หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิทูร สุขสำราญ ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
2 นางสาววิภา รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
3 นางสาววาสนา ใจเด็ด ครู โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
4 นายจิรศักดิ์ ใจเรือง ครู โรงเรียนบ้านแวด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
5 นายศักดา จันทร์กลั่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.เขต 10 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
6 นางสาวธิดารัตน์ สร้อยจักร ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.เขต 28 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
7 นายบุญส่ง จันทร์ใด ครู โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป.ยโสธร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
8 นายชัชวาล มูลมณี ครู โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
9 นางสาวกรรณิการ์ กวางคีรี ครู โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม.เขต 8 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
10 นางบุศรา สวนสำราญ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
11 นางมณฑา รักธรรม ครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
12 นายวศิน แก่นสนธิ์ ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม.เขต 42 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
13 นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
14 นางสุพิชฌาย์ จิตสม ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
15 นางสาวชลฤทัย ทวีแสง นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
16 นางอังคณา พรหมชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล สพป.นครสวรรค์ เขต 3 คณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
17 นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ประธานคณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
18 นางสาวสุนทรี หิมารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 9 รองประธานคณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
19 นางสาวศศินันท์ จรรยา ครู ช่วยราชการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
20 นางสาววีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
21 นางสาวพรนิภา ศิลป์ประคอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อำนวยการประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
22 นายอิทธิชัย ไชยสวน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อำนวยการประมวลผล รายงานผลการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
23 นายกำจัด คงหนู ผอ. สพป.ปทุมธานี เขต 1 การดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์
24 นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร รอง ผอ. สนก. การดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์
25 นายปราโมทย์ ขจรภัย ศน. สพป. กรุงเทพมหานคร การดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์
26 นางสาววรนุช รุ่งเรืองเจริญกุล นวศ. สนก. การดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์
27 นางสาวมาลี กิตติอุดมเดช นวศ. สนก. การดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์
28 นางรัชทิตา เชยกลิ่น นวศ. สนก. การดำเนินงานการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์
29 นางสาวพรรณงาม เสาะแสวง ศน. สพม. เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
30 นางสาวณัฏฐศศิ โคตรวิบูลย์ นวศ. สพป.ระยอง เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
31 นายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผอ.โรงเรียนวัดท่ากุ่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
32 นายสุมงคล ดีมาก โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป.นครราชสีมา เขต 6 จัดกิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
33 นางสุรีย์พร เพชรประดับ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
34 นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
35 พันโทถวัลย์วงศ์ วสยางกูร ข้าราชการบำนาญ จัดกิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
36 นายวรกาญจน์ สุขสดเขียว อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
37 นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน ศน. สพป.เชียงราย เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
38 นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ ศน. สพป.ชลบุรี เขต 2 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
39 นายอินสวน สาธุเม ศน. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
40 นางสาวนันทพร บุญวาส โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป.ชัยนาท กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
41 นางจันทิมา วัชระคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
42 นายประเชิญ นาคนคร ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
43 นายปฎล เปรมปรีดิ์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
44 นางสาวพิไลลักษณ์ จ่าเมือง ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นายสุเมธ ประภาสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นางสุภาดา พูนศรีโชติ ศน. สพป.เชียงใหม่ เขต 3 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นางเพลินพิศ อยู่สำแดงกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นายชัชวาล เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางสุวรรณี หมั่นสระเกษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 นางจิราพร ศิริภัทรสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นางจุฑาพร พงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52 นายสมศักดิ์ สุขกำเนิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 เด็กชายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 เด็กชายเวทิต กัลย์จรัส นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นางโฉมนภา วัชรัมภา โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 1 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 นายวัชรศักดิ์ จิตรแน่น โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
57 นายวัชรศักดิ์ จิตรแน่น โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
58 นางสาวหทัยชนก บุญมาก โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) สพม. เขต 5 กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
59 นางสาวสายพิณ สูญยี่ขัน พนักงานธุรการ สนก. กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 นางสาวจุฑารัตน์ ก๋องคำ พนักงานพิมพ์ดีด สนก. กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
61 นางสาวศรัญญา โชติ พนักงานบันทึกข้อมูล สนก. กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
62 นายบดินทร์ วรวสุ พนักงานพิมพ์ดีด สนก. กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
63 นายภาณุวิชญ์ สุโสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนก. กิจกรรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 น.ส.ปัจฉิมา พรมวงษ์ ประสานงานโครงการ คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
65 นายพรชัย ลีลาภิวัตนานนท์ Project โครงการบรีสฯ คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
66 น.ส.กรรณิการ์ แป้นใหญ่ ประสานโครงการ คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
67 น.ส.กุลศยา คมขำ Account Manager คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
68 นายไชยพร อัมราสัย Project Manager คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
69 นายอรรถพล เส้นทอง Business Unit Director คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
70 น.ส.ศรีสกุล นิยมฤทธิ์ ประสานงานโครงการ คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
71 นายสุรศักดิ์ เพชรศรี Project Executive คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
72 นายสุทธิพงษ์ โชติวิพัฒน Project Executive คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
73 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
74 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
75 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
76 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
77 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
78 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
79 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
80 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
81 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
82 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
83 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
84 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
85 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
86 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
87 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
88 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
89 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
90 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
91 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
92 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
93 นายธันยบรูณ นรกิจ บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
94 นายณัฐวุธ ประภาศิริรัตน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
95 นายธนกฤต คงด้วง บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
96 นายวราห์ มหัตพล บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
97 นายต้อย พรมลักษณ์ บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
98 นายสุวิทย์ ปลาทะกัง บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
99 นายบรรจง แสนสุข บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
100 นายบุญลักษณ์ เกษีสังข์ บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
101 นายประคอง หินจันทร์ บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
102 นายสมเด็จ ทรัพย์สาราญ บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
103 นายสุริยา อาศัยนา บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
104 นายฉัตรชัย บุญช่วย บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
105 นายคำสันต์ สารนอก บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
106 นายคำฉัน ทาริม บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
107 นายวสันต์ ทาริม บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
108 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
109 ทีมงาน บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงงานจิตอาสา
110 นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
111 นายสมชาย สำอางค์กาย นักประชาสัมพันธ์ ชพ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
112 นายนาวิน จันโทสถ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 1 จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
113 นายทินกร กล่ำทอง นักประชาสัมพันธ์ ชพ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
114 นายไพรัช นวลขำ นักประชาสัมพันธ์ ชพ.สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
115 นางสาวศิรินารถ หมูเทพ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำปาง เขต 1 จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
116 นายพิษณุ ธรรมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ ชพ.สพป.สงขลา เขต 2 จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
117 นางวรางคณา อนันตะ นักประชาสัมพันธ์ ชพ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
118 นางสาวผ่องผิว สุทธิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 2 จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
119 นางนวเนตร ยอดอุดม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครปฐม เขต 2 จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
120 นายสุเมธ บรรเทาวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.สพป.จันทบุรี เขต 1 จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
121 นางสาวเพียงแข เติมภิญโญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
122 นางสถิรา ปัญจมาลา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
123 นางกรุณา ศิริฤกษ์อุดมพร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
124 นางสาวทิพวรรณ์ เมืองเสน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
125 นายสุชาติ วงษ์ซีวะสกุล เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
126 นายบรรจง ตั้งคำ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
127 นางชุติมา สารมะโน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
128 นางสาวศศิธร รอดภัย เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
129 นายกำธร สาธา นายช่างศิลป์ชำนาญงาน สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
130 นายธนิสร อินทรประเสริฐ พนักงานตรวจทานข้อมูล สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
131 นายวุฒิภัทร ฤทธิ์จันทร์ พนักงานตรวจทานข้อมูล สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
132 นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร์ พนักงานพิมพ์ดีด สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
133 นายธวัชภัย โพธิ์ศรี พนักงานพิมพ์ดีด สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
134 นางจารุภา สังขารมย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
135 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
136 นางสาวอัมพร กิตติวาณิชย์สกุล เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน สพฐ. จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น
137 นางศกุนตลา สุขสมัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สวก. ดำเนินการจัดการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
138 พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สวก. ดำเนินการจัดการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
139 นายชูเกียรติ เกิดอุดม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สวก. ดำเนินการจัดการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
140 นายศตรรฆ ประจงค์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สวก. ดำเนินการจัดการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
141 นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สวก ดำเนินการจัดการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
142 นางสาวพนิดา บัวมณี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สวก. ดำเนินการจัดการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
143 นางศรินทร ตั้งหลักชัย พนักงานธุรการ ชำนาญงาน สวก. ดำเนินการจัดการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
144 นายสมบูรณ์ ฉ่ำชื่น พขร. สอ ดำเนินการจัดการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
145 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
146 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
147 นางสาวจันทนา ขำปัญญา ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
148 นายเศวต รามฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
149 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
150 นายพีรวัส นาคประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
151 นายอภัย จันทร์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
152 นายบุญธรรม รัตนะ รองผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
153 นายสมเกียรติ ศรีแย้มวงศ์ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
154 นายอดิศักดิ์ บัวดี โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
155 นายธีรพงษ์ มาทอง โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
156 นายดำรงศ์ศักดิ์ บุตรยศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
157 นายปิโยรส ปู่เถา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
158 นายเดชชัย เกิดน้อย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
159 นายศุภวิชญ์ ล่องแพ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
160 นายอุทัยวุฒิ วุฒิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
161 นางสาวอชิรา อุ่นแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
162 นางสาวอำพร ไชยแสง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
163 นางสาวหทัยกาญจ์ จันทร์ลอย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
164 นายนพเก้า ต้นแพง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
165 นางสาวธนาวรรณ บุญเพ็ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
166 นายศักดา เรืองเดช ผอ.โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
167 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
168 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
169 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผอ.โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
170 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปััตตานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
171 นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
172 นายเรืองเวช ผาสุข ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
173 นางพวงทอง ศรีวิัลัย ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
174 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
175 นายนุกูล ศรีขลา ผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
176 นายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
177 นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
178 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
179 นายสุมนต์ มอนไข่ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
180 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
181 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
