สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงทินทิสสา ขาวเผือก  เอย์
 
1. นายศราณุพงษ์  วิจิตเกตุธีรชัย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐกนก  ผกาแก้ว
2. เด็กชายพีรนัฐ  มีชัย
 
1. นางชุติมา  อัมพุนันทน์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายมรุเดช  ตระกูลเกษทอง
2. เด็กชายเรืองวิทย์  สุวรรณเนตร์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน์
2. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์