หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางสาวอำภา ช่างเกวียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ธีระเมธากุลโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา ฟังสันเทียะโรงเรียนปริยัติไพศาลกรรมการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสมจิต ศรีประเทศโรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
2. นางสาวกนกกาญจน์ สังแก้วโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายทองสม จันทะสอนโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ สวัสดิ์วุฒิกรโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี ทองเพชรโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจุไลลักษณ์ นวลผ่องโรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็งกรรมการ
2. นางสนธยา พิมลโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ เปียสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางส้มลิ้ม แผลงนอกโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางนันทรัตน์ วงษ์ชมพูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ปะจะเนโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ เกิดโมลีโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
2. นางชุติอร ราชตราชูโรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4) กรรมการ
3. นางสุนันทา แดนไธสงโรงเรียนวัดบ้านเมืองสูงกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนภิส เสาทองหลางโรงเรียนบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
2. นางสมส่วน ดงหงส์โรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
3. นางศุลี ศิลาโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางหอมจันทร์ กาวไธสงโรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนากรรมการ
2. นางสัมฤทธิ์ มาสุขโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นางอมร ควรขุนทดโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางบัวเรียน ด้วงเงินโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
2. นางพยุง สอนบุตรดีโรงเรียนบ้านสระครกกรรมการ
3. นางสมร คำเทียนทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ์ หวังปรุงกลางโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
2. นางสุพี ผิวขาวโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวพรรณี วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางปิยพร ทองภูโรงเรียนบ้านดอนคนทากรรมการ
2. นางปิยพร ผาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางภาสวรรณ ศรีกุลครบ้านแก้งสนามนางกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางชื่นฤดี จันทร์เดชโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นางบุญชื่น เหลื่อมทองหลางโรงเรียนบ้านน้อยหนองนาดกรรมการ
3. นางสาวจันทิภา คำหงษาโรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ยกรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวอัญชลินทร์ พงศ์รชตนันท์โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นางสาววิไลพร หอยตะคุโรงเรียนบ้านโคกเสี่ยวกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ศักดิ์สถาพรโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญแข วิศวเลิศทรัพย์โรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ประดิษฐ์ค่ายโรงเรียนบ้านทัพมะขามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด จิตละม่อม โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกิตติมา คงบัณฑิตโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
2. นายคำนวณ ปะพลโรงเรียนบ้านโนนมะเฟืองกรรมการ
3. นายเดชฤทธิ์ คำราชโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิรดา ขอรสกลางโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
2. นางสาวศรีนวล สารนอกโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
3. นายวิรัช ต้านกลางดอนโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมร อุทกังโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี แก้วระหันโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นางดาวหวัน ทรงศิริเลิศโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางจรัส จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
2. นางกฤติยาภรณ์ พรหมชัยนันท์โรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ เสริมศรีโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
4. นางเบญวรรณ ยศกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด ประกิคะโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
2. นายเอกชัย ศรีวิไลโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
3. นางสาวทิวารัตน์ ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
4. นางเบญวรรณ ยศกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายทิวากร สังแก้วโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
2. นางขวัญเรือน ลาดนอกโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายอภิชัย อาจประจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนัตย์ฉา มณีจันทร์โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวสมพร หักทะเลโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
3. นางมยุรี เพ็งสระเกษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
4. นางสาวนันทาวดี จันทร์นอกโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร เศษวิสัยโรงเรียนวัดบ้านหินแห่กรรมการ
2. นายอำนวย ธนาภิรตานนต์โรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นางภนิดา ชุมหิรัญโรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้างกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา ใยแก้วโรงเรียนเมืองคงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยานี ประจงโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เดชโนนสังข์โรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
3. นายภานุวงศกรณ์ จรัสแสงโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
4. นางสาวณิชา โคตรมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกากรรมการ
5. นางจิตราวรรณ สุโพธิ์โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีกรรมการ
6. นายสมชาย ยศกลางโรงเรียนวัดบ้านเมืองสูงกรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ ผลไม้โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
2. นางศรีประภา วิเศษภักดีโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางวราภรณ์ แก้วกำเนิดโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีกรรมการ
4. นายพีระยุทธ จันทรโคตรโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
5. นายมานะ แสนนามวงษ์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
6. นายบัณฑิต สุมินทนะโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสายฝน โคตรศิริโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ กุลนอกโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นายธีระพล หวันลาโรงเรียนบ้านตลุกสาหร่ายกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุขกมล แสงวันดีโรงเรียนบ้านสระครกกรรมการ
2. นางพิสมัย เสือกำปังโรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางพัฒนา ไชยเทพาโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ เที่ยงกลางโรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
2. นายทะนงศักดิ์ สาอุตม์โรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
3. นางวรวรรณ สังฆมณีโรงเรียนวัดบ้านดอนเต็งกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางรัตติยา อำพันธ์พิสุทธิ์โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นายนิรันตร์ ปานนอกโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
3. นางนิรัฉรา ปัญญาชนะวงค์ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นายเทียร สุริยะโรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีฯกรรมการ
2. นางสาวอรณิชา สุมนนอกโรงเรียนบ้านเมืองคงกรรมการ
3. นายรชตะ ประกอบผลโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายพาสันติ์ เวทย์จรัสโรงเรียนบ้านสระครกกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรวี พิมพ์กลางโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางสมศรี สุดสารโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์กรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางรัตติยา อำพันธ์พิสุทธิ์โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เดชโนนสังข์โรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
3. นางนิรัจฉรา ปัญญาชนะวงค์โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ เที่ยงกลางโรงเรียนวานิชวิทยากรรมการ
2. นายทะนงศักดิ์ สาอุตม์โรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
3. นางวรวรรณ สังฆมณีโรงเรียนวัดบ้านดอนเต็งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญสืบ กว้างนอกโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ รุณรุทธิ์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางชวนพิศ มุ่งแฝงกลางโรงเรียนบ้านทัพมะขามกรรมการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชนิดา พันธุ์ดีโรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นางสาวศรีประภา ขอขันกลาง โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกวินนาถ พิพัฒนธรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘กรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ โคตรชาลีโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุเนตรา ชูหาดโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
2. นางฌานิกา สารประดิษฐ์โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. นางเภาวณา เดชาวุฒิโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุธาธินี คร่อมกระโทกโรงเรียนบ้านอ้อยช้างกรรมการ
2. นางรวิวรรณ พวงสมบัติโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ อุ่นกาศโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชชา สุริอาจโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
2. นางอุบล คิดการโรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษากรรมการ
3. นางสมพร พิบูลย์รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุริยันต์ กลมเกลียวโรงเรียนบ้านคอนเมืองกรรมการ
2. นายวิโรจน์ รักเจริญพรโรงเรียนบ้านวังโพธิ์กรรมการ
3. นายสุพิน แสนแก้วโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสำเนียง ปะจะเนโรงเรียนวัดบ้านหินแห่กรรมการ
2. นายแดนชัย จันทร์ภิรมย์โรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
3. นายโกศล สิงห์สุพรรณโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ นานันท์โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
2. นางแพรวพรรณ นราจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกากรรมการ
3. นายอุ่นจิต หอมคำพัดโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางละเอียด โชติกลางโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
2. นางสาววันวิสา ท้าวนอกโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคีกรรมการ
3. นางมะลิ เมธีธัญลักษณ์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางศุภลักษณ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีฯกรรมการ
2. นางแจ่มศรี ทองอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ พันธ์ทองโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายชนินทร์ สมบัติโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
2. นางจงกล บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางสาวพรรณี หมั่นกิจโรงเรียนปริยัติไพศาลกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวศุภนัฐ วิริยะพาณิชย์โรงเรียนบ้านแก้งสนามนางกรรมการ
2. นายไพศาล เศวตพงษ์ไพโรจน์โรงเรียนบ้านขามเวียนกรรมการ
3. นายสุทัศน์ วานนท์โรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา รัตนดาวเรืองโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
2. นายบุญร่วม ทิพย์แสงโรงเรียนบ้านคึมมะอุกรรมการ
3. นางปรานอม ระบำโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านวัดกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ บับใหม่โรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
