หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

[ ทั้งหมด   27 ก.ย. 2555   28 ก.ย. 2555   8 ต.ค. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 214 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 212 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 214 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 213 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 223 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 213 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 221 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 224 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 221 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 224 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 222 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 2 ห้อง 212 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 126 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 135 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 135 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 124 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 134 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 134 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 134 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 3 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 3 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้นถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมคงสามัคคี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมคงสามัคคี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
11 000720 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง
-
09.00 - 12.00 น.
12 000721 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุมใหญ่ อบจ.และหอประชุมใหญ่ อ.บัวใหญ่
-
09.00 - 15.00 น.
13 000722 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุมใหญ่ อบจ.และหอประชุมใหญ่ อ.บัวใหญ่
-
09.00 - 15.00 น.
14 000723 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่ อบจ.และหอประชุมใหญ่ อ.บัวใหญ่
-
09.00 - 15.00 น.
15 000724 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่ อบจ.และหอประชุมใหญ่ อ.บัวใหญ่
-
09.00 - 15.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง 521 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง 522 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง 521 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้นถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 311 27 ก.ย. 2555 13.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 311 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง 523 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง เลาวัลย์ศิริ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 5 ห้อง เลาวัลย์ศิริ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 146 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 147 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 147 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 321 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 133 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 133 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องศิลปะ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร ๔ ห้อง ๔๒๔ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร ๔ ห้อง ๔๒๖ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร ๔ ห้อง ๔๒๑ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เต้นท์หน้าห้องศิลปะ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ดนตรี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง ห้องประชุมคงสามัคคี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง ห้องประชุมคงสามัคคี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง ห้องประชุมคงสามัคคี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมคงสามัคคี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
55 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง เวทีชั่วคราว 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้อง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้อง ห้องประชุมกุดรัง 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง หอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
73 000404 มายากล ม.1-ม.6
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000709 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
2 000704 เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
3 000705 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
4 000706 เดี่ยวโหวต ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
5 000707 เดี่ยวโหวต ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
6 000708 เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
7 000710 เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
8 000711 เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555
9 000712 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555
10 000713 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 09.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
4 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
5 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 09.00
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
8 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
10 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 2 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 27 ก.ย. 2555 09.00
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 28 ก.ย. 2555 09.00
14 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
15 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 27 ก.ย. 2555 09.00
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
17 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
18 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ใต้ถุนหอประชุม 35 ปี 28 ก.ย. 2555 09.00
19 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 27 ก.ย. 2555 09.00
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
22 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 28 ก.ย. 2555 09.00
23 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
24 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 09.00
25 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 09.00
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 09.00
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 09.00
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
32 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 13.00
33 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 09.00
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ใต้ถุนอาคาร 4 27 ก.ย. 2555 09.00
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 28 ก.ย. 2555 09.00
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 9.00
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ชั้น 2 28 ก.ย. 2555 9.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงอาหาร ห้อง E02 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงอาหาร ห้อง E02 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โรงอาหาร ห้อง E02 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 122 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 132 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 132 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 123 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 123 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 131 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 123 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ห้อง 126 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง ห้องประชุมกุดรัง 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000715 การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
4 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
5 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง 1 ห้อง 141 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
6 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง 1 ห้อง 141 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
7 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง 1 ห้อง 142
-
ตั้งแต่ 09.00
8 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองคง ชั้น 1 ห้อง 142 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
9 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 4 ห้อง 422 423 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
10 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 4 ห้อง 422 423 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
11 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 131 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
12 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 131 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
13 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 132 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
14 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 132 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
15 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 133 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
16 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 133 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
17 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 134 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
18 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองคง อาคาร 1 ห้อง 134 28 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
2 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
3 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
4 000718 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.4 8 ต.ค. 2555 09.00
5 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
6 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
7 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
8 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
9 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
10 000719 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 8 ต.ค. 2555 09.00
11 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง
-
00.00-00.00
12 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง
-
00.00-00.00
13 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง
-
00.00-00.00
14 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
15 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง
-
00.00-00.00
16 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2555 09.00 น.
17 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
18 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
19 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6 8 ต.ค. 2555 09.00 น.
20 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
21 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
22 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
23 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
24 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
25 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
26 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
27 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
28 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
29 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
30 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
31 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
32 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
33 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
34 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
35 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
36 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
37 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง หน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.
38 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
39 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
40 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
41 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
42 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
43 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
44 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
45 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
46 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
47 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
48 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง หน้าห้องอนุบาล 8 ต.ค. 2555 09.00 น.
49 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
50 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
51 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง โรงอาหาร 8 ต.ค. 2555 09.00 น.
52 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
53 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
54 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
55 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
56 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
57 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
58 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
59 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
60 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
61 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
62 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
63 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
64 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
65 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
66 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
67 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
68 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2555 09.00 น.
69 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
70 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
71 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
72 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
73 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
74 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.
75 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
76 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
77 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
78 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
79 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
80 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
81 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
82 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
83 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
84 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.3 8 ต.ค. 2555 09.00 น.
85 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
86 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
87 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
88 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
89 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
90 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
91 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
92 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
93 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
94 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
95 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
96 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
97 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
98 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
99 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
100 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
101 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
102 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคารอนุบาล 8 ต.ค. 2555 09.00 น.
103 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
104 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 8 ต.ค. 2555 00.00-00.00
105 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
106 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม
-
09.00 น.
107 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
108 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
109 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
110 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
111 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
112 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
113 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
114 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 312 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 323,324 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อาคาร 3 ห้อง 313,314 27 ก.ย. 2555 ตั้งแต่ 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 [044-462199 ,087-2583446 ,081-6611274,081-5791506
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]