หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2555   13 ก.ย. 2555   14 ก.ย. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป. 1 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ห้องธุรการ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้องพักครู 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.5 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.6 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.2 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.2 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 2 ห้อง ห้องพยาบาล 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.1 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) ศาลากลางน้ำ ห้อง ห้องผู้อำนวยการ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง 12 ก.ย. 2555 09.00-10.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ย. 2555 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 1 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 2 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 3 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ หอประชุม 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ หอประชุม 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารบุนนาค ชั้น 1 (ห้อง 1) 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารบุนนาค ชั้น 1 (ห้อง 2) 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 4 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 5 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ห้องเรียน 4 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 2 และ 3 12 ก.ย. 2555 09.00-15.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 2 และ 3 13 ก.ย. 2555 09.00-15.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 2 และ 3 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 2 และ 3 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ห้องสมุด 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ห้องสมุด 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารไม้ชั้นล่าง 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารไม้ชั้นล่าง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สนามบาสเก็ตบอล 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สนามบาสเก็ตบอล 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สนามบาสเก็ตบอล 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สนามบาสเก็ตบอล 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สนามบาสเก็ตบอล 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-16.00
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-16.00
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 12 ก.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 13 ก.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 12 ก.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 13 ก.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 12 ก.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 13 ก.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 09.00-10.30
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 10.30-12.00
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 10.30-12.00
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 13.00-14.30
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 13.00-14.30
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 14.30-15.00
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2555 14.30-15.00
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 09.00-10.30
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 09.00-10.30
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 10.30-12.00
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 10.30-12.00
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 13.00-14.30
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 13.00-14.30
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 14.30-15.00
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 13 ก.ย. 2555 14.30-15.00
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 14 ก.ย. 2555 13.00-15.00
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 14 ก.ย. 2555 13.00-15.00
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 14 ก.ย. 2555 15.00-17.00
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ห้องประชุมเล็ก 14 ก.ย. 2555 15.00-17.00
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.30
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.30
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.30
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.30
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2555 13.00-16.30
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
-
00.00-00.00
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
-
00.00-00.00
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.30
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.30
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.30
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 09.00-12.30
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 13.00-16.30
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 13.00-16.30
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 13.00-16.30
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2555 13.00-16.30
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.30
55 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 13.00-15.30
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 13.00-15.30
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 13.00-15.30
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.30
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 13.00-15.30
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.30
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 09.00-12.30
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 15.30-16.30
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2555 15.30-16.30
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 13.00-16.00
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 13.00-16.00
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 17.00-20.00
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 17.00-20.00
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 12 ก.ย. 2555 17.00-20.00
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 13 ก.ย. 2555 17.00-20.00
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
73 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 12 ก.ย. 2555 9.30-11.30
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศใต้) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
-
00.00-00.00
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศใต้) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
-
00.00-00.00
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 1 (ด้านทิศตะวันตก) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 13 ก.ย. 2555 9.00-14.00
8 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 1 (ด้านทิศตะวันตก) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 12 ก.ย. 2555 08.30-14.30
10 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 13 ก.ย. 2555 9.00-14.00
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 14 ก.ย. 2555 08.30-11.30
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ห้อง ห้องประชุมชาลวัน 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ห้อง ห้องประชุมชาลวัน 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศตะวันตก) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 14 ก.ย. 2555 11.30-16.30
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
-
00.00-00.00
17 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศตะวันตก) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 14 ก.ย. 2555 11.30-16.30
19 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
-
00.00-00.00
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(หลังกลุ่มส่งเสริม) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 13 ก.ย. 2555 08.30-11.30
22 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 13 ก.ย. 2555 13.30-16.30
23 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(หลังกลุ่มส่งเสริม) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศตะวันตก) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
25 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 14 ก.ย. 2555 08.30-11.30
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศตะวันตก) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศเหนือ) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
28 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 1 (ด้านทิศเหนือ) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
29 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 12 ก.ย. 2555 13.30-16.30
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 13 ก.ย. 2555 13.30-16.30
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศเหนือ) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
32 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(ด้านทิศเหนือ) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
33 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 13 ก.ย. 2555 08.30-11.30
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(หลังกลุ่มส่งเสริม) 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จอดรถในสพป.พิจิตร 1(หลังกลุ่มส่งเสริม) 13 ก.ย. 2555 09.00-12.00
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตึก5 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 12 ก.ย. 2555 14.30-16.30
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 14 ก.ย. 2555 08.30-11.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1, ป.3/2 12 ก.ย. 2555 08.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1, ป.3/2 12 ก.ย. 2555 08.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1, ป.3/2 12 ก.ย. 2555 08.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3, ป.3/4 12 ก.ย. 2555 08.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3, ป.3/4 12 ก.ย. 2555 08.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3, ป.3/4 12 ก.ย. 2555 08.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 12 ก.ย. 2555 08.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 12 ก.ย. 2555 08.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5,ป.3/6 12 ก.ย. 2555 08.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5,ป.3/6 12 ก.ย. 2555 08.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2555 08.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 12 ก.ย. 2555 08.00
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 12 ก.ย. 2555 08.00
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 1 12 ก.ย. 2555 08.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือบึงโจงโคลง 13 ก.ย. 2555 09.00เป็นต้นไป
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือบึงโจงโคลง 12 ก.ย. 2555 09.00เป็นต้นไป
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือบึงโจงโคลง 13 ก.ย. 2555 09.00เป็นต้นไป
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 12 ก.ย. 2555 09.00เป็นต้นไป
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 12 ก.ย. 2555 09.00เป็นต้นไป
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 12 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
-
00.00-00.00
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 12 ก.ย. 2555 เริ่มเวลา 09.00
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 12 ก.ย. 2555 เริ่มเวลา 09.00
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 13 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
2 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
3 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
4 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
5 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
6 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
7 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
8 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
9 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
10 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
11 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
12 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
13 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
14 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
15 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
16 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
17 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
18 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
19 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
20 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
21 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
22 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
23 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
24 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
25 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
26 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
27 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
28 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
29 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
30 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
31 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
32 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
33 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
34 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
35 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
36 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
37 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
38 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
39 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
40 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
41 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
42 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
43 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
44 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
45 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
46 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
47 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
48 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
49 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
50 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
51 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
52 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
53 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
54 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
55 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
56 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
57 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
58 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
59 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
60 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
61 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
62 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
63 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
64 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
65 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
66 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
67 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
68 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
69 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
70 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
71 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
72 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
73 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
74 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
75 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
76 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
77 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
78 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
79 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
80 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
81 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
82 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
83 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
84 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
85 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
86 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
87 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
88 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
-
00.00-00.00
89 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
90 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
91 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
92 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
93 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
94 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
95 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
96 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
97 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
98 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
99 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
100 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
101 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
102 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
103 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
104 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
105 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
106 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
107 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
108 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
109 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
110 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
111 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00
112 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000517 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ย. 2555 09.00 น. เป็นต้นไป
2 000518 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 3 ห้อง อ.2/2 - อ.2/4 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000519 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคาร 4 ห้อง อ.1/2 - อ.1/4 12 ก.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]