หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   19 ธ.ค. 2555   20 ธ.ค. 2555   21 ธ.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ธ.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง นักเรียน ชั้น ป.4/2 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.4/2 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารเรียนมัธยม ชั้น 4 ห้อง ภาษาต่างประเทศ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง นักเรียน ชั้น ป.4/1 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.4/1 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารเรียนมัธยม ชั้น 4 ห้อง ภาษาจีน 19 ธ.ค. 2555 09.00-10.30
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.โท 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.โท 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อาคารอุดมทรัพย์ ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
10 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.4/3 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคาร 2 ห้อง เรียน ป.2/4 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคาร 2 ห้อง เรียน ป.2/5 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
3 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
4 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-11.30
5 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อาคาร 8 และอาคาร 5 ห้อง ประชุม และห้องวิทยาศาสตร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร อาคารสังฆคุณ ชั้น 6 ห้อง ประชุม 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ห้อง เรียน ป.6/1 - ป.6/5 และห้องเรียน ป.3/4 - ป.3/5 และห้องเรียน ป.4/5 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ใต้อาคารธรรมคุณ 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
5 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อาคาร 3 ลานกิจกรรม 19 ธ.ค. 2555 09.00-18.00
6 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ใต้อาคารธรรมคุณ 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.00
7 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 19 ธ.ค. 2555 08.00-12.00
8 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 19 ธ.ค. 2555 08.00-17.00
9 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาสะพานหิน 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคาร 2 ชั้น บน 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
2 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ห้อง ประชุมพวงชมพู 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
3 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคาร ป.1-2 4 ห้องเรียน 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
4 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สนามโรงเรียน 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
5 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ห้อง นวลจันทร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
6 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" โรงอาหาร 19 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 8

20 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 9 - 15

21 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 16 - 22
09.00-16.30
7 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 8

