รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนคนทา 1. เด็กหญิงสุนิตา  ไลนอก
 
1. นางปิยพร  ทองภู
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงนิภาพร  คำพิชัย
 
1. นางสาวอำภา  ช่างเกวียน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แม้นรัมย์
 
1. นางสาววนิดา  นาบุญ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา    เพียนอก
 
1. นางอาภรณ์   ศรีศักดิ์นอก
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ครองเพ็ชร
 
1. นางสาววรรณิภา  หวังแนวกลาง
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 1. เด็กหญิงรัศมี  แสงหิน
 
1. นางสุภาพ  จิวเมือง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 1. เด็กชายวีรยุทธ   หมายถมกลาง
 
1. นายอาภรณ์   มัวจะบก
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายวัชรพล   จันทะเขตต์
 
1. นางอรทัย  วงศ์หิรัญกรชัย
 
9 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาผนัง 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปากดี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทุทุมมา
 
1. นายทวีศักดิ์  น้อยวิเศษ
2. นางพรทิพย์  น้อยวิเศษ
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงทัดดาว   บุญวิจิตร
2. เด็กหญิงศุลีมาศ   คอสันเทียะ
 
1. นางหทัยรัตน์   เปียสุวรรณ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์   บุญปราการ
 
1. นางศิริทรัพย์   ขาวดี
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ประโลมจิตร์
 
1. นายไพรัตน์    ประดิษฐ์ค่าย
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงทิพรดา  จ่ายจันทร์
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ศรีนอก
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงชนัดดา   สงคราม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   สกุลกลาง
3. เด็กชายสหรัฐ   กรจอหอ
 
1. นางสาวเตือนใจ   แก้วประเสริฐ
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. นางสาวกัญญารัตน์   ประยูรเพชร
2. นางสาวจุฑามาศ   บุญภา
3. เด็กหญิงวลิดา   ลายทอง
 
1. นายอคร   บุญประเสริฐ
2. นางเปรมฤดี   บุญประเสริฐ
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ    แลบแดง
2. เด็กหญิงนฤมล  พวงสันเทียะ
 
1. นางสาวฐิติยา   ปุราชะโก
2. นางลัดดาวัลย์  บารมี
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นางสาวรัชนก  ซอสูงเนิน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  วิชัยสระเกษ
 
1. นางกัลยา  อุเมมุระ
2. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์    กุนอก
 
1. นางสาวเพ็ญพร   ทิพย์อโนทัย
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงพิมพ์พาดา  ดาวกลาง
 
1. นางสว่างจิตต์  กฤติธำรง
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กชายไกรสร  พรมเสน
 
1. นางสาวธนาวีย์รัต  คุปตวุฒินันท์
 
21 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  สีนวนอ่อน
2. เด็กชายสุรพงษ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ชัยเสนหาญ
 
1. นางวันทา  สันโดษ
2. นางสุพันธ์   หาญนอก
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พันทะกัน
2. นางสาวนิสรา  ทิศรักษ์
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทิพย์วันนา
 
1. นางวิลัยกร  จำปาเรือง
2. นายอนุสรณ์  ทองดีนอก
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กหญิงดมิสา   พลปากดี
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงอาธิตา    จันสีดา
 
1. นางจุฑารัตน์   ดวงเพ็ชรแสง
2. นางวิยะดา   ยิ่งนอก
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กหญิงจริยา   ภูศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา   อ่อนศรี
3. เด็กหญิงอัญชลี   เทพนอก
 
1. นางสุวรรณา  ขมโคกกรวด
2. นางสาวอมรรัตน์    โพธิ์นอก
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 1. เด็กชายกรชวัล  ไกรมณี
2. เด็กชายพรชัย  จันทร์กลาง
3. เด็กชายอนุรักษ์ฺ  บุญใหญ่
 
1. นางประสพสุข  คชลัย
2. นางพิสมัย  เสือกำปัง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กชายภานุพงษ์   ภักดีดำรงรัตน์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   แสนศรี
3. เด็กชายสิทธิชัย   ปุริมาโน
 
1. นางกาญจนา   ทองแผ่น
2. นายธณัฐชัย   สุขสมร
 
27 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงนภารัตน์   รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงอรพิมล   ทวิวิญ
 
1. นางสุกัญญา  ทองสวัสดิ์
2. นายอรรถกร    บรรดาศักดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงวรินทร  ปะทิทัง
2. เด็กหญิงอริสา  บุญมา
3. เด็กชายอำภา  คำภารี
 
1. นางวิลัยกร  จำปาเรือง
2. นายอนุสรณ์  ทองดีนอก
 
29 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กชายบุญตวง   จันดาวงศ์
2. เด็กชายศรรัก    คดพะเนาว์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   เดชโนนสังข์
2. นายไพโรจน์   เดชโนนสังข์
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จิรานุวัฒน์
2. เด็กหญิงนภัสสร ยิ่งนอก   ยิ่งนอก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   เดชโนนสังข์
2. นายไพโรจน์   เดชดนนสังข์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธพร
2. เด็กหญิงธชพรรณ    บุญสาลี
3. เด็กหญิงประภัสสร   น้อยตำแย
4. เด็กหญิงมนัสนันต์   ศรีวอน
5. เด็กหญิงอโนชา   สัญจร
 
1. นางทองม้วน   กว้างนอก
2. นางวิไลวรรณ   เวฬุวนารักษ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 1. เด็กหญิงพรทิภา   ท้าวคราม
2. เด็กหญิงมินตรา   ทิพย์นนท์
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ศรีไว
4. เด็กหญิงสุธารัตน์   รั้วชัย
5. เด็กหญิงอริสา   ปิดกำพี้
 
1. นางพรรณราย  วัฒนดิลกวิทย์
2. นายอำนาจ   วัฒนดิลกวิทย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญวรรณ
2. เด็กหญิงนัฐภรณ์  เจริญวรรณ
3. เด็กหญิงพรศิตา  ดียิ่ง
4. เด็กชายวัชรากร  เทียไธสง
5. เด็กหญิงสิรินทรา  กองนอก
 
1. นางนพรัตน์  ภัทรโภคิน
2. นางสมร  คำเทียนทอง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 1. เด็กหญิงกิติยาพร   ทองจอก
2. เด็กหญิงชลิตา  ผินนอก
3. เด็กหญิงปนิดา   บ่าพิมาย
4. เด็กหญิงมัณฑนา   จัดนอก
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ    ไพรนอก
 
1. นางภัทวดี   พืชนอก
2. นางสุธาธินี    คร่อมกระโทก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายกฤษดา  เชื่อมไธสงค์
2. เด็กชายธิติธร  ไชยเทพา
3. เด็กชายธีรภัทร์  พรมนอก
4. เด็กชายวรายุทธ  ดาวกลาง
5. เด็กชายอิภิรักษ์  สงสุรีย์
 
1. นางสาวจีราภรณ์  นาราษฎร์
2. นางสาวณิชารีย์  การปลูก
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กชายกฤษฎา    ปัญญา
2. เด็กชายชัยวิวัฒน์   จิรานุวัฒน์
3. เด็กชายปฏิพัทธ์    สุขศรีพะเนา
4. เด็กชายปรัชญา   ทองชุม
5. เด็กชายอัมฤทธิ์    คำพันธ์
 
