หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nation62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางศุภมาศ ณ ถลางข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มาศ ศรีพลอยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพิชณี โสตถิโยธินมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางศุภมาศ ณ ถลางข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มาศ ศรีพลอยข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพิชณี โสตถิโยธินมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. รศ.สมร เจนจิจะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุทธา รัตนศักดิ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางรัตนา ฦาชาฤทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวละเอียด สดคมขำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอุษา ประยงค์รัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา ฦาชาฤทธิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวละเอียด สดคมขำข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอุษา ประยงค์รัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. รศ.ประดับ จันทร์สุขศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. รศ.จุไรรัตน์ ลักษณะศิริข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ศรีแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางมิ่งขวัญ กิตติวรรณกรสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนิจ จุลรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยพร ทับพวาธินท์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางมิ่งขวัญ กิตติวรรณกรสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนิจ จุลรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยพร ทับพวาธินท์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมิ่งขวัญ กิตติวรรณกรสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนิจ จุลรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยพร ทับพวาธินท์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายเปี่ยมเดช ปินโฑละสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. ผศ.สุกัญญา สมไพบูลย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิเภก เมืองหลวงนักวิชาการอิสระกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชมพร เพชรอนันต์กุลรองผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่กรรมการ
3. นางปราณี ปราบริปูข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชมพร เพชรอนันต์กุลรองผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่กรรมการ
3. นางปราณี ปราบริปูข้าราชการบำนาญกรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวศิริวัลย์ อุดมพรวิรัตน์ศน. สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางบุษรา อ่อนคงศน. สพป.ขอนแก่น เขต 1กรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ ผอ.โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางประไพศรี จันทรกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
5. นางมะลิ วสยางกูรข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
6. นางศิริพร เสนะกูลโรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1กรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวบุษบา สร้อยทองโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
2. นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนาโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวดวงสมร ธัมมจิตจาโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกระจาย คงสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวพรศรี บุญรอดโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพร ทิพย์อโนทันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖กรรมการ
4. นายสราวุธ ทองงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖กรรมการ
5. นายเดช สาระจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1กรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา อรุณสวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางสาวประทุมวัน ดอมไธสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖กรรมการ
3. นางสาววไลรัตน์ ใจน้อมสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายภมร ดาวแดนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖กรรมการ
5. นางสาวทิพปภา ศิริธีรพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญทอง บุญทวีข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
2. นายดิเรก อุไรโรจน์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
3. นางสาวจิรวัฒน์ มีลักษณะโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" สพม.๕กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ เพชรพลอยศึกษานิเทศก์ สพม. 5กรรมการ
2. นายเสน่ห์ ประทุมโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เผือกเพี้ยนโรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4กรรมการ
4. นางสาวลัดดา ด่านวิริยะกุลโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1กรรมการ
5. นางยุวดี ทองยี่สุ่นโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9กรรมการ
6. นายสุเมธ เชี่ยวชาญโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17กรรมการ
7. นางอนงค์ลักษณ์ เย็นภากนกโชติโรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพรรณภา พูลบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑กรรมการ
2. นายชาญชัย ดำคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นายนิพนธ์ สารถ้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ภู่ภีโญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑กรรมการ
5. นางบุญชู สุเมผาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓กรรมการ
6. นางสาวบุญรักษา ราสีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
7. นายกู้เกียรติ สุขใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓กรรมการ
8. นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙กรรมการ
9. นายอนุชา ไกรงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙กรรมการ
10. ภาวัต โทพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑กรรมการ
11. นางปัญญานารถ กองแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑กรรมการ
12. นายนิพนธ์ เป้าประจำเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒กรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพรรณภา พูลบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1กรรมการ
2. นายชาญชัย ดำคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกรรมการ
3. นายนิพนธ์ สารถ้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2กรรมการ
4. นางบุญชู สุเมผาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3กรรมการ
5. นางสาวบุญรักษา ราสีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2กรรมการ
6. นายกู้เกียรติ สุขใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
7. นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
8. นายอนุชา ไกรงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
9. นายภาวัต โทพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1กรรมการ
10. นางปัญญานารถ กองแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1กรรมการ
11. นายนิพนธ์ เป้าประจำเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2กรรมการ
12. นายพิพัฒน์ ภู่ภีโญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ภูลำพาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2กรรมการ
2. นางนัยนา นิลคล้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจงกลณี จันทรังษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1กรรมการ
4. นางรัญญาภัทร์ อัยราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2กรรมการ
5. นายลือชัย ทิพรังศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42กรรมการ
6. นางนันทิยา จตุรพาหุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
7. นายณยศ สงวนสินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
8. นางธัญสินี ฐานาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
9. นายจักรวุธ สุขผลินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1กรรมการ
10. นางพรทิพย์ สุขใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
11. นายนราพงศ์ อาษารินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1กรรมการ
12. นางสาววิภาวดี ธนามิตต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
13. นายวัฒนา นิธิศดิลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30กรรมการ
14. นายสันติ สีลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1กรรมการ
15. นางนันทิยา ชนะวรรณโณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.ลือชา ลดาชาติสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.ประธานกรรมการ
2. ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
3. ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ
4. ดร.อำพาภรณ์ มั่นหมายโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.40กรรมการ
5. นางสาวพัชรณัฎฐ์ กุมภาว์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายเวียงชัย แสงทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ดร.สนธิ พลชัยยาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประธานกรรมการ
2. ดร.พจนา ขำวงษ์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ
3. ดร.กุลธิดา นุกูลธรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
4. ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย บัณฑิตสิงห์โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายวิทยา ศรีชุมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป.อุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
7. นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลีโรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32กรรมการ
8. นางรุ่งนภา สังสอาดโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3กรรมการ
9. นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงามโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
10. ดร.ลฎาภา สุทธกูลโรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1กรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. รศ.ดร.ชุติมา วัฒนคีรีวิทยาลัยราชพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา เตมียสถิตสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ
3. ดร.สมศรี ตั้งมงคลเลิศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ผศ.นิรมล ปีตะนีละผลินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. ดร.ทวีพล จูฑะพลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. ดร.อารยา ลีคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา คล้ายแพรศน. สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายสังวาลย์ สิงห์สาศน. สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายสำราญ ศรเลี่ยมทองโรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร)กรรมการ
5. นางนันทยา ใจตรงโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี)ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา คล้ายแพรศน. สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายสังวาลย์ สิงห์สาศน. สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายสำราญ ศรเลี่ยมทองโรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร)กรรมการ
5. นางนันทยา ใจตรงโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. ผศ.โยธิน ศรีโสภาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ดร.ศศิธร โสภารัตน์วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
3. ดร.อาทิตย์ มกรเสนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กรรมการ
4. ดร.อัมพร วัจนะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการและเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. ผศ.โยธิน ศรีโสภาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ดร.ศศิธร โสภารัตน์วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
3. ดร.อาทิตย์ มกรเสนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กรรมการ
4. ดร.อัมพร วัจนะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการและเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายดิลก พัฒน์วิชัยโชติที่ปรึกษา สนก. สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นางมนธิดา สีตะธนีที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากร (สวทช.)กรรมการ
3. รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ แก้วชำนาญข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โกลากุลศน. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายดิลก พัฒน์วิชัยโชติที่ปรึกษา สนก. สพฐ.ประธานกรรมการ
