพร   จุติภักดิ์
4. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ดำดี
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  เผือกชาย
6. เด็กหญิงพรรษชล  นาทุ่งนุ้ย
7. เด็กหญิงวิลัยวัลย์  พลวัฒน์
 
1. นางกาญจนา  พลสังข์
2. นางกาญจนา  ไชยรัตน์
3. นางสาวพัชรี  ช่วยศรี
4. นายสมวุฒิ  กุลพุทธสาร
 
393 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ไพศาล
2. เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงทิพย์มุก  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ธูป
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  หอมฤทธิ์
6. เด็กหญิงภารดี  สามพลกรัง
7. เด็กหญิงภาวิตา  สามพลกรัง
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางสาววราภรณ์  คำคง
3. นางอัมพิกา  เพชรมณี
4. นางอาภรณ์  อำพันกาญจน์
 
394 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญามิล  ดินสะละ
2. เด็กหญิงชิดชนก  เล็กเลอสินธุ์
3. เด็กหญิงณัฐรีญา  นุมาศ
4. เด็กหญิงณัทชานันทน์  เกียรติกิจกุล
5. เด็กหญิงธัญชนก  แสงสุวรรณ
6. เด็กหญิงรัตติยากร  บัวทอง
7. เด็กหญิงวรรวิสา  ศรีม่วง
8. เด็กหญิงศศิกานต์  นัยเนตร
9. เด็กหญิงสปัน  มณฑิราช
10. เด็กหญิงสุภัทรตา  พรหมชู
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์โยธา
 
395 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโหละคล้า 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันทร์ชุม
2. เด็กหญิงกาญจนา  อินทรเสนี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองแท้
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุณโยดม
5. เด็กหญิงผกาวดี  หนูอินทร์
6. เด็กหญิงพัชราภา  ตัณฑมณี
7. เด็กหญิงวิมลมณี  จิตรบุญ
8. เด็กหญิงสุภัสรา  รักยิ่ง
 
1. นางสาวรัชฎาวรรณ  ธีรธิติ
2. นางราตรี  แก้วกระจ่าง
3. นางลักขณา  นันทวงค์
4. นายเทิดศักดิ์  รักสม
 
396 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อยู่คงแก้ว
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชนะศรี
4. เด็กหญิงพรรศพร  ไชยนุรัตน์
5. เด็กหญิงมุขการดา  จุลเลศ
6. เด็กหญิงรัตนาวลี  โพธิจิญญาโน
 
1. นางบุญศรี  หงษา
2. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
3. นางสาวศิริรัตน์  ธุระกิจ
 
397 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดนุ่น
2. เด็กหญิงณัฐฐา  สมหวัง
3. เด็กหญิงธีรนุช  รอดคุ้ม
4. เด็กหญิงนิภาพร  แรกรุ่น
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  ช่อผูก
6. เด็กหญิงภณิดา  เทพทัศน์
7. เด็กหญิงศุภธวดี  ศรเกลี้ยง
8. เด็กหญิงสุนิตา  เชยบัวแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์ทนา  เกลา
2. นางสาวจันทิรา  ละม้าย
3. นางสาววิไลลักษณ์   ละวู่
 
398 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. นางสาวชุติมา  นรากล่ำ
2. นายณัฎฐกิตติ์  อินประเสริฐ
3. นายณัฐวุฒิ   ชูศรีจันทร์
4. เด็กหญิงพนิดา  เดชจินดา
5. นายพีระพัต  ปัสสาพัน
6. เด็กหญิงอุมารินทร์  เสทิน
 
1. นางสาวจาริยา  มินทการ
2. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
3. นางศศิธร  สุขศรี
4. นางอัมพิกา  เพชรมณี
 
399 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขำอนันต์
2. เด็กชายกฤษฎา  สมบูรณ์
3. เด็กชายจักพรรดิ์  โล่เล็ก
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศ์อนุ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  แท่นทอง
6. เด็กหญิงนิตยา  บุญแต่ง
7. เด็กหญิงปราณี  ยั่งยืน
8. เด็กหญิงพรรณิภา  ศรีคำภา
9. เด็กชายวสันต์  จิตรมุ่ง
10. เด็กชายเขมรินทร์  บัวไสย์
 
1. นางจิรา  พราหมณี
2. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
3. นางสาววิภาวรรณ  ระดมวงค์
4. นางสาวสุธารัตน์  นิ่มกูล
5. นางหรรษา  ศิลป์สอน
 
400 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะบารัง 1. เด็กชายจตุภูมิ  เพชรซ้อน
2. เด็กหญิงดีญานา  เจ๊ะนะ
3. เด็กชายนนทวัฒน์  สายสุวรรณ์
4. เด็กหญิงนารีนาถ  โต๊ะลี
5. เด็กหญิงนาเดีย  กูทา
6. เด็กหญิงนิฮาวา  นิและ
7. เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาบูลี
8. เด็กหญิงฟาตีหม๊ะ  หวังพึ่งฉาย
9. เด็กหญิงฟารีดา  แวกะจิ
10. เด็กชายฟาอีฟ  เจ๊ะอูมา
11. เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีผล
12. เด็กชายอาบู  ฮาแย
13. เด็กหญิงอามานี  เจ๊ะอูเซ็ง
14. เด็กหญิงอาอีซ๊ะห์  แวแม
15. เด็กหญิงฮุสนา  มามะ
16. เด็กหญิงโซฟียา   มะลี
 
1. นางจิตรี  จงจิตร
2. นางสาวณัฐชยา  วิริยะสร้างตน
3. นายประวิทย์  เศวตสุตร
4. นางราศี  พรหมมณี
5. นายอุดม  อุดมเศรษฐ์
 
401 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงจริยาวดี  หาญชนะ
2. เด็กหญิงจารวี  เจริญกิจ
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  สุขเจริญลาภ
4. เด็กหญิงณิชาวรินทร์  ชูนุ้ย
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ล่องตี้
6. เด็กหญิงวรรณรดา  มาตรบุตร
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  แต้มแก้ว
8. เด็กหญิงอัมนี  มัจฉา
9. เด็กหญิงอารยา  ทิพย์อุดมลักษณ์
 
1. นางจุฑารัตน์  อารมณ์
2. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
3. นายประสาธน์ชัย  แย้มสุนทร
4. นายปิยพงษ์  ทองทุ่ม
5. นางสาวอารียา  ดินเตบ
 
402 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 1. เด็กหญิงกิตติยา   กสิคุณ
2. เด็กหญิงจุฑามาส   มะณีแสง
3. เด็กหญิงชรัฐดา   ช้างน้ำ
4. เด็กหญิงญาดาวดี    ผิวขำ
5. เด็กหญิงดารณี    ชูดวง
6. เด็กชายทินกร   แซ่เฮง
7. เด็กชายนาวี    สะมาน
8. เด็กหญิงนุจิรา   ช้างน้ำ
9. เด็กชายประสิทธิ์   ช่วยรอด
10. เด็กชายมนัสนันท์  ก๊กใหญ่
11. เด็กหญิงลัดดาวรรณ    วะเจดีย์
12. เด็กหญิงวิลาวรรณ   สามเมือง
13. เด็กหญิงสร้อยสุดา   ห้วยลึก
14. เด็กชายโสภณวิชญ์   เพ็งพอรู้
15. เด็กหญิงไพลิน   ปั้นทอง
 
1. นายชยพล   ดารารัตน์
2. นางสาววิศรุตา   กสิคุณ
3. นางสาวเนตรชนก   เกื้อเดช
 
403 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เลื่อนแก้ว
2. นางสาวชุติมณฑน์  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงนันทนัท  สมรักษ์
4. เด็กหญิงนารถนรี  ฤทธิเดช
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วกลาง
6. เด็กหญิงยุวลักษณ์  สิงเนี่ยว
7. เด็กหญิงศตพร  นวนแก้ว
8. นางสาวศิริรัตน์  กลิ่นเพชร
9. นางสาวสุภารัตน์  เชยชื่นจิตร
10. เด็กหญิงอัจฉรา  สงหนอง
11. เด็กหญิงอัสมา  คงเมือง
12. เด็กหญิงโชติรส  บัวรักษ์
 
1. นางนันทพร  คีรีรัตน์
2. นางวิจิตรา  วงศ์สัมพันธ์
3. นางสกาวเดือน  ประสาร
4. นางสิริรัตน์  ท่าจีน
 
404 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน บ้านบางตะเภา 1. เด็กชายกฤตภัค  ไกรนรา
2. เด็กชายจักรกฤษ  ไกรนรา
3. เด็กหญิงธนัชญา  ช่วยรอด
4. เด็กหญิงธิดาทิพย์  มูลี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทอง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่วยรอด
7. นายบดินทร์  เพชรอาวูธ
8. เด็กชายปิยวัฒน์  ตุ้งซี่
9. นายพงษ์อมร  แก้วลูก
10. นางสาวมาลัย  ศรีสุขใส
11. นางสาวมุกดาวัลย์  ชูขันธ์
12. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีวิเชียร
13. นายอดิศร  ทองคำยาน
14. เด็กหญิงอิสรีย์  ดาวกระจาย
15. นางสาวเสาวลักษณ์  สุทธิมาศ
 
1. นางธีรนันท์  แม้นทอง
2. นางสำอางค์  ชัยวิชิต
3. นางเพ็ญศรี  แก้วกำยาน
 
405 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิฐติเดช  คงคานนท์
2. เด็กชายปฏิพล  จิตรอักษร
3. เด็กชายพิพัฒน์ชัย  ไชยชำนาญ
4. เด็กชายภาณุพงศ์  ลายพยัก
5. เด็กชายสุรวัศ  จิตติศักดิ์
 
1. นายสุวิทย์  ศรีรักษา
2. นายเจริญ  คงเทพ
 
406 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายชัยยา  เพชรรักษา
2. เด็กชายชาญณรงค์  เจริญรัมย์
3. เด็กชายนฤเดช  เพชรรักษ์
4. เด็กชายนาวิน  อินทะ
5. เด็กชายสิทธิพล  เที่ยงธรรม
 
1. นายดุลสฤษดิ์  รัตนูปกรณ์
2. นายพิชิต  คงแจ่ม
 
407 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์   ธรรมณี
2. เด็กหญิงทัศนีย์   ศรีฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิริขวัญ   ยิกุสังข์
4. เด็กชายสุชาติ   นวลขนาย
5. เด็กชายเจษฎาพงศ์   พรมบังเกิด
 
1. นางสาวจรัสศรี   ธรรมา
2. นางปรานอม   รองมาลี
 
408 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงวิภาพร  เทพภัทร์
2. เด็กชายเพชรรัตน์  พงษ์พันธ์
 
1. นายปฏิเวท  นะวะมวัฒน์
 
409 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 86.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กชายจักรี  ศรีชัย
2. เด็กชายนัทนนท์  ลิ่มซิ้ว
 
1. นายชิญา  ฉันทจิต
2. นายทศพล  หนูชู
 
410 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์นิ่ม
2. เด็กชายธีธัช  ราชรักษ์
 
1. นางบุญญาธิการ  ขาวชอุ่ม
2. นางอาภรณ์  คำครุฑ
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง 1. เด็กชายลุคมาณ  เง๊าะ
2. เด็กชายอาราฟัส  ดาโอะ
3. เด็กชายแวอัสมิง  มามะ
 
1. นางสาวปิยะนุช  บุญยรัตน์
2. นางสาวโนร์รีตา  ดือราแม
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 1. เด็กชายซาฟูวัน  สาและรี
2. เด็กชายศราวิน  สะอาด
3. เด็กชายเล่าอือ  แซ่เจิง
 
1. นายชนะ  บือโต
2. นางนริสา  ณ ปัตตานี
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายสมญา    เมืองจันทร์
2. เด็กชายสิทธินนท์  เกษตรสมบูรณ์
3. เด็กชายอาซาน  บุญณะ
 
1. นางพัชรินทร์  แก้วคง
2. นางอนันตา  ไชยรักษ์
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายจีระศักดิ์  พรหมฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แต้มจันทร์
3. เด็กชายวัชรินทร์  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางวรรณา  เดชะ
2. นายสุเมธ  เดชะ
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายนพดล  ไหมดี
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สุวรรณทิพย์
3. เด็กหญิงอรัญญา  เทพรักษ์
 
1. นางจิราภรณ์  นาวารัตน์
2. นางยุวดี  เพชรดำ
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กชายนุสรี  เจะมะ
2. เด็กชายรอซือดี  อาแว
3. เด็กชายสรวิชญ์  สาเล็ง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  พลสิทธิ์
2. นายประสงค์  สุวรรณแพทย์
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะรัง 1. เด็กชายซายฟู  มะเด็ง
2. เด็กชายอดีนัน  ยูโซะ
3. เด็กชายเกาว์ซัรฟาอ์  ฮามะ
 
1. นายประเสริฐ  สารนัย
2. นายโกวิท  หนูแก้ว
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละหาร 1. เด็กหญิงนูรมา  เจะมะ
2. เด็กชายมะซาเฟียน  อาลี
3. เด็กชายอับดุลวาลี  เจ๊ะมิ
 
1. นางพนิดา  หะยีอาลี
2. นางสาวมัยซาระห์  อาลี
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงกาลตีนี  อาแว
2. เด็กหญิงกูนูรมี  ดาตู
3. เด็กชายซูเฟียน  อาแด
 
