งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 000099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงนภัสสร    ยิ่งนอก
2. เด็กหญิงกมลพรรณ    จิรานุวัฒน์
1. นางจันทร์เพ็ญ    เดชโนนสังข์
2. นายไพโรจน์    เดชโนนสังข์
2 โรงเรียนวัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1. เด็กชายภัคพงศ์    จิตจำ
2. เด็กชายกริชฎา    เพชรประพันธ์
1. นายภาณุรักษ์    รักษาวงศ์
2. นางศิริกร    บุรีแสง
3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 1. เด็กชายกิตติธร    โชติสวัสดิ์รักษา
2. เด็กชายนรบดี    กังสุกุล
1. นายทวีศิลป์    ซื่อสัตย์
2. นายวิเชียร    เพชรรัตน์
4 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงเดือนฉาย    อิศรเสนา ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงสุธิดา    ยอดบุตร์
1. นางกัลยา    จุลเดชะ
2. นางสาวนิศากร    ดีแจ้ง
5 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 1. เด็กหญิงวิชวิมล    สังฆะสอน
2. เด็กหญิงชนิดา    นาฝาย
1. นายช่อ    สอนจีน
6 โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก สพป. กาญจนบุรี เขต 3 1. เด็กชายสมชาติ    ปุณนะกรี
2. เด็กชายสุรทิน    พิชิตชัย
1. นายกิตติพงษ์    แสนพงษ์
2. นางฐานิตา    อินนามเพ็ง
7 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    แปลงเหมือน
2. เด็กชายอานนท์    เพ็ชรโยธิน
1. นางวริทธิ์นันท์    จันทร์สี
2. นายบรรเลง    ภิญโญ
8 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 1. เด็กชายอับดุลฮากีม    แวกะจิ
2. เด็กชายอาริฟีน    มะลี
1. นางสาวมีนา    ชายมัน
2. นางวันมาเรียะ    ประจัน
9 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาพิราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    นิ่มแก่น
2. เด็กชายมนทวี    ประสพสุข
1. นายธงชัย    ต้นทัพไทย
10 โรงเรียนโชคมณีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์    แก้วผาง
2. เด็กหญิงราษิณี    แฝงฤทธิ์
1. นายกรวิชญ์    ขอบทอง
2. นายสมพจน์    เจริญโชคมณี
11 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์    รัตนาจารย์
2. เด็กหญิงเพียงพักตร์    ราศรี
1. นางวัฒนา    มาเกิด
2. นางดารณีย์    ภูวนาถ
12 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายทรงเกียรติ    พนมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเจตสุภา    แก้วตา
1. นางพิชชารีย์    สันติบวรวงศ์
2. นางรัชนีวรรณ    วรรณพิรุณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................