หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุรางคนา เกียรติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
2 นางระเบียบ พรหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
3 นางบังอร ชูสงค์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
4 นายไพรัช นุ่นรักษา ครู โรงเรียนบ้านบางเทา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
5 นายรุ่งพิชัย นาคำรอด ครู โรงเรียนท่าฉัตรไชย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
6 นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
7 นายกิตติ รัตนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
8 นายบุญชู มานะเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
9 นางสาวชยุดา สีขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
10 นางกนกภรณ์ ชูดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
11 นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
12 นางรานี บุญสงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
13 นางนิชฎา ซิมอาจิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
14 นางเบญจมาศ ชุมมะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
15 นางชฎาพร วุ่นหนู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
16 นางสาวสุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นายทวีศักดิ์ เครือแพทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นางสุคนธ์ มณีขวัญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นางพิมพ์พร ดาบเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นางนฤมล กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นางมาลี อุทัยธำรง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
22 นายนัทธี ถิ่นสาคู ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
23 นางสาวสุธี อารย์พงศ์ ผู้อำนวยสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
24 นายกษิดิ์เดช พังงา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
25 บาทหลวงจีระศักดิ์ ยงบรรทม ผู้อำนวยการโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
26 นางวิสา จรัลชวนะเพท ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
27 นางสาวปาริชาต จิรวิศิษฐาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
28 นายอรรณพ หิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
29 นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
30 นายกฤษณ์ วิเชียรขู้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
31 นายณัฐวุฒิ มาจันทึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
32 นางสาวอัจฉรา แก้วมุณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
33 นางสาวสิรินภัส โพชนาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
34 นายวิโรจน์ คำเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
35 นางปัญจาภรณ์ ตันทนิส รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
36 นายชัยพงศ์ แสงรัตน์ ที่ปรึกษาโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
37 นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
38 นายประวิง เพ็ชรพังงา รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
39 นายสมพร จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
40 น.ส.พัชนี ขรรค์วิไลกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รองประธานอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
41 นางสาวอุมาภรณ์ ทองเสมอ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
42 นางรัตนากร เทศยรัตน์ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
43 นางสาวรัชณี กานดาสุวรรณ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
44 นางสาวพรทิพย์ รัตนมนตรี ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
45 นางสาวศิริพร มานะจิตต์ ฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
46 นางฐิตมล รัตนะ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
47 นางสาวสุพัตรา จำปาทอง ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
48 นายประวิง เพ็ชรพังงา รองผู้อำนวยการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
49 นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
50 นางสาวธนิดา ปากบารา ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
51 นางสาวนภาทิพย์ สิทธิชัย ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
52 นางสาวปัทมาพร รุ่งเรือง ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
53 นางต่วนนูรี สาเหะมะเย็ง ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
54 นางสาวณัฐการ์ รักษ์นาค ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
55 นางมณี เรณสถาน ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
56 นางพรรณทิพา พิศสุพรรณ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
57 นางอุไร เหง่าสุวรรณ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
58 นางศิริรัตน์ ว่องทั่ง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
59 นางสาวอรทัย จันทร์มณี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
60 นางสาวฟาฏีม้ะ หมัดสะเด็น ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
61 นางสาวกมลชนก นาคชัยเนรมิต ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
62 นางสาวจริยา ชายทุ่ย ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
63 นายปรัชญา บุตรครุธ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
64 นางสาววัลดี หนูพล ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
65 นางสาววันเพ็ญ ชมพูนุช ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
66 นางสาววรรณี ฐิติมานะกุล ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
67 นางพิกุลทอง สุทธิประภา ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
68 นางกุลนันท์ แซ่เอี๋ยว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
69 นางเกษศิรินทร์ มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
70 นางสาวหนึ่งฤทัย มีบัว เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
71 นางสาวศิริขวัญ มิ่งแก้ว ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
72 นางสาวนาฏนิกรณ์ จาระนัย ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
73 นางสาวสุภัทรรดา สิริปัณฑิตา ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
74 นางสาววิภาดา ฤทธิพงศ์ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
75 นางสาวพนารัตน์ ศรีเกตุ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
76 นางคชษร พันรังสี ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
77 นางสาวบุญเสริม สิทธิการ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
78 นางสาวอนุสรา บูเก็ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
79 นางนงเยาว์ รัตนพันธ์ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
80 นางสาวรู่กีย๊ะ บินอาสัน ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
81 นางสาวพิมพ์ใจ แสงสอน ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
82 นางสาวนุดไลหล้า หวังโบรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
83 นางสาวอารีย์ อิสลาม ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
84 นางวนิดา แพรกนก ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
85 นางสาวอรวรรณ เสนา ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
86 นางสาวปัทมพร คงแก้ว ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
87 นางสาววรรณิษา กุลนาพิมพ์ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
88 เด็กหญิงชฎาำพร สง่าวิทยากร นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
89 เด็กหญิงอารดา ศรีเภาทอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
90 เด็กหญิงปิยวรรณ จันทร์ทอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
91 เด็กหญิงโสฬญา ไทยแท้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
92 นางสาวเรณุกา วรรณชัย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
93 นางสาวนรรฐวรรณ บุญฉิน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
94 นางภิรมย์กัญญา วงศ์ชาญตรี ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
95 นางอุดมพร คงสำเร็จ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
96 นางจันทร์จิรา เจ๊ะเล็ม ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
97 นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
98 นางนิภาภร จิตรเพชร ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
99 นางฐาปนีย์ จุติรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
100 นางสาวภัทรวดี ปรีดี ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
101 นางสาวมาลินี ทำศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
102 นางสาวนิศารัตน์ ถนอมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
103 นางสาวกนิษบา ตันติพนาทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
104 นางสาวภัชรินทร์ ห้าหวา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
105 นางสาววลัยพร แซ่เตียว ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
106 นางสาวสุวิมล หมัดตะหมีน ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
107 นางสาวอมรรัตน์ การรุณ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
108 นางสาวกัญญภรณ์ เพ่งเจริญธรรม ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
109 นางสาวอลิษา ธีรวัฒนสุนทร ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
110 นางสาวจันทพร ทองเกิด ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
111 นางสาวอุษา ยมโดย ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
112 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณกิจ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
113 นางสาวอนิษฎา หมาดอี ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
114 นางสรันดา เตชะญานนท์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
115 นางสาวบุรัสกร ขวัญดี ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
116 นางสาวพจมาน นิ่มกาญจนา ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
117 นางสาวแพรลุลี ถิ่นเกาะยาว ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
118 นางสาวสุพิศา สุทธิเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