182 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
183 นายณรงค์ บุตรย่อง ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
184 นายประสิทธิ์ สถาพรจตุรวิทย์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
185 นายนูซี มะเด็ง ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
186 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
187 นายสิกขวัฒน์ ขวัญแก้ว ผอ.โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
188 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
189 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
190 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
191 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
192 สิบเอกสมหวัง พิลาทอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
193 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
194 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
195 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดดระบี่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
196 นายอุบล ธนาสัย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
197 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
198 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
199 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
200 นายเดช สุธรรมปาง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
201 นางจินดา อู่นทอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
202 นายเอนก ไชยวงค์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
203 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
204 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
205 นายรังสิวุฒิ สุวรรณ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
206 นายประสิทธิ์ คำชมภู ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
207 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
208 นายประชา โชติรัตน์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
209 นายสุรพล เสนบุญ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
210 นางจิตรา เรืองมณี รองผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
211 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง รองผอ.โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
212 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผอ.โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
213 นายบุญธรรม รัตนะ รองผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
214 นายเฉลิมศักดิ์ คำงาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
215 นายศุภพงศ์ เอียดยีสะอิ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
216 นายฮาซัน มามะเร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
217 นางสมศรี จันทร์แดง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
218 นางนฤมล ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
219 นายเถลิงศักดิ์ อาจธรรม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
220 นายนิอิมรอน มะเด็ง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
221 นายอับดุลการี มะหาดุง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
222 นายฮัมเซาะ โมง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
223 นางสาวธวัลรัตน์ เสียมกระโทก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
224 นายอำนาจ กองทุ่งมน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
225 นายสามารถ เศษศรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
226 นายสลิต พิมวาปี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
227 นายจักรพงษ์ หมื่นสุ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
228 นางสาวสุพัตรา นามวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
229 นางสาวกาญจนา ถาแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
230 นายวีระ กิ่งแก้ว ผอ.โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
231 นางวริศรา วงค์มุสิก ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
232 นายมามะซูฟี อารง ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
233 นางยุพิน คำปัน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
234 นายทศพล ภูวมาส ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
235 นายยม ดำรงเชื้อ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
236 นายธโนทัย ศิริวิทชัยพร ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
237 นายชัชวาลย์ ตั้งสกูล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
238 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
239 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
240 นางอภิชา ถีรพันธ์ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
241 นายเนาวรัตน์ สมุทรโคตา ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
242 นายสำเริง กิปัญญา ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
243 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิช ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
244 นายณรงค์ ศิริเมือง ผอ.โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
245 นางมิรินดา เหลืองทอง รองผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
246 นางสาววรินทิพย์ หมีแสน รองผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
247 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเหล็ก รองผอ.โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
248 นายราเชนทร์ ไชยทิพย์ รองผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
249 นายศรยุทธ์ เรืองน้อย ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
250 นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
251 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
252 นายสุกิจ ไชยนวล ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
253 นายประสิทธื์ สถาพรจตุรวิทย์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
254 นายสุุมนต์ ม่อนไข่ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
255 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
256 นางทัศนีย์ สิงห์วงศ์ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
257 นายครรชิต ฝายนันชัย ผอ.โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
258 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผอ.โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
259 นางสุจินต์ สว่างศรี ผอ.โรงเรียนลพบุรีปััญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
260 นางมาลินี ชำนาญณรงค์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
261 นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่่จัน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
262 นายดำรงค์สิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
263 นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์ รองผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
264 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
265 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
266 นางพิกุล เลียงสิริพงศ์ ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
267 นายอำนาจ ชนชนะชัย ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
268 นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
269 นายสุรางค์ วิสุทธิสระ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
270 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
271 นายชูศักดิ์ มาลัยวงศ์ ผอ.โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
272 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
273 นายศักดา เรืองเดช ผอ.โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
274 นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ รองผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
275 นายสุชัดร์ จันทรรัตน์ รองผอ.โรงเรียนโสตศศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
276 นายพรีวัส นาคประสงค์ รองผอ.โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
277 นายสังคม นกแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
278 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
279 นางสมพร หวานเสร็จ ผอ.โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมรานูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
280 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
281 นายสันติ ฤาชัย ผอ.โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
282 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
283 นายจรุงเวทย์ ชูสกูล ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
284 นายณรงค์ อุดมแตง พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
285 นายสุรสิทธิ์ มิตรชื่น พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
286 นายสมพร บัววกล่ำธนกิจ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
287 นายยสุชาติ ราชบรรเทา พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
288 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
289 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
290 นายมงคล มีทอง รองผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
291 นางจิตรา เรืองมณี รองผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
292 นางสาวนิรารรณ ทองระอา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
293 นายอนุชิต วันสุข ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
294 นางสาวพิไลลักษณ์ ประทาพันธ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
295 นายอดิศักดิ์ สอนทอง ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
296 นางสาวจันทิมา สอนทอง ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
297 นางพัชรี สุขสบาย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
298 นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
299 นายยรรยง ดวงมะยศ พนักงานราชการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
300 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนิทรรศการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
301 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
302 นางเงาแข เดือนขุนทด ผอ.โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
303 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
304 นายรังสิวุฒิ สุวรรณ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
305 นางกัญยา เคหารมย์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
306 นายชาญณรงค์ รัตนา ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
307 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
308 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
309 นางสาวอำพร ราชติกา ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
310 นายธวัช ขุริมนต์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
311 นายเอนก ไชยวงศ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
312 นางสาวธนกร ฤทธิแผลง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
313 นางอังคณา พลังกูร รองผอ.โรงเรียนโสตศศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
314 นายจรูญ วิเศษโวหาร ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
315 นางสาวรัชฎาภรณ์ พ่อบุตรดี ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
316 นางสาวจริญา สุธรรมแจ่ม ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
317 นางนารี สกุลภุชพงษ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
318 นายวัชระ อินทนนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
319 นางวาสนา น้ำเพ็ชร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
320 นางสาวญาดา พิพัฒนวรคุณ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
321 นางสาวกำไลทอง ดีแฮ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
322 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
323 นายชลิต วิพัทนะพร ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
324 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
325 นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
326 นางสาวภัทรพร เล็กประเสริฐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
327 นายพีรยุทธ ครุฑธา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
328 นางอาณดา พรหมอินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
329 นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
330 นายธีรพล พูนเพิ่ม ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
331 นางสาวเกษรา วงศ์จอม ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
332 นางสาวิตรี เจริญผล ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
333 นายทวี จันหนู ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
334 นายอำพล ศักดาวงษ์ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
335 นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร รองผอ.โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
336 นางศุภลักษณ์ มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
337 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผอ.โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
338 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
339 นายปกรณ์ อาจมิตร ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
340 นายไพรัช ศรีพลัง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
341 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
342 นายสมชาย ชนันชนะ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
343 นางวีระดี กองแก้ว รองผอ.โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
344 นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล รองผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
345 นางเพ็ญศรี คำสิ่งห์ รองผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
346 นายวิระศักดิ์ สุขอินทร์ รองผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
347 นายเนื่อง โตเขียว รองผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
348 นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
349 นายสมถวิล หมื่นสีเขียว ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
350 นางรุ่งทิพย์ อุ่นเมือง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
351 นางสาวธัญลักษณ์ นิติภากรณ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
352 นายชรินย์ แกล้วกล้า ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
353 นางสาวจุฑามาศ เครือสาร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
354 นายวิรัตน์ สุทัศน์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
355 นายธนาพล ศาศวัตภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
356 นายกฤตภพ นิลภูศรี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
357 นางสาวอุษา ดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
358 นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
359 นายสุริยัณห์ สมกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
360 นายสาคร กลิ่นจำปา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
361 นางสาวแจ่มจันทร์ ดันดั้น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
362 นางสาวปวีณา ใจขันทะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
363 นางธนัญญา สวัสดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
364 นางสาววรรณเพ็ญ ปิ่นประดับ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
365 นางสาวปิยธิดา ภู่ระหงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
366 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
367 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
368 นายประยุทธ พุกทอง รองผอ.โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
369 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ รองผอ.โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
370 นางวนิดา จิตรอาษา รองผอ.โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
371 นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
372 นายพิชัย อินต๊ะงาม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
373 นายพรรษวิชญ์ รัตติเจริญวงษ์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
374 นางสาวชริกา ไชยเดช พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
375 นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
376 นางสาวอัจฉราพรรณ คำยวง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายลงทะเบียน (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
377 นายวิสัน สุคะมะโน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
378 นายวินัย รูปขำดี ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
379 นายสิทธิพงศ์ คำพรม ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
380 นายจีรศักดิ์ สารกรณ์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
381 นายนรากร พุทธวงศ์ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
382 นายเชิดชัย ใสแจ่ม ครูโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
383 นายสนธยา รัตนวรรณ ครูโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
384 นางสาวระพีพรรณ ระพีพรรณ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
385 นายนิรพล บุญทา ครูโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
386 นายสุบิน ประสพบัว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
387 นายอนัน พิศตะคุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
388 นายณัฐวุฒิ สองทิศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
389 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
390 นางสาวสุดารัตน์ นามบันลือ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