2. นางมัลลิกา จุพิมายโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
3. นางแววตา เริงชัยภูมิโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายปกรณ์ นวนกลางโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ รูขะจีโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ ธรรมศรีดาโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเพียรจิตร พันธุ์โอภาสโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
2. นางสุรีภรณ์ เพชรล้ำโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
3. นายบุญทัน ชิดทองโรงเรียนบ้านคึมมะอุกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ทองธีระโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
2. นางผ่องพิศ จุทนันโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสำรวม ศักดิ์วราภรณ์โรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายบุญเพ็ง บุญจงรักษ์โรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
2. นายสมุทร หมั่นกิจโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมกรรมการ
3. นางร่วมจิต ธำรงเกียรติศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางปทุมมาศ มูลเสนาโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
2. นางหนูทรัพย์ ทินจองโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
3. นางปรานอม ขอผลกลางโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวมณีรัตน์ สินประกอบโรงเรียนวัดกู่สามัคคีกรรมการ
2. นางอรทัย วงษ์หิรัญกรชัยโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
3. นายประวัติ บุบผารัตน์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางยุวดี ณ วิชาโรงเรียนวัดบ้านมะค่ากรรมการ
2. นางศุภากร เสนาจันทร์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางวรรณกร ศันสนียพันธุ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายราชัย ศรีสุภรโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
2. นายวิทูรย์ ดีสะอาดโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
3. นางทิพย์อวยพร ประทีปรัตน์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางประกายทิพย์ แก้วแท้โรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
2. นายขวัญชัย สุวรรณนิตย์กุลโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญผกา บัววิชัยศิลป์ โรงเรียนบ้านโคกตะพาบกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมทรง แสนดีโรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่นกรรมการ
2. นายสุวัณชัย ตรีนอกโรงเรียนกรรมการ
3. นางนางญาดา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒนากร พิมพ์มนต์โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ยกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา สิงห์ลอโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทองกรรมการ
3. นายประยุทธ ศรีโคตรโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภาวินี บุญมาโรงเรียนอมรศิลป์กรรมการ
2. นายปกรณ์ วัดทุ่งใหญ่โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นายเสรี เจริญรัตน์โรงเรียนบ้านตากิ่มกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ เปรมศิริวงศ์โรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
2. นายสฤษฏ์ยศ วิทยาวิโรจน์โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาววิรญา เทวิญญาโรงเรียนวัดบ้านหนองกกกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ศรีวุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือกรรมการ
2. นายบำรุง มณฑาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีฯกรรมการ
3. นายยุทธนา ขจรเดชชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านเสวกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเสน่ห์ ศิริเวชโรงเรียนบ้านทองหลางน้อยกรรมการ
2. นางสาวกัลยา หาญกิจจานุรักษ์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ สมภาโรงเรียนบ้านแก้งสนามนางกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประพนธ์ การค้าโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
2. นางนิตยา ศรีทุมมาโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
3. นายวิทยา ป้องลอดโรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชาตรี แนบกลางโรงเรียนห้วยไหวัฒนากรรมการ
2. นายวิโรจน์ จันทสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ แสนนามวงษ์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายดำเนิน หนูตอโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
2. นางปรียาพร สารนอกโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นายบุญชู ไชยเทพาโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายคำภา มาเหง่าโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
2. นายชานนท พรพันธุ์กุลโรงเรียนบ้านคอนเมืองกรรมการ
3. นายสุวรรณ ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านโคกเพ็ดกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสายชล กี่พิมายโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
2. นางสาวนรมน กุลชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมกรรมการ
3. นางวิไล ปานนอกโรงเรียนบ้านไทรโยงกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธานี รัตนจรัสโรจน์โรงเรียนบ้านขามกรรมการ
2. นายอุดม รักศิลป์โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยากรรมการ
3. นางศศิประภา แทนลาโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางชลลดา เกิดมาลัยโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
2. นางพฤษภาพร คำราชโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
3. นางฉันทรากรณ์ มณีรัตน์โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐพร ป้องลอดโรงเรียนบ้านโนนเต็งกรรมการ
2. นายประยงค์ หันตุลาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางจิราพร มอมขุนทด โรงเรียนบ้านกระถินกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายปรีชา ผ่องสนามโรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