119 นางอารีย์วรรณ จันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
120 นางสาววรรณี บุญเต็ม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
121 นางจันทร์ประภา ศิลาวุฒิกุล ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
122 นางสาวหนึ่งฤทัย ปานมี ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
123 นางกัลยา ต่อศักดิ์ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
124 นายกิตติ ฐิติวัฒนาสกุล ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
125 นายอภิรักษ์ อติพลอัครพันธุ์ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
126 นางสาวมาลี สีงขรักษ์ ครู คศ.๒ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
127 นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ ครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
128 นางปราณี ลูกอินทร์ ครู คศ.๓ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
129 นางสาวสุชาดา วิสุทธิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
130 นางสาวธนิศรา บุณยะศิวะ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
131 นายเฉลิม จิตรสวาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
132 นางสาววาทันยา เทียมทัน ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
133 นางสาวมาลี สังขรักษ์ ครู คศ.๒ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
134 นางปนัสยา รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์การแข่งขัน
135 นายวิริยะ พ่วงบุตร นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
136 นายสุเมฆ เพ็ชรคง นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
137 นายชรินทร ทองเสมอ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
138 นายบุญฤทธิ์ หนูหอ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
139 นายณัฎฐา ทิพย์พิมล ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
140 นายอมรเทพ สนพิภพ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
141 นายศรชัย หนูแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
142 นางสาวนิตญา เพ็งช่วย ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
143 นางสุวรรณา วิลเลี่ยมส์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
144 นายสมคิด พลเยี่ยม ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
145 นางสุภา ศรีหานาจ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
146 นางอนุ ยี่มี นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
147 นายสามล นะวะกะ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
148 นางศศธร บุญลึก ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
149 นางสาวเกสรา กาญจนวิจิตร ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
150 นางมณฑา เชื้อชายเลิศ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
151 นายสมศักดิ์ กันภัย ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
152 นายประเสริฐ อินทนาม นักการภารโรง โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
153 นางสุมาลี มณีสอดแสง นักการภารโรง โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
154 นางสาวนฤมล พิริยตันนุกูล เจ้าหน้าฝ่ายการเงิน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
155 นางสุรีย์พร สกุลสัน ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
156 นางสาวรุ่งทิพย์ ดาบแสงทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
157 นายวิรสิทธิ์ ไชยทอง ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
158 นายกิตติ ฐิติวัฒนาสกุล ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
159 นายยุทธนา อาสน์สุวรรณ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
160 นายยกคุ่ย ณ นคร นักการ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
161 นายณัฐวุฒิ ปานแดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
162 นายธีระวุฒิ แสงศรี ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
163 นายจำนงค์ จันทร์พงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
164 นายยอดรัก ชูแก้ว ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
165 นางสาวปันสุธรา ย้อยนวล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
166 นางสาวลชากร พลจันทึก ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
167 นางสาวจุฬารัตน์ มูสิจันทร์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
168 นางอรภรณ์ เทียมแกว ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
169 นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
170 นายเอกชัย บูลการณ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
171 นายบูบากาศ เหล็มปาน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
172 นายสุทธิพร ศรีทอง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
173 นางสาวขวัญใจ คงทอง นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
174 นางสาวจันทร์จุรีย์ แสงแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
175 นางทิพย์ประรัตน์ ขันเพ็ชร ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
176 นางนิจิรา หวานเย็น ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
177 นางวาริษา โขนภูเขียว ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
178 นายทวีป นิติธรรมานุสรณ์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
179 นายพานุสักข์ อุสสะยุคะ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
180 นายจำเริญ วรนวกุล ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
181 นายสมคิด ปจันทบุตร์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
182 นายศิริชัย ฑ๊ยาพงศ์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
183 นายวีรพล จุลรังษี ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
184 นางสาวฉวีวรรณ ชาน้อย ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
185 นางพรรณพัชรา สมรักษ์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
186 นางพูลผล อำนักมณี ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
187 นายธีรพร นิลฉิม ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
188 นายเดช ปราบทุกข์ นักการ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
189 นางลักษมล เกษบุรมณ์ นักการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
190 นางสายใจ แซ่โห้ นักการโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
191 นางสาวพัชร์สิตา จิตพิทักษ์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
192 นายสุบิล เกตุแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
193 นางจิตรลดา ทวีปรีดา ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
194 นางสาวอัชรา เจริญจันทร์ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
195 นางจิรวรรณ ชูจันทร์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
196 นางพัชรี สังข์เกษม ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
197 นายเสน่ห์ สุขขนาน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
198 นายธณพัฒน์ รักษาพล ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
199 นางสาวหิรัญญา กุลนอก ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
200 นายสุพัฒน์ ศักดิ์ดาศักดิ์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
201 นายจรูญ ทับทิม ฝ่ายปกครอง โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
202 นายสรยุทธ สิริเพ็ชร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
203 นางอัญชลี สุเภากิจ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
204 นางพูลศิลป์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
205 นางสาวกันติชา วีระสุข ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
206 นางรัตนา มากผล ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
207 นางมณีรัตนา เอ่งฉ้วน ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
208 นางสาวกาญจนา สัจจาพันธุ์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
209 นางอุไร บัวแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
210 นางทัศนีย์ พานทรัพย์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
211 นางภัณฑิรา เหลือละมัย ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
212 นางวรรณี ตันวัฒนถาวร ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
213 นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ดาว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
214 นางพรสุภา ลิ่มสงวน ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
215 นางสาวผุสดี สืบสิน นักการภารโรง โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
216 นางพูนทรัพย์ โหราพงศ์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
217 นางสาวสุณี ตัณฑศิลป์ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
218 นางสาวถนอมรัตน์ คงมนต์ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
219 นางสาวสุจิตรา สืบเหตุ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
220 เด็กชายธสาพร เจริญสุข นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
221 เด็กหญิงศุภวรรณ เขจร นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
222 เด็กหญิงธันย์ชนก ชัยหาบ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
223 เด็กชายนัฏฐา เติมมี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
224 เด็กชายชิษณุพงษ์ จันทร์ทอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
225 เด็กชายวชิราวุธ วุฒิธานุสร นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
226 นางศิริรัตน์ คำเกลี้ยง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
227 นางสาวสุวัจนา พลรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
228 นางสาวฐิติรัตน์ อยู่คง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
229 นางรสลิน วงศ์ศุภชาติ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
230 นางสาวฮามีดา หลังจิ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
231 นางสาวนารีภรณ์ ตันติชวลิตพงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
232 นางสาวปิยาภรณ์ กาจกล้า ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
233 นางสาวสมจินตนา ทองกรด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
234 นางสาววิภาดา เต็มนา ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