1. นางวิรวรรณ   พวงสมบัติ
2. นางอุบลรัตน์   จัดนอก
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงจงกลรัตน์  การบรรจง
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุญทองยังสุข
3. เด็กชายนพนัย  ณรงค์นอก
4. เด็กชายศรัณย์  อินทร์สัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงศิริวลัยลักษณ์  ภาคกลาง
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 1. เด็กหญิงกิติวรรณ   ปานาลาด
2. เด็กชายยอดชาย   โคตรศรี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา   หน่อโนรี
4. เด็กหญิงสาวินี  เจิมกระแจะ
5. เด็กหญิงสุภาดา   แทบทาม
 
1. นายบุญทัน   ชิดทอง
2. นายอำนาจ   วัฒนดิลกวิทย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงกาญจนา   หินนอก
2. เด็กหญิงจันทิมา   จงรื่นกลาง
3. เด็กชายชัยกมล   แสนเสนา
4. เด็กชายทักษิณ   หินนอก
5. เด็กชายธินกร  จงรื่นกลาง
6. เด็กชายนคริน   ศิริพรม
7. เด็กหญิงนันธิยา  นาประจักษ์
8. เด็กชายปิยะพงษ์  ลื่นกลาง
9. เด็กชายพงศ์กร  ชาญนอก
10. เด็กชายพงษ์กร  คำสูงเนิน
11. เด็กชายพีระพงศ์  โกศล
12. เด็กหญิงรัตนวรรณ  หวังฝากกลาง
13. เด็กชายวันชนะ  ด้วงไพล
14. เด็กชายวันพิชิต  ด้วงไพล
15. เด็กชายศตรรษ  กองจันทร์
16. เด็กชายศักร์สฤษฏิ์    ชาญนอก
17. เด็กหญิงอภิญญา   ฉิมกลาง
18. เด็กหญิงอรัญญา  ฉิมเดช
19. เด็กหญิงอัญชลี  ชาญนอก
20. เด็กหญิงไพลิน  ชาญนอก
 
1. นางสาวกนิษฐา  ดอกทุเรียน
2. นางนิตยา  คงบารมี
3. นางมานิตย์  บรรดาศักดิ์
4. นายวัลลภ  ปักษ์เหนือ
5. นางสัมฤทธิ์   มาสุข
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  วังหอม
 
1. นางสุภาพ  จิวเมือง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองคง 1. เด็กชายลินรนา   ศิริหมั่น
 
1. นางสาวสุดามาส   สมบัติสวัสดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กชายขวัญประชา  เกนอก
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  นาที
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจารุนันท์   รอกลาง
2. เด็กชายชัยอนันต์   บุญเกียรติ
 
1. นางกัญญารัตน์   นามสว่าง
2. นางนกแก้ว   จันโทกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ร้อยลา
2. เด็กชายโรบิน   อันตอนส์สัน
 
1. นายการันต์   วีรชาติเมธี
2. นางทิพวรรณ    เกิดศรีทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 1. นายสมรักษ์  เมียวประโคน
2. นางสาวอลิษา  ขอเหนี่ยวกลาง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   วรรณกุล
2. นายพิทยา  ตรีพงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 1. เด็กหญิงกชกร   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกริษฐา   ตอนนอก
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อุลาเลิศ
4. เด็กหญิงกุลรัตน์   แสดใหม่
5. เด็กหญิงทิพกฤตา   ข้องนอก
6. เด็กหญิงผกามาศ   ถ้ำกลาง
7. เด็กหญิงพิศมัย   เก่งนอก
8. เด็กหญิงลลิตา   การนอก
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ   จำปาชื่น
10. เด็กหญิงสวรส   นวลเทศ
 
1. นายวัฒนา   โพธิ์นอก
2. นายสุรเชษฐ์   เกษนอก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายนอก
2. เด็กชายจักรกฤษ  ลายนอก
3. เด็กชายดรัณภพ  บุญชะโด
4. เด็กชายทินกร  โพธิ์ชัยเลิศ
5. เด็กชายทิวากร  อยู่คง
6. เด็กชายสหรัฐ  ปีแหล่
7. เด็กชายอนุกูล  บุญกลาง
8. เด็กชายอเนก  คนสนิท
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันขาว
10. เด็กชายเสกสรร  จันทร์พวง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ต่อสกุล
2. นางสาวสมรศรี  บัวสาลี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกานดา   ดีกล้า
2. เด็กหญิงการณ์ยารัตน์   บุษสอาด
3. เด็กหญิงชนัดกา   สงคราม
4. เด็กหญิงชลกานต์   ทนปรางค์
5. เด็กหญิงนุสรา   บำรุงนา
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   เริงสนาม
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ   มณี
8. เด็กหญิงรักษ์สินา   นิลโท
9. เด็กหญิงวัรชราพร   จริงสันเทียะ
10. เด็กหญิงวาศินีย์   งามบุษย์ศรี
11. เด็กหญิงวิภาดา   เจริญสูงเนิน
12. เด็กหญิงสุพัตรา   อยู่โคกสูง
13. เด็กหญิงสุภาพร   โกจินอก
14. เด็กหญิงอทิตยา   หมายเกี่ยงกลาง
15. เด็กหญิงแพรว่า   สุทธิรักษา
 
1. นางประไพสี   ไทรสาย
2. นางศิริลักษณ์   ครุสาตะ
3. นางสำรวม   ศักดิ์วราภรณ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   แก้วถึง
2. เด็กหญิงสุวิชาดา   เหลื่อมนอก
3. เด็กหญิงอัจฉรา   ภูมิแกดำ
 
1. นางขวัญตา   เกษมสุข
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  พันเถร
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เป้งใชโม
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุโพธิ์
 
1. นางสมศรี  ปานาลาด
2. นายอาทิตย์  ทบวงษ์ศรี
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กชายพิชิตชัย  แคกลาง
2. เด็กหญิงสุนภา  กล้าหาญ
 
1. นายฐิตวัฒน์  ขามโนนวัด
2. นางปฐม  ขามโนนวัด
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามโคตร
2. นางสาวศศิธร  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   วรรณกุล
2. นางสาวลักคณา  มหันต์
 
53 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงธัญรดา  กุดนอก
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมะลี
3. เด็กหญิงอรปรียา  สิงห์ทอง
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
2. นายศิลา  มอมขุนทด
 
54 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงปริณดา  เจริญพร
2. เด็กหญิงวราคณา  ขันผักแว่น
3. เด็กหญิงอนงนาฎ  ศรีนอก
 
1. นางจริยาภรณ์  ออกมา
2. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
55 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   เหรียญทองนอก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เหมาะกลาง
3. นางสาวอุบลรัตน์    สุดใจ
 
1. นายประนอม    พรประสิทธิ์
 
56 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไปรแดน
 
1. นายจิราพร  มอมขุนทด
 
57 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(สลากกินแบ่งสมทบ) 1. เด็กชายสหรัฐ   แสงทอง
 
1. นายธานี   รัตนจรัสโรจน์
 
58 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงมินตรา   ภักดีนอก
 
1. นางประนอม   พรประสิทธิ์
 
59 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงชุลีกร   เทพกลาง
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
 
60 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   ชนบุญ
 
1. นางประนอม   พรประสิทธิ์
 
61 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์กัน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอนพันเมือง
 
1. นางรำพึง  ขวัญชัยพงศ์
 
62 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถิน 1. เด็กชายจักริน  ร้อยกอง
2. เด็กชายนันธวัช  คลังสมบัติ
 
1. นางจิราพร  มอมขุนทด
2. นางสาวศิริพร  แคนหนอง
 
63 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กหญิงบุษกร  เผือดนอก
2. เด็กหญิงวรพรรณ   จำปาแก้ว
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
2. นางสุวรรณา   ขมโคกกรวด
 
