งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 000133
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    แท่นอินทร์
1. นางดรุณี    เมฆรุ้งนภา
2 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด เขต 1 1. เด็กหญิงเมธาพร    สารศรี
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ธนาธิพันธุ์
3 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ธรรมเนียมมี
1. นายสมพร    แก้ววัน
4 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 1. เด็กชายฐิติกร    เขียนสอาด
1. นายไพฑูรย์    แตงทอง
5 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 1. เด็กชายสราวุฒิ    นุชนารถ
1. นางสาวอาภรณ์    ภิญโญภาวศุทธิ
6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โตมา
1. นางไพรินทร์    จันทร์แดง
7 โรงเรียนบ้านพงยือไร สพป. ยะลา เขต 1 1. เด็กชายมูฮำหมัดรุสดี    สาและ
1. นางบุศยรินทร์    ภู่ทับทิมธนพัฒน์
8 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายพีระพัฒน์    ภู่ทอง
1. นายพิชิต    บรรเทา
9 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายนราธิป    เกตุพงษ์
1. นางสุกัญญา    สมสะอาด
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล เขต 1 1. เด็กชายนัฐวัฒน์    พิทักษ์วัฒนานนท์
1. นายสอแล๊ะ    หมันเร๊ะ
11 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 1. เด็กชายสุรวุฒิ    ตีบนอก
1. นางสาวบุญตา    เกียวกุล
12 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    คล่องธัญกรณ์
1. นางเกษร    นวลดอกไม้
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................