1. นายสุนทร  ศรีสมปอง
2. นางสาวฮานีซะห์  มะมิง
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงณัฐมน  ทองอร่าม
2. เด็กหญิงรัชนก  คงหอม
3. เด็กชายวีรพล   หนูแก้ว
 
1. นายกิตติ  ลิมวนาทิพงษ์
2. นางสุภาวดี  รัตนพันธ์
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูชลคราม
2. เด็กชายวัชรากร  สุยาละ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พัฒนเดช
 
1. นางนิตยา  ถาวรรัตน์
2. นายเสรี  จามพัฒน์
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงพรชนก  วิวัชนะ
2. เด็กชายวันเฉลิม  อ่อนดี
3. เด็กชายศุภกิตติ์  โชติช่วง
 
1. นายประสิทธิ์  พงศ์ประยูร
2. นายสามารถ  จุลวรรณา
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงชฎาณัฐ  ยังแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงศิริญธรณ์  กุลเมฆา
4. เด็กหญิงสุนิสา  แป้นเพชร
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  จุลพงษ์
6. เด็กหญิงอรณิชา  สุดจินดา
 
1. นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา
2. นางวิชชุตา  บุญดี
3. นายศุภโชค  รอดทับ
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กหญิงฐิติยา  เสียงดี
2. เด็กหญิงวรณัน   พรมวันรัตน์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญขวัญ
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นะสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชุมเรือง
6. เด็กหญิงอรอนุงค์   แก้วนก
 
1. นางถนอมศรี  รักษ์ศรีทอง
2. นางวัฒนา  ทองชัย
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กหญิงกุลนันทน์   มีชนะ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  จิตติศักดิ์
3. เด็กหญิงปานฤทัย  จ่าภัยวัง
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วังบุญคง
5. เด็กหญิงสุชาวลี  ชูชำนาญ
6. เด็กหญิงอรณิชา   อนุนนท์
 
1. นายกรีฑา  สามพิมพ์
2. นางสุพร  สามพิมพ์
3. นางสาวอมรรัตน์  สุขสงวน
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายกฤษกร    คล้ายอักษร
2. เด็กหญิงนันทาวนา    ชังช่างเรือ
3. เด็กหญิงพรชนก  ฉิมพลี
4. เด็กหญิงรุ้งทอง    บำรุงสุข
5. เด็กหญิงศิรินันท์    หนูพรหมจันทร์
6. เด็กชายอนุพงศ์    ชำนาญกิจ
 
1. นายธีระยุทธ    กิตตินภวัฒน์
2. นางสาวนิภาพรรณ    บุญญกาศ
3. นางฤทัยวรรณ    น้อยเอียด
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาพา 1. เด็กหญิงกุสุมา  เจริญรูป
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ์  ไชยณรงค์
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คงน้อย
4. เด็กหญิงศศิธร  หีดแก้ว
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สังข์เกื้อ
6. เด็กหญิงสุจิระดา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางจำเนียร  สาระพงศ์
2. นางสาวิตรี  ขลุดสกุล
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. นางสาวกรรณิกา  รักษากิจ
2. เด็กหญิงกอร์ปกาญจน์  สุขกิจ
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ประพันธ์
4. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีพุฒ
5. เด็กหญิงรุ่งฤดี  จุลพันธ์
6. นางสาวอุมาภร  ศรีโชติ
 
1. นางกฤษณา  ตราชู
2. นางกาญจนา  กาญจนกีรณา
3. นางสาวกุหลาบ  ใจสมุทร
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงฉิม
2. เด็กชายพงศ์ภีระ  เมฆตรง
3. เด็กหญิงระวิวรรณ  คงทอง
 
1. นางรัชฎาวรรณ  เยี่ยงคุณเชาว์
2. นางอนงค์  แก้วมี
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงปัทมา  แก้วสำราญ
2. เด็กหญิงวรรณธินี  แก้วไข่
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองพันธุ์
 
1. นางวิไล  เพชรบำรุง
2. นายโกวิทย์  เพชรบำรุง
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1. เด็กชายกอบชัย  สดใส
2. เด็กชายปฏิพล   ใสสุชล
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แสงวุ่น
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  ขำจิตร
2. ดาบตำรวจเสถียร  ดีทอง
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. นางสาวปัญจรัตน์   วุ่นแก้ว
2. นายวรวุุฒิ  เยาแสง
3. นายวัชระ  สิทธิพันธ์
 
1. นางจินดา   เทวยุรังค์
2. นางสุภาวดี  อินปาน
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เจียรมาศ
2. เด็กหญิงปานตะวัน  ทิพจรุง
3. เด็กหญิงสิโรชา  พันธรังษี
 
1. นางพัฒนา  เหล็งจุ๊ย
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากลง 1. นางสาวกนกวรรณ  พระสงฆ์
2. นางสาวณัฏฐิกา  บุญมี
3. นางสาวภัทรสุดา  จีนบวย
 
1. นางสุมาลี  ปิ่นหอมกุล
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอารียาศึกษา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เทพกร
2. เด็กหญิงวิชานาถ  จอมพล
3. เด็กชายสวิตต์  รัตนดำ
 
1. นางวลัยลักษณ์  ปาละกุล
2. นายอารีย์  ขาวดี
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเผืยน 1. เด็กชายกันต์กวี  เพชรรัตน์
2. เด็กชายรัตนากร  ชุมทอง
3. เด็กหญิงอารียา   ชำนาญ
 
1. นายพีระวัฒน์  ณ นคร
2. นายภาณุรัตน์  พัทน้อย
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายธรรมนูญ  ปราบณรงค์
2. เด็กชายภัทรดนัย  ยูโส๊ะ
3. เด็กชายอัครพล  อินทรปาล
 
1. นายวิชาญ  ประกอบชัยชนะ
2. นายสวน  สิทธิพงษ์
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จิตรา
2. เด็กชายธีรเดช  พราหมหนู
3. เด็กชายไกรศักดิ์  จงจิตร
 
1. นางจีระวรรณ  กาญจนามัย
2. นายสุรเดช  คงแก้ว
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายธนโชติ  ขันธ์สามล
2. นายวชิระ  ศรีหิรัญ
3. เด็กชายอนุกูล  พรายแก้ว
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านย่านอุดม 1. เด็กชายณัชพล  ช่วยเกิด
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทิพย์รองพล
3. เด็กชายเอกวัฒน์  ปานชู
 
1. นายบุญถิ่น  แก้วเซ่ง
2. นางพฤษารัตน์  เพชรฤทธิ์
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง 1. เด็กหญิงณัฐมล  วงษ์จีน
2. เด็กหญิงวดิดา  อนุวัฒนวงศ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สยมพร
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุวรรณปักษ์
2. นางเพียงเพ็ญ  ดวงจิตร
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กหญิงธนาภา  กลิ่นดี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  กลัวผิด
3. เด็กหญิงอริศรา  นวลพลับ
 
1. นายชวลิต  เลิศเกียรติวงศ์
2. นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนรมน  สารภาพ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  รักขนาม
3. เด็กหญิงอัญมณี  เจริญกิจ
 
1. นางอำไพวรรณ  สุวรรณชาตรี
2. นางเชาวณีย์  สุวรรณมณี
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ก้าหรีมการ
2. เด็กหญิงรัตนจณา  กะสิรักษ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ปากลาว
 
1. นางสุมาลี  รักษามั่น
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. นางสาวธนพร  บุญส่ง
2. เด็กหญิงลลิตา  สว่าง
3. เด็กหญิงสุกันยา  กิติยามาศ
 
1. นางจริยา  สังขพันธ์
2. นางศลิษา  มานะศิริ
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกงตาก 1. เด็กหญิงปิยดา  ศรีฤทธิ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ลอยคล้าย
3. เด็กหญิงอินธิรา  พุมราช
 
1. นางปานทิพย์  เกลี้ยงเกลา
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธาราม 1. เด็กหญิงพรสุดา  คงศรี
2. เด็กชายภควัต  ขุนทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เล็งตามดี
 
1. นางรัตติยา  จันสว่าง
2. นางสนธยา  ไตรเมศ
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 1. เด็กหญิงญาณศิริ  เครือมะละ
2. เด็กหญิงสุนิสา  เหม็นยา
3. เด็กหญิงอัจจิตา  ถาวร
 
1. นางสาวจิราพร  ปลอดภัย
2. นางวนิดา  อิสสระโชติ
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  เลื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงพรรพษา  อามะลุน
3. เด็กหญิงเฟิร์นณัฐดา  เพชรหิน
 
1. นางชูศรี  เศษวิชัย
2. นางภิญญา  โพชสาลี
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญไพโรจน์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ยอดอินทร์
3. เด็กชายปัญญา  สาโหด
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นายสมพร  แก้วดำ
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชำนาญสินธ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดำพัฒน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เขน็ดพืช
 
1. นายพัสกร  ชูเลื่อน
2. นางเกศินี  สุมาลี
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางไทร 1. นางสาวนิภาพร  ถนอมนวล
2. นางสาวศศิธร  ทิตนุ่น
3. เด็กหญิงสุปรียา  ทวีทอง
 
1. นางสาวภิรม   ดวงพาพล
2. นางอินทิรา  มณีรัตน์
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธาราม 1. เด็กหญิงธนัชชา   เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงพรสินี  เพชรแก้ว
3. เด็กหญิงศิรประภา  เจริญศรี
 
1. นางรัตติยา  จันสว่าง
2. นางศิลาน้อย  พัวเนี่ยว
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงปภาพินท์  แพนุ่น
2. เด็กหญิงพรพิมล  วัชนะ
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  ลาศศิลป์
 
1. นางทรงศรี  วงศ์สุบรรณ
2. นางวันดี  เกื้อสกุล
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เตะสัน
2. เด็กหญิงปริญญา  ยังนิ่ง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยังนิ่ง
 
1. นางบุศรา  สำเร
2. นางผอบ  ราเหม
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงญาติมา  เทพากร
2. เด็กหญิงธนพร  บ่อน้อย
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  ราชธานี
 
1. นางสาวจินตนา  ฉิมพลีวัฒน์
2. นางวรรณา  คีรีธาร
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐริกา   จันทร์สน
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   วุฒิวงค์
3. เด็กหญิงวราภรณ์   วุฒิวงค์
 
1. นางสาวกนกธร   พรเสถียรพงศ์
2. นางสาวเอื้อจิต   อินทรสุภา
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. นางสาวธิดารัตน์  ทับเมือง
2. นางสาวอทิตยา  รองไฝ
3. นางสาวเบญจวรรณ  โทสุวรรณ
 
1. นางสาวบุณฑริกา  พรหมศิริ
2. นายวิศานต์  เด็ดรักษ์ทิพย์
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายพีรพัฒน์   เพ็งปาน
2. เด็กหญิงสุธิมา   ทศพล
3. เด็กหญิงอริศยา  จงอ่อน
 
1. นางศุภวรรณ  ทองใบ
2. นางเอื้อมเดือน  คงสุด
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ตลับทอง
2. เด็กหญิงรัชนี   แทนไธสง
3. เด็กหญิงอรนุช  เกิดสมบัติ
 
1. นางวันทนา  เกิดบุญช่วย
2. นางสาริณี  ธรรมบดี
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 1. เด็กหญิงภาวิดา  การิสันต์
2. เด็กหญิงวนิศรา  ไพบูลย์
3. เด็กหญิงสุชาดา  รัตนวิไล
 
1. นางนารี  บุญญานุพงศ์
2. นางพิญญู  สุทธิพันธ์
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญไพโรจน์
2. เด็กชายปัญญา  สาโหด
3. เด็กหญิงโสมรสา  ปานจีน
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นายสมพร  แก้วดำ
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) 1. เด็กหญิงดวงธิดา   เพชรระนอง
2. เด็กชายสิริพงษ์  บุญส่งแก้ว
3. เด็กหญิงสโรชา  อรัญเยาว์
 
1. นางจรีย์  รักดี
2. นางสาวจีรพรรณ  ช่วยอนันต์
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยวน 1. นายจิรศักดิ์  คงศรีลังก์
2. นางสาวรุ่งรวิน  ลิวา
3. นางสาวศิริวรรณ  ภักดีชัย
 
1. นางกัลยา  กรุณา
2. นางทัศนัย  ชูเชิด
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงปิยะพร  ชูสุดรักษ์
2. เด็กชายวงศธร  เอียดคง
 
1. นางฉันทนา  รัตนานุกูล
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กหญิงกนกพร  คชศักดิ์
2. เด็กชายฟารุสดีน  หมาดเส็น
 
1. นางนภาวรรณ  เพชรสังฆาต
2. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสิเดะ 1. เด็กชายอับดุลฆอฟูร  แวหะยี
2. เด็กหญิงอัสนี  อาเล็ม
 
1. นายรอสดี  จารง
2. นางเยาวเห  สิเดะ
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงษุอัยดาห์   หลังขาว
2. เด็กหญิงอัญชลี   คชนาม
 
1. นางสาวศุภมาศ   คงคาช่วย
2. นางสุภางค์   ยุวราชรัตนากร
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กหญิงศศิธร  สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ลำมะไชย
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญสนอง
2. นางสาวอรุณี  สิริเสมอภาค
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กชายณัฐพล  กิตติคุณ
2. เด็กชายอรัญ  ช่วงชิด
 