64 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 1. เด็กชายศิวะ   ไชยนิคม
 
1. นายปรีชา    ผ่องสนาม
 
65 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์   คงมิ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร   ฟูทำ
3. เด็กชายวงศกร    แซ่อึง
 
1. นางดวงกมล   คงฤทธิ์
2. นายอนุชิต   วุฒิเนตร
 
66 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมัน 1. เด็กชายจิรภาส  กองไสกลาง
2. เด็กชายนุชา  กิ่งค้างพลู
3. เด็กชายยศกร  พิมพ์กลาง
 
1. นางสาวนันทิดา  นาดี
2. นางวันดี  สวยกลาง
 
67 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สนิทกลาง
2. เด็กชายธนากร  แวงมั่ง
3. เด็กหญิงปรารถนา  บัวนาค
 
1. นางสาวณัฐพร  ป้องลอด
2. นางสาวลักษณา  แก้วกอง
 
68 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(คง) 1. เด็กหญิงรติยาภรณ์    ตรีเหรา
 
1. นายประสพโชค   ตรีเหรา
 
69 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พุดหล่า
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
70 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงศศินา    ชาวสวน
 
1. นายทักษ์ดนัย   ถิตย์ถนอม
 
71 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายสุคนธ์  แสนสุข
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
72 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(คง) 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   พูนสวัสดิ์
 
1. นายประสพโชค   ตรีเหรา
 
73 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายชนิตพล  ศรีวังโปร่ง
 
1. นายเจนวิทย์  ขุนทำนาย
 
74 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(คง) 1. เด็กหญิงศิรินภา   ขาวฉลาด
 
1. นายประสพโชค   ตรีเหรา
 
75 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐยา  พึ่งสันเทียะ
 
1. นางสุภางค์    เพ็งลองตอง
 
76 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(คง) 1. เด็กชายนิพนธ์   คุ้มศรีษะ
 
1. นายประสพโชค   ตรีเหรา
 
77 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กชายบัณฑิต  พิศนอก
 
1. นางวรณี  การถาง
 
78 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(คง) 1. เด็กหญิงสุจิตรา   หวังดีกลาง
 
1. นายประสพโชค   ตรีเหรา
 
79 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธร   ภูธร
 
1. นายทักษ์ดนัย   ถิตย์ถนอม
 
80 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 1. เด็กหญิงกานต์มณี   ระหาญนอก
 
1. นายมนต์เสน่ห์   แสนโคตร
 
81 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงชีวาพร   เพ็ชรมา
 
1. นายทักษ์ดนัย   ถิตย์ถนอม
 
82 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล   อดทน
 
1. นายประทวน   ภัทรธีรนาถ
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 1. เด็กหญิงอัญชญา  เสาทอง
 
1. นางสาวปณิธาน  น้อยเสนา
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กหญิงสุธาสินี   สุวรรณรัตน์
 
1. นางนันทินี   ปาณาราช
 
85 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กชายกิตติชัย  มั่นภักดีกุล
2. นายชาญชัย  คงชนะ
3. เด็กหญิงธิติยา   ทองสุขนอก
4. เด็กชายปิยะศักดิ์   คิดรอบ
5. เด็กหญิงพรยุพิณ    ศรีบุญฮุง
6. เด็กชายพัทธนันท์  ปฐมไตรภูมิ
7. เด็กหญิงภัทราวดี   กาลาติรันโด
8. เด็กชายสหรัถ    เค้าโคตร
9. เด็กหญิงสุภัทตรา   บุตสวัสดิ์
10. เด็กชายอภิวัฒน์   จงคอยกลาง
11. เด็กหญิงอังศิณา   ขอเยื้อกลาง
12. เด็กหญิงอังศินันต์   ขอเยื้อกลาง
 
1. นายชาญชัย   คงชนะ
2. นางสุภางค์   เพ็งลองตอง
3. นางอักษร   ขอดวงกลาง
4. นางเรืองอุไร   วีรชาติเมธี
 
86 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายกฤษฎา   ประภาสา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จุลศรี
3. เด็กหญิงจันทภา    กรวดนอก
4. เด็กชายฐิธิเดช   ทุมนอก
5. เด็กหญิงณัฐรียา    บทนอก
6. เด็กชายธนพัฒน์   กุมพล
7. เด็กชายปรเมศ   บัวสำราญ
8. เด็กชายพงษ์บดิน   มัครมย์
9. เด็กหญิงพรชิตา   มัครมย์
10. เด็กหญิงพัชรพร    เลขนอก
11. เด็กหญิงพิชญา  พรมสุภาพ
12. เด็กชายพีรภัทร   ทับหัวหนอง
13. เด็กหญิงวนิดา    ทองล้ำ
14. เด็กชายวัฒนา   เลิศขุนทด
15. เด็กหญิงสาวลักษณ์   ปะมาคะโม
16. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   คำแก้ว
17. เด็กชายอดิศักดิ์   คำกอง
18. เด็กหญิงอธิชา   ยศมืด
19. เด็กชายอัศจรรย์   เชียงเครือ
20. เด็กชายโกวิทย์   ภาคอินทรีย์
 
1. นายขวัญชัย   ตะเคียน
2. นางขันทอง   ตะเคียน
3. นางวรรณกร   ศันสนียพันธุ์
4. นายวิรัตน์  ลิ้มประเสริฐ
5. นายหัตถ์  เปลี่ยนผึ้ง
 
87 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระครก 1. เด็กหญิงกฤษณา  อุทยานวิชา
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุโพนาสี
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรมะลา
4. เด็กหญิงกิ่งทอง  กำเหนิดสุข
5. เด็กหญิงจินตนา  พลยางนอก
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  นินทะสิงห์
7. เด็กหญิงฐาปนี  ทองสี
8. เด็กชายธนพล  วงศ์ศิริ
9. เด็กชายธรรพ์ณธร  พาหวิน
10. เด็กชายธวัชชัย  ประภาวิชา
11. เด็กชายธวัชชัย  เทพเมย
12. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริมาศกูล
13. นางสาวปาริชาติ  ดวงแพงมาตร
14. เด็กชายพรหมมินทร์  พรมพาน
15. เด็กชายพันกร  เวทย์จรัส
16. เด็กชายพีรพล  ลาละคร
17. เด็กชายภูวนาท  สอนบุตรดี
18. เด็กหญิงมณี  ไพรสันต์
19. เด็กชายวุฒิชัย  มาเหง่า
20. นายวโรดม  ลาภเกิด
21. เด็กหญิงศันสนีย์  ชัยโชค
22. นางสาวศันสนีย์  สาอุตม์
23. เด็กหญิงศิริกัญญา  บุญแดง
24. เด็กหญิงสมหญิง  มาตย์สาลี
25. เด็กชายสิทธิโชค  ศรยิง
26. เด็กหญิงสุกัญญา  สมภาร
27. เด็กหญิงสุพัตรา  พันปาน
28. นางสาวสุมินตรา  ถอยกระโทก
29. เด็กหญิงสโรชา  โปร่งจันทึก
30. นางสาวอทิตยา  อาจจุลฬา
31. เด็กหญิงอัปสร  ปัญญาพิมพ์
32. นางสาวอุไรวรรณ  ลาละคร
33. เด็กหญิงเกศริน  เจริญดี
34. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปานสาลี
35. เด็กชายเมธา  โนเปือย
36. นางสาวเสาวลัดดิ์  สาอุตม์
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  อรรคเสริญ
2. นางปัณชญา  แสงนอก
3. นายพงศธร  ห้องแซง
4. นางพยุง  สอนบุตรดี
5. นางสาวสุขกมล  แสงวันดี
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 1. เด็กชายวรัญญู    พงษ์นาม
 