2. นางมนธิดา สีตะธนีที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากร (สวทช.)กรรมการ
3. รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ แก้วชำนาญข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โกลากุลศน. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกกรรมการ
2. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางบุญเรือน บานจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ บุทเสนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
6. นายลำพอง ชมอิ่ม โรงเรียนหัวหินกรรมการ
7. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
8. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
9. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
10. นายศุภราช แก้วมีศรีโรงเรียนกาญจนดิษฐ์กรรมการ
11. นายณัฐนนท์ ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29กรรมการ
12. นายนายแอ๊ด ชาวน่าน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
13. นายตอเหล็บ ปอหรา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
14. นายทนงศักดิ์ ทองสินธโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ กรรมการ
15. นายพิเชษฐ์ ทัพเปียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33กรรมการ
16. นายสมพร อัฐมาลาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
17. นายสุริยัน ไทโคกสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
18. นายนายสถาพร เพ่งพิศโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
19. นายสมคิด ไชยวงศ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
20. ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกรรมการ
21. นายสำราญ วังนุราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1กรรมการ
22. นางสาวเยาวณี มาประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2กรรมการ
23. นางนงนุช อุทัยศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2กรรมการ
24. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธิรังษีกรรมการ
25. นายยงยุทธ เมธาวีวินิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28กรรมการ
26. นายสุรเกียรติ ลิบลับนักวิชาการอิสระกรรมการ
27. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนบ้านคูซอดกรรมการ
28. นางศิริรัตน์ สุขสันต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1กรรมการ
29. นางทิพภา ผดุงวงศ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
30. นายบัญชา ท่าทองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. ผศ.สหชัย วิวัฒน์ปฐพี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
2. นายชรินทร์ พรหมรักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางพิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. พระมหาสุฉันท์ สมงฺคโล วัดใหม่ทองเสนกรรมการ
5. พระมหาเมธา อภินนฺโทวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ผศ.สหชัย วิวัฒน์ปฐพี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
2. ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางพิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. พระมหาสุฉันท์ สมงคโล วัดใหม่ทองเสนกรรมการ
5. พระมหาเมธา อภินนฺโทวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินโนวัดพระสมุทรเจดีย์กรรมการ
2. ผศ.สหชัย วิวัฒน์ปฐพี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. ดร.สุวรรณี ยหะกร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกรรมการ
4. นายอัจฉ์ กัลยาณคุปต์นักวิชาการอิสระกรรมการ
5. พระมหาสุฉันท์ สมงคโลวัดใหม่ทองเสนกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
2. ผศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. ดร.ถนอมศรี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
4. พระมหาวิชาญ สุวิชาโนวัดยานนาวากรรมการ
5. พระมหาขวัญยืน สุทนฺโตวัดสัมปทวนนอก กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
2. ผศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. ดร.ถนอมศรี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
4. พระมหาวิชาญ สุวิชาโนวัดยานนาวากรรมการ
5. พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต วัดสัมปทวนนอก กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.เรียม ศรีทองมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
2. ผศ.ดร.ไพรัช สู่แสนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี พนมวัน ณ อยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
4. พระมหาวิชาญ สุวิชาโนวัดยานนาวากรรมการ
5. พระมหาสงการณ์ ถิรจิตโตวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. พระเส็ง ปภสฺสโรวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม กรรมการ
2. ผศ.ดร.อนงค์ลักษณ์ ศรีเพ็ญมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กรรมการ
3. นางพิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม วัดศรีเงินเจริญสุข กรรมการ
5. ดร.เกษม ทองอร่ามวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากรกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. พระเส็ง ปภสฺสโรวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม กรรมการ
2. ผศ.ดร.บุญศิริ นิยมทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. ผศ.ดร.อนงค์ลักษณ์ ศรีเพ็ญมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กรรมการ
4. นายชรินทร์ พรหมรักษ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม วัดศรีเงินเจริญสุข กรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. พระดวงจันทร์ เขมวีโรวัดบางยี่ขันกรรมการ
2. นางสาวบุหลง ศรีกนก กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสาววารุณี โอสถารมย์ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นายอาสา คำภาสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
5. ดร.ชนัย วรรณะลีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวบุหลง ศรีกนก กรมศิลปากรกรรมการ
2. ดร.ชนัย วรรณะลีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. พระมหาจักรพันธ์ ปัญญาธโรวัดปทีปพลีผลกรรมการ
4. นางสาววารุณี โอสถารมย์ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นายอาสา คำภาสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินโน วัดพระสมุทรเจดีย์กรรมการ
2. ผศ.พรทิพย์ รักชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. ดร.สุวรรณี ยหะกร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกรรมการ
4. ผศ.ดร.บุญศิริ นิยมทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
5. รศ.อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินโน วัดพระสมุทรเจดีย์กรรมการ
2. ผศ.พรทิพย์ รักชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. ดร.สุวรรณี ยหะกร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกรรมการ
4. ผศ.ดร.บุญศิริ นิยมทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
5. รศ.อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ดร.สุวรรณี ยหะกร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกรรมการ
2. รศ.อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. ผศ.บุญศิริ นิยมทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
4. นางพิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. พระมหาขวัญยืน สุทนโต วัดสัมปทวนนอก กรรมการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวินัย วรวัตร์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
2. นายมณฑล ยิ่งยวด กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวปัณณภัค บัลลังก์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวินัย วรวัตร์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
2. นายมณฑล ยิ่งยวด กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวปัณณภัค บัลลังก์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวินัย วรวัตร์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
2. นายมณฑล ยิ่งยวดกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวปัณณภัค บัลลังก์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระครูประทีปธรรมพิมล วัดจันทาราม กรรมการ
2. พระครูใบฎีกาเชิด ถิรปญฺโญวัดโพธินิมิตร กรรมการ
3. พระเจ้าอธิการชูเกียรติ ชุตินฺธโรวัดแก่งป่าสัก กรรมการ
4. พระมหาถนอม ถิรจิตฺโตวัดอนงคารามกรรมการ
5. พระมหาเมธา อภินนฺโทวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระเจ้าอธิการชูเกียรติ ชุตินฺธโรวัดแก่งป่าสัก กรรมการ
2. พระครูใบฎีกาเชิด ถิรปญฺโญวัดโพธินิมิตรกรรมการ
3. Mr.Brian Cohenมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. พระมหาถนอม ถิรจิตฺโตวัดอนงคารามกรรมการ
5. พระครูประทีปธรรมพิมล วัดจันทารามกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
แอโรบิก ม.1-ม.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอนุกูล ใบไกลหออัครศิลปินกรรมการ
2. นายปกรณ์ กล่อมเกลี้ยงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ รอดแก้วศิลปินอิสระกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอนุกูล ใบไกลหออัครศิลปินกรรมการ
2. นายปกรณ์ กล่อมเกลี้ยงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ รอดแก้วศิลปินอิสระกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุกูล ใบไกลหออัครศิลปินกรรมการ
2. นายปกรณ์ กล่อมเกลี้ยงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ รอดแก้วศิลปินอิสระกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. ผศ.ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. ผศ.นพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. ผศ.ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิตมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ ชูทวนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวแก้วสุดา บุตรเผียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกรรมการ
6. นายธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. ผศ.ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. ผศ.นพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. ผศ.ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิตมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ ชูทวนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นายธีรพงษ์ พิทักษ์ศฤงคารมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ผศ.ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. ผศ.นพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
3. ผศ.ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิตมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ ชูทวนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นายธีรพงษ์ พิทักษ์ศฤงคารมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ์มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. ผศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายคมกริช สวัสดิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.วิรัญญา ดวงรัตน์มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายสิโรจน์ พวงบุบผามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายสรยุทธ ดวงใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายธีรพงษ์ พิทักษ์ศฤงคารมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
5. นายธนะศักดิ์ ปัญญาณะเสถียรศิลปินอิสระกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา เก่งเขตรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. นางผดุง อารีพันธุ์โรงเรียนวัดสระเกศกรรมการ
5. นายโชดก เก่งเขตรกิจโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา เก่งเขตรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. นางผดุง อารีพันธุ์โรงเรียนวัดสระเกศกรรมการ
5. นายโชดก เก่งเขตรกิจโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา เก่งเขตรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
4. นางผดุง อารีพันธุ์โรงเรียนวัดสระเกศกรรมการ
5. นายโชดก เก่งเขตรกิจโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. รศ.ปรีชา ปั้นกล่ำมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ พิทักษ์ศฤงคารมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
3. นายสาโรจน์ อนันตอวยพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายลาภ อำไพรัตน์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
5. นายมาตรา บูรณสินศิลปินอิสระกรรมการ
6. นายโชดก เก่งเขตรกิจโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. ผศ.นฤพนธ์ บูรณะบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. ผศ.ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. ผศ.พิทักษ์ สง่ามหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