391 นายสิทธิพร สุวรรณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
392 นางสาวพิมลนาฎ พิพัฒนวรคุณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
393 นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
394 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
395 นายชาตรี สุทธวี รองผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
396 นางเกศสุดา พยุงเกษม ครูโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
397 นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
398 นายสุจินต์ สว่างศรี ผอ.โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
399 นางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศน. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
400 นายวิรัช กล้าหาญ ผอ.โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
401 นายสมชาย คำนวนศักดิ์ รองผอ.โรงเรียนลพบุรรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
402 นางสาวอภิญญา บุณยเกียรติ พนักงานราชการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
403 นายธัชกร ธรรมมะ พนักงานราชการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
404 นายเทิดทูน บุญประกอบ พนักงานราชการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
405 นายสถาพร แสวงหา พนักงานราชการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
406 นางสาววัชรี แสงกุล พนักงานราชการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
407 นางสาวนงลักษณ์ สงวนประเสริฐ พนักงานราชการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
408 นางสาวจิราพร อิมบุญอาบ พนักงานราชการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
409 นางสาวเบญจวรรณ ไหมทอง พนักงานราชการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
410 นางอติพร นาสมโภชน์ พนักงานราชการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
411 นางสาวณัฐนิช ขวัญเทศ ครูจ้างสอนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
412 นางณัฐกุล กาบตุ้ม ครูจ้างสอนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
413 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
414 นางสาวศิริพร พิมพ์ดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
415 นางสาวสุววรรณา ลีลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
416 นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
417 นางสาวนารีรัตน์ เจริญเดช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
418 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
419 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
420 นางสาวกระฐิน อุดยะเขื่อน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
421 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
422 นางสาวอัมพวัน กองพันธ์ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
423 ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา สาวะจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
424 นางพรรษรัตน์ บุญประกอบ พนักงานราชการ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
425 นางสาวชนกร ซ่ำศาสตร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
426 ส.อ.หญิงเสาวลักษณ์ ขันซ้าย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
427 นางสาวฐาปนี ขาวนิลรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประมวลผล และเกียรติบัตร(โซนสุดยอดเด็กพิเศษ)
428 นางพนิดา วิชัยดิษฐ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) ดำเนินการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์
429 นางนิรมล โพธะ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์
430 นายประสงค์ นารถอุดม โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์
431 นางสาวกัลยา ตุลพิจิตร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์
432 นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศน. สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์
433 นางจิณห์นิภา ดำสนิท สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) ดำเนินการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์
434 นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง ศน. สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์
435 นางชวลา ศาลิโกเศศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์
436 นางสาววาสนา กรเกตุ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) ดำเนินการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์
437 นางลำดวน ไกรคุณาศัย สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
438 นางสาวสุภาวดี มิสุนา โรงเรียนวัดหนองหลุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
439 นางอารี แก้วสถิตย์วงศ์ ศน. สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
440 นายสุวิทย์ สวัสดิ์ศรี สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) ดำเนินการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
441 นายชัยรัตน์ พละเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
442 นางสาวเพ็ญศิริ ฤทธิ์กร โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
443 นางวัชรินทร์ ทองวิลัย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) ดำเนินการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
444 นางพนิดา วิชัยดิษฐ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) ดำเนินการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
445 นางนฤมล โล่ห์ทองคำ ศน.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
446 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
447 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศน.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
448 นางนันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช ศน.สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
449 นางสุนิสา เดชะวงศ์ ศน.สพป.ลำปาง เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
450 นายโสวัฒน์ พรมสุพรรณ ศน.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
451 นายทินกร ชาทอง ศน.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
452 นางวารีรัตน์ ทวยสอน ศน.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
453 นางบังอร ควรประสงค์ ศน.สพม.17 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
454 นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
455 นายเฉลียว จุลมุสิก ผอ.ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
456 นายพรหมเทพ สุขศิริสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ. ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
457 นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศน.สพป.สุโขทัย เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
458 นางอุรัย พรรณพุ่มพฤกษ์ ศน.สพป.ชัยนาท ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
459 นางรวิสา สมานรักษ์ ศน.สพม. เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
460 นางธนพรรณ รอดกำเหนิด ศน.สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
461 นายณัฐพล คุ้มวงศ์ ศน.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
462 นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศน.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
463 นายปัญญา เจริญพจน์ ผอ.ร.ร.สะแกราชวิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
464 นายไพโรจน์ ศิริ ผอ.ร.ร.ไชยปราการ สพม.เขต 34 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
465 นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ ผอ.ร.ร.แม่แตง สพม.เขต 34 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
466 นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณ ศน.สพป.ลำปาง เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
467 นายสุรพล ยังวัฒนา ศน.สพป.เชียงราย เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
468 นางอุไรวรรณ ภูเจริญ ศน.สพป.นนทบุรี เขต1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
469 นางนปภา ศรีเอียด ศน.สพป.ปัตตานี เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
470 นางวรทิพ จันทรา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
471 นายกิติศักดิ์ หงษ์วิไล ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
472 นางมณี มั่งคั่ง ผอ.ร.ร.บ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
473 นายสุนันต์ ธีระบัญชร ผอ.ร.ร.ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 สพป.สงขลา เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
474 นายประสพ เพชรจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
475 น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ. ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
476 นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ศน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
477 นางภาวนา นัครามนตรี ศน.สพป.ปัตตานี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
478 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล ศน.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
479 นายมงคล มาเวียง ศน.สพม.เขต 20 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
480 นางสาวจารุกัญญ์ วงศ์ไชย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
481 นายสมชาย เสมากูล ผอ.ร.ร.บ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
482 นายสามารถ กอนอยู่ ผอ.ร.ร.วัดกระบังมังคลาราม สพป.พิษณุโลก เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
483 นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผอ.สนก.สพฐ. ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
484 นางวันทนา ธาราวร ศน.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
485 นางสาววราภรณ์ วงศ์ใหญ่ ศน.สพป.พะเยา เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
486 นางแสงอัมพา บำรุงธรรม ศน.สพป.เชียงราย เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
487 นายประถม เมืองอินทร์ ศน.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
488 นายแจ่ม ธาราวร ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
489 นายอรรถพร คำธร ศน.สพป.ตาก เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
490 นายสมเกียรติ สิงหกูล ผอ.ร.ร.บ้านม่วง สพป.ลำปาง เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
491 นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพฐ. ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
492 นางอัจฉรา บัวแย้ม ศน.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
493 นางทิพย์สุดา อำนวย นวศ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
494 นางศรีเศวต จอมหงษ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
495 นางนัดดา ธรรมวงศ์ผล ครู ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม.เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
496 นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.ร.ร.บ้านจับไม้ สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
497 นายวรศักดิ์ สมฤทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
498 นายประพงศ์ ชูตรัง ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
499 นางสมหมาย เกษร ศน.สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
500 นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศน.สพป.เลย เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
501 นางสาวอมรรัตน์ คงประทีป นวศ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
502 นายสมนึก ภูวศานต์ ศน.สพป.บึงกาฬ ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
503 นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศน.สพป.ราชบุรี เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
504 นายสมคิด วรรณภพ ศน.สพป.น่าน เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
505 นายไพฑูรย์ สีสังข์ รองผอ.ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สพม.เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
506 นายมนัด ตั้งเส้ง ศน.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
507 นายธนกรกฤษ อินมล ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
508 นาวสาวสิริกร กระสาทอง ศน.สพป.ลพบุรี เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
509 นางสาวบุศรินทร์ บุญรอด นวศ.สพป.สิงห์บุรี ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
510 นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี นวศ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
511 นางเกศกัญญา อนุกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพฐ. ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
512 นางเพ็ญพร พุ่มกุมาร ศน.สพม. เขต 9 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
513 นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ นวศ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
514 นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล ศน.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
515 นางวาริน จำรัส ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ระยอง เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
516 นางสายพิณ เพชรสีเงิน ศน.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
517 นางสายพิน เพชรศรีเงิน ศน.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
518 น.ส.มณฑารพ กาศเกษม ศน.สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
519 นางจารุพรรณ รัตนพันธ์ ครู ร.ร. บ้านบางด้ง สพป.พังงา ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
520 นางศิรประภา เรืองเศรษฐี ครู ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม.เขต 18 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
521 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า ศน.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
522 นางกาญจนา พุฒฉาย ศน.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
523 นางสาวสุภมาส จินะราช นักวิชาการศึกษา สพม.เขต 36 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
524 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
525 นางสิรภัทร เกิดผล ศน.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
526 นางอรวรรณ คำมณี ศน. สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
527 นางอนงค์ ขวัญแน่น ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านไทรย้อย สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
528 นางอัจฉรา คหินทพงศ์ ผอ.ร.ร.วัดลาดระโหง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
529 นางจินดา ตุ่นหล้า ศน.สพป.เชียงใหม่ เขต ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
530 นางดนยวรรณ ขุนปราบ ศน.สพป.สงขลา เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
531 นางสาวเนตรนพิชญ์ จำปาทองเทศ ศน.สพป.ยะลา เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
532 นางจิราวรรณ พันนุกิจ ศน. สพป.เพชรบุรี เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
533 นางดุษิตา สมบัตินันท์ ศน. สพป.อุดรธานี เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
534 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศน. สพป.อุดรธานี เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
535 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศน. สพป.อุดรธานี เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
536 นางสาวปริญญา บรรดาพิมพ์ ศน. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
537 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศน.สพป.นครพนม เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
538 นางญานภร นันทพานิช ศน.สพม.เขต 6 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
539 นางสุภาพร อินทร์ทอง ศน.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
540 นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศน.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
541 นางกมลชนก ทองไทย ศน.สพป.กทม. ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
542 นางสาวสมปอง ผิวผ่อง ศน. สพป.อุดรธานี เขต 4 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
543 นางรชฏ กันทะรัญ ศน. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
544 นางฉัตรปวีน์ จิตรายศโชติกุล นวศ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
545 นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศน.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
546 นายประเทือง เข็มเพชร ศน.สพป.พิจิตร เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
547 นางวัฒนา เมืองงาม ศน.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
548 นายศุภกร มรกต ศน.สพป.ราชบุรี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
549 นางวิรัลพัชร รินลดาทิตาวีร์ ผอ.ร.ร.บ้านท่ากระเทียม สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
550 นายนริศ พันธุ์แดง ครู ร.ร.อนุบาลโพธาราม สพป.ราชบุรี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
551 นายณรงค์ แช่มช้อย พนง.บริการ ร.ร. บ้านท่ากระเทียม สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
552 นายสำรอง จงศรี พนง.บริการ ร.ร. บ้านหันตะเภา สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
553 นายวิโรจน์ น้อยสำเนียง ศน.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
554 นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุม ศน.สพป.สกลนคร เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
555 นายสมชาย พูลศรี ศน.สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
556 นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ศน.สพป.สงขลา เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
557 นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ นวศ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
558 นายอมร ชุมศรี ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
