หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิศาล พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
2 นายเทอดศักดิ์ แก้วมะดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนระเวียง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
3 นายทวีศักดิ์ น้อยวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านฝาผนัง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
4 นางพรทิพย์ น้อยวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านฝาผนัง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
5 นางเบญจวรรณ เมืองสองชั้น ครู โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
6 นางสาวพิชชา สุริอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองคอม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
7 นางสาวฐิติมา การสร้าง ครู โรงเรียนบ้านดอนแร้ง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
8 นางประไพพรรณ์ ยศกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
9 นายบุญเทือง สิงห์สี ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
10 นายทัติธน ศาสตร์สกุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
11 นางสาวนุชรี ชายตะครุ พนักงานธุการ สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
12 นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลาง ครู โรงเรียนบ้านหมัน คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
13 นายวิชา มานะดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสมศักดิ์ วัชระเสถียร รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายวราธิศ คุณขุนทด รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายมานะ ฉางพิมาย รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสมศักดิ์ ภูจริต ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.6 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. 6 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายอรุณ วังพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. 6 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางประไพพรรณ์ ยศกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. 6 คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายวิศาล พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. 6 คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายไพโรจน์ ราชการกลาง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นม.6 คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวนุชรี ชายตะครุ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นม.6 คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายอนันท์ ยิ่งนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายไกรวุฒิ สว่างเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางพนิตสุภา จตุรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายอนันท์ รองพล รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายถวัลย์ ฉัตรแข็งขัน รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายศุภพงษา จันทรังษ์ รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายสุพจน์ สอนวงแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายอนิรุท ทองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายราเชนทร์ อดิศักดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายไพฑูรย์ หาญนอก ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางเพ็ญใจ สันติวีระวงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางวรารัตน์ สุริยาอรุณโรจน์ ผอ.ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางสาวเบญจมาศ ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้าตรวจสอบภายใน สพป. นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายไตรภพ สุวรรณัง ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ 1 คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายอุดม อาษานอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ 2 คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายประจักษ์ อาพัดนอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ 3 คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายสืบพงษ์ พลยางนอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ 4 คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายสุภาพ บุญสิทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายอธิพงษ์ ประหุน ประธานศูนย์เครือข่ายฯคง 2 คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายผดุง เกิดศรีทอง ประธานศูนย์เครือข่ายฯคง 3 คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายศักดา ศรีศักดิ์นอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯคง 4 คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายดำรง แผลงนอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯคง 5 คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายเสรี แสงทองเขียว ประธานศูนย์เครือข่ายฯแก้งสนามนาง 1 คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายกนก จำปามูล ประธานศูนย์เครือข่ายฯแก้งสนามนาง 2 คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายประเสริฐ ทวีภูมิ ประธานศูนย์เครือข่ายฯแก้งสนามนาง 3 คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายนิคม ต้านกลางดอน ประธานศูนย์เครือข่ายฯบ้านเหลื่อม 1 คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายชูเกียรติ เกษมสุข ประธานศูนย์เครือข่ายฯบ้านเหลื่อม 2 คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายสรสิทธิ์ รักษาชนม์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวลาย 1 คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายขวัญชัย พลนงค์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวลาย 2 คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายอุดม การชงัด ประธานศูนย์เครือข่ายฯสีดา 1 คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายสมบัติ แสนศรี ประธานศูนย์เครือข่ายฯสีดา 2 คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายอุดมศักดิ์ พิบูลย์รุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.6 คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายจรูญศักดิ์ ธีรธัญปิยศุภร ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.6 คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายสมภูมิ อัจฉริยพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.6 คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายสมเดช พิมลนอก ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.6 คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายเขมชาติ ภูวทิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. 6 คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายบุญเทือง สิงห์สี ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. 6 คณะกรรมการอำนวยการ