5. นายสหเทพ เทพบุรีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
6. นายธนะศักดิ์ ปัญญาณะเสถียรศิลปินอิสระกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. ผศ.ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. ผศ.นฤพนธ์ บูรณะบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ผศ.พิทักษ์ สง่ามหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
4. นายสหเทพ เทพบุรีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
6. นายธนะศักดิ์ ปัญญาณะเสถียรศิลปินอิสระกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. ผศ.นฤพนธ์ บูรณะบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. ผศ.ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. ผศ.พิทักษ์ สง่ามหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
4. นายสหเทพ เทพบุรีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
6. นายธนะศักดิ์ ปัญญาณะเสถียรศิลปินอิสระกรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจมนตรี คล้ายฉ่ำกรรมการ
3. นายธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์พิชัยกรรมการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประชา สามเสนประธานกรรมการ
2. นายพฤกษา โพธิพร กรรมการ
3. ดร.วีระ พันธุ์เสือกรรมการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ จรรย์นาฏย์กรรมการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญประธานกรรมการ
2. นายปิติ ขาวปลื้มกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พึ่งทองคำกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายอุทัย ศาสตรากรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา จักษากรรมการ
3. นายสิทธิชัย ตันเจริญกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชานนท์ กล่ำแพรประธานกรรมการ
2. นายโชติพัฒน์ วุฒิหทัยโชติกรรมการ
3. นายนัยวัฒน์ จันทวงศ์กรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีผ่องประธานกรรมการ
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณกรรมการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์กรรมการ
3. นายเนธิชัย ปานสุวรรณกรรมการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายรัชวิช มุสิการุณประธานกรรมการ
2. นายสมภพ เขียวมณีกรรมการ
3. นางพจนิชา ฤกษสมุทรกรรมการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุณิสา ศิริรักษ์ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พันละม้ายกรรมการ
3. นางมารุต วิจิตรโชติกรรมการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ กองกลิ่นหอมประธานกรรมการ
2. นายเนธิชัย ปานสุวรรณกรรมการ
3. นายเมธี พันธุ์วราทรกรรมการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นางชโลมใจ กลั่นรอดประธานกรรมการ
2. นายสมมาศ วงษ์อินทร์กรรมการ
3. นายฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้วกรรมการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงษาประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พันละม้ายกรรมการ
3. นางลักขณา ชุมพรกรรมการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพงษ์ นนท์ธนารักษาประธานกรรมการ
2. นายอนูกูล แว่นประโคนกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชยกรรมการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ นนท์ธนารักษาประธานกรรมการ
2. นายวราเมษ วัฒนไชยกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชยกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ร้อยตำรวจตรีจิรศักดิ์ โสวัตรประธานกรรมการ
2. นายรัชวิช มุสิการุณกรรมการ
3. นายจงกล เพียรพงษ์กรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูร อุณหะกะประธานกรรมการ
2. นายโสภณ เดชฉกรรจ์กรรมการ
3. นายจงกล เพียรพงษ์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิษ ทองคำประธานกรรมการ
2. นายปกครอง ทองสมบัติกรรมการ
3. นางชุลี เมธาศุภสวัสดิ์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา บัวผันกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสงกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางชุลี เมธาศุภสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้ว กรรมการ
3. นายอนุกูล แว่นประโคนกรรมการ
4. นางสาวสุณิสา ศิริรักษ์กรรมการ
5. นายอัศนีย์ เปลี่ยนศรีกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงษาประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ชุมพรกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ อุณหะกะกรรมการ
4. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสงกรรมการ
5. นายวราเมษ วัฒนไชยกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายทัศนัย พิณพาทย์ประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีกรรมการ
3. นายสมมาศ วงษ์อินทร์กรรมการ
4. นายปกครอง ทองสมบัติกรรมการ
5. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีกรรมการ
3. นายนัยวัฒน์ จันทวงศ์กรรมการ
4. นายรัชวิช มุสิการุณกรรมการ
5. นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรีกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.หญิงสุมาลี คล้ายฉ่ำกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนุกูล ทัพดีกรรมการ
4. นายปิติ ขาวปลื้มกรรมการ
5. นายอัศนีย์ เปลี่ยนศรีกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ผศ.สงบศึก ธรรมวิหารประธานกรรมการ
2. นางลัดดา จักษากรรมการ
3. ส.ต.อ.หญิง สุมาลี คล้ายฉ่ำกรรมการ
4. นายทัศนัย พิณพาทย์กรรมการ
5. นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืนกรรมการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุพัตร แย้มทับประธานกรรมการ
2. นายพฤกษา โพธิพร กรรมการ
3. นายอภิธาร สมานมิตรกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา บัวผันกรรมการ
5. นายเอกพล แย้มทับกรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุพัตร แย้มทับประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ แจ่มอรุณ กรรมการ
3. นายอภิธาร สมานมิตรกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา บัวผันกรรมการ
5. นายเอกพล แย้มทับกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายลพ บุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาติ/นักแต่งเพลงกรรมการ
2. เรืองยศ พิมพ์ทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ศุภกร มหาวีระผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายชลธี ธารทองศิลปินแห่งชาติ/นักแต่งเพลงกรรมการ
2. นายแดน บุรีรัมย์-กรรมการ
3. นายชุติเดช ทองอยู่-กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายรุ่งเพชร แหลมสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายวิไล พนมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดำรง วงศ์ทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตติมา เจือใจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ปิ่นภิบาลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวินัย พันธุรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุดา ชื่นบานผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายจารึก วิริยะกิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวเกล ปูริสิมาร์ ดีล่าผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ ชื่นเย็นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายเสริมเวช ช่วงยรรยงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายจิตกร บัวเนียมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. ผศ.ศานติ เดชคำรณสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายศรินทร์ จินตนเสรีสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางสุวลักษณ์ เลียนษีสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. ผศ.ศานติ เดชคำรณสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายศรินทร์ จินตนเสรีสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางสุวลักษณ์ เลียนษีสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุนนาค ทรรทรานนท์กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาววรรณพินี สุขสมสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
4. ผศ.คำรณ สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุนนาค ทรรทรานนท์กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาววรรณพินี สุขสมสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
4. ผศ.คำรณ สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
5. วีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ดร.(กิตติมศักดิ์)นพรัตน์ หวังในธรรมสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
4. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ศิลปสมบัติสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.นพรัตน์ หวังในธรรมสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
4. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ศิลปะสมบัติสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุนนาค ทรรทรานนท์กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต สุนทรานนท์สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาววรรณพินี สุขสมสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
4. ผศ.คำรณ สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.สุวรรณี ชลานุเคราะห์กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ม่วงบุญกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางลักษณ์ เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยาสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
4. นางตวงฤดี ถาพรพาสีสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
5. นางรัจนา พวงประยงค์สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ดร.(กิตติมศักดิ์)สุวรรณี ชลานุเคราะห์กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางลักษณ์ เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยาสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
4. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
5. นางรัจนา พวงประยงค์สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.สุวรรณี ชลานุเคราะห์กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ม่วงบุญกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางลักษณ์ เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยาสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
4. นางตวงฤดี ถาพรพาสีสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
5. นางรัจนา พวงประยงค์สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายศรสุทธา กลั่นมาลีนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายสิริพงษ์ สุขสมนาคศิลปินตลกกรรมการ
3. นายสิรภพ ผ่องอินทรีย์ศิลปินตลกกรรมการ
4. นายปรีดา แก้วกนกศิลปินตลกกรรมการ
5. นายธนัช ศรีบรรจงศิลปินตลกกรรมการ
มายากล ม.1-ม.6
1. ชาลี ประจงกิจกุลเลขาธิการสมาพันธ์มายากลโลกภาคพื้นเอเซีย(ประจำประเทศไทย)ประธานกรรมการ
2. นายแมน รัตนพิทักษ์กรรมการตัดสินของประเทศไทยในการประกวดมายากลภาคพื้นเอเซียกรรมการ
3. นายณฤทธิ์ ภักดีภูเบศร์เจ้าของโรงละครมายากลณฤทธิ์ นักมายากลยอดเยี่ยมของประเทศไทย 2555กรรมการ
4. นางสาวลิซ่า ไพบูลย์พันธ์ดารา นักร้อง นักมายากลสาวกรรมการ
5. นายฟิลิป ไพบูลย์พันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมายากลฟิลิปกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสงบ ศิริทรัพย์โรงเรียนวัดสุขวรารามประธานกรรมการ
2. นางมณฑนา บรรพสุทธิ์โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางรัตนา เลี้ยงอำนวยโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทรกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนรากร ไหลหรั่งโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นายวิทยา น้อยประเทศโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวประนอม สีธรรมชโยโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สิบตรีพลโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
5. นายมนัส ถึงเสียบญวนโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
6. นางสาวทิพย์วัลยา มิทะนนท์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
7. นายสายัณห์ ช้างกระทัดโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
8. นางสาวนาฏยา คงผอมโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
9. นางสาวชลธิชา นวลสนิทโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
10. นายคเณศ นุ่มกลิ่นโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
11. นางสาวศุภลักษณ์ แพรประเสริฐโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
12. นางสาวยุวดี อ่อนทรวงโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
13. นายจักรวาล กำทรัพย์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
14. นางสาวสุดารัตน์ แก่นจันทร์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
15. นางสาวสมมาศ เชียงทองโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
