สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นางสาวธวัลหทัย  แกมมณี
2. นางสาวสุจิตรา   บูลวิบูรณ์
 
1. นายสมปอง  ชูวิลัย
2. นางสาริพร  ช่วยแท่น
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศพรรณ  พรมมาส
2. นายอภินันท์   พลลาภ
3. นายอานุสรณ์  อัตตะ
 
1. นางสาวมาลินี  โรจนรัตน์
2. นายอมรเทพ   สุพงษ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 1. นายอภินันท์  อ่อนขวัญเพ็ชร
 
1. นางรัตนา  หนูแป้น
 
4 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.65 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธศุภะ
2. เด็กชายทัศนะ   โกละกะ
3. เด็กหญิงธันยพร  พุทธศุภะ
4. เด็กหญิงนันทินี  ทองมา
5. เด็กชายประวิทย์  ศรีสุวรรโณ
6. เด็กหญิงปวารณสุข   วรสมรรถกุล
7. นายอภิวันท์  พลลาภ
8. นางสาวเกวลิน  ผดุงศักดิ์
 
1. นางพัชนี  บุญรักสงค์
2. นายพินิจ  พงศ์ประยูร
3. นางอุลี  นวลแก้ว
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 21 1. เด็กหญิงมาติกา  ทองจืด
2. เด็กหญิงวิลาลินี  รัตนมา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ชูช่วย
 
1. นางนฤมล  สิทธิพงษ์
2. นางพัชนี  บุญรักสงค์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  มุสิกะพันธ์
2. นางสาวชนากานต์  พิมาลย์กิจ
3. นางสาววนิดา  พรรณราย
 
1. นางนฤมล  สิทธิพงษ์
2. นางสาริพร  ช่วยแท่น
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรานุช  รักบัวทอง
2. เด็กชายปัญญาฤทธิ์  พุทธนุกูล
3. เด็กชายเอกชัย  ไชยกูล
 
1. นางนฤมล  สิทธิพงษ์
2. นางสาริพร  ช่วยแท่น
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 12 1. นางสาวธัญญารัตน์  อิสระพานิชย์
2. นายอดิสรณ์  เกียรติขวัญบุตร
 
1. นายรณกฤต  เพ็ชรสุวรรณ
2. นายสมปอง  ชูวิลัย
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงมนพร  ธรรมสะโร
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พัลวัน
 
1. นายรณกฤต  เพ็ชรสุวรรณ
2. นายสมปอง  ชูวิลัย
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 25 1. นายสมเกียรติ  หวัดธรรมพัฒน์
2. นางสาวหยกทิพย์  ชำนิ
 
1. นายรณกฤต  เพ็ชรสุวรรณ
2. นายสมปอง  ชูวิลัย
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เกศมงคล
2. เด็กหญิงภัทราพร  เหม็นศิริ
 
1. นางสาวทิวา  ชูมาลี
2. นายรณกฤต  เพ็ชรสุวรรณ