1. นายนรินทร์  ช่างสาร
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายภานุพงค์   ดีนอก
 
1. นางแพรวพรรณ   นราจันทร์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1. เด็กหญิงชุติการญจน์  โครตเสนา
 
1. นางจันทราาภรณ์  นาดี
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แก้วประเสริฐ
 
1. นายสัมพันธ์  ผาพันธ์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายจิรศักดิ์    ขอดรัมย์
 
1. นางปทุมพร   การค้า
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงนาวีณี   แท่นนอก
 
1. นางวรรณกร   ศันสนียพันธุ์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงพรภิลาภ   พิมพ์แผลง
 
1. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายเต็มดวง  วิชัยรัตน์
 
1. นางนุชนาฎ  นามไชยสง
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 1. เด็กชายสัมภาษณ์   มีสันเทียะ
 
1. นางใจเย็น   รวมกลาง
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 1. เด็กชายธีระพล    ยอดนอก
 
1. นางสาววิไลพร   หอยตะคุ
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงพรภิลาภ    พิมพ์แผลง
 
1. นางอรุณรักษ์   มูลไพร
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงฉัตรนลินญา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวชริยา  เจิมขุนทด
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแค 1. เด็กหญิงปนัดดา  นาคเหนือ
 
1. นายบุญเพ็ง  บุญจงรักษ์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1. เด็กชายนัฐพงษ์   อ่อนทา
 
1. นายประพนธ์   การค้า
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมัน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขาขุนทด
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
 
103 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงกันญารัตน์  ทองคำ
2. เด็กหญิงกัลยา  ชุ่มสีดา
3. เด็กชายกิตติ  วงษ์กันหา
4. เด็กหญิงขนิษฐา  เสนนอก
5. เด็กหญิงจันทิมา  ผาจันทร์
6. เด็กหญิงจิรวดี  เพราะจันทร์
7. เด็กหญิงจิราพร  นานอก
8. เด็กหญิงชลธิชา  ชะอุ่มเกษ
9. เด็กชายชาญณรงค์  หลงสุวรรณ
10. เด็กชายชูศักดิ์  เคารพ
11. เด็กชายธนพนธ์  สีพิมพ์
12. เด็กชายธนวัฒน์  ทองภูบาล
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์วิเศษ
14. เด็กชายธีรภัทร  เศษภักดี
15. เด็กชายนิคม  คำมูล
16. เด็กหญิงประกายศรี  เศษภักดี
17. เด็กชายปวีณา  ชูเดช
18. เด็กหญิงพจนีย์  นานอก
19. เด็กหญิงพิชญา  เจริญใจ
20. เด็กชายวัชรากร  เทียมทัน
21. เด็กหญิงวิมาลา  กองเกิด
22. เด็กชายวุฒิพงศ์  สุขแก้ว
23. เด็กหญิงศิรินญา  วงค์นภาพรกุล
24. เด็กชายศิริวัฒน์  วงษ์ชาลี
25. เด็กชายศุภกริช  พยุหะ
26. เด็กหญิงสกาวรินทร์  ดีเรือก
27. เด็กหญิงสุพรรณี  บัณฑิตย์
28. เด็กหญิงสุพรรณี  กิ่งเมือง
29. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีบุตรสี
30. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูระบัด
31. เด็กหญิงสโรชา  ป่าพิมาย
32. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  การไร่นอก
33. เด็กหญิงอนุสรา  โกสมสัย
34. เด็กชายอรรถวุฒิ  ชินบุตร
35. เด็กชายอัชชา  ศรีนอก
36. เด็กชายอิศรา  เกียรตินอก
37. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วพรม
38. เด็กหญิงเชาวลักษณ์  คำมูล
39. เด็กชายเทพพร  ศรีพาน
40. เด็กชายโกศล  พงษ์วัชรากร
 
1. นายกนกศักดิ์  ทองพันธ์
2. นางกรรณิกา  ทางไธสง
3. นายกิตติพงษ์  ข้อสว่าง
4. นายปริญญา  ประจง
5. นายวีรพงษ์  ศรีอภัย
6. นายวีระชัย  รัตรองใต้
7. นางศรีสุรางค์  ทองพันธ์
8. นางศิริกัลยา  มณีจันทร์
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1. เด็กหญิงกชกร  โพนที
2. เด็กชายกฤษฎ์  วิเศษดี
3. เด็กหญิงกัลยา    โพธิ์วิจิตร
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  จุมจา
5. เด็กหญิงกุลนัฐ   วิเศษดี
6. เด็กหญิงจิราภัทร   เกษสุมา
7. เด็กหญิงชลธิดา    สัตยากุล
8. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เลิศไธสง
9. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทร์โสม
10. เด็กชายณัฐพล  จันดา
11. เด็กชายธนัส  แก้วประเสริฐ
12. เด็กหญิงธัญย์ชนก   ศรีนัมมัง
13. เด็กหญิงธิดาพร   ประกอบนันท์
14. เด็กหญิงนิตยา    ม่วงสนิท
15. เด็กหญิงปนัดดา   เกตุสันเทียะ
16. เด็กชายประสิทธิ์   สุขฤทธิ์
17. เด็กชายพงษ์ศิริ   ประเสริฐ
18. เด็กหญิงพรนิตา   ประสมศรี
19. เด็กหญิงพิชญาภา  เกิดโมลี
20. เด็กหญิงพิลัดดา   วงศ์ตุ้ย
21. เด็กหญิงภัทราพร   พิมพ์ปรุ
22. เด็กหญิงวรรณิภา  บุตะเขียว
23. เด็กชายวรวุฒิ  สีแก้ว
24. เด็กชายวิทยา  นาเจริญ
25. เด็กชายวุฒิกร  บัวศรี
26. เด็กหญิงศศิวรรณ  คงขาว
27. เด็กหญิงศิริรัตน์    ดวงภาค
28. เด็กชายสนธยา  สืบมา
29. เด็กชายสิทธิชัย  ณ สมบูรณ์
30. เด็กหญิงสิริมา  คำภูวัน
31. เด็กหญิงสุกัญญา  แฝงวงศ์คำ
32. เด็กหญิงสุจิตรา    ยางนอก
33. เด็กหญิงสุพรรณี  แร่กาสินธ์
34. เด็กหญิงสุภาพร    ล่องเจริญ
35. เด็กหญิงสุมิตตา    วังหนองเสียว
36. เด็กชายสุริยา  พลทามูล
37. เด็กหญิงอรพรรณ  ช่างเหลา
38. เด็กหญิงอังสุญานี    ปฎิทันโด
39. เด็กหญิงอินทุอร   ขอนสูงเนิน
40. เด็กหญิงเจนจิรา  พลทามูล
 
1. นางมยุรี  เพ็งสระเกษ
2. นายสมัย  เรืองศักดิ์
3. นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์
4. นางสาวอรุณี  ดาวจันทึก
5. นางอำพร  สุรรักษ์ดิสัย
6. นางอุมาพร  นาราษฎร์
7. นางเบ็ญจมาศ  พืชนอก
8. นายไสว  เหมเลา
 