16. นางอรอินทร์ แป้งปรุงจันทร์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
17. นางสาวกรรณทิพย์ สว่างวงศ์สินโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
18. นางสมลักษณ์ แสงสันต์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
19. นางสาวพิชญ์สินี แพงศรีนิธิศโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
20. นางถนอมศรี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
21. นางสาววราภรณ์ ประยงค์พันธ์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
22. นางยุวนุช สุกันโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
23. นางสาวอารีย์ เอี่ยมงามโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
24. นายวิรัช งามสุทธิโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
25. นางสุนันทา ปฐมนุพงศ์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
26. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
27. นางฉวีวงศ์ ไกรเพ็ชรโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
28. นายนนทกาญจน์ จันทร์เฮงโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
29. นายพีรวัส ปั้นทองคำโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
30. นายสมมาตร ยิ่งประยูรโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
31. นางสาววราภรณ์ มะลิออนโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
32. นางทิฆัมพร จั่นเพชร์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
33. นางณัฐพิมล แพงศรีนิธิศโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
34. นายเชิดชัยชานนท์ ศรีชรัตน์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
35. นางกลิ่นอุบล วินิจผลโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
36. นางพรทิพย์ อาจแก้วโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
37. นางจิตรลดา เทศอ่ำโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
38. นางอุษา ทองยศโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
39. นางธนวัน แก้วพันธ์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
40. นางเบญจวรรณ ภาคสวัสดิ์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
41. นางสาวนัยนา ชูเทียนโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
42. นางชนากานต์ เพชรส่งศรีโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
43. นางสาวแสงเดือน ราบเรียบโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
44. นางสาวกนกอร วรขันต์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
45. นางวงศ์พร ก้อนทองโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
46. นางปรียานุช สุชิตกุลโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
47. นางจินดารัตน์ จันทร์งามโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
48. นางสาวบุญเจือ เพ็ชรเกตุโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
49. นางสาวชลิตา วิทย์วงษ์กังวาฬโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
50. นางสาววันเพ็ญ เจริญทิพย์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
51. นางมัลลิการ์ ทองรักษ์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
52. นางพัฒนา ปสันตาโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
53. นางเพชรศร หาจตุรัสโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
54. นายสมเกียรติ สมหวังโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
55. นายสมศักดิ์ ธรรมจิตต์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
56. นายพิษณุ บุณยะนิวาศโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
57. นายอำนาจศักดิ์ อุดมพรไพบูลย์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
58. นายสันทัด ตีรนานุกูลโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
59. นายเทวาฤทธิ์ วงศ์เหรียญทองโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
60. นางอัมพิกา บุญเกลี้ยงโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
61. นางสาวกรรัก สองเมืองโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
62. นางสาวสุวีณา ขามเขตร์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
63. รศ.ผดุง ศิริรัตน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
64. นายยศนันท์ แย้มเมืองประธานหอศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
65. นายสมกิจ วัฒนเจริญประธานหอศิลปอำเภอบางบัวทองกรรมการ
66. นายณัฐวุฒิ สร้อยดอกสนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
67. นายอนุสรณ์ วงษ์สนิทภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
68. นางนนิดา สร้อยดอกสนภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพกรรมการ
69. นายสมบูรณ์ ชาติอิ่มเอิบธรรมวิศวกรเคลือข่าย DXP (Thailand) Co.,Ltd.กรรมการ
70. นายสุนทร พยัคศรีวิศวกรเคลือข่าย DXP (Thailand) Co.,Ltd.กรรมการ
71. นายวันชัย สกลพรวศินโรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
72. นางสักการะ อารมย์เย็นโรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา เปียถนอมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม.เขต 9ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สังคนาคินทร์โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามกรรมการ
3. นางสุเนาวรัตน์ แก้วขาวโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ผศ.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานกรรมการ
2. รศ.ภัครพงศ์ ปวงสุขสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
3. นายเสมา พัฒน์ฉิมมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
4. นายภูริลาภ จุฑาวัชระพลมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
5. นายปฏิภาณ สำเนียงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
6. นายปรัชญา การุณวงษ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
7. นายชยากร รินสงมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
8. นายวรพล เจียมอำไพภรณ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
9. นายภานุพงค์ ผิวเผือกมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
10. นายเศรษฐวิโชค นิลนวรัตน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
11. นายปริยากร ขุขันธินมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
12. นายธนกร อึงรัตนากรมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
13. นายนทีกร ไกลบ้านมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
14. นายยุทธพงษ์ ภูเขียวมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
15. นายปทาธิป วิรัชลาภมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
16. นายณัฐพงศ์ คงคาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
17. นายกฤษฎา รักษามหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
18. นายขวัญชัย บุญปู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
19. นายสมบูรณ์ กลมภูจิตคุปมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
20. นายประชา แสงสะอาดมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
21. นายจิรวัฒน์ แสงคุณธรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
22. นายธนพล สกุลขำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
23. นายธิชานนท์ ร่มสายหยุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
24. นางสาวกฤษณา พาสว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
25. นางสาวศรัญญา ชัยสิทธิ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
26. นางสาวศิรินภา ศรีศิริเล็กสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
27. นางสาวสุพัตรา กรอบเจริญสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
28. นางสาวนันทิตา นาครชมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
29. นายพชร ศรีมอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
30. นายศรายุทธ กิ่งกำปังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
31. นายสัณห์ สุขประชาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
32. นายสัตยา บานบัวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
33. นายอมรเทพ บุญสมรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
34. นายอมรเรศ แสงสว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
35. นายอิศรา นุรักษ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
36. นายดนุภัทร หงษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
37. นายธนรัตน์ พรหมมาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
38. นายทรงพร กุลประดิษฐ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
39. นางสาวชลธิชา เชิดสุวรรณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
40. นางสาวจุฑามาศ มหัทธนะประดิษฐ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
41. นายสิทธิชัย แก้วมณีวงศ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
42. นายแสนภูมิ โพธิ์อุไรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
43. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม. 42กรรมการและเลขานุการ
44. รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ปรึกษา
45. ผศ.ชาญชัย ภูริปัญโญมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ผศ.เริงวุฒิ ชูเมืองมหาวิทยาลัยศรีปทุมประธานกรรมการ
2. รศ.ภัครพงศ์ ปวงสุขสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
3. นายเสมา พัฒน์ฉิมมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
4. นายภูริลาภ จุฑาวัชระพลมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
5. นายปฏิภาณ สำเนียงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
6. นายปรัชญา การุณวงษ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
7. นายชยากร รินสงมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
8. นายวรพล เจียมอำไพภรณ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
9. นายภานุพงค์ ผิวเผือกมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
10. นายเศรษฐวิโชค นิลนวรัตน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
11. นายปริยากร ขุขันธินมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
12. นายธนกร อึงรัตนากรมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
13. นายนทีกร ไกลบ้านมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
14. นายยุทธพงษ์ ภูเขียวมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
15. นายปทาธิป วิรัชลาภมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
16. นายณัฐพงศ์ คงคาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
17. นายกฤษฎา รักษามหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
18. นายขวัญชัย บุญปู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
19. นายสมบูรณ์ กลมภูจิตคุปมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
20. นายประชา แสงสะอาดมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
21. นายจิรวัฒน์ แสงคุณธรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
22. นายธนพล สกุลขำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
23. นายธิชานนท์ ร่มสายหยุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
24. นางสาวกฤษณา พาสว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
25. นางสาวศรัญญา ชัยสิทธิ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
26. นางสาวศิรินภา ศรีศิริเล็กสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
27. นางสาวสุพัตรา กรอบเจริญสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
28. นางสาวนันทิตา นาครชมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
29. นายพชร ศรีมอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
30. นายศรายุทธ กิ่งกำปังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
31. นายสัณห์ สุขประชาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
32. นายสัตยา บานบัวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
33. นายอมรเทพ บุญสมรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
34. นายอมรเรศ แสงสว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
35. นายอิศรา นุรักษ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
36. นายอดิศร โบราณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
37. นายภูดิส รอดสกุลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
38. นายพณณกร การินทร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
39. นายวรินทร ชีตาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
40. นายกิตตินันท์ ช่วยสกุลพริสรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
41. นางสาวภิชญาภรณ์ มัลเชษฐ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