64 นายสมเกียรติ กระเดา ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. 6 คณะกรรมการอำนวยการ
65 นายวีระพงษ์ ตังตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. 6 คณะกรรมการอำนวยการ
66 นายวิสุทธิ์ อิสระพายัพ ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. 6 คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายสุพจน์ สอนวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. 6 คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายเมทา ยะสุตา ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. 6 คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายประยุทธ กระบิล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
70 นายปัญญา วรรณชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. 6 คณะกรรมการอำนวยการ
71 นายวราธิศ คุณขุนทด รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
72 นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนิมิต คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
73 นายไตรภพ สุวรรณัง ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๑ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
74 นายอุดม อาษานอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๒ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
75 นายประจักษ์ อาพัดนอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๓ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
76 นายสืบพงษ์ พลยางนอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๔ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
77 นายสุภาพ บุญสิทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๕ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
78 นายอนันท์ ยิ่งนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
79 นายอธิพงษ์ ประหุน ประธานศูนย์เครือข่ายฯคง ๒ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
80 นายผดุง เกิดศรีทอง ประธานศูนย์เครือข่ายฯคง ๓ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
81 นายศักดา ศรีศักดิ์นอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯคง ๔ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
82 นายวราธิศ คุณขุนทด รอง.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
83 นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนิมิต คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
84 นายไตรภพ สุวรรณัง ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๑ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
85 นายอุดม อาษานอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๒ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
86 นายประจักษ์ อาพัดนอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๓ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
87 นายประจักษ์ อาพัดนอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๓ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
88 นายสืบพงษ์ พลยางนอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๔ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
89 ๗. นายสุภาพ บุญสิทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวใหญ่ ๕ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
90 นายอนันท์ ยิ่งนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
91 นายอธิพงษ์ ประหุน ประธานศูนย์เครือข่ายฯคง ๒ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
92 นายผดุง เกิดศรีทอง ประธานศูนย์เครือข่ายฯคง ๓ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
93 นายศักดา ศรีศักดิ์นอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯคง ๔ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
94 นายดำรง แผลงนอก ประธานศูนย์เครือข่ายฯคง ๕ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
95 นายเสรี แสงทองเขียว ประธานศูนย์เครือข่ายฯแก้งสนามนาง ๑ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
96 นายกนก จำปามูล ประธานศูนย์เครือข่ายฯแก้งสนามนาง ๒ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
97 นายประเสริฐ ทวีภูมิ ประธานศูนย์เครือข่ายฯแก้งสนามนาง ๓ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
98 นายนิคม ต้านกลางดอน ประธานศูนย์เครือข่ายฯบ้านเหลื่อม ๑ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
99 นายชูเกียรติ เกษมสุข ประธานศูนย์เครือข่ายฯบ้านเหลื่อม ๒ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
100 นายสรสิทธิ์ รักษาชนม์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวลาย ๑ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
101 นายขวัญชัย พลนงค์ ประธานศูนย์เครือข่ายฯบัวลาย ๒ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
102 นายอุดม การชงัด ประธานศูนย์เครือข่ายฯสีดา ๑ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
103 นายสมบัติ แสนศรี ประธานศูนย์เครือข่ายฯสีดา ๒ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
104 นายอุดมศักดิ์ พิบูลย์รุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
105 นายจรูญศักดิ์ ธีรธัญปิยศุภร ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
106 นายสมภูมิ อัจฉริยพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
107 นายสมเดช พิมลนอก ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
108 นายเขมชาติ ภูวทิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
109 นายบุญเทือง สิงห์สี ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
110 นายสมเกียรติ กระเดา ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
111 นายวีระพงษ์ ตังตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
112 นายวิสุทธิ์ อิสระพายัพ ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
113 นายสุพจน์ สอนวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
114 นายเมทา ยะสุตา ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
115 นายปัญญา วรรณชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
116 นางบุษบา พงษ์เกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
117 นางวริสรา กลจังหรีด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
118 นายหมือน บับใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินปูน คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
119 นายสมยศ หล้าเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
120 นางสมพร หาญภักดีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพ็ด คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
121 ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ จิตไธสงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจรักไทย คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