235 นางสาวศุภรัตน์ ปิติ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
236 นางสมจิตต์ มีสังข์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
237 นางสาวกุลติมา เอี๋ยวสกุล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
238 นางอรพรรณ เจนจิตต์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
239 นางสาวจุฑามาศ ใยยอง ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
240 นางวิภาวดี เวียงปฏิ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
241 นางชุติมาพร เพชรฤทธิ์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
242 นางศิริพร เปี่ยมสง่ากุล ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
243 นางนภาพร ทิพย์รักษา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
244 นางสงวนศรี อาภากร ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
245 นางสาววรวิภา คีรีรัตน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
246 นางอรอนงค์ ต้องสรีกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
247 นางสาวอรทัย ใจขยัน ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
248 นางสาวกลอยใจ หนูแก้ว ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
249 นางนงลักษณ์ ยิกุสังข์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
250 นางสาวสุพรรณี หอมรสกล้า ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
251 นางอนุรี ก่อกำเนิดกวิน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
252 นางสาวศศิโศมย์ พิณพาทย์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
253 นางสาวพิมพิรา สำมาสา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
254 นางสาววิภาดา คล่องทะเล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
255 นางสาวสุมาลี โรมินทร์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
256 นางสาวฮายา เจ๊ะเลาะ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
257 นางสาวสร้อยทอง แก้วประสงค์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
258 นางสาวนภาวรรณ วงค์งาม ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
259 นางสาวสุนิตา กิ่งเกษ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
260 นางสาวมุกวรินทร์ ช่องรักษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
261 นางสาวอุบลวรรณ ถนอมอนันตกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
262 นางสาวกรรณิการ์ อนวัชมณี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
263 นางสาวอุไรภรณ์ เรืองฤทธิ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
264 นายเชาวลิต ชูวงษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
265 นายสุวิทย์ ม้าฤทธิ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
266 นางศรีสุดา เต็มรัตน์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
267 นางสาวทิพย์กมล ชิตจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
268 นางสาวจาริณี ปลอดภัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
269 นางสาววิไล ถาวร ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
270 นางสาวสุภารัตน์ ถิรสัตยวงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
271 นางเบญจพร บุญมา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
272 นางธันยพร เกตุแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
273 นางสาววรางคณา อ้างสกุล ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
274 นางนวลละออ พะตะวงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
275 นางประทีป ยอดแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
276 นางสาวกนิษฐา ขำเกลี้ยง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
277 นางสาวเสาวลักษณ์ คงหล้า ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
278 นางสุภาวดี ศรีหล้า ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
279 นางทัศนี ชูมณี ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
280 นางดรุณี เนื่องประภา ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
281 นางสวงสุดา ไหมสุข ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
282 นางปรีดา มูสิกะ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
283 น.ส.สุภาพร สงดำ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
284 น.ส.มณีจันทร์ พรมสอาด ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
285 นางภัทรสุดา โสมณวัฒน์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
286 นางรัศมี ตันติวิริยาภรณ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
287 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิติธรรมมานนท์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
288 นางจิตฤดี โอฬากิจ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
289 นางนันทิกา ธรรมสุริยานนท์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
290 น.ส.อารีย์ สงสัยเกตุ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
291 นางจันทร์เพ็ญ สีพาไชย ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
292 นางสาวกุศลาพร ศรีสุราช ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
293 น.ส.นลัทพร บุ้งทอง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
294 นางเบญจนุช จันทร์ศรีนวล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
295 นางสุจินต์ ไกรทัศน์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
296 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทิศา ทิพย์แก้ว ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
297 นางสุธินี หอยนกคง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
298 นางสาวนิตยา หนูหมาด ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
299 นางสาววิมลรัตน์ จิตรรักษ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
300 นางสาวประภาภรณ์ เตะหนอน ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
301 นางยินดี ปัญจเส็น ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
302 น.ส.ฮาซานะ ถิ่นนา ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
303 นางอำไพ จำนงค์วงษ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
304 นางสาวชนิสรา จูห้อง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
305 น.ส.จรรยา เชี่ยววิทย์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
306 นางจรรยา อังศุกาญจนกุล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
307 นางธัชกร แก้วประดิษฐ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
308 น.ส.ปิยะวรรณ ซุ่นสั้น ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
309 นายไกรวุธ สงวนสินธ์ ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
310 นางสุพัตรา ธรรมทัตโต ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
311 นางกฤษณา หนูแก้ว ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
312 นายวิรัช แพทย์ขิม ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
313 นายกิตติพัฒน์ แซ่ย่าง ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
314 นายดิเรก หลงขาว ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
315 นางสาวจินตนา เทพคำ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
316 นางสาวนันธิดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
317 นางสาวสีขาว โอพั่ง ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
318 นางสาวไพรินทร์ ปานแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
319 นางสาวอรวรรณ แสงเงิน ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
320 นางวรรณา แรงกล้า ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
321 นางสาวสมจิตร์ จันทร์งาม ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
322 นางอุบล หลงขาว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
323 นางสาวอรุณี รุ่งสกุล ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
324 นางสาวปุณยวีร์ แกล้วกล้า ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
325 นางสาวพนัชกร ดอนอุบล ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
326 นางยุพา คงวงค์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
327 นางสาวอารีรัตน์ อัมพันธ์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
328 นายบุญสม ช้างแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
329 นายภาคิน สติรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
330 นางปัทมน จันทรมณี ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
331 เด็กหญิงนริศรา หาญเคียว นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
332 เด็กหญิงกณิศ หิรัญวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
333 นางสาวสิรินภา ชูเมือง ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
334 นางสาวณัฐธยาน์ เพ็ชรุพันธ์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
335 นางมณีรัตน์ คำเลี้ยง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
336 นางสาวประภาศรี ถิ่นหนองจิก ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
337 นางนาฏชนันท์ สุวัลย์สกุล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
338 นางสาวณิชา แป้นทอง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
339 นางนุชจรี หาบหา ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
340 นางสาวจุฑาทิพย์ แช่ทอง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
341 นางพจนา เอกทวีมณีรัตน์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
342 นายภาณุพงศ์ ทิพากรเกียรติ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
343 นางปิติพร ประหยัด ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
344 นางสุวนิตย์ จินาภาค ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
345 นางสาวสาธิตา คงรอด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
346 นางสาววินารักษ์ ทองดี นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
347 นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
348 นางสาวลำดวน ทำดี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
349 นางบุศรากรณ์ สุรพัสมนตรี ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
350 นางสมหวัง เศรษฐกิจงาม ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
