หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2555   12 ต.ค. 2555   13 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 223 12 ต.ค. 2555 10.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 5 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีหน้าอาคาร 5 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 322 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.นค 1 ห้อง ห้องประชุมหินหมากเป้ง 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 สพป.นค 1 ห้อง ห้องประชุมหินหมากเป้ง 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สนามหน้าเสาธงชาติ 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 831 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
2 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 832 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 833 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
4 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
11 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
12 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
13 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
14 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
16 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
18 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
19 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
20 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
21 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
22 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
23 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
24 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
25 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
26 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
27 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
28 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
29 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
30 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
31 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
32 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
33 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
34 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีใต้ต้นจามจุรี 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
35 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีใต้ต้นจามจุรี 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
36 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีใต้ต้นจามจุรี 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
37 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีใต้ต้นจามจุรี 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
38 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีใต้ต้นจามจุรี 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
39 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีใต้ต้นจามจุรี 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
40 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวชมพู 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
41 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวชมพู 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
42 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวชมพู 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
43 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
44 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
45 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
46 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
47 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีหน้าอาคาร 5 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
48 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีหน้าอาคาร 5 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000704 เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000707 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000705 เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000706 เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000708 เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000709 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000710 เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000711 เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
9 000712 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
10 000713 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 311 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าเสาธง 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 5 12 ต.ค. 2555 09.00-15.00
4 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 312 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าเสาธง 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 3 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เต้นท์ ๑ หน้าอาคาร ๑ 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 3 12 ต.ค. 2555 09.00-15.00
9 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เต้นท์ ๒ หน้าอาคาร ๒ 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 4 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เต้นท์ ๔ หน้าอาคาร ๗ 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ลานแหล่งเรียนรู้ 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 4 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ลานแหล่งเรียนรู้ 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 4 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ลานแหล่งเรียนรู้ 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
17 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เต้นท์ ๑ หน้าอาคาร ๑ 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 4 12 ต.ค. 2555 13.00-15.00
19 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 5 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 321 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 311 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 311 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 211 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 312 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 212 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 213 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 312 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
8 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 214 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 221 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 222 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 223 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 224 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]