20 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 9 - 16

21 ธ.ค. 2555
09.00-16.30
8 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เวทีเล็กหน้าอาคารพิมลบุษบา 19 ธ.ค. 2555 08.30-16.30
9 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" วัดสะปำธรรมาราม ตรงข้ามโรงเรียนบ้านสะปำฯ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) อาคารลีลาวดี ชั้น 5 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต ห้อง ห้องประชุมบานชื่น 19 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) อาคารฟ้าประดิษฐ์ ชั้น 4 ห้อง อาคารฟ้าประดิษฐ์ ชั้น 4 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารกัสปาร์ ห้อง 113-115 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ ลานเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ ลานเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารกัสปาร์ ห้อง 113-115 19 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ในเต้นท์ ลานเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
7 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 331 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
8 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 331 19 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
9 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 333 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
10 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 333 19 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
11 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 341 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
12 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 341 19 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
13 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 343 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.30
14 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง 343 19 ธ.ค. 2555 13.30-17.30
15 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารอันนา 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
16 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารอันนา 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
17 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ห้อง ภาษาอังกฤษ 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
18 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
19 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
20 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคาร Saint John 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
21 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคาร Saint John 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
22 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคาร Saint John 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
23 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคาร Saint John 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.30
24 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีมีคาแอล 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
25 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีอังแนส 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
26 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีมารีอา 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
27 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต เวทีอาคาทา 19 ธ.ค. 2555 09.00-17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ลานอเนกประสงค์ ห้อง ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 08.45-11.45
2 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ลานหน้าเสาธง 19 ธ.ค. 2555 08.45 เป็นต้นไป
3 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
4 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารเรียนเทพกระษัตรี , ศรีสุนทร 19 ธ.ค. 2555 08.45 เป็นต้นไป
5 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 19 ธ.ค. 2555 08.45-11.45
6 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 19 ธ.ค. 2555 13.30-16.30
7 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
8 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต อาคารศรีกมลา ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 19 ธ.ค. 2555 09.00-14.00
9 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต อาคารจักกรีเบิกฟ้า ห้อง อันดามัน 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
10 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
11 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต อาคารจักกรีเบิกฟ้า ห้อง อันดามัน 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
12 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ใต้อาคารจักกรีเบิกฟ้า 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
13 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
14 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารหอประชุม ประดู่แดง 19 ธ.ค. 2555 08.00-21.00
15 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารใต้อาคารสร้อยฟ้า และลานมลุลี To be Number One 19 ธ.ค. 2555 08.00-21.00
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อาคารพุทธรักษา ห้อง พุทธรักษา2 19 ธ.ค. 2555 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกอนุบาล ห้อง Mini Theatre 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
2 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกประถม-มัธยม ห้อง 116 (P1 Pink) 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
3 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกประถม-มัธยม ห้อง 117 (P1 Blue) 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
4 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกประถม-มัธยม ห้อง 118 (P1 Red) 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
5 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกประถม-มัธยม ห้อง 119 (P1 Yellow) 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
6 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา หมู่บ้านวิลล่า 5 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
7 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกอนุบาล ห้อง สมุด 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
8 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 สถานที่จัดตั้งโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ (กะทู้) ตึกอนุบาล ห้อง สมุด 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๙) 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
2 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารกัลปพฤกษ์ ห้อง ประชุมระเง็ง 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
3 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ลานอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2555
20 ธ.ค. 2555
09.00-16.00
4 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
5 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
6 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
7 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
8 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
9 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
10 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
11 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
12 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารมิ่งเมือง ห้อง ประชุมมิ่งเมือง 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
2 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารมิ่งเมือง ห้อง ประชุมมิ่งเมือง 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
3 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารมิ่งเมือง ห้อง ประชุมมิ่งเมือง 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
4 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารมิ่งเมือง ห้อง ประชุมมิ่งเมือง 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
5 000704 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารมิ่งเมือง ห้อง ประชุมมิ่งเมือง 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
6 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารมิ่งเมือง ห้อง ประชุมมิ่งเมือง 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
7 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารมิ่งเมือง ห้อง ประชุมมิ่งเมือง 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
8 000705 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารมิ่งเมือง ห้อง ประชุมมิ่งเมือง 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
9 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารมิ่งเมือง ห้อง ประชุมมิ่งเมือง 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
10 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารมิ่งเมือง ห้อง ประชุมมิ่งเมือง 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
11 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารมิ่งเมือง ห้อง 1303-1304 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
12 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารมิ่งเมือง ห้อง 1305-1306 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
13 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารร่มไทรทอง ห้อง 3101-3104 และห้อง 3201-3204 19 ธ.ค. 2555 10.30-11.30
14 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารร่มไทรทอง ห้อง 3101-3104 และห้อง 3201-3204 19 ธ.ค. 2555 10.30-11.30
15 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารร่มไทรทอง ห้อง 3101-3104 และห้อง 3201-3204 19 ธ.ค. 2555 09.00-10.00
16 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารร่มไทรทอง ห้อง 3101-3104 และห้อง 3201-3204 19 ธ.ค. 2555 13.00-14.00
17 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารร่มไทรทอง ห้อง 3101-3104 และห้อง 3201-3204 19 ธ.ค. 2555 09.00-10.00
18 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารร่มไทรทอง ห้อง 3101-3104 และห้อง 3201-3204 19 ธ.ค. 2555 09.00-10.00
19 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารร่มไทรทอง ห้อง 3101-3104 และห้อง 3201-3204 19 ธ.ค. 2555 09.00-10.00
20 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารร่มไทรทอง ห้อง 3101-3104 และห้อง 3201-3204 19 ธ.ค. 2555 09.00-10.00
21 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารร่มไทรทอง ห้อง 3101-3104 และห้อง 3201-3204 19 ธ.ค. 2555 10.30-11.30
22 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารร่มไทรทอง ห้อง 3101-3104 และห้อง 3201-3204 19 ธ.ค. 2555 10.30-11.30
23 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารร่มไทรทอง ห้อง 3101-3104 และห้อง 3201-3204 19 ธ.ค. 2555 09.00-10.00
24 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารร่มไทรทอง ห้อง 3101-3104 และห้อง 3201-3204 19 ธ.ค. 2555 13.00-14.00
25 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เต็นท์กิจกรรม 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
26 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เต็นท์กิจกรรม 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
27 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เต็นท์กิจกรรม 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
28 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เต็นท์กิจกรรม 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
29 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เต็นท์กิจกรรม 19 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
30 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ห้อง คอมพิวเตอร์ อนุบาล ประถม มัธยม 19 ธ.ค. 2555 14.00-17.00
31 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ห้อง คอมพิวเตอร์ อนุบาล ประถม มัธยม 19 ธ.ค. 2555 08.00-11.00
32 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ห้อง คอมพิวเตอร์ อนุบาล ประถม มัธยม 19 ธ.ค. 2555 14.00-17.00
33 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ห้อง คอมพิวเตอร์ อนุบาล ประถม มัธยม 19 ธ.ค. 2555 08.00-11.00
34 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ห้อง คอมพิวเตอร์ อนุบาล ประถม มัธยม 19 ธ.ค. 2555 08.00-11.00
35 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารผ่องโกมล ห้อง ประชุมผ่องโกมล 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
36 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารผ่องโกมล ห้อง ห้องประชุมผ่องโกมล 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
37 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารผ่องโกมล ห้อง ประชุมผ่องโกมล 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
38 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารผ่องโกมล ห้อง ประชุมผ่องโกมล 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
39 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต อาคารผ่องโกมล ห้อง ประชุมผ่องโกมล 19 ธ.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สนามปฐมวัย ห้อง สนามปฐมวัย 19 ธ.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]