42. นางสาวสุดารัตน์ โสภณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
43. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม. 42กรรมการและเลขานุการ
44. รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ปรึกษา
45. ผศ.ชาญชัย ภูริปัญโญมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ปรึกษา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชัยพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านอ้อกระทิงประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองศาลากรรมการ
3. นางสาวมาลัย มีสวนพลอยโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา วีรชาติโรงเรียนบ้านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเรียง ชัยขันธ์โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐกรรมการ
3. นางสุรีย์ สรรสร้างเจริญโรงเรียนวัดสระสี่มุมกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวรากร ใช้เทียมวงศ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ผลิตกุลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรรมการ
3. นายภณสุทธิ์ สุทธิประการมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. รศ.ธีรศิลป์ ทุมวิภาตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เพชรมณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรองประธานกรรมการ
3. รศ.สุมาลี อุณหวณิชย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
4. นายมานพ คงคานิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
5. รศ.วรา วราวิทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
6. ผศ.คฑาเทพ สวัสดิพิศาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
7. นายเรวัต ศิริโภคาภิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
8. นายดนุชา ประเสริฐสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
9. นายพิสิฐ วนิชชานันท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
10. ผศ.ศวุฒิ บุศยอังกูรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ หาญรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
12. นายมารุต รุ่งเรืองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
13. นายนพดล จันทรลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
14. นายกิตติพงษ์ แสดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
15. นายเจตน์ฐสิน ผาติพัศชนันท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
16. นายภัทรพงศ์ ข้องม่วงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
17. นายภูริณัฐ นุ่นแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
18. นายเกษตร เรืองโรจนพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
19. นายภากร บุญครองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
20. นายภมรดิส ชยาตุลชาตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
21. นายยศวินต์ แสงวงศ์รัศมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
22. นายคมณ์ณพ ยอดสิงห์ธนกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
23. นายชนการณ์ เดชกุญชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
24. นายสหชาติ ชิดเชี่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
25. นางสาวกรรณิการ์ นาคาพจน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวเฟื่องลดา มะโนกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวเอวิกา แสงเพ็ญพราวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
28. นางสาวอภิสรา แซ่ลิ้มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวดนิตา โทนโต๊ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
30. นางสาวพรรณิภา มูลทองชุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
31. นายบุญปกรณ์ พวงกิจจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
32. นายธานินทร์ คุณาพิสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
33. นายชลิต อัจฉราวรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
34. นายฐาปนันท์ จรรยาลิขิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
35. นายพงศกร ไตรรัตนานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
36. นายกิตติพัฒน์ จุฑาวงศ์เจริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
37. นายจิราภัสร์ จิรเดชวิโรจน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
38. นายยุทธพงศ์ ม่วงไหมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
39. นางสาวอรุณรัตน์ อมะลัษเฐียรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
40. นางสาวพรเพ็ญ อาชีวะเกษะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
41. นางสาวชนม์นิภา เย็นเป็นสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
42. นางสาวปาริชาติ หล้าวงษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
43. นายธนัช โต๊ะทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
44. นายธนพล จิรพรรณทวีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
45. นายบัญชา ภุมรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
46. นางสาวพชรพร ผิวดำดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
47. นางสาวธีราภรณ์ ธารเพชรวัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
48. นายเอกภาค ประถมปัทมะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
49. นายกิตติภัทร ไชยบุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
50. นายคมกฤช ประทุมวัลลิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
51. นางสาวจริยา จันทร์เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
52. นางสาวจริยา ทองพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
53. นายณรงค์ พวงทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
54. นายทรงกลด บุญเอี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
55. นายเท่ห์ น้ำทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
56. นายนลิน บุญรอดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
57. นายพงษ์นรินทร์ จะงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
58. นายพัทธดนย์ แสงพงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
59. นายพีรเดช เพชรกัณหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
60. นายระพันธ์ อักษรเวชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
61. นายภานุวัฒน์ ฉัตรใจคำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
62. นายภูชิสส์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
63. นายภูษิต เปลี่ยนเพ็งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
64. นายมานิต แก้วดวงปานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
65. นายยุติธรรม จือเหลียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
66. นายยุทธนา จันทร์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
67. นายวสันต์ จุลมณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
68. นายวิวัฒน์ อบเชยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
69. นายวีระพงษ์ พุทธะสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
70. นายศักดิ์สิทธิ์ อาดำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
71. นายสิทธกร ลาวัลย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
72. นายสุทธิรัก อุบลบุตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
73. นายเสรี กวางทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
74. นายอธิวัฒน์ สุวรรณทัพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
75. รศ.เวช วิเวกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. รศ.ธีรศิลป์ ทุมวิภาตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เพชรมณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรองประธานกรรมการ
3. รศ.สุมาลี อุณหวณิชย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
4. นายมานพ คงคานิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
5. รศ.วรา วราวิทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
6. ผศ.คฑาเทพ สวัสดิพิศาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
7. นายเรวัต ศิริโภคาภิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
8. นายดนุชา ประเสริฐสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
9. นายพิสิฐ วนิชชานันท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
10. ผศ.ศวุฒิ บุศยอังกูรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
11. นายอลงกรณ์ หาญรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
12. นายมารุต รุ่งเรืองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
13. นายนพดล จันทรลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
14. นายกิตติพงษ์ แสดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
15. นายเจตน์ฐสิน ผาติพัศชนันท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
16. นายภัทรพงศ์ ข้องม่วงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
17. นายภูริณัฐ นุ่นแก้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
18. นายเกษตร เรืองโรจนพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
19. นายภากร บุญครองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
20. นายภมรดิส ชยาตุลชาตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
21. นายยศวินต์ แสงวงศ์รัศมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
22. นายคมณ์ณพ ยอดสิงห์ธนกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
23. นายชนการณ์ เดชกุญชรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
24. นายสหชาติ ชิดเชี่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
25. นางสาวกรรณิการ์ นาคาพจน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวเฟื่องลดา มะโนกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวเอวิกา แสงเพ็ญพราวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
28. นางสาวอภิสรา แซ่ลิ้มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวดนิตา โทนโต๊ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
30. นางสาวพรรณิภา มูลทองชุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
31. นายบุญปกรณ์ พวงกิจจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
32. นายธานินทร์ คุณาพิสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
33. นายชลิต อัจฉราวรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
34. นายฐาปนันท์ จรรยาลิขิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
35. นายพงศกร ไตรรัตนานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
36. นายกิตติพัฒน์ จุฑาวงศ์เจริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
37. นายจิราภัสร์ จิรเดชวิโรจน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
38. นายยุทธพงศ์ ม่วงไหมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
39. นางสาวอรุณรัตน์ อมะลัษเฐียรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
40. นางสาวพรเพ็ญ อาชีวะเกษะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
41. นางสาวชนม์นิภา เย็นเป็นสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
42. นางสาวปาริชาติ หล้าวงษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
43. นายธนัช โต๊ะทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
44. นายธนพล จิรพรรณทวีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
45. นายบัญชา ภุมรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
46. นางสาวพชรพร ผิวดำดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
47. นางสาวธีราภรณ์ ธารเพชรวัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
48. นายเอกภาค ประถมปัทมะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
49. นายกิตติภัทร ไชยบุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
50. นายคมกฤช ประทุมวัลลิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
51. นางสาวจริยา จันทร์เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
52. นางสาวจริยา ทองพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
53. นายณรงค์ พวงทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
54. นายทรงกลด บุญเอี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
55. นายเท่ห์ น้ำทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
56. นายนลิน บุญรอดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
57. นายพงษ์นรินทร์ จะงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
58. นายพัทธดนย์ แสงพงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
59. นายพีรเดช เพชรกัณหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
60. นายระพันธ์ อักษรเวชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