122 นางนพวรรณ รวมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมีมั่งคั่ง คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
123 นายไกรวุฒิ สว่างเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
124 นางวลัยลักษณ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรโยง คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
125 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. ๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
126 นายอรุณ วังพฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. ๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
127 นางประไพพรรณ์ ยศกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. ๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
128 นายวิศาล พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. ๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
129 นายไพโรจน์ ราชการกลาง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
130 นางสาวนุชรี ชายตะครุ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นม.๖ คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
131 นายไกรวุฒิ สว่างเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
132 นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
133 นางพนิตสุภา จตุรวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
134 นางวลัยลักษณ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรโยง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
135 นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนิมิต คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
136 ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ จิตไธสงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจรักไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
137 นายอนุชิต วุฒิเนตร ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
138 นางประไพศรี ไกรอ่ำ ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
139 นายเดระวิทย์ จิตรักษา ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
140 นางสายใจ ดวงแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
141 นายอำนวย ธนาภิรตานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
142 นายกิตติ จงสง่ากลาง ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
143 นางดวงกมล คงฤทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
144 นายอรรถกร บรรดาศักดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
145 นายหาญ สื่อกลาง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
146 นายอุทัย ทองสาย ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
147 นายสวน เชียรชัยศรี ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
148 นายทุน ศิริวัฒน์ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
149 นายทุน ศิริวัฒน์ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
150 นายพิรุณ บำรุงกิจ พนักงานบริการ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
151 นายสุนทร วงษ์หาเดช พนักงานบริการ โรงเรียนวันครู 2502 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
152 นายวิชาญ คิดรอบ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
153 นายอเนก รอดกลาง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองบง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
154 นายทรรศนะ ช่างผัสส์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
155 นายบรรจง เบียดขุนทด นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
156 นายพนิต สุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
157 นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
158 นางสมพร หาญภักดีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพ็ด คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
159 นางชลิดา วิชชุเวทิน ครู โรงเรียนบ้านไทรโยง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
160 นางวลัยลักษณ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรโยง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
161 นางสมพร หาญภักดีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพ็ด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
162 นางรวิสรา กลจังหรีด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
163 นางบุษบา พงษ์เกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
164 นางวารุณี เค้านาวัง ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
165 นางสาวสุนิสา ราชการกลาง ครูธุรการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
166 นางสาววันดี เขตกลาง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
167 นางสาวแสงเดือน ปาปะโพธิ์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
168 นางสาวอัมภาพรรณ ใจซื่อ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
169 นางสาววรรณวิภา ตะวันเลิศสกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
170 นางสาวปราณี นามพิมาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
171 นางสาวดารณี พ่อค้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชุมชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
172 นางสุปราณี อินบำรุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
173 นางสาวจุฑามาส ชินนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
174 นางวัลวิภา เขตกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
175 นางบุญยงค์ จันดิษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
176 นางนัฐฏวี พิมพ์เจริญวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
177 นางณัชชารีย์ บวรไชยอนันต์ ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ อาหาร เครื่องดื่ม
178 นางวริสรา กลจังหรีด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร เวทีกลาง และกำกับการแสดง
179 นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนิมิต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร เวทีกลาง และกำกับการแสดง
180 นางสินีนาฎ ปลื้มมะลัง ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร เวทีกลาง และกำกับการแสดง
181 นายอนันท์ ยิ่งนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
182 นางสาวณิชา ส่งศิริ นักประชาสัมพันธ์ สพป. นม. ๖ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
183 นายคมกริช มุมไธสง นักวิชาการ สพป. นม. ๖ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
184 นายธีรศิลป์ นิยมสุข ครูช่วยราชการ สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
185 นายอรรถกร บรรดาศักดิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
186 นายอภิชาต สุขเศรษฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
187 นายกิตติ จงสง่ากลาง ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
188 นายไกรวุฒิ สว่างเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร
189 นางพนิตสุภา จตุรวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร
190 นางสาววิไลลักษณ์ สวยกลาง ครู โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร
191 นางกุลณัฐ พลวิมลฉันท์ ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร
192 นางนงนุช จอมมะรุม ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร
193 นางสาววันดี เขตกลาง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร
194 นางสาวแสงเดือน ปาปะโพธิ์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร
195 นางทิพวรรณ เกิดศรีทอง ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร
196 นางสายใจ ดวงแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร
197 นางสุกัญญา ทองสวัสดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร
198 นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนิมิต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
199 นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
200 นางปรียาพร พึ่งโคกสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู 2502 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
201 นางอาภรณ์ ศรีศักดิ์นอก ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
202 นางสาววรณัน มนูญญโสภิต ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
203 นางประไพศรี ไกรอ่ำ ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
204 นายสมยศ หล้าเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
205 นายเหมือน บับใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกหินปูน คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
206 นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนิมิต คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
207 นายเชวงวิทย์ การถาง ครู โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
208 นายประยูร วรรณารักษ์ ครู โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
209 นายอนุชิต วุฒิเนตร ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
210 นายหาญ สื่อกลาง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
211 นายอุทัย ทองสาย ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
212 นายสวน เชียรชัยศรี ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
213 นายทุน ศิริวัฒน์ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
214 นายสุนทร วงษ์หาเดช พนักงานบริการ โรงเรียนวันครู 2502 คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
215 นายวิชาญ คิดรอบ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
216 นายอเนก รอดกลาง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองบง คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
217 นายทรรศนะ ช่างผัสส์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านศรีนิมิต คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
218 นายบรรจง เบียดขุนทด นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
219 นายอำนวย ธนาภิรตานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
220 นางเจียมศรี ราชการกลาง พนักงานธุรการ สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
221 นางรุ่งรัศมี ปลั่งกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
222 นางสุภัทรา สิงห์วิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
223 นางสาวชัชชญา อินทรกัมพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
224 นางกุลณัฐ พลวิมลฉันท์ ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
225 นางกุลณัฐ พลวิมลฉันท์ ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
226 นางยุพิน รัตนจรัสโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
227 นางสาวสมร วิเศษวงษา ครู โรงเรียนบ้านศรีนิมิต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
228 นางนงนุช จอมมะรุม ครู โรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
229 นางสาวสุกัญญา ชอบรัก พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนคงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
230 นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลาง ครู โรงเรียนบ้านหมัน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
231 นางประไพพรรณ์ ยศกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
232 นายสำเนียง ชวนนอก ครู โรงเรียนบ้านเสว คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
233 นางสาวนุชรี ชายตะครุ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นม.๖ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
234 นายไพโรจน์ ราชการกลาง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นม.๖ คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
235 นายสมภูมิ อัจฉริยพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
236 นายจรูญศักดิ์ ธีรธัญปิยศุภร ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
237 นางประไพพรรณ์ ยศกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
238 นายศิริชัย มะปะโน ครูโรงเรียนปริยัติไพศาล คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
239 นายปัญญา ทองขาว ครูโรงเรียนบ้านเมืองคง คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
240 นายสำเนียง ชวนนอก ครูโรงเรียนบ้านเสว คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
241 นายมนัส หนูนอก ครูโรงเรียนบ้านกระถิน คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
242 นายทวีศักดิ์ น้อยวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านฝาผนัง คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
243 นายกำแหง บูรณปรีชา ครูโรงเรียนบ้านหองบัวทุ่ง คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
244 นายปุญดิเรก เลื่อมใส ครูโรงเรียนบ้านดอนไผ่ คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
245 นายคำนวณ ปะพล ครูโรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
246 นายจรัญ ดงอุเทน ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
247 นายวิศาล พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
248 นายลือชัย ศรีประภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี คณะกรรมฝ่ายวิทยุสื่อสาร
249 นายชูเกียรติ เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
250 นายสงกรานต์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
251 นายดำรง เกิดไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
252 นายธนูศิลป์ แก้วใสย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกพลวง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
253 นายเจริญ วรนาทนฤมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะหนิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
254 นายสมเกียรติ ใจเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามวียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