105 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมัน 1. เด็กหญิงจันทรนันท์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปริศนา  อนุอินทร์
3. เด็กชายพีระพล  โชตินอก
4. เด็กชายพีระวัส  เลิศชัย
5. เด็กหญิงภิญญาดา  ขอมีกลาง
6. เด็กชายวัชระศักดิ์  ยิ่งนอก
7. เด็กชายวันเฉลิม  พรมมะทา
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ยาดิบ
9. เด็กหญิงสุธิตา  จงผ่องกลาง
10. เด็กชายอัครชัย  คุ้มปรุ
 
1. นายจิราพร  จันทะรัง
2. นางวันดี  สวยกลาง
3. นางสาวแก้วกาญจน์  ราชการกลาง
 
106 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมัน 1. เด็กชายจิรพงษ์  ไกรอ่ำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุ่งเขื่องกลาง
3. เด็กชายธงชัย  มุ่งเขื่องกลาง
4. เด็กชายธนะนนท์  พูนสันเทียะ
5. เด็กหญิงปนัดดา  ขาขุนทด
6. เด็กหญิงปรางทิพย์  ภักดีจอหอ
7. เด็กชายพลวัฒน์  อนุอินทร์
8. เด็กหญิงพัชราภา  เฉยกลาง
9. เด็กหญิงวิภา  โชกะตะ
10. เด็กหญิงสิปาง  ประดิษบ์อนันต์
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
2. นางปาริชาติ  ขอนค้างพลู
3. นางวันดี  สวยกลาง
 
107 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์จำนง
2. เด็กหญิงดาราวดี  ขาขุนทด
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ดีพลกรัง
4. เด็กหญิงวาราตรี  หวังท่ากลาง
5. เด็กหญิงวิรัญญา  โมรานอก
6. เด็กหญิงเก็จมณี  ศรีสุขวัฒน์
 
1. นางจิราพร  จันทะรัง
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  หมายติดกลาง
3. นางสาวนันทิดา  นาดี
4. นางวันดี  สวยกลาง
 
108 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงทิพรดา    ไวสูงเนิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เกษสัย
3. เด็กหญิงนิภาพร    จันดา
4. เด็กหญิงนิศิพร   ตากิ่มนอก
5. เด็กหญิงมะลิ   บำรุงนา
6. เด็กหญิงสุพัตรา   มุ่งผลกลาง
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจิตติมา  มีโค
2. นางสาวฐานิตา   ภูจันหา
3. นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์
4. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 1. เด็กหญิงถิรพร   พุดซา
2. เด็กหญิงปณิดา   บวชขุนทด
3. เด็กหญิงพนิดา   อดุลย์กลาง
4. เด็กหญิงอัญชลี   นิตย์ภักดี
5. เด็กหญิงเด่นนภา   ประชากลาง
6. เด็กหญิงเสาวภา   ตูมนอก
 
1. นายปพน   กิตติโรจนฉัตร
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    พร้อมกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เกษสัย
3. เด็กหญิงนิภาพร   จันดา
4. เด็กหญิงนิศิพร   ตากิ่มนอก
5. เด็กหญิงมะลิ   บำรุงนา
6. เด็กหญิงศศิประภา   นนท์จันทร์
7. เด็กหญิงสุพัตรา   มุ่งผลกลาง
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจิตติมา  มีโค
2. นางสาวฐานิตา   ภูจันหา
3. นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์
4. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
111 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 1. เด็กชายคณิศร   แก่นพุดซา
2. เด็กชายคมสันต์   สารพลกรัง
3. เด็กหญิงถิรพร   พุดซา
4. เด็กชายทักษ์ดนัย   หวังแต้มกลาง
5. เด็กชายปณิดา   บวชขุนทด
6. เด็กชายปัญญาวุฒิ   หวังแต้มกลาง
7. เด็กหญิงพนิดา   อดุลย์กลาง
8. เด็กหญิงมณีวรรณ   สร้อยกลาง
9. เด็กชายวิวัฒน์   แดนพันธ์
10. เด็กชายสรายุทธ์   จังหวัดกลาง
11. เด็กหญิงอัญชลี   นิตย์ภักดี
12. เด็กชายเกรียงไกร   ศีลสูงเนิน
13. เด็กหญิงเกษราภรณ์   ฝ่ายกลาง
14. เด็กหญิงเด่นนภา   ประชากลาง
15. เด็กหญิงเสาวภา   ตูมนอก
16. เด็กชายเอกภพ    เครื่องกลาง
 
1. นายปพน   กิตติโรจนฉัตร
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กหญิงกนกอร  ประจิตร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่วมฉิม
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงกิ่งกนก  แท่งทอง
5. เด็กหญิงขนิษฐา  สวยสด
6. เด็กหญิงจันทร์นภา   ผินกลาง
7. เด็กหญิงณัฐวดี    ปานศรี
8. เด็กหญิงทักษิณา    ชนะกลาง
9. เด็กหญิงปัทมา    อยู่สูงเนิน
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองกลาง
11. เด็กหญิงวันวิสา   พิมพ์กลาง
12. เด็กหญิงสมาพร   ไชย์มะเริง
13. เด็กหญิงสายฝน   กอพงษ์
14. เด็กชายไกรเกียรติ  ปัญญากาวิน
 
1. นายประเสริฐ  เพ็ชรนอก
2. นางพรศรี    ควรขุนทด
3. นางวนิดา  สง่ากลาง
4. นางอมร  ควรขุนทด
5. นายอุดม  พิมพิ์กลาง
 
113 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กชายคงฤทธิ์  นาประจักษ์
2. เด็กหญิงอริศราภรณ์   พิมเสน
 
1. นางแขไข  บุญไสย์
2. นายไพโรจน์  จำปาเรือง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กหญิงลลนา   เนตรโคกสูง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  หวังคุ้มกลาง
 
1. นายเฉลิมพล   รัตนจรัสโรจน์
2. นางสาวโสภา   โคตรสมบัติ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กชายราเชนทร์  สุนทรสนิท
2. เด็กชายศรชัย  มหาดไทย
3. เด็กชายอนาวิน  จำปาป่า
 
1. นางกิตติมา  หินเมืองเก่า
2. นายแดนชัย  จันทร์ภิรมย์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กชายวายุทธ   ธรรมงาม
2. เด็กชายอดิศักดิ์   เขียวนอก
3. เด็กชายอดิศักดิ์    การเร็ว
 
1. นายฐิติพงศ์   กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา  แผลงนอก
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กชายชินวัตร   สิงหาระโท
2. เด็กชายธีรภัทร   สืบดี
3. เด็กชายฤทธิพงศ์    ปะนิทานัง
 
1. นางวราภรณ์   หลายทวีวัฒน์
2. นายสุรศักดิ์   จำชาติ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 1. เด็กชายอนุรักษ์  หอมแพงไว้
2. เด็กชายอภิเชษฐ  เภาพาน
3. เด็กชายอานุภาพ  พรมพิลา
 
1. นายสมศักดิ์  สีวัย
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมศรี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายคุณากร   แสนศิลา
2. เด็กชายธนากร   ทะนา
3. เด็กชายมนูญ   ตาษไทยสงค์
 
1. นายวิเชียร   กิตติวิเชียรสกุล
2. นายสุริวงศ์   เลี้ยงวงษ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กชายนครินทร์  จำปีกลาง
2. เด็กชายอรรณพ   เขยนอก
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา   แผลงนอก
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 1. เด็กชายคุณธรรม   สุจริต
2. เด็กชายภูตะวัน   สาธุการันต์
3. เด็กชายสุทิวัฒ   เพียแก่นแก้ว
 