2. นางรติมา สนนอกโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิตกรรมการ
3. นายจักริน อุตราชโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายสุนัย สีสาผาโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ รัตนวิชัยโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นายฤทธิเดช พลอยสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ไข่ถาวรโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
2. นายทนงเกียรติ สารนอกโรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถมภ์)กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บำรุงนอกโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมกรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบำรุง มณฑาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีฯ)กรรมการ
2. นายวิริยะพงษ์ สิทธิพาโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางทิพวรรณ การนอกโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง มณฑาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีฯ)กรรมการ
2. นายวิริยะพงษ์ สิทธิพาโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางทิพวรรณ การนอกโรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
ซอด้วง ป.1-ป.6
ซอด้วง ม.1-ม.3
ซออู้ ป.1-ป.6
ซออู้ ม.1-ม.3
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง มณฑาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีฯ)กรรมการ
2. นายประคอง สวนดีโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นายประสพโชค ตรีเหราโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
จะเข้ ม.1-ม.3
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง มณฑาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีฯ)กรรมการ
2. นายประคอง สวนดีโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นายประสพโชค ตรีเหราโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ จันทราเลิศโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
3. นายบัญชา การนอกโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางขันทอง ตะเคียนโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
2. นางสาวกิตติภรณ์ ปะติเพนังโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นางเสาวนีย์ พรหมมาโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางกชกร ชัยนอกโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
2. นายอุดม พิมพ์กลางโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
3. นายเจริญ ศรีนอกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายทนง โวงประโคนโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
2. นายปพน กิตติโรจนฉัตรโรงเรียนวนาประชารัฐบำรุงกรรมการ
3. นางอรุณรักษ์ มูลไพรโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่กรรมการ
2. นางบานเย็น ยอดเขื่องโรงเรียนบ้านฝาผนังกรรมการ
3. นางขันทอง ตะเคียนโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวระเบียบ แก้วดวงเล็กโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศรีจตุพรชัยโรงเรียนวัดกู่สามัคคีกรรมการ
3. นางพีรดากร ไสยาสน์โรงเรียนบ้านแก้งสนามนางกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสายันห์ เจริญโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
2. นายวัลลภ ปักเหนือโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายเทวัญ วงษ์เจษฎากรณ์โรงเรียนหนองบัวทุ่งกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสายันห์ เจริญโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
2. นายวัลลภ ปักเหนือโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายเทวัญ วงษ์เจษฎากรณ์โรงเรียนหนองบัวทุ่งกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ กุลนอกโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกปรีชา มณฑาทิพย์โรงเรียนบ้านแก้งสนามนางกรรมการ
3. นายบุญสม บาระศรีโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเสกสรรค์ กนกพรพรรณโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
2. นางสาวนภาพร คงแสนคำโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
3. นางกีรติกานต์ สิทธิพาโรงเรียนบ้านหนองนาโคกกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร ตูมนอกโรงเรียนบ้านหนอดอนตะหนินกรรมการ
2. นางลำภู ชาประชุมโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
3. นายประพนธ์ การค้าโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ กุลนอกโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกปรีชา มณฑาทิพย์โรงเรียนบ้านแก้งสนามนางกรรมการ
3. นายบุญสม บาระศรีโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเสกสรรค์ กนกพรพรรณโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
2. นางสาวนภาพร คงแสนคำโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
3. นางกีรติกานต์ สิทธิพาโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร ตูมนอกโรงเรียนบ้านดอนตะหนินกรรมการ
2. นางลำภู ชาประชุมโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
3. นายประพนธ์ การค้าโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ คงมิ่งโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
2. นายมังกร รวมธรรมโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางนวลฉวี จูงกลางโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ คงมิ่งโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
2. นายมังกร รวมธรรมโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางนวลฉวี จูงกลางโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางกัณณิกา แก้วดีโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อยกรรมการ
2. นางสาวสนธิยา เหล็กอ่อนตาโรงเรียนบ้านนาดอนบกกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ศรีนอกโรงเรียนบ้านนาดอนบกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางกัณณิกา แก้วดีโรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อยกรรมการ