1. นายภาณุพันธุ์  ขาวสังข์
2. นายอาหลี  รอเกตุ
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสมทรัพย์
2. เด็กหญิงวรุณยุภา  หลีไมล์
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
2. นายณัทธนกฤต  อ่ำศรี
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงชุติมา  ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  เย็นชุ่ม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ตัณฑัยย์
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวจิตติพร  สิทธิชัย
2. นางสาววาสนา  กาหยี
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้าวโทะ 1. เด็กชายภานุสรณ์  คีรีเพ็ชร
2. เด็กหญิงแสงดาว  ฉิมเกื้อ
 
1. นางละไม  ฝั่งชลจิตต์
2. นายสมยศ  สมภูมิ
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายปรเมษฐ์   พุทธเกิด
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ลาภสุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวอรอนงค์   เยาวนิตย์
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ระเด่น
2. เด็กชายเกริก  นิรันดร์วิโรจน์
 
1. นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์
2. นางสาวเกสรี  ไชยเดช
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายศุภชัย  พลเมือง
2. เด็กชายสถาพร  รักเพื่อน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   หอมรักษ์
2. นางสาวหทัยทิพย์  ฉางแก้ว
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แทนด้วง
2. เด็กหญิงสุวิกา  ดำเสน
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงชลธาร  สาระแสน
2. เด็กชายสวราชย์  ศรีทองกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสินสมุทร  คงยอด
2. นางสุภาพร  สายเพชร
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายณัฐภัทร  น้อยนาดี
2. เด็กชายธนัท  เพชรจำรัส
 
1. นายกิตติพงษ์  พลภักดี
2. นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองนราธิวาส 1. เด็กหญิงนิสรีน  เปาะซอ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  หะยีดอเลาะ
 
1. นางการะเกตุ  ประทานชวโน
2. นางสุกิจกาญจ์  เพชรแก้ว
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายปรีชา  หวายเหลา
2. เด็กชายเกรียงไกร  สืบมี
 
1. นางสาวนิศารัตน์  นาคินทร์
2. นางสาวอรุณี  สิริเสมอภาค
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กชายณรงค์  พลไกร
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  ชุมเศียร
 
1. นางศิริพร  รัศมี
2. นางสาวอรพรรณ  รักษ์เดช
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไมตรีจิตร
2. เด็กหญิงปิยนันท์  ประชารักษ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ตัณฑัยย์
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กหญิงคอลีเยาะ  โชโด
2. เด็กหญิงซัยหนับ  เจ๊ะและ
 
1. นายอิสมาแอ  เจ๊ะมามะ
2. นายอุซมาน  มะหะมิด
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายภัทรพล  หิรัญ
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  พูลสิน
 
1. นายกิตติพงษ์  พลภักดี
2. นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  คลองยวน
2. เด็กชายชยากร  ภูเก้าล้วน
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  ทองกระจ่าง
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงสุธาวี  สุภาพ
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายดุนญา  สามะ
2. เด็กชายนัสรี  บารา
 
1. นายกิติคุณ  นิคมรัตน์
2. นายทวี  สมหวัง
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองขาว
2. เด็กชายสนธยา  ดำเสน
 
1. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
2. นางประไพพรรณ  ชาตรี
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หนูไข่
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมาะสม
 
1. นายบัญชา  เกตุแก้ว
2. นางสาวรัตธิญา  สงวนศักดิ์
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายธนวิชญ์  ภารา
2. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ปล้องเกิด
 
1. นายราชัน  ปัญญาจันทร์
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บัวทอง
2. เด็กชายศิวพงศ์   วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวทัตทิชา  มุสิโก
2. นายสุชาติ  แช่ม
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายธีรเดช  อินพรหมมา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เก้าซุ่น
 
1. นางสาวดารารัตน์  ผุดผ่อน
2. นางสาววิมลมาส  อุดมสินธ์
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นางสาวทิพย์วิภา  ศรีนะรัตน์
2. นายนฤศักดิ์  ศรีนะรัตน์
 
1. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
2. นางประไพพรรณ  ชาตรี
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ณรังสิทธิ์
2. เด็กหญิงศรุตยา  จันทร์ทรัพย์
 
1. นางปิยะวรรณ  ชมโฉม
2. นางศิราพร  กระจ่างทอง
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายณัฐกานต์  นนเนาว์
2. เด็กชายพิทวัส  หิรัญวัฒนะ
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญสนอง
2. นางสาวอรุณี  สิริเสมอภาค
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กชายมนตรี  ช่างเรือ
2. เด็กหญิงอินทุอร  หงษ์ชากร
3. เด็กหญิงอุทุมพร  แผ่นศิลา
 
1. นายบุญโช  อำนวย
2. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรังแตน 1. เด็กชายจิรายุทธ  ทองพลอย
2. เด็กหญิงมัลลิกา  จอดนอก
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เชิดเวียง
 
1. นางจันทร์จิรา  ทองพลอย
2. นายปรีชาพล  ทองพลอย
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาปง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยงไธสง
2. เด็กหญิงธารสุดา  สีลารักษ์
3. เด็กหญิงภาวิณี  แม่นทอง
 
1. นางณัฏฐาภรณ์  ประทีป ณ ถลาง
2. นางเจตนิพิฐ  ขวัญนาค
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กชายธวัช  เตาแก้ว
2. เด็กชายเมธา  ลิ่มสกุล
 
1. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 1. เด็กชายมนตรี   แสงนภากาศ
2. เด็กชายศราวุธ   พันธุ์ดี
 
1. นายจักรกฤษ   เกื้อปัญญากูล
2. นางสาวณัฏฐกานต์   เพชรฝั่งซ้าย
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทิพย์ไข่
2. เด็กชายสุทธิชัย  ทองโอ
 
1. นางประโลม  เรืองมา
2. นางลักษณา  วรรณเดชากุล
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กชายกฤตพณ   สีทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา   โลหิตรักษ์
3. เด็กชายเกรียงไกร   โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวกีรตา  ทองโมถ่าย
2. นางเนติพร  ไชยนาเคนทร์
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายทรงวิชา   เชื่องช้าง
2. เด็กชายพิศณุ   จินตวรณ์
3. เด็กชายสมชาย   ดียิ่ง
 
1. นางสาววราทิพย์   ชุ่มกลิ่น
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงพรประภา  พิพัฒน์
2. เด็กหญิงวิธิดา  ประมวลศิลป์
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภิญโย
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
2. นายณัทธนกฤต  อ่ำศรี
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) 1. เด็กชายฉลองวงศ์  แก้วกล้า
2. เด็กชายดลพัท  พงศรานนท์
3. เด็กชายวิศรุต  บุญมา
 
1. นางสาวนฤมล  เม่งช่วย
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. นายกฤษณะ  เสนเผือก
2. เด็กหญิงศศินา  ชำนาญเวช
3. นางสาวเฉลิมลักษณ์  เกื้อหล่อ
 
1. นางจิระพร  เวทยาวงศ์
2. นางสาวอรอุมา  อ่อนแก้ว
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิ่มมณี
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  ทองวงศ์
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  รักนิ่ม
 
1. นายพิทักษ์  เพชรวา
2. นายเมธี  นพนิช
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กชายชัชชนันท์  สองเมือง
2. เด็กชายณัฐพล  สาลี
3. เด็กหญิงนัจมี  หาทรัพย์
 
1. นางสาวรัตนากร  สมสุข
2. นายอาคม  เส้งเอียด
 
511 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายชนัญญู  วัชระนิมิต
2. เด็กชายปวัน  วัฒนศรีส่ง
3. เด็กชายวิชยุตม์  ทองย้อย
 
1. นายสมภพ  ตรีไวย
 
512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 97 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1. เด็กชายจิรวุฒิ  ลิ่มเกิดผล
2. เด็กชายทัตพงศ์  ทองเจิม
3. เด็กชายภูวิช  จันทะฟอง
 
1. นายธราพงษ์  ถวิลการ
 
513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธีรภัทร์  วชิระศิริ
2. เด็กชายพชร  ขวัญราช
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แก้วเขียว
 
1. นายณรงฤทธิ์   อุดมกุศลศรี
2. นายวชิระ  อาษาสุจริต
 
514 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกานต์พิสิฐ  เรืองสงขลา
2. เด็กชายบูรพา  ตรีธาสุข
3. เด็กชายเจตตวัน  สมวงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
2. นายเสนีย์  ศรีมณี
 
515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายชวกร  กามุณี
2. เด็กชายธีรภัทร  ทวีทรัพย์
3. เด็กชายหัตถทรัพย์  มณีน้อย
 
1. นายธนพล  ฐิติเชษฐกุล
2. นางสุดาทิพย์  กายี
 
516 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายขจรกิตติ์  นวลปลอด
2. เด็กชายธนภัทร  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  อมรชร
 
1. นายดนัย  เกื้อลาย
2. นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร
 
517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูชงค์
2. เด็กชายสันติ  สมเคราะห์
3. นายอรรถพร  ศิริกาญจน์
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
518 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายณัฐพล  สลุนทัพ
2. เด็กชายสรพงษ์  ศรีทวีกูล
3. เด็กชายเกียรติพงษ์  พวงจำปา
 
1. นางปิยาภรณ์  ปานกำเหนิด
2. นางเสาวดี  บุปผะโพธิ์
 
519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. นายชัยยันต์  บุญเกิด
2. นายภัชรพล  พันชะโก
3. นายสุริยา  แก้วเขียว
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นายศราวุธ  สิทธิชัย
 
520 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านงาช้าง 1. เด็กชายณัฐพล    หมื่นชัย
2. เด็กชายนฤเบศร์    พลายแก้ว
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์    จิตอัมพร
 
1. นายสุพจน์   มณีแดง
2. นายสุพิมล    โพธิจันทร์
 
521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. เด็กชายฐิติพงษ์  มงคล
2. เด็กชายวรัตถ์  คงเยี้ยน
3. เด็กชายไพรัตน์  ร่มโพรีย์
 
1. นางรัชฎา  ตันศุภนราธร
2. นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน์
 
522 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) 1. นายนลธวัช   ฝันนิมิตร
2. เด็กชายราเมศวร์  ชูชุมศรี
3. เด็กชายโอฬาร  มิ่งมิตร
 
1. นางสาวนฤมล   เม่งช่วย
 
523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กชายจักรีรัตน์  เจริญ
2. เด็กชายศักดา  สามกองงาม
3. เด็กชายเชาวลิต  พันชั่ง
 
1. นางเกษศิริ  อริยประยูร
 
524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กชายกิตติภพ  ทองอินทร์
2. นายภควัต  ทองรักษ์
3. นายภัสกร  สุวรรณชนะ
 
1. นางจิระพร  เวทยาวงศ์
2. นางสาวนิภาภรณ์  รุ่งเรือง
 
525 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กชายณัฐพล  มั่นคงคำ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ชื่นกลิ่น
3. เด็กชายเทิดเกียรติ  เชื้อนุกูล
 
1. นายจักรพงศ์  สังข์แก้ว
2. นายเมธี  นพนิช
 
526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) 1. เด็กชายจิรการ  ใจศิริ
2. เด็กชายอาทิตย์  มานะพันธ์
3. เด็กชายเตชทัต  ขันตี
 
1. นางสาวนฤมล  เม่งช่วย
 
527 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  คงเหมือน
2. เด็กชายปภากร  อุดม
3. เด็กชายสหฤทธิ์  แก้วสีสด
 
1. นางนมภรรณ  วรรณงาม
2. นางสาวอารายา  ประสาน
 
528 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายกริชณรงค์  พรหมดวง
2. เด็กชายบูรพา  จินดาคำ
3. เด็กชายปรวีร์  ปิติ
 
1. นายธนพล  ฐิติเชษฐกุล
2. นางสุดาทิพย์  กายี
 
529 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนแหลมพันวา 1. เด็กชายสาโรจน์  คุ้มบ้าน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  หาทรัพย์
3. เด็กชายอูชาม  เตียงน้อย
 
1. นายสันติชัย  ทับทิมเมือง
2. นายอัตภรณ์  จรเงิน
 
530 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงราชาพัชร  ชูช่วย
2. เด็กชายวิวัฒน์  ชฎากรณ์
3. เด็กชายอนุภัทร  ศรีกาญจน์
 
1. นายบุญเจริญ  ชูช่วย
2. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
 
531 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายณัฐชัย   ตรีเทพ
2. เด็กชายภาณุพงศ์   คงประจำ
3. เด็กชายวีระยุทธ   พรมวิรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย   นพคุณ
2. นายไพฑูรย์   อุ่นอบ
 
532 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  คุณบัวลา
2. เด็กชายศรายุท  เรืองแสน
3. เด็กชายสรวิศ  รัตนกิจ
 
1. นายดรุษ  จันทรพัฒน์
2. นางสาวสุทีป  ช่วยเหลือ
 
533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายภัคพงษ์  ชูสุชน
2. เด็กชายอนุตร  ระวัง
3. เด็กชายเฉลิมพล  โมสิกะ
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นางเสาวนีย์  สวัสดี
 
534 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงจินดาพร   พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิราณี   ประจงการ
 
1. นายกฤษฎา   ทองกำเหนิด
2. นางสาวอรวรรณ   ดีสมุทร
 
535 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนแพรกหา 1. เด็กชายชยันต์  วรรณโก
2. เด็กชายธนพล  นมรักษ์
3. เด็กชายอดิศร  สงเกตุ
 