255 นายจิรวัฒน์ วิชัยวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
256 นายประสิทธิ์ ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
257 นางสาวชมพู ยอดยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
258 นางสุวรรณา ขมโคกกรวด ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
259 นางสาวศิริวรรณี สีบาง ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
260 นางน้องนุช ชินรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านตลุกพลวง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
261 นายปริญโญ ประพันธ์อนุรักษ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตลุกพลวง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
262 นางสาวสุเนตร แท่นนอก ครู โรงเรียนบ้านตลุกพลวง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
263 นางสาวสมจิตร ตูมนอก ครู โรงเรียนดอนตะหนิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
264 นางสาวสมจิตร แคชัยภูมิ ครู โรงเรียนดอนตะหนิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
265 นายสนั่น แท่นนอก ครู โรงเรียนดอนตะหนิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
266 นางแพรวพรรณ นราจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
267 นางสาววณิชา โคตรมงคล พนักงานราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านช่อระกา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
268 นางวิไลวรรณ เวฬุวนารักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
269 นางสาวศุภลักษณ์ เลิกนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่วงพิม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
270 ว่าที่ พันตรี นำพล เอกอมร ครู โรงเรียนบ้านหนองโจด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
271 นายไพศาล เศวตพงษ์ไพโรจน์ ครู โรงเรียนบ้าขามเวียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
272 นายประยูร พรมวิริยกุล ครู โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
273 นางสาวปริญญาพร ภัทรบูรณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคกเพ็ด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
274 นายวุฒิชัย ชินรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
275 นายวิทยา พรประสิทิ์ ครู ผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
276 นางภัททิญา ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง ครู ผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
277 นางสาวจุไรรัตน์ มาตรวังแสง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
278 นางสาวรุ่งฤทัย ศรีทรัพย์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
279 นายศุภวัฒน์ ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง ครู โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
280 นางสาวเบญจมาศ พรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
281 นายบรรจบ บุตรศรี ครูโรงเรียนบ้านโจด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
282 นายผดุง เกิดศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
283 นายฉัตร ภิมุขมาตยา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
284 นายนิกร เชียรพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพรานปาน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
285 นายธนยศ ประเสทะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนเมือง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
286 นายบรรยงค์ คุรุกิจกำจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ 4) คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
287 จ.ส.อ.สมนึก กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถิน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
288 นายไพโรจน์ เนตรกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
289 นายโกวิทย์ สีมาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาจั่น คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
290 นายสุเมธ พันธุ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
291 นายบุญลือ พันธ์เสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกโคก คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
292 นายขวัญนคร สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะพาบ คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
293 นายสมเดช การชงัด ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
294 นางสาวสมพร ทองสวย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
295 นายบัญชา มุ่งอิงกลาง ครู โรงเรียนบ้านตาจั่น คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
296 นายภานุวัฒน์ แว่นไธสง ครู โรงเรียนบ้านตาจั่น คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
297 นายกำชัย คำกอง ครู โรงเรียนบ้านตาจั่น คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
298 นายพงศักดิ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ ครู โรงเรียนบ้านคอนเมือง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
299 นางเพ็ญโฉม จั่นโพล้ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
300 นางสุมาลี พันธุ์เสรีย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
301 นางรำไพ พันธสูตร ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
302 นางวราภรณ์ รัตนวิชัย ครู โรงเรียนบ้านกระถิน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
303 นางสาวศิริพร แคนหนอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกระถิน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
304 นางสาวมลทิชา ใจซื่อ ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
305 นายเทวัญ วงษ์เจษฎากรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
306 นายวินัย กาวนอก พนักงานราชการ โรงเรียนชุนชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
307 นายศักดิ์ชัย จรมั่งนอก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
308 นายสมบัติ เกตุคำ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคอนเมือง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
309 นายไพโรจน์ จำปาเรือง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
310 นางเบญจมาภรณ์ พวงสมบัติ ธุรการ โรงเรียนบ้านคอนเมือง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
311 นางสาวสิริมา มุสิกะสาร ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
312 นางสาวธนพร กล่อมจอหอ ธุรการ โรงเรียนบ้านตาจั่น คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
313 นายดนุพล บุญวีรบุตร ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
314 นายบูรณพงษ์ บูรณปรีชา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
315 นายปิยะ ดอกกลาง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกระถิน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
