หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pck1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางสมหมาย รอดเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธาน
2. นางวรรณา ทองชุบครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
3. นางประสานสุข เรือนมูลครูโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุลิสรา ครุฑหลวงครูโรงเรียนบ้านรังนก “ประชาพิทักษ์”เลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวญาณิกา คล่องสำรวจครูโรงเรียนวัดเขื่อน”พิจิตรอนุสรณ์”ประธาน
2. นางวทนพรรณ เรือนเย็นครูโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการ
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญครูโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นางสุวลี เอื้อวีรวัฒนวงศ์ครูโรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
5. นายปัญญา เกิดยิ้มครูโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพนอ หมอกมืดครูโรงเรียนวัดคลองโนนประธาน
2. นางมณีรัตน์ รักผึ้งครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) กรรมการ
3. นางสาวปิยภรณ์ สุริยันต์ครูโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางรักษิณา จันทโชติ ครูโรงเรียนบ้านหนองหูช้างเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสมคิด จันทรมณีครูโรงเรียนวัดเขื่อน”พิจิตรอนุสรณ์”โรงเรียนประธาน
2. นางกนกวรรณ ดีอินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางประภาพร จินดามังครูโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นายสมคิด เกตุพันธ์ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
5. นางนลินี บำรุงมาครูโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวอารียา ไทยดีครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางสงวน ศรีจันทร์งามครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นางนิตยา จันทรมณีครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นางจงกล ปัถพีครูโรงเรียนบ้านท่ามะไฟกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน เพ็ชรโตครูโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธาน
2. นางสรวงสุดา บุญเรศครูโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการ
3. นายมณู บุญแทนครูโรงเรียนบ้านหนองขาวกรรมการ
4. นางธนิศา สาครครูโรงเรียนวัดเขื่อน”พิจิตรอนุสรณ์”กรรมการ
5. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธครูโรงเรียนบ้านเนินขวางเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสัตริยาภรณ์ บุญวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางมัลลิกา เพชรแหน ครูโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
3. นางอุไร สิทธารถครูโรงเรียนวัดเขื่อน”พิจิตรอนุสรณ์”กรรมการ
4. นางอุไร พวงประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นางสมพิศ ฟองชัยครูโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยาเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา รุ่งอินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางสาวเสาวณี โคกทองครูโรงเรียนวัดท่าข่อยกรรมการ
3. นางวิจิตร เพชรชาติชั้นครูโรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการ
4. นางฉันทนา โพธิ์อยู่ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
5. นางจันทนา ศรีพงษ์ ครูโรงเรียนวัดโนนสะเดาเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณ์ ปรึกษาพรมราชครูโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธาน
2. นางกนกวรรณ พูลพุฒครูโรงเรียนบ้านลำนังกรรมการ
3. นางชวิศา วงษ์เจริญครูโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
4. นางอัมพรรณ์ ทับทิมครูโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) กรรมการ
5. นางสุพรรณี คำมกครูโรงเรียนวัดหนองหลวงเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร กันทะสาครูโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมประธาน
2. นางนภารัตน์ อาภาศิริผลครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางสร้อยนภา หอมเจริญครูโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางกรรมการ
4. นางอัมพร ทองไพบูรณ์ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
5. นางฉวี มีผึ้งครูโรงเรียนวัดหนองนาดำเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางสาวอำภา บุญศิริ ครูโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) ประธาน
2. นางอาภรณ์ นาคแดงครูโรงเรียนวัดศรีศรัทธารามกรรมการ
3. นางบังอร สัมมาทัตครูโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
4. นางอรวรรณ เมืองพรวนครูโรงเรียนบ้านหนองพระเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางอำพิน สุขสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านบึงเฒ่าประธาน
2. นางประชุม อินสถิตครูโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แสงศรีครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ถาวรครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
5. นางสมบัติ ทันเที่ยงครูโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางศิริเพ็ญ ทองพงษ์เนียมโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางดาวเรือง ด่านรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านท่าฬ่อกรรมการ
3. นายกมล มุทุจัดโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางสาวนิศรา กันเรียนโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
5. นางสมจิตร ไชยศิริโรงเรียนบ้านท่าพิกุลกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวาหลิน จันทรคณาโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินกรรมการ
2. นางวิรัต ชาญณรงค์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางประภา กฤษวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดวังจิกกรรมการ
4. นางธนัยนันท์ โชติรักษวงศ์โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางสาวฉวี ขุสิตาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร อ่อนจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองเก่าประธาน
2. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
3. นางวิลาสินี บุญม่วงโรงเรียนวัดหนองนาดำกรรมการ
4. นางจรัสแสง จุลกลับโรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
5. นางสาวปราณีต เทียมศรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางลัคคณา ถาวรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางสาวสุจีรา ขำสว่างโรงเรียนบ้านท่าฬ่อกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ อินทรเทพโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นางนิภาพร สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านไดชุมแสงกรรมการ
5. นางสาวทิพาพร กันมาโรงเรียนบ้านยางสามต้นกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร ทองงามขำโรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยางฯประธาน
2. นายทองดี บุตรวงศ์โรงเรียนวัดป่ามะคาบฯกรรมการ
3. นายพงษ์พิษณุ นนทประสาทโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม (สาขาบ้านปลายหัวย)กรรมการ
4. นายพิชัย มีแป้นโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
5. นายปรัณ อยู่แบนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวลดารัก สีหะวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธาน
2. นางกาญจนา สังวรณ์โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทวัส เณรหลำโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นายพรรษวุฒิ ธนูทองโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวราตรี กรีอินทองโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ รัตนกรรดิโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กประธาน
2. นางสาวเพ็ญพรรณ โลกวุฒิโรงเรียนเนินพลวงวิทยากรรมการ
3. นางอรปภา ทองดอนยอดโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวภัทรศรี เชยชอบ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ เย็นตั้งโรงเรียนยอแชฟพิจิตร กรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเอนก อิ่มอยู่โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธาน
2. นายอนุสรณ์ ชื่นอารมย์โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายจินต์ ลาวินโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการ
4. นางสมนึก กลิ่นอ้นโรงเรียนวัดโนนสะเดา กรรมการ
5. นายธนชิต ธรรมใจโรงเรียนยอแซฟพิจิตร กรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางวรีย์ ศรุตานนท์โรงเรียนวัดโนนสะเดาประธาน
2. นายมาโนช วงษ์นุช โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
3. นางศิริวรรณ เมืองเหลือโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นายเอกอนันต์ ไวยกรรณ์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. นางสาวภิญโญ เดียวสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลสามง่ามกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ใจแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ประธาน
2. นายประเสริฐ ขุนเพชรโรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวเมศยา ทองหล่อโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
4. นางสาวคณิตรา โป๊ะคงมีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมาลัย รอดศรีธรรมโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์ประธาน
2. นายโชค น่วมศรีนวล โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
3. นางทองกร นนทโคตรโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร อุ่ยเจริญศักดิ์โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
