สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 25 1. เด็กชายวรัท  มโนชัย
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเจษฏา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายศรายุทธ  สุทธศิลป์
2. นางสาวเมษายน  แก้วทุ่น
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 60 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงดุจดารา   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายทองคำ   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงบัวรวย   ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงพิมพรรณ   ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงมณีศรี   ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงมอญเมิง   ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายสมชาย   ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กชายสามเมือง   ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กชายส่วยป๊ะ   ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กหญิงหยุ้นหนุ่ม   ไม่มีชื่อสกุล
11. เด็กหญิงอรทัย   ไม่มีชื่อสกุล
12. เด็กหญิงอาทิตย์ดาว   ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กชายเสกสรร   ไม่มีชื่อสกุล
14. เด็กหญิงแก้ว   ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กหญิงแสงจิ่ง   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวณชนก  คงด้วง
2. นายพยอม  กุลาฝน
3. นายภัควัฒน์  สุปินโน
4. นางเสาวณีย์  นภาทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคำแลง   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงชนาภา   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงณัฐชา   ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงมอญจิ่ง   ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงรินคำ   ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงวิกานดา   ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายสมชาย   ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กชายสายเคอ   ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กหญิงสุพร   ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กชายหนุ่มเครือ   ไม่มีชื่อสกุล
11. เด็กชายหน่อคำ   ไม่มีชื่อสกุล
12. เด็กหญิงหน่อยอู   ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กชายอติเทพ   ไม่มีชื่อสกุล
14. เด็กหญิงแสงคำ   ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กหญิงแสงจ่าม   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายภัควัฒน์  สุปินโน
2. นางยานี  คำฟู
3. นางสาวเกษรินทร์  นามแก้ว
4. นางสาวเมษายน  แก้วทุ่น
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายตาลหม่อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายวิชิต  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจิรายุทธ  ไพศาลธารา
2. นายชัยสิทธิ์   ตั้งแปล
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงคำอู   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงประภาวี   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงมณีศรี   ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงสมแก้ว   ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงส่วยส่า   ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงอาทิมา   ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงเหลิน   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวพัชรี  ยิมิสุโท
2. นายภัควัฒน์  สุปินโน
3. นางศิริลักษณ์  อรุณสุวรรณ