316 นายคมเดช โคนโพธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
317 นางสมหญิง มาประสงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะโกโคก คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
318 นางสาวสุจิตรา บุญวิจิตร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตะโกโคก คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
319 นางสาวรุ่งทิพย์ เหขุนทด ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
320 นายเมธี สมพิมพ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
321 จ่าสิบเอก สมนึก กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถิน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
322 นายสมพงษ์ ระบำโพธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
323 นางมารศรี กล้าหาญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
324 นายกำแหง บูรณปรีชา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
325 นายผดุง เกิดศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
326 นายฉัตร ภิมุขมาตยา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
327 นายนิกร เชียรพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพรานปาน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
328 นายธนยศ ประเสทะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนเมือง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
329 นายบรรยงค์ คุรุกิจกำจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ 4) คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
330 จ.ส.อ.สมนึก กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถิน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
331 นายไพโรจน์ เนตรกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
332 นายโกวิทย์ สีมาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาจั่น คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
333 นายสุเมธ พันธุ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
334 นายบุญลือ พันธ์เสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกโคก คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
335 นายขวัญนคร สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะพาบ คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
336 นายสมเดช การชงัด ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
337 นางสาวสมพร ทองสวย ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
338 นายบัญชา มุ่งอินกลาง ครู โรงเรียนบ้านตาจั่น คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
339 นายภานุวัฒน์ แว่นไธสง ครู โรงเรียนบ้านตาจั่น คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
340 นายกำชัย คำกอง ครู โรงเรียนบ้านตาจั่น คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
341 นายพงศักดิ์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ ครู โรงเรียนบ้านคอนเมือง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
342 นางเพ็ญโฉม จั่นโพล้ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
343 นางสุมาลี พันธุ์เสรีย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
344 นางรำไพ พันธสูตร ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
345 นางวราภรณ์ รัตนวิชัย ครู โรงเรียนบ้านกระถิน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
346 นางสาวศิริพร แคนหนอง อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกระถิ่น คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
347 นางสาวมลทิชา ใจซื่อ ธุรการ โรงเรียบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
348 นายเทวัญ เจษ์ฎากรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
349 นายวินัย กาวนอก พนักงานราชการ โรงเรียนชุนชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
350 นายศักดิ์ชัย จรมั่งนอก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
351 นายสมบัติ เกตุคำ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคอนเมือง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
352 นายไพโรจน์ จำปาเรือง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
353 นางเบญจมาภรณ์ พวงสมบัติ ธุรการ โรงเรียนบ้านคอนเมือง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
354 นางสาวสิริมา มุสิกะสาร ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
355 นางสาวธนพร กล่อมจอหอ ธุรการ โรงเรียนบ้านตาจั่น คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
356 นายดนุพล บุญวีรบุตร ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
357 นายบูรณพงษ์ บูรณปรีชา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
358 นายปิยะ ดอกกลาง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกระถิน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
359 นายคมเดช โคนโพธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
360 นางสมหญิง มาประสงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะโกโคก คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
361 นางสาวสุจิตรา บุญวิจิตร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตะโกโคก คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
362 นางสาวรุ่งทิพย์ เหขุนทด ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
363 นายเมธี สมพิมพ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
364 จ่าสิบเอก สมนึก กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถิน คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
365 นายสมพงษ์ ระบำโพธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
366 นางมารศรี กล้าหาญ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวัด คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
367 นายกำแหง บูรณปรีชา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คณะกรรมจัดทำป้ายและประกาศผลการแข่งขัน
368 นางเพ็ญใจ สันติวีรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพย์สิน สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
369 นางสาวนงคราญ ศรีโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
370 นางสุภาพร ภูวทิตย์ นักวิชาการพัสดุ สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
371 นางสาวโรสสุคนธ์ ผ่องแผ้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
372 นางฤทัย นาดี ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
373 นางสาวเจนจิรา โพธิ์ศรี ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
374 นางสาวอมร ชาวสวน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
375 นายเสน่ห์ ศิริเวช ครู โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
376 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 [044-462199 ,087-2583446 ,081-6611274,081-5791506
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]