1. นายมนต์ทิวา  ไชยแก้ว
2. นายวิเชียร  ฉิมล่องดำ
 
536 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 76.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  มั่นคง
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  มลมาลา
3. เด็กหญิงแคทรียา  วงศ์กระจ่าง
 
1. นายธีรชัย  พรหมบุตร
2. นางสาวหัทยา  ขยัน
 
537 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สมศิริ
2. เด็กชายภูรินันท์  จันทพันธ์
3. เด็กหญิงศิรประภา  อานทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
2. นายเสนีย์  ศรีมณี
 
538 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก่นเมือง
2. เด็กชายปิติพงศ์  แป้นแก้ว
3. เด็กชายอานนท์  นุ่นแก้วสุทธิ์
 
1. นายปัญญาโรจน์  เฮ่าฮู่เที่ยน
 
539 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงจินดา   อาทิตย์อุไร
2. เด็กหญิงอรัญญา   อำพันกาญจน์
3. เด็กหญิงเจนจิรา   กำลังใบ
 
1. นายกฤษฎา   ทองกำเหนิด
2. นางสาววรวรรณ   บุตรเคียง
 
540 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงภัคจีรา  แสงเนตร
 
1. นางธนาธิป  ไชยจรัส
 
541 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงลิลลี่  ไพรครอป
 
1. Mrs.Lynda  Wallace
 
542 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1. เด็กชายพัสกร   บูรพาพงศ์
 
1. นายรัศมี  มะหะหมัด
 
543 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงพิมพิศา  สังข์แก้ว
 
1. Mrs.Janette  Abordo
 
544 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงมีลลิส  อีดิด บล็อก
 
1. Mrs.Lynda  Wallace
 
545 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเบตง "สุภาพอนุสรณ์" 1. เด็กชายฟิตรี   สะรี
 
1. นางสาวคาดียะห์   อามานะกุล
 
546 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงสุชาดา  พุ่มพวง
 
1. นายพัทธพงศ์  แก้วละเอียด
 
547 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
548 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาพันธ์ดุง
 
1. นางเขมษิญากรณ์  อุดมคุณ
 
549 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กชายเอเจ  กรอสเวนเนอร์
 
1. นางสรัญญา  อินทกาล
 
550 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ทวะกาญจน์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศิริรักภักดี
 
551 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายแอนดรูว์  เคนเนท ดัลลอป
 
1. Mr.Andrew Elliot   Knight
 
552 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงเนตรนภา   สุวรรณะ
 
1. นางประทุม   ขันติกุลานนท์
 
553 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงลลิดา  กังวาล
 
1. นางธาริณี  วิริยานนท์
 
554 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. นางสาวดวงกมล  รักชาติ
 
1. นางราตรี  ชูทวด
 
555 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายจิรพงษ์  ปิยะญาติ
 
1. นางสาวนันทิยา  บุญศรีนุ้ย
 
556 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 1. เด็กหญิงนริศรา  เรืองสุข
 
1. นางอมรา  ประสานพจน์
 
557 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาค่าย 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปะนุรัมย์
 
1. นางสาวสุรัชนี  บุญเหลือ
 
558 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงวานิชา   วราชัย
 
1. นางจรัญญา  จันทรขนิฐ์
 
559 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายธีรดนย์  ทิศรักษ์
 
1. นางอนงค์  ทรัพย์มี
 
560 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วถาวร
 
1. นางสิรินทร  ฤาชุตกุล
 
561 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  ศรีเกื้อ
 
1. นางวันดี  ชูชัยทยากุล
 
562 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   เนื่องชุมพร
 
1. Mrs.Emelyn   D.Gordola
 
563 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 1. เด็กหญิงณัฐพร  สายดำ
 
1. นางมยุรา  ชูกูล
 
564 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 1. เด็กหญิงฮายาตี  ตาเห
 
1. นางวีนา  อับดุลสตา
 
565 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  ถาวรมงคล
 
1. นางประกายวรรณ  ลมัยพันธ์
 
566 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1. เด็กชายศรณ์   บูรพนาวิบูลย์
 
1. นายรัศมี  มะหะหมัด
 
567 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กชายพรเทพ  กังวาล
 
1. นางสุภลัคน์  กาลนิล
 
568 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  บัวแก้ว
 
1. นางนฤมล  ดิษฐาน
 
569 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงนุชทิตา    คงบัว
 
1. นางเบญจพร  คงอินทร์
 
570 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โอรพันธ์
 
1. Mr.Ryan  Altman
 
571 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตันติพลับทอง
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  สิงฆาฬะ
 
572 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
573 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายมนทกานต์   จิตภิรมย์
 
1. นางสาวพัชรี  สระทองห้อย
 
574 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 1. นางสาวณิชาภัทร  แสงเพชร
 
1. นางพิทยา  ขุนกิจ
 
575 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไคร 1. เด็กชายณัฐพล   หญ้าปรัง
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์   จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงวราภรณ์   จงรักษ์
4. เด็กชายศักดิ์กรินทร์   คงสมุทร
5. เด็กหญิงอภิชญา   คีรินทร์
 
1. นายชิญา   ฉันทจิต
2. นางสาวอัสมา  ตูแวหมะ
 
576 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 1. เด็กหญิงกัญริษา  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คิดขยัน
3. นางสาววราพร  คงอิ่ม
4. เด็กหญิงวริสรา  สมัยอ่อน
5. นางสาวอนุษรา  เจ้ยชู
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  หนูพรหม
2. นางอัญธนา  ยิ่งยงค์
 
577 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. นายณัฐพล  ชูเงิน
2. เด็กหญิงวาทินี  โกบแม็ง
3. เด็กชายศุภณัฐ  สรรเพชร
4. เด็กหญิงสุมัยย๊ะ  กุกามา
5. นางสาวอารียา  ติงสา
 
1. นางกมล  หวันตาหลา
2. นางคอลีเย๊าะ  หลังชาย
 
578 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงบุญสิตา  โค้
 
1. นางกุ้ยยิง  แซ่จาง
 
579 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กชายศรายุทธ์  ประดับเพชร
 
1. Mr.Li  Guangyi
 
580 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจงหัว 1. เด็กหญิงนันท์มนัส  ทัพมงคล
 
1. นางสาวปาลิตา  แซ่เย่า
 
581 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุดินนา 1. นางสาวมรกต  แซ่แหยะ
 
1. นางราตรี  ชูมณี
 
582 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกมลชนก   เยาวภักดิ์
 
1. นางสาวนุชนาฏ   พรหมทอง
 
583 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงจีเหม้ย  ลี
 
1. นางสาวเฟาซียะห์  อาแย
 
584 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.32 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงจันทร์จุรี  กฐินหอม
 
1. นางอนุ  จิตรัตน์
 
585 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 46.65 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงโสพิตา   เผือกนอง
 
1. นางสาวนุชนาฏ   พรหมทอง
 
586 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กชายชัชชัย  อมรกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พราหมณ์บัวทอง
3. เด็กชายวัชรพล  ทับทิม
4. เด็กชายวีรพงศ์  อาจหาญ
5. เด็กชายศุภวิชญ์  เนื้อเกลี้ยง
6. เด็กชายอดุลยวิทย์  ณ นคร
 
1. นางละเอียด  มีชู
2. นางวันทิพย์  ตราชู
3. นางศรีวิภา  ศรีขวัญแก้ว
 
587 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรานอ 1. เด็กชายซูเฟียน  เจะโซะ
2. เด็กชายนัญรี  สะกาแซ
3. เด็กชายลุกมาน  แวอาลีอุมา
4. เด็กชายอับดุลฮาฟิส  รอหมาน
5. เด็กชายอิสมาแอล  เจ๊ะนิ
6. เด็กชายฮานาฟี  ดอเลาะ
 
1. นางอนงค์  สุจริตธุระการ
2. นายอนุชิต  อกนิษฐ์
3. นางโฉมศรี  คงอิน
 
588 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กชายซุลกิฟลี  เจ๊ะอุมาร์
2. เด็กชายนาวาวี  กามาลี
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซาฮีดีน  นิเด็ง
4. เด็กชายรอมฎอน  กาโนะ
5. เด็กชายอารอฟาต  มะซัน
6. เด็กชายฮาฟีซี  เจะและ
 
1. นางจริยา  สะแม
2. นางสาวมารีน่า  เบญจเหม
3. ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะห์  กาลอ
 
589 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ 1. เด็กหญิงกชมน  สุตระ
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  ปานสัสดี
3. เด็กหญิงชลธิชา   สิทธิรักษ์
4. เด็กหญิงทานตะวัน  เภรีกล
5. เด็กหญิงปรียาภัทร  สิทธิรักษ์
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีฑามิตร
7. เด็กหญิงปิ่นกนก  ระวังวงศ์
 
1. นายขันชัย  นุภักดิ์
2. นางมัลลิกา  จันทพราหมณ์
3. นางวันดี  ถนัดสัญญา
 
590 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน วัดไม้เรียง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พระวิวงศ์
2. เด็กชายธาวิน  พลพิชัย
3. เด็กชายปิยชาติ  ชูลี
4. เด็กชายปิยวัฒน์  วัฒนา
5. เด็กชายปิยะพงศ์  ละออ
6. เด็กชายภราดร  พลพา
7. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณรัตน์
8. เด็กชายวีรวุฒิ  รัตนโกสม
 
1. นายสมเกียรติ  ชูช่วย
2. นายสุรพล  นาคเกิด
3. นายสุวัจน์  มณีมาส
 
591 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรกิจ 1. เด็กชายจงรักษ์  บุญรอด
2. เด็กชายนิติภูมิ  แก่นเพ็ชร
3. เด็กชายภัคพล  เกิดสุข
4. เด็กชายวิชิต  เนื้อนุ้ย
5. เด็กชายสุวิศิษฎ์  จักษุรางค์
6. เด็กชายอนุภัทร  เดชมาก
7. เด็กชายอัมมาร์  หะสะไนย
8. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เทือกเถาว์
 
1. นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา
2. นางสาวศรีจันทร์  แซ่โกย
3. นางศรีวิภา  ศรีขวัญแก้ว
 
592 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. นายขจรศักดิ์  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  วงศ์เล็ก
3. นายนิวัตน์  ธุสาวัน
4. นายพรเลิศ  ศรีจันทร์
5. นายวันชัย  คงชนะ
6. นายวีระพล   สวัสดิวงค์
7. นายศุภชัย  บุญเฟื่อง
8. เด็กชายไกรสร  สงวนโอษฐ
 
1. นางสาวประจงจิตร  สายสำลี
2. นางพาณี  ศรีวิเศษ
3. นายสุรพงค์  วรรณโน
 
593 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กชายคอลาฟี  มะลี
2. นายซัมรีย์  ดิ้ง
3. นายมูฮำหมัดสูปยัน  สาและ
4. เด็กชายลุคมาน  ดาโอะ
5. เด็กชายสุกรี  เจะและ
6. เด็กชายอาดัม  วานิ
7. เด็กชายอาลีฟ  ดอเลาะ
8. นายแวยูโซ๊ะ  แวฮามะ
 
1. นายยูโซะ  นิตา
2. นางรุสนี  กาลอ
3. ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะห์  กาลอ
 
594 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เทียนมนัส
2. เด็กชายทนงศักดิ์   วันพิคต
3. เด็กชายนิธิศ  นาราทิพย์
4. เด็กชายพัชรพล   เยาวละออง
5. เด็กชายภราดร  บุญเลิศ
6. เด็กชายศุภสิทธิ์   คำกลั่น
7. เด็กชายสันติชัย   ธนบัตร
8. เด็กชายเรวัฒน์   สัณฐาน
 
1. นางสาววิลาวัลย์   ศิริมงคล
2. นางสุทาทิพย์   สุขวิสุทธิ์
3. นางอารีย์   ภู่ไพบูลย์
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงกนกพร  มุขธรรม
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุพรรณ
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แหละหล๊ะ
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ยอดมณีกาญจน์
5. เด็กหญิงวรรณนิดา  เหตุหมัน
6. เด็กชายวันเฉลิม  สูงรุ่ง
7. เด็กหญิงหยาดเพชร  ศรีรัตนา
8. เด็กหญิงหัซวานี  หมัดเด็น
9. เด็กหญิงอภิญญา  บาวกูล
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองจันทร์แก้ว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ประสมพงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี  เติมแต้ม
3. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  สังแสตมป์
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ 1. เด็กหญิงญาณสิริ  ทองเมือง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงปรารถนา  เอ็มพบ
4. เด็กชายภูมิสัณห์  สัญจร
5. เด็กชายวัชรพงศ์  แก้วชูดวง
6. เด็กหญิงศกานฎา  คงเพ็ชร
7. เด็กหญิงสุจิตรา  นบนอบ
8. เด็กหญิงสุวรรณณี  บุญถนอม
9. เด็กชายสุวินิจ  รักขวัญ
10. เด็กหญิงอัยการ์  เสนเมือง
 
1. นางนัฏฐณิชา  เปียกบุตร
2. นายประชิด  ใจบุญ
3. นายอภิชาติ  สัญจร
 
597 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ไชยธรรม
2. เด็กหญิงพรรณเกล้า  ปัทมเกตุ
3. เด็กหญิงรัตติการณ์  สุมา
4. เด็กชายวัฒนา  ระฆังทอง
5. เด็กหญิงศศิชา  ละอองทอง
6. เด็กชายสถาพร  วรินทรเวช
7. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ไล่
8. เด็กหญิงอุษมา  โสมจันทร์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  เจริญทอง
10. เด็กหญิงเตชินี  สุธรรม
 