61. นายภานุวัฒน์ ฉัตรใจคำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
62. นายภูชิสส์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
63. นายภูษิต เปลี่ยนเพ็งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
64. นายมานิต แก้วดวงปานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
65. นายยุติธรรม จือเหลียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
66. นายยุทธนา จันทร์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
67. นายวสันต์ จุลมณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
68. นายวิวัฒน์ อบเชยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
69. นายวีระพงษ์ พุทธะสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
70. นายศักดิ์สิทธิ์ อาดำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
71. นายสิทธกร ลาวัลย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
72. นายสุทธิรัก อุบลบุตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
73. นายเสรี กวางทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
74. นายอธิวัฒน์ สุวรรณทัพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการและเลขานุการ
75. รศ.เวช วิเวกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ปรึกษา
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางยุพาภรณ์ โพธิ์อ่อนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางไพเราะ แก่นพรหมโรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุขโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเพลินพิณ จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มประธานกรรมการ
2. นางรวีวรรณ รื่นกลิ่นโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ ภัตติชาติโรงเรียนวัดท่าพูดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ดร.ดารณี คำแหงม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
2. นายอาจหาญ วงศ์ศรีชามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรรมการ
3. นายศุภณัฐ จินตวัฒสกุลมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเพทาย อัครจริยกุลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร เกตุมณีมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
3. นายสุเมธ ผ่องพรรณแขมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพรสุณี หงษ์ลอยโรงเรียนวัดหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาปณี พวงงามโรงเรียนวัดห้วยผักชีกรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์โรงเรียนอนุบาลนครปฐมกรรมการ
4. นางวาสนา สวนสีดาโรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์กรรมการ
5. นางอิสริยา สามบุญศรีโรงเรียนวัดลำลูกบัวกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จาดคล้ายโรงเรียนวัดเกาะวังไทรกรรมการ
3. นางสมพร มหาโชติโรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสุรีย์พร ตันพิชัยโรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามกรรมการ
5. นางสาวจรัสศรี พ่วงทรัพย์สินโรงเรียนวัดกงลาดกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. นางเอมอร รสเครือข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินทร เศรษฐการุณย์ข้าราชการบำนาญ รองประธานกรรมการ
3. นายสิริวัฒน์ พงศแพทยพินิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรรมการ
4. นางสาวนฤมล เรืองรัตน์โรงเรียนเบญจมราษฎ์รังสฤษฎ์ สพม. เขต 6กรรมการ
5. นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สพป. สมุทรสาคร กรรมการ
6. นางสาวปอแก้ว อินต๊ะยศโรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายพลัง วงษ์ธนสุภรณ์อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นายบุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์นักวิชาการ สสวท.รองประธานกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ธงไชยนักวิชาการ สสวท.กรรมการ
4. นางสาวสุธิดา การีมีนักวิชาการ สสวท.กรรมการ
5. นางสาวสุทธิดา บุญทวีนักวิชาการ สสวท.กรรมการ
6. นางสาวกฤษลดา ชูสินคุณาวุฒินักวิชาการ สสวท.กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นางภัคพิมล มาศภากรโรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต 8ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ทองคำโรงเรียนวัดสามกอ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เจี่ยวเลี่ยนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวินัย กล่อมพุ่มโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม.เขต 9ประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ บัวแสงโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8กรรมการ
3. นายนรินทร์ นครจันทร์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาววรางค์ เวชประเสริฐโรงเรียนวัดเชิงเลนประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร บุญเรืองโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นางณัชชา แพทย์จรัญโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี คงพราหมณ์โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวิทยาบ้านโป่ง ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพพรรณ เฟื่องรัตน์โรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นางวราภรณ์ อบเชยโรงเรียนตั้งพิรุฬธรรมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจำเริญ สีมารัตน์โรงเรียนวัดมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางยุพิน กลิ่นประชุมโรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนทองหลางโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางธนาลัย ตปนีย์โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล วาราชะนนท์โรงเรียนวัดบางไผ่นารถกรรมการ
3. นางกฤษณา ฤทธิ์คำรณโรงเรียนวัดมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ตรีชั้นศึกษานิเทศก์ สพป. นครปฐมเขต 2 กรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ ปานอุทัยโรงเรียนวัดบางหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประภาพรรณ เพียรชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกรรมการ
3. ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาววนิดา มันตะพงษ์โรงเรียนวัดทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา สวนอินทร์โรงเรียนวัดจินดารามกรรมการ
3. นางอุษา ทองจันทาโรงเรียนวัดลำพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางชวนพิศ แววสอนโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันศิมาลี เทียนงามโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางรวีวรรณ รื่นกลิ่นโรงเรียนวัดวังน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณวิภา วงศ์วิไลสกุลสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
2. ดร.ศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรีบริษัท ลานเกียร์กรรมการ
3. นายณัฐพล นุตคำแหงsoftware Parkกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว.ประธานกรรมการ
2. นายธนิศร์ บุญสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรรมการ
3. Mr.Christopher Wildบริติช เคาน์ซิลกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว.ประธานกรรมการ
2. นายธนิศร์ บุญสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรรมการ
3. Mr.Christopher Wildบริติช เคาน์ซิลกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายธนากร ทองประยูรศูนย์ภาษา วิทยาลัยเพื่อศึกษาความยั่งยืนฯ มศว.กรรมการ
3. Thomas Waitอาจารย์พิเศษ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. รศ.เฉลียวศรี พิบูลชลข้าราชการบำนาญ มศว.ประธานกรรมการ
2. Mr.Jeffrey Taschnerสถานสอนภาษา AUAกรรมการ
3. Mr.Ginger Sriporamanontสถานสอนภาษา AUAกรรมการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. รศ.เฉลียวศรี พิบูลชลข้าราชการบำนาญ มศว.ประธานกรรมการ
2. Mr.Jeffrey Taschnerสถานสอนภาษา AUAกรรมการ
3. Mr.Ginger Sriporamanontสถานสอนภาษา AUAกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธนากร ทองประยูรศูนย์ภาษา วิทยาลัยเพื่อศึกษาความยั่งยืนฯ มศว.ประธานกรรมการ
2. Mr.Anthony Paviaสถานสอนภาษา AUAกรรมการ
3. Mr.Andrew Kellerสถานสอนภาษา AUAกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว.ประธานกรรมการ
2. ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. Mr.Alex Linleyบริติช เคาน์ซิลกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ลิมโกมลวิลาศสถานสอนภาษา AUAกรรมการ
3. MissCassie Rudallบริติช เคาน์ซิลกรรมการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นางสาวพีริยา พงษ์สาริกันสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Jeffrey Taschnerสถานสอนภาษา AUAกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายธนากร ทองประยูรศูนย์ภาษา วิทยาลัยเพื่อศึกษาความยั่งยืนฯ มศว.กรรมการ
3. Mr.Thomas Waitอาจารย์พิเศษ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายธนากร ทองประยูรวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว.กรรมการ
3. Thomas Waitอาจารย์พิเศษ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Dr. Han Shenglongสถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Miss Ma Renfengสถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Mr. Ji Yuผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนกรรมการ
4. Miss Yu Liningสถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
5. Miss Cheng Siสถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพิชัย แก้วบุตรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Dr. Han Shenglongสถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Miss Ma Renfengสถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. Miss Cheng Siสถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพิชัย แก้วบุตรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
5. Miss Yu Liningสถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
6. Mr. Ji Yuผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาพร เนาสราญJapan Foundationประธานกรรมการ
2. Ms. Yumi AKIMOTOสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)รองประธานกรรมการ
3. Ms. Nami EBATAJapan Foundationกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายทินกร พูลพุฒสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธ์ แสงสุขสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
3. นายบุญหลาย หวานเพราะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย คุ้มวงษ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
2. นางสาวจรุวรรณ ชูขาวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
3. นางรินทิพย์ วารีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา คล่องดีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. รศ.มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ใจแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธินผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ วันเพ็ญสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรรมการ
6. ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงามคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรมการ
7. นางวนิดา ชนินทยุทธวงศ์สถาบันราชานุกูลกรรมการ
8. นางปรานอม ประทีปทวีศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 5กรรมการ
9. นายเกรียงศักดิ์ คัมภิราศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7กรรมการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
1. นางฉวี สังเนตรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตอาสากรรมการ
2. นางสาวทองพลู บัวศรีมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร เศรษฐวรวิจิตรบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดกรรมการ
4. นางสุกัญญา งามบรรจงสพฐกรรมการ
5. นายสันติสุข สันติศาสนสุข สพฐ.กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวินัย รอดจ่ายข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ คงพูลผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
3. นางสาววิมล จรุงจรสหัวหน้ากองบรรณาธิการกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวินัย รอดจ่ายข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ คงพูลผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3กรรมการ
3. นางสาววิมล จรุงจรสหัวหน้ากองบรรณาธิการกรรมการ
Cross word ป.1-ป.6
Cross word ม.1-ม.3
A Math ป.1-ป.6
A Math ม.1-ม.3
คำคม ป.1-ป.6
คำคม ม.1-ม.3
ซูโดกุ ป.1-ป.6
ซูโดกุ ม.1-ม.3

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวระวีวรรณ ศรีคตศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สุขนิคมโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายสุพจน์ อู่ขลิบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวระวีวรรณ ศรีคตศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สุขนิคมโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายสุพจน์ อู่ขลิบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ภาพร เริงไชยโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการ
2. นางสุวิภา นามดุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป.ชลบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอาลี ดอยบุญเกิดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภาพร เริงไชยโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายกกรรมการ
2. นางสุวิภา นามดุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป.ชลบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอาลี ดอยบุญเกิดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ เถามานกูลโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นายมานพ เทพบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คำปาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ เถามานกูลโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นายมานพ เทพบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คำปาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
2. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ อินทร์ทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
2. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจิรดา แก้วขาวโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางสาวปานจิตต์ แก้วนามศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางลัดดา เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรดา แก้วขาวโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางสาวปานจิตต์ แก้วนามศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางลัดดา เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปัญญา สุขศิริสพป.ระยอง เขต 1กรรมการ
2. นางสาวภาระวี สุทธิฉันท์โรงเรียนประถมนนทรี สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวนันทยา ปามะศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ป่าไพรสพป.นครนายกกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ จึงสว่างโรงเรียนพานทอง สพม.18กรรมการ
3. นางสาวจารุชา สมศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ป่าไพรสพป.นครนายกกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ จึงสว่างโรงเรียนพานทอง สพม.18กรรมการ
3. นางสาวจารุชา สมศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ วัณณะพันธุ์โรงเรียนประถมนนทรี สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางสาวบงกช พิทักษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางเนตรชนก รินจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมรรัตน์ วัณณะพันธุ์โรงเรียนประถมนนทรี สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางสาวบงกช พิทักษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางเนตรชนก รินจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวราตรี เทียนดำโรงเรียนวัดหัวกรด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
2. นายปราโมทย์ ผลพฤกษาโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายประจวบ เลื่อนสูงเนินโรงเรียนวัดหาดสะแก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ แสงบุราณโรงเรียนบ้านแหลมไผ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
2. นายสุนันท์ วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายเจษฎา ดีเลศโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจินตนา เมฆสุวรรณ์โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกกรรมการ
2. นายสมาน ทวีเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวณิชารีย์ แผนกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจินตนา เมฆสุวรรณ์โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกกรรมการ
2. นายสมาน ทวีเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวณิชารีย์ แผนกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา เกตุพันธุ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางนฤมล ปานนพภาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ชิณวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา เกตุพันธุ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางนฤมล ปานนพภาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ชิณวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ชิต เกษบุรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
2. นางสาวกันต์ระพี กิจลิขิตโรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวกัญญาพร ไทรชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ชิต เกษบุรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
2. นางสาวกันต์ระพี กิจลิขิตโรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวกัญญาพร ไทรชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพณิตา กอนจันดาสพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางสาวภัทรียา คชหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์แสนใจศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพณิตา กอนจันดาสพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางสาวภัทรียา คชหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์แสนใจศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอรทัย แสงทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
2. นางสาวอชิรา อุ่นแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำทวีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรทัย แสงทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
2. นางสาวอชิรา อุ่นแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวสิรินภา คำทวีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา โสตรโยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา โสตรโยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววนิดา บุญสมโรงเรียนวัดหนองม่วง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ญาณสังวรศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจรรยา เกตุพันธุ์สพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
3. นางสุภาวดี ปึกคมโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววนิดา บุญสมโรงเรียนวัดหนองม่วง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ญาณสังวรศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินตนา เมฆสุวรรณ์โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกกรรมการ
2. นางลัดดา เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางวาสินี วิพัทนะพรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินตนา เมฆสุวรรณ์โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกกรรมการ
2. นางลัดดา เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางวาสินี วิพัทนะพรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเดือนวรัท ภัทรเดชโรงเรียนวัดคันทดกรรมการ
2. นางสาวธานี มังกะโรทัยโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางวรรณา พิทักษ์วงศ์โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
2. นางสาวต้องตา ธนสัมบันน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
3. นางเยาวพา พานิชวงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเดือนวรัท ภัทรเดชโรงเรียนวัดคันทดกรรมการ
2. นางสาวธานี มังกะโรทัยโรงเรียนเทพมงคลรังษีกรรมการ
3. นางวรรณา พิทักษ์วงศ์โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนวรัตน์ พูลใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2กรรมการ
2. นางอัจฉรา สกุลบริสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางชะไมพร หวานฉ่ำโรงเรียนวัดสำนักตะฆ่ากรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนวรัตน์ พูลใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2กรรมการ
2. นางอัจฉรา สกุลบริสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางชะไมพร หวานฉ่ำโรงเรียนวัดสำนักตะฆ่ากรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนวรัตน์ พูลใยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2กรรมการ
2. นางอัจฉรา สกุลบริสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางชะไมพร หวานฉ่ำโรงเรียนวัดสำนักตะฆ่ากรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุดารัตน์ ทับสายโรงเรียนวัดทำนบ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางสุชาดา บุนนาคโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวอารม คล้ายคลุมโรงเรียนดาราคาม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนาวดี ท่าใหญ่โรงเรียนวัดตาลเรียง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางสาวพัชรา สุขถาวรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวนิตยา ณะธิไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายหยุด เกิดช่วยโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางยุภาวดี เทศไทยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางพรวิภา ศรไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผกามาศ อายุเจริญโรงเรียนดาราคาม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ พุมมาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
3. นางสาวสุจิตตรา อรุณรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางผกามาศ อายุเจริญโรงเรียนดาราคาม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ พุมมาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
3. นางสาวสุจิตตรา อรุณรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางสิรีวรินทร์ โถสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
3. นางจิราธร สามารถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชิรญา พรมทองวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางสิรีวรินทร์ โถสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดตะเคียนกรรมการ
3. นางจิราธร สามารถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. วีระชัย ประสาทศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นางสุนทรี แสงแจ่มโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาดกรรมการ
3. นางปาริฉัตร คำปล้องโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระชัย ประสาทศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวืิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
2. นางสุนทรี แสงแจ่มโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาดกรรมการ
3. นางปาริฉัตร คำปล้องโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางสาวนิติญา ภูครองหินโรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ อ้นอมรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวัฒนา บุญพักสพป.ชลบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางสาวสัณห์สิตา เถื่อนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวพรกมล พันธ์ทองศูนย์รับเลี้ยงเด็กบ้านพรกมลกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นางสาวนิติญา ภูครองหินโรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ อ้นอมรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ป่าไพรสพป.นครนายกกรรมการ
2. นายชัยยศ ยินดีโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา สะอาดเอี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสัมพันธ์ เถามานกูลโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางสาวภาส์สิณี กิติเจริญนันท์โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ไชยถาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสัมพันธ์ เถามานกูลโรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางสาวภาส์สิณี กิติเจริญนันท์โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ไชยถาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุดารัตน์ ทับสายโรงเรียนวัดทำนบ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางสาวกรพินธุ์ จันทร์ตาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวอำพร ไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนาวดี ท่าใหญ่โรงเรียนวัดตาลเรียง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางสาวดวงจิต สังข์คำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครนายกกรรมการ
3. นางจินตนา เมฆสุวรรณ์โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุดารัตน์ ทับสายโรงเรียนวัดทำนบ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางสาวกรพินธุ์ จันทร์ตาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
3. นางสาวอำพร ไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนรงค์ บัวชุมโรงเรียนวัดท่าราบ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี คำสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางปราณี ยินดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอำพร ราชติกาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