351 นางจันจิรา สง่าพล ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
352 นางณิชาภัทร ลิ่มอรุณ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
353 นางสาวชนาภัทร สินธู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
354 นางสาวอารมย์ สินสุวรรณ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
355 นางสาวสุพัตรา เชิดชู ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
356 นางสาวศิริรัตน์ รัตนกาย ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
357 นางสาวนภาพร นาคอุดม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
358 นางสาวอัมพร บุญลา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
359 นายศราวุธ เจือกโว้น ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
360 นายอนันต์สิทธิ์ รัตนโกสม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
361 นางสาววรรณดา ชูเกิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
362 นางสาวเกศดา สายเส็ง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
363 นางสาวดวงพร ง่วนสน ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
364 นางสาวพัณณิตา เกษมุล ครู คศ.๒ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
365 นายเจมศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
366 นายตะวัน หนูหลง ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
367 นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายจราจร
368 นายบรรเจิด มูลตื้อ ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
369 นายก้อง ยางทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
370 นายกันชิต ชิดชื่น ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
371 เด็กชายพงศ์พล รักษาพล นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
372 เด็กชายอนุชาติ ศรีมั้น นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
373 เด็กชายพันกร รอดเพ็ชร์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
374 เด็กชายธีรภัทร ดอกไม้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายจราจร
375 ว่าที่ ร.ท. นราวุฒิ หมีนหวัง ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
376 นายพรพิรุณ คำเลี้ยง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
377 นายวิทยา คงหมุน ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
378 นายมงคล พัฒพันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
379 นายไพรัตน์ คำเลี้ยง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายจราจร
380 นายนิพนธ์ วิจิตรฐะพันธ์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
381 นายอาคเณ ชูศรี ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
382 นายสนิท มิตรพันธ์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
383 นายวัฒนะ หัวเขา ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายจราจร
384 นายวันเฉลิม ภิรมย์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
385 นายต่อตระกูล พรมนุ่น ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
386 นายวีระชัย อรุณรักษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
387 นายสุริยะ อุดมโภชน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
388 นายอธิศักดิ์ ไชยสุวรรณ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
389 นายเกรียงศักดิ์ ปรีชาชาญ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
390 นายชูเจริญ นิติสารกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
391 นายณรงค์พล จันทรังศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
392 นายธงชัย ภู่ทอง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
393 นายธนชาติ บุญศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
394 นายนพดล สวัสดิ์อุบล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
395 นายนพพนนท์ โอ้เต้กิ้ม ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
396 นายโยธิน แซ่ซุง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
397 นายรชานนท์ เศรษโฐ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
398 นายกรรณิกรณ์ แก้วพะวงศ์ นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
399 นายกีรติ พรหมนรา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
400 นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
401 นางสาวศรีดา บิลอับดุลล่าห์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
402 นางสาววิจิตร ใจมิตร ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายจราจร
403 นายคเชนทร์ แดงกัลยาณวัจน์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
404 นายศรายุทธ พรหมพันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
405 นายโชติวทย์ ตะวัน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
406 นายสนธยา โกยกอบกาญจน์ นักการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
407 นายวรพจน์ รักญาติ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
408 นายยุทธวีร์ มรกต ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
409 นายเอกพงศ์ สุวประพันธ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
410 นายมานพ มากะเต ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
411 นายเดวนันต์ เจริญพรภักดี ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
412 นายวิชัย ประโมงกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
413 นายสัญญา ศุภพันธ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
414 นายรัฐศาสตร์ เพ็งพาจร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
415 นายกะวีระ พรมสังข์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
416 นายมงคล ดำหมาน ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
417 นายบัญชา ขาว ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
418 นายตันติกร แก้วเขียว ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
419 นายดิเรก หลงขาว ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจราจร
420 นายสมใจ ชูแก้ว ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
421 นายนิคม ตั่นหุ้ย ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
422 นายสาโรจน์ รักษาแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
423 นายเสถียร หลักบุญ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
424 นายภิชา คงชาติ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
425 นางจันทรา เจริญผล ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
426 นางปราณี ถิ่นทะเล ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
427 นางเพ็ญพิมล วิทยานิพนธ์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
428 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรสุด ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
429 นางสาวจริยา พวงจันทร์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
430 นางวิภัสรา เกษมสมาน ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
431 นางกุหลาบ ทองแช่ม ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
432 นางสาวอุบลวรรณ คงประสม ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
433 นางสาวรัตติกาล ภุมรานนท์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
434 นางราตรี จิณณธนพงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
435 นางสาวศิริวรรณ์ ศิริพันธุ์พิสิฐกุล ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
436 นางสาวมารียา หมัดอะหิน ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
437 นางเบญจพรรณ เจนจิตต์ ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
438 นางสาวเปมิกา บำรุงสุข ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
439 นางสาวขนิษฐา ขันติหยู่ ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
440 เด็กหญิงสายพิณ ชูจันทร์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
441 เด็กหญิงวิยดา เนียมสอาด นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
442 นางสาวสมหญิง เมืองแก้ว ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
443 นางสาวศิริขวัญ แซ่ต่อง ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
444 นางสาววันดี ยอดขวัญ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
445 นางมุกดา จารุพันธ์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
446 นางสาวอัญชนา ทวีรส ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
447 นางสาวนาเดีย แมเลาะ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
448 นายกิตติศักดิ์ มิตรารัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
449 นางสาวสุดใจ ขวัญสกุล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
450 นางกรรณิกา หมั่นกิจ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
451 นางกรองกาญจน์ สวัสดิ์รักษา ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
452 นางอุษา แก้วชื่น ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
453 นางสาวขนิษฐา ศรีเมือง ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
454 นางสาวพรทิพย์ คงจินดามณี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
455 น.ส.สายใจ สุวรรณประเสริฐ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
456 นายมูฮำมัด สาแม ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
457 นางธัญมน นิลวรรณ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
458 นางสาวโสพิษ คงตุก ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
459 นางสาวมานิดา ระลึกคุณ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
460 นางสาวปรีดา หนูชู ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
461 นางทับทิม นะนุ้ย ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
462 นางสาวผกากรอง วิลาศลัด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
463 นางสาววาสนา ตัณฑศิลป์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
464 นางสาวศิรินทร์ หนูเอียด ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
465 นางสาวจันทนา มูขโรจน์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
466 นางสาวเนติมา สีขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
467 นายสรายุทธ ขาวขำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
468 นางสาวโสภิตา หลิมทอง ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