5. นางวนิดา จันทรมณีโรงเรียนวัดหนองหลวงเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด เจริญชัยโรงเรียนบ้านหนองพระ ประธาน
2. นางจีรนาฏ คำแสงโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
3. นางสุรัสวดี ด่านพิไลพรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางสาววรีรยา โยธาฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ สังเกตุโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอำพร ทั่งทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางบุญส่ง ธรรมชาติโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นางทิตะยา พาละพลโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางยุคลธร สังข์สอนโรงเรียนวัดสระประทุมฯประธาน
2. นายพิทักษ์ เมฆาวรนันท์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางทศพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองขาวเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอุษา หนิมพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธาน
2. นางละเอียด ภูวสรรเพ็ชญ์โรงเรียนวัดท่าข่อยฯ กรรมการ
3. นางสุภาพร พร้อมสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังอ้อเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางธรรมวดี ผลบังเกิดโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธาน
2. นายนรงฤทธิ์ ศรีทองโรงเรียนวัดป่ามะคาบฯ กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ บุญมีโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางปรานีต เอี่ยมดีโรงเรียนบ้านหนองโสน ประธาน
2. นางสายหยุด ศรีบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
3. นางฝากฝัน ลองเนียมโรงเรียนบ้านเนินขวางเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธาน
2. นางลลิตา สังข์ศิลป์โรงเรียนวัดดงกลาง เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอบศรี เมืองเหลือโรงเรียนวัดท่าบัวทองประธาน
2. นายสุเทพ ถัดทะพงษ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
3. นางชนิดา ขำจาดโรงเรียนบ้านดงพลับ เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมบัติ มูรามัญโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) ประธาน
2. นางสาวจีระนันท์ นันทะสารโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ศิริไกรวัฒนาวงค์โรงเรียนบ้านวังทับไทรเลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายเอกราช กลีบจันทร์โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธาน
2. นายตรีเพชร ใจดีโรงเรียนวัดป่ามะคาบฯ กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพร เวชกรโรงเรียนบ้านหนองหูช้างเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ สุขเจริญโรงเรียนวัดสระประทุมฯประธาน
2. นางวันทนา ไทยหล่อครูโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ คำฟักโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวพิชชาภา ท้าววัฒนากุลโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธาน
2. นายวีระยุทธ บุญเกตุโรงเรียนวัดป่ามะคาบฯ กรรมการ
3. นางสาวรุจิรา สุดแก้ว โรงเรียนบ้านมาบกระเปา เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายถาวร ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านเนินขวางประธาน
2. นางไพรัช ทองห่วงโรงเรียนบ้านมาบมะไฟกรรมการ
3. นางขนิษฐา การงานดีโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอธิปัตย์ อยู่สุขโรงเรียนวัดสระประทุมฯ ประธาน
2. นายอำนาจ คุ้มชัยโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวยุพิน รักษางามโรงเรียนวัดโนนสะเดา เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ เมฆโภชน์โรงเรียนวัดสระประทุมมิตรภาพที่ 54ประธาน
2. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่ กรรมการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ เมฆโภชน์โรงเรียนวัดสระประทุมมิตรภาพที่ 54ประธาน
2. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เมฆโภชน์โรงเรียนวัดสระประทุมมิตรภาพที่ 54ประธาน
2. นายดรุณ สุขหนุนโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุญเกิดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมาลัย ปลาทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ประธาน
2. นางสาวนิราวรรณ สุขโอสถโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางพวงมาลัย รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นางกฤชญา ด้วงบ้านยางโรงเรียนอนุบาลวชิระ(ต้นประดู่) กรรมการ
5. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมาลัย ปลาทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางสาวนิราวรรณ สุขโอสถโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางพวงมาลัย รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นางกฤชญา ด้วงบ้านยางโรงเรียนอนุบาลวชิระ(ต้นประดู่)กรรมการ
5. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ปลาทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางสาวนิราวรรณ สุขโอสถโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
3. นางพวงมาลัย รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นางกฤชญา ด้วงบ้านยางโรงเรียนอนุบาลวชิระ(ต้นประดู่)กรรมการ
5. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์โรงเรียนบ้านวังอ้อประธาน
2. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
3. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนบ้านหนองขานางเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์โรงเรียนบ้านวังอ้อประธาน
2. นายฐิติรักษ์ เมืองพรวนโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
3. นายกนก ทัพนิยมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนบ้านหนองขานางเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายธีรเมธ วงศ์ปัญติโรงเรียนบ้านหนองขาว ประธาน
2. นางนิทรา คุณนิธิกรโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม กรรมการ
3. สิบเอกธงชัย อ่อนโยนโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
4. นางสริญญา สิงห์ดีโรงเรียนบ้านท่าฬ่อกรรมการ
5. นางจินตนา เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 เลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายธีรเมธ วงศ์ปัญติโรงเรียนบ้านหนองขานางประธาน
2. นางนิทรา คุณนิธิกรโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
3. สิบเอกธงชัย อ่อนโยนโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
4. นางสริญญา สิงห์ดีโรงเรียนบ้านท่าฬ่อกรรมการ
5. นางจินตนา เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางกนกพร เพ็ชรพงษ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางสาวนาฏเฉลียว อ้นอินทร์ โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์กรรมการ
3. นายธีรวุฒิ กุสลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางวรรณา ใจรักษ์ โรงเรียนบ้านวังลูกช้าง กรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางกนกพร เพ็ชรพงษ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางสาวนาฏเฉลียว อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์กรรมการ
3. นายธีรวุฒิ กุสลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางวรรณา ใจรักษ์โรงเรียนบ้านวังลูกช้างกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนวังกลมเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปรีชา เถื่อนชื่นโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ ตั้งใจโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางกัลยา กล่อมแก้วโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวศิริจิต ถาวรกูลโรงเรียนวัดป่ามะคาบ เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปรีชา เถื่อนชื่นโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ ตั้งใจโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางกัลยา กล่อมแก้วโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวศิริจิต ถาวรกูลโรงเรียนวัดป่ามะคาบเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เถื่อนชื่นโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ ตั้งใจโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางกัลยา กล่อมแก้วโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวศิริจิต ถาวรกูลโรงเรียนวัดป่ามะคาบเลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางธรรมวดี ผลบังเกิดโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธาน
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก กรรมการ
3. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนลำชะล่ากรรมการ
4. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นางสาวบุษยา ทองชุบ โรงเรียนวัดหนองไผ่ เลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางธรรมวดี ผลบังเกิดโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือกรรมการ
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
3. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนลำชะล่ากรรมการ
4. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธรรมวดี ผลบังเกิดโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือประธาน
2. นางศิรินันท์ พรมมะกุลโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
3. นางคมคาย จันทร์กลิ่นโรงเรียนลำชะล่ากรรมการ
4. นางกัลยรัตน์ วิทยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นางสาวบุษยา ทองชุบโรงเรียนวัดหนองไผ่เลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางระยอง เพ็ญศรีโรงเรียนวัดท่าข่อยประธาน
2. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสบสมัย ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางระยอง เพ็ญศรีโรงเรียนวัดท่าข่อยประธาน