1. นายกัญธเมษย์   เลิศอริยะกูล
2. นางปวริศา  พิกุล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   วิชัยยา
2. เด็กหญิงวารุณี   เกลี้ยงกลาง
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา   แผลงนอก
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงธลิตา  หมั่นกิจ
2. เด็กหญิงฝนลดา  ทองผดุง
3. เด็กหญิงฟ้าลดา  ทองผดุง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  หรั่งบุญลือ
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีละครเลิศ
6. เด็กหญิงอารยา  แก้วฝ่ายนอก
 
1. นางชลลดา  หาญประชุม
2. นางสำราญ  จันนา
3. นางเพ็ญพร  ศรียางนอก
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ทองชุมคำ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์   บุญมาคาร
3. เด็กหญิงพรทิพย์   ใสแสง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   เขียวนอก
5. เด็กหญิงสโรชา    สิงห์นอก
6. เด็กหญิงอรสินี   บำรุงนา
 
1. นางชิดชนก   ชุมสุข
2. นางสาวชุติมา  ถิตย์ประเสริฐ
3. นางสาวศศิธร   หาญนอก
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงพรทัศน์  ชื่นนอก
3. เด็กหญิงสุวรรณรี  คำมี
 
1. นางจีรนันท์  ดาประโคน
2. นางสาวอัญชลี  ภูบาลี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงพันธนันท์  พันธวิศิษฏ์
2. เด็กหญิงมิรันตี   ตะวันเลิศสกุล
 
1. นางศิริมงคล  สุขเศรษฐ์
2. นายอภิชาต   สุขเศรษฐ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ประภาษร
2. เด็กหญิงศจีรัตน์  มาวัน
3. เด็กหญิงอำพร  พรมเสน
 
1. นางสาวพรรณาลักษณ์  เกตุนอก
2. นางศิริธรณ์  ไชยศรี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายสหชัย   แจ้งไพร
2. เด็กชายไกรวิทย์   ศรีบุญเรือง
 
1. นายวิทยา   พรประสิทธิ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   โกสุม
2. เด็กชายจีระพงษ์   เจนขบวน
3. เด็กชายตะวัน   ค่ำคูณ
 
1. นางจิตราวรรณ   สุโพธิ์
2. นางอุษาวดี   วัชรคุปต์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1. เด็กชายนิติกรณ์   หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอภัสนันท์   แดงสกุล
 
1. นางสาวกุสุมา  หวังนากลาง
2. นายอภิวัฒน์   รักพร้า
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจตุพร   ภิรมณ์สุข
2. เด็กชายอนิรุทธ์   มงคลศรี
3. เด็กชายเฉลิมชัย   สมอแข็ง
 
1. นายทนงเกียรติ   สารนอก
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   สนิทกลาง
2. เด็กหญิงพรชิตา   ปรางค์นอก
 
1. นางภัทราพร   ไร่ดี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   ปราบนอก
2. เด็กหญิงนันทวรรณ   ไกรอ่ำ
3. เด็กหญิงปนัดดา   เทศนอก
 
1. นางครองสุข   เสริมเปล่งศรี
2. นางสาววงศ์เดือน   น้อยเภา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กหญิงกัลยพัชร  จ่ายจันทร์
2. เด็กชายพิชัย  ชิดนอก
 
1. นางสาวภัทรภร  ภูวงศ์
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงพาขวัญ   ต่อโชติ
2. เด็กหญิงริสา   จงใจกลาง
3. เด็กหญิงแก้วตา   ปานนอก
 
1. นางขวัญนภา   คิดรอบ
2. นางสาวพรศิริ   บุญกลาง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายนรินทร์  ขาขุนทด
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แถมเจริญ
3. เด็กหญิงศิริลักณ์  ดาคำแสง
 
1. นางบุบผา  ช่วยงาน
2. นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์   พาที
2. เด็กหญิงน้ำฝน    กำลัง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   แสนหอม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงสุฐิตา  ฉัตรฉาย
2. เด็กหญิงสุภาดา  นักรบ
3. เด็กหญิงสุภาพร  คำใบศรี
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวสุจิตรา  บุญวิจิตร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อินทร์แขวน
2. เด็กหญิงศศิกาญน์  รัตนา
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    การปลูก
2. เด็กหญิงดารัตน์  พรมป้อ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ตลอดกลาง
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   วงศ์ศิริ
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์    วัชระภิรมย์
3. เด็กหญิงศิรินาฏ   ทองคนทา
 
1. นางสาวศรีสุนันท์  ทองทิพย์
2. นางสาวสุทิน    เตียนพลกรัง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกุลธิดา   กองทองนอก
2. เด็กชายธวัช   แสนธนู
 
1. นางภัททิญา   ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1. เด็กหญิงฐิติญา   วงค์เหง้า
2. เด็กหญิงน้ำฝน   ภูวงศ์
3. เด็กชายพัตเตอร์   พันธุ์รักษ์
 
1. นางสาวกุสุมา   วรเชษฐ
2. นางสุภัทรินทร์   วงศา
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีคล้ำ
2. เด็กชายภมรพรรณ  การถาง
3. เด็กชายภูมินทร์  วงศิริ
 
1. นางภาวนา  ประยงค์เพชร
2. นางสุภาพ  นวลพลกรัง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงจิรนันท์   แซ่ตัน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   อนุมาตย์
3. เด็กหญิงนรีรัตน์   บุญยเพ็ญ
 
1. นางภัททิญา   ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 1. เด็กชายบุญยกร  ปาประโคน
2. เด็กชายพิทยา  ปรางค์นอก
 
1. นายพัฒณะพงค์  ประเสริฐหล้า
2. นางวนิดา  สง่ากลาง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรุจา   ขาวเขียว
 
1. นางกุลณัฐ  พลวิมลฉันท์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงฐาปะณี  โม้ลา
 
1. นางสาวแรกรัก  บุญอยู่
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กหญิงรจรินทร์    ศิลาโคกกรวด
 
1. นางสาวชุติมา   ถิตย์ประเสริฐ
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงพรธิดา  ตฤณวุฒิพงษ์
 
1. นางสุภาพร  รายณะสุข
 
151 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 1. เด็กชายสุวิชชา   ดาวโคกสูง
 
1. นางพิสมัย   เลาวัณย์ศิริ
 
152 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงอาวิษฎา  ศิวภัครพล
 
1. นายสมหมาย  หลักบุญ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองคง 1. เด็กหญิงนิษา   วิชิต
 
1. นางสาวสุดามาส    สมบัติสวัสดิ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองคง 1. เด็กหญิงดารนา   นุ่มชินวงศ์
 
1. นางสุดามาส  สมบัติสวัสดิ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงศุภดารา  เชื้อประทุม
 
1. นางมัทนา   พงษ์ใหม่
 
156 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายราชัน  มูฮัมหมัด
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   สวยกลาง
 
157 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงประติภา   ฉิมพาลี
2. เด็กชายพายุ   ภูมิแกดำ
3. เด็กหญิงพิมประไพ    ไชยสง
4. เด็กหญิงสุจิตรา   กิ่งนอก
5. เด็กหญิงอรพิม   ชานอก
 
1. นางสาวพรสวรรค์   จันดา
2. นางสาวเบญจมาศ   พรประสิทธิ์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาศิณี  รัตนวิจิตร
 