1. นางกาญจนา  อินทอง
2. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
3. นางอวยพร  หมวดชนะ
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จีนหนู
2. เด็กหญิงจุติมาพร  เวชกุล
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มณีมัย
4. เด็กหญิงรัชนีกร  มณีมัย
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันนิภา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อาพรศรี
7. เด็กชายอภิสิทธ์  มณีมัย
8. เด็กชายอมรชัย  ไชยลือเลิศ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขกุล
10. เด็กชายอัคเนด  เวชกุล
 
1. นายชัยณรงค์  นะบุตร
2. นายธรรมศักดิ์  ฮ่อบุตร
3. นายอำนวย  นวลกุล
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงชนิตา  วิสุทธิ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อุยสุย
3. เด็กหญิงด้ายไหม  สาเหล่า
4. เด็กหญิงนภัสสร  สวัสดิเวช
5. เด็กหญิงพรนพิน  รัตนะ
6. เด็กหญิงพิชาภรณ์  พุฒนวล
7. เด็กชายพิชเญศ  หนักแน่น
8. เด็กหญิงรัตติกาล  เสียงเสนาะ
9. เด็กหญิงวรัชญา  เพิงรัตน์
10. เด็กหญิงสุรัญชนา  อินทรเจริญ
 
1. นางประพิศ  อัคสินธวังกูร
2. นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปัญญา
 
600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงกุนกันยา  สมยิ้ม
2. เด็กชายนนท์ธวัช  ลิ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงนันทิกาญจน์   ไทยสงค์
4. เด็กหญิงพิยดา   เรืองศรี
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  แก้วแก่นคูณ
6. เด็กหญิงศศิณา  สัมฤทธิ์
7. เด็กหญิงศศิธร   กลิ่นม่วง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  กิ้มชาวสวน
9. เด็กหญิงสุภาณี  ยี่หวัง
10. เด็กหญิงหทัยชนก  สิทธิศักดิ์
 
1. นายชำนิ  เพชรรักษ์
2. นายณรงค์  ศรีทองกุล
3. นางสาวสุจิพันธ์  โกละกะ
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 77.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  เพชรทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  ปักษิณ
3. เด็กชายนพรุจ  มูลสิน
4. เด็กหญิงมาลีวัลย์  ยิ้มละมุล
5. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองจันทร์
 
1. นางสาววาสนา  บรรเทา
2. นางสาวอภิญญา  ขุนแผน
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 71.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ 1. เด็กชายนพพล  หลีจิ
2. เด็กหญิงพรจรัส  รำพัฒน์
3. เด็กหญิงพฤกษา  กุละนาม
4. เด็กชายวรชัย  ณ นคร
5. เด็กหญิงสุดชญา  เจียวก๊ก
 
1. นางพิมพิมล  คงสกุล
2. นายอภิชาติ  สัญจร
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 70.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชูผล
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิริยากร  บัวเพ็ชร
4. เด็กหญิงอรัญญา  หัสตุด
5. เด็กหญิงเจนสินี  หอยนุ้ย
 
1. นางจำเนียร  จันทร์วิเชียร
2. นางพรทิพย์  สาระมาศ
 
604 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไพจิตต์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสุข
3. เด็กชายณัฐพล  หิมรัตน์
4. เด็กหญิงณีรนุช  กิ่งวชิรา
5. เด็กชายพงศกร  หวนสิน
6. เด็กหญิงพรสิณี  แทนบุญ
7. เด็กหญิงพิชชาพร  ไชยรัตน์
8. เด็กหญิงพิชญากร  เพ็ชรขำ
9. เด็กหญิงภูริชญา  ตั้งเกียรติกำจาย
10. เด็กหญิงศวิตา  พลวัฒน์
11. เด็กชายอธิราช  ทองสิน
12. เด็กหญิงอารียา  มงคลประดิษฐ์
 
1. นางสุรีย์  คำนวน
2. นางเปรมใจ  เจียมจราพันธ์
 
605 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงจันทภา  ชุมทอง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงรักษ์
3. เด็กหญิงฐิติมา  ชื่นอารมณ์
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชัยยะ
5. เด็กหญิงปรีดาพร  รามพรม
6. เด็กหญิงพัชฌาภรณ์  เพชรกำเนิด
7. เด็กหญิงพุทธพร  ชื่นอารมณ์
8. เด็กหญิงมิลันดามณี  บุญรอด
9. เด็กหญิงศราญตา  สนธิเมือง
10. เด็กชายอนันธพงษ์  คงณรงค์
11. เด็กชายอนุศิษฏ์  ศรีนาค
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  หนองคล้า
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คุ้มคำ
2. นางละมัย  แสวงการ
 
606 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 1. เด็กชายกิตติธัช  เวชสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  นวลนาค
3. เด็กหญิงชิดชนก  นวลนาค
4. เด็กชายธราเทพ  เฉ้าฉ๋อง
5. เด็กชายปฏิพล  ทองฤทธิ์
6. เด็กหญิงปาณิศา  กำเนิดมณี
7. เด็กหญิงปานตะวัน  ถาวรนิละ
8. เด็กหญิงปิติยาภรณ์  เดชพิชัย
9. เด็กหญิงพรชนก  ทองศักดิ์
10. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีไตรรัตน์
11. เด็กชายสุดสาคร  ทองพิทักษ์
12. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รอดสี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เทพกุล
2. นางอัมพา  ไชยหมาน
 
607 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพิงแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เกิดเกลี้ยง
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีพิทักษ์
 
1. นางพัชรี  อนุมาศ
2. นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี
 
608 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงภูชญา  ชุมพล
2. เด็กหญิงลักษิณา  พลอยศรี
3. เด็กหญิงโกมาซุม  กฤติยาโชติปกรณ์
 
1. นางบุษบา  โอสถเจริญ
2. นางสาวสุธิศา  ศรีสวัสดิ์
 
609 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดิษสระ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  คงแก้ว
3. เด็กหญิงสุธิชา  แก้วรัตนะ
 
1. นางกนกภรณ์  เพชรสกุล
2. นางสุปราณี  ณ สุวรรณ
 
610 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญเทพ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ข้อตั้น
3. เด็กชายอธิวัฒน์  แก้วศรีสด
 
1. นางกุหลาบ  เจียวก๊ก
2. นายศักดิ์ชัย  เจียวก๊ก
 
611 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงณัฐริยา  นุเหร็ม
2. เด็กหญิงทัชมารีน   เกษม
3. เด็กชายนันทพงศ์  สังสัน
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายมะชานน  เหล่าโสด
 
612 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   เทียนแย้ม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   อินทนาศักดิ์
3. เด็กชายวุฒิชัย   นาคเพ่งพิศ
 
1. นางสาวขวัญฤดี   บุญแก้วสุข
2. นางจำนันท์    เศษสุข
 
613 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงปิยวดี  สุขโสภณ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ช่วยบุตร
 
1. นางสาวปลื้มจิต  หงอประดิษฐ์
 
614 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กชายอาลีราซา  เหมริหนี
2. เด็กชายฮาซันอัสการี  โอรพันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  งามวิริยะ
2. นางสาววรรลี  ไมหมาด
 
615 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. นางสาวฐานิยา   บัวแก้ว
2. เด็กหญิงตอรฏัก   วงศ์บา
 
1. นางอนัญพร  ในเรือน
2. นางอารีรัชต์   จันทโรจวงศ์
 
616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พุทธเสน
2. เด็กชายยุทธนา  นุ้ยบุญแก้ว
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ไตรสุวรรณ
2. นางสาวเหมันต์  ขอพงษ์ไพบูลย์
 
617 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงสุนิสา  สนเส็ม
2. เด็กหญิงอัซนา  หมันใจดี
 
1. นางสาวฟาร์ติน่า  สุมาลี
 
618 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 1. เด็กชายศุภชัย  ศรีหะ
2. เด็กหญิงอารีวัลย์  คงนาขา
 
1. นางสาวจิตรลดา   โยมเนียม
2. นางรัตนา  พัฒนวงศา
 
619 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงชุลีพร   ชมภูเทพ
2. เด็กหญิงปวีณา   พงศ์ทลุง
 
1. นางกาญจนา   สิบพลาง
2. นายนรากร   มีอินทร์
 
620 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. เด็กหญิงสุกันยา  สุหรี
2. เด็กหญิงอมราพร  กัลยาศิริ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แดงเปีย
2. นางปาหนัน  บิลหมุด
 
621 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ช่วยภิบาล
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ประสงค์ผล
 
1. นางณัฏฐนิภา  เสนทองแก้ว
 
622 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายญาณวิชญ์  หอมชื่น
2. เด็กชายธนากร  ชดช้อย
 
1. นางแพรวพรรณ  เกษรบัว
 
623 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายคฑาวุธ  คงครอง
2. เด็กหญิงวริศรา  คงครอง
 
1. นายอดิรักษ์  สุขวิวัฒน์
 
624 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กชายรณฤทธิ์  หินชัด
2. เด็กชายสฤษดิ์พงษ์  บุญญวงศ์
 
1. นางอรทัย  ปั้งเอี้ยน
2. นางสาวอรวรรณ  ทองเรือง
 
625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกำ 1. เด็กชายรุชดี้  สท้าน
2. เด็กหญิงอภิญญา  รอดเกิด
 
1. นางบุษบา  บุญชู
2. นางสาวมนัดดา  จิตนุกูล
 
626 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงนฤมล   หลังมี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ชลเดช
 
1. นางสาวจีรนันท์   เยาว์ด้วง
2. นางสาวอมลรัตน์   โพธิสุวรรณ
 
627 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงนันธิดา   ขำเจริญ
2. เด็กหญิงสิริประภา  มัชฌิม
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ชูทอง
2. นางอุสาห์  สีวังลาศ
 
628 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวี  อ๋องท่อ
2. เด็กชายอัครฐาน  ทองสาม
 
1. นางกรรณ์นิกา  วรรณโณ
 
629 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กหญิงกรกนก  ส่งเสริมสกุล
2. เด็กหญิงภาวิตา  เปาะวัน
 
1. นางดลยา  เรือนวาส
 
630 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน วัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กชายภูอันรัก  ณ นคร
2. เด็กหญิงวาณิชชา  จันทร์แดง
 
1. นางกฤษนภา  บุญประดิษฐ์
2. นางกัลยารัตน์  อุบลกาญจน์
 
631 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงจินดาพร   พรมสวัสดิ์
 
1. นายนรากร   มีอินทร์
 
632 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์สุด
 
1. นางสาวพุทธพร  รัตนะ
 
633 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาพา 1. เด็กหญิงกรกนก  แก้วงาม
 
1. นางรสสุคนธ์  โทบุรี
 
634 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กหญิงหัตถกาญจน์  นิลอุปถัมภ์
 
1. นางสาวรัตติยา  สังคานาคิน
 
635 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1. เด็กหญิงธิณัฐฎา   ชุมทอง
 
1. นางพัชราพร  ทรงอารมณ์
 
636 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเชิงกระ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   วิรุฬพรรณ์
 
1. นางสาวสุจิตรา   แสงสุริย์
 
637 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายสุธน  อิ่มหิรัญ
 
1. นางลัดดา  แก้วเพชร
 
638 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กหญิงชรินทร   ชัยบุตร
 
1. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก
 
639 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กาฬสินธุ์
 
1. นางสาวมะลิ  นาคสง่า
 
640 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายพงษ์เพชร   เพชรหาญ
 
1. นางนิตยา   นุ่มพรมทอง
 
641 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายบุญชู  กาญจนนันท์
 
1. นางชเนตตี  ชนชอบธรรม
 
642 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 1. เด็กหญิงจันจิรา  หวันเหล็ม
 
1. นางสุพัตรา  อามิตร์
 
643 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เตชะวงศ์
 
1. นางสุมณฑา  หอยบาง
 
644 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมสวัสดิ์
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
645 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายจิรายุส  เจริญจันทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  งามคม
 
646 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 1. เด็กชายธีรภัทธ  คำระหงษ์
 
1. นางสุจิตรา  อินคาคร
 
647 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นางสาวรัชนก  สุภาพ
 
648 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 95.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนานิน 1. เด็กชายหิรัญ  ตรังค์รัตนนิยม
 
1. นายวิวัฒน์  ศรีไตรรัตน์
 
649 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 94.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายจิรศักดิ์   ทับแพ
 
1. นางนันทนา   อินทรสุภา
 
650 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสขาม 1. เด็กชายเจนณรงค์   สุวรรณอินทร์
 
1. นางสาวสุภาณี  พรหมรัตน์พรรณ์
 
651 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เดชยศดี
 
1. นางลัดดา  สุขศรี
 
652 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ทองวิจิตร
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
653 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายอรรถกร  นิลสาย
 
1. นายสุริยา  วรประดิษฐ์
 
654 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กชายอิบรอเหม  นุ้ยไฉน
 
1. นางสุธีพร  บินหมัด
 
655 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มณี
 
1. นางโสภา  กาญจนะพันธ์
 
656 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ใจเย็น
 
1. นายสนอง  แก้วเพชร
 
657 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ศรีเปารยะ
 
1. นางพนอจิต  ฆังฆะ
 
658 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจจิตต์
 
1. นางจินตนา  พุฒิเนาวรัตน์
 
659 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 1. เด็กชายณัฐภัทร  สมาน
 