2. นายไพศาล สว่างจิตรโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางสบสมัย ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางบุษรินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเสวต บุญราชแขวงผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ประธาน
2. นายธงชัย สาครโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์รองประธาน
3. นางศิวพร กองกันภัยโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นายชัยรัตน์ เอื้อวีรวัฒนวงศ์โรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
6. นายสากล พรหมจันทร์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
7. นายชัยศรี อุแสงโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
8. นางอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเสวต บุญราชแขวงผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ประธาน
2. นายธงชัย สาครโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์รองประธาน
3. นางศิวพร กองกันภัยโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นายชัยรักษ์ เอื้อวีรวัฒนวงศ์โรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
6. นายสากล พรหมจันทร์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
7. นายชัยศรี อุแสงโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก กรรมการ
8. นางอัชรา จันแดงโรงเรียนบ้านสุขสำราญเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางอรณัฐ เต็งกาสาโรงเรียนวัดหนองไผ่รองประธาน
3. นายอุดม เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79กรรมการ
4. นายวันชัย บุญทั่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
6. นางสาวปราณี สุภาวะโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอรณัฐ เต็งกาสาโรงเรียนวัดหนองไผ่รองประธาน
2. นายอุดม เชื้อต่อมาโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79กรรมการ
3. นายวันชัย บุญทั่งโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี สุภาวะโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศรายุทธ ตาสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสามต้นประธาน
2. นายชำนิ ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมรองประธาน
3. นายนายบุญเจน เกตะมะโรงเรียนวัดหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาววาสนา กลิ่นรัตน์ โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
5. นางพิสมัย สมบูรณ์โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
6. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
7. นางอารีย์ จิราพงษ์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ ตาสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสามต้นประธาน
2. นายชำนิ ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านวังกลมรองประธาน
3. นายบุญเจน เกตะมะโรงเรียนวัดหนองหลวง กรรมการ
4. นางสาววาสนา กลิ่นรัตน์ โรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
5. นางพิสมัย สมบูรณ์โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
6. นางสาวปราณี สุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
7. นางอารีย์ จิราพงษ์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางอวยพร วิไลรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องรองประธาน
3. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์โรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
4. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนวัดหนองหลวงเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางอวยพร วิไลรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์ โรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
4. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนวัดหนองหลวง เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอวยพร วิไลรัตน์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายพิทักษ์ศิลป์ แสนกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์ โรงเรียนวัดคลองโนนกรรมการ
4. นางจีระภา เอมเอี่ยมโรงเรียนวัดหนองหลวง เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายวีรเชษฐ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทอง กรรมการ
3. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายวีรเชษฐ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทอง กรรมการ
3. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร สวามีชัยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายวีรเชษฐ เถาวัลย์โรงเรียนวัดท่าบัวทอง กรรมการ
3. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ คงถาวรโรงเรียนอนุบาลสามง่ามประธาน
2. นางกุหลาบ สุวรรณเทพโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
3. นางเกวลิน บุญถึงโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ พิมพ์มาโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธาน
2. นายธีรวุฒิ กุศลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
3. นายวิชัย โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านวังทับไทร เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมชัย เดชดำรณรัตน์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธาน
2. นายชำนาญ อุไรวรรณบ้านหนองสะแกรองประธาน
3. นางขนิษฐา วาดสุทธาชีพโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่าเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมชัย เดชคำรณรัตน์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธาน
2. นายชำนาญ อุไรวรรณโรงเรียนบ้านหนองสะแก กรรมการ
3. นางสุกฤตา พู่ระหงษ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ อุไรวรรณโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธาน
2. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางกรรมการ
3. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
4. นางประมวล บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวัชระ รอดขาวโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ประธาน
2. นายพิทักษ์ สุขดีโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง กรรมการ
3. นายสมชาย จงชาญสิทธิโชคโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธาน
2. นายสมพร ลือดาราโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
3. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ประธาน
2. นายสมพร ลือดาราโรงเรียนบ้านมาบแฟบ กรรมการ
3. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายกฤษณบดี ปิ่นดีโรงเรียนวัดราชช้างขวัญประธาน
2. นายสมพร ลือดาราโรงเรียนบ้านมาบแฟบกรรมการ
3. นายชัย สายสุวรรณโรงเรียนวัดดงกลางเลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธาน
3. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายพฎประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายพิชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นายพฎประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธาน
3. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายพฏประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นายพฎประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายพฏประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นายพฎประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายพฎประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นายพฎประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญรองประธาน
3. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
3. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธาน
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
2. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธาน
2. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงรองประธาน
3. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธาน
2. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
4. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
6. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสรรเสริญ อัตพรตผู้ทรงคุณวุฒิดนตรีไทยประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยกรรมการ
5. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
7. นายพัชชาณัฐ อัตพรตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 กรรมการ
2. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79รองประธาน
3. นายปัญญา ทับบุญมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79รองประธาน
3. นายปัญญา ม่วงแจ่มข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79รองประธาน
3. นายปัญญา ทับบุญมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79รองประธาน
3. นายปัญญา ทับบุญมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79รองประธาน
3. นายปัญญา ทับบุญมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79รองประธาน
3. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79รองประธาน
3. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นายปัญญา ทับบุญมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
6. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายไกรสร ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองโสนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79รองประธาน
3. นายปัญญา ทับบุญมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธาน
2. นายปัญญา ทับบุญมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนมาบกระเปากรรมการ
5. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
6. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79รองประธาน
3. นางนิภาพรรณ สุรเดชโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) กรรมการ
4. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79รองประธาน
3. นางนิภาพรรณ สุรเดชโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) กรรมการ
4. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
4. นายปัญญา ทับบุญมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79รองประธาน
3. นางนิภาวรรณ สุรเดชโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นายสมพาน ม่วงแจ่มโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79รองประธาน
3. นางนิภาพรรณ สุรเดชโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
4. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธาน
2. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
3. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธาน
2. นายเวธัส เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายมนัส เลิญไธสงโรงเรียนอบ้านมาบกระเปากรรมการ
4. นายปัญญา ทับบุญมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายนตประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายพฎประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงรองประธาน
3. นายวรวุฒิ มีศิริโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางนิภาพรรณ สุรเดชโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นายเวรัช เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงประธาน
2. นางจันทร์ฉาย ขำมั่นโรงเรียนบ้านปลวกสูงรองประธาน
3. นางสาววาสนา รุ่งอินทร์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางนิภาพรรณ สุรเดชโรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ พรมมาศโรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วยเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวณฏกร ปิ่นสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงประธาน
2. นางปุณสิรา โตสินฐาธรโรงเรียนบ้านบัวยางกรรมการ
3. นางเสาวภา ตั้งใจ โรงเรียนบ้านมาบแฟบเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบ้านท่าหลวง ประธาน
2. นางปุณสิรา โตสินฐาธรโรงเรียนบ้านบัวยางกรรมการ
3. นางเสาวภา ตั้งใจโรงเรียนบ้านมาบแฟบเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนบ้านหนองหูช้างประธาน
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างรองประธาน
3. นางนิภาพรรณ สุรเดชโรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์กรรมการ
4. นางสาวนฎกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนบ้านใหม่ (สามง่าม) ประธาน
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างรองประธาน
3. นางนิภาวรรณ สุรเดชโรงเรียนบ้านรังนกฯ กรรมการ
4. นางสิรภพ มีจาด โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวภัทราภรณ์ สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนบ้านหนองหูช้างประธาน
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างรองประธาน
3. นางนิภาวรรณ สุรเดชโรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์กรรมการ
4. นางสิรภพ มีจาด โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวภัทราภรณ์ สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนบ้านหนองหูช้างประธาน
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างรองประธาน
3. นางนิภาวรรณ สุรเดชโรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์กรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนบ้านหนองหูช้างประธาน
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ สุรเดชโรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์กรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนบ้านใหม่ (สามง่าม) ประธาน
2. นางอัญชลี เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้างรองประธาน
3. นางนิภาวรรณ สุรเดชโรงเรียนบ้านรังนกฯ กรรมการ
4. นางสิรภพ มีจาด โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสาวภัทราภรณ์ สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายทวี เจือโร่งโรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)ประธาน
2. นายสมบูรณ์ สาคร โรงเรียนบ้านวังอ้อ กรรมการ
3. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนเลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ โรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธาน
2. นายประโยชน์ ฟักคงโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการ
3. นายธนัท ใจดีโรงเรียนบ้านสายคำโห้ เลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ โรจน์สว่างโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ประธาน
2. นางสาวนิภาวรรณ มาละอองโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้รองประธาน
3. นางสาวพรประภา เขียวเขินโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคง โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล วรเลิศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
6. นางนาฏพิมล เจนสารีกิจโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1)เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายละเอียด หินเพชร โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) ประธาน
2. นางสาวจรัญญา สมัยสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์)รองประธาน
3. นางสำเริง ตงเท่ง โรงเรียนวัดเนินปอ กรรมการ
4. นางกนกวรรณ ศรีจำนงค์ โรงเรียนบ้านดงพลับเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกประธาน
2. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดารองประธาน
3. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต ปานเทศโรงเรียนบ้านเนินขวาง ประธาน
2. นายภาณุวัฒน์ ชาวพะเยาว์ โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก รองประธาน
3. นายยิ่งพันธ์ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
4. นางรวิพรรณ ศิวเวทพิกุลโรงเรียนบ้านท่าพิกุลกรรมการ
5. นางสายหยุด มั่นศักดิ์โรงเรียนบ้านรังนกฯสาขาบ้านเนินยุ้ง เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางปราณี ปานะวุธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินประธาน
2. นางสะอาด ต่อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธาน
3. นางสาคร เกตุแก้วโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางเนตรนภา ก้านแก้วโรงเรียน บ้านเนินพลวง กรรมการ
5. นางสุชาดา พรหมเมศร์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธาน
2. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดารองประธาน
3. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
6. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพยอม ภู่เกตุโรงเรียนวัดป่ามะคาบประธาน
2. นางทองเหรียญ กลิ่นแย้มโรงเรียนบ้านวังอ้อรองประธาน
3. นางจันทร์เพ็ญ โสสุดโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
4. นางภานุมาศ พุทธวิเชียรโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นายจรูญ ศรีกระจ่างโรงเรียนบ้านโนนทองเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายโสรส ขิดลัมย์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองประธาน
2. นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธาน
3. นางนิสสรณ์ กัณฑษาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
4. นายปริญญา ศรีทองโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงฯ)กรรมการ
5. นางสาวเมทินี เอนกสุขโรงเรียนบ้านปลวกสูงกรรมการ
6. นางสาววรวรรณ สินอำพรโรงเรียนคลองทรายราษฏร์อุทิศเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธาน
2. นางสาวน้ำอ้อย สุขเลิศโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมรองประธาน
3. นายภุชงค์ สุวัฒนากูรโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
4. นางสาวจินาพันธ์ ชัยมงคลโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
5. นางนิชาภา ภู่สุวรรณโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ท่าวังโรงเรียนบ้านนิคมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านเนินขวางประธาน
2. นางคนึง รอดแสงจันทร์โรงเรียนวัดท่าข่อยรองประธาน
3. นางกัญญารัตน์ กันน้อย โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาววรวรรณ ธิมันตะ โรงเรียนวัดลำชะล่ากรรมการ
5. นายสุชน อ๊อดหมีโรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมใจ เสามีโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธาน
2. นางปราณี ปานะวุธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินรองประธาน
3. นายสุชน อ๊อดหมี โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)กรรมการ
4. นายอนุชา สมรภูมิโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา อินทร์แดน โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่ฯรองประธาน
2. นางรัชนีวรรณ เพ็ชรภูมิโรงเรียนวัดป่ามะคาบกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เมฆาวรนันท์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นางอารี เหล่ากสิการโรงเรียนบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
5. นางประเสริฐศรี กำจายโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
6. นายสรายุทธ เส็งพานิช โรงเรียนวัดป่ามะคาบสาขาบ้านสระสาลีเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยฤทธิ์ ทรงรุ่งเรืองโรงเรียนวัดเนินปอประธาน
2. นางสาวอรณา อดุลย์ศิริอังกูรโรงเรียนบ้านท่าพิกุลรองประธาน
3. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