2. นางสาวสนธิยา เหล็กอ่อนตาโรงเรียนบ้านนาดอนบกกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ศรีนอกโรงเรียนบ้านนาดอนบกกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนราภรณ์ ดีแดงโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
2. นางลำไพย์ ทัพหลวงโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางกัลยา อุเมมุระโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายหอมจันทร์ จันภิรมย์โรงเรียนบ้านโสกสนวนกรรมการ
2. นางรัชนี กนกพรพรรณโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นางสาวมัสริน นาราษฎร์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนราภรณ์ ดีแดงโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
2. นางลำไพย์ ทัพหลวงโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางกัลยา อุเมมุระโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายหอมจันทร์ จันภิรมย์โรงเรียนบ้านโสกสนวนกรรมการ
2. นางรัชนี กนกพรพรรณโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นางสาวมัสริน นาราษฎร์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายณัฐภูมิ รานอกโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ อุ้ยนอกโรงเรียนบ้านเมืองคงกรรมการ
3. นางสาวจิราพร จันทะรังโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนใจ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางสาวลาวัณย์ ปิยะปรีชายุทธโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นางเจริญศรี สวรรค์ดอนโรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายณัฐภูมิ รานอกโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ อุ้ยนอกโรงเรียนบ้านเมืองคงกรรมการ
3. นางสาวจิราพร จันทะรังโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนใจ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านปรางค์กรรมการ
2. นางสาวลาวัณย์ ปิยะปรีชายุทธโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นางเจริญศรี สวรรค์ดอนโรงเรียนวัดบ้านโนนกอกกรรมการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
เดี่ยวโหวต ป.1-ป.6
เดี่ยวโหวต ม.1-ม.3
เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวนาตยา กุลนอกโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
2. นางวิไลวัลย์ ชมภูวิเศษโรงเรียนบ้านโคกเสี่ยวกรรมการ
3. นางปทุมพร การค้าโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางปิยวรรณ เชตะวันโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นายอภิชาต สุขเศรษฐ์โรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ แทนรินทร์โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพรชัย คำหอม โรงเรียนบ้านตะโกโคกกรรมการ
2. นางอรชร ยอดสง่าโรงเรียนบ้านหลุบกุงกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ แก้วใสย์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ จุลโทชัยโรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้วกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สีวัยโรงเรียนบ้านหนองสะเดากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รวมกลางโรงเรียนบ้านโนนเพ็ดกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจันทร์ดี สีทาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นายประยูร วรรณารักษ์โรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
3. นายโชคชัยพร บารมีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นาดีโรงเรียนบ้านบุเสมาทองกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ จันสีมะณีโรงเรียนบ้านมะค่ากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ข้อสว่างโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
2. นายสมชาติ เตี้ยไธสงโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นางสาววรัญญา จำปามูลโรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศรีสมบูรณ์ แก้วจันลาโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อยกรรมการ
2. นางจันเพ็ญ ทองดอนบม โรงเรียนบ้านตะโกโคกกรรมการ
3. นางจินตนา เทศนอกโรงเรียนวัดบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ อัครเกียรติศักดิ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
2. นางสุภัทรินทร์ วงศาโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
3. นางพรพิมล แก้วโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ อินทะโรโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการ
2. นายอนนท์ หาญโกรธาโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นายสุระ อินทจรโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร กิตติวิเชียรสกุลโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นายสุเทพ ศิริโสมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
3. นางสาวพัชรีย์ หนูมะเริงโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางณภัทร ประถมพงษ์โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาดกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ ญานพัฒตระกูลโรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็งกรรมการ
3. นางสาวมนตอมร บุตรกันหาโรงเรียนบ้านโนนทองหลางกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวรรณกร ศันสนียพันธุ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
2. นายนคร เหมือดไธสงโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นายสุชาติ ปานาลาดโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวธนิษฐา แผลงนอกโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
2. นายอคร บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
3. นายพูล บุญใบโรงเรียนบ้านเสวกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ โต๊ะไธสงโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
2. นางสาววรรณภา เนื่องชุมพลโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
3. นางนิตยา คงบารมีโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายบุญนาค ปะระทังโรงเรียนวัดบ้านดอนเต็งกรรมการ
2. นางอรวรรณ แสงเนตร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายกรรมการ
3. นางศิริแข แขหินตั้งโรงเรียนบ้านโสกงูเหลือมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางศรินรัตน์ ธนิตธรรมพงศ์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