2. นางยุพิน รุ่งโรจน์ทวีรัตน์โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสัณห์สิตา เถื่อนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอำพร ราชติกาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
2. นางยุพิน รุ่งโรจน์ทวีรัตน์โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสัณห์สิตา เถื่อนสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
3. นายวัชระ หนูมงกุฎศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัชระ หนูมงกุฎศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
2. นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสิริพร วิศิษฎร์ยิ่งเจริญโรงเรียนวัดวรจันทร์กรรมการ
2. นางนิรัตตา เมฆวิไลพันธุ์โรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
3. นางอภิรดี คำแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์กรรมการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสิริพร วิศิษฎร์ยิ่งเจริญโรงเรียนวัดวรจันทร์กรรมการ
2. นางอภิรดี คำแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์กรรมการ
3. นางนิรัตตา เมฆวิไลพันธุ์โรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจรรยพร ภัทรศุภาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
2. นายโอภาส มะลิวัลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวสร้อยสุณี บัวเบาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาทิตย์ รอดแก้วโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
2. นายศาตวัต รัชตะนันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ แซ่ลิ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาทิตย์ รอดแก้วโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
2. นายศาตวัต รัชตะนันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ แซ่ลิ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจรรยพร ภัทรศุภาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวพรรณนา นรินทรศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นายเชาวลิต ลีชัยลาโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายกกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจรรยพร ภัทรศุภาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวพรรณนา นรินทรศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นายเชาวลิต ลีชัยลาโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายกกรรมการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจตุพล หนูท่าทองสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายไปรเวท สทานสัตย์สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัดกรรมการ
3. นายรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุลโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเฉลิมศักดิ์ จิตถนอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
2. นายวัฒนา ก้องแดนไพรโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางจันทนา ประสานทรัพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตะวันออกกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทนา ประสานทรัพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตะวันออกกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ จิตถนอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
3. นายวัฒนา ก้องแดนไพรโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนา ก้องแดนไพรโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
2. นางจันทนา ประสานทรัพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตะวันออกกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ จิตถนอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทนา ประสานทรัพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตะวันออกกรรมการ
2. นายวัฒนา ก้องแดนไพรโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ จิตถนอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทนา ประสานทรัพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตะวันออกกรรมการ
2. นายวัฒนา ก้องแดนไพรโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ จิตถนอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
2. นางเวียงพิงค์ แสงอาจโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ จันทร์แดงโรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเวียงพิงค์ แสงอาจโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
3. นางนงเยาว์ จันทร์แดงโรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเวียงพิงค์ แสงอาจโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
3. นางนงเยาว์ จันทร์แดงโรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเวียงพิงค์ แสงอาจโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
3. นางนงเยาว์ จันทร์แดงโรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเวียงพิงค์ แสงอาจโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
3. นางนงเยาว์ จันทร์แดงโรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ รักหน้าที่โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
2. นายสัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางสาวภริกา ผ่องแผ้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ รักหน้าที่โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
2. นายสัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
3. นางสาวภริกา ผ่องแผ้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิริยะ ยิ้มสุขโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส กฤตาคมโรงเรียนวัดอมรวดี สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
3. นายเสกสม จินดารักษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิริยะ ยิ้มสุขโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส กฤตาคมโรงเรียนวัดอมรวดี สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
3. นายเสกสม จินดารักษ์โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา ปริงทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
2. นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภาณุมาส ลาภมากผลศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ปริงทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
2. นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภาณุมาส ลาภมากผลศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทรโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวกัญญณัช บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัตน์ เกดุกศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทรโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวกัญญณัช บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัตน์ เกดุกศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกัญยา เคหารมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
2. นายจำเริญ ขำสุขโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายอภิชาติ กึมรัมย์โรงเรียนบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สพม.10กรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกัญยา เคหารมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
2. นายจำเริญ ขำสุขโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายอภิชาติ กึมรัมย์โรงเรียนบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สพม.10กรรมการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวส้ม ช่างนาคโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. นางสาวดาว ยีผาสุขโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวส้ม ช่างนาคโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. นางสาวดาว ยีผาสุขโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุณีรัตน์ ตรีวิเชียรโรงเรียนบ้านสันปะดู่ สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
2. นางอารีย์ รวยลาภโรงเรียนบ้านเขาดินใต้ สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แตงน้อยโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. สุณีรัตน์ ตรีวิเชียรโรงเรียนบ้านสันปะดู่ สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
2. นางอารีย์ รวยลาภโรงเรียนเขาดินใต้ สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แตงน้อยโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวส้ม ช่างนาคโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. นางสาวดาว ยีผาสุขโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวส้ม ช่างนาคโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
3. นางสาวส้ม ยีผาสุขโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. จินตนา เมฆสุวรรณ์โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ รวยลาภโรงเรียนวัดพุแค สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. จินตนา เมฆสุวรรณ์โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายกกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ รวยลาภโรงเรียนวัดพุแค สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรพันธ์ มณีวงษ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1กรรมการ
2. นางสาววิพาพร เปลี่ยนทองดีโรงเรียนวัดเขาดินกรรมการ
3. นางสาวอารยา อำพันทองโรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชมภูนุช สิงห์กุลโรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
2. นางธนรส ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดอุทุมพรารามกรรมการ
3. นางนพรัตน์ โยธาวงศ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาวิณี แท้สูงเนินโรงเรียนวัดตปะโยคารามกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ ทู้ไพเราะโรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
3. นางสมศรี ภู่เปี่ยมโรงเรียนอำนวยเวทย์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิวกาญจน์ กาลรักษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
2. นางสาวรัฐนันท์ กู้หลีโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
3. นายวีรพงศ์ ก้องแดนไพรโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลี เกิดคล้ายโรงเรียนวัดเสาธงกรรมการ
2. นายธนพล พรหมสว่างศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา5จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสุธี จันทองจีนข้าราชการบำนาญกรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมพิช ศรีภูมิโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช ศรีวิเชียรโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิช ศรีภูมิโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช ศรีวิเชียรโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปริศนา พรหมเมศ โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางสาวสิรยากร อนันต์ศิริวัฒน์โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา แสงสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปริศนา พรหมเมศ โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางสาวสิรยากร อนันต์ศิริวัฒน์โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา แสงสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิช ศรีภูมิโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช ศรีวิเชียรโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมพิช ศรีภูมิโรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช ศรีวิเชียรโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เกียรติดำรงสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1กรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปริศนา พรหมเมศ โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางสาวสิรยากร อนันต์ศิริวัฒน์โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา แสงสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางปริศนา พรหมเมศ โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
2. นางสาวสิรยากร อนันต์ศิริวัฒน์โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา แสงสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางปัทมา พังเครือโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเอมอร รสเครือข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ กฤษณะไกรวุฒิข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวแน่งน้อย แจ้งศิริกุลโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเอมอร รสเครือข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ กฤษณะไกรวุฒิข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางรุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรีโรงเรียนอนุบาลสามเสนกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]