469 นางสาวจิตรา จินดาวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
470 นางสาววิไลวรรณ เกื้อชุม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
471 นางสาวรุ่งตะวัน บัวแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
472 เด็กชายภาคภูมิ สุดวง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
473 เด็กชายภรัณยู น้ำขาว นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
474 นางอารีย์วรรณ จันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
475 นายสุธน เพ็ชรอินทร์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
476 นางสุพิศ คงนวล ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
477 นางจันทร์แรม พรหมจันทร์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
478 นางสาวมณีรัตน์ ตัณฑัยย์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
479 นางสาวศุกร์นภา ทองกล่ำ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
480 นางสาวปราณี ศรียาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
481 นายสมคิด เทียรพิสุทธ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
482 นายติณภัทร แซ่ตัน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
483 นายปฐมพงศ์ ธนกิจจานนท์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
484 นายโสภณ ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
485 นางสาวณัฐกฤตา บัวซ้อน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
486 นางกันตวรรณ แก้วอุดม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
487 นางมณฑิตา บุญสุทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
488 นายเจษฎา สินมาก ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
489 นายสัมพันธ์ ลงทอง ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
490 นายทนุรัฐ ดาบเขียว ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
491 นายสนอง ทองดี ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
492 นายสุขไกร สนิทงาม ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
493 นายอุดม เวสพันธุ์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
494 นายสรยุทธ สิริเพ็ชร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
495 นางสาวชญาดา สิงห์โท โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
496 นางธันยา แดงกัลยาณวัจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
497 นางสาวรุ่งทิพย์ มลิวัลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
498 นางวิลาวัณย์ ซื่อสกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
499 นางสุพัฒน์รา บุญเวศน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
500 นางอุไร ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
501 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกันเนตร ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
502 นางสาวปฐมาภรณ์ สมบัติ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
503 นางสาวนฤมล พิริยตันนุกูล ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
504 นางสาวอรอุมา บัญถะ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
505 นางสาวปาจรีย์ เหมทานนท์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
506 นางสาวทิพวรรณ ชนะฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
507 นางคัมภิรดา ทรงวัฒนาสกุล ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
508 นางสาวอารีย์ เพชรแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
509 นางสาวนิดาพร หงษ์ขาว ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
510 นางสาวยามีละห์ แวสะแย ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
511 นางสาวพจนา เลาวณาภิบาล ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
512 นางซายาดา เทียมนาขา ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
513 นางสาวศิริพร เอ็มยุเด็น ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
514 นางสาวชัญณณัฏฐ์ ง้อสุรเชษฐ์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
515 นางสาวสุพรรษา อินชุ่ม ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
516 นางสาวลภัสรดา นวลศรี ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
517 นางสาววิภาวรรณ หอมหวลดี งานการเงิน โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
518 นางสาวกนกวรรณ ลิ่มธรรมเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
519 นางปัญญ์ชลี บุญโกย เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
520 นางสุวิสา ศุภผล ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
521 นางสมทรง สุคันธรส ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
522 นางสุดา ปิยะธรรม งานพยาบาล โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
523 นางสาวศิวพร แซ่หลิ่ม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
524 นางกอบกาญจน์ ลิ่มสกุล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
525 นายสมยศ ตันธนานุเทพ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายที่พักเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
526 นางสาวศิริวรรณ ลีลาศิลปศาสน์ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายที่พักเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
527 นางสาวอุไรพรรณ ประทีป ณ ถลาง ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายที่พักเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
528 นางจุรีรัตน์ คงศิริ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายที่พักเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
529 นางสาวเอมฤดี ต่อวงศ์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
530 นางสาวเบ็ญจมาศ อุปลา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
531 นางขัตติยา แก้วกระจก ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
532 นางดุษฎี โพธิ์เชียงราก ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
533 นางสินี ก่อไวทยเจตน์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
534 นายวัชรินทร์ ปิยะธรรม ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
535 นายป้อม ปลอดภัย ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ประธานฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
536 นายสิงหา เพชรหนองชุม ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
537 นางสาวณัฐรียา บุญเลิศ ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
538 นางสุกัญญา มัจฉาเวช ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) รองประธานฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
539 นางสาวอุมารัตน์ พรหมศิวะพัลลภ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
540 นายโชคชัย แซ่เจียม ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
541 นางสาวนงลักษณ์ นฤนาท รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
542 นางสุชารัตน์ ขู่วิชัย ครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
543 นางราตรี ทิพย์เทพ ครูโีรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
544 นางสาวจรูญศรี กุลานุรักษ์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
545 นางพรศรี อิทธิสุริยะกุล ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
546 นางขวัญชิรา ศาสนียกุล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
547 นายเชิดศักด์ เพชรา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
548 นางสุนทรี เกิดสิน ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
549 นางเสาวกาญจน์ ฐิติรังสี ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
550 นางสาวอุดมศรี ขวัญเมือง ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
551 นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
552 นางจิระนัทน์ ตันศุภนราธร ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
553 นางทัสนา มาศพงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
554 นางสาวอุบลรัตน์ เช้าฉ้อง ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
555 นางสาวจงรักษ์ สืบโสตร ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
556 นางศรินทิพย์ บุณยัษเฐียร งานธุรการ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
557 นางสุดสวาท รัตนเฉลิมรัตน์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
558 นางสาวพุสดุ บ้อหนา ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
559 นางสมถวิล พรหมฤทธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
560 นางศตพร ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
561 นายณัฐวุฒิ มาจันทึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
562 นายศราวุธ รัตนเฉลิมรัตน์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
563 นายวราวุฒิ ปฐมอรรฆย์กุล ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
564 นางวิชญารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
565 นางสาวเพ็ญฤดี ช่วงโชติ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
566 นางสาวกัญญารัตน์ อินทร์พรหม ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
567 นางสาววริศรา นาวีว่อง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
568 นางสาวอาภาภร โกลิบุตร ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
569 นางสาวสุนทรี ฉายวงศ์สกุล นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
570 นางสาวลัดดา ธาตุวิสัย ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
571 นางสาวสุภาภรณ์ เหมือนเนียม ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
572 นางสาวลัดดา ธาตุวิสัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
573 นายวรพล ว่องกมลชัย ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
574 นางญาสุมินท์ สิริทัตนนท์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
575 นางสาวอารี หนูฉ้ง ครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
576 นางสาวหทัยชนก บุญยัษเฐียร ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
577 นายฆินกรณ์ ศรีสงคราม ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
578 นายณัฐวัฒน์ เกลี้ยงบุตร ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
579 นางสาวจริยาภรณ์ สังข์จรูญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนถลางพระนางสร้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
