หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

[ ทั้งหมด   27 ก.ย. 2555   28 ก.ย. 2555   8 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 214 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 212 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 213 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 223 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 221 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 224 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 222 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 135 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 134 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 134 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 3 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้นถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมคงสามัคคี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง 521 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง 522 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้นถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 311 27 ก.ย. 2555 13.00
6 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
8 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง 523 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง เลาวัลย์ศิริ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 146 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
11 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 147 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
12 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 133 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
8 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
11 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
12 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
13 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
14 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
15 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
16 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
17 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
18 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
19 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
20 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
21 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
22 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
23 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง ห้องประชุมคงสามัคคี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
24 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง ห้องประชุมคงสามัคคี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
25 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
26 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
27 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
28 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
29 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
30 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
31 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้อง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
32 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
33 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
34 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
35 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000709 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
2 000704 เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
3 000705 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
4 000706 เดี่ยวโหวต ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
5 000707 เดี่ยวโหวต ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
6 000708 เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
7 000710 เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
8 000711 เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
9 000712 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555
10 000713 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 09.00
3 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 27 ก.ย. 2555 09.00
5 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 09.00
6 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
8 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 27 ก.ย. 2555 09.00
9 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 09.00
11 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 09.00
12 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
13 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
14 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 27 ก.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงอาหาร ห้อง E02 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงอาหาร ห้อง E02 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 122 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 132 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 123 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 131 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000715 การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง 1 ห้อง 141 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ชั้น 1 ห้อง 142 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 4 ห้อง 422 423 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 131 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
8 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 132 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 133 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 134 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 312 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 323,324 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 313,314 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 [044-462199 ,087-2583446 ,081-6611274,081-5791506
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]