สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรทัย  ศรีกลาง
 
1. นางรัตนา  รัตนคุณ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยาพร  ลานทอง
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  บุตรแก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชิยางคบุตร
 
1. นางสาวณัฐยา  ดอนเกิด
2. นางสาวรัชนี  สุครีพ
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  โสดาวิชิต
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธิป้อ
3. เด็กหญิงไพรวัลย์  สาศรีรัตน์
 
1. นางสาวณัฐยา  ดอนเกิด
2. นางสาวรัชนี  สุครีพ
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 49.99 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกมลฉัตร  สุกใส
2. เด็กชายเจตพล  บุตรมาน
 
1. นางสาวณัฐยา  ดอนเกิด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฤทธิ์ศรี
2. เด็กชายยุทธนา  จันทรานุช
3. เด็กหญิงละอองดาว  สุทธิอาศัย
4. เด็กหญิงสร้อยสุดา  วงศ์ชำนาญ
5. เด็กหญิงเกตุวรินทร์  จันทร์หอม
 
1. นางสุนิจ  โสดาวิชิต
2. นางสุพินดา  สุวิธรรมา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  คำศรีสุก
2. เด็กหญิงมินตรา  พันธพนม
 
1. นางสถาพร  สัตยารัตน์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธิดา  สองเมือง
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แก้วชิน
 
1. นางสาวกานดา  สิงห์ศิลป์
2. นายสมศักดิ์รักชาติ  ปานิเสน
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาพร  ตุละนะ
2. เด็กหญิงสุรีฉาย  ด่านพิมพ์
3. เด็กชายอธิวัฒน์  หารินไสล
 
1. นางรัตนา  รัตนคุณ
2. นางสถาพร  สัตยารัฐ
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  บัวเปื่อย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  โพธิ์ขาว
 
1. นางรัตนา  รัตนคุณ
2. นางสถาพร  สัตยารัฐ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วชิน
2. เด็กหญิงนฤมล  สหัสกัน
3. เด็กหญิงสุวีรพร  ไชยสงคราม
 
1. นางสุนิจ  โสดาวิชิต
2. นางไพเราะ  จันธิราช
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิราพร  พนักศรี
2. เด็กหญิงนันทพร  เทวงษา
3. เด็กหญิงสุนิตรา  ปัดชา
 
1. นางสุนิจ  โสดาวิชิต
2. นางไพเราะ  จันธิราช
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วชิน
2. เด็กชายพรชัย  เจริญใจ
3. เด็กชายราชัน  หารินไสล
 
1. นางสุนิจ  โสดาวิชิต
2. นายไพเราะ  จันธิราช
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิมมาหลวง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พันธพนม
3. เด็กหญิงรุจิรางค์  อินทวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  โคตรชมภู
2. นางสุพัตรา  ไชยจงมี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  อำภูกา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตรชมภู
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  ธงชัย
4. เด็กหญิงมะปราง  อินทวงษ์
5. เด็กหญิงรินลดา  แก้วกาบิน
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ฤทธิ์ศรี
 
1. นางสาวประภาพรณ์  นิลทร
2. นายสมศักดิ์รักชาติ  ปาณิเสน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิราพร  ทุมพลแก
2. เด็กหญิงนิภาพร  อินทบุผา
3. เด็กหญิงมลฤดี  ปัดชา
4. เด็กหญิงวิชุดา  ดอกบัวเผื่อน
5. เด็กหญิงสุวีรพร  ไชยสงคราม
6. เด็กหญิงอรยา   ทองแดง
7. เด็กหญิงเกษร  คำเป้ง
8. เด็กหญิงแววมณี  ลีเพ็ญ
 
1. นายสมศักดิ์รักชาติ  ปาณิเสน
2. นางไพเราะ  จันธิราช
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายใจ  แสนสุรินทร์
 
1. นางรัชนี  สิงหาพรม
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนันทกร  กลางยศ
2. เด็กชายบูรพา  สองเมือง
 
1. นางสาวโฉมนภา  เหง้าน้อย
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนพล  ปัดชาวัน
2. เด็กชายวีรพล  บวบสด
3. เด็กชายสมาคม  เพชรแสง
 
1. นางรัชนี  สิงหาพรม
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สุวันจันทร์
2. เด็กหญิงอุวรรณไร  บุญโส
3. เด็กชายเจษฎา  ปัดชา
 
1. นางวราภรณ์  โคตรชมภู
2. นางสุพัตรา  ไชยจงมี
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทิกา  บุญชาลี
2. เด็กหญิงพภัสสร  สัตตะบุตร
3. เด็กหญิงเมฑิตา  สักกุณา
 
1. นางวราภรณ์  โคตรชมภู
2. นางสุพัตรา  ไชยจงมี