1. Mr.Jiang  Jia Hong
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 1. เด็กหญิงรัศมี  สิทธิ์ประเสริฐ
 
1. นายสนั่น  แท่นนอก
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ   ภูวงษ์
2. เด็กชายพีระวัฒน์   ศิริวัฒน์
3. เด็กชายรัฐพงษ์   บุญธรรม
4. เด็กชายรัฐศาสตร์   นาคดี
5. เด็กชายอัษฎาวุธ   วงรีย์
6. เด็กชายโชติชัย    ไกรอ่ำ
 
1. นางกุลณัฐ   พลวิมลฉันท์
2. นางประไพศรี  ไกรอ่ำ
3. นางสาววรณัน   มนูญญโสภิต
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะหนอด 1. เด็กหญิงชัญญา   หาญกล้า
2. เด็กชายทศพร   งามงอน
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    จันทร์วรรณะ
4. เด็กหญิงปรารถนา    เยื่องเสือ
5. เด็กชายรัชโยธิน   เพ็งจันทา
6. เด็กชายศุภวัฒน์   ครุฑธาโรจน์
7. เด็กชายอภิชาติ   ขอยึดกลาง
8. เด็กชายอัฐชัย   ทานอก
 
1. นายศิริชาต  คุ้มสุวรรณ
2. นายสมชาย  เพ็งจันทา
3. นางสาวเพียงนภา   ถาวจัตุรัส
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. นายก้องเกียรติ    ใต้ไธสง
2. นายชนะชัย    อสูนย์
3. นายธีระพันธ์   ประเสริฐสม
4. เด็กหญิงพรจริยา   คำพิมูล
5. นางสาวพัชรียา   แสงสุขสว่าง
6. เด็กหญิงภานุชนาถ   โนนนอก
7. นางสาวอภิญญา   เพชรวิเศษ
8. เด็กชายอิทธิพันธ์   ดงพอง
 
1. นางวงเดือน   พุกพิลา
2. นายอคร   บุญประเสริฐ
3. นางเปรมฤดี  บุญประเสริฐ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายชัยพฤกษ์   เชื่อมขุนทด
2. เด็กหญิงฌณัฐดา   ดอกบัว
3. เด็กชายธนวัฒน์   จันทฮุย.
4. เด็กชายธวัช   แสนธนู
5. เด็กชายปริญญา   บัวสีกา
6. เด็กชายพีรพัฒน์   ใหญ่นอก
7. เด็กหญิงวริศรา   พิมพ์ใหม่
8. เด็กหญิงสิรินยา   ชานอก
 
1. นางสาวเบญจมาศ   พรประสิทธิ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงชลลดา   ช่างบุ
3. เด็กหญิงญาดาวดี   มิตนอก
4. เด็กหญิงดลญา   ชิดชม
5. เด็กหญิงตติยา   อำไธสง
6. เด็กหญิงนงนุช  กองทอง
7. เด็กหญิงพนิดา    จันทร์ประโคน
8. เด็กชายภูมินทร์   ราชกรี
9. เด็กหญิงศศิธร   จิ๋วเจริญ
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ยะธาตุ
 
1. นางชฎาพร   กวดนอก
2. นางช่อทิพย์    ทองประสาน
3. นางเพ็ญแข   วิศวเลิศทรัพย์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 1. เด็กหญิงจุฑาธิป   บุตรช่วง
2. เด็กหญิงนันทนา   ดาเวช
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   โคตรสงคราม
4. เด็กหญิงอมรรัตน์   บุญมูล
5. เด็กหญิงแสนรัก   แกมณี
 
1. นางบัวเรียน   ด้วงเงิน
2. นางสาวรัชนี   สีน้ำอ้อม
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกโคก 1. เด็กหญิงจามรินทร์  มีแย้มภัก
2. เด็กหญิงสริญญา  คำนอก
3. เด็กชายเพ็ญนภา  อินทร์กาย
 
1. นางจิระภา  ด่านดอน
2. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสุวอ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุณนอก
2. เด็กหญิงนภาดล  จรมั่งนอก
3. เด็กหญิงสุนิดา  เซียงนอก
 
1. นางรัชนีฉาย  ทรงประโคน
2. นางวารี  พิรักษา
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายชัยชนะ   พระภักตร์
2. เด็กชายอาทิตย์    เจริยทัพ
 
1. นางสาวพรสววรค์   จันดา
2. นางสาวเบญจมาศ   พรประสิทธิ์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงพลอยพิม   พรสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรสุดา   ภาแกดำ
 
1. นางสาวพรสววรค์   จันดา
2. นางสาวเบญจมาศ   พรประสิทธิ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายกฤษฎา   โอรสรัมย์
2. เด็กชายวายุ   เสนีนันท์
 
1. นางทัศพร   ป้อมไทย
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1. เด็กชายคงเพชร  การเพียร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทุมนานอก
 
1. นางกนกพร  บดสันเทียะ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กหญิงทิตย์ศรา  การบรรจง
2. เด็กหญิงวริศรา  ณบัณฑิต
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
2. นายสมบัติ  เกตุคำ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนเมือง 1. เด็กชายวาที  ธานี
2. เด็กหญิงอัสราภา  แสนดวง
 
1. นางสาวนารี  โม่งปราณีต
2. นายอิสระ  กุลวุฒิ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กชายพีระวัฒน์   การเร็ว
 
1. นางสาวสมพร   หักทะเล
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงสุวรัตน์   หาจันดา
 
1. นางวนิดา   แพงเพ็ง
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กชายวันฑชัยณ์   รวงน้อย
 
1. นางสมปอง  ชัยภัย
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. นายพิพัฒน์ศักดิ์  จำชาติ
 
1. นางจันทิพย์  รองศักดิ์
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายเอกราช  สีมาจารย์
 
1. นางศรุดา  มูลจันทร์
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายภูริทัตต์  กึ่งสำโรง
 
1. นางสาวรุ่งรวี  พิมพ์กลาง
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอภิวัฒน์   เพ็ชรประไพ
 
1. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงบุษบากร  ร้อยลา
 
1. นางยุพลักษณ์  แสนฉลาด
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นางสาวรัชนก  ซอสูงเนิน
 
1. นางสาวฐิติยา  ปุราชะโก
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  เหมเลา
 
1. นางสาวรุ่งวิไล  แก้วจันลา
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกานดา  วังกลาง
 
1. นางหทัยรัตน์  เปียสุวรรณ
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติไพศาล 1. เด็กหญิงอุลาวรรณ  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวจรัญญา  ฟังสันเทียะ
2. นางประภัสศร  เพ็ชจจอหอ
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กชายยอดเก่ง  แก้วพวง
2. เด็กหญิงวิภา  คำภิวัลย์
3. เด็กหญิงสุเมธี  ธรรมยุทย์
 
1. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรื่อง
2. นางสุภาภรณ์  สุดวิลัย
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กชายธีรภัทร์  พุทธมาศ
2. เด็กชายนิพนธ์  เหล็กด่าน
 
1. นางฉบับ  นิลสมัคร
2. นางแสงเทียน  ฤทธิ์นอก
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กชายปรเมศทร์  ประทง
2. เด็กชายอนุชา  บุตรศรี
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค์
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงรัตนาพร  หวันแทน
2. เด็กหญิงอริสา  จำปานิล
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์วิริยากุล
2. นางนัตย์ฉา  มณีจันทร์
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสี 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ปลูกฝัง
2. เด็กหญิงอัจฉราพรณ์  สียางนอก
 