580 นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ ครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
581 นายอารีย์ แก้วกาญจน์ ครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
582 นายชิงชัย ไพนุชิต ฝ่ายสารสนเทศ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
583 นายจเร รักนิ่ม ครูอัตราจ้าง อบจ.ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
584 นายคุณาวุฒิ ชัชวาลย์ ฝ่ายสารสนเทศ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
585 นายศุภชัย เวชสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
586 นางสายพิน ด้วงสิน ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
587 นางสาวอุไร การะเกตุ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
588 นายศรินทิพย์ บุณยัษเฐียร งานธุรการ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
589 นางสาวสุภักศรี สี่เหลี่ยม ครูวิทยากร อบต.ไม้ขาว คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
590 นายมงคล มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
591 นางสาวทิพวรรณ เขียวบุญจันทร์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
592 นางวลัยพร ภูมิศรี ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
593 นางสาวสุภา ฝั่งขวา ครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
594 นายอนันต์ ผลเงาะ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
595 นางสาวปรียาภรณ์ เสนาธิบดี ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
596 นายโสภณ หมีนใจ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
597 นางณัฐกานต์ คำคงสัตย์ ครู โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
598 นางสาวศุภลักษณ์ ลิ่มสงวน ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
599 นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
600 นางสาววรรณธิวา หนูทรัพย์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
601 นางสาวจารุนี ฤทธิ์รักษา ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
602 นางชาลิสา ชุมภู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปกรณ์ และรวบรวมประมวลผล
603 เด็กชายรัตพล คำเพราะ นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
604 เด็กหญิงวิภาลักษณ์ รอดเพชร นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
605 นายบุ่นเก้ง ศรีแสนสุชาติ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
606 นายองอาจ วิกรมธีรนันท์ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
607 นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
608 นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
609 นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
610 นางจันทรา กุลวีระอารีย์ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
611 นายนิมิตร เอกวานิช โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
612 นายสมนึก วิจิตสรัตน์ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
613 นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
614 นายบุญเหลือ ไชยสุวรรณ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
615 นายประวัติ นวลนิรันดร์ โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
616 นายเชี่ยวชาญ ศิวะคุณากร โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
617 นางติมา เตยแก้ว ฝ่ายบริหารจัดการ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนผลการแข่งขันประจำศูนย์การแข่งขัน
618 นายทิวา ลิ่มสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
619 นายสมเกียรติ มานะสมบูรณ์พันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
620 นางกล่อมจิตต์ นิจเนตร งานวิชาการ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
621 นางพรรษชล น้ำสงวน ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
622 นางสาววาเลนไทม์ บุญไพรวัลย์ ครู โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
623 นางสุนิตยา ปจันทบุตร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
624 นางอรัญญา ลีนานนท์ ผู้อำนวนการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
625 นางสุจินต์ ธารสิริโรจน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
626 นางสาวรุจิกาญจน์ อิงคอำรุงพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
627 นางสาววรรณภา โกยโภไคสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
628 นางวิชญารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
629 นางลักขณา เบญจสมัย ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
630 นางนภาพร ทิพย์รักษา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
631 นางภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
632 นายปราโมทย์ แตงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
633 นางสมศรี ดีประเสริฐทรัพย์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
634 นางสาวบุญพา บุญชูวงค์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
635 นางวีราภรณ์ พาหน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
636 นางสาววาสนา สองเมือง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
637 นายบุญยง ศรชัย ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
638 นางสาวปราณี หมิแหม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
639 นางประภาพร ทองดี ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
640 นางสาวนรีรัตน์ ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
641 นางสาวแสงมณี พิกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการอำนวยการ
642 นางพรศรี อิทธิสุริยะกุล ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
643 นางจิระนันท์ ตันศุภนราธร ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
644 นางสาวพัชร์สิตา จิตพิทักษ์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
645 นางอุไร เหง่าสุวรรณ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
646 นางสาววรรณี บุญเต็ม ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
647 นางพรศรี อิทธิสุริยะกุล ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
648 นางจิระนันท์ ตันศุภนราธร ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
649 นางสาวพัชร์สิตา จิตพิทักษ์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
650 นายสุธน เพ็ชรอินทร์ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
651 นางอุไร เหง่าสุวรรณ ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
652 นางสาววรรณี บุญเต็ม ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการอำนวยการ
653 นางกอบกาญจน์ ลิ่มสกุล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
654 นายมงคล ดำหมาน ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
655 นางผุสดี สุนธารักษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
656 นางสาวศราทิพย์ วิสาละ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
657 นางสาววรรณา เขน็ดพืช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
658 นางสาวลำดวน สุทธิประภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
659 นางสาวศราทิพย์ วิสาละ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
660 นางสาวจารุณี ปุตสะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ๑. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
661 นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
662 นางสาวมณีรัตน์ เวชวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
663 นางสาวนิตยา แก้วกล้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
664 นางสาวสุกัญญา สุขสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
665 นายเราะห์มาน โรมินทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
666 นางชนิตา ขวัญยืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
667 นางสาวนิภาภรณ์ หนูแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
668 นายพุฒิธร ศรีประภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
669 นายธุวานันท์ มาละกา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
670 นางสาวเนตรชนก ทองคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
671 นายสุทธิยา จินดาวงศ์ สภานักเรียน โรงเรียนพุทธมงคลนิมตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
672 นายนิรวิทธ์ ทางทอง สภานักเรียน โรงเรียนพุทธมงคลนิมตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
673 นางสาวลำดวน สุทธิประภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
674 นางสาวมารีเยาะห์ สะแมง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
675 นางมารีเยาะห์ บุญแต่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
676 นางสาวเกศรินทร์ สาลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
677 นางสาวเสาวภา เสาวคนธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
678 นางสาวซารีนา พลนุ้ย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
679 นางสาวสมใจ ราเหม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
680 นางสาวนริศรา ไพโรจน์บวร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
681 นางสาวนลิดา เอี้ยวเล็ก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
682 นางโสภาพรรณ เดชรักษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
683 นางสาวณิชาดา นวลพลับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
684 นางสาวไซม๊ะ โดตะเซะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
685 นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งซุย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
686 นางสาวจิรารัตน์ แซ่ลิ่ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
687 นางสาวลามูดา ระวังงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
688 นางสาวสุวรรณษา รัตนบุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
689 นางสาวสมร จันทร์สุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
690 นางสาวดวงฤทัย พลเดช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
691 นางสาวจันจิรา หม่าหลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายทำพิธีมอบเกียรติบัตร
692 นายวัชรพล ทองใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
