งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 000155
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง สพป. ยะลา เขต 2 1. เด็กหญิงฟัหมีย์สาบีลา    ดอเลาะ
1. นางอามีเน๊าะ    มะนุง
2 2 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 1. เด็กหญิงสุวภัทร    แก้วเขียว
1. นางพรประภา    รัตนกรัณฑ์
3 3 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู ๒๕๐๓) สพป. ยะลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟาตีมะห์    เจะแต
1. นางสาวสาลิณี    เจีะมะ
4 4 โรงเรียนบ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวนัดดา    เข็มขาว
1. นางศิริวรรณ    เริ่มฤกษ์
5 5 โรงเรียนบ้านบือแรง สพป. นราธิวาส เขต 1 1. เด็กชายอาพิรัตร์    เจ๊ะอูเซ็ง
1. นางสาวต่วนจันทิมา    ตอกอ
6 6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายแทนไท    รักขนาม
1. นางนาดียา    เด็นหมัด
7 7 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 1. เด็กหญิงชินานันท์    แก้วกูล
1. นางแอนนา    แก้วกูล
8 8 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ยอดเพ็ชร
1. นางสาวลำภู    นกเพ็ชร
9 9 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี สพป. ปัตตานี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์    แววทองคำ
1. นางสาวสุรกาญจน์    โปฎกรัตน์
10 10 โรงเรียนบ้านในไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ    บำรุง
1. นางนงนารถ    พงษ์ประดิษฐ
11 11 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล สพป. สตูล เขต 1 1. เด็กชายซิดดิ๊ก    มะหะหมัด
1. นางสาวไมเหร๊าะ    กาสา
12 12 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กชายกายเพชร    นาคมณี
1. นางเมตตา    นาคมณี
13 13 โรงเรียนบ้านปากเลข สพป. ชุมพร เขต 2 1. เด็กหญิงพนิดา    กรองแก้ว
1. นางจำเรียง    อินทนาคม
14 14 โรงเรียนวัดโบกขรณี สพป. ปัตตานี เขต 3 1. เด็กหญิงยาลีบะห์    อูมา
1. นางนาซีห๊ะ    เจะเลง
15 15 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    กิจฉาโณ
1. นางหิรัญญา    สวัสดี
16 16 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายชยากร    จันทรศรี
1. นางกฤติกานต์    ชลเกษม
17 17 โรงเรียนวัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1. เด็กหญิงวิรมณ    หวันมา
1. นางคนึงนิตย์    ราชมณี
18 18 โรงเรียนบ้านควนรุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กหญิงโสรยา    พินิจชัน
1. นางกาญจนา    นิลกรรณ์
19 19 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต เขต 1 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    สุวิทย์
1. นางสาวบุษบา    จินดาวงค์
20 20 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน สพป. สงขลา เขต 1 1. เด็กชายสุทิวัส    พรหมจันทร์
1. นางกัลยานิษฐ์    เจริญทรัพย์
21 21 โรงเรียนบ้านทรายแดง สพป. ระนอง เขต 1 1. เด็กหญิงหยกนภา    ขวัญเมือง
1. นางสุภาพ    บุญเอื้อ
22 22 โรงเรียนบ้านด่านโลด สพป. พัทลุง เขต 2 1. เด็กหญิงวินธยา    ศรีสงคราม
1. นายจิรัฐิติกานต์    ไชยธรรม
23 23 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ เขต 1 1. เด็กชายภูริณัฎฐ์    ก่อแก้ว
1. นายทวี    ทะวงศ์
24 24 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 1. เด็กชายกิตติ    จงรักวิทย์
1. นางนวรัตน์    นกแก้ว
25 26 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 1. เด็กหญิงคุณนิธิ    รองเดช
1. นางสาวสุวดี    สมจริง
26 27 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 1. เด็กชายไตรรัตน์    จันทร์เอียด
1. นางจุฑารัตน์    สุวรรณโณ
27 28 โรงเรียนบ้านบกปุย สพป. พังงา เขต 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    เกลื่อนสินธุ์
1. นางนวลน้อย    จรูญสมาธิศักดิ์
28 29 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก สพป. นราธิวาส เขต 3 1. เด็กหญิงยูซนีย์    แอสะ
1. นายซัลมี    แวอูเซ็ง
29 30 โรงเรียนวัดชลธาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 1. เด็กชายอานนท์    แสงมณี
1. นางนันทวัน    จันทร์ภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................