559 นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการ สพป.ปท 2 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
560 นายวิโรจน์ ผลแย้ม รอง ผอ.สพป.ปท2 รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
561 นายธาตรี ธารีเกษ รอง ผอ.สพป.ปท2 รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
562 นายวริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต รอง ผอ.สพป.ปท2 รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
563 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
564 นายชนวรรธฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผอ.สพป.ปท2 คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
565 นายวิรุฬห์ แสงงาม รอง ผอ.สพป.ปท2 คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
566 นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รอง ผอ.สพป.ปท2 คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
567 นายวินัย ยงเขตต์การณ์ รอง ผอ.สพป.ปท2 คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
568 นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์ รอง ผอ.สพป.ปท2 คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
569 นางฉวีวรรณ สุขสุนัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
570 นางสาวศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
571 นางสาวณัฐชนก วงศ์วรรรณดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
572 นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สาร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
573 นางสาวดวงเพชร์ นาคเกษม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
574 นายวันชัย ศรีสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
575 นางจารุรัตน์ เข็มลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
576 นางสาวอติพร บุญบาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
577 นางทิพรัตน์ คงเมือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
578 นางโศภาวรรณ แจ้งพุ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
579 นางวันเพ็ญ คำจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
580 นางอรพิน มีวิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
581 นางรัชฎาพร ไชยรส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
582 นางวันทนา สุขษาสุณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
583 นายปรีชา พึ่งจิตต์ตน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
584 นางนฤมล โล่ห์ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
585 นางจิตสุภา อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
586 นางสาวไอลดา คล้ายสำริด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
587 ว่าที่ ร.ต.นันทเดช โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
588 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
589 นายวิจารณ์ ดานุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
590 นางพวงเพชร แสงส่อง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
591 นางสาวมนพัธ วัลย์เครือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
592 นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
593 นางเกศรินทร จิตร์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
594 นายอำนาจ จงเทพ ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
595 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการ สพป. นครปฐม เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
596 นางเบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป. นครปฐม เขต 1 บันทึกภาพและประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
597 นายก้องเกียรติ ชาววัฒนา พนักงานขับรถ สพป. นครปฐม เขต 2 กรรมการยานพาหนะ
598 นายชาติชาย แก้วรักษ์ พนักงานขับรถ สพป. นครปฐม เขต 2 กรรมการยานพาหนะ
599 นายสนิท แย้มเกษร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
600 นายไพศาล ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
601 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
602 นายธวัชชัย ฝ่ายพลเสน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
603 นายชัยมงคล ขำคม โรงเรียนแวงพิทยาคม กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
604 นางสาวทิพย์วิมล ภู่ฤทธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
605 นางสาวจิรัชยาพร ทองลือ ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
606 นายธนกฤษณ์ อินกองงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเขารวก กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
607 นายพิพัฒน์ ตลับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารวก กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
608 นายวชิระ โสภากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์ประสานงานตะพานหิน 04 กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
609 นางจุฑามาศ ตลับเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทับหมัน กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
610 นายเรือง ชูมลัยวงษ์ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
611 นายอภิชาฎ พงษ์ภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
612 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
613 นางสาวกรพินธุ์ โชติราษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต1 กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
614 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
615 นายธีระศักดิ์ โพธินาม ครูชำนาญการ โรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
616 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
617 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
618 นายธนากร ยอดสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
619 นายสุชาติ กุนสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม. เขต 18 กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
620 นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพม เขต 13 กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
621 นางไข่มุกจิรดี เดชาวาสน์ฐนนท์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
622 นางสาวสมลักษณ์ ศรียณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
623 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
624 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
625 นายพิชาวัจน์ เกิดเรืองสิน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
626 นายวสุตม์ ฤทธิเพชร สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
627 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
628 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล
629 นายแพทย์หาญพงศ์ ฟักทองพรรณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการด้านพยาบาล
630 นางสาวสุกันยา สอนลิลา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการด้านพยาบาล
631 นางสาวธวิตา วงษ์แหวน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการด้านพยาบาล
632 นางสาวพัชรนรี แจงสูงเนิน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการด้านพยาบาล
633 นายปรีชาพล ศรีประดิษฐ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการด้านพยาบาล
634 นายสัมพันธ์ แก้วเก่ง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการด้านพยาบาล
635 นางสาวจินตนา ชลหาญ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทะภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการด้านพยาบาล
636 นางเจนเนตร นัยจิต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตรโรงเรียนเรียนร่วม (โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)
637 นางสาวกุลวัลย์ ภัสสราวุธ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตรโรงเรียนเรียนร่วม (โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)
638 นางสาวสาลินี วงศ์โปธิ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตรโรงเรียนเรียนร่วม (โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)
639 นางสาววันดี ศรีบัวหลวง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตรโรงเรียนเรียนร่วม (โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)
640 นางมยุรา มณีวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตรโรงเรียนเรียนร่วม (โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)
641 นางสุภาวดี บุญช่วย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตรโรงเรียนเรียนร่วม (โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)
642 นางพิมพา ทองย้อย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตรโรงเรียนเรียนร่วม (โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)
643 นางสาวนุชนาถ สิทธิศักดิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและเกียรติบัตรโรงเรียนเรียนร่วม (โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)
644 นายสมชาย ส่งศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
645 นายปัญญา จาคสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
646 นางแสงระวี มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
647 นางสาวเกศินี พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
648 นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
649 นางวารี ศรีเจริญ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
650 นายสง่า กฤตสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
651 นางอนุชธิติ ดีสุดจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
652 นางวันเพ็ญ เขียนเอี่ยม ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
653 นางศิริวรรณ ตั้นซุ่นอั้น ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
654 นางเสาวนีย์ สัจจะผลกุล ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
655 นางอุไร หวายบุตร ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
656 นางทัศนีย์ ทองคำ ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
657 นางสาวนวรัตน์ รอดแก้ว ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
658 นายณัฐวุฒิ ศรีชุมภู ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
659 นางสาวสาทิพย์ กลีบมาลัย ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
660 นางสาวนันทวรรณ สุขหน้าไม้ ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
661 นางสาวพันตรี เหล่าภูทอง ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
662 นางสาวขวัญหทัย โพธิ์แจ้ง ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
663 นายอนุรักษ์ เตชะเถลิงผล ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
664 นางสาวอมรรัตน์ บัวอิ่น ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
665 นางสาวนริศรา วรรณโกษิตย์ ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
666 นายธีระยุทธ์ เกาะทอง ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
667 นายสันติ จั่นผ่อง ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
668 นางสาวนปภัช สุขสุวรรณ ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
669 นายธิติพงษ์ โกสุม ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
670 นางกฤตพร ดวงชาทม ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
671 นางจินตนา สมโนชัย ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
672 นางสาวอมรรัตน์ ลาภเวที ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
673 นางสาวเกตุแก้ว ยิ่งยืนยง ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
674 นางสาวสุรีรัตน์ ชื่นอารมณ์ ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
675 นางสาวอ้อมใจ หาญสงคราม ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
676 นางกาญจนา โกติรัมย์ ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
677 นางกชนิกา พลจันทึก ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
678 นายวศิน ศุภนคร ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
679 นางสาวสุชาดา ว่องไว ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
680 นางสาวสุนทรี กรุดเงิน ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
681 นางสาวทัศนีย์ น้อยนะวะกุล ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
682 นางสาวระพีพรรณ บุญเกิด ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
683 นางสุวรรณี จันทร์ทอง ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
684 ดร.สุรภา รอดเดช ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
685 นางระเบียบ ละโว้ชัย ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
686 นางสุจิตรา รัตนจินดา ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
687 นางสาวนงนภัส วังคะฮาด ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
688 นางสาวมณี สุขกะสันต์ ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
689 นายศุภสิทธิ์ โพธิ์ชาติ ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
690 นางทัศนีย์ เดชานุภานนท์ ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
691 นางพรไพลิน ชื่นสงวน ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
692 นางบังอร ปัสมะริสสา ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
693 นางเสาวนีย์ สัจจะผลกุล ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
694 นางปัจรินทร์ แถมพยัค ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
695 นางสาวณัฐนิษฐ์ สิทธิภัทรกรโชค ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
696 นายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร ครู โรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
697 นางสาวสุขุมาภรณ์ เกสรจรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดอบรมหุ่นยนต์
698 นาวาอากาศตรีเกียรติศักดิ์ เรือนนาค พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
699 พันจ่าอากาศเอกสันติพงษ์ บรรจง พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
700 พันจ่าอากาศเอกภิญโญ กลั่นภูมิศรี พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
701 นางวิพารัก น้ำทรัพย์ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
702 นางสาวปนัดดา ขาวราศรี พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
703 นางสาวสุภาวดี ผจงภักดีกุล อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายพยาบาล
704 นายบัณฑิต อึ้งสกุล ช่างไฟฟ้าชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ กรรมการฝ่ายพยาบาล
705 นายสมมาต แก่นจันทร์ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่ง และวิดีทัศน์
706 นางสุภาพ ต่างใจ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
707 นางอัจฉรา ไกรฤกษ์ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
708 นายเฉลิมพงษ์ พลอยแดง อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
709 นายพงศ์ฺเทพ สำเภาแก้ว อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
710 นางลลิลลา ธรรมานุชิต อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
711 นายไพฑูรย์ เทพวัลย์ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
712 นายประสาน ปิ่นนิล อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
713 นายสมศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
714 นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
715 นายสุภรัชด์ คลายมนต์ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
716 นายนพวัฒน์ ศิขรินทร์ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
717 นายดำรงชัย มาปะโท อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
718 นางลลิตา นิ่มนนท์ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ
719 นางชนาภา ทวีทรัพย์ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
720 นางสาวราตรี ทองโชติ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
721 นางสาวกัญญาภัทร จั่นเพชร อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
722 นางสาวศศิธร สิงหธรรม อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
723 นางอังคนา สังขมณี อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
724 นางสว่างจิต สง่าอารีย์กุล อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
725 นายประทิน พ่วงแพ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
726 นางสาวไพรัช ศุขมณี อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
727 นางมนพร เกื้ออรุณ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
728 นายธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด ประธานกรรมการอำนวยการ
729 นางสาวอนงค์ ศรีทองมาศ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่ง และวิดีทัศน์
730 นางสุริณี เสริมพงษ์พันธ์ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
731 นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
732 นางศิริพร นวลยง อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
733 นายธีรพล จำนงนิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ขนส่ง และยานพาหนะ
734 นางวาสนา รัตนรุจ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด ประธานกรรมการฝ่านพิธีการและพิธีกร
735 นายฉัตรชัย สง่าอารีย์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด ประธานกรรมการ การดำเนินงาน
736 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน(เรียนร่วม)
737 นายวิบูลย์ ทานุชิต ประธานคณะกรรมการ รอง.ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงาน
738 นางกมลมาลย์ แสงธำรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงาน
739 นายกรกฤช มีมงคล นักวิชาการอิสระ คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงาน
740 นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สวก.สพฐ คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงาน
741 นางจันทรา ชูชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สวก.สพฐ คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงาน
742 นางสาวสุทธิดา จำรัส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สวก.สพฐ คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงาน
743 นางสาวอนัญญา นวาวัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อำนวยการลงทะเบียนการแข่งขันและเอกสาร กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
744 นางสุขเกษม เทพสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อำนวยการลงทะเบียนการแข่งขันและเอกสาร กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
745 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
746 นางวรรณา ช่องดารากุล สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
747 นางสาวสุชาดา กังวาลยศศักดิ์ สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
748 นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
749 นางสาวอุศนา ลาภประเสริฐพร สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
750 นางอุไร เวท สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
751 นางสาวรักษนันท์ สิทธิผดุง สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
752 นางสาวสุวรรณา พวงลัดดา สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
753 นางสาวฉัฏฐมณฑน์ บัวเงิน สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
754 นางสาวศิริวรรณ ก๋องคำ สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
755 นางสาวอำภาพร สุโพ สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
756 นางสาวบุปผา ประวาสุข สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
757 นายสมยศ ฝูงชมเชย สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
758 นางสาวบุญรอด ฤษฎีร สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
759 นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
760 นายอมรชัย สถานนท์ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
761 Mr.Matthew Earl Wilkinson ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
762 นายวรวิทย์ มรกต ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
763 นายสุรเชษฐ์ พรพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
764 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
765 นางจงจิตร ทรัพย์ชาตอนันต์ ที่ปรึกษาโครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
766 นายสมมารถ มังคลสุ ครู โรงเรียนสฤษดิเดช ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
767 Ms.Jane Ann Kon-ngoen ครู โรงเรียนสฤษดิเดช ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
768 Ms.Claire Emma Wither ครู โรงเรียนสฤษดิเดช ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
769 นางสาวสุธีรา พลรักษ์ ครู โรงเรียนสฤษดิเดช ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
770 นางวิสสุตา เวชชาชีวะ ครู โรงเรียนสฤษดิเดช ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
771 นายอัคคภาคย์ พลมาตย์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
772 นางประเทือง รุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
773 นางกฤษณา ชัยฤทธิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
774 นางพรธิดา เที่ยงอ่อน ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
775 นางสาวพรนิภา ชัยโกศล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
776 นางสาวภัสรากรณ์ แม้นเหมือน ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
777 นางปาจรีย์ นาควัชระ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
778 นางสาวภาสินี ชมภู ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
779 Ms. Hazelin Barbie Canizar Calinacion ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
780 Mr.Angelo M. Pineda ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
781 นางศรีธร วงศ์คำ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
782 นางสุพัตรา หล้าปาวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
783 นางอุบล สว่างวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
784 นางสาวพิราวรรณ ปันใจแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
785 Mr.Wesley Noyes ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
786 Miss Kelsey Dayton ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
787 นายธนากร ความสุข ครู โรงเรียนศรียาภัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
788 นางสาวอวยพร กุลีช่วย ครู โรงเรียนศรียาภัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
789 นายภิรมย์ นันทวงศ์ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
790 นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช รองผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
791 นางสาวกานต์นภัส อนุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
792 นางสาวยุพา ชุ่มสนิท ศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
793 นางสมสมัย เนคมานุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
794 นางสาวอัธยา เฉลยทรง ครู โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
795 นางสาวนิพัทธา ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
796 นางสาวสุกัญญา เกตุบุดดา ครู โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
797 นางสาวปรานี อินทผล ครู โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
798 นางวรรณวิสา แข้นา ครู โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
799 นางสาวนาฏยา เรืองรักเรียน ครู โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
800 นายธนฤทธิ์ ไกรทอง ครู โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
801 นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
802 นางสาวอนงค์ อ่ำรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
803 นายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
804 นายสมชาย เบาเนิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
805 นางสุนีย์ ทาทอง ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
806 นางนภสรณ์ เทวะเศกสรรค์ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
807 นางช่อทิพย์ อยู่หลาย ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
808 นางศรินทร์ทิพย์ อุดมศักดิ์ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
809 นางอิศราพร เพ็ชรพะเนาว์ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
810 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
811 นางสาวธนารัตน์ เจือจันทร์ ครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
812 นายสำเริง กุจิรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
813 นางสาวกมลธร ระวิสะญา รองผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
814 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
815 นางบุญทิพย์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ รองผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
816 นายเชาวลิต ศรีศศลักษณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
817 นางสาววนิดา บุญรอด ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
818 นางสาวพิมลพรรณ สูงกิจบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
819 นางสาวกฤษฎิ์สราลี ยองใยกฤษฎา ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
820 นางธารทิพย์ สุกก่ำ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
821 นางสุมล คงแท่น ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
822 นางจินดา อัจฉริยวนิช ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
823 นางปราณี สอนเฉลิม ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
824 นางสาวสาวิตรี ธรรมรัตน์ชัย ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
825 นางวรรณี สิงหเรศร์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
826 นางพิมพ์พรรณ เสถียรพานิช ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
827 นางสาวรมิดา นิลประภัสสร ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
828 นางอัมพร จำปาหอม ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
829 นางยุพาพร ปะนันโต ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
830 นางกาญจนา พิทักษ์แท้ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
831 นายเสกสิทธิ์ สนสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
832 นางนภีสี กันทัด ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
833 นางเอมอร อำภาวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
834 นายภานุวัฒน์ ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
835 นางฎาทกาญจน์ อุสตัส ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
836 นางชเนตตี วัจนะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
837 นางสาวดิสพร ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
838 นายวีระยศ เทียมเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
839 นางสาวนิตยา เทพอรุณรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
840 นางสุภาวี พัฒน์จารีย์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
841 นางแน่งน้อย แสงพล ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
842 นายอดุลยเดช บูรณะประภา ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
843 นางสาวจิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
844 นางสาวเฉลียว เอกนิยม ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
845 นางสาวคำนวน พัฒนา ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
846 นางสาวศิราภรณ์ จำปา ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
847 นางสาวกฤษณี สุรินทร์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
848 นายปกรณ์ แก้วดวงใหญ่ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
849 นายวุฒิไกร คำพลศักดิ์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
850 นายเกษม อักษรดิษฐ์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
851 Mr.Paul Simmons ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
852 Mr.Bybrum Lemana ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
853 นายพิชยนันท์ สารพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
854 นายมาโนช หวังตระกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
855 นายอัชลิต พัฒคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
856 นายสุริยะ ทวีบุญญาวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
857 นางดารารัศมิ์ ศรีวิลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
858 นางสาวปริศนา ตันติเจริญ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
859 นางพัชรา ทัศนวิจิตรวงศ์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
860 นายวรยุทธ นันทะเสน ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
861 นางสาววิศนี ศิลตระกูล ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
862 นางสาวผาณิต เชาว์พานิช ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
863 นางวิรัลพัชร ธนังพรนิวัฒน์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
864 นางสาวณัฐนิชา อิ่มเสมอ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
865 นางสาวนพนันท์ ชูกะสิ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
866 นางสาวจีระภา มีหวายหลึม ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
867 นางสาวแพรวพรรณ ถนอมจิตต์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
868 Mr.Michael Grosswald ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
869 Mr.Dominic Benson ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
870 Mr.Paul Leger ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
871 Mr.Austin Lee Ward ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
872 Mr.Michael Nguyen ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
873 Mr.Md.Mafijul Islam ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
874 นายเชวงศักดิ์ เสนาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
875 นางเพ็ญศรี นิตยา ครู โรงเรียนชุมชนดูนสาด ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
876 Mr.Stuart Galban ครู โรงเรียนศรียาภัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
877 Miss Jane Daniel ครู โรงเรียนศรียาภัย ดำเนินงานนิทรรศการภาษาอังกฤษ
878 นางวาทินี ธีระตระกูล ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
879 นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการที่ปรึกษา
880 นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง แกะสลักผักผลไม้ ทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ และแปรรูปอาหาร
881 นายสมหมาย เทียนสมใจ รองผู้อำนวยการ สพป. นครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
882 นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สพป. นครปฐม เขต 1 รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
883 นางมารศรี ขันธควร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. นครปฐม เขต 1 กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
884 นายบงกช ยุวนะเตมีย์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
885 นางสาวธนัดดา ขีดเขียน รองประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
886 นายสมชาย คำรักษ์ รองประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
887 นางพรทิพย์ ศรีสันเทียะ ครู คศ.2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
888 นางอัจฉรา เกตุกราย ครู คศ.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
889 นางกรรณิการ์ ศิริจำปา ครู คศ.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
890 นางปภาวี ลิขิตบุญฤทธิ์ ครู คศ.2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
891 นางสาวพรพิมล ณัฐสิฐโสภณ ครู คศ.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
892 นางสาวพิภาพร วงษ์ปัตตา ครู คศ.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
893 นางญาณิศา อัศวทรงพล ครู คศ.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
894 นางสาววัลภา บัวชุม ครูผู้ช่วย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
895 นางกิตติมา ธีรสรเดช ครู คศ.2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
896 นางมาลิสา เครือเนตร ครู คศ.2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
897 นายนาวิน มดตะน้อย ครู คศ.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และประสานงานการแข่งขัน
898 นางวารุณี วงษ์ศิลป์ สพม. เขต 41 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
899 นางกฤษณา บัวปรี สพม. เขต 41 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
900 นางเรวดี บุตรกระจ่าง สพม. เขต 35 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
901 นายวิทยา สุวรรณคาม โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
902 นางอรทัย สุวรรณคาม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
903 นางสาวกัญญาพัชร เกตุแก้ว ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใส ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
904 นายพีรสุต พรหมสุวรรณ ครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
905 นางสาวธมลวรรณ มาตรสิงห์ ครู โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
906 นางเพ็ญแข จันทนา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
907 นางวจีพร สุขสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
908 นางภัทราวรรณ ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
909 นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิช ครู โรงเรียนวัดดงกลาง สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
910 นางบุษรินทร์ มัชฌิมา ครู โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สพป. พิจิตร เขต 1 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
911 นายมูฮัมหมัด เจ๊ะเลาะ ครู โรงเรียนบ้านลดา สพป.ปัตตานี เขต 1 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
912 นางสาวอาภารัตน์ น้อยแสง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
913 นายโชคทวี บุญจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
914 นายกิตติพล ธรรมโหร ครู โรงเรียนกระสังพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
915 นางสาวกัญภิกา วังเปรม ครู โรงเรียนบ้านสระเตย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
916 นางยุวดี วงษ์น้อย ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
917 นางสาวดวงกมล สาโรชสัมพันธ์ ครู โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
918 นายวิโรจน์ เอี่ยมยิ้ม ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
919 นางนัชชา ทานศิลา ครู โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
920 นายวิษณุ ทิมวิธรรม ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
921 นางยุวดี อยู่สบาย สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
922 นางสาวอังศุมาลี จำเริญสาร สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
923 นางสาวกฤษณา โพธิ์กระสัง ครู โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
924 นางณิชารีย์ เทียมรักษ์ ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
925 นางสาวนภศูล กล้าตลุมบอน ครูผู้สอนโรงเรียนวัดไทรใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
926 ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์ ธนะกิจรุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาหลักสูตร สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
927 นางภาวิณี แสนทวีสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
928 นางสาวประภาพรรณ แม้นสมุทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
929 นางสุรัสวดี จันทรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต ๒ อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
930 นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต ๑ อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
931 นางสาวสำลี แซ่ลิ้ม ครูผู้สอนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพป.นนทบุรี เขต ๒ อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
