งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 000046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติพร    อยู่สุข
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    ลานขามป้อม
1. นางดวงใจ    แนวโนนทัน
2. นางรุ่งอรุณ    นนทิจันทร์
2 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ปินตานา
2. เด็กหญิงณัฐฉันทชา    จันทร์ชวัลถ้อย
1. นางจินตนา    อุทัย
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สพป. เชียงราย เขต 4 1. เด็กหญิงชาริณี    แก้วกิริยา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    บุญเทียม
1. นายรุ่งธรรม    บุญสุระ
2. นางกัญญา    บุญสุระ
4 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 1. เด็กหญิงสุกานดา    จิตรอักษร
2. เด็กหญิงกฤติกา    ชั้นวรรณกุล
1. นางสาวมยุรี    วัชรสุนทรพงศ์
5 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    หนูกระโทก
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    หน่วงกระโทก
1. นางสารภี    พึ่งจันคุม
2. นายสมศักดิ์    พึ่งจันดุม
6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายคณิศร    คุณารักษ์
2. เด็กชายชนาธิป    ศรีทรัพย์
1. นางจุฬาทิพย์    บุญฤทธิ์
2. นางจุฑามาศ    ประชุม
7 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    โมฆรัตน์
2. เด็กหญิงสุธีร์วรา    สาลำ
1. นางวัจนา    นามน้าวแสง
2. นางคำพู    ไชยฮะนิจ
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง เขต 1 1. เด็กหญิงศิริพร    พลเมือง
2. เด็กหญิงไพลิน    ยุงหนู
1. นางนรีนันทน์    แคว้นโอฬาร
9 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 1. เด็กหญิงพนิดา    ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงเมธาพร    อุเทนสุด
1. นางรวีวรรณ    อัมพะวา
2. นางเยาวมาลย์    ตันประดับสิงห์
10 โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ สพป. สระแก้ว เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    เวชวิมลรัตนา
2. เด็กหญิงมลทิตา    เกตุตะคุ
1. นางสาวดลพร    ประภาชื่นชม
2. นางสาวสมบัติ    เกษศรี
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    จันทร์เจาะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    มั่นเอี่ยม
1. นางสาวสมใจ    แจ่มกระจ่าง
2. นางพัชราภรณ์    อินทรโชติ
12 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์    สินเธาว์
2. เด็กหญิงนัทธมน    สีอ่อน
1. นางอัจฉรา    สุขใส
2. นางจารุนันท์    วีรุปกรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................