2. นางอิงอร พรมศิริโรงเรียนบ้านเสวกรรมการ
3. นายสุรพัศ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นายชัชวาล ยอดมั่นโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
3. นายธีรยุทธ เรืองเรื่อโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ วังหอมโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
2. นางนันท์ชนก มานอกโรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
3. นางกฤษมัย ทีมีศรีโรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ จันภิรมย์โรงเรียนบ้านโสกสนวนกรรมการ
2. นายประยูร พรหมวิริยกุลโรงเรียนบ้านขามเวียนกรรมการ
3. นางพิสมัย โลหากาศโรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็งกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียรโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
2. นายสุมงคล ดีมากโรงเรียนบ้านโนนสังกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ดีนวลพะเนาว์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางฤทัยทิพย์ พันธุ์เสนีย์ โรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
2. นางธนิดา โรงชัยภูมิโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางวารุณี บุญวีรบุตรโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอัญธิภา ธิมะสาร โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
2. นางสาวกานต์สินี ถ้ำกลางโรงเรียนบ้านประคำกรรมการ
3. นางสาวศิริเพ็ญ บุญสงค์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางนิภาภัทร นกชัยภูมิโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ ปานนอกโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ กลิ่นรื่นโรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคีกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพัฒณะพงศ์ ประเสริฐหล้าโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางสาว จิรนันท์ พูลวรรณโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ รักพร้าโรงเรียนบ้านดอนทะแยงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางมานิตย์ บรรดาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
2. นางเสมอ แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ ยวงนอกโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ คุ้มกลางโรงเรียนบ้านตลุกสาหร่ายกรรมการ
2. นางนิยม จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสุคนธ์ ลุนบงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายบรรลัง สาระอินทร์โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยากรรมการ
2. นายปุญดิเรก เลื่อมใสโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นายวิทยา พรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทองจันทร์ พรมป้อโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
2. นางสาวธนาลักษณ์ เวทย์จรัส โรงเรียนวัดกู่สามัคคีกรรมการ
3. นางอุทัย ศรีนอก โรงเรียนชุมชนบ้านวัดกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิริฤกษ์ อภิญญาพงศ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ จำชาติโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ วิเศษวงษาโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
4. นายสืบพงษ์ ทัพหลวงโรงเรียนบ้านหนองนาโคกกรรมการ
5. นางสาวโสภา โคตรสมบัติโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาววนิดา คำแก่นแก้วโรงเรียนวัดบ้านสามเมืองกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐริกา ปัญจาคะโรงเรียนอมรศิลป์กรรมการ
3. นางสาวบุญมี อัครปทุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘กรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา งีสันเทียะโรงเรียนบ้านตากิ่มกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ สืบสำราญโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
3. นายอุดร นาโสกโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสกุลรัตน์ ฉ่ำปุ๊กโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
2. นางสุวลักษณ์ เฉวียงหงส์โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนกรรมการ
3. นางวิริยา กุดหินนอกโรงเรียนวัดกู่สามัคคีกรรมการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางดลฤดี ศรีนอกโรงเรียนโคกน้อยกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ เลิกนอกโรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิมกรรมการ
3. นางสาวละออง โฮนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวสุเนตร สวาทนาโรงเรียนวัดบ้านสีดากรรมการ
2. นางสาวจิราพร ประพิณโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา วงศ์จันทร์เสือโรงเรียนหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา ชมตะคุโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
2. นางสาวสุวิวัชรา มาตรโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เลิกนอกโรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิมกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางมารศรี กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านวัดกรรมการ
2. นางสาวอารยา พิณนอกโรงเรียนบ้านดอนเปล้ากรรมการ
3. นายเกรียงไกร ผิวขำโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายลำภู ชาประชุมโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
2. นางสาวจารุพรรณ ชาวสวนโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
3. นางวาสนา ตังคณิตานนท์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวจินตวีร์ ผายพิมายโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
2. นางสุภักดิ์ มาตรวังแสงโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฎ นามไชยสงโรงเรียบ้านดอนหัน(วิจิตรอุปถัมภ์)กรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางฉบับ นิลสมัครโรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ หมั่นกิจโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นางวรณี การถางโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวคณิตศา อนทร์ชีลองโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