693 นายกฤตนันท์ พานิชพงศกร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
694 นายนพดล เอกสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
695 นายชาญณรงค์ ศรีชัยมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
696 นายธนวัฒน์ อัจจิกรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
697 นายพิรุณ หวังเสล่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
698 นายอนุชา กาวิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
699 นางสาวฐาปนีย์ ทวีกสิกรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
700 นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
701 นางสาวซ่อลีย๊ะ หาญกล้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
702 นางสาวธีรนันท์ บัวทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
703 นางสาวจุฑารัตน์ กิ่งแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
704 นางสาวสุมาลี ดำรอด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
705 นางสาวกีรติ ชื่ออารมณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
706 นางสาวอุทุมพร เฉิดฉาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
707 นางสุจินต์ ธารสิริโรจน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
708 นางรัชนก คงทรัพย์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
709 นางนิตยา ดารารัตน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
710 นางเกศสิณี ต่อพงษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
711 นางรัตนาวดี วิเชียรบรรณ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
712 นางภัทรลภา คงเกลี้ยง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
713 นางสาววรรณี บุญยะมณี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
714 นางสาวกฤษณา พลไชย ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
715 นางสาวนิรมล เอี่ยวเล็ก ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
716 นางสาวสริดา ขาวจุ้ย ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
717 นางสาวเรณุมาศ ใจจำ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
718 นางสาวชลหทัย มั่งเมือง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
719 นางสาวณภัทร จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
720 นางสาวสุกัญญารัตน์ คงศรีเจริญ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
721 นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
722 นางสาวเสริมสิริ รวมพรรณพงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
723 นางนีรวรรณ มโนเชาว์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
724 นางจิรัชญา ตันทนิส ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
725 นางสาวณัฐสิรี อาชีวระงับโรค ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
726 นางสาวพูลสม ถิ่นพังงา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
727 นางสาวบุญเรียง วังภัย ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
728 นางสุจินันท์ กันต์สิริโรตนม์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
729 นางปรียา มุสิแดง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
730 นางสาวสุกัญญา ดาวโรจน์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
731 นางสาวกฤตญา มะลิเครือ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
732 นางสาวกาญจนา สงวนงาม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
733 นางสาวขนิษฐา เชาว์สมชาติ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
734 นางสาวนัยนา ปลอดบุตร ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
735 นางสาวนิภาพร ในรัมย์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
736 นางวิไล ธรรมกีรติวงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
737 นางวรรณี วิริยมานุวงษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
738 นางแววเดือน ชัยวิเศษ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
739 นางพวงศรี แซ่ตัน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
740 นางสาวศรีวิไล วงศ์จันทร์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
741 นางสาวช่อเพ็ชร สันติรักษ์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
742 นางสาวปิยะนุช เกียวสด ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
743 นางสาวฮัสลีนา เกะรา ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
744 เด็กหญิงธัญลักษณ์ คงทอง นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
745 เด็กหญิงวิภารัตน์ สว่างภพ นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
746 น.ส.แอ๊ดีตาล สาและ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
747 น.ส.ไวรินทร์ จันทร์จุรี ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
748 นางศศิกานต์ แซ่ตัน ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
749 นางสุวคนธ์ จำปา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
750 น.ส.จรรยา เชี่ยววิทย์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
751 นางสาวเกศสยาม ตันมณีประเสริฐ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
752 นางสาวขวัญจิต บุญทอย ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
753 นางสาวฐิติมา ศรีวิโรจน์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
754 น.ส.ฉวีวรรณ สุทธิปาริชาติ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
755 นางวราภรณ์ สิงคาระ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
756 น.ส.กวินปัทม์ สังข์ศิลป์ชัย ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
757 นางจริญญา อริยวงศ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
758 น.ส.สรินญา สมาธิ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
759 น.ส.รุ่งนภา ศรีเสวต ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
760 นางเพ็ญลยาภรณ์ อภิสมัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
761 นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
762 นายศักดา ศรียา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
763 นายนพดล เอกสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
764 นายอนุชา กาวิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
765 นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความปลอดภัย
766 นางถนอมศรี วิจิตสรัตน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
767 นายต่อตระกูล พรมนุ่น ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
768 เด็กชายจิรายุ มณีศรี นักเรียนโรงเรียนวิชิิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
769 นายธวัชชัย รอเกต ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
770 นายอิสรานุวัฒน์ รัตนสิทธิ์ ครู โรงเรียนวิชิิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
771 นายวีระชัย อรุณรักษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
772 นายกีรติ พรหมนรา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
773 นายกิตติศักดิ์ เพชรนาคิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
774 นายสมพร ชัชวาลรัตน์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
775 นายสุรพล สุทธิมาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
776 นายอำพล กวดกิจการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
777 นายเชาวลิต ชูวงษ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
778 นายนิรันดร์ จ่าไทร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
779 นางสาววรรณี บุญยะมณี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
780 นางสาวบุญพา บุญชูวงศ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
781 นางสาวแพรวรรณ์ กิจรุ่งวัฒนากร ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
782 นางสาวสุพรรณี หอมรสกล้า ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
783 นางสาวภัสสร ราศรีใส ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
784 นางสาวจริย วัฒนสิทธิ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
785 นายบุญฤทธิ์ ต้องเสรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
786 นายบัญชา สมัย ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
787 นางสาวนภัทร จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
788 นายวัลลภ แป้นนวล ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
789 นายพีระพงศ์ พวงสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
790 นางสาวยมลภัทร ปุ่มสระเกศ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
791 นายอิทธิโชติ เจินทำ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
792 นายอำนาจ ทองรักษา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
793 นายพงศกร อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
794 นายกิตติพงษ์ เจินทำ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
795 นายคอเลด เจ๊ะเล็ม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
796 นางสาวสาลินี เพ็ชรสุก ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
797 นายวัชระ เปียกบุตร ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
798 นายปฏิเวท นะวะมวัฒน์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
799 นายธนเศรษฐ์ แซ่หนา ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
800 นายจรุง บำรุงเขตต์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
801 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มบ้าน ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
802 นางสาวอรอุไร จังปฏิพัทธ์ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
803 นางปภาดา คำแสนโต ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
804 นางสาวกมลรัตน์ ถือแก้ว ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
805 นายสมพร แก้วดำ ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
806 นางสาวเพ็ญพักตร์ พรายพรรณ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
807 นายสุบิล เกตุแก้ว ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
808 นางจันทนา ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
809 นางสาววิสิฏฐ์ศรี ธนะเจริญ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
810 นางสาวสุวณีย์ เจริญฤทธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