4. นางสาวเพชรมาลี ธูปทองโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ยอดเปลี่ยนโรงเรียนวัดป่ามะคาบเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด ศรีบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งประธาน
2. นางอัจฉรา อินทร์แดนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่ฯรองประธาน
3. นางอารี เหล่ากสิการโรงเรียนบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
4. นายสรายุทธ เส็งพานิชโรงเรียนวัดป่ามะคาบสาขาบ้านสระสาลีเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สูตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองโสนประธาน
2. นายภุชงค์ สุวัฒนากูรโรงเรียนวัดฆะมังรองประธาน
3. นางสาววรารัตน์ เพ็ชรโตโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
4. นางสาวจิตนภา บำรุงมาโรงเรียนวัดยางคอยเกลือกรรมการ
5. นายปริญญา ศรีทองโรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงฯ)กรรมการ
6. นางสาวเพชร โตเมศร์โรงเรียนบ้านนิคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายสมร บุญมา โรงเรียนบ้านสุขสำราญประธาน
2. นางมะลิ เครือรัตน์โรงเรียนบึงสีไฟรองประธาน
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นางอัญพัชญ์ แพรปานโรงเรียนวัดป่ามะคาบฯกรรมการ
5. นางสาวสุปัญญา เทศทาบ โรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางอรุณี อาจองค์โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ประธาน
2. นางสาวกิ่งแก้ว เรืองจุ้ยโรงเรียนบ้านเมืองเก่ารองประธาน
3. นางสาวแคทริยา คุ้มคำโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองกรรมการ
4. นางสาวเพชรมาลี ธูปทองโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
5. นางนาฏพิมล เจนสาริกิจโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1)กรรมการ
6. นางอภิญญา สินธุ์ขาวโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสิทธา พิทักษ์โรงเรียนบ้านเนินยาวประธาน
2. นายจักรพันธ์ ศรีภิรมย์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรรองประธาน
3. นายภุชงค์ สุวัฒนากูรโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
4. นางสาวอรณา อดุลย์ศิริอังกูรโรงเรียนบ้านท่าพิกุลกรรมการ
5. นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์โรงเรียนวังกรดพิทยาเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมร บุญมา โรงเรียนบ้านสุขสำราญประธาน
2. นางมะลิ เครือรัตน์โรงเรียนบึงสีไฟรองประธาน
3. นางสาวยุพา ไทยเจริญโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นายวิโรจน์ คำฟัก โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก กรรมการ
5. นางอัญพัชญ์ แพรปานโรงเรียนวัดป่ามะคาบฯกรรมการ
6. นางสาวสุปัญญา เทศทาบ โรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุภา ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ประธาน
2. นางชุติกาญจน์ วิเชียรศรีกุล โรงเรียนบ้านท่ามะไฟรองประธาน
3. นางสายฝน สุริยาโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นายสันติ ทั่งศิริโรงเรียนวัดลำชะล่ากรรมการ
5. นางสมคิด บุญมีโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
6. นางสาววิภา รัตนชัยวงศ์โรงเรียนบ้านวังอ้อเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายหล่ม วิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องประธาน
2. นายสมชาย พูลทัศน์โรงเรียนบ้านไผ่ท่าโพใต้รองประธาน
3. นางสาวอรณา อดุลย์ศิริอังกูร โรงเรียนบ้านท่าพิกุลกรรมการ
4. นางสาวชมัยภรณ์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
5. นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์โรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
6. นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคงโรงเรียนบ้านหัวดงเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภา ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ประธาน
2. นางชุติกาญจน์ วิเชียรศรีกุล โรงเรียนบ้านท่ามะไฟรองประธาน
3. นางสายฝน สุริยาโรงเรียนบ้านทุ่งโม่งกรรมการ
4. นายสันติ ทั่งศิริโรงเรียนวัดลำชะล่ากรรมการ
5. นางสมคิด บุญมีโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
6. นางสาววิภา รัตนชัยวงศ์โรงเรียนบ้านวังอ้อเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพรพรรณ อะทะไชยโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมประธาน
2. นางสาวพรรณอร สุริยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ)รองประธาน
3. นางปิยะรัตน์ ครุธทินโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
4. นางเพียงทิพย์ นาควิจิตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
5. นางเฉลา ส้มจันทร์โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาณี ปัณราช โรงเรียนบ้านท่ามะไฟประธาน
2. นางสาวสุดใจ ก๊กมาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางศิริพร ภู่ดีโรงเรียนบ้านหนองหูช้างกรรมการ
4. นางพรรณิภา ทองชัยเทศโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
5. นางสุพัตรา ทัพใหญ่โรงเรียนบ้านบึงเฒ่าเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพรัช มีอุสาห์โรงเรียนบ้านวังทับไทรประธาน
2. นางดาวเรือง ฟักรักษาโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กรองประธาน
3. นางสาวธนิตา ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
4. นายภุชงค์ สุวัฒนากูรโรงเรียนวัดฆะมังกรรมการ
5. นางสาวมณฑรัตน์ แก้วกำพลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
6. นางสาวจิตนภา บำรุงมาโรงเรียนบ้านยางคอยเกลือเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ เสาวภาโรงเรียนวัดเขื่อนฯประธาน
2. นายชัยฤทธิ์ ทรงรุ่งเรืองโรงเรียนวัดเนินปอ รองประธาน
3. นางสาวสรินทร สุรเดชโรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาวรรณ บุญวัดหงษ์โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดใจ ก๊กมาศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางจิรพร ป้องภาษิตโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนรองประธาน
3. นางประภา เกตุทองโรงเรียนบ้านยางนกกระทุงกรรมการ
4. นางสาวสุปัญญา เทศทาบโรงเรียนบ้านมาบกระเปากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ถนอมมิตร์โรงเรียนบ้านหนองขาวเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปิยะรัตน์ ครุธทินโรงเรียนบ้านวังอ้อประธาน
2. นางเฉลา ส้มจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองรองประธาน
3. นางประภา เกตุทองโรงเรียนบ้านยางนกกระทุงกรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ พูลเมืองโรงเรียนบ้านสระบอระเพ็ดกรรมการ
5. นางสำนวน จำนงภักดีโรงเรียนบ้านโนนทองเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนายปรีชา แพพ่วงโรงเรียนบ้านป่ามะคาบฯประธาน
2. นางสาวชมัยภรณ์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
3. นายชนินทร์ เปี่ยมงามโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาวรรณ บุญวัดหงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)กรรมการ
5. นางสาวสรินทร สุรเดชโรงเรียนวัดเขารูปช้างเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมใจ เสามีโรงเรียนบ้านปลวกสูงประธาน
2. นางบุษณี ยอดนุ่น โรงเรียนวัดหนองปลาหมอฯกรรมการ
3. นายพุฒิพัฒน์ หาญนนทพัฒน์ โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมเดือน แสงปัญญา โรงเรียนบ้านเนินขวางประธาน
2. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทกูลโรงเรียนวัดหนองหลวงรองประธาน
3. นางสาวอัมพร มาเนียมโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ กันน้อยโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ธนสัตยาโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์โรงเรียนบ้านวังอ้อประธาน
2. นายนภาดล บัววังโป่งโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมรองประธาน
3. นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนอนุบาลวชิรฯต้นประดู่กรรมการ
4. นายมณฑล มามีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์โรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
6. นางสาวแคทริยา คุ้มคำโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เพรียวพานิชโรงเรียนบ้านดงกลางประธาน
2. นายอดุลย์ โรจน์สว่างโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)รองประธาน
3. นายอาณัติ ภู่ยิ้มโรงเรียนวัดโนนสะเดากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ศรีภิรมย์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวนิสสรณ์ กัณฑษาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา สุดแก้วโรงเรียนบ้านมาบกระเปาเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสมพิศ ชื่นอารมย์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
2. Mrs.Claudelia Catherine Lakay โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางเบญจา จงชาญสิทธิโทโรงเรียนบ้านวังอ้อเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ ชื่นอารมย์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
2. Mrs.Claudelia Catherine Lakay โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางเบญจา จงชาญสิทธิโทโรงเรียนบ้านวังอ้อเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางจิรัญญา สุจริตโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางสมพิศ ชื่นอารมย์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. Mrs.Claudelia Catherine Lakay โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางเบญจา จงชาญสิทธิโทโรงเรียนบ้านวังอ้อเลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางบุษรินทร์ มัชฌิมา โรงเรียนบ้านรังนกฯประธาน
2. นางสาวประภาพร นุชอำพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางมัฌฑนา สุรรัตน์โรงเรียนวัดเขื่อนฯกรรมการ