2. MissYang Leileiโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวระเบียบ แก้วดวงเล็กโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
2. นายประกาสิทธิ์ แสงดีโรงเรียนบ้านตากิ่มกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีภูมิโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพัฒนพงษ์ ตั้งพงษ์โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ คนตรงโรงเรียนบ้านโนนเต็งกรรมการ
3. นายกิตติชัย สระบุรีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคีกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ ยอดมั่นโรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
5. นายมานิตย์ ปั้นปัญญาโรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดนกรรมการ
6. นายสุชาติ ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
7. นายสงคราม สุมารินทร์โรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
8. นายประเสริฐ ทวีภูมิโรงเรียนบ้านสีสุกกรรมการ
9. นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
10. นายชลธิศ คงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเก่าค้ากรรมการ
11. นายศิริชาต คุ้มสุวรรณโรงเรียนบ้านตะหนอดกรรมการ
12. นายอรรถพล สะเกตรัมย์โรงเรียนบ้านหนองโคบาลกรรมการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ปั้นปัญญาโรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดนกรรมการ
2. นายสุชาติ ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ทำชัยภูมิโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุพล ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
2. นายวิศิษฎ์ หอมยวนจิตรโรงเรียนบ้านปอบิดกรรมการ
3. นายแสวง ภูแสงสั่นโรงเรียนบ้านหนองบัวชาลีฯกรรมการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาริศา ขำโพธิ์โรงเรียนบ้านด่านช้างกรรมการ
2. นายยุทธศิลป์ ขมโคกกรวดโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งกรรมการ
3. นายสุรชัย ช่างเหล็กโรงเรียนบ้านคอนเมืองกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล รัตนจรัสโรจน์โรงเรียนวันครู2502กรรมการ
2. นายนิพนธ์ วงเวียนโรงเรียนบ้านเสมากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ งีสันเทียะโรงเรียนบ้านตากิ่มกรรมการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเชาวลี จำปามูลโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
2. นางกาญจนา แสวงนอกโรงเรียนวัดกู่สามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ เมินขุนทดโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุมล ประกอบผลโรงเรียนวังโพนกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พันธสูตรโรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวจิตติมา สีหวงศ์โรงเรียนบ้านขามหนองแวงกรรมการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางสายรุ้ง ประทุมแสงโรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
2. นายสุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวทิราภรณ์ ภักดีแก้วโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ พิมพ์ตีข้อโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคมกรรมการ
2. นายณรงค์ ทองประสานโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
3. นางสาวอคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางเกยูร บุตรชานนท์โรงเรียนบ้านตลุกพลวงกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ดวงจิตโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ วรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
2. นางสาวชุติมา เคลื่อนกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นางเนื้อทิพย์ ชาญชัยศรีโรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้กรรมการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางนฤมล วงษาเทียมโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
2. นางสุวิมล ประจงจิตรโรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนากรรมการ
3. นายประนอม สงนอกโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่กรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางรัชนีฉาย ทรงประโคนโรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
2. นายวิเชียร กิตติวิเชียรสกุล โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ หลายทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนระเวียงกรรมการ
2. นายจรัล จันภิรมย์โรงเรียนบ้านกระพี้กรรมการ
3. นางสาวเลอฉวี ยอดรักโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ ภูศรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ วัชรภิรมย์โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อยกรรมการ
3. นายอำนาจ พรมภาโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมร คำเทียนทองโรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่งกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา การสร้างโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
3. นางนงค์นุช มีระหันนอกโรงเรียนบ้านหนองคอมกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงสุรีย์พร ศรีดาธรรม โรงเรียนบ้านแดงน้อย กรรมการ
2. นางสาวจรัญญา ฟังสันเทียะ โรงเรียนปริยัติไพศาลกรรมการ
3. นางสุธาธินี คร่อมกระโทกโรงเรียนบ้านอ้อยช้างกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนวรรณ ศิริวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
2. นางกฤษณา หล่าชนม์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการ
3. นางสุมล ประกอบผลโรงเรียนวังโพนกรรมการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมยุรี เพ็งสระเกษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางทิพวรรณ พันธ์วิริยากุล โรงเรียนบ้านครูขาดโสกรังกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ วัชรภิรมย์ โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อยกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี เพ็งสระเกษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