811 นางสาวมยุรี จั่นแค้น ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
812 นายกะวีระ พรมสังข์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
813 นายธีร์ณดล แสงศรี ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
814 นายธเนศ เขียวสังข์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
815 นายสันติพงษ์ ทองดี สภานักเรียน โรงเรียนพุทธมงคลนิมตร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
816 นายสมยงค์ สิงห์คำ นักการภารโรง โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
817 นายสมพงษ์ คงฉ้ง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
818 นายบัญชา ขาว ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
819 น.ส.หทัยกาญจน์ พลนิกร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
820 นายสิทธิชัย สังข์ทอง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
821 นายสุพณิช สวยสุน ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
822 นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
823 นางสาวศุภลักษณ์ ลิ่มสงวน ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
824 นางสาวรัตน์ชณา สิงห์เกิด ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
825 นางสาวสายไหม อนุกูล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
826 นางสาวแสงมณี พิกุล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
827 นางสาวธันย์ชนก การะเกต ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
828 นางสาววิไลวรรณ นุ่นมีสี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
829 นางสาวกนกพร ข้อสังข์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
830 นางสาวกฤตยา สง่ากอง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
831 นางสาวอธิษฐาน วัธนจันทร์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
832 นางสาวธีรนันต์ ประเสริฐทองสุข ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
833 นางสาวธนพร เกตุเทศ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
834 นางสาวเรณุมาศ ใจจำ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
835 นางสาวชลหทัย มั่งเมือง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
836 นางสาวศิริรัตน์ วิรุฬห์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
837 นางสาววาสนา สองเมือง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
838 นางสาวอรุณี สิริเสมอภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
839 นางสาวนิอาซีซะห์ เจ๊ะมี ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
840 น.ส.รอฝีย๊ะ ปานขวัญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
841 นายเอกชัย เนียมนวล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
842 น.ส.รมย์ชลี แก้วกลับ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
843 น.ส.ปัทมา วันศุกร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
844 นางสาวสุนิษา ส่งละออ สภานักเรียน โรงเรียนพุทธมงคลนิมตร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
845 นางนงลักษณ์ ทองตัน ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
846 นางสาวชลดา อร่ามจันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
847 นางปิยะวรรณ นุ่นขาว ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
848 นายซุลกิฟลี หะยีดือราแม ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
849 นายณัฐหทัย กรอบแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
850 นางสาวปรียารัตน์ ทองอนันต์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
851 นางสาวนงลักษณ์ ทองประดับ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
852 นางสาวชนัญธิดา หลงรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
853 นางนันท์นภัส อภิจัตวาภรณ์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
854 น.ส.สุภาวดี หมื่นราษฎร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
855 นางสาวทิพย์วรรณ เฮงเส็ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
856 นางเยาวลักษณ์ คงปาน ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
857 น.ส.สุชาดา สองเมือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
858 นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
859 นางลักขณา เบญจสมัย ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
860 นางสาวจันทิมา ศรีศิริ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
861 นางกรองแก้ว แซ่อุ่ย ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
862 นางสาวเกษราวดี ธาระธนผล ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
863 นางธาดา ลิ่มทอง ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
864 นางบุบผา มุงคำภา ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
865 นางสาวสมจิต เกิดผล ครู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
866 เด็กหญิงธัญลักษณ์ คงทอง นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
867 เด็กหญิงวิภารัตน์ สว่างภพ นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
868 นางสาวปฐมา แก้วบำรุง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
869 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ลอยพิมาย นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
870 เด็กหญิงระพีพรรณ ขันติวงศ์ นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
871 เด็กหญิงวรรณภรณ์ นิยมญาติ นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
872 เด็กหญิงวรรณนิดา อุ๋ยสกุล นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
873 นางสาวอาลิณี เหมตระกูลศิริ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
874 นางสาวนงนุช เมฆะมานัง ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
875 นางสาวฐิติรัตน์ มณีรัตน์ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
876 น.ส.ภัทราวดี ดำนิล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
877 นางวิชญารัตน์ ธัญรักษ์ธนนนท์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
878 นางนงลักษณ์ ยิกุสังข์ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
879 นางรัตนาวดี วิเชียรบรรณ ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
880 นางวริศรา นาวีว่อง ครู โรงเรียนวิชิตสงคราม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
881 นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการ
882 นายดุสิต คงปาน ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
883 นายเกรียงไกร ชูมณี ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และรวบรวมประมวลผล
884 นายเอกชัย เนียมนวล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
885 นางวาสนา ธราพร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
886 น.ส.นุชรี วงค์สวัสดิ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
887 นายทวี ศรีสมุทร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
888 นางนาตยา พลอยมอญ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
889 น.ส.แพรนภา ช่วยเมือง ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
890 น.ส.ศิริวรรณ ภูมิ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
891 น.ส.พัชนี ขรรค์วิไลกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
892 นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประธานคณะทำงานบันทึกภาพและรายงานผล
893 นางจรรยา อังศุกาญจนกุล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะทำงานบันทึกภาพและรายงานผล
894 นางชัญญา สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะทำงานบันทึกภาพและรายงานผล
895 นางละมัย พาหล ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะทำงานบันทึกภาพและรายงานผล
896 นายมานะ ตัณฑัยย์ ผู้อำนวยการหน่่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
897 นางสาวสุคนธ์ คงพันธุ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
898 นางน้ำเพชร พุ่มจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
899 นางวิไลวรรณ มีชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
900 นางอารมณ์ ทองสมบูรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
901 นางอนุรัตน์ หีบเพชร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
902 นางเพ็ญโฉม หมั่นพลศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
903 นางปรีดา รัตนภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
904 นางอรสา อุราพรรณอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
905 นางสำลี วรรณวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
906 นายบุญเสริฐ ตัณฑวณิช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
907 นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
908 นางสาวเพ็ญศรี พรนิมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
909 นางสาวเยาวลักษณ์ อิทธิวราภรณ์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
910 นางกมลมาลย์ ทิพย์รัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
911 นางสุพรทิพย์ เติบโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
912 นางเสริมศรี พรหมตรัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
913 นางเพ็ญแข กันภัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
914 นางสารีย์ ทองเจิม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
915 นางสาวสุนีย์ ภูผา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
916 นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.เขต 14 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
917 นางศศิธร หอบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
918 นางสาวนันทนา รักเหย้า บุคลากรคุรุสภา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
919 นางฉลวย เสวกพันธุ์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
920 นายปราโมทย์ รัตนมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
921 นางคัคนางค์ นวลวิไลลักษณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
922 นางสาวมณฑิรา จงสุพรรณพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
923 นางสาวกรธิดา ติระนนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
924 นางสาวประไพพรรณ อยู่คง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ
925 นางสาวอุษา ภาษี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]