สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุนารี  พันธ์สิงสอน
 
1. นางวรรณพร  วงศ์ชาลี
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐานทัพ  ดูริปี
2. เด็กชายสัตยา  สิ้นปี
3. เด็กชายอนุศักดิ์  วิชาชัย
 
1. นางนุศรา  วานิชย์
2. นางพนิดา  ทองชุ่ม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  เฟื่องฟู
2. เด็กชายปฏิภาณ  สาสุข
3. เด็กชายปรเมศร์  แสนหัวห้าว
 
1. นายชัยยุทธ  หมื่นสา
2. นางพนิดา  ทองชุ่ม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิตรานุช  เพ็งสุข
2. เด็กหญิงทัศนวรรณ   สาสุข
3. เด็กหญิงพรรณพษา  สวยมาก
 
1. นางพนิดา  ทองชุ่ม
2. นางวรรณพร  วงศ์ชาลี