1. นางสาวสาคร  ระเห็ดหาญ
 
660 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยูง 1. เด็กชายสัณหณัฎ  สุวรรณมณี
 
1. นางจีระพร  ศรีประดิษฐ์
 
661 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังกิ่ง 1. เด็กชายณัฐภัทร  มีบุญเอียด
 
1. นางราตรี  ไชยปุริวงศ์
 
662 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองใหญ่
 
1. นางสาวสุวลักษณ์  แซ่โย้
 
663 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  หาญสุวรรณ
 
1. นางสาวสุวลักษณ์  แซ่โย้
 
664 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำนัก 1. เด็กชายอภิลักษณ์  ชิดเอื้อ
 
1. นางนงคราญ  เชื้อนุ่น
 
665 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนพล 1. เด็กหญิงจิรภา  นุวรรณ์
 
1. นางจริญา  ปานอ่อน
 
666 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายวิทัญญ์  วุฒิชัย
 
1. นางบุศกร  ทรงแก้ว
 
667 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไสขาม 1. เด็กชายเจนณรงค์   สุวรรณอินทร์
 
1. นางลยวัย  เสือชาวป่า
 
668 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 1. เด็กชายวรกิต  ประเสริฐดำ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  พราหมเพ็ชร
 
669 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เดชยศดี
 
1. นางลัดดา  สุขศรี
 
670 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กหญิงปวีณา  พรหมอักษร
 
1. นางสุวรรณา  พรุเพชรแก้ว
 
671 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 1. เด็กชายปริญญา  โอแสงใส
 
1. นางณัชชา  เทพจิตร
 
672 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายธิรศักดิ์  นวลขาว
 
1. นางภิญญา  ศรีรักษา
 
673 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงวรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางจีระพันธุ์   โตยธรทรัพย์มณี
 
674 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1. เด็กชายมนัสพงศ์  วงศ์จินดา
 
1. นางสาววิมลมาศ  โลหุตางกูร
 
675 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ทองสวัสดิ์
2. เด็กชายฐานันดร์  พัดบุตร
3. เด็กหญิงยุวดี  ศรีนวล
 
1. นางมณฑา  คงแคล้ว
 
676 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   นาครักสุด
2. เด็กหญิงพัชรีพร   เมฆพะโยม
3. เด็กหญิงอินทิรา   ไชยทิศ
 
1. นางวิไลรัตน์   ทัศนศิริ
2. นางเนาวรัตน์   สัมพันธ์
 
677 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   รัตนจรูญ
2. เด็กชายพิพัฒน์   พันพัว
3. เด็กหญิงภัทรวดี   เล็กจริง
 
1. นางกาญจนา  ผุดผ่อง
2. นายดำรง  ผุดผ่อง
 
678 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายศรัญโญ  ดำสี
2. เด็กชายสมมาศ   เซ่งนุ้ย
3. เด็กชายสรศักดิ์  ทองวิเศษ
 
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ
2. นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
 
679 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงนัฎฌา   เพชรกำเนิด
2. เด็กหญิงพันธนี   อินทนา
3. เด็กหญิงศิริภรณ์   แสงสว่าง
 
1. นางวิไลรัตน์  ทัศนศิริ
2. นางเนาวรัตน์   สัมพันธ์
 
680 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายกันตวีย์  ชุมแก้ว
2. เด็กชายสมมาตร  ราชเชียงษา
3. เด็กชายสุรศักดิ์  นิลสกุล
 
1. นางบีบีสัยมา  โต๊ะยิ
2. นางอังสนา  ฤทธิ์หมุน
 
681 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายพัชรพล   พรหมแพทย์
2. เด็กชายไกรศักดิ์   เพชรศรี
 
1. นางชลทิชา  โชจรูญเดช
2. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
 
682 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายนครินทร์  บุญเลิศ
2. เด็กชายสราวุธ  จุลเพชร
 
1. นายทวินสิทธิ์  โนวัฒน์
2. นางสาวสมใจ  ด้วงทอง
 
683 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายจักริน  สุรินราช
2. เด็กชายศตวรรษ  โรยนรินทร์
 
1. นางสาวกุลวดี  นกหมุด
2. นางดวงรัตน์  ชัยณรงค์
 
684 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 1. เด็กหญิงจันจิรา  หวันเหล็ม
2. เด็กชายวรกิต  ประเสริฐดำ
 
1. นางชูศรี  นิระโส
2. นางสาวผกามาศ  ปลอดเขียว
 
685 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโทเอก 1. เด็กชายธนาชัย  รักษายศ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีรัตนกาญจน์
 
1. นางวันทนีย์  แป๊ะเง้าสุข
2. นางเรวดี  แสงสุริยงค์
 
686 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายจีรพงศ์  คงทน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญล้อม
 
1. นางนวลนุช  สายวารี
2. นางเตือนใจ  แสงกิตติกุล
 
687 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 1. เด็กชายชนายุทธ  บุญเมือง
2. เด็กชายอิทธิพงค์  หล้าจิ
 
1. นางชูศรี  นิระโส
2. นางสาวผกามาศ  ปลอดเขียว
 
688 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กชายกิจพิเชษฐ์  เพชรวงค์
2. เด็กชายไชยณัฐ  ไกรไทย
 
1. นางวนิดา  พรหมสวาสดิ์
2. นางสาววิไลวรรณ  ขนานเภา
 
689 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองใหญ่
2. เด็กหญิงอาภัสสรา  เต็นภูษา
 
1. นางสาวสุวลักษณ์  แซ่โย้
 
690 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชารัฐบำรุง๒ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  หมื่นรักษ์
2. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  สงจันทร์
 
1. นางสาวกรชนก  แท่นจันทร์
2. นางสาวฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม
 
691 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนป้อม 1. เด็กหญิงชไมพร  ชุมกลิ่น
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เดชสม
 
1. นายนิกร  คงเกื้อ
2. นางไมตรี  คงเกื้อ
 
692 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1. เด็กชายธาดา  ทุมมาลี
2. เด็กหญิงปาลิตา  ปุอุ่น
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เอ็มดู
2. นางรัชฎาพร  อาคาสุวรรณ
 
693 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กชายจตุพล  พรหมคล้าย
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยศิริเลิศ
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีพงษ์
2. นางปริศนา  รัตนะ
 
694 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเพรง 1. เด็กชายภัคพล  บริรักษ์
2. เด็กชายรวยชัย  แม้นพันธ์
 
1. นายจรูญ  แก้วสำลี
2. นางสาวศุภรา  หนูวิเชียร
 
695 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกฤติมา  ทองเผือก
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  หาญสุวรรณ
 
1. นางสาวสุวลักษณ์  แซ่โย้
 
696 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 1. เด็กชายธวัทชัย  ทองแป้น
2. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญเกื้อ
 
1. นางสุมาลี  เรืองทอง
 
697 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แสงขวัญ
2. เด็กหญิงอนุสรา  จีนสีคง
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  ปานดำ
2. นางตรีราพันธ์  ขุนไกร
 
698 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กชายอดิศักดิ์  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงอารีญา  พันธ์จำปี
 
1. นางสาวธารินี  หมินหมัน
2. นางนงลักษณ์  บรรดาลลักษณ์
 
699 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายภรันยู  นิกูลวงศ์
2. เด็กชายภานุ  อาชาไนยวิเศษพงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  พงศ์พิริยะเกียรติ
2. นายเทวฤทธิ์  สิทธินอก
 
700 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 1. เด็กชายณัฐภัทร  สมาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนหวาง
 
1. นางสาวสาคร  ระเห็ดหาญ
2. นางอภิญญา  แก้วสุกใส
 
701 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 43.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขเสน
2. เด็กชายนรินทร์  อุปมา
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุวิทยานนท์
2. นางสาววันดี  ช่างเหล็ก
 
702 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายภานุรุจ  เพชรเรือนทอง
2. เด็กชายฤทธิ์พงศ์   เดชชุม
 
1. นางสุวดี  เลิศสาคร
2. นางสาวอติพร  พานิช
 
703 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไผ่ 1. เด็กหญิงธาวินี   ดาวศรี
2. เด็กชายประกฤษฏิ์   อินทองตั๋ง
 
1. นางสาวสุพัตรา   เกปัน
2. นางเจือจันทร์   นนทแก้ว
 
704 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายนันทชัย  ดอกไม้
2. เด็กหญิงสุชาดา  สังคหะ
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสมพร  วิจะสิกะ
 
705 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายศรศักดิ์   กลิ่นพยูร
2. เด็กหญิงเจนจิรา   ยางเดิม
 
1. นางจันทรา   สุทธิพล
2. นางพรทิพย์   มงคล
 
706 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงพัชรดา  พงษ์พานิช
2. เด็กชายอดิลักษณ์  ใจซื่อ
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  จิตร์มุ่ง
 
707 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายธนาวัฒน์   ทิพย์บรรพต
2. เด็กหญิงพรทิพย์   ฉุนเฉียว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีเพชรพูล
2. นางอุบล  ขวัญแก้ว
 
708 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงศศิธร  สุขเกษม
 
1. นางสาวกนกอร  สินน้อย
2. นางสาวเกษร  วรรณโชติ
 
709 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกฤติมา  ทองเผือก
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  หาญสุวรรณ
 
1. นางสาวสุวลักษณ์  แซ่โย้
 
710 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวคงหนาม
2. เด็กชายคมชิต  สังข์ทอง
 
1. นางสาวเปาซียะห์  ดือเร๊ะ
 
711 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีแบ่ง
2. เด็กชายอัฎฐพร  ยับ
 
1. นางกาญจนา  อุ่นใหม่
2. นางวาสนา  ทองแท้
 
712 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  จำปารัตน์
2. เด็กชายบารมี  บัวนวล
 
1. นางสาววิไลพร  คงจันทร์
 
713 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกวินนา  เอ่งฉ้วน
2. เด็กชายดุลยวัตร  คงแป้น
3. เด็กหญิงธิคำพร  สุดจันทร์
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญจันทร์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ละออ
6. เด็กชายอภิวัฒน์  เชี่ยวสกุล
 
1. นางสาวอรญา  สักคุณา
2. นางอารีย์  เงินศรี
3. นางสาวเพ็ญนภา  จะนู
 
714 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 1. เด็กหญิงริชดะห์  อาแวโซ๊ะ
2. เด็กหญิงสารีนา  เจ๊ะมามุ
3. เด็กชายอิสมาแอ  ฮะดูแว
4. เด็กหญิงเอมีร์  ตาพุด
5. เด็กชายแวมะ  ดิอราแม
 
1. นางตี้ม่าเหรียม  ยาเซ็ง
2. นางรอสนี  หมื่นพักดี
 
715 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายนิติพงษ์  ฉุนเฉียว
2. เด็กชายพิษณุ   พงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์   ซั่วต๋อ
4. เด็กชายศิริศักดิ์   จันทร์ชาวนา
5. เด็กชายสิทธิกร   เซ่งนุ้ย
6. เด็กชายอิติชาติ   ช่วยสุด
 
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ
2. นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
3. นางอภรณ์รัตน์  ล้อมลิ้ม
 
716 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กชายกฤษดา  ตลึงจิตต์
2. เด็กชายจักรี  ปานประเสริฐ
3. เด็กหญิงจันทิมา  วรกิจ
4. เด็กหญิงจิรมณีย์  ชัยเวทย์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงนิดา  เชื้อพุทธ
 
1. นางมาลินี  ศรีประเสริฐ
2. นางละออ  นาคเลิศ
 
717 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กชายจตุรน  เสืออินโท
2. เด็กหญิงชลธิชา  หาญพันธ์
3. เด็กชายธนกร  พรหมกำเนิด
4. เด็กชายธวัชชัย  ช่างเหล็ก
5. เด็กชายปริญญา  แซ่จั้ง
6. เด็กหญิงวศินี  อุ้งเภา
7. เด็กหญิงศศิณา  เสืออินโท
 
1. นางจิรัชยา   แดงเกื้อสกุล
2. นางนุชนาฏ  วิชัยดิษฐ์
3. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
718 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชัยสวัสดิ์
2. เด็กชายพนธกร  แสงทิตย์
3. เด็กชายภัชรพล  นางแก้ว
4. เด็กชายศตวรรษ  เพิ่มลาภ
5. เด็กชายสุริยา  กุมพันธ์
6. เด็กชายไผทเทพ  พลสวัสดิ์
7. เด็กชายไรวินต์  สิทธิศักดิ์
 
1. นางจิตตินันท์  ปรีชา
2. นางสาวณัฐชยา  แสงจันทร์
3. นางสาวสุดารัตน์  สุขาทิพย์
 
719 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 1. เด็กหญิงจันจิรา  หวันเหล็ม
2. เด็กชายณัฐภัทร  สมาน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนหวาง
4. เด็กชายวรกิต  ประเสริฐดำ
5. เด็กชายสรวิศ  บุญพล
 
1. นางสาวจีรนันท์  ต่วนคูพงค์
2. นางสาวนุชจรีย์  อะหลี
3. นางสาวสาคร  ระเห็ดหาญ
 
720 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายธนากร  อินทร์ฤทธิ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  พลมา
3. เด็กชายสรจักร  สุหญ้านาง
 