2. นางทิพวรรณ พันธ์วิริยากุล โรงเรียนบ้านครูขาดโสกรังกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ วัชรภิรมย์ โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อยกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพียรจิต พันธุ์โอภาส โรงเรียนบ้านอุทัยทอง กรรมการ
2. นางสาวศรีสุนันท์ ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี กรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปุราชะโกโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพียรจิต พันธุ์โอภาส โรงเรียนบ้านอุทัยทองกรรมการ
2. นางสาวศรีสุนันท์ ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี กรรมการ
3. นางสาวฐิติยา ปุราชะโกโรงเรียนบ้านโพนทอง กรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเตือนใจ ชนะภัย โรงเรียนบ้านแดงน้อย กรรมการ
2. นางฤทัยทิพย์ พันธุ์เสนีย์ โรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
3. นางไพพรรณ บุญสงค์ โรงเรียนบ้านโนนดู่ กรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนราภรณ์ ดีแดงโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
2. นางสาวพรสวรรค์ ลาดนอกโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
3. นางฤทัยทิพย์ พันธุ์เสนีย์ โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนราภรณ์ ดีแดง โรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
2. นางสาวพรสวรรค์ ลาดนอกโรงเรียนบ้านเก่าค้อกรรมการ
3. นางฤทัยทิพย์ พันธุ์เสนีย์ โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจงรักษ์ ดงอุเทนโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางอำพร สุรรักษ์ดิสัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
3. นางนุจิตรา วรเชษฐ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจงรักษ์ ดงอุเทนโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางอำพร สุรรักษ์ดิสัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลายกรรมการ
3. นางนุจิตรา วรเชษฐ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปิยวรรณ เชตะวันโรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นายมงคล พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ เมินขุนทดโรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปิยวรรณ เชตะวัน โรงเรียนบ้านดอนแร้งกรรมการ
2. นายมงคล พงษ์พันธ์ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ เมินขุนทด โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วงกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเตือนใจ ชนะภัยโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
2. นางไพพรรณ บุญสงค์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางฤทัยทิพย์ พันธุ์เสนีย์ โรงเรียนบ้านตาจั่นกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพร พิบูลย์รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นายชันทวี หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา วรเชษฐ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพร พิบูลย์รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
2. นายชันทวี หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา วรเชษฐ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศรีประภา วิเศษภักดี โรงเรียนบ้านโนนรัง กรรมการ
2. นางศุภากร เสนาจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีกรรมการ
3. นางสุภัทรินทร์ วงศ์ษา โรงเรียนบ้านหนองขามน้อยกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ โสภารัตน์(สังคม) โรงเรียนวัดบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาววรณัน มนูญญโสภิต โรงเรียนชุมชนคงวิทยากรรมการ
6. นางสาวแก้วกาญจน์ ราชการกลางโรงเรียนบ้านหมันกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย กรรมการ
2. นางรุ่งทิวา บุญมาก โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิม โรงเรียนวังโพนกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิมล วงษ์ชมภู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย กรรมการ
2. นางรุ่งทิวา บุญมาโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิมล วงษ์ชมภู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย กรรมการ
2. นางรุ่งทิวา บุญมาก โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิม โรงเรียนวังโพนกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิมล วงษ์ชมภู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย กรรมการ
2. นางรุ่งทิวา บุญมาก โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิม โรงเรียนวังโพนกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิมล วงษ์ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย กรรมการ
2. นางรุ่งทิวา บุญมากโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทรงทับทิมโรงเรียนวังโพนกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมปอง ชัยภัย โรงเรียนกุดปลาฉลาดหนองปรือ กรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ปลายบน โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. นางกัลยา อุเมมุระโรงเรียนบ้านโพนทอง กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรทิพย์ น้อยวิเศษ โรงเรียนบ้านฝาผนัง กรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ น้อยวิเศษ โรงเรียนบ้านฝาผนัง กรรมการ
3. นายวิสูตร ไร่ดีโรงเรียนบ้านหนองปรึอคึมม่วงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางเรืองอุไร วีรชาติเมธีบ้านดอนใหญ่ประธาน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีบุตรสีบัวใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ อาษาพันธ์บ้านหนองคอมเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวกรรณภิรมย์ ชัยปริญญาบ้านแก้งสนามนางประธาน
2. นางสุมณฑา โชติโรจนอนันต์บ้านทองหลางน้อยกรรมการ
3. นางอัญชลี สุทธพจนารักษ์บ้านหนองม่วงเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางบุญเรือน สีสาผาบ้านดอนแร้งประธาน
2. นางอุไรวรรณ วรรมรักษาวัดบ้านมะค่ากรรมการ
3. นางทองสุข ประพันธ์อนุรักษ์บ้านโนนทองหลางเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 [044-462199 ,087-2583446 ,081-6611274,081-5791506
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]