สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 1. นายกริชฎา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางละมุน  ทองวิเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองนิ่ม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุวรรณนิมิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  ธรดุษฎี
2. นางสุภาพ  พุฒชู
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศศิวิมล  เหล่าสุวรรณ
2. นางสาวอรทัย  เครือศรี
 
1. นายวิชา  ณ สงขลา
2. นายไพโรจน์  นวลบุญ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกริชฎา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางรัชนีกร  บุณยเกียรติ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78.3 เงิน 18 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  ทองผ่อง
2. เด็กหญิงชลิศา  วังชัยศรี
3. เด็กหญิงนริศา  คงเพ็ง
4. เด็กหญิงวรรณิภา  มีสันเทียะ
5. เด็กหญิงอทิตยา  รสชุ่ม
6. เด็กชายเทวินทร์  สุวรรณชาตรี
 
1. นางถวิล  วรรณธิวา
2. นางสาวนิตยา  นวลติ้ง
3. นางปัทมวรรณ  เพชร์ประสมกูล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 18 1. นายนันทณัฐ  สุวรรณชาตรี
2. นางสาวสุทธิพร  ดำแก้ว
3. นางสาวสุนิษา  พรามมณีโชติ
 
1. นางถวิล  วรรณธิวา
2. นางปัทมวรรณ  เพชร์ประสมกูล