1. นางจำเนียร  ราชบุตร
2. นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว
 
721 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสดง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หนูรักษ์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดำนุ่น
3. เด็กชายธีรศักดิ์  พรหมมาก
 
1. นางจิราพร  ดีช่วย
2. นายพันธ์ศักดิ์  คงวิจิตร
 
722 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองกำ 1. เด็กหญิงกุลนัต  ตวามาก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รักข้อง
3. เด็กหญิงสมฤทัย  เล็กดำ
 
1. นายสมคิด  เจียวบุตร
2. นางเพ็ญศรี  สวาปการ
 
723 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กหญิงกนกพักตร์  จตุรภักตร์
2. เด็กชายชัชรินทร์  รองมาลี
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใกล้ชิด
 
1. นางสาวิตรี  จันทร์เพ็ง
2. นางอารีย์  ช้างคล่อม
 
724 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางปรุ 1. เด็กชายธีระพงศ์  ยังดี
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  เลี้ยงละม่อม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีแสง
 
1. นางปาริชาติ  ชูเรือง
2. นายอิทธิพงษ์  ดุสิตพันธ์
 
725 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กหญิงขวัญพร  จันทศรี
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ชินสงคราม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ราไวย์
 
1. นางสาวชลดา  อร่ามจันทร์เพ็ญ
2. นายซุลกิฟลี  หะยีดือราแม
 
726 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีแบ่ง
2. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ศรีเปารยะ
3. เด็กชายอัฎฐพร  ยับ
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นายมาโนช  นาคขวัญ
 
727 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสขรบ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ถุงทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์  นนกัณหา
3. เด็กชายเจนริน  ซังขาว
 
1. นางสาวพรวิไล  ทิพย์สุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลรัตน์  ปลอดขาว
 
728 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 1. เด็กชายชาตรี  รักนวล
2. เด็กชายวันชัย  ดวงมาลา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วชุม
 
1. นางประณีต  เหมือนทิพย์
2. นางสาวศิริพร  สุวรรณการณ์
 
729 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 1. เด็กหญิงณัฐกมล  มีเดช
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บ้านถิ่น
3. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  มาตมุงคุณ
 
1. นางกุญชร  ศุทธางกูร
2. นางคมขำ  บุญทัน
 
730 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทกล
2. เด็กชายชาญชัย  กาญจน์สำเริง
3. เด็กชายวุฒิชัย  ชาวลี้แสน
 
1. นางนรมน  แก้ววิเชียร
2. นางสาวลักขณา  อาชาชาญ
 
731 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกุสุมา   ภูมิชัย
2. เด็กชายชาญวิทย์    พงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายสรายุทธ   มีศักดิ์
 
1. นางรัตนา  แสนสิงห์
2. นางศุภรัตน์   พรหมบุตร
 
732 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายนันทนัช  ยับ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แพงสาร
3. เด็กชายอานันท์  ริยาพันธ์
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
733 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง 1. เด็กชายมูฮำหมัดรีดูวัน  สาอิ
2. เด็กชายรีดูวัน  อาลี
3. เด็กชายฮัมดัน  ยะโกะ
 
1. นางสาววานีดา  เจ๊ะบือราเฮง
2. นางสาวหทัยรัตน์  จันทรัตน์
 
734 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 1. เด็กชายธวัชชัย  สมศรี
2. เด็กชายนพดล  ศรีมณฑา
3. เด็กชายวีระพล  ทัดชุมพล
 
1. นายทนงศักดิ์  ศิริวงษ์
2. นางเพ็ญศรี  บัวแก้ว
 
735 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาราช 2 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อินทรทัศน์
2. เด็กชายพีรวัส   นางงาม
3. เด็กชายรัฐศิลป์  นุราช
 
1. นางจุรีพร  เพชรแท้
2. นางสาวอัญชิสา  บุญรัตน์
 
736 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายธวัชชัย  ชนะพล
2. เด็กชายฤทธิชัย  หอมรูป
3. เด็กชายเลอพงศ์  นาควงค์
 
1. นางวรรณา  เดชะ
2. นายสุเมธ  เดชะ
 
737 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาพญา 1. เด็กชายวรชิต  นาคสง่า
2. เด็กชายสิทธิพร  นาคสง่า
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ติ้งหวัง
 
1. นางสาวตรีดาว  รองสวัสดิ์
 
738 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. นายปิยพงษ์  ธัญญุพักตร์
2. เด็กชายพงศักดิ์  กะสิรักษ์
3. เด็กชายเอกรัตน์  พลีการ
 
1. นางสาววารุณี  บุญโล่ง
2. นางสุภาพ  เจ้ยทองศรี
 
739 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายวัชรพล  ช่างคิด
2. เด็กชายวิทยา  เกษม
3. เด็กชายวุฒิชัย  เจริญรูป
 
1. นางวรรณา  เดชะ
2. นายสุเมธ  เดชะ
 
740 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายนรินธร  เหลาสิน
2. เด็กชายปิยะพงศ์  ดำดี
3. เด็กชายสุรชัย  บุญยังคิด
 
1. นางดารณี  นันทกุล
2. นางสาววารุณี  บุญโล่ง
 
741 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายดุษฎี  แสงสินธุิ์
2. เด็กชายสิทธิกร  สุรภาพ
3. เด็กชายสุริยา  โส้ปะหลาง
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
2. นางสาวสุภาพร  เพ็งเกลี้ยง
 
742 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายกวีชัย  ทองเกื้อ
2. เด็กชายณัฐพล  ชนะทอง
3. เด็กชายมารุต  นิลสกุล
 
1. นางสาวนฤมล  รอดสุด
2. นางสาวรัชฏา  แสงจันทร์
 
743 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลิกี 1. เด็กหญิงกมลศรี  เหมบุตร
2. เด็กชายสุรเชษ  รักตัว
3. เด็กชายอภิศักดิ์  คลองรั้ว
 
1. นายวิชัย  ปราบเภท
2. นางอนงค์  รักจิตต์
 
744 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมปลอด
2. เด็กชายพีระชัย  ผดุงกิจ
3. เด็กชายวีระพล  ม่วงมีผล
 
1. นายองอาจ  เจียรนัย
2. นางอารีรัตน์  สงวนทรัพย์
 
745 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายนทีชา  เชยชื่นจิตร
2. เด็กชายนิธิกร  โพชสาลี
3. เด็กชายอินทรกูล  ทองแก้ว
 
1. นางสาวชุติมันต์  คุ้มรอด
2. นางนัดดานิตย์  ทองเดช
 
746 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายวัชรากร  ศรีประสม
2. เด็กหญิงอรวดี  ศรีพันโร
3. เด็กชายเสกสรรค์  วรรณสะโร
 
1. นางดารา  มีสุขศรี
2. นางยุพา  ชิตมณี
 
747 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดรักขิตวัน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงอรอนงค์   ช่วยมั่นคง
3. เด็กหญิงอุษา  เรืองโรจน์
 
1. นางกรรณิกา  นิ่มเรือง
2. นางสาวฐิตากร  สมบูรณ์
 
748 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุทเส้ง
2. เด็กหญิงวัลยา  ยีสะมะแอ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ยีหมาด
 
1. นางอรวรรณ  พละบุญ
2. นางเกษร  รักษ์ดีช่วย
 
749 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเตย 1. เด็กชายอภิชาติ  ทองพูนแก้ว
2. เด็กชายเมธี  จันทร์ช่วย
 
1. นางนงลักษณ์  ชนม์รักษ์ธรรม
2. นางมณีพร  นพรัตน์
 
750 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพล  เจะแหละหมัน
2. เด็กชายประวิทย์  นาดี
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวณิชานันท์  หนูยศ
 
751 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายชัยพงษ์    ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ   อินทนนท์
 
1. นางสาวศุภมาศ   คงคาช่วย
2. นางสุภางค์   ยุวราชรัตนากร
 
752 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1. เด็กชายพัลลภ  อ่อนจงไกล
2. เด็กชายหฤทธิ์  รอดสั้น
 
1. นางสาวสนธยา  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวอัจฉรา  ศรีสวัสดิ์
 
753 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กชายฤกษ์มงคล  วิไลรัตน์
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญสนอง
 
754 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กชายมณฑล  ศิริรวม
2. เด็กชายอมรเทพ  นิรัติศัย
 
1. นางบุญญา  นวลใย
 
755 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีทอง
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  สุวรรณทิพย์
 
1. นายธีรชัย  พรหมบุตร
2. นางสาวหัทยา  ขยัน
 
756 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายรัญชน์   ขจีจิตร
2. เด็กชายสิทธา   แสงฉาย
 
1. นางสาวศุภมาศ   คงคาช่วย
2. นายไพศาล   ชนีมาส
 
757 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1. เด็กหญิงซูรียาตี   บ่อเตย
2. เด็กหญิงวัลมูนีรา   แวโน๊ะ
 
1. นางสาวนารี  สุกใส
2. นางปริชญา  มาสินธุ์
 
758 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเพรง 1. เด็กชายพิทักษ์พล  ธัญญะพืช
2. เด็กชายวีระชัย  จิตต์บุรุษ
 
1. นายจรูญ   แก้วสำลี
2. นางสาวนฤมล    เสนคำ
 
759 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสาริการาม 1. เด็กชายชมภพ  ศรีชัย
2. เด็กชายพัชรพล  สุระกุล
 
1. นางสาวธิดา  คงแดง
2. นางสาวเพ็ญนภา  อาษาพันธ์
 
760 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางกลาง 1. เด็กชายภานุ  อาชาไนยวิเศษพงศ์
2. เด็กชายภีมพล  เจียกุลธร
 
1. นายธีรวัฒน์  พูลศิริ
2. นายธีระพันธ์  ควรวินิจ
 
761 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงชลลดา  ศรีปล้อง
2. เด็กหญิงนัสซะเร๊าะ  ดำนิล
 
1. นายนัฐวัติ  ใจแน่
2. นางสุพัจนี   เพ็ชรมีศรี
 
762 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. เด็กชายณัฐฎา  เมืองแก้ว
2. เด็กชายทนงศักดิ์  วิเชียร
3. เด็กชายธนกรณ์  อิ่มใจ
 
1. นางสรินทร์  สินพรหมมาตย์
2. นายสัมพันธ์  ทองจันทร์
 
763 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แพรัตน์
2. เด็กชายวสันยศ  ดีทองแก้ว
3. เด็กชายศุภวัฒน์  ธรรมโชติ
 
1. นางสาวสุจิพันธ์  โกละกะ
2. นางโสภนา  จันทร์เจริญ
 
764 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายจักรพงษ์   ขนุนนิล
2. เด็กชายธีรพนธ์   วัฒนน้อย
3. เด็กชายรุ่งโรจน์   รัตนกุล
 
1. นายดำรงศักดิ์  อินทร์จันทร์
2. นายปรีชา  ศิริมุสิกะ
 
765 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฤทธิ์พงศ์  เดชชุม
2. เด็กชายสัญญรัฐ  สังขโชติ
3. เด็กชายสันติ  เพียรดี
 
1. นางสาวขวัญชนก  ศิริธรรม
2. นายวิชัย  แร่ทอง
 
766 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงดารารัตน์  หอยเขียว
2. เด็กชายธิบดินทร์  คงพันธ์
3. เด็กชายภูวนัย  คงหวัง
 
1. นางวรรธิดา  คมขำ
2. นางศิริวัฒน์  ณ สุวรรณ
 
767 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วถาวร
2. เด็กหญิงปภาวี  หนูรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ทองขาว
 
1. นางประทุม  ศรีรัตน์
2. นางสาวอรณิชชา  ไชยพูล
 
768 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปริง(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เจริญฤทธิ์
2. เด็กชายวิษณุ  วรเกียรติกุล
3. เด็กชายวิษณุ  พิมพ์จันทร์
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นายพรศักดิ์  เสมพืช
 
769 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 1. เด็กหญิงณิชกานต์  จิตรนารี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ดาขลี
3. เด็กหญิงอรนุช  จิตรตุราช
 
1. นางศิริรัตน์  หวันเหล็ม
2. นางอรวรรณ  พละบุญ
 
770 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายตะวัน  ยอแสง
2. เด็กชายสราวุธ  เพชรสุข
3. เด็กชายสหพล  กุฎพา
 
1. นางสาวนรินาถ  ศรีพัฒน์
2. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
 
771 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนประชานิคม 1. เด็กชายประเสริฐ    นามไว
2. เด็กหญิงศวัลญา    วงษ์ยี่เมาะ
3. เด็กชายอภิชาติ    จันทร์สมบัติ
 
1. นางศรีวัฒนา   สระศรีสุวรรณ
2. นางอาภาพัชร์   ดวงคงทอง
 
772 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปริง(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงทอง
2. เด็กหญิงธนัดดา  เจริญฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุวรรณี  หมื่นเดช
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นายสมพงษ์  มุขแก้ว
 
773 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายฉันทัช  กวมทรัพย์
2. เด็กชายนัฏธพล  วรรณบุรี
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ชูนาค
 
1. นายคุณภัทร  เศรษฐภัทรกุล
2. นายสถาพร  แซ่ลิ้ม
 
774 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฤทธิ์พงศ์  เดชชุม
2. เด็กชายสัญญรัฐ  สังขโชติ
3. เด็กชายสันติ  เพียรดี
 
