งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 000154
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 0 โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ริยะนา
1. นางรัชดา    ไชยสิทธิ์
2 1 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร์    สว่างจันทร์
1. นางจรรยา    อักษร
3 2 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1. เด็กชายกฤษฎา    ชมดวง
1. นางรัชนีวรรณ    ฟุ้งเฟื่อง
4 3 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์    ธงฉิมพลี
1. นางจันทร์ฉาย    สินธุบุญ
5 4 โรงเรียนบ้านน้ำคา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุภานัน    คำมุงคุณ
1. นางวราภรณ์    คงศรีศักดิ์
6 5 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    วรรณจิต
1. นางเสวียน    แก้วแกมทอง
7 6 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณิษา    วงศ์สาย
1. นางสาวศิริภรณ์    เขื่อนวัง
8 7 โรงเรียนบ้านหนองเมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนันท์นภา    จุดมี
1. นายมานิตย์    แสงแก้ว
9 8 โรงเรียนบ้านแวน สพป. พะเยา เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรี    แสงศรีจันทร์
1. นางละไม    ปิงเมือง
10 9 โรงเรียนแม่งาวใต้ สพป. ลำปาง เขต 1 1. เด็กหญิงราพร    ชึหมื่อ
1. นางสาวดวงนภา    นัคคีย์
11 10 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    เพชรภู่
1. นางสาวอัจฉรา    พันธ์เปลี่ยน
12 11 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 1. เด็กหญิงกชนันท์    -
1. นางสาวนรีรัตน์    ยาเถิน
13 12 โรงเรียนวัดบางม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญาภา    คล้ายบัว
1. นางอนุพันธุ์    พันธุ์มี
14 13 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1. เด็กชายอชิตะ    เสริมมติวงศ์
1. นางสุวกาญจน์    มโน
15 14 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา สพป. น่าน เขต 1 1. เด็กหญิงศิริประภา    ตระกูลอิ่น
1. นายจิรวัฒน์    อามาตย์
16 15 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 1. เด็กหญิงชัญญาภัค    สามิตร
1. นางขนิษฐา    สุทธายศ
17 16 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัชญา    บุญกาวิน
1. นางแสงเดือน    สิงห์เห
18 17 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155 สพป. สุโขทัย เขต 2 1. เด็กหญิงศุภสิริ    จั่นจีน
1. นางราตรี    บุตรลพ
19 18 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พรานเนื้อ
1. นายอำนวย    คำอักษร
20 19 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจพร    กันติมูล
1. นางอนงค์    ตั้งอิสรนุกูล
21 20 โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    อินดี
1. นางภัทรศรี    บุญสูง
22 21 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    สกุลรัง
1. นายณรงค์    พงษ์ประดิษฐ์
23 22 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 1. เด็กหญิงธารพลอย    สละใจ
1. นางสุวิมล    คงเสมอ
24 23 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 1. เด็กหญิงวริศรา    มอญใต้
1. นางวิภาวรรณ    เดชสกุลรัตน์
25 24 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 1. เด็กหญิงธันวาพร    ไทยตรง
1. นางสาวเรณู    เชื้อเถาว์
26 25 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 1. เด็กหญิงไออีซ่า    อนันชัย
1. นางสุนันทา    จรุงจิตร
27 26 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 1. เด็กหญิงมาตหลู่    ลุงปาน
1. นางปรางแก้ว    นิติกร
28 27 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 1. เด็กชายพชร    สมบูรณ์
1. นางเอธยา    หงษ์ทอง
29 28 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี สพป. เชียงราย เขต 3 1. เด็กหญิงรัชนิดา    แสนศรี
1. นางสาวเฌอกัญญ์    อินทนิล
30 29 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) สพป. ลำพูน เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    อินต๊ะขัติย์
1. นางสาวโสรยา    แดงชัย
31 30 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขันติมิตร
1. นางจรูญ    พูลประดิษฐ์
32 31 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 1. เด็กหญิงมณัฐมล    บกแก้ว
1. นางธิดาพร    กลับรินทร์
33 32 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนัฐชา    น้อยจันทร์
1. นางสาววัลลภา    กุลนานันท์
34 33 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุธาพร    สินธุ์บาล
1. นางนิจพร    อารีย์
35 34 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 1. เด็กหญิงสุรีย์กานต์    ขันตยาภรณ์
1. นางสุดถนอม    สุวรรณจันทร์
36 35 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ทิพยกมลพันธ์
1. นางกรรณษกรมย์    สังข์ภิรมย์
37 36 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 1. เด็กหญิงเปมิกา    แจ้งกระจ่าง
1. นางปราณี    หาญประโคน
38 37 โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ริยะนา
1. นางรัชดา    ไชยสิทธิ์
39 38 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงสกุลนีรัตน์    พระวิสัตย์
1. นางเสาวนีย์    อยู่หุ่น
40 39 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงพรนารายณ์    ยอดเถื่อน
1. นางเรไร    ทองเพ็ง
41 40 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 1. เด็กชายธนสนธิ์    ยิ่งเจริญ
1. นางอรุณวรรณ    วรรณเลิศ
42 41 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 1. เด็กหญิงจิตราวดี    รักษา
1. นางนิศารัตน์    น้อยบัวทิพย์
43 42 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 1. เด็กหญิงชนิภา    พรรณมาตร์
1. นางสาวแสงเดือน    กิตติวชิรพงศ์
44 43 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงกุลนิดา    กุลภิรักษ์
1. นางมัณฑนา    เวียงนาค
45 44 โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1. เด็กหญิงชิดชนก    พิมพ์ยา
1. นายชัยกุล    วงษ์สำราญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................