แจ้งการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมาเขต 6
         ด้วยการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดนครพนม - มกดาหาร ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 11 - 13  ธันวาคม 2556  นั้น  สพป.นครราชสีมา  เขต 6  จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบทุกโรงเรียนให้เตรียมความพร้อม  ที่จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  ซึ่งทุกโรงเรียนต้องใช้ web  ของเขตพื้นที่ ในการจัดกรอกรายละเอียดข้อมูลนักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบหลังการประชุมระดับภาคที่ นครพนม วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556 

วันพฤหัสบดี ที่ 01 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:47 น.