932 นางวรรณวิษา พูนทิพวรรณ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดลำโพ สพป.นนทบุรี เขต ๒ อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
933 นางสาวโสธิดา นาบุญเรือง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
934 นางสาวกุลลดา แก้วลังกา นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
935 นางสาวธิดาแก้ว แสงสุทธิ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
936 นายวรพงษ์ เพ็ชรรัตน์ อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
937 นางสาวกอบกุล สุกขะ นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อำนวยการและดำเนินงานประกวดแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
938 นายสุนันท์ เพชรมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร คณะกรรมการอำนวยการ
939 นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
940 นายวีระพงษ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
941 นายสมชาย ส่งศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
942 นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
943 นางญาณกร จันทหาร ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
944 นางนพวรรณ แสงจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
945 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง แกะสลักผักผลไม้ ทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ และแปรรูปอาหาร
946 นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ประมวลผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
947 นางอรอนงค์ ปักสังคะเณย์ สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ประมวลผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
948 นางสาวณภัทร กุลจิตติธร ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก ประมวลผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
949 นางสาวสุดใจ จันทร์คง ครู โรงเรียนวัดไทรงาม ประมวลผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
950 นายมะนาแซ มะเดหมะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ประมวลผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
951 นางนงค์นุช อุทัยศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการกลาง
952 นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
953 นางยุวดี ชูภาพ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการกลาง
954 นางอัญชลี สุทธิสว่าง ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการอำนวยการกลาง
955 นายจิตรกร ปันทราช ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลาง
956 นายวัลลภ พงษ์ศิลา ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการกลาง
957 นายคมกริช ศรีชัย ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลาง
958 นายมานะ ประจงจิตร ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการกลาง
959 นายวิเชียร มหาพรหม ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลาง
960 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการกลาง
961 นายพรชัย ถาวรนาน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการกลาง
962 นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง แกะสลักผักผลไม้ ทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ และแปรรูปอาหาร
963 นายเกื้อกูล ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง แกะสลักผักผลไม้ ทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ และแปรรูปอาหาร
964 นายชำนาญ ทัดมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง แกะสลักผักผลไม้ ทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ และแปรรูปอาหาร
965 นางจำเริญ สีมารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง แกะสลักผักผลไม้ ทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ และแปรรูปอาหาร
966 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง แกะสลักผักผลไม้ ทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ และแปรรูปอาหาร
967 นายภาณุวัชร แก้วพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปากโลง พิธีการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
968 นายเทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หลวง พิธีการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
969 นางณฤดี โกยกอบเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งรี พิธีการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
970 นายมงคล หมู่มาก ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท ประเมินผลการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษ
971 นายเกษม พุ่มพงษ์ ครู โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง ประเมินผลการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษ
972 นายทวีศักดิ์ วัชรมานพ ครู โรงเรียนบ้านหนองตะขบ ประเมินผลการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษ
973 นางรดาณัฐ เปี่ยมสิน ครู โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ประเมินผลการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษ
974 นางสาวสุขุมาภรณ์ พุ่มจำปา ครู โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง ประเมินผลการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษ
975 นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสะพานหิน ประเมินผลการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษ
976 นางจุฑามาศ กำเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ประเมินผลการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษ
977 นางสาวชลดา กัวหา ครู โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ประเมินผลการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษ
978 นายนคร จันทิหล้า ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
979 นายเรวัตร บัวพิมพ์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
980 นายสมชาย อาดัมบินยาวา ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
981 นายพิชิตชัย รัตนวิจิตร ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
982 นางสาวสุนีย์ แซ่อึ้ง บริษัทเซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
983 นางสาวบุษบา น้าวิลัยเจริญ บริษัทเซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
984 นายบุญช่วย เสมศักดิ์ พนักงานพิมพ์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
985 นายภาณุวิชญ์ สุโสภา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
986 นายสุวิทย์ สวัสดิ์ศรี พนักงานพิมพ์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
987 นายบดินทร์ วรวสุ พนักงานพิมพ์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
988 นายอนุ พงษ์งามเกียรติ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
989 นางสมศรี ไชยเสนา อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
990 นางสุมิตรา สุขสุวรรณ อาจารย์โรงเรียนปากเกร็ด คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายสถานที่
991 นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการอำนวยการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง แกะสลักผักผลไม้ ทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ และแปรรูปอาหาร
992 นายทรงวุฒิ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
993 นางจารุภา สังขารมย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
994 นายมนตรี คนแล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเอน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
995 นายบุญช่วย พันธุ์งาน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
996 นางอัชรา มณีรอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
997 นางสาวโอปอร์ ยังเหลือ ครู โรงเรียนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
998 นางปาณิศา ธรรมสาลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
999 นางรุ่งอรุณ หัสชู ศึกษานิเทศก์ สพป.การญจนบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
1000 นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
1001 นางสาวทิชา แสงเล็ก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
1002 นางสถิรา ปัญจมาลา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
1003 นางกรุณา ศิริฤกษ์อุดมพร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
1004 นายจรงศักดิ์ เมตตาทั่ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
1005 นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
1006 นายสุภาพ ยะพงศ์ ครู โรงเรียนคูเต่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
1007 นายสุเมธ เสน่ห์ พนักงานราชการ สพป.ระยอง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
1008 นางจิรวรรณ สุรเสียง ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายพิธีการ ปฏิคต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัด
1009 นางสุพิชฌาย์ แป้งทา นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง แกะสลักผักผลไม้ ทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ และแปรรูปอาหาร
1010 นางนุชนาถ ศิวเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป. นครปฐม เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1011 นายสีหนาท ศิวเสน เจ้าหน้าที่ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์ สพป. นครปฐม เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1012 นางสุมาลี กล่อมพุ่ม ครูโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1013 นางอัมพร คงวัฒนกุล ครูโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1014 นางธีรนุช แฝงเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1015 นายวัชรินทร์ คงพิบูลย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดทำสื่อ วีดิทัศน์การประกวดแข่งขัน บันทึกภาพ และจัดทำข้อมูลดิจิตอล
1016 นายบัญชา ทะไกรราช คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดทำสื่อ วีดิทัศน์การประกวดแข่งขัน บันทึกภาพ และจัดทำข้อมูลดิจิตอล
1017 นายปฏิภาณ สำเนียง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดทำสื่อ วีดิทัศน์การประกวดแข่งขัน บันทึกภาพ และจัดทำข้อมูลดิจิตอล
1018 นายเกื้อกูล ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะและพานสินสอด)
1019 นางสุวารีย์ เด่นดวง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1020 นางพิชชาภา วรวิทยาการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1021 นางสาวจันทิรา ทวีพลายนต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1022 นางอรพิณ ไกรดิษฐ์ พนักงานพิมพ์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1023 นางสมลิตร์ ไพรเถื่อน พนักงานธุรการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1024 นางสาวศรัญญา โชติ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1025 นางสาววาสนา กรเกตุ พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1026 นางจิณห์นิภา ดำสนิท พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1027 นางวัชรินทร์ ทองวิลัย พนักงานพิมพ์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1028 นางสาวจุฑารัตน์ ก๋องคำ พนักงานพิมพ์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1029 นายเอนก อินเป็ง พนักงานพิมพ์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1030 นางสาวสายพิณ สูญยี่ขัน พนักงานพิมพ์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1031 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยบำรุง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1032 นางสุจิตรา พิชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายการเงิน ที่พัก พัสดุ และอาหาร
1033 นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข รองผู้อำนวยการการโรงเรียนวัดท่าพูด สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะและพานสินสอด)
1034 นางวีนา แก้วอนุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะและพานสินสอด)
1035 นายเสรี สุขถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป.นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะและพานสินสอด)
1036 นางคำรพ ทันศรี ครูโรงเรียนวัดท่าพูด สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะและพานสินสอด)
1037 นางธนัญญา หมอยา ครูโรงเรียนวัดท่าพูด สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะและพานสินสอด)
1038 นางเยาวรัตน์ เพาะพืช เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะและพานสินสอด)
1039 นางสุพิชฌาย์ แป้งทา นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะและพานสินสอด)
1040 นางเดือนฉาย สาหร่าย ครูโรงเรียนวัดท่าพูด สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะและพานสินสอด)
1041 นางสาววันเพ็ญ สุจิปุตโต รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1042 นายวิมาลทอง ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1043 นายสมเดช ดีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1044 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1045 นายกิติกร ชุติมันตานนท์ ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1046 นายคมกริช ศรีชัย ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1047 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1048 นายชาญชัย ปานทยักษ์ ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1049 นางไพลิน ส่งวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1050 นางสาววันทนีย์ แก้วทอง ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1051 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1052 นางสาวชิตยาภรณ์ หงษ์ทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1053 นางสาววัลลญา หวังประเสริฐ ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1054 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1055 นายจิโรธ จิ๋วแหยม ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1056 นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1057 นายกฤษณะ อินทะชิต นักเรียน โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1058 นายกอบกฤต เชิดชูพันธ์ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1059 นายศุภวิชญ์ เกิดสงค์ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1060 นายประเวศน์ เขียวสด นักเรียน โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1061 นายลัทธพล ยวนยี นักเรียน โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1062 นายนิติพงษ์ ภาคมฤค นักเรียน โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1063 นายพงศกร โอภาษี นักเรียน โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1064 นายธีระวัฒน์ บุญประกอบ นักเรียน โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1065 นายสัมพันธ์ โลหะเวช นักเรียน โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1066 นายชัยกมล อาจวิชัย นักเรียน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1067 นายแสงสุรีย์ อินผิว นักเรียน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1068 นายไกรศรี กลางประพันธ์ นักเรียน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1069 เด็กชายศรันย์ แกชวดดง นักเรียน โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ
1070 นายกฤษดา หามาฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะและพานสินสอด)
1071 นางผาณิต ทวีศักดิ์ กรรมการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา แข่งขันคิดเลขเร็วและโครงงานคณิตศาสตร์
1072 นางสาวจรูญศรี แจบไธสง กรรมการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา แข่งขันคิดเลขเร็วและโครงงานคณิตศาสตร์
1073 นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ กรรมการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา แข่งขันคิดเลขเร็วและโครงงานคณิตศาสตร์
1074 นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ กรรมการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา แข่งขันคิดเลขเร็วและโครงงานคณิตศาสตร์
1075 นางสาววีณา อัครธรรม ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา แข่งขันคิดเลขเร็วและโครงงานคณิตศาสตร์
1076 นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ รองประธานกรรมการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา แข่งขันคิดเลขเร็วและโครงงานคณิตศาสตร์
1077 นางบุษริน ประเสริฐรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา แข่งขันคิดเลขเร็วและโครงงานคณิตศาสตร์
1078 นางสาววรณัน ขุนศรี กรรมการและเลขานุการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา แข่งขันคิดเลขเร็วและโครงงานคณิตศาสตร์
1079 นายไพศาล ธนะกุล ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1080 นายธง ต่อยอด ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1081 นายคมกริช ศรีชัย ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1082 นายชัยมงคล ขำคม ครู โรงเรียนแวงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1083 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1084 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านคู่น้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1085 นายจิตรกร ปันทราช ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1086 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1087 นางอัญชลี สุทธิสว่าง ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1088 นายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1089 นายพิทักษ์ แก้วทองมา ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1090 นายประสิทธิ์ มะลิลำ ครู โรงเรียนวัเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1091 นางดวงเนตร เรืองสระ ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1092 นายบรรเทิง ชินวงศ์ ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1093 นางสาวรัตติกร ธนะสาร ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1094 นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดี ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1095 นางสาวบังอร สวนพลู ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดสารสนเทศด้านข้อมูลและระบบรายงานผล