4. นางวันทนีย์ หัตถมาศ โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
5. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมเลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางบุษรินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านรังนกฯประธาน
2. นางสาวประภาพร นุชอำพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางมัณฑนา สุรรัตน์โรงเรียนวัดเขื่อนฯกรรมการ
4. นางวันทนีย์ หัตถมาศ โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
5. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางบุษรินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนบ้านรังนกฯประธาน
2. นางสาวประภาพร นุชอำพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางมัฌฑนา สุรรัตน์โรงเรียนวัดเขื่อนฯกรรมการ
4. นางวันทนีย์ หัตถมาศ โรงเรียนวัดราชช้างขวัญกรรมการ
5. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางประธาน
2. นางพิมลพร กรุงศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางอังศุธร บุญมาโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
4. นางสาวนุชดา ทรัพย์ประชาโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นางปฤษณา ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
6. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์ ทองอ่วมโรงเรียนบ้านเนินขวางเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชโรงเรียนวัดดงกลางประธาน
2. นางพิมลพร กรุงศรีโรงเรียนวัดเกาะแก้วกรรมการ
3. นางอังศุธร บุญมาโรงเรียนบ้านถ้ำคะนองกรรมการ
4. นางสาวนุชดา ทรัพย์ประชาโรงเรียนบึงบัวพิทยาคมกรรมการ
5. นางปฤษณา ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
6. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์ ทองอ่วมโรงเรียนบ้านเนินขวางเลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทะกูลโรงเรียนวัดหนองหลวงประธาน
2. นางสิริยากร ตุงคะศิริโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ สีขาว โรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ ภิญโญโรงเรียนวัดวังหูทิพย์ กรรมการ
5. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
6. นายพิเชษ ทรัพย์สินโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการ
7. นางศรีไพร ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านหนองถ้ำเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทะกูลโรงเรียนวัดหนองหลวงประธาน
2. นางสิริยากร ตุงคะศิริโรงเรียนบ้านหนองหัวปลวกกรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ สีขาวโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ ภิญโญโรงเรียนวัดวังหูทิพย์กรรมการ
5. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
6. นายพิเชษ ทรัพย์สินโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)กรรมการ
7. นางศรีไพร ศรีระวัตรโรงเรียนบ้านหนองถ้ำเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางปราณี เมฆอรุณกมลโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางสมัย ศรีระวัตร โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ทิมศรีโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
4. นางบุษรินทร์ วัฒนธัญญกรรมโรงเรียนเนินหัวโล้พิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยวรรณ เพ็ชรนารถโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
6. นางรินนา ตีระศิริพงษ์ โรงเรียนวัดเขารูปช้างกรรมการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธาน
2. นายสุริยัน กาคะโรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยางกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายชุณหกร ศรแก้วโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธาน
2. นายสุริยัน กาคะโรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยางกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายชุณหกร ศรแก้วโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ ทองคำโรงเรียนบ้านวังโป่งประธาน
2. นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรมโรงเรียนบ้านบึงตะโกนรองประธาน
3. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลรองประธาน
4. นายลำไย สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นายไพรัช จันทราโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นายประทีป ด้วงกันโรงเรียนชุมชนวังจิก กรรมการ
7. นางกัทลี คารมปราชญ์โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
8. นายสมจิตร ไตรธรรมโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 กรรมการ
9. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
10. นายอนันต์ จันทร์ลีโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
11. นายนเรศ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนแตงเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ทองคำโรงเรียนบ้านวังโป่งประธาน
2. นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรมโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพฯ) รองประธาน
3. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ โรงเรียนบ้านท่าพิกุลรองประธาน
4. นายลำไย สิงห์ลอโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
5. นายไพรัช จันทราโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นายประทีป ด้วงกันโรงเรียนชุมชนวังจิกกรรมการ
7. นางกัทลี คารมปราชญ์โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
8. นายสมจิตร ไตรธรรมโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79กรรมการ
9. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
10. นายนเรศ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนแตงกรรมการ
11. นายอนันต์ จันทร์ลี โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนเรศ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนแตงประธาน
2. นายสุวิทย์ ทองคำโรงเรียนบ้านวังโป่งรองประธาน
3. นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรมโรงเรียนบ้านบึงตะโกน กรรมการ
4. นายดีตรง ชูประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนกรรมการ
5. นางสุชาดา สิงห์ลอโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
6. นายชัยชาญ รักผึ้งโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง กรรมการ
7. นางสาวชนาธิ เหรียญวิลาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตรเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธาน
2. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์รองประธาน
3. นางสาวปรัศฌิตา ทับทิมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพลูกรรมการ
5. นายธนัท ใจดีโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
6. นางน้ำฝน พัชรพงศ์ศานต์โรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
7. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวเลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธาน
2. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านใดโพธิ์รองประธาน
3. นางสาวปรัศฌิตา ทับทิมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพลูกรรมการ
5. นายธนัท ใจดีโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
6. นางน้ำฝน พัชรพงศ์ศานต์โรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
7. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์โรงเรียนบ้านท่าพิกุลประธาน
2. นายสมศักดิ์ สร้อยสนโรงเรียนบ้านใดโพธิ์รองประธาน
3. นางสาวปริศฌิตา ทับทิมโรงเรียนบ้านวังทับไทรกรรมการ
4. นางมณี ศรีบุรินทร์โรงเรียนวัดดงชะพลูกรรมการ
5. นายธนัท ใจดีโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
6. นางน้ำฝน พัชรพงศ์ศานต์โรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
7. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวเลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายบุญช่วย หมีอิ่ม โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ประธาน
2. นางสุดารัตน์ พรมบุตรโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์กรรมการ
3. นางอรพิน เพ็ชรโต โรงเรียนหนองสะแกกรรมการ
4. นางสังวาลย์ คงเมืองโรงเรียนบ้านท่าฬ่อกรรมการ
5. นางชนิดา ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
6. นางสาวบุษบา ฤกขะเมธโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ แสงศรีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
8. นางพิมาย โทนใหญ่โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
9. นางสาวนพเก้า ราชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
10. นางประชุม อินสถิตย์โรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางชนิดา ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
2. นางพิมาย โทนใหญ่โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองกรรมการ
3. นางสังวาลย์ คงเมืองโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)กรรมการ
4. นางสาวนพเก้า ราชวงศ์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เผื่อนพงศ์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
3. นางสาววาสนา ต้นทุนโรงเรียนบ้านหนองสะแกเลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนบ้านไดโพธิ์ประธาน
2. นางสาวเบญจา จิราพงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางปิยวรรณ เพ็ชรนารถ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นางสาวสายสิญจน์ ตั้งใจโรงเรียนบ้านยางห้าหลุมกรรมการ
5. นางสาววาสนา ต้นทุนโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
6. นางสาวรัชนก บุญปู่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
7. นางสุกัญญา เผื่อนพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางชุลีพร มังกรแก้วโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้กรรมการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางลัคคนา ถาวรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางสาวลดารัก สีหะวงษ์โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนรองประธาน
3. นายบริพัฒน์ หมอกมืดโรงเรียนบ้านมาบแฟบเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวประธาน
2. นายอารักษ์ โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองพงรองประธาน
3. นางมณฑกานต์ เฮงรัสมีโรงเรียนบ้านไผ่ท่าโพธิ์กรรมการ
4. นางอรปภา ทองดอนยอดโรงเรียนอนุบาลสากเหล็กเลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวประธาน
2. นางสาวพจนา บุญคุ้มโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
3. นางสุวรัชต์ หงส์ทอง โรงเรียนวัดท่าข่อยกรรมการ
4. นางสาวนวพร เฉลยไข โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวประธาน
2. นางสาวพจนา บุญคุ้มโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
3. นางสุวรัชต์ หงษ์ทองโรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์126กรรมการ
4. นางสาวนวพร เฉลยไขโรงเรียนบ้านบึงเฒ่าเลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวประธาน
2. นางนิสสรณ์ กัณฑษา โรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
3. นางสาวนิศรา กันเรียนโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางสาวเมศยา ทองหล่อโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางนิรันดร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
6. นายสิทธิชัย รอดแสวงโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
7. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายนพดล เมืองสองโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวประธาน
2. นางนิสสรณ์ กัณฑษาโรงเรียนบ้านสายคำโห้กรรมการ
3. นางสาวนิศรา กันเรียนโรงเรียนบ้านหนองพงกรรมการ
4. นางนิรันดร์ บุญมีโรงเรียนบ้านเนินขวางกรรมการ
5. นายสิทธิชัย รอดแสวงโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
6. นางสาวเมศยา ทองหล่อโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
7. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนบ้านบึงเฒ่าเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ สงยางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวสุธิดา แสงนากโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นายกฤษณะ อินสูนย์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สงยางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวสุธิตา แสงนาก โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายบริรักษ์ อาชีพโกศลกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นายกฤษณะ อินสูนย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สงยางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวสุธิดา แสงนากโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นายกฤษณะ อินสูนย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ สงยางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวสุธิตา แสงนาก โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นายบริรักษ์ อาชีพโกศลกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นายกฤษณะ อินสูนย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สงยางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวสุธิตา แสงนาก โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายบริรักษ์ อาชีพโกศลกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นายกฤษณะ อินสูนย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ สงยางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวสุธิตา แสงนาก โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นายบริรักษ์ อาชีพโกศลกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นายกฤษณะ อินสูนย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ สงยางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวสุธิตา แสงนาก โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นายกฤษณะ อินสูนย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ สงยางโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวสุธิตา แสงนาก โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นายบริรักษ์ อาชีพโกศลกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นายกฤษณะ อินสูนย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวนิรมล ด้วงลาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวนภาพร นันเขียวโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายระบิล ตระกูลทิพย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนิรมล ด้วงลาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวนภาพร นันเขียวโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายระบิล ตระกูลทิพย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิรมล ด้วงลา โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวนภาพร นันเขียวโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นายระบิล ตระกูลทิพย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิรมล ด้วงลา โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล ประธาน
2. นางสาวนภาพร นันเขียวโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นายระบิล ตระกูลทิพย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวนิรมล ด้วงลา โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวนภาพร นันเขียวโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นายระบิล ตระกูลทิพย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายเชาวฤทธิ์ แย้มเอมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางศิขรินทร์ ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสาววราภรณ์ นาพิลาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นางสาววริศรา แก้วทองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจินดา มานักฆ้องโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางศิขรินทร์ ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสาววราภรณ์ ทองสนิทศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ แก้วทองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา อินจันทร์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อินจันทร์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา อินจันทร์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อินจันทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา อินจันทร์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อินจันทร์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา อินจันทร์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตัน โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อินจันทร์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา อินจันทร์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อินจันทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางขนิษฐา อินจันทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา อินจันทร์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตันโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกาญจนา จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสาวเกศริน แสนใจ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนิภาวรรณ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางรวีวรรณ กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสาวจรัญญา สมัยสมบัติโรงเรียนบ้านท่าฬ่อฯกรรมการ
4. นางสาวดาหวัน เรืองศรีจันทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิภาภรณ์ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางรวีวรรณ กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสาวดาหวัน เรืองศรีจันทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนิภาภรณ์ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางรวีวรรณ กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสาวจรัญญา สมัยสมบัติโรงเรียนบ้านท่าฬ่อฯกรรมการ
4. นางสาวดาหวัน เรืองศรีจันทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิภาภรณ์ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางรวีวรรณ กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสาวดาหวัน เรืองศรีจันทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนิภาภรณ์ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางรวีวรรณ กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางจรัญญา สมัยสมบัติโรงเรียนบ้านท่าฬ่อฯกรรมการ
4. นางสาวดาหวัน เรืองศรีจันทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ ศรีบุญเรืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวอรทัย คำภูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสาวสุดารัตน์ เรืองมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ ศรีบุญเรืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวอรทัย คำภูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสาวสุดารัตน์ เรืองมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ ศรีบุญเรืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวอรทัย คำภูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสาวสุดารัตน์ เรืองมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ ศรีบุญเรืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวอรทัย คำภูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสาวสุดารัตน์ เรืองมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรทัย คำภูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
2. นางสาวสุดารัตน์ เรืองมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ ศรีบุญเรืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวอรทัย คำภูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสาวสุดารัตน์ เรืองมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ ชูมาลัยวงศ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา กล้ารบโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวประนอม สมีเพชรโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนุสรา โพธิ์นาคโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา กล้ารบโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวประนอม สมีเพชรโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนุสรา โพธิ์นาคโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา กล้ารบโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวประนอม สมีเพชรโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนุสรา โพธิ์นาคโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา กล้ารบโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวประนอม สมีเพชรโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนุสรา โพธิ์นาคโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา กล้ารบโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสุภัสสร อินสูนย์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนุสรา โพธิ์นาคโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุภัสสร อินสูนย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายเชาวฤทธิ์ แย้มเอมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี ไทยอู่โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภัสสร อินสูนย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายเชาวฤทธิ์ แย้มเอมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี แย้มเอมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุภัสสร อินสูนย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล ประธาน
2. นายเชาวฤทธิ์ แย้มเอมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี ไทยอู่โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภัสสร อินสูนย์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายเชาวฤทธิ์ แย้มเอมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล กรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี ไทยอู่โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ ลุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ ลุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ ลุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ ลุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ ลุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ ลุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ ลุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ ลุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ ลุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ ลุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ ลุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสันติราษฎร์ ลุยะพอโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางวิภารัตน์ แก้วศรีเมืองโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลรองประธาน
3. นางสุภาพร ถาวรศักดิ์โรงเรียนบ้านบึงเฒ่ากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายเอ๋ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพิสุทธิพงษ์ ขุมเพ็ชร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายเอ๋ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพิสุทธิพงษ์ ขุมเพ็ชร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายเอ๋ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพิสุทธิพงษ์ ขุมเพ็ชร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายเอ๋ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพิสุทธิพงษ์ ขุมเพ็ชร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายเอ๋ หล้าคำโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพิสุทธิพงษ์ ขุมเพ็ชร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวราวุธ คำพันธ์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายประวิทย์ พาลิตาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ คำภู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวราวุธ คำพันธ์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล ประธาน
2. นายประวิทย์ พาลิตาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ คำภู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวราวุธ คำพันธ์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายประวิทย์ พาลิตาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ คำภู โรงเรียนเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ พาลิตาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารีโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ คำภู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวราวุธ คำพันธ์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายประวิทย์ พาลิตาโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ คำภู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเถลิง กล่ำน้อย โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมภ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคน แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเถลิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมภ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคน แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเถกิง กล่ำน้อย โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมพ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมพ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก กรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเถกิง กล่ำน้อย โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมพ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเถลิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมภ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคน แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเถกิง กล่ำน้อย โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมพ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเถลิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมภ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคน แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเกกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมพ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเถกิง กล่ำน้อยโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรลัมพ์โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ แดงศักดิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวอัจฉรา น้ำแก้วโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวอัจฉรา น้ำแก้วโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวอัจฉรา น้ำแก้วโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวอัจฉรา น้ำแก้วโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนุสมาศ เมืองทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวอัจฉรา น้ำแก้วโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนุสมาศ เมืองทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา อินทรประสิทธิ์โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวนุสมาศ เมืองทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา น้ำแก้วโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสุตธิตา สายสูงโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสุนันท์ สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางลำเจียน ณ เชียงใหม่โรงเรียนวัดบ้านนารองประธาน
3. นางมุกดา โพธิ์ปักขิย์โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)กรรมการ
4. นางพิสมร เอี่ยมอาจโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยากรรมการ
5. นางสาวนิตยา บุญปู่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ สีแดงโรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
7. นางศรีกัญญา กลีบจันทร์โรงเรียนวัดขนุนเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางธีราภรณ์ อินทร์น้อยโรงเรียนอนุบาลพิจิตรประธาน
2. นางประทิน เขียวพุ่มพวงโรงเรียนอนุบาลสามง่ามรองประธาน
3. นางศิริธร พรหมอยู่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรกรรมการ
4. นางสุมาลี ศรีทองโรงเรียนวัดบ้านลำนังกรรมการ
5. นางสาวธิดา สว่างเพียรโรงเรียนบ้านท่าพิกุลเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอรทัย ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนประธาน
2. นางบังอร จิตรากรโรงเรียนบ้านน้อยรองประธาน
3. นางจิราวรรณ สง่าเมืองโรงเรียนบ้านวังอ้อกรรมการ
4. นางอภิรดี พรหมชื่นโรงเรียนวัดศรีศรัทธารามกรรมการ
5. นางบุญเลื่อน เถื่อนชื่นโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพธิ์ใต้เลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]