หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

[ ทั้งหมด   27 ก.ย. 2555   28 ก.ย. 2555   8 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 214 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 213 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 221 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 224 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 212 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 135 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 134 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 3 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมคงสามัคคี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง 521 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 311 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง เลาวัลย์ศิริ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 147 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 321 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 133 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องศิลปะ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร ๔ ห้อง ๔๒๔ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร ๔ ห้อง ๔๒๖ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร ๔ ห้อง ๔๒๑ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
8 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
11 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
12 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
13 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
14 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
15 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
16 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
17 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
18 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
19 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง ห้องประชุมคงสามัคคี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
20 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมคงสามัคคี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
21 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
22 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
23 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
24 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
25 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
26 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
27 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้อง ห้องประชุมกุดรัง 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
28 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
29 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
30 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
31 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 09.00
2 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
4 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 2 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
5 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 28 ก.ย. 2555 09.00
6 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 09.00
7 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
8 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 28 ก.ย. 2555 09.00
9 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 09.00
11 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
12 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 09.00
13 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
14 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 09.00
15 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 28 ก.ย. 2555 09.00
16 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
17 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 28 ก.ย. 2555 9.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงอาหาร ห้อง E02 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 132 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 123 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 123 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 126 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง 1 ห้อง 141 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 4 ห้อง 422 423 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 131 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 132 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 133 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 134 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 [044-462199 ,087-2583446 ,081-6611274,081-5791506
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]