1096 นางจำเริญ สีมารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1097 นายสำราญ เพียรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1098 นายสายัณห์ ต่ายหลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1099 นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1100 นายสมยศ พรหมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1101 นายอารักษ์ ศุภสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1102 นายพิพัฒน์ ตลับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1103 นายชมพล พฤกษา ข้าราชการครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1104 นางสาวศศิธร สุวรรณรงค์ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1105 นายทรงศักดิ์ ชุริกานนท์ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดสระเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1106 นายสมถวิล ผาเจริญ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดราชบพิธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1107 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตนธรรม ข้าราชการครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1108 นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์ ข้าราชการครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ช่วยราชการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1109 นายสายัณห์ ม่วงเพชร ข้าราชการครูโรงเรียนหนองไอใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1110 นายสาโรจน์ ไทยธรรม ข้าราชการครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1111 นางสาวมาลินี แย้มวจี ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1112 นายสัมพันธ์ อ่องอินทศิริ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1113 นางศิริณี บุญปถัมภ์ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1114 นายสมเกียรติ วิชัยวัฒนา ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1115 นางจารุวรรณ พวงวิเศษสุนทร ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1116 นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1117 นางนงค์นุช อุทัยศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
1118 นางสาวฮุสนา เงินเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
1119 นายคมสัน คงเอี่ยม ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
1120 นายจรัล ห้อยระย้า ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป.ระยอง เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
1121 นางอัญชลี สุทธิสว่าง ครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
1122 นายจิตรกร ปันทราช ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
1123 นายวัลลภ พงษ์ศิลา ครู โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
1124 นายคมกริช ศรีชัย ครู โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
1125 นายมานะ ประจงจิตร ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
1126 นายวิเชียร มหาพรหม ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
1127 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
1128 นายพรชัย ถาวรนาน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
1129 นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1130 นางสาวพรวรัตม์ ชิดสิน ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1131 นางสายทอง อินทรมณี ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1132 นางปทุมมา ขันฮะ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1133 นางเรณู ไกรสิงห์สม ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1134 นางสาวอำนวย เทศพันธ์ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1135 นายกำธร ศรีวราสาสน์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1136 นายอภินันทน์ พุ่มรินทร์ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1137 นางวันวิสาข์ มาลัย ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1138 นางสาวชลชนก หนูรอด ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1139 นายชัยธวัช สาทถาพร ครู คศ.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1140 นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1141 นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1142 นางพรศรี อุชี ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1143 นางสาววัลลภา โรรัมย์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1144 นางสาวพลอยพัทรี ศิริเนตรสกุล ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1145 นางสาววรรณวิภา พูลทรัพย์ ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1146 นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1147 นางสาวนารี เสร็จกิจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1148 นายวรวุฒิ ถี่ถ้วน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1149 นางสาวสุทธิรัตน์ เกดุก พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1150 นางสาวแจ่มนภา หลักคำ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1151 นายวิฑูรย์ จันทะไพร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1152 นางสาวณัฐวรินทร์ พูลสวัสดิ์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1153 นางสาวนิพาพร นุเสน ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1154 นางลำพึง ขำช้าง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1155 นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1156 นางสาวพัชรีภรณ์ สงครามรอด ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1157 นางสาวศิรินันท์ นันทเสน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1158 นางแสงโสม รัตนศรี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1159 นางสาวณภัทร รัตนพรรณา พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1160 นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1161 นายไตรภพ ทองช่วง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1162 นายปิยะพงษ์ กุลยะ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1163 นางสุชิรา ชนะเคน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1164 นายกิติพงศ์ โหมดสง่า พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1165 นายเจริญสวัสดิ์ ไกวัลนาโรจน์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1166 นางสาวสิริกุล สิทธิวิบูลย์ พนักงานพิมพ์เบรล์ล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1167 นายอาทิตย์ รอดแก้ว ครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1168 นางสุนันฑา ไกรยศ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1169 นางสาววิจิตรา ใจอ่อน ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1170 นายไตรภพ ทองช่วง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1171 นายนฤทธิ์ ชิตพันธ์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1172 นายประนม มะธิปิไข พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1173 นายวินิต ภูลายยาว พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1174 นายปรีชา เกิดโมลี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1175 นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1176 นางสาววาริณี ดิษฐวุฒิ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1177 นางทัศพร นาคเขียว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1178 นางสาวมณฑา คชาชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1179 นางหทัยทิพย์ หนูมงกุฎ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1180 นายศุภกร เวชวิฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1181 นางสาวปิยะนันท์ เลิบไธสง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1182 นางสาวปารีนารถ จันทร์ไมตรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1183 นางสาววัศยา ทองดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1184 นางสาวกาญจนา มงค์คลสำโรง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1185 นางวรรณดี ชูจิต ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1186 นางทิพาพร กุมุท ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1187 นางสาวศรินทร คำเกลี้ยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1188 นางไพจิตร กัมแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1189 นางสาวกิตติยา เรือนแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1190 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1191 นางสาวปิยนุช ดอกไม้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1192 นายสุเมท สว่างอารมณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1193 นายสมัคร เชยล้อมขำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1194 นายธนกร แสงวิภาสนภาพร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1195 นางสาวปวีณรภัส สิบแอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1196 นายนิรันดร์ โพธิราช ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1197 นางอารีย์ ปานทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1198 นายมังกร ช้างเผือก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1199 นางลาวัลย์ แท่นรัตน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1200 นางสาวเมธาพร เกตุธนากานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1201 นางผ่องศรี สุรัตน์เรืองชัย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1202 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1203 นางจิรัฐยา ไชยสาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1204 นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1205 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1206 นางสาวภัทร์นรินทร์ อำนวยศรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1207 นายภุชงค์ เนตยากร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1208 นางสาวสรวีย์ กชมน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1209 นางสาวสุกัญญา วงศ์กลาง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1210 นางสาวสุกัญญา พันธ์ชากรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1211 นางสุชิรา ชนะเคน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1212 นายวินิต ภูลายยาว พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1213 นายปรีชา เกิดโมลี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1214 นางสาวมีนา จูส้ะ ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1215 นายเพิ่มศักดิ์ พานไพ่ ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1216 นางสาวปิยะธิดา ภู่ระหงส์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1217 นางสาวศนิษา คนหลัก พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1218 นางสาวปวีณา ใจขันทะ พนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1219 นางสาวเนารัตน์ สมหวังดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1220 นางมาลัย กลิ่นจำปา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1221 นางสาวชนกร ซ่ำศาสตร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1222 ส.อ.เสาวลักษณ์ ขันซ้าย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1223 นางเจนเนตร นัยจิต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1224 นางสาวกุลวัลย์ ภัสสราวุธ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1225 นางสาวสาลินี วงศ์โปธิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1226 นางสาววันดี ศรีบัวหลวง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการ (โรงเรียนเรียนร่วม)
1227 นางสุภา สวัสดิชัยนันทา ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1228 นางศิลามล เทียนสมบัติ นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
1229 นายวันชัย ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1230 นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1231 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1232 นายสถาพร รัตนสกล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1233 นายพิเชษฐ์ บุญสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสะแกง ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1234 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1235 นางสาวกันยาวีร์ ลีวาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นทีีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1236 นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1237 ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ รอดบ้านเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1238 นายกนกศักดิ์ ดวงมาลา ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหยอด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1239 นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1240 นายอำนวย ตอนศรี ข้าราชการครูโรงเรียนกุดเมืองฮาม สพป.ศรีสะเกษ 1 ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะลูกเสือ
1241 นายชำนาญ ทัดมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแปรรูปอาหาร
1242 นางจรูญพร ลำใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแปรรูปอาหาร
1243 นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแปรรูปอาหาร
1244 นางเสาวลักษณ์ นาคคำ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแปรรูปอาหาร
1245 นางเพยาว์ อริยะพงษ์ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแปรรูปอาหาร
1246 นางสาวยานีย์ นาคแก้ว ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแปรรูปอาหาร
1247 นางสาวมนชิดา เรืองรัมย์ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแปรรูปอาหาร
1248 นางสาววรารัตน์ ศรสุราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแปรรูปอาหาร
1249 นางนุชนาจ ทาบิดา ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแปรรูปอาหาร
1250 นางกรองขวัญ แซ่เฮง นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแปรรูปอาหาร
1251 นางพิชญา ลิสอน ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแปรรูปอาหาร
1252 นางศุภนา โพธิ์อุบล นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแปรรูปอาหาร
1253 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1254 นางดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1255 นางผาสุก ปานอุทัย ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1256 นางสาวอุษา มะหะหมัด ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1257 นางสาววาสนา ลี้เจริญ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1258 นางสาวดุษฎี คล้ายชุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1259 นางสาวขวัญ สุขสมกิจ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1260 นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1261 นายปรัชญา คล้ายชุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1262 นายกรกฤษฏ์ เกียรติกมลชัย ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1263 นางสาวสุนิสา จึงมีผลบุญ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1264 นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1265 นางธนิมา เจริญสุข สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1266 นางกรแก้ว ถนอมกลาง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1267 นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1268 นางสาวสร้อย ทรัพย์ประสม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1269 นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1270 นายธีร์ ภวังคนันท์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1271 นายสันติสุข สันติศาสนสุข สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1272 นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1273 นางสาวพรทิพย์ ดินดี สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1274 นางชิตสุดา เที่ยงแท้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1275 นางสาวนภัสสร ดาบทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1276 นางสาวปณิตา วัฒนพานิช สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1277 นางสาวลัณลลิต เจริญรัตน์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1278 นางไพฑูรย์ ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1279 นางรำเพย พึ่งมา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1280 นางสาวสุลักขณา คุ้มทรัพย์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1281 นางสาวอัมรา ก่องแก้ว โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1282 เด็กชายกิตติธัท เนียมเปรม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1283 เด็กชายเรืองฤทธิ์ สายสีนวล โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1284 เด็กหญิงมินตรา คำกิจ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1285 เด็กหญิงรัชนีกร สมพงษ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1286 เด็กหญิงสุพัชชา เมาเกตุ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1287 เด็กชายชัยนันท์ สิทธิวรกิจ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1288 เด็กชายณัฐพล พูลบางยุง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1289 เด็กชายธนกฤต จันทรานนท์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1290 นายณัฐวัส แสงสุวรรณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1291 นายปฏิภาณ วัฒนเกียรติดำรง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1292 นางสาวนันทยา นรมั่ง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1293 นางสาวพรพรรณ ยังสี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1294 นางสาวภัทราภรณ์ หอมทอง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1295 นางสาวสุพรรณิกา ทิพย์เพ็ง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1296 นางสาวณิชารีย์ เชาวน์ดี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1297 นางธนิมา เจริญสุข สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1298 นางกรแก้ว ถนอมกลาง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1299 นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1300 นางสาวสร้อย ทรัพย์ประสม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1301 นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1302 นายธีร์ ภวังคนันท์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1303 นายสันติสุข สันติศาสนสุข สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1304 นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1305 นางสาวพรทิพย์ ดินดี สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1306 นางชิตสุดา เที่ยงแท้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1307 นางสาวนภัสสร ดาบทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1308 นางสาวปณิตา วัฒนพานิช สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1309 นางสาวลัณลลิต เจริญรัตน์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1310 นางไพฑูรย์ ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1311 นางรำเพย พึ่งมา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1312 นางสาวสุลักขณา คุ้มทรัพย์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1313 นางสาวอัมรา ก่องแก้ว โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1314 เด็กชายกิตติธัท เนียมเปรม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1315 เด็กชายเรืองฤทธิ์ สายสีนวล โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1316 เด็กหญิงมินตรา คำกิจ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1317 เด็กหญิงรัชนีกร สมพงษ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1318 เด็กหญิงสุพัชชา เมาเกตุ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1319 เด็กชายชัยนันท์ สิทธิวรกิจ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1320 เด็กชายณัฐพล พูลบางยุง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1321 เด็กชายธนกฤต จันทรานนท์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1322 นายณัฐวัส แสงสุวรรณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1323 นายปฏิภาณ วัฒนเกียรติดำรง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1324 นางสาวนันทยา นรมั่ง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1325 นางสาวพรพรรณ ยังสี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1326 นางสาวภัทราภรณ์ หอมทอง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1327 นางสาวสุพรรณิกา ทิพย์เพ็ง โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1328 นางสาวณิชารีย์ เชาวน์ดี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Young Counselor)
1329 นายกุญชร ตะถาวร ครูโรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1330 นางกรองขวัญ แซ่เฮง นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
1331 นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแกะสลักผลไม้
1332 นายศักดิ์สิทธิ์ เกษมวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตา สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแกะสลักผลไม้
1333 นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานารถ สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแกะสลักผลไม้
1334 นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแกะสลักผลไม้
1335 นายกังวาล นาคศรีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเลน สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแกะสลักผลไม้
1336 นายสุทธิชัย ปุตตธรรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพญา สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแกะสลักผลไม้
1337 นายเจน เกิดโพชา ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแกะสลักผลไม้
1338 นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแกะสลักผลไม้
1339 นางสุรินทร ชีช้าง ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแกะสลักผลไม้
1340 นางเพ็ญประภา พูพะเนียด ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแกะสลักผลไม้
1341 นายสุริยันต์ สุวรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1342 นางปวริศา บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1343 นางยุวดี นุชพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1344 นางนวลเพ็ญ โคเลิศ ครูโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1345 นางอมรรัตน์ นิติพันธ์ ครูโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1346 นายอนันต์ วโรหะ ครูโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1347 นายพัฒนา ดอนจันทร์ทอง ครูโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1348 นางสาวศุภิกา ตั้งเหรียญทอง ครูโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1349 นางสาววนิดา ดิลกธนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป. นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1350 นางมัณฑนา ชินวงษ์จุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป. นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1351 นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป. นครปฐม เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการงานอาชีพ
1352 นางสาววรรณา ประสิทธิ์วงษ์ ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแกะสลักผลไม้
1353 นางสาววีรวรรณ เจริญสุข นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันแกะสลักผลไม้
1354 นางสาวอมรรัตน์ จินดา นักวิเคาระห์นโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันระบบออนไลน์ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1355 นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล พนักงาน ICT สพป. นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันระบบออนไลน์ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1356 นางสาวสุพรรณี ใจตรง ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต 2 คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันระบบออนไลน์ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1357 นางเพ็ญศิริ บุญยเกตุ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1358 นางอมรรัตน์ ช่างสลัก โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1359 นางสาวสิวารี แสงเย็นพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1360 นางสาววรรณวิจิตร ชลธารสีหวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1361 นางสาวมุทิตา อ้อยบำรุง โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1362 นายณัฐพล ปิ่นเขียน โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1363 นายอาทิตย์ อ่อนพุทธา โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1364 นางสาวไพจิตร คลศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1365 นางสาววรัตถ์หทัย แก้วตาสาม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1366 นางสาวรุ้งนภา น้อยอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1367 นางจิระนิตย์ สายจันทร์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1368 นางทัศณีย์ จิรอังกูรสกุล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1369 นายปัญญา จันทวงษ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1370 นายวิริยะพร จิตราภิรมย์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1371 นายปฐมพงษ์ เอื้ออวยพร โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1372 นางสาวจิราภรณ์ วงค์หลวง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1373 นางสาวมะลิวัลย์ สิทธิลักษณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1374 นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุด โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1375 นายธรรมรงค์ เอียดรอด โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1376 นางวรรณดี น้อยเพ็ง โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1377 นายชัชชาญ ผ่องอุดม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1378 นางสมใจ ศรีละมุล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1379 นายอภิชาติ จินพละ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1380 นางสาวมุฑิตา อ้อยบำรุง โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1381 นางศศิภา เอี่ยวเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1382 นางนวลจันทร์ กระจ่างเวช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1383 นางสาววรรณพร สุขอนันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1384 นายสมชาย สดับสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1385 นายอัตถสิทธิ์ นาวะลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1386 นางสาวสุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1387 นางสาวมาลินี ฬาพานิช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1388 นางสาวทิชา แสงเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1389 นางสาวกุลวสุ เจริญจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1390 นางสาวสุภาศิณี อ่ำอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1391 นางศิรินันท์ จิวตระกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1392 นายบุญเกียรติ ชาติวิริยะกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1393 นางสาวภูษา จัดพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1394 นางสมจิตร สืบอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1395 นายสาธิต ประทุมสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1396 นายเรวัฒน์ แสนนรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1397 นางสาวรัชวลี วรวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1398 นางสาวปิยะวรรณ มีเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1399 นางเกษสินี ปานสีนุ่น โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1400 นางสาวอภิญญา บ้านใหม่ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1401 นางสาวสาวิตรี กุลสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1402 นางสาวทิพวรรณ จันทร์โม้ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงานแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1403 นายละเอียด แคล่วคล่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 อำนวยการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1404 นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 อำนวยการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1405 นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง อำนวยการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1406 นางสมคิด ปูชิตเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง อำนวยการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1407 นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง อำนวยการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1408 นายจิรศักดิ์ ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง อำนวยการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1409 นายพันธ์ศักดิ์ นิ่มพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อำนวยการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1410 นายประดิษฐ์ แก่นหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อำนวยการแข่งขันสาระทัศนศิลป์
1411 นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ หัวหน้าสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1412 นางบุษบา ประภาสพงศ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1413 นางธนาภรณ์ กอวัฒนา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1414 นางลัตติยา อมรสมานกุล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1415 นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1416 นายนรากร ด้วงไพร สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1417 นายศราวุธ นิรุตตินานนท์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1418 นางสาวสุนิษา น้ำใส สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1419 นางสาวธนวรรณ สร้อยคำ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1420 นางสาวกันต์สริตา เจริญเกรียงสกุล ธนาคารออมสิน ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1421 นายองอาจ จิตรีเที่ยง ธนาคารออมสิน ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1422 นายชาติชาย ทิสายุกตะ ธนาคารออมสิน ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1423 นายสกล สิงห์ทอง ธนาคารออมสิน ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1424 นายฐากูร บุญชัย ธนาคารออมสิน ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1425 นางบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม ธนาคารออมสิน ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1426 สถาบันอาศรมศิลป์ เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1427 นางสาวเข็มเพชร ระหว่างงาน สถาบันอาศรมศิลป์ ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1428 มูลนิธิหมู่บ้านพลัม เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1429 ธนาคารออมสิน เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1430 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1431 น.ส.วิชุดา บุญชู ครู รร.ชุมชนบ้านไทรย้อย สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1432 นายศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง รองผอ.รร.ไชยปราการ สพม.เขต 34 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1433 น.ส.นิตยา ภูมิไชยา ศน.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1434 นางชูศรี ศรีวงศ์กรกฎ ศน.สพป.ระยอง เขต 1 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1435 นางสาวบุษบาวรร แจ้งชื่น ผอ.รร.วัดนาพร้าว สพป.ชลบุรี เขต 3 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1436 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ครูชำนาญการพิเศษ รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สพม.เขต 2 ดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1437 นายนฤภพ ขันทัพไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ
1438 นางกฤษณา สุขสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ
1439 นายนาวิน เหมือนแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ
1440 นางอัฐอติพา แช่มชมดาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ
1441 นายการุณ การสมธร ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการอำนวยการ
1442 นายธงชัย เอี่ยมเสริม ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการอำนวยการ
1443 นายจินดา แย้มเนตร ช่างระบบน้ำ ชั้น 3 กรรมการอำนวยการ
1444 นายพงษ์เอก สิงห์น้อย ช่างไม้ ชั้น 3 กรรมการอำนวยการ
1445 นายพิเชษฐ์ แตงบุตร ช่างสี ชั้น 3 กรรมการอำนวยการ
1446 นายถวิล เกลี้ยงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการอำนวยการ
1447 นายบัญชา จันทร์รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร กรรมการอำนวยการ
1448 นางไสว เครือรัตนไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการอำนวยการ
1449 นางพัชรี เหลืองอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม กรรมการอำนวยการ
1450 นางสาวสุนันทา จิตตะเสนีย์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการอำนวยการ
1451 นางดารา เกิดสุข ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการอำนวยการ
1452 นางคนึง พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการอำนวยการ
1453 นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการอำนวยการ
1454 นางปลื้มจิตร์ ทองเล็ก ครูโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม กรรมการอำนวยการ
1455 นางชุติกาญจน์ บุญสุข ครูโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม กรรมการอำนวยการ
1456 นางสาวมาเรียม แสงสีนิล ครูโรงเรียนวัดปัญจฑายิกาวาส กรรมการอำนวยการ
1457 นางสีนวล เนตรเขมา ครูโรงเรียนชุมชนประชานิกรณ์อำนวยเวทย์ กรรมการอำนวยการ
1458 นางสุภัชชา ศิริวรรณ ครูโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม กรรมการอำนวยการ
1459 นายสุฤทธิ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด กรรมการอำนวยการ
1460 นางวิมาลา รักพรม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ กรรมการจัดการแข่งขัน
1461 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง กรรมการจัดการแข่งขัน
1462 นางศิริพร ดารระสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย กรรมการจัดการแข่งขัน
1463 นางสาวบุษบา ตาไว ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย กรรมการจัดการแข่งขัน
1464 นายประสิทธิ์ คำชมพู ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการจัดการแข่งขัน
1465 นายอรุณ ชุมทอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง กรรมการจัดการแข่งขัน
1466 ว่าที่พ.ต.สันทัด สัตยายุทธ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา กรรมการจัดการแข่งขัน
1467 นายสิทธิชัย พุฒกลาง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา กรรมการจัดการแข่งขัน
1468 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการจัดการแข่งขัน
1469 นางปราณี หนูนิ่ม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล กรรมการจัดการแข่งขัน
1470 นายสุมล จริยานุกูล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง กรรมการจัดการแข่งขัน
1471 นายประสิทธิ์ แสงศรี ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการจัดการแข่งขัน
1472 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการจัดการแข่งขัน
1473 นางอริศรา จีนเทศ ครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร กรรมการจัดการแข่งขัน
1474 นายวิเศษฐ์ สายดนตรี ครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร กรรมการจัดการแข่งขัน
1475 นายธราพงศ์ พรหมแจ้ง ครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร กรรมการจัดการแข่งขัน
1476 นายธีรัตม์ สุขสะอาด ครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร กรรมการจัดการแข่งขัน