1. นางวรรณฤดี  เสนผาบ
2. นางวันทา  สันโดษ
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กหญิงจิรัฐติการ   ทุมพิลา
2. เด็กชายอภิชน   จาระไน
 
1. นางนงค์นุช   มีระหันนอก
2. นางพัชรินทร์   อาษาพันธ์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1. เด็กหญิงกัณต์ชนก  ศรีนัมมัง
2. เด็กชายบุญชรัส  พลฤทธิ์
 
1. นางประไพ  กล้าหาญ
2. นางวลัยวัฒนา  บุบผารัตน์
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 1. เด็กหญิงพรวิลัย  หาญกล้า
2. เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  พันธ์ตะคุ
3. เด็กชายวุฒิชัย  แพงวงศ์
4. เด็กชายศราวุธ  แอนดอย
5. เด็กชายอมรพล  ช่างเหลา
6. เด็กหญิงแก้วกล้า  ทบเทิบ
7. เด็กหญิงแพรวา  จำปา
 
1. นางวลัยวัฒนา  บุบผารัตน์
2. นางสุจิตรา  สืบมา
3. นางโกสุมภ์  สาสวน
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงอฐิติยา  ไชยนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นโพธิ์
3. เด็กชายเจษฎา  วิชิต
 
1. นางชื่นฤดี  จันทร์เดช
2. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรือง
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่คู
2. เด็กหญิงศิริพร  บัวขจร
3. เด็กชายอาทิตย์  แก้วทะเล
 
1. นางสาวกัลยา  แสงศรี
2. นางศรีประภา  วิเศษภักดี
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   กองชนะ
2. เด็กชายธีรยุทธ  ทองคำสวน
3. เด็กชายอนุรักษ์   ประธาน
 
1. นางนุจิตรา  วรเชษฐ
2. นางประกายกาญจน์   จรัสแสง
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1. เด็กชายธนาฤทธิ์  ปองดี
2. เด็กชายธิชานนท์  นามชัยสงค์
3. เด็กชายเอกวิทย์  ชมกว้าง
 
1. นางสาวกุสุมา  วรเชษฐ
2. นางสุภัทรินทร์  วงศา
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 1. เด็กชายภูรนันท์  ประทง
2. เด็กชายรัฐกร  สุขทวี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปะวะรัง
 
1. นางวิไล  วงศ์อินจันทร์
2. นางสมพร  พิบูลย์รุ่งเรื่อง
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาจั่น 1. เด็กชายจักรรินทร์  นาภูรัตน์
2. เด็กชายธีรพัตร์  ช้างงาม
3. เด็กชายสราวุฒิ  กุนอก
 
1. นายภาณุวัฒน์  แว่นไธสง
2. นางฤทัยทิพย์  พันธุ์เสนีย์
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายศรราม  หลอดเพชร
2. เด็กชายศิวนาถ  ประจันทะศรี
3. เด็กชายเอกพงษ์  พรมนอก
 
1. นายวิทยา  งามพรม
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   พลเรือง
2. เด็กชายดนุพล   ภูโตนนา
3. เด็กชายวิทวัส   ศาลาแสง
 
1. นางนงค์นุช   มีระหันนอก
2. นางสุภาภรณ์   ประทิพย์ทน
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 1. เด็กชายต้นคิด  ทองอินทร์
2. เด็กชายธราธิป  บุญมา
3. เด็กชายพีรพงษ์  กวดนอก
 
1. นางประไพพิศ  แก้วดอนรี
2. นางสุจิตรา  ผดุงโชค
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงค์  เพ็ชรพิมาย
2. เด็กชายธนภูมิ  ชาญนอก
 
1. นางนงนุช  จอมมะรุม
2. นางสาววรณัน  มนูญญโสภิต
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 1. เด็กชายนวพล  พลไชโย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชมกลาง
 
1. นายบูรณพงษ์  บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายสันติภาพ  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงสุพรรณวดี  พรมโคตร
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ผาศิลป์
 
1. นางนิตยาพร  ลาภเจริญ
2. นายประวัติ  บุปผารัตน์
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายนันทวัฒน์   แก้วสีมา
2. เด็กชายพงศกร  เกษศิริ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงขรอาจ
 
1. นางกฤษณา  หล่าชนม์
2. นางพิมพ์ณภัทร  อุดมไชย
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวรวุฒิ  นาใจเย็น
2. เด็กชายวุฒินันท์  ทับสีรักษ์
3. เด็กชายสุวัฒน์  กงชัยยา
 
1. นางสาวบุญรัตน์  แทนรินทร์
2. นางสาววริศรา  ไลนอก
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายธีระพัฒน์  สีวัน
2. เด็กชายพรเทพ  สีสุวอ
3. เด็กชายเจษฎา  ชำนาญการ
 
1. นางนิตยาพร  ลาภเจริญ
2. นายสุชาติ  ทักษิณ
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กชายอานนท์  กวดนอก
 
1. นางอารีวัน  บุตรลี
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 1. เด็กชายปภังกร   ศรีจันทร์กลาง
 
1. นางสาวมณฑิดา   ปัตตายะโส
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหมาะกลาง
 
1. นางจงรักษ์  ดงอุเทน
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอม 1. เด็กหญิงอารยา   ศรีประดู่
 
1. นางนงค์นุช   มีระหันนอก
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอนบก 1. เด็กหญิงสุลัดดา   รัตนสมบูรณ์
 
1. นางแสงจันทร์  ศรีนอก
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงศิริพร  นิลป้อ
 
1. นางจงรักษ์  ดงอุเทน
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   กาดนอก
 
1. นางประกายกาญจน์   จรัสแสง
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มาตย์คำมี
2. เด็กหญิงปวีณา  มาตย์คำมี
3. เด็กหญิงพันณิดา  จัดนอก
4. เด็กหญิงสุวรรณา  นกสามเมือง
5. เด็กหญิงอริษา  ทองอินทร์
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พรไธสง
 
1. นายมานะ  ทูนไธสง
2. นางสุวรรณี  ใบพิมูล
3. นางอ้อมใจ  ศรีสุข
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอภิสิทธ์  นามแสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า    
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงธิดาพร  จักสุวงษ์
2. เด็กชายนฤเบศ   ชายตะครุ
3. เด็กหญิงปริษา   คุณราช
4. เด็กชายวรวุฒิ   มะณีจันทร์
5. เด็กหญิงสุชาดา   พรหมโพธิ์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   กุลหงษ์
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
2. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
3. นางสาวอรทัย  ลูนมาตร
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายฐนกร   บุญวรรณ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์   พรมพาน
3. เด็กชายพงศกร  เกษศิริ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สิงขรอาจ
5. เด็กชายวีระพันธ์  ชัยเสนหาร
6. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง   สุตนนท์
7. เด็กชายโชคอนันต์   มาตรวังแสง
 
1. นางสาวจีราภรณ์  นาราษฎร์
2. นางสาวณิชารีย์   การปลูก
3. นางสาวอรพรรณ  แสนโชติ
 
221 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู 2502 1. เด็กชายวรัญชิต   คิดรอบ
 
1. นางจำเนียร  ศาลิคุปต
 
222 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญประจง
2. เด็กหญิงผไทมาศ  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวขุนทด
 
1. นางฐิตอพร  พลดงนอก
2. นางวาสนา  คำลือหาญ
 
223 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ปาปะไพ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขกลาง
3. เด็กหญิงรัศมีฉาย  ประพันธ์
 
1. นางนิยม  จันทร์ศรีรัตน์
2. นางเพ็ญศรี  ชิดสูงเนิน