1. นางสาวขวัญชนก  ศิริธรรม
2. นายวิชัย  แร่ทอง
 
775 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 1. เด็กหญิงณิชกานต์  จิตรนารี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ดาขลี
3. เด็กหญิงอรนุช  จิตรตุราช
 
1. นางศิริรัตน์  หวันเหล็ม
2. นางอรวรรณ  พละบุญ
 
776 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ประพันธ์
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์   ยะโส
3. เด็กหญิงอภิญญา   ศรีอินทร์
 
1. นางพัชชา   ชูช่วย
2. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
777 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กชายพิชิตชัย  หนูรักษ์
2. เด็กชายวรพจน์  แซ่เอี่ยว
3. เด็กชายวีรภัทร  คำสง่า
 
1. นางสาวสุจิพันธ์  โกละกะ
2. นางสาวเอมอร  แคล้วคลาด
 
778 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 1. เด็กชายภัสกรณ์  เหนือคลอง
2. เด็กชายอลงกรณ์  สุรสิงห์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  จุฑามาตย์
 
1. นางทิพวรรณ  นบนอบ
2. นางสาวสุปาณี  นาวารัตน์
 
779 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีประวรรณ
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
 
780 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายอติวิชญ์   ขอจุลซ้วน
 
1. นางจันทนา   สวัสดิ์ละคร
 
781 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายรัตนากร  แก้วคง
 
1. นางศุภลักษณ์  ศรีใหม่
 
782 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายศรายุทธ  คงแก้ว
 
1. นางจิตติมา  เที่ยงถิ่น
 
783 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กชายศักดิ์ดา   ไม่สะพร่าว
 
1. นายอภิชาต   หลงเก็ม
 
784 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กชายเมธี  ลุงกอน
 
1. นายหะรินทร์  อุไร
 
785 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนกงาง 1. เด็กหญิงณัฐชา  มะหนำ
 
1. นายเศรษฐศักดิ์  พรมชัย
 
786 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แวววันจิตร
 
1. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
 
787 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายภูไท   ศรีทองกุล
 
1. นางวันทนา   บุรพจิตร์
 
788 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับปริก 1. นายเจษฎา  แดงขาว
 
1. นายธนารักษ์  ศรีวิสุทธิพันธ์
 
789 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กชายฤทธิไกร  แก้ววิจิตร
 
1. นายเอกชัย  อนุรักษ์
 
790 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายศุภสิน  ฝั้นเซี้ยน
 
1. นางสาวตรีสุธา  ตัญจะโร
 
791 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1. เด็กหญิงเมศิญา  หมีนสัน
 
1. นางพัชรี  พานิช
 
792 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 1. เด็กหญิงอุซมานา  กะลันตัน
 
1. นางพัชรินทร์  พิณสุวรรณ
 
793 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงธยานี  ปลอดแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  วังขุนพรหม
 
794 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนพล 1. เด็กหญิงพรศิริ  บุญมูสิก
 
1. นางจริญา  ปานอ่อน
 
795 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  คงชะวัน
 
1. นายสัมภาษณ์  เพ็ญ
 
796 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี
 
1. นางสุลีพร  ลาดศิลป์
 
797 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  กาญจนา
 
1. นายธรรมรัตน์  กลิ่นละออ
 
798 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าส้ม 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลสังข์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  บินหมูด
 
799 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปิ่นทอง
 
1. นางประไพ  พรหมขุนทอง
 
800 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาฝาก 1. เด็กชายธีรนัย  เหมเส็ม
 
1. นางสุดา  รายาโส้
 
801 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  สุทธิคีรี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ขนานชี
 
802 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไสขรบ 1. เด็กชายพงศกร  ปานโต
 
1. นางสายใจ  สกุลปีบ
 
803 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนยูง 1. เด็กชายวัฒนา  ไพฑูรย์
 
1. นางวิมลลักษณ์  นาคะวิโรจน์
 
804 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิโอน
 
1. นางสรินทร์  สินพรหมมาตย์
 
805 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กหญิงศศิประภา  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงศิริยุภา  วรพัฒน์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ฉิมสุด
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  โลมะจันทร์
 
1. นางสาววิชุตา  รักช้าง
 
806 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงภารดี   เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงวิจิตรา   เรณชะนะ
3. เด็กหญิงศศินา   เรืองจันทร์
4. เด็กหญิงสุชาดา   เจนเขตการ
5. เด็กหญิงอินทิรา   ชากลาง
6. เด็กหญิงเกษศิรินทร์   ศิริวัฒน์
 
1. นางชุติญา   ธนภพวรรณกุล
2. นางมุกดา   นุ้ยบ้านด่าน
3. นางสาวเสาวนีย์   นุชรังค์
 
807 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธีรยุทธ  จือเหลียง
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ปานแตง
3. เด็กหญิงปพิชญา  เพ้งหล้ง
4. เด็กหญิงอมิตา  แกสมาน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มาตุวิเชียร
2. นางสาวปาริชาติ  คงสามารถวัฒนา
3. นางสาวสุรัตยา  หยังหลัง
 
808 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไสดง 1. เด็กชายชญังกูร  มณีวรรณ
2. เด็กชายชโนดม  ศรีวิเชียร
3. เด็กชายธนวัฒน์  เจียรมาศ
4. เด็กชายนัฐพงศ์  พันสินธุ์
5. เด็กชายพงศพัฒน์  พงศ์เตรียง
6. เด็กชายอานนท์  สุตันตั้งใจ
 
1. นางกาญจนา  เสสิตัง
2. นายพันธ์ศักดิ์  คงวิจิตร
3. นางสุดารักษ์  เจริญสุข
 
809 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1. เด็กชายนฤเบศร์  ศูนย์คล้าย
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  ช่วยบำรุง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ณะสุวรรณ
4. เด็กชายอาทิตย์  แก้วหนูนา
5. เด็กหญิงอาภาพร  ประสิทธิ์
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แซ่วั่น
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุขเจริญ
2. นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์
3. นางเกศรินทร์   ชำนาญกิจ
 
810 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สวงนศักดิ์
2. เด็กหญิงฐิติมน  เลียบวงศ์
3. เด็กหญิงณิชา  ชาญวุธ
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ฝันใฝ่
5. เด็กหญิงอลิสา  ขำขา
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยศิริ
 
1. นางสุพัตรา  ชุมขวัญ
2. นางสุวดี  เลิศสาคร
3. นางสาวอติพร  พานิช
 
811 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองขวัญ
 
1. นางสาวนิตยา   พงศ์พัสสะระ
 
812 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุนิสา  ช่วยเมือง
 
1. นางสาววนิดา  ชายทุ่ย
 
813 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 1. เด็กชายวิชาญชัย  หมินหมัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัตพร  วงศ์ทิม
 
814 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1. เด็กหญิงเจตปรียา  เกตุแก้ว
 
1. นางสุมาลี  ขุนเศษ
 
815 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายบุญชู  กาญจนนันท์
 
1. นายสุริยัน  ดำแก้ว
 
816 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสขาม 1. เด็กชายเจนณรงค์   สุวรรณอินทร์
 
1. นางนฤมล  ขุนรัง
 
817 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. นายรัตนากร  แก้วคง
 
1. นางศุภลักษณ์  ศรีใหม่
 
818 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายศุภสิน  ฝั้นเซี้ยน
 
1. นางสิริเพ็ญ  เธียรลีลา
 
819 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กชายศุภวัฒน์   พรหมจรรย์
 
1. นางประทุม  ศรีรัตน์
 
820 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางวรรณาภรณ์  ศตะรัต
 
821 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะเลาะ 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรยวงค์
 
1. นางสายลักษณ์  วุ้นกิ้ม
 
822 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงวรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางจรูญศรี  ส่งศรีอินทร
 
823 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายศุภสิน  ฝั้นเซี้ยน
 
1. นางสาววาริณี  ทองย้อย
 
824 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ใจเย็น
 
1. นางลัดดา  แก้วเพชร
 
825 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 1. เด็กชายสรวิศ  บุญพล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัตพร  วงศ์ทิม
 
826 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ชมสุวรรณ
2. เด็กหญิงมัสติกา   ชำนาญพงศ์
3. เด็กหญิงรัชนี   อินทร์ทองช่วย
4. เด็กหญิงวินิดา   เพชรกำเนิด
5. เด็กหญิงสุภาพร   โชติกาญจน์
6. เด็กหญิงอรวรรณ   ทันนาเขตต์
 
1. นางชุติญา  ธนภพวรรณกุล
2. นางบัวงาม   เพชรสวี
3. นางวิไลรัตน์   ทัศนศิริ
 
827 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 1. เด็กชายจักรี  ปานประเสริฐ
2. เด็กหญิงจันทิมา  วรกิจ
3. เด็กหญิงจิรมณีย์  ชัยเวทย์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงนิดา  เชื้อพุทธ
6. เด็กหญิงเรวดี  กุศล
 
1. นางสาวกาญจนา  เกิดศิริ
2. นางมาลินี  ศรีประเสริฐ
 
828 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไสดง 1. เด็กชายชญังกูร  มณีวรรณ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  หนูรักษ์
3. เด็กหญิงตรีเนตร  ซุยอุ้ย
4. เด็กชายธีรพัท  ยางนอก
5. เด็กชายนัฐพงศ์  พันสินธุ์
6. เด็กชายศิริศักดิ์  เผือกยาน
7. เด็กชายเมธี  รัตนนุพงศ์
 
1. นางกาญจนา  เสสิตัง
2. นายกิตติพงศ์  สอนประสม
3. นายพันธ์ศักดิ์  คงวิจิตร
 
829 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงผกาวดี  ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงรินทิพย์  จิตต์โต๊ะหลำ
3. เด็กหญิงรุจิรา  เจริญพร
4. เด็กหญิงวัณณิตา  ประสานสงฆ์
5. เด็กหญิงอลิสสา  สันสารา
6. เด็กหญิงอามาน๊ะ  หนูเส็น
 
1. นางลมัย  โมลิโต
 
830 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์พุ่ม
2. เด็กชายวรินทร  หนูแก้ว
3. เด็กชายศักดินนท์  เจะสา
4. เด็กชายสุภัทรชัย  เอียดชะตา
5. เด็กหญิงอริสา  ทองแก้ว
6. เด็กชายอัษฏายุธ  ขิกขำ
7. เด็กชายเจษฏาภรณ์  หนูชุม
 
1. นางชุตามาศ  สังข์ทอง
2. นางประไพ  พรหมมี
3. นางอารีรัตน์  เอียดคำ
 
831 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  มาชานนท์
2. เด็กชายธนพล  บัวมาศ
3. เด็กชายพิทักษ์  บัวมาศ
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไชยกูล
5. เด็กชายอลีฟ  วาโซ๊ะ
6. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิตลัดดา  ปลื้มใจ
2. นางสมจัย  เย็นใจ
3. นางสาวอาภรณ์  ทองสลับล้วน
 
832 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงธณิยา  มากใหม่
2. เด็กชายธีรเดช  ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  กาศพรมราช
4. เด็กชายศราวุธ  ไม้เรียง
5. เด็กชายเจษฎากร  ทองใหม่
 
1. นางกมลชนก  สุดใจ
2. นายสุรัศดา  รักษ์ยศ
3. นางสุลีพร  ลัภหาย
 
833 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1. เด็กหญิงสิริลิน  ชนะสงค์
 
1. นางนุชาภา  ขนอม
 
834 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายวีรเทพ  แย้มแก้ว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ไทยภักดี
 
835 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) 1. เด็กหญิงนาฮีมะห์  เจ๊ะมามะ
 
1. นางธนวรรณ  สุวรรณ
 
836 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายฟูอั้ด  หมัดอาหลี
2. เด็กชายภครพล  หมัดอะดัม
3. เด็กชายสันติราษฎร์  อะหลีกะเส็ม
 
1. นางซีดา  เบ็ญสลามัน
2. นางสาวบุหงา  หมัดอะหลี
 
837 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กชายธนบดี  ยายี
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองแท้
3. เด็กหญิงสุฐิมา  ผิวนวล
 
1. นางมณฑา   รอดภาษา
2. นางสุภาพร  กาญจนเพชร
 
838 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 1. เด็กหญิงณภัทร  หล้าเก็ม
2. เด็กชายปฐวี  ดีนะลี
3. เด็กชายวราเทพ  คงสามารถวัฒนา
 
1. นางสาวกิตติวรรณ  กังแฮ
2. นางพัชรา  ชุติเดโช
 
839 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่วยชาติ
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  กลับผดุง
3. เด็กชายสกายร์  กิจการ
 
1. นางสาววรางคณา  เจนนพกาญจน์
2. นางสาวสุคนธา  สมจันทร์
 
840 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเจา 1. เด็กชายกันติทัต  คงปราณ
2. เด็กชายสหศักดิ์  ปรีชาวงศ์
3. เด็กหญิงสโรชา  เที่ยงตรง
 
1. นางปราณี  ทองทรง
2. นางสุณี  เทพทอง
 
841 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกุลนัท  พรหมทองรักษ์
2. เด็กชายนครพงษ์  แก้วชูช่วย
3. เด็กชายภูมิภัทร  เศรษฐรักษา
 
1. นางดรุณี  เซ่งฉิม
2. นายมนัส  แสงสว่าง