หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2555   13 ก.ย. 2555   14 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ หอประชุม 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 4 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 2 และ 3 13 ก.ย. 2555 09.00-15.00
2 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 2 และ 3 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ห้องสมุด 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารไม้ชั้นล่าง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สนามบาสเก็ตบอล 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สนามบาสเก็ตบอล 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 13 ก.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 13 ก.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 13 ก.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 09.00-10.30
6 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 09.00-10.30
7 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 10.30-12.00
8 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 10.30-12.00
9 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 13.00-14.30
10 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 13.00-14.30
11 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 14.30-15.00
12 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 14.30-15.00
13 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 13.00-15.30
14 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.30
15 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 13.00-15.30
16 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 13.00-15.30
17 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.30
18 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 13.00-15.30
19 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.30
20 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.30
21 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 15.30-16.30
22 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 15.30-16.30
23 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
25 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 17.00-20.00
26 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 17.00-20.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศใต้) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 13 ก.ย. 2555 9.00-14.00
3 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 1 (ด้านทิศตะวันตก) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 13 ก.ย. 2555 9.00-14.00
5 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ห้อง ห้องประชุมชาลวัน 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศตะวันตก) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 13 ก.ย. 2555 08.30-11.30
8 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 13 ก.ย. 2555 13.30-16.30
9 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(หลังกลุ่มส่งเสริม) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศตะวันตก) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 1 (ด้านทิศเหนือ) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 13 ก.ย. 2555 13.30-16.30
13 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศเหนือ) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 13 ก.ย. 2555 08.30-11.30
15 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(หลังกลุ่มส่งเสริม) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือบึงโจงโคลง 13 ก.ย. 2555 09.00เป็นต้นไป
2 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือบึงโจงโคลง 13 ก.ย. 2555 09